Rola i znaczenie Internetu w kreowaniu

advertisement
Rola i znaczenie
Internetu w kreowaniu wizerunku firmy.
1. Wstęp – znaczenie Internetu w rozwoju firmy
2. Definicje Internetu
2.1. Internet na świecie
2.2. Internet w Polsce
2.3. Metody dostępu do Internetu
2.3.1. Modem + linia telefoniczna
2.3.2. SDI – Szybki Dostęp do Internetu (usługa TPSA)
2.3.3. Dostęp do Internetu w sieciach telewizji kablowej
2.3.4. Dostęp do Internetu w sieciach telewizji cyfrowej (Polsat, Cyfra+)
1
2.3.5. Dzierżawione łącze stałe
2.3.6. Dostęp do Internetu drogą radiową
3. Systemy identyfikacji w sieci
3.2. System nazw domenowych.
3.3. Adres URL.
4. Podstawowe usługi w Internecie
4.1. Poczta elektroniczna-e-mail
4.2. WWW – strony internetowe.
4.3. FTP – przesyłanie plików.
4.4. NEWS – dyskusje w Internecie
5. Dostawcy Internetu w Polsce.
6. Rola i znaczenie Internetu w kreowaniu
6.1. Wstęp – krótka charakterystyka.
6.2. Własna witryna internetowa
6.3. Proces tworzenia firmowej witryny internetowej
6.4. Rejestracja w serwisach wyszukiwawczych i katalogach
7. Reklama w Internecie.
8. Statystyka reklamy w Internecie
9. Promocja sprzedaży
9.1. Techniki promocji w Internecie.
10. Internet w firmie.
10.1. Rola Internetu w firmie.
10.2. Intranet
10.3. Elektroniczny obieg dokumentów.
10.4. System wspomagania sprzedaży (CRM)
11. Marketing w Internecie.
12. Handel elektroniczny e-commerce
12.1. Podstawowe sektory handlu elektronicznego
12.2. Zalety i wady handlu on-line dla klientów
12.3. Zalety i wady handlu on-line dla firm
12.4. Certyfikaty bezpieczeństwa – weryfikacja wiarygodności
13. Podsumowanie
2
14. Bibliografia
1. Wstęp
Internet to zjawisko coraz bardziej powszechne w naszym otoczeniu i
życiu codziennym. I chociaż początkowo wykorzystywany był głównie do
celów naukowo-badawczych, w chwili obecnej stał się środkiem
powszechnej komunikacji. Użytkownicy Internetu twierdzą jednoznacznie,
iż w obecnych czasach jest najbogatszym źródłem informacji
i najtańszym środkiem komunikacji. Wykorzystany umiejętnie
w działalności przedsiębiorstwa może przynieść ogromne korzyści
i przyczynić się do osiągnięcia sukcesu.
Jeżeli Internet pozwala w sposób bardziej efektywny prowadzić różnego
typu działania, warto zapoznać się z nowymi technologiami powstałymi
wraz z jego dynamicznym rozwojem. W pracy i w domu trudno obejść się
3
bez komputera, który początkowo pełnił funkcję skomplikowanego
narzędzia, służącego do gromadzenia i przetwarzania danych. Dzisiaj
wiadomo, że dwa komputery posiadające możliwość wzajemnej
komunikacji, stanowić mogą sieć komputerową. Jeśli owe komputery
znajdują się w obrębie tego samego budynku lub kompleksu budynków,
to łączy je ze sobą tzw. lokalna sieć komputerowa – LAN ( Local Area
Network). Jeśli znajdują się w odległości geograficznej, to mamy do
czynienia z siecią rozległą - WAN (Wide Area Network).
Ogólnoświatowa sieć komputerowa to coraz bardziej popularny Internet.
Zagadnienia z nim związane nie są już tylko domeną specjalistycznych
czasopism przeznaczonych dla wąskiej grupy odbiorców. Wzmianki na
temat różnych jego aspektów znaleźć można w codziennej prasie,
programach telewizyjnych czy też audycjach radiowych. Celem pracy jest
przedstawienie zasad działania i możliwości wykorzystania Internetu oraz
technologii powstałych wraz z jego rozwojem. Dzięki funkcjonowaniu sieci
możliwy stał się powszechny, tani dostęp do wszelkiego rodzaju
informacji. Obok telewizji, radia i prasy, sieć stała się nowym medium
reklamowym o charakterze interaktywnym.
W ostatnich latach gwałtowny rozwój sieci Internet i usług w niej
proponowanych śledzimy również w Polsce. Firma może podłączyć się do
Internetu i za jego pomocą prowadzić działalność w sposób bardziej
efektywny. Własne strony WWW zapewniają bezpośredni, interaktywny
kontakt z potencjalnym odbiorcą towarów i usług. Specjalnie
przygotowane strony WWW, pozwalają wykreować firmie swój wizerunek
i zaznaczyć obecność nie tylko na rynku krajowym. W kreowaniu
wizerunku firmy, Internet staje się narzędziem do przekazywania
informacji o firmie przyszłym klientom. Ponieważ gwarantuje jednakowy
dostęp do informacji wszystkim użytkownikom, odgrywa szczególna rolę w
nawiązaniu nowych kontaktów handlowych. Każdy przedsiębiorca, który
zrozumie jak ważnym czynnikiem jest informacja, doceni z pewnością rolę
i znaczenie Internetu w rozwoju firmy. Oprócz korzyści, wykorzystanie
Internetu stanowić może zagrożenie dla działalności firmy. Wraz z
4
rozwojem nowych technologii pojawia się temat związany z
zabezpieczeniem danych, gwarancją bezpieczeństwa transakcji i płatności
oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.
Dlatego też na samym początku w każdym przedsiębiorstwie, które
prowadzi działalność za pomocą sieci Internet, należy opracować sposoby
bezpieczeństwa sieciowego.
Bez wątpienia podstawową zaletą Internetu jest dostęp do źródła
informacji o rynkach, konkurencji oraz panujących trendach i nowych
technologiach.
2. Definicje Internetu
Pod pojęciem „INTERNET” powszechnie rozumie się ogólnoświatową sieć
komputerową, złożoną z mniejszych sieci.
Zgodnie z przyjętą w 1995 r przez Federalną Radę d/s Sieci w USA
definicją, termin „INTERNET” oznacza globalny system informacyjny,
który:
5
-
jest logicznie połączony poprzez globalną jednorodną przestrzeń
adresową opartą na protokole transmisji Internet Protocol lub jego
rozszerzeniach;
-
jest w stanie zapewnić komunikację przy użyciu Transmission
Control Protocol/Internet Protocol lub jego rozszerzeniach oraz (lub)
innych protokołów zgodnych z Internet Protocol;
-
dostarcza, wykorzystuje lub udostępnia publicznie lub prywatnie
usługi wyższego rzędu oparte na komunikacji i z nią związanej
infrastrukturze.
Ta definicja ma charakter techniczny. Lecz Internet to nie tylko zbiór
niezależnych sieci i połączonych ze sobą komputerów.
Kolejna z definicji, którą chcę przytoczyć podkreśla iż jest on:
-
Siecią sieci opartych na protokole TCP/IP
-
społecznością ludzi używających i rozwijających te sieci
-
zbiorem zasobów, do jakich można dotrzeć przy pomocy tych sieci.
W tej definicji połączono spojrzenia na Internet z trzech punktów
widzenia: technicznego, społecznego i praktycznego. Takie spojrzenie
zdecydowanie lepiej oddaje istotę Internetu, ponieważ jest on już
traktowany jako coś oczywistego, będącego integralną częścią otaczającej
nas rzeczywistości.
2.1. Historia Internetu na świecie
Początki Internetu sięgają lat 60-tych. Rozwój sieci zainicjowany został
potrzebami militarnymi armii Stanów Zjednoczonych. W odpowiedzi na
wystrzelenie w 1957 r przez Związek Radziecki Sputnika, pierwszego
sztucznego satelity Ziemi, w ramach Departamentu Obrony USA
powołano Agencję ARPA (Advanced Research Projects Agency – czyli
Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych). Głównym jej zadaniem
było opracowanie nowych technologii informacyjnych dla celów
militarnych. W 1962 roku opublikowano raport amerykańskiego analityka
6
Paula Barana, w którym poruszono zagadnienia obrony wojskowych
systemów komunikacji przed zmasowanym atakiem nuklearnym. System
miał posiadać wiele niezależnych łączy pomiędzy dwoma dowolnymi
punktami układu i mógłby funkcjonować nawet w wypadku zniszczenia
znacznej liczby węzłów. W eksperymentalnej sieci finansowanej przez
agencję ARPA postanowiono zastosować model sieci przedstawiony
w raporcie Paula Barana. Sieć tę nazwano później ARPANETEM. Poprzez
ARPANET zespół profesora Kleinrocka logował się do komputera na
Uniwersytecie Stanforda. Dane w sieci przesyłane były z wykorzystaniem
protokołu NCP (Network Control Protocol). Informacja przesyłana siecią
dzielona była na tzw. „pakiety”, z których każdy zawierał informacje
o miejscu nadania i przeznaczenia informacji, przebytej drodze, wielkości.
Pakietowanie informacji ma duży wpływ na szybkość przesyłu. W wypadku
błędu transmisji wystarczy przesłać ponownie tylko uszkodzony pakiet,
zamiast całej informacji. W 1971 roku pojawiła się nowa forma
komunikacji:
e-mail i tym sposobem sieć ARPANET pomimo przeznaczenia ściśle
naukowego w pewnym sensie wymknęła się spod kontroli jej twórców.
Powstały również pierwsze listy dyskusyjne. Najstarsza i najbardziej znana
była SF-Lovers – lista dyskusyjna miłośników science fiction. Oprócz
ARPANET-u rozwijały się inne niezależne sieci komputerowe. W 1972 roku
na konferencji w Waszyngtonie powołano INWG – Inter Network Working
Group, którego zadaniem było stworzenie wspólnego protokołu wymiany
informacji pomiędzy różnymi sieciami. W 1977 roku odbył się pierwszy
publiczny pokaz komunikacji pomiędzy sieciami ARPANET, Packet Radio
Net i SATNET. Od tej pory wspólny protokół TCP (Transmition Control
Protocol) staje się standardem komunikacji w „międzysieci”. Współczesny
Internet staje się faktem. Dalszy rozwój Internetu to pojawienie się sieci
CSNET, USENET, BIT-NET, NSFNET wykorzystujących wspólny protokół
zwany obecnie TCP/IP. W 1991 roku Tim Berners-Lee, pracownik
Instytutu CERN w Genewie publikuje pierwszą przeglądarkę zasobów
7
internetowych. Wkrótce usługa www staje się najczęściej wykorzystywaną
forma obecności w sieci.
Kolejne lata to okres gwałtownej ekspansji Internetu. W 1993 roku Biały
Dom oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych tworzą swe strony
w Webie. Robi to w następnym roku również Senat amerykański. Pojawia
się również pierwszy bank internetowy – First Virtual. W 1995 roku trzy
potężne amerykańskie firmy telekomunikacyjne : CompuServe, America
Online, Prodigy, zaczynają oferować swoje usługi poprzez Internet.
Obecnie najważniejszą i najszybciej rozwijającą się częścią Internetu jest
zainicjowany przez Tima Berners-Lee World Wide Web.
.......ULUBIONE : internauci na świecie......................TABELE I WYKRESY
2.2. Historia Internetu w Polsce
W Polsce historia Internetu rozpoczyna się w 1990 roku, kiedy nasz kraj
został oficjalnie przyłączony do międzynarodowej sieci komputerowej
EARN. Pierwsze połączenie internetowe z zagranicą uruchomione zostało
rok później. Początkowo Internet wiąże się z działalnością Naukowej
i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) W 1993 roku instytucja ta
oferowała bezpłatny dostęp do sieci instytucjom naukowym i uczelniom.
Dla innych instytucji świadczyła usługi komercyjne. Do roku 1995 NASK
była praktycznie monopolistą w zakresie dostępu do Internetu. Pod
względem rozwoju Internetu, Polska należy do czołówki krajów Europy
Środkowej. Jednak w porównaniu do krajów Europy Zachodniej oraz
Skandynawii czy USA, jesteśmy wciąż dużo mniej rozwinięci.
Niekorzystnym czynnikiem, utrudniającym dynamiczny rozwój Internetu
w naszym kraju jest dominacja Telekomunikacji Polskiej S.A. w zakresie
podłączeń stałych i komutowanych oraz słabo rozwinięty rynek usług
finansowych ( karty kredytowe, systemy płatności elektronicznej).
Znikoma konkurencja w grupie dostawców internetowych (ISP) powoduje,
8
iż usługi internetowe oferowane w Polsce nie są wysokiej jakości. Brak
portali tematycznych, tzw. vortali hamuje i ogranicza rynek reklamy
internetowej. Ponieważ wzrasta świadomość istnienia Internetu, firmy
internetowe łączą swoje siły, przeznaczając ogromne kwoty na rozbudowę
infrastruktury telekomunikacyjnej. Powstaje wiele nowych serwisów
informacyjnych i portali.
INTERNAUCI W POLSCE...............wykresy tematyczne (wiek, płeć
wykształcenie...)
3. Metody dostępu do Internetu
Liczba użytkowników Internetu w Polsce stale rośnie. Oferta krajowa stale
poszerza rodzaj proponowanych usług w zakresie podłączenia do
Internetu. Wybór dostępu do sieci to kompromis pomiędzy potrzebami,
a oferowaną ceną. Ważny jest cel jaki ma spełniać dla użytkownika
Internet, czas spędzany w sieci a także możliwości finansowe samego
użytkownika.
Dlatego też przed podłączeniem do sieci decyzja musi być przemyślana,
by nasz wybór okazał się trafiony w stosunku do zakładanych potrzeb.
Koszty dostępu do Internetu są różne. Wiele informacji o sposobach
podłączenia, kosztach i szybkości transmisji można znaleźć w Sieci.
Oto niektóre rozwiązania proponowane w aktualnych ofertach.
3.1 Modem + linia telefoniczna
Aby posiadać dostęp do Internetu, niezbędny jest komputer klasy PC,
modem oraz linia telefoniczna. Jest to usługa bardzo popularna wśród
użytkowników indywidualnych, korzystających z Internetu w domu.
9
Korzystanie z łącza komutowanego, czyli tradycyjnej linii telefonicznej
oraz modemu charakteryzuje dostęp czasowy typu Dial-Up. Korzystanie
z tego typu dostępu polega na dzwonieniu pod określony numer telefonu.
Po uzyskaniu połączenia, komputer podłączony zostaje do Sieci. Jest to
możliwe dzięki zastosowaniu protokołu PPP (Point to Point Protocol),
uzupełniającego protokół TCP/IP. Identyfikację w Internecie umożliwia
nadanie komputerowi tzw. dynamicznego adresu IP. Zaletą podłączenia
jest łatwość instalacji, wadą stosunkowo mała szybkość transmisji. Tego
typu usługi oferuje między innymi TP S.A. od maja 1996 r. Po przyłączeniu
komputera przez modem do zwykłej sieci i skonfigurowaniu połączenia
należy zadzwonić pod ogólnopolski numer dostępowy 0-202122. W ten
sposób uaktywniany jest dostęp do Sieci, ale korzystanie z tego numeru
wymaga jednak wiele czasu i cierpliwości. Wadą połączenia jest powolna
transmisja danych (do 28,8 kbit/s). Koszty użytkownika to jednorazowy
wydatek związany z zakupem modemu oraz każdorazowo opłata za
połączenie według obowiazującej taryfy lokalnej.
Połączenie modemowe można polecić osobom, które rzadko korzystają
z Internetu, głównie w celu prowadzenia korespondencji mailowej.
3.2. SDI – Szybki Dostęp do Internetu
Do małych firm oraz osób pracujących bądź uczących się,
wykorzystujących Internet jako źródło wiedzy adresowana jest usługa
oferowana przez TP S.A. – SDI (Stały Dostęp do Internetu). Jeżeli
zdecydujemy o korzystaniu z usług SDI, niezbędne jest zainstalowanie
terminala SDI. Urządzenie to przypomina wyglądem i spełnia podobne
funkcje jak tradycyjny modem. Terminal SDI jest wypożyczany przez TP
S.A. na czas świadczenia usługi. Koszty usługi to stała opłata
abonamentowa niezależna od ilości czasu spędzonego w Internecie oraz
jednorazowa opłata instalacyjna. Zaletą SDI jest stosunkowo wysoka
prędkość transmisji, która maksymalnie wynosi 115 kbit/s, czyli ponad
czterokrotnie jest większa niż w przypadku zwykłego modemu. Ponadto
10
dla użytkownika ważne jest, że SDI nie blokuje linii telefonicznej w czasie
korzystania z Internetu. Do łącza SDI można również podłączyć
dodatkowe komputery, lecz wówczas spowoduje to spadek prędkości
transmisji. Stały numer IP umożliwia małym firmom utrzymywanie
własnego serwera www oraz serwera mailowego. Szczegółowe informacje
dotyczące instalacji usługi SDI wraz z formularzem zgłoszeniowym można
otrzymać w oddziałach TP S.A. Wszelkie informacje o usłudze dostepne są
także na stronie internetowej: http://www.tpsa.pl/sdi. Znajduje się tam
specjalny kwestionariusz, który można wypełnić i zgłosić zainteresowanie
usługą SDI.
3.3 Dostęp do Internetu w sieciach telewizji kablowej
Dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci kablowej, odpowiednio
przystosowanej do przenoszenia oprócz sygnału telewizyjnego także
pakietów IP zalicza się do połączeń stałych. Nie wszystkie instalacje
telewizyjnej sieci kablowej nadają się jednak do wykorzystania-starsze nie
mają kanału zwrotnego (sygnał od użytkownika).
ASTER City Cable jako pierwsza w kraju stała się dostawcą
szerokopasmowego dostępu do Internetu przez łącza telewizji kablowej.
Szkielet nowoczesnej sieci kablowej to łącze światłowodowe w obrębie
którego montuje się stację czołową, zawierającą specjalizowane
urządzenie – rodzaj routera. Za pomocą tego urządzenia przekazywane są
pakiety danych do i od użytkownika. Podobnie jak program telewizyjny,
dane przenoszone są w ściśle określonym paśmie. Modem kablowy będący
w posiadaniu użytkownika wyłapuje pakiety danych przeznaczone dla
niego i przesyła do komputera zaopatrzonego w odpowiednią kartę
sieciową. Modem kablowy, który odpowiedzialny jest również za
przesyłanie danych od użytkownika w tzw. paśmie kanału zwrotnego,
otrzymuje użytkownik od operatora TV kablowej. Ponadto każdemu
komputerowi przydzielany jest stały numer IP. Usługa ta dostępna jest na
razie w niektórych rejonach Warszawy. Dzięki jednej instalacji możliwe
11
jest korzystanie z telefonu, oglądanie telewizji i pobieranie plików z Sieci.
Dostępne są trzy rodzaje pakietów. Dwa pierwsze „Twój Dom” i „Twój
Świat” (maksymalny transfer 128/32 kbps) przeznaczone są dla osób
prywatnych, trzeci z nich „Twoja Firma” ( 256/64 kbps) głównie dla
małych i średnich firm. W każdym pakiecie dodatkowo oferowane są konta
na e-mail i strony WWW. Możliwe jest również dokupienie dodatkowych
usług.
3.4 Dostęp stały
Dostęp stały może być realizowany na wiele sposobów: z wykorzystaniem
technologii HIS, linii dzierżawionej ISDN, przez operatora telewizji
kablowej, fal radiowych czy też łącza satelitarnego. Takie rozwiązania są
przydatne dla użytkowników, którzy często korzystają z Sieci i potrzebują
stabilnego i szybkiego połączenia z Internetem.
Dostęp do Internetu charakteryzuje się przydzieleniem stałego adresu IP
dla podłączonego tak komputera i możliwością wykupienia nazwy domeny.
Dzięki temu uzyskuje się stały adres sieciowy. Gwarantuje to zarówno
odbiorcom indywidualnym jak również lokalnym sieciom komputerowym
stały dostęp do wszystkich usług internetowych. HIS (Home Internet
Solution) to urządzenie które powstało w 1977 roku, dzięki firmie
Ericcson. W oparciu o ten system Telekomunikacja udostępniła usługę
typu SDI. Usługa ta nie wymaga zmiany dotychczasowych numerów
telefonicznych, czy też okablowania. Wykorzystuje się istniejącą sieć
telefoniczna, a do gniazdka telefonicznego podłączane jest specjalne
urządzenie – terminal HIS-NT, pozwalające na bezpośredni stały dostęp
do Sieci. HIS-NT przypomina wyglądem modem telefoniczny i posiada dwa
złącza : telefoniczne (POTS) i do komputera (RS-232). Użytkownik
otrzymuje login, hasło oraz numer IP. Maksymalna szybkość transferu
danych to 115,2 kbit,2/s (podczas korzystania z telefonu zmniejsza się do
12
około 70 kbit/s). Początkowo usługa ta była dostępna tylko w dużych
aglomeracjach miejskich. W chwili obecnej osiągalna jest na terenie
całego kraju.
3.5. ISDN
Siecią telefoniczną o dużej szybkości transmisji jest sieć cyfrowa
z integracją usług ISDN (Integrated Services Digital Network). Podobnie
jak w poprzednim przypadku wykorzystuje się istniejące linie telefoniczne,
ale tylko tam gdzie działają centrale cyfrowe. ISDN umożliwia przesyłanie
wysokiej jakości danych z dużą prędkością. Tego typu rozwiązanie
preferowane jest głównie dla firm, gdy podłączonych jest kilka
komputerów, a dane przesyłane są rzadko, ale intensywnie i w dużych
ilościach. W standardowej usłudze ISDN przekaz danych cyfrowych
odbywa się za pośrednictwem łącza 2B+D. Łącze zawiera dwa kanały B
o gwarantowanej przepustowości w obu kierunkach (64 kbps każdy) oraz
kanał D o przepustowości 16 kbps. Kanały B modą być wykorzystywane
równocześnie (opłata zostaje wtedy podwojona), dzięki czemu uzyskuje
się maksymalna przepustowość 128 kbps. Kanałem D przesyłane są
informacje sygnalizacyjne. Istnieje możliwość integracji usług. Oznacza
to, że do jednej linii telefonicznej można podłączyć do 8 urządzeń, np.
telefony cyfrowe, telefaksy, wideotelefony czy modemy. Szybki,
gwarantowany transfer, szybkie nawiązanie połączenia, wysokie
bezpieczeństwo przesyłanych danych i duża dostępność na terenie całego
kraju, to zalety ISDN.
Wadą jest wysoka cena instalacji i niezbędnego sprzętu – modemu ISDN,
obowiązkowe opłaty abonamentowe i płatność za czas surfowania
(podwójna, gdy wykorzystywane są dwa kanały B).
3.6 Dzierżawione łącze stałe
13
Jednym z najbardziej popularnych połączeń typu łącze stałe jest łącze
dzierżawione, ale może to być specjalna sieć kablowa, światłowodowa czy
łącze radiowe. Linia dzierżawiona to linia telefoniczna wynajęta od
operatora telekomunikacyjnego na wyłączny użytek klienta (najczęściej
firmy, przedsiębiorstwa). Linia ta łączy sieć klienta z urządzeniami, które
zapewniają dostęp dostawcy usług internetowych. Podłączone komputery
uzyskują własne adresy IP. Wyróżnić można dwa typy łączy:
synchroniczne i asynchroniczne.
Łącze synchroniczne zapewnia transmisję danych o kilkanaście procent
wyższą niż asynchroniczne. Stosowana technologia HDSL (High-bit-rate
Digital Subscriber Line), to łącza typu full-duplex, w których szybkość
przepływu danych w obu kierunkach jest taka sama. Łącza te polecane są
do podłączenia sieci lokalnej, a także dla użytkowników utrzymujących
własne serwisy internetowe.
Łącza asynchroniczne natomiast wykorzystujące technologię ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line) powodują, że prędkość transmisji
danych do użytkownika jest większa niż od niego. Umożliwia to
rozszerzenie pojemności dostępu kilkadziesiąt razy, bez rozbudowy
infrastruktury okablowania.
Połączenie stałe przeznaczone jest głównie dla dużych firm. Jest ono
kosztowne i zależy od rodzaju łącza. Łącze takie umożliwia podłączenie
dowolnej liczby terminali do komputera bezpośrednio podłączonego do
Sieci i zapewnia stały dostęp do Internetu.
Łącze gwarantuje dużą przepustowość, co pozwala na szybki transfer
danych, średnio od 33,6 kbps do 2 Mbps. Im szybsze łącze ty wyższa
opłata. Najczęściej stosowane są łącza 64 i 128 kbps. Firmy oferujące
takie usługi to między innymi TP S.A., PDI (www.pdi.net.pl), Supermedia
(www.supermedia.com.pl/dostepy).
14
3.7 Dostęp do Internetu drogą radiową
Połączenie do Internetu drogą radiową stosowane jest w przypadku, gdy
dostęp kablowy jest niemożliwy, a niezbędne jest sprawne połączenie
z Siecią. Do komputera podłączony zostaje modem radiowy, zamieniający
dane radiowe na cyfrowe i odwrotnie. Dzięki odpowiednio rozmieszczonym
antenom szerokopasmowym, sygnały przenoszone są od i do komputera.
Ograniczeniem jest zasięg ( do 25 km z anteną szerokopasmową i 50 km
w transmisji punkt-punkt), obecność przeszkód w terenie (obszar górski)
i wysokie koszty instalacji.
Warto również wspomnieć, iż na początku roku 2001 w wybranych
rejonach Warszawy w ramach pilotażu TP S.A. wprowadziła nową usługę
o nazwie Neostrada. Usługa ta w niedługim czasie obejmuje swym
zasięgiem cały kraj. Neostrada (z łac.: nowa droga), to nowoczesna
usługa polegająca na 5-40 krotnie szybszym połączeniu z Internetem, niż
za pomocą tradycyjnego modemu. Dostęp szerokopasmowy oznacza
w praktyce większą szybkość i nowe, niedostępne dotąd dla przeciętnego
użytkownika Internetu możliwości (strony www z rozbudowaną grafiką
i dźwiękiem, wideokonferencje, możliwość oglądania filmów video oraz
słuchania muzyki z jakością CD wprost z Internetu – MP3). Dostęp
szerokopasmowy to nowoczesna technologia ADSL (Asymmetric Digital
Subscriber Line – asymetryczny cyfrowy dostęp abonencki). Do
podłączenia Neostrady wykorzystuje się zwykłe łącze telefoniczne oraz
dwa urządzenia instalowane u abonenta: splitter i specjalny modem. Linia
telefoniczna doprowadzona jest do splittera, który z kolei łączy się
oddzielnymi przewodami z telefonem i modemem.
TP S.A. gwarantuje maksymalną prędkość łącza na połączeniu od
komputera abonenta do serwera umożliwiającego dostęp do Internetu.
4. Dostawcy Internetu w Polsce.
15
Dostęp do Internetu zapewniają profesjonalne firmy określane mianem
dostawców usług internetowych, w skrócie ISP (Internet Service
Provider).
Usługi internetowe polegają na:
-realizowaniu dostępu do Internetu
-utrzymywaniu kont www i mailowych
-dostępie FTP umożliwiającym wysyłanie na serwer providera plików, np.
w celu
aktualizacji stron www
-rejestracji i konfiguracji domen.
Ponadto providerzy świadczą dodatkowe usługi do których należą:
-projektowanie stron www
-projektowanie aplikacji baz danych połączonych dynamicznie ze stronami
www
-telefonia internetowa VOIP (Voice Over Internet Protocol)
-bezpieczeństwo w sieci - instalacja i konfiguracja firewalli
-e-dyski – możliwość trzymania własnych plików na wirtualnych dyskach
-reklama i promocja w Internecie
-liczniki i statystyki odwiedzin
Dostarczyciele internetowych usług oferują pomoc i pośrednictwo w
dopełnieniu wszelkich formalności oraz przy zakupie niezbędnego sprzętu.
Ponieważ obecność w sieci zmusza do częstych kontaktów z firma
providerską, wybór dostawcy usług internetowych jest niezwykle ważny.
Za autorem książki „Internet w biznesie” zacytuję szereg pytań, na które
odpowiedzi ułatwić mogą podjęcie decyzji o wyborze dostarczyciela usług
internetowych. Pytania te brzmią następująco:
1. ROZSZERZALNOŚĆ – czy po wykupieniu łącza dzierżawionego
możliwe będzie, w przypadku wzrastających potrzeb, przejście bez
16
konieczności zmiany ISP na nowocześniejsze technologie i większe
szybkości?
2. PRZEPUSTOWOŚĆ – jaka jest szybkość połączenia ISP
z Internetem, czy dostawca usług internetowych posiada własne
połączenie, czy też korzysta z usług innego dostawcy?
3. TECHNICZNE WSPARCIE – czy serwis dostępny jest 24 godziny na
dobę oraz czy w abonament wliczony jest stały serwis ze strony ISP?
4. RZETELNOŚĆ – na serwerze dostarczyciela internetowych usług
często prezentowane są witryny innych klientów oraz ich adresy
e-mailowe. Warto zapoznać się z opinią tych firm, czy usługi ISP są
fachowe i rzetelne?
5. DOŚWIADCZENIE – jak długo ISP funkcjonuje na rynku
internetowych usług?, czy nabyte doświadczenie pozwala sprostać
oczekiwaniom firmy?
6. BEZPIECZEŃSTWO – czy dostarczyciel usług internetowych
gwarantuje swoim klientom bezpieczny sklep internetowy, czy
stosuje ściany ognia oraz czy posiada bezpieczny serwer WWW? Czy
w przypadku uruchomienia własnego serwera WWW, uruchomiony
zostaje stały monitoring, instalowanie i aktualizowanie nowych
zabezpieczeń, tzw. łatanie dziur w systemie itp.?
7. ROZWÓJ TECHNOLOGII - czy wystarczające są środki finansowe
i osobowe, aby ISP mogło zawsze oferować najnowsze technologie?
Czy w przypadku, gdy firma sama zdecyduje o zdecyduje się na
uruchomienie własnego łącza i serwera WWW, to posiada
wystarczające i stałe środki, które jest w stanie wydawać na ten
cel?
8. PROFESJONALIZM – czy ISP posiada doświadczonych
administratorów i programistów, którzy są w stanie sprostać
wymogom międzynarodowej konkurencji w zakresie ochrony
zasobów i projektowania na najwyższym poziomie internetowych
witryn? Czy w przypadku uruchomienia własnego serwisu koszt
17
zatrudnienia wykwalifikowanej kadry zostanie zrekompensowany
przez zyski?
9. INFORMACJA – czy informacje udzielane przez ISP na temat
proponowanych usług są wyczerpujące? Czy są dostępne on-line?
Czy formularz zgłoszeniowy można wypełnić za pomocą sieci?
10.
SZKOLENIA – czy na swoim serwerze WWW, ISP oferuje
szkolenia, seminaria na temat nowych technologii? Czy po włączeniu
firmy do sieci, w opłatę wliczone są szkolenia w zakresie korzystania
z podstawowych usług Internetu?
11.
DOSTĘPNOŚĆ – czy ISP uruchamia własny serwer
dostępowy, umożliwiający łączenie z Internetem poprzez połączenie
modemowe niezależnie od usług TP S.A? Jaka jest szybkość
modemów i ilu klientów przypada na modem?
12.
KOSZTY ŁĄCZNOŚCI – czy łączenie z serwerem dostępowym
ISP to dodatkowy koszt, niezależnie od opłat telefonicznych?
13.
SERWIS WWW – jaki jest koszt każdej modyfikacji witryny
WWW, jeżeli uruchamiana jest ona na serwerze ISP?
14.
ZASOBY DYSKOWE - w przypadku wykupienia usługi u ISP
jaka jest standardowa wielkość przestrzeni na skrzynkę
pocztową? Czy oferowane są zniżki w przypadku wykupienia
kilku skrzynek? Czy dokonywana jest codzienna archiwizacja
danych?
15.
SPRZĘT – czy w przypadku uruchamiania własnego łącza
i serwisu WWW niezbędny jest zakup nowego komputera,
urządzenia UPS, routera, systemu operacyjnego, serwera
WWW, firewalla itd.? Jeśli tak, kto w jakim czasie i jakim
kosztem dokona poprawnej instalacji i uruchomienia?
16.
ZYSKI – czy zyski z uruchomienia własnego serwera WWW
będą rekompensowały koszty związane z dzierżawieniem łącza,
administrowaniem serwerem i 24-godzinnym nadzorem nad
sprzętem?
18
17.
REJESTRACJA – czy ISP wypełni w imieniu firmy stosowne
formularze, dokona rejestracji domeny i wystąpi o przydział
odpowiedniej puli adresów IP?
19
Na stronach http://www.top100.pl znaleźć można stale aktualizowaną listę
największych providerów Internetu w Polsce. 20-tu największych
dostawców w kraju prezentuje strona z 09.06.02 r.:
STATYSTYKI ILOŚCI DOMEN OBSŁUGIWANYCH PRZEZ PROVIDERÓW [20.08.2002 19:57]
Liczba domen
#
Nazwa isp/firmy
obsł.
deleg.
udział
141374 163081 100%
Wzrost liczby domen
dzień miesiąc
-240
rok
-
wszystkie domeny
1
home.pl www
8178
8187
5.78%
-6
+634
+2303
2
TDC Internet Polska www
6338
6858
4.48%
+8
-52
+644
3
Expro www
4798
4867
3.39%
+1
+30
+2344
4
Internet Partners www
4016
5076
2.84%
+0
-19
-153
5
NetArt www
3620
3624
2.56%
+0
+143
+950
6
BELLATRIX www
3028
3046
2.14%
+2
+32
+1162
7
CETI www
2491
2599
1.76%
+2
+17
+62
8
Zigzag www
2225
2284
1.57%
-10
-8
+189
9
Spider www
1931
1938
1.37%
-2
+31
+865
10 KEI Provider www
1763
1782
1.25%
-3
+112
+1409
11 Telvinet www
1612
1614
1.14%
-2
+27
+358
12 Poltronic www
1420
1427
1.00%
-1
-13
-129
13 Super Media www
1258
1313
0.89%
-1
-5
-88
14 MediaNet www
1247
1291
0.88%
-3
-15
-91
15 Web Corporation www
1188
1234
0.84%
+0
-15
-40
16 4IT www
1166
1166
0.82%
+0
+6
+74
17 Opcom www
1147
1147
0.81%
+1
+29
+1144
18 Arges www
1075
1080
0.76%
+0
+3
+4
19 WebMedia www
1008
1018
0.71%
+2
-3
-311
AlphaNet www
992
992
0.70%
-1
+34
+381
SISCO www
992
992
0.70%
-3
+47
+855
+1981 +33210
20
5. Systemy identyfikacji w Sieci
Aby komputery włączone do Sieci mogły komunikować się, muszą oprócz
wspólnego języka posiadać jednoznaczny system identyfikacji. W systemie
tym rolę identyfikatorów pełnią unikalne numery zwane adresami IP (ang.
INTERNET PROTOCOL). Numery IP identyfikują konkretny numer sieci
oraz numer komputera i wyrażone są czterema cyframi z zakresu 0-255,
oddzielonymi kropkami np. 213.180.130.200. Wraz z rozwojem sieci,
20
dalsze adresowanie komputerów za pomocą numerów IP byłoby dosyć
kłopotliwe.
Wielkim ułatwieniem dla użytkowników stało się wprowadzenie domen
internetowych.
Łatwiej jest posługiwać się adresami domenowymi, ponieważ zapomnienie
lub też pomyłka przy wpisywaniu cyfr spowodują, iż wyświetli się zupełnie
inna strona od oczekiwanej. Ludzie posługują się adresami domenowymi,
lecz aby komputery mogły się komunikować, muszą zamieniać je na
adresy IP. Tłumaczeniem nazw domenowych na adresy IP zajmuje się
system nazw domen - DNS (Domain Name System).
Tłumaczenie nazwy na adres IP nazywane jest rozwiązywaniem nazwy
domenowej (resolving the domain name). System DNS umożliwia
każdemu użytkownikowi, znajdującemu się w dowolnym miejscu na
świecie, uzyskanie dostępu do żądanego serwera za pomocą łatwej do
zapamiętania nazwy domenowej. Na samym początku, gdy Internet
zaczynał dopiero się rozwijać pomiędzy serwerami rozsyłany był
pojedynczy plik o nazwie hosts. Zawierał on spis adresów wszystkich
maszyn. Ówczesny sposób dystrybucji przestał być wydajny gdy Sieć
zaczęła się rozrastać. Dlatego też w 1985 roku wprowadzono system DNS
– rozproszoną bazę danych. Oznacza to, że każda sieć regionalna i lokalna
posiada swój własny serwer DNS, w którym rejestrowane są nazwy
komputerów z danego obszaru. Serwery DNS logicznie utworzyły strukturę
przypominającą drzewo. Na szczycie hierarchii umieszczono węzeł główny
drzewa domen (root), który nie ma nazwy i reprezentowany jest przez
kropkę (.). Na roota składają się serwery nazw poziomu głównego, które
przechowują adresy prowadzące do serwerów domen pierwszego poziomu
(Top Level Domains, TLD).
Należą do nich domeny ogólne (generic TLD, gTLD), takie jak:
.com dla firm komercyjnych
.net dla administratorów sieci i dostawców usług internetowych
.org dla niedochodowych organizacji pozarządowych
.edu dla instytucji edukacyjnych
21
.gov dla instytucji rządowych
.mil dla sił zbrojnych
.int dla organizacji międzynarodowych oraz 244 domeny geograficzne
(country code TLD, ccTLD), np. .uk, .us lub .pl.
Tylko instytucje do tego uprawnione mogą rejestrować się w domenach:
.gov, .mil, oraz .int. Domeny drugiego poziomu (Second Level Domain,
SLD) – funkcjonalne (np. . edu.pl) i regionalne (np. .wroc.pl) znajdują się
niżej w hierarchii. System DNS ciagle się rozwija. Udoskonalono metody
dystrybucji danych i rozszerzono funkcje DNS, zdefiniowano zasady
automatycznego dokonywania wpisów i uaktualniania informacji.
Funkcjonowaniem systemu DNS zajmowała się organizacja IANA (Internet
Assigned Numbers Authority). Część obowiązków przejął w 1996 roku
Międzynarodowy Komitet do spraw Internetu (International Ad Hoc
Committee, IAHC), który pilnuje aby struktura DNS spełniała wymagania
i oczekiwania społeczności internetowej. Obecnie w skład IAHC wchodzą
miedzy innymi przedstawiciele WIPO (Światowej Organizacji Własności
Intelektualnej), INTA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Znaków
Towarowych) oraz FNC (Międzynarodowej Rady Sieciowej). Pozostałe
funkcje IANA zaczęła przejmować od rku 1998 organizacja ICANN (The
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). W domenach
.com, .org, .net, i .edu obecnie pilnuje porządku internetowe centrum
informacyjne InterNIC (Internet Network Information Center), a w
Europie organem nadzorującym funkcjonowanie systemu DNS jest RIPE
(Reseaux IP Europeens).
Sercem systemu DNS jest 13 komputerów, zwanych serwerami
nadrzędnymi (root servers). Zarządzane przez ICANN, są rozmieszczone
w największych węzłach internetowych na świecie. ICANN jest również
organizacją odpowiedzialną za zarządzanie i koordynację systemem nazw
domenowych.
Domena .pl powstała w czerwcu 1990 roku, a pierwsze połączenie Polski
z Internetem zorganizowane zostało przez jednostkę badawczo -
22
rozwojową NASK (Naukowa i Akademicka Sieć komputerowa) w 1991
roku.
NASK rejestruje obecnie nazwy w 31 domenach funkcjonalnych ( między
innymi .com.pl, .edu.pl, .net.pl, .org.pl) oraz 140 regionalnych (np.
.warszawa.pl, .wrocław.pl). Wiele domen drugiego poziomu (SLD) jest
także obsługiwanych komercyjnie przez inne podmioty. Rejestracja w
domenie .pl rozpoczyna się od złożenia wniosku na stronach NASK. Po
dokładnym zapoznaniu się z regulaminem należy wypełnić elektroniczny
formularz zgłoszeniowy. Automatycznie sprawdzane jest, czy dana nazwa
nie została już wcześniej przez kogoś zgłoszona. Opłaty wynoszą 200 zł
za nazwę w domenie .pl, 150 zł za nazwę w domenie funkcjonalnej oraz
50 zł za nazwę w domenie regionalnej.
Jeśli sieć lokalna firmy na stałe włączona zostaje do Internetu, konieczne
staje się ustalenie tzw. domeny, tzn. części adresu internetowego
wspólnej dla wszystkich komputerów w sieci firmy.
W Polsce przyjęto cztery podstawowe zasady nazewnictwa domen dla firm
komercyjnych:
-
firma.com.pl : jest to najpopularniejsza metoda rejestrowania firm
komercyjnych, obok nazwy lub skrótu ją identyfikującego znajduje
się końcówka com.pl.
-
firma.biz.pl : nazwa firmy i końcówka bz.pl.
-
firma.miasto.pl : nazwa firmy i nazwa lub skrót miasta, w którym
znajduje się firma. Lista polskich miast, posiadających
zarejestrowane nazwy dostępna jest pod adresem
ftp://ftp.nask.pl/pub/dns/dns-pl.txt,
-
firma.pl : nazewnictwo możliwe w przypadku gdy firma ma
charakter ponadregionalny i posiada co najmniej 3 lokalizacje.
Nazwa domeny musi być niepowtarzalna. W polskim NASK-u reguły
mówią, że nazwa powinna kojarzyć się lub być związana z nazwa firmy
lub typem jej działalności.. Dlatego podczas rejestracji składa się
23
oświadczenie o przysługiwaniu prawa do nazwy domeny. Gdy nie jest
spełniony powyższy warunek może mieć miejsce odmowa.
Odpowiedzialność za skutki prawne naruszenia dóbr czyjejś własności
intelektualnej lub nieprawdziwego oświadczenia o przysługiwaniu prawa
do nazwy domeny ponosi wyłącznie wnioskodawca.
Nie ustanowiono na razie jeszcze przepisów prawnych regulujących
w/w kwestie i dlatego zdarzają się często przypadki bezpodstawnych
i dokonywanych w złej wierze rejestracji nazw domen. Dlatego też
warto przed zamiarem zarejestrowania własnej domeny, upewnić się
czy żądana nazwa jest jeszcze wolna.
6. Podstawowe usługi w Internecie
Za pomocą Internetu możliwy jest dostęp do różnych usług.
6.1. Poczta elektroniczna.
Poczta elektroniczna to jedna z podstawowych usług w Internecie.
Umożliwia prowadzenie korespondencji w postaci elektronicznej
(plików) pomiędzy użytkownikami Sieci. Informacja przesyłana od
nadawcy do odbiorcy w formie tekstu ma zawsze konkretnego
adresata. Odbiorca listu musi posiadać swój adres, zwany adresem emailowym. Tradycyjny adres domowy zastępuje adres skrzynki
pocztowej na serwerze. Specjalny program za pomocą którego można
wysyłać i odbierać listy elektroniczne pełni rolę serwera pocztowego.
Ktoś kto posiada skrzynkę pocztową, czyli inaczej konto e-mailowe
może otrzymywać listy od innego posiadacza dostępu do Internetu.
Należy przy tym pamiętać, że podobnie jak w zwykłej poczcie każda
wysłana w sieci wiadomość posiada elektroniczny „stempel” serwera
pocztowego nadawcy listu. O atrakcyjności poczty elektronicznej
przesądzają jej zalety, a więc niski koszt prowadzenia korespondencji,
szybkość jej przesyłania oraz fakt iż w procesie wzajemnej komunikacji
nie muszą być jednocześnie obecni nadawca i odbiorca. Ponadto poczta
24
elektroniczna łatwa w obsłudze, przez 24 godziny dostępna wszędzie
tam gdzie istnieje dostęp do Internetu, pozwala użytkownikowi
odebrać listy ze swojej skrzynki z dowolnego miejsca w sieci Internet.
Cechą charakterystyczną adresu e-mailowego jest znak @, oddzielający
nazwę skrzynki pocztowej (konta) od pełnej nazwy komputera lub jego
aliasu. Posiadacz elektronicznego adresu pocztowego może umieścić
swój adres e-mailowy na wizytówkach i w reklamach, przesyłać za
pomocą Internetu zamówienia, kontaktować się z kontrahentami
i klientami oraz zbierać uwagi i opinie.
6.2. FTP (File Transfer Protocol)
Przesyłanie plików protokołem FTP (File Transfer Protocol) jest
historycznie najstarszą usługą Internetu. Obok poczty elektronicznej
i WWW jest najczęściej wykorzystywaną usługą w sieci Internet. FTP
umożliwia przesyłanie plików, czyli tekstu, grafiki, dźwięku, filmów
wideo pomiędzy różnymi platformami systemowymi: MS-DOS,
Windows, UNIX, Macintosh. Daje również dostęp do tzw. serwerów
anonimowych ftp, gdzie gromadzone jest od wielu lat darmowe
oprogramowanie, drajwery, dokumentacja itp. I chociaż era WWW
zmniejszyła nieco rangę serwerów ftp, nadal są one bezcennym
źródłem oprogramowania i wciąż znajdują zastosowanie w przypadku
przesyłania plików o dużej objętości.
Listy najpopularniejszych światowych serwerów ftp wraz z omówieniem
kategorii dokumentów, jakie można na nich znaleźć znajdują się pod
adresem:
-
ftp://garbo.uwasa.fi/pc/doc-net/ftp-list/zip,
-
ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/info/ftp-list.zip,
-
ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/new.answers/ftp-list/sitelist.
6.3. USENET
25
Listy dyskusyjne (Usenet) lub grupy wiadomości (Usenet News)
umożliwiają pomiędzy użytkownikami wymianę doświadczeń i stanowią
pewien rodzaj tablic informacyjnych. Za pomocą specjalnego programu
można przeczytać wiadomości sklasyfikowane według różnych
kryteriów, bądź też zamieścić własne uwagi. Niektóre grupy dyskusyjne
mają własnego moderatora, który kontroluje treść oraz jakość
wypowiedzi. Dyskusje skoncentrowane na wybranym temacie
umożliwiają wymianę poglądów, zadawanie pytań i otrzymywanie
aktualnych informacji z danej branży.
6.4. WWW – strony internetowe
World Wide Web to najdynamiczniej rozwijająca się część Internetu po
poczcie elektronicznej. Użytkownik ma możliwość przeglądania (przy
pomocy programów Nestcape
Navigator, Microsoft Internet Explorer)
stron WWW zawierających tekst, grafikę, dźwięk, sekwencje wideo jak i
przejście na usługi FTP czy też „chat rooms”. „Chat rooms” to tzw.
internetowe kawiarnie, które umożliwiają komunikowanie się poprzez
strony WWW. W przeciwieństwie do poczty elektronicznej, usługa
WWW nie ma konkretnego adresata, każdy może być odbiorcą
informacji. Strony WWW zwane są dlatego często witrynami. Usługa
WWW umożliwia oglądanie zasobów sieci. Jako narzędzie marketingowe
pozwala promować firmy na nieograniczonym obszarze. Możliwość
prezentowania graficznej i jednocześnie interaktywnej oferty powoduje,
iż wiele firm po uzyskaniu dostępu do Internetu uruchamia własny
serwer WWW. Za pomocą internetowej witryny firmy realizują
wytyczone cele przy udziale stosunkowo niewielkich kosztów. Istnieje
wielka różnorodność istniejących witryn.
Wyróżnionych zostało 6 podstawowych kategorii, wśród nich:
-
sklepy on-line (online storefront)
-
witryny demonstrujące obecność firmy w Internecie (Internet
presence sites)
26
-
witryny oferujące dostęp do informacji (Content sites)
-
Centra handlowe (Mall sites)
-
Witryny motywujące do odwiedzin (Incentive sites)
-
Wyszukiwarki (Search agent, search engines).
7. Możliwości wykorzystania Internetu w działalności firmy
Coraz więcej firm wykorzystuje w swojej działalności dostęp do
Internetu. Za jego pomocą można usprawnić praktycznie wszystkie
obszary funkcjonujące wewnątrz przedsiębiorstwa. Wykorzystując nowe
technologie usprawnić można obsługę klientów, działania w zakresie
sprzedaży i promocji produktów, a także zbudować wizerunek firmy.
Przedsiębiorcy oprócz okazji do nawiązania kontaktów handlowych i
przekazania informacji o własnej firmie, mają możliwość dostępu do
nieograniczonej ilości informacji o rynkach, konkurencji, panujących
trendach, nowych technologiach. Aktywność gospodarcza za pomocą
Internetu daje możliwość sprawniejszego i efektywniejszego działania.
7.1. Intranet
Intranet to w skrócie sieć lokalna (łac. intra - wewnątrz i ang. net – sieć).
Jest technologią stosunkowo młodą, zainteresowanie nią rośnie z roku na
rok. Zastosować ją można
z powodzeniem w obrębie danej firmy.
Wdrożenie tego systemu informacyjnego jest mało kosztowne i łatwe w
użyciu, ponieważ Intranet wykorzystuje protokół komunikacyjny TCP/IP,
HTTP, HTML, SMTP i inne.
Ponadto może on funkcjonować na każdym typie komputera. Cechą
odróżniającą Intranety od sieci lokalnych jest to, że oparte są na
27
protokołach TCP/IP. Z technicznego punktu widzenia, Intranet jest to
lokalna sieć komputerowa (np. na uczelni, w zakładzie itp.) mająca
strukturę otwartą, umożliwiającą połączenie z sieciami rozległymi.
Korzystając z Intranetu, pracownicy mają możliwość dostępu do
wewnętrznych stron WWW, niedostępnych dla użytkowników globalnego
Internetu. Strony te są nieocenionym źródłem ważnych i wiarygodnych
informacji o firmie i jej otoczeniu. Firmowe strony WWW można
wykorzystać do publikowania obowiązujących rozporządzeń. Ponadto
mogą one również zawierać instrukcje, materiały informacyjne o firmie,
materiały z seminariów, katalogi, cenniki, wzorce stosowanych
dokumentów, zapowiedzi nowych wydarzeń, instrukcje obsługi
oprogramowania stosowanego w przedsiębiorstwie itd. System
komunikacji wewnątrz firmy staje się przez to o wiele bardziej ułatwiony i
uproszczony. Istnieje możliwość, by dostęp do pewnego rodzaju informacji
ograniczony został dla określonej grupy pracowników. Informacja, która
pochodzi z jednego źródła, jest aktualna i dostępna w dowolnym czasie na
terenie firmy i poza nią, umożliwia szybkie reagowanie na zmiany
zachodzące w otoczeniu i wewnątrz przedsiębiorstwa.
Informacja w trybie on-line w znacznym stopniu oszczędza czas i koszty
związane z tzw. papierowym przygotowaniem dokumentów.
Przykładowe rozwiązania intranetowe w dziale obsługi klienta to:
-
informacje on-line, umożliwiające łatwy dostęp do informacji
zebranych z wielu baz danych w celu szybkiego udzielenia
odpowiedzi na pytanie;
-
często zadawane pytania (FAQ), stanowiące zbiór odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania;
-
informacje o kliencie umożliwiające zbieranie danych o nowych lub
wcześniej wprowadzonych do bazy klientach;
-
wprowadzanie nowych zamówień i śledzenie ich realizacji,
umożliwiają natychmiastowe sprawdzenie możliwości i stanu
realizacji zamówienia;
28
-
rejestrację problemów i obserwacje stanu ich rozwiązania poprzez
tworzenie bazy danych o problemach klientów i sposobach ich
rozwiązywania;
-
poprawianie błędów czyli możliwość publikowania poprawek do
programów na serwerach intranetowych lub internetowych;
-
obsługę gwarancyjną – rejestrację umów gwarancyjnych oraz
napraw przez uprawnionych sprzedawców poprzez sieć;
-
przekazywanie problemów czyli możliwość formalnego
przekazywania informacji o problemach technicznych do działów
inżynieryjnych.
Natomiast w działalności finansowo-księgowej Intranet umożliwia:
-sporządzanie i udostępnianie raportów finansowych z zachowaniem
poufności dla ściśle określonej grupy osób;
-publikację polityki firmy i procedur postępowania w jednym dobrze
znanym miejscu dostępnym dla wszystkich – na stronie WWW. To
rozwiązanie eliminuje konieczność kosztownego drukowania większej
liczby dokumentów zawierających te informacje, a aktualizacje są szybkie
i natychmiast dostępne;
-
śledzenie na bieżąco stopnia wykonania budżetów, co usprawnia
proces tworzenia nowych budżetów;
-
zarządzanie środkami trwałymi – bieżąca modyfikacja listy
posiadanych środków trwałych i ich rozdysponowanie;
-
przesyłanie przez pocztę elektroniczną zestawień wydatków, co
pozwala zmniejszyć liczbę krążących w firmie dokumentów
papierowych;
-
komunikację z oddziałami firmy czyli możliwość raportowania
informacji finansowej przez oddziały i przewidywanie wydatków na
przyszłość;
-
rozliczanie finansowe z partnerami czyli możliwość śledzenia przez
klientów i dostawców stanu ich rozliczeń finansowych z firmą.
29
Intranet jest rozwiązaniem bezpiecznym, a podstawową jego zaletą jest
sprawność funkcjonowania w obrębie danej firmy. Może być połączony
z Internetem lub nie. Za zastosowaniem Intranetu w firmie przemawia
wiele zalet, między innymi niskie koszty łączności, oszczędność czasu,
szybki przepływ informacji oraz możliwość szybkiej reakcji na potrzeby
organizacji.
7.2. Ekstranet
Ekstranet jest kolejną technologią, pochodną Internetu. Termin ten
określa w dosłownym znaczeniu sieć zewnętrzną (łac. extra – na zewnątrz
i
30
31
Download