Plan Wynikowy – Bezpieczeństwo i higiena pracy dla klas IIK-

advertisement
Plan Wynikowy – Bezpieczeństwo i higiena pracy dla klas IIKNumer programu: 512[02]/T-4, TU, SP/MENiS/2004.06.14 –
rok 2011/12
I. Wójtowicz
II K
Lp.
1.
2.
3.
Dział/temat
jednostki lekcyjnej
Wiadomości
wstępne –
zapoznanie z progr.
naucz. wymagania
edukacyjne,
zapoznanie z WSO.
Podstawowe
pojęcia z dziedziny
bhp. Prawa i
obowiązki
pracodawcy i
pracownika w
zakresie bhp.
Wymagania podstawowe
Zdefiniować pojęcia:
bezpieczeństwo pracy,
higiena pracy, fizjologia
pracy, ergonomia.
Wymienić: prawa
pracownika, obowiązki
pracownika, obowiązki
pracodawcy w zakresie
bhp.
Ogólne wiadomości Wyjaśnić rolę
o drobnoustrojach.
drobnoustrojów w
Znaczenie
przyrodzie i przemyśle
drobnoustrojów dla spożywczym .
zdrowia człowieka i
w gastronomii.
4.
Morfologia,
budowa i
rozmnażanie się
bakterii .
5.
Morfologia,
budowa i
rozmnażanie się
drożdży i pleśni.
6.
Zakażenia i
choroby zakaźne.
Omówić budowę komórki
bakteryjnej, podział
bakterii ze względu na
kształt komórki,
rozmieszczenie rzęsek,
sposoby rozmnażania .
Omówić budowę komórki
drożdży, strzępków pleśni,
podział drożdży i pleśni,
sposoby rozmnażania się
drożdży i pleśni.
Wyjaśnić pojęcia:
zakażenie, choroba
zakaźna, wrota zakażenia,
zakażenie bezobjawowe,
Wymagania ponad
podstawowe
Omówić procesy
fermentacyjne mające
zastosowanie w
przemyśle spożywczym:
fermentacje mlekową,
alkoholową, propionową,
octową, cytrynową,
masłową.
Omówić budowę
przetrwalnika bakterii i
jego rolę. Omówić
wpływ bakterii
przetrwalnikujących na
żywność .
Omówić proces
fermentacji i znaczenie
w przemyśle
spożywczym, omówić
wpływ pleśni na
przechowywaną
żywność.
Wyjaśnić wpływ
szczepień ochronnych na
przenoszenie chorób
zakaźnych, podać
Uwagi
7.
Pasożyty przewody
pokarmowego i
choroby inwazyjne.
8.
Zatrucia
pokarmowe, ich
rodzaje, przyczyny
i skutki.
9.
Praca i jej rodzaje.
10.
Praktyczne
zastosowanie zasad
ergonomii w
organizacji pracy.
Higieniczny tryb
życia .
Kształtowanie
bezpiecznych i
higienicznych
warunków pracy –
powietrze
atmosferyczne,
warunki
klimatyczne,
mikroklimat
11.
nosicielstwo pochorobowe,
okres wylęgania choroby,
epidemia, endemia,
pandemia. Wymienić
źródła i drogi przenoszenia
się chorób zakaźnych.
Wymienić pasożyty
przewodu pokarmowego
należące do gromady
robaków płaskich i
robaków obłych, omówić
objawy chorób
inwazyjnych i ich
przyczyny i wpływ na
organizm. Omówić zasady
zapobiegania chorobom
inwazyjnym .
Omówić przyczyny i
objawy zatruć
pokarmowych pochodzenia
niebakteryjnego i
bakteryjnego:
salmonellozy, zatrucia
gronkowcowe, zatrucia
jadem kiełbasianym .
Zdefiniować pojęcie pracy.
Scharakteryzować rodzaje
prac, podać przykłady.
Omówić rodzaje
wypoczynku. Wyjaśnić na
czym polega fizjologiczny
rytm pracy.
Omówić wpływ
zanieczyszczeń
atmosferycznych na
zdrowie człowieka. Podać
warunki mikroklimatyczne
w pomieszczeniach
produkcyjnych optymalne
dla organizmu człowieka.
różnice między
szczepionką a surowicą.
Wyjaśnić na czym
polega zjawisko
odporności.
Omówić żywicieli
pośrednich i
ostatecznych dla
tasiemców: uzbrojonego,
nieuzbrojonego,
bąblowca bruzdogłowca
szerokiego, owsika glisty
ludzkiej, włośnią
spiralnego, włosogłówki
Omówić warunki
rozwoju bakterii
powodujących zatrucia
pokarmowe, wymienić
źródła zakażenia.
Omówić zatrucia
pokarmowe wywołane
przez takie drobnoustroje
jak: pałeczki okrężnicy,
pałeczki odmieńca,
laseczki woskowca.
Omówić choroby
przewody pokarmowego
jak: wirusowe zapalenie
wątroby typu A.
Omówić prace statyczną
i dynamiczną, podać
przykłady.
Omówić zastosowanie
zasad ergonomii przy
organizacji stanowiska
pracy.
Omówić jak wpływa
ruch powietrza na
warunki
mikroklimatyczne .
12.
pomieszczeń.
Ogrzewanie
pomieszczeń i
wyposażenie
stanowisk pracy.
Omówić systemy
ogrzewania pomieszczeń
produkcyjnych .
13.
Oświetlenie
pomieszczeń.
Omówić rodzaje
oświetlenia stosowane w
pomieszczeniach do pracy.
14.
Wentylacja i
klimatyzacja
pomieszczeń.
15.
Czynniki szkodliwe
w miejscu pracy .
Podać wymagania, którym
powinno odpowiadać
powietrze w
pomieszczeniach
produkcyjnych. Omówić
rodzaje wentylacji, podać
różnice między wentylacją
a klimatyzacją.
Pocąc podział czynników
szkodliwych z
przykładami.
16.
Zasady
Wyjaśnić pojecie choroby
stwierdzania chorób zawodowej, omówić
zawodowych.
procedurę stwierdzania
chorób zawod.
17.
Zapobieganie
chorobą
zawodowym.
18.
Wymagania
budowlane wobec
zakładów żywienia
zbiorowego.
Funkcjonalny układ
pomieszczeń
zakładów żywienia
zbiorowego.
19.
20.
Wewnętrzna
instalacja
Omówić wpływ
wyposażenia stanowiska
pracy na prawidłową
organizację w procesie
produkcyjnym.
Omówić normy
oświetlenia
obowiązujące w
zakładzie produkcyjnym
Obliczenie krotności
wymiany powietrza w
pomieszczeniu
produkcyjnym.
Omówić grupę
czynników wynikających
z istoty pracy lub złej
organizacji, podać
czynniki szkodliwe w
zakładach
gastronomicznych .
Omówić schorzenia
związane z pracą w
gastronomii nie będące
w wykazie chorób
zawodowych.
Omówić sposoby
zapobiegania chorobom
zawodowym, omówić
znaczenie odzieży
roboczej, ochronnej,
sprzętu ochrony
indywidualnej w
zapobieganiu chorobom
zawodowym.
Omówić wymagania
budowlane dla zakładów
żywienia zbiorowego.
Omówić funkcjonalny
układ pomieszczeń
zakładów żywienia
zbiorowego.
Wyjaśnić budowę
wewnętrznej instalacji
Wyjaśnić dlaczego nie
mogą krzyżować się
drogi surowców,
półproduktów i wyrobów
gotowych.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
wodociągowa w
zakładach
gastronomicznych
Higiena osobista
personelu. Badania
lekarskie
obowiązujące
pracowników
zakładów żywienia
zbiorowego.
Urządzenia
chłodnicze i
magazynowe do
przechowywania
surowców.
Wymagania
higieniczne na
poszczególnych
etapach produkcji
potraw.
wodociągowej w zakł.
gastronom.
Mycie naczyń
kuchennych i
sprzętu
produkcyjnego.
Gromadzenie i
usuwanie odpadów.
Higiena transportu
wewnętrznego
surowców i
gotowych potraw.
Systemy
zapewniania jakości
zdrowotnej
żywności – system
HACCP
Omówić warunki ręcznego
i mechanicznego mycia
naczyń kuch.
Zasady bezpiecznej
pracy przy
Omówić sposób obsługi
urządzeń elektrycznych.
Omówić rodzaje badań
profilaktycznych podać
podstawowe zasady
higieny obowiązujące
pracowników żywienia
zbiorowego.
Omówić znaczenie
profilaktycznych badań
lekarskich pracowników
żywienia zbiorowego,
podać ich rodzaje.
Omówić warunki
mikroklimatyczne w
poszczególnych
magazynach.
Omówić wymagania
budowlane jakim
powinny podlegać
magazyny gastr.
Wyjaśnić na czym polega
zasada izolacji surowców,
półproduktów, gotowych
potraw, omówić
wymagania higieniczne na
kolejnych etapach
produkcji posiłków,
omówić higieniczne zasady
wykańczania, wydawania i
porcjowania potraw.
Znać warunki
przechowywania dla
różnych potraw,
wymienić punkty
krytyczne dla procesów
produkcji potraw z
warzyw, drobiu, ryb,
mięsa zw rzeźnych,
zakąsek, deserów, dań
garmażeryjnych,
wyjaśnić sposoby
zapobiegania
zakażeniom.
Znać organizację pracy
w zmywalni naczyń
stołowych
Omówić zasady
gromadzenia i usuwania
odpadów produkcyjnych,
znać zasady właściwego
transportu wewnętrznego
gotowych potraw.
Podaj 7 zasad na których
opiera się HACCP
Znać dopuszczalne
normy przenoszenia
ciężarów dla kobiet,
mężczyzn, pracowników
młodocianych.
Znać podstawę prawną
wprowadzającą system
HACCP do polskiego
przetwórstwa
spożywczego, wyjaśnić
na czym polega
wdrożenie procedury
HACCP w
przetwórstwie
spożywczym
Wyjaśnij pojęcia:
uziemienie, zerowanie,
28.
29.
urządzeniach
elektrycznych.
Zasady bezpiecznej
pracy przy
urządzeniach
ciśnieniowych i
innych
stosowanych w
gastronomi.
Ochrona
przeciwpożarowa w
zakładach żywienia
zbiorowego.
30.
Pierwsza pomoc w
nagłych
wypadkach.
31.
Pierwsza pomoc w
nagłych
wypadkach.
32.
Systemy nadzoru i
kontroli nad
warunkami bhp w
zakładach gastr.
33.
Wybrane
zagadnienia z
zakresu prawa
pracy: szkolenia
pracowników w
zakresie bhp,
urlopy, ochrona
pracy kobiet i
pracowników
młodocianych.
Wybrane
zagadnienia z
zakresu prawa
pracy: rodzaje
umów o pracę i
sposoby ich
34.
izolacja.
Omówić sposób obsługi
urządzeniach
elektrycznych.
Wymienić podstawowe
przyczyny powstawania
pożarów, omówić sposoby
zapobiegania pożaru, znać
sposób postępowania w
razie zagrożenia pożarem
Omówić zasady udzielania
pierwszej pomocy w
wypadku: tępych urazów
podskórnych, utraty
przytomności, podejrzenia
wstrząśnienia mózgu,
oparzeniach,
odmrożeniach.
Omówić zasady udzielania
pierwszej pomocy w
wypadku: złamań ,skręceń,
zwichnięć, zranień,
zaczadzenia, porażenia
prądem.
Wymienić organy
wewnątrzzakładowe i
zewnętrzne uprawnione do
nadzoru i kontroli nad
warunkami bhp.
Znać rodzaje szkoleń w
zakresie bhp, wyjaśnić na
czym polega ochrona pracy
kobiet i pracowników
młodocianych.
Wymienić podstawowy
sprzęt gaśniczy.
Znać rodzaje umów o
pracę, sposoby ich
nawiązywania i
rozwiązywania.
Rozróżniać umowy o
pracę od umów
cywilnych (umowy
zlecenia i umowy o
dzieło).
Wykonać zabieg
sztucznego oddychania i
masażu serca.
Bandażowanie ran
różnymi sposobami
Omówić rolę i zadania
PIP-u i PIS-u
Znać uprawnienia kobiet
związane z
macierzyństwem
35.
rozwiązywania.
Do dyspozycji
nauczyciela –
sprawdziany
powróżenia
Wymagania na poszczególne oceny
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował 50 – 69 % z P
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował minimum 70% z P
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który zaliczył P ( minimum 70%) + 50 – 69 % z PP
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który zaliczył P (minimum 70%) + minimum 70% z PP
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zaliczył P w 100% + minimum 75% PP
Download