Historia Komitetu - Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin

advertisement
Komitet Fizjologii, Genetyki i
Hodowli Roślin PAN
1957-1975-2015
Ewa Zimnoch-Guzowska
Elżbieta Kruszyńska
Komitet Fizjologii Genetyki i Hodowli Roślin
• W dziedzinie nauki rolnicze reprezentuje fizjologię,
genetykę, hodowlę roślin i nasiennictwo;
• Spełnia rolę integracyjną środowisk naukowych i angażuje
środowisko do twórczego rozwiązywania istotnych
problemów nauki i gospodarki;
• skupia specjalistów - przedstawicieli nauki - wybieranych
przez środowisko naukowe oraz członków krajowych
Akademii zgłaszających swój udział w pracach Komitetu, a
także Honorowych członków Komitetu.
Powołanie
• Komitet Hodowli i Uprawy Roślin - działa od 1957 roku, a
powołany został uchwałą Prezydium PAN w 1959 r.
• Prezydium PAN w 1975 r. podzieliło Komitet Hodowli i Uprawy
Roślin na dwa Komitety:
• Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin (KFGiHR)
• Komitet Uprawy Roślin (KUR)
przy Wydz. V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN.
Od 1 stycznia 2011 r. Komitet jest przy Wydziale II Nauk
Biologicznych i Rolniczych PAN.
Komitet Hodowli i Uprawy Roślin
Nr
Kadencji
I.
lata
Przewodniczący
Sekretarz
1957 – 1959 Profesor Stefan Barbacki
-
WSR, IGR PAN w Poznaniu
II.
1960 – 1962 j.w.
-
III.
1963 - 1965 j.w.
-
IV.
1966 - 1968 Profesor Anatol Listowski
IUNG Puławy
Profesor Władysław
Byszewski
SGGW Katedra Genetyki
V.
1969 - 1971 j.w.
VI.
1972 - 1974 Profesor Tadeusz Ruebenbauer j.w.
WSR w Krakowie, IHAR Zakład
Roślin Zbożowych w Krakowie
j.w.
Profesor Anatol Listowski
(1904-1987)
uprawa, fizjologia i
biologia roślin
Profesor Tadeusz Reubenbauer
( 1909-1991)
genetyka, hodowla
Profesor Stefan Barbacki
(1903 – 1979)
biometria, hodowla, genetyka
Profesor Władysław Byszewski
( 1915-1979)
uprawa, hodowla i nasiennictwo
Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin
Nr
Kadencji
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
Lata
Liczba członków
1975 – 1977
24 członków
1978 – 1980
24 czł.
1981 – 1983
43 czł.
1984 – 1986
46 czł.
1987 – 1989
56 czł.
1990 – 1992
31 czł.
1993 – 1995
34 czł.
1996 – 1998
29 czł.
1999 - 2002
31 czł.
2003 – 2006
29 czł.
2007 - 2011
31 czł.
2012 – 2015
48 czł.
Przewodniczący
Sekretarz
ProfesorTadeusz Ruebenbauer
IHAR ZRZ w Krakowie
j.w.
Profesor Emil Nalborczyk
SGGW, Katedra Fizjologii Roślin
j.w.
Profesor Stanisław Starzycki
IHAR Radzików
j.w.
j.w.
Profesor Emil Nalborczyk
SGGW, Kat. Fizjologii Roślin
Profesor Henryk J. Czembor
IHAR Radzików
j.w.
j.w.
Profesor Henryk J. Czembor
IHAR Radzików
Profesor Sławomir Prończuk
IHAR Radzików
Prof. dr hab. Andrzej Anioł
IHAR Radzików
j.w.
Profesor Andrzej Anioł
IHAR Radzików
j.w.
Profesor Janusz Zimny
IHAR Radzików
j.w.
Profesor Ewa Zimnoch-Guzowska
IHAR-PIB Oddział w Młochowie
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
Profesor Emil Nalborczyk
(1932-2006)
fizjologia
Profesor Stanisław Starzycki
( 1923-1991)
genetyka i hodowla
Honorowi Członkowie Komitetu FGiHR
Honorowy Przewodniczący Komitetu:
Profesor Tadeusz RUEBENBAUER (1977)
Honorowi Członkowie Komitetu:
Profesor Kazimierz ŚWIEŻYŃSKI (1996)
Profesor Tadeusz BASZYŃSKI (1999)
Profesor Jana KRZYMAŃSKI (2004)
Profesor Czesław TARKOWSKI (2004)
Profesor Maciej ZENKTELER (2008)
Profesor Kazimierz Świeżyński
1922-2000
genetyka, hodowla
Profesor Tadeusz Baszyński
1926-2009
fizjologia roślin
Sekretariat administracyjny Komitetu
• Mgr Helena Gawrońska, IHAR Radzików od 1983 do
VI.1987
• Mgr Elżbieta Kruszyńska, IHAR-PIB Radzików od VII.1987
do dziś
Medal im. Michała Oczapowskiego na
wniosek Komitetu, otrzymali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prof. dr hab. Jerzy KOROHODA
(1988)
Prof. dr Tadeusz WOLSKI
(1995)
Prof. dr hab. Maria RAKOWSKA
(1999)
Prof. dr hab. Tadeusz BASZYŃSKI
(2004)
Prof. dr hab. Jan KRZYMAŃSKI
(2005)
Prof. dr hab. Stanisław GRZESIUK
(2006)
Prof. dr hab. Czesław TARKOWSKI
(2007)
Prof. dr hab. Henryk J. CZEMBOR
(2011)
Prof. dr hab. Andrzej ANIOŁ
(2012)
Prof. dr hab. Katarzyna NIEMIROWICZ-SZCZYTT (2013)
Profesor Tadeusz Wolski
( 1924-2005)
hodowca
Profesor Jerzy Korohoda
(1900-1991)
hodowca
Profesor Maria Rakowska
( 1923-2015)
fizjolog żywienia
Profesor Stanisław Grzesiuk
( 1926-2013)
fizjolog
Tematy badawcze finansowane przez Komitet
FGiHR
• W latach 1980-1990 Komitet prowadził i finansował osiem
tematów badawczych, np.:
• Rejestracja genów oraz próba ich lokalizacji na chromosmach
żyta T. Ruebenbauer, E. Szpurar
• Anaplerotyczne wiązanie węgla i gospodarka szkieletem
węglowym u roślin motylkowatych R. W. Schramm Inst. Biologii UAM
Poznań
• Wpływ niektórych czynników środowiska na rytmikę rozwoju
roślin pastewnych, drzew i krzewów na terenie Podhala
J. Lekczyńska
• Poznanie i określenie modelu fotosyntezy i fotosyntetycznej
produktywności roślin uprawnych E. Nalborczyk.
Czasopisma,konferencje
• Komitet był współwydawcą i opiekunem merytorycznym
kwartalnika Acta Physiologiae Plantarum (1978 do 1995r.),
wydawanego przez IFR-PAN w Krakowie i SGGW w Warszawie
oraz Genetica Polonica (do 1993r.), wydawanego od 1960 r.
przez IGR PAN w Poznaniu
• Komitet FGiHR w latach 1969 – 2015 był głównym
organizatorem 14 konferencji i sympozjów naukowych a
współorganizatorem ponad 60-ciu.
Ważniejsze konferencje, sympozja Komitetu FGiHR
Data
i miejsce
1969.09.23-24
Warszawa
1980.06.19-20
AR-T Olsztyn
1989.01.10-13
Radzików IHAR
1994.09.26-27
Radzików IHAR
2000.04.12
Warszawa
SGGW
2001.04.25
Warszawa
PKiN
2003.04.7-8
Radzików
IHAR
Przewodniczący Komitetu
Tytuł konferencji, sympozjum
Prof. dr hab. Anatol Listowski
Sympozjum nt. „Wpływ poziomu mechanizacji na wzrost i plonowanie roślin. Sesja problemowa”.
Prof. dr hab. Tadeusz Ruebenbauer
Sympozjum nt. „Wybrane aspekty odporności roślin”.
Prof. dr hab. Emil Nalborczyk
Konferencja krajowa nt. „Postęp biologiczny a efektywność produkcji roślin rolniczych”.
Prof. dr hab. Henryk J. Czembor
Sympozjum krajowe nt. „Przegląd prowadzonych badań naukowych
w zakresie genetyki i hodowli roślin”.
Prof. dr hab. Andrzej Anioł
Konferencja nt. „Przejście z gospodarki planowej do rynkowej w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz w ich naukowym zapleczu - osiągnięcia i problemy”. Wnioski z konferencji oraz „Tezy
dotyczące hodowli roślin i nasiennictwa” zawierające m.in. postulaty Prezydium Komitetu pod
adresem Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Badań Naukowych, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Agencji Własności Rolnej SP
Prof. dr hab. Andrzej Anioł
Konferencja nt. „Społeczne, gospodarcze i biologiczne implikacje użytkowania roślin
modyfikowanych genetycznie”.
Prof. dr hab. Andrzej Anioł
Konferencja nt.: „Nowe osiągnięcia genetyki i fizjologii roślin w tworzeniu i wykorzystaniu
postępu biologicznego”.
Konferencje cykliczne współorganizowane
przez KFGiHR
Organizator
Konferencja /sympozjum
Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i
Nasiennictwa UP we Wrocławiu
10 Sympozjów Ogólnopolskich „Genetyka Ilościowa
Roślin Uprawnych”
IHAR-PIB
12 Konferencji „Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin
Uprawnych”
32 Konferencje Naukowe „Rośliny Oleiste”
5 Ogólnopolskich Konferencji „Ochrona Zasobów
Genowych Roślin Uprawnych”
IHAR-PIB O. Poznań
Rada ds. Ochrony Zasobów
Genowych
Ogród Botaniczny PAN w Powsinie,
Sekcja KT PTB
XIV Ogólnopolskich Konferencji Kultur In vitro i
Biotechnologii Roślin
IFR im. Franciszka Górskiego PAN w
Krakowie
10 International Conference ”Plant Functioning Under
Environmental Stress”
IGR PAN w Poznaniu
11 International Lupin Conference
Ekspertyzy, opinie, stanowiska opracowane
przez Komitet lub Prezydium Komitetu:
• Ekspertyzy i opinie na prośbę organów PAN, rządowych i
innych instytucji, dotyczące m.in.: strategicznych opracowań
urzędów centralnych ds. edukacji i nauki, opinie projektów i
rozporządzeń do ustaw dotyczących nauki, ochrony
środowiska oraz rolnictwa
• cyklicznie oceny placówek naukowych PAN
• Komitet opiniował:
- kandydatów na czł. korespondentów PAN,
- wnioski o Nagrody Wydziału II (d. V) PAN,
- wnioski o Nagrody Prezesa RM za dorobek naukowy,
rozprawy habilitacyjne i doktorskie,
- kandydatów do Medalu im. Michała Oczapowskiego,
- wnioski o Nagrody Fundacji „Pro Scientia et Vitae” i in.
Data
Ekspertyzy, opinie, stanowiska
1984.12.13
EKSPERTYZA pt. „Przyrodnicze warunki produkcji roślinnej w PRL” przekazana do Sekretarza
Wydziału V PAN.
EKSPERTYZA „Biologiczne czynniki zwiększania produkcji roślinnej i ich wykorzystanie w
rolnictwie polskim. Informacja o organizacji hodowli i nasiennictwa roślin w Polsce”, przekazana
do Wydz. V PAN.
EKSPERTYZA „Biologiczne czynniki zwiększenia produkcji roślinnej i ich wykorzystanie w
rolnictwie polskim”.
STANOWISKO „Sytuacja w hodowli roślin”, skierowano do Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej p. Czesława Janickiego.
OPINIA „Organizacji zaplecza badawczo-rozwojowego związanego z naukami rolniczymi”
wysłana do Wydziału V PAN.
OPINIA „Organizacja badań rolniczych w Polsce”.
Adresaci: Sekretarz Wydziału V PAN, MEN, MRiGŻ, KBN, Komitety Naukowe Wydziału V PAN,
Zespół Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
OPINIA „Poziomu rozwoju dyscyplin naukowych należących do Komitetu. Ocena tematyki z
zakresu genetyki, hodowli, nasiennictwa i fizjologii roślin”. Opinię opracowano na podstawie
zebranych materiałów z Katedr: Fizjologii, Genetyki, Hodowli Roślin wyższych uczelni oraz
instytutów naukowych. Oceny dokonali prof. dr hab. M. Jassem i prof. dr hab. A. Markowski.
Opinię wysłano do Wydziału V PAN.
STANOWISKO o „Aktualnej sytuacji w hodowli roślin i nasiennictwie. Zadania nauk rolniczych w
rozwoju gospodarczym kraju” wysłane władzom PAN.
OPINIA nt. „Ocena dyscypliny naukowej w zakresie fizjologii roślin” opracowała prof. dr hab.
Alina Kacperska-Lewak.
STANOWISKO i UWAGI Komitetu o „Polityce w zakresie nauk rolniczych” , wysłano do Sekretarza
Wydziału V PAN.
STANOWISKO. Prezydium Komitetu Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej R. Jagielińskiego z apelem o pilne podjęcie konkretnych działań zmierzających
do powstania w Polsce regulacji statusu prawnego organizmów transgenicznych.
1985.05.31
1986.02.18
1989.12.07
1990.08.20
1991.08.19
1991.09.25
1992.06.16
1995.06.20
1995.06.20
1996.05.14
Data
Ekspertyzy, opinie, stanowiska
1997.03.28
OPINIA Prezydium Komitetu nt. opracowania autorskiego prof. dr hab. K.M.Świeżyńskiego
pt.: „Rola placówek naukowych w tworzeniu dorobku polskiej hodowli roślin". Artykuł
opublikowano w czasopiśmie: "Hodowla Roślin i Nasiennictwo" nr 5 specjalny 1997r. zawierający materiały z konferencji "Polskie nasiennictwo u progu integracji z UE"
1998.01.12
STANOWISKO Prezydium Komitetu wyrażające głęboki niepokój oraz obawę o dalszy rozwój
nauki polskiej wobec obniżania nakładów na badania naukowe – wysłano do Marszałka
Sejmu RP M. Płażyńskiego, przez Przewodniczącego Wydziału V PAN
1999.07.27
STANOWISKO Komitetu opracowane w rozszerzonym składzie o specjalistów z zakresu
hodowli. „Stanowisko Komitetu w sprawie Rządowego projektu o zmianie ustawy o
nasiennictwie” Stanowisko wysłano przez Wydz. V PAN do: Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu
RP, Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senacka Komisja Rolnictwa.
2000.05.31
STANOWISKO. Prezydium Komitetu opracowało wnioski z konferencji nt. „Przejście z
gospodarki planowej do rynkowej w hodowli roślin i nasiennictwie oraz w ich naukowym
zapleczu – osiągnięcia i problemy” (12.04.2000r.) oraz Tezy dotyczące hodowli roślin i
nasiennictwa zawierające m.in. postulaty Prezydium Komitetu pod adresem Polskiej
Akademii Nauk, Komitetu Badań Naukowych, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji
Własności Rolnej SP
2009.12.
STANOWISKO uchwalone wspólne z Komitetem Biotechnologii PAN pt.: „Stanowisko w
sprawie stanu biotechnologii w obszarze legislacji, edukacji i badań w Polsce”, które wysłano:
Prezesowi PAN, Przewodniczącym Wydziałów II i V PAN, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Ministrowi Środowiska.
2012.04.13
STANOWISKO „Stanowisko Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN w sprawie
wykorzystania GMO w polskim rolnictwie”. Uchwałę skierowano do Wydziału II PAN.
Zebrania plenarne KFGiHR
• Komitet odbywał średnio rocznie dwa zebrania
plenarne tzw. „wiosenne” i „jesienne”, łącznie
było ich ponad 100.
• Część zebrań plenarnych odbywała się w
placówkach naukowych w kraju (30) , gdzie poza
przedstawionymi referatami członkowie Komitetu
mieli możliwość zapoznania się z pracami naukowohodowlanymi jednostek zapraszających poprzez
wysłuchanie referatów i zwiedzanie placówek
Zebranie Plenarne w IHAR O. Młochów, 2004
IHAR O. Młochów, czerwiec 2004
IHAR O. Młochów, czerwiec 2004
Spółka HR Strzelce sp. z o.o. – Grupa IHAR,
2013
Ogród Botaniczny - PAN wiosna 2015
Ogród Botaniczny - PAN wiosna 2015
Ogród Botaniczny - PAN wiosna 2015
Dziękuję za uwagę.
Do zobaczenia…
Download