Regulamin - programy komputerowe

advertisement
Regulamin rekrutacji na szkolenie specjalistyczne z zakresu programów
inżynierskich realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/16
dla studentek/ów 4. roku, I stopnia kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA,
prowadzonego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im.
Tadeusza Kościuszki, uczestniczących w projekcie, tytuł projektu „Inżynieria
materiałowa - inżynieria przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w ramach Działania 4.1.2 Priorytet IV POKL działanie 4.1.,
Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
Regulamin
§1
1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji studentek/ów szkolenie
specjalistyczne z zakresu programów inżynierskich realizowane w semestrze
zimowym roku akademickiego 2015/16, zwane dalej szkoleniem, które
organizowane jest w ramach zamawianych studiów stacjonarnych I stopnia na
kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, zwanym dalej Inżynieria Materiałowa,
dotyczy studentek/ów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 na
Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej zwanym dalej WM.
2. Organizacja wyjazdy objętego Regulaminem wynika z umowy o dofinansowanie
projektu o tytule „Inżynieria materiałowa - inżynieria przyszłości” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 4.1.2 Priorytet IV POKL
działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, zawartej pomiędzy
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Politechniką Krakowską im. Tadeusza
Kościuszki (w dalszej części zwanej Umową).
§2
1. Określona w Umowie liczba studentek/ów (20 osób), które/rzy uczestniczą
w projekcie na studia zamawiane na kierunku Inżynieria Materiałowa, może brać
udział w 30 godzinnym szkoleniu specjalistycznym z programów inżynierskich, które
zostanie zakończone certyfikatem, a które będzie odbywało się w semestrze
zimowym roku akademickiego 2015/16 (październik – grudzień 2015). Planowane
szkolenie będzie oparte o program INVENTOR.
2. W ramach szkolenia są koszty zajęć, materiałów szkoleniowych i egzaminu (oraz
w przypadku pozytywnego zdania egzaminu koszty certyfikatu).
3. Warunkiem ubiegania się o udział w wyjeździe jest wypełnienie ankiety
rekrutacyjnej i złożenie jej w terminie do 09.q0.2015 w Biurze Projektu (Wydział
Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, Kraków, ul. Jana Pawła II 37, bud. 5, pok. A18)
lub drogą elektroniczną na adres [email protected]
§3
Rekrutacja będzie przebiegała jednoetapowo według następujących kryteriów:
Zostanie utworzona lista rankingowa na podstawie następujących kryteriów (suma
uzyskanych punktów):
- średnia ocen z semestru zimowego 2014/15 – wg średniej.
- uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, za każdą obecność na wykładach prof.
wizytującej: 3 wykłady po 0,5 pkt.; maksymalnie 1,5 pkt.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez studentki/tów znajdujących
się na końcu listy o uczestnictwie w wyjeździe będzie decydować rozmowa
z potencjalnymi uczestniczkami/kami dotycząca motywacji do udziału w szkoleniu.
Kandydatki/tów oceniać będzie 3 osobowa w skład której wejdą Kierownik Projektu
(lub nauczyciel akademicki przez niego wyznaczony), osoba zajmująca się
administracją w projekcie oraz przedstawiciel studentek/ów kierunku (Starosta jednej
z grup).
§4
1. Ostateczną decyzję o liście uczestniczek/ów podejmie komisja rekrutacyjna
określona w §3 niniejszego Regulaminu.
2. Komisja wybiera spośród członków przewodniczącego komisji. Ostateczną listę
uczestniczek/ów szkolenia podpisuje przewodniczący komisji.
3. Listę uczestniczek/ów szkolenia zostanie
społecznościowym kierunku Inżynieria Materiałowa.
opublikowana
na
profilu
4. W przypadku rezygnacji studentki/ta z udziału w szkoleniu jego miejsce może
zająć kolejna osoba z listy.
Ankieta rekrutacyjna do udziału w szkoleniu specjalistycznym z programów
inżynierskich w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/16 dotyczy
studentek/ów na kierunku zamawianego Inżynieria Materiałowa Politechniki
Krakowskiej
Imię i nazwisko studentki/ta:…………………………………………………………….
Telefon i e-mail do kontaktu: ……………………………/……………………………
Średnia ocen uzyskana w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/15:
…………………………………………………………………………………………………
Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych:
 nie uczesniczyłam/łem
 uczesniczyłam/łem w 1 zajęciach
 uczesniczyłam/łem w 2 zajęciach
 uczesniczyłam/łem w 3 zajęciach
Kraków, dnia ……..……. 2015r.
……………………………………..
Czytelny podpis studentki/ta
Wypełnia przewodniczący komisji:
Pan/Pani ………………………………………………………………………………….…
uzyskał/ła łączną liczbę punktów w procesie rekrutacji …………………………..
……….…………………………………
Podpis przewodniczącej/go komisji
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards