Dziewiętnasto- i dwudziestowieczne wizje miast przyszłości wobec

advertisement
Dziewiętnasto- i dwudziestowieczne wizje miast przyszłości wobec
społecznych wyzwań współczesnej urbanizacji / Artur Kinal. – Zielona
Góra, 2015
Spis treści
WSTĘP
3
ROZDZIAŁ I. PRZESTRZEŃ W NAUKACH SPOŁECZNYCH
1.1. Znaczenie przestrzeni w postrzeganiu świata
1.2. Ujęcia przestrzeni w naukach społecznych
1.3. Przestrzeń na gruncie socjologii i jej subdyscyplin
1.4. Konkluzje
9
9
9
15
28
ROZDZIAŁ II. MIASTO JAKO PRZESTRZENNA FORMA ORGANIZACJI
SPOŁECZNEJ
29
ROZDZIAŁ III. UTOPIE A WIZJE MIAST PRZYSZŁOŚCI
39
ROZDZIAŁ IV. MIASTA PRZYSZŁOŚCI - PROPOZYCJA
UPORZĄDKOWANIA ISTNIEJĄCYCH KONCEPCJI
4.1. Pary dychotomii jako układ porządkujący
4.2. Dychotomiczne pojęcia w układzie osi współrzędnych
4.3. Miasto jako ogród. „Garden Cities" Ebenezera Howarda
4.3.1. Źródła koncepcji Howarda
4.3.2. Założenia projektu
4.3.3. Realizacje praktyczne
4.3.4. Miasta ogrody wobec przyjętych dychotomii.
4.4. Miasto jako pomnik władzy. Myśl i praktyka urbanistyczna
w Trzeciej Rzeszy
4.4.1. Ukształtowanie architektonicznych gustów Hitlera
4.4.2. Znaczenie reprezentacyjności
4.4.3. Albert Speer jako architekt
4.4.4. Wpływ upodobań architektonicznych Hitlera na jego najbliższe
otoczenie
4.4.5. Duet Hitler - Speer: inspiracje i dokonania
4.4.6. Germania - stolica nowych Niemiec
4.4.7. Inne przedsięwzięcia architektoniczne
4.4.8. Architektura jako pole rywalizacji
4.4.9. Projekty architektoniczne a wojna
4.4.10. Cechy nazistowskiej myśli urbanistycznej
4.4.11. Myśl urbanistyczna Hitlera wobec zaproponowanych dychotomii
4.5. Miasto jako maszyna sterowana przez człowieka. Koncepcja
51
51
59
61
61
62
70
71
71
72
74
75
76
77
81
87
87
89
90
92
sytuacjonistów
4.5.1. Treść ideowa sytuacjonizmu
4.5.2. Urbanizm w myśli sytuacjonistów
4.5.3. Projekt Nowego Babilonu
4.5.4. Sytuacjonizm wobec wybranych dychotomii
4.6. Miasto jako ołtarz natury. Koncepcja miasta według Hundertwassera
4.6.1. Hundertwasser - dorobek i życie
4.6.2. Miasto w myśli Hundertwassera
4.6.3. Myśl urbanistyczna Hundertwassera wobec proponowanych
dychotomii
4.7. Koncepcje miast przyszłości w perspektywie chronologii
93
94
95
101
105
106
106
107
116
117
ROZDZIAŁ V. PROBLEMY I WYZWANIA STOJĄCE PRZED
WSPÓŁCZESNYMI MIASTAMI
5.1. World Urban Forum jako źródło wiedzy o współczesnych miastach
5.2. World Urban Forum a koncepcja zrównoważonej urbanizacji
119
119
120
ROZDZIAŁ VI. KONCEPCJE MIAST PRZYSZŁOŚCI WOBEC
AKTUALNYCH WYZWAŃ
133
ROZDZIAŁ VII. WNIOSKI
149
Bibliografia
157
oprac. BPK
Download