Napięcie powierzchniowe

advertisement
ĆWICZENIE 1
POMIAR NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO CIECZY
METODĄ STALAGMOMETRYCZNĄ
Aparatura i szkło:
Odczynniki:
Stalagmometr
1 M CH3OH,
Kolbki miarowe o poj. 50 cm3 – 2 szt.
1 M C2H5OH,
Zlewki o poj. 50 cm3 – 3 szt.,
1 M C3H7OH,
Pipeta o poj. 25 cm3
1 M C4H9OH
Statyw metalowy z łapą
Pompka do pipet
WYKONANIE ĆWICZENIA:
1. Starannie umyty stalagmometr umocować w statywie w pozycji pionowej.
2. Za pomocą pompki do stalagmometru zassać wodę destylowaną tak, aby jej poziom sięgał
powyżej górnej kreski. Następnie pozwolić wodzie swobodnie wyciekać ze
stalagmometru. Od momentu, w którym menisk wody mija górna kreskę, liczyć krople do
chwili, gdy menisk wody mija dolną kreskę. Pomiar powtórzyć 3 razy (różnica pomiędzy
pomiarami nie powinna być większa niż 2 – 3 krople).
3. W analogiczny sposób przeprowadzić pomiar ilości kropel wypływających ze
stalagmometru dla czterech 1 M roztworów alkoholi.
4. Z 1 M roztworu alkoholu butylowego przygotować roztwory o stężeniach: 0,5; 0,25;
0,125 M (przez kolejne rozcieńczenia 1 M C4H9OH). Następnie przeprowadzić pomiar
ilości kropel wypływających ze stalagmometru (jak wyżej) dla każdego stężenia.
5. Wyniki zamieścić w tabeli, której przykład przedstawiono poniżej.
Stężenie
Średnia liczba
Gęstość w 20oC
Napięcie
[mol/dm3]
[g/cm3]
powierzchniowe
kropel
Woda
[dyna/cm]
0,9982
Metanol
1
0,9898
Etanol
1
0,9860
Propanol
1
0,9837
1
0,9821
0,5
0,9890
0,25
0,9896
0,125
1,0000
Butanol
OPRACOWANIE WYNIKÓW:
6. Obliczyć napięcie powierzchniowe roztworów alkoholi ze wzoru:
dn00
d0n

gdzie: , 0 – napięcie powierzchniowe cieczy badanej i wzorcowej,
n, n0 – liczba kropel cieczy badanej i wzorcowej,
d, d0 – gęstość cieczy badanej i wzorcowej.
7. Dla alkoholi o różnej długości łańcucha, ale o jednakowym stężeniu, sporządzić wykres
zależności napięcia powierzchniowego  od liczby atomów węgla w cząsteczce alkoholu.
Download