Poniżej dokument ŁKO dotyczący Rekrutacji 2016 r.

advertisement
Dla gimnazjalistów
Rekrutacja 2016
OFERTA EDUKACYJNA DLA KLAS I
W SAMORZĄDOWYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W ZGIERZU
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Założenia oferty edukacyjnej:
1. Założenia oferty edukacyjnej wynikają z analizy potrzeb przyszłych uczniów, wymagań
rekrutacyjnych uczelni wyższych oraz optymalnej organizacji pracy w szkole.
2. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym.
3. Wyboru klas, a wiec i proponowanych rozszerzeń, uczniowie dokonują na etapie
naboru.
4. Zakres nauczanych przedmiotów w klasach pierwszych jest identyczny.
5. Rozszerzanie przedmiotów odbywa się od klasy II.
6. Proponujemy nauczanie na poziomie rozszerzonym 3 przedmiotów w każdej z klas.
7. W szczególnych przypadkach, w ramach możliwości organizacyjnych szkoły, Dyrektor
może wyrazić zgodę na zmianę klasy a wiec i przedmiotów objętych rozszerzeniem.
Rozszerzeniem w danej klasie.
8. Każdy uczeń wybiera drugi język obcy spośród: języka niemieckiego oraz francuskiego
9. Drugiego wybranego języka obcego uczniowie uczą się w grupach międzyoddziałowych.
10. Nauczanie języków obcych w grupach międzyoddziałowych odbywa się z podziałem na
poziom zaawansowania.
11. Wyboru drugiego języka dokonuje się w trakcie przyjmowania oryginalnych dokumentów
do szkoły. O zapisie do grup językowych decyduje kolejność zgłoszeń.
12. W trakcie przyjmowania dokumentów rodzice uczniów deklarują również naukę religii
lub etyki oraz wychowania do życia w rodzinie.
13. Szkoła proponuje nauczanie w czterech klasach pierwszych:
Klasa 1 A - przyrodnicza-mat-chem-biol
Proponowana klasa jest klasą zorientowana na przygotowanie do studiów medycznych
i przyrodniczych.
W klasie I realizowane są wyłącznie przedmioty ogólnokształcące na poziomie podstawowym.
Wiodącym językiem jest język angielski, drugi język obcy jest dowolnie wybierany spośród języków:
niemieckiego i francuskiego. Drugi język nauczany jest w grupach międzyoddziałowych, z podziałem na
poziomy zaawansowania.
Przedmioty rozszerzone od klasy II
1. Matematyka
2. Chemia
3. Biologia
Przedmioty uzupełniające: ekologia, historia i społeczeństwo.
W klasie drugiej rozszerzenia międzyoddziałowe realizowane są, gdy grupa liczy minimum 14 osób.
Ukończenie klasy z proponowanymi rozszerzeniami (w zależności od wybranej grupy) daje solidne podstawy do
podjęcia studiów na kierunkach:
Uniwersytet Medyczny: lekarski, wojskowo-lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo,
farmacja, ratownictwo medyczne, analityka medyczna, dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia.
Uniwersytet Łódzki: biotechnologia, chemia, biologia, fizyka, fizyka medyczna, matematyka.
Politechnika Łódzka:
automatyka i robotyka, architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, biotechnologia, budownictwo, chemia,
chemia budowlana, energetyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, informatyka,
inżynieria materiałowa, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria
środowiska,
logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, matematyka, nanotechnologia, ochrona środowiska,
papiernictwo i poligrafia, technologia chemiczna, technologia żywności, towaroznawstwo, transport, wzornictwo,
włókiennictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz studia międzywydziałowe w języku angielskim na
kierunkach: elektronika i telekomunikacja, informatyka, fizyka techniczna, mechanika i budowa maszyn,
biotechnologia, inżynieria medyczna, inżynieria produkcji, inżynieria architektoniczna.
Klasa 1B - językowa
W klasie I realizowane są wyłącznie przedmioty ogólnokształcące na poziomie podstawowym.
Wiodącym językiem jest język angielski, drugi język obcy jest dowolnie wybierany spośród języków:
niemieckiego i francuskiego. Drugi język nauczany jest w grupach międzyoddziałowych, z podziałem
na poziomy zaawansowania.
Przedmioty rozszerzone od klasy II
1. Język angielski
2. Geografia / Historia - do wyboru
3. Matematyka / WOS - do wyboru
Przedmioty uzupełniające - historia i społeczeństwo lub przyroda dla uczniów, którzy wybiorą geografię
lub historię.
W klasie drugiej rozszerzenia międzyoddziałowe realizowane są gdy grupa liczy minimum 14 osób.
Ukończenie klasy z proponowanymi rozszerzeniami, w zależności od dokonanych wyborów, daje solidne
podstawy do podjęcia studiów na kierunkach:
Politechnika Łódzka:
europeistyka, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, architektura i urbanistyka, architektura wnętrz,
wzornictwo.
Uniwersytet Łódzki:
zarządzanie, logistyka, stosunki międzynarodowe , gospodarcze, finanse i rachunkowość, ekonomia, gospodarka
przestrzenna, filologia angielska, turystyka i rekreacja, geografia.
Klasa 1 C - mat-fiz
W klasie I realizowane są wyłącznie przedmioty ogólnokształcące na poziomie
podstawowym.
Wiodącym językiem jest język angielski , drugi język obcy jest dowolnie wybierany spośród języków:
niemieckiego lub francuskiego. Drugi język nauczany jest w grupach międzyoddziałowych, z podziałem na
poziomy zaawansowania.
Istnieje możliwość udziału uczniów w warsztatach językowych organizowanych przez szkołę w Londynie.
Przedmioty rozszerzone od klasy II
1. Matematyka
2. Fizyka
3. Informatyka lub j.angielski
Przedmioty uzupełniające - historia i społeczeństwo oraz angielski w biznesie . W klasie drugiej rozszerzenia
międzyoddziałowe realizowane są, gdy grupa liczy minimum 14 osób.
Ukończenie klasy z proponowanymi rozszerzeniami (w zależności od wybranej grupy) daje solidne podstawy do
podjęcia studiów na kierunkach:
Uniwersytet Medyczny:
lekarski, wojskowo-lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, farmacja,
ratownictwo medyczne, analityka medyczna, dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia,
Uniwersytet Łódzki:
biotechnologia, chemia, biologia, fizyka, fizyka medyczna, matematyka.
Politechnika Łódzka:
automatyka i robotyka, architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, biotechnologia,
budownictwo, chemia, chemia budowlana, energetyka, elektronika i telekomunikacja,
elektrotechnika, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria
bezpieczeństwa pracy, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, logistyka,
mechanika i budowa maszyn, mechatronika, matematyka, nanotechnologia, ochrona
środowiska, papiernictwo i poligrafia, technologia chemiczna, technologia żywności,
towaroznawstwo, transport, wzornictwo, włókiennictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji
oraz studia międzywydziałowe w języku angielskim na kierunkach:
elektronika i telekomunikacja, informatyka, fizyka techniczna, mechanika i budowa maszyn, biotechnologia,
inżynieria medyczna, inżynieria produkcji, inżynieria architektoniczna.
Klasa 1 D – humanistyczno-medialna
Profil humanistyczno-medialny powstał w oparciu o klasyczny profil humanistyczny z elementami
współczesnych mediów:
- prowadzenie blogów
- tworzenie stron internetowych
- netykieta (etyka zachowań w sieci)
- elementy kulturoznawstwa
- elementy filmoznawstwa
- warsztaty dziennikarskie prowadzone przez dziennikarzy prasowych i telewizyjnych
- elementy public realation
- wycieczki tematyczne
W klasie I realizowane są wyłącznie przedmioty ogólnokształcące na poziomie podstawowym.
Wiodącym językiem jest język angielski, drugi język obcy jest dowolnie wybierany spośród języków:
niemieckiego i francuskiego. Drugi język nauczany jest w grupach międzyoddziałowych, z podziałem na
poziomy zaawansowania.
Przedmioty rozszerzone od klasy II
1. Język polski
2. Historia / Geografia - do wyboru
3. WOS / Matematyka - do wyboru
Przedmioty uzupełniające - przyroda lub historia i społeczeństwo dla uczniów, którzy wybiorą historię lub
geografię.
W klasie drugiej rozszerzenia międzyoddziałowe realizowane są gdy grupa liczy minimum 14 osób.
Ukończenie klasy z proponowanymi rozszerzeniami daje solidne podstawy do podjęcia studiów na kierunkach:
prawo, administracja, dziennikarstwo, historia, ekonomia, europeistyka, filologia polska, gospodarka
przestrzenna, kulturoznawstwo, politologia, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie,
archeologia, etnologia, geografia, filozofia, religioznawstwo, aktorskim.

W klasie humanistyczno- medialnej będzie realizowany blok zajęć z wiedzy o społeczeństwie we
współpracy z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politoligicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz
lokalnymi posłami i politykami.

W klasie humanistyczno- medialnej przewiduje się zorganizowanie obozu historyczno-kulturowego w
Krakowie wg autorskiego programu.

Absolwenci klas humanistycznych naszej szkoły są finalistami ogółnopolskich olimpiad przedmiotowych
z wos-u i historii oraz laureatami licznych konkursów przedmiotowych.
Ewa Sadlak
Dyrektor SLO
Poniżej dokument ŁKO dotyczący Rekrutacji 2016 r.
Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny
2016 / 2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz szkół dla
dorosłych w województwie łódzkim.
Oraz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 2 listopada 2015 r.
w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
Download