Technik weterynarii

advertisement
Technik weterynarii
Kwalifikacje zawodowe
 prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
 wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynarii
 wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadao inspekcji
weterynaryjnej
Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym
 biologia
 matematyka
Sylwetka absolwenta
W trakcie czteroletniej nauki uczeo nabywa wiedzę i umiejętności praktyczne z
zakresu: prowadzenia chowu, hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
wykonywania zabiegów inseminacji, wykonywania czynności pomocniczych w
diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt, wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych i zootechnicznych zwierząt, czynności pomocniczych związanych z
bezpieczeostwem żywności i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz badania
przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa. Absolwent posiada szeroką wiedzę z
zakresu anatomii i fizjologii zwierząt, potrafi diagnozowad stan zdrowia zwierzęcia,
wykonywad podstawowe zabiegi chirurgiczne i pielęgnacyjne, podawad leki,
kolczykowad oraz unasienniad.
Zgodnie z ideą szkoły kształcenie praktyczne już od początku odbywa się nie w
szkolnych salach, a w miejscach pracy związanych z kierunkiem. Technik weterynarii
uczy się zawodu w lecznicach weterynaryjnych, stacjach hodowli, fermach
przemysłowych, ogrodach zoologicznych i schroniskach dla zwierząt, zdobywając tym
samym cenne doświadczenie i kontakty zawodowe. Ponadto będzie mógł prowadzid
własna firmę związaną z ukooczonym kierunkiem kształcenia.
Pod koniec klasy drugiej i trzeciej oraz w pierwszym semestrze klasy czwartej
odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a czteroletni okres
nauczania kooczy się egzaminem maturalnym. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości
absolwent może kontynuowad naukę na uczelniach wyższych, w szczególności na
takich kierunkach jak: zootechnika, weterynaria, agroturystyka, turystyka
przyrodnicza, biologia, hodowla i ochrona zwierząt.
Perspektywy zawodowe
Technik weterynarii znajduje zatrudnienie w firmach hodowlanych, ogrodach
zoologicznych, lecznicach i klinikach weterynaryjnych oraz w przemysłowych stacjach
hodowli zwierząt. Ponadto posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia
własnej kliniki, gospodarstwa rolnego bądź hodowli zwierząt. Technik weterynarii
asystuje w różnorodnych operacjach przeprowadzanych na zwierzętach.
Technik hotelarstwa
Kwalifikacje zawodowe
 planowanie i realizacja usług w recepcji
 obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym
 geografia
 język angielski
Sylwetka absolwenta
W trakcie czteroletniej nauki uczeo nabywa wiedzę i umiejętności praktyczne z
zakresu: rezerwacji usług hotelarskich, obsługi gości przyjeżdżających i
wyjeżdżających, utrzymywania czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych,
przygotowywania i podawania śniadao oraz organizacji usług dodatkowym w obiekcie
świadczącym usługi hotelarskie. Absolwent kierunku jest profesjonalnie przygotowany
do wykonywania wszystkich czynności związanych z pracą w obiektach hotelarskich i
firmach hotelarsko-turystycznych.
Zgodnie z ideą szkoły kształcenie praktyczne już od początku odbywa się nie w
szkolnych salach, a w miejscach pracy związanych z kierunkiem. Technik hotelarstwa
uczy się zawodu od specjalistów pracujących w renomowanych obiektach
hotelarskich, zyskując tym samym cenne doświadczenie i kontakty zawodowe.
Pod koniec klasy drugiej i w pierwszym semestrze klasy czwartej odbywają się
egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a czteroletni okres kształcenia
kooczy się egzaminem maturalnym. Uzyskanie świadectwa dojrzałości umożliwia
absolwentowi podjęcie dalszej nauki na uczelniach wyższych, w szczególności na
takich kierunkach i specjalnościach jak: turystyka i rekreacja, organizacja turystyki,
hotelarstwo, zarządzenie turystyką i hotelarstwem, agroturystyka.
Perspektywy zawodowe
Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zauważalny jest wzmożony ruch
turystyczny, w zawiązku z czym wzrasta również zapotrzebowanie na usługi
hotelarskie. Potrzebny jest wykwalifikowany personel organizujący, planujący i
wykonujący kompleksowe usługi związane z przyjmowaniem rezerwacji, obsługą
gości, prowadzeniem dokumentacji i obserwacją rynku hotelarskiego. Technik
hotelarstwa znajduje zatrudnienie w obiektach hotelarskich na różnych stanowiskach
oraz prowadząc własną działalnośd turystyczno-hotelarską.
Technik obsługi turystycznej
Kwalifikacje zawodowe
 planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
 prowadzenia informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym
 geografia
 język angielski
Sylwetka absolwenta
W trakcie czteroletniej nauki uczeo zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z
zakresu: planowania, kalkulacji kosztów, rezerwacji, realizacji, rozliczania imprez i
usług turystycznych oraz prowadzenia informacji turystycznej. Absolwent kierunku
jest profesjonalnie przygotowany do opracowywania tras podróży, rezerwacji
noclegów, badania popytu i podaży usług turystycznych, dobierania usług zgodnie z
wymaganiami klienta krajowego i zagranicznego. Wykazuje się szeroką wiedzą z
zakresu geografii Polski i świata, potrafi korzystad z map i innych źródeł informacji, a
pozyskane wiadomości wykorzystuje w praktyce.
Zgodnie z ideą szkoły kształcenie praktyczne już od początku odbywa się nie w
szkolnych salach, a w miejscach pracy związanych z kierunkiem. Technik obsługi
turystycznej uczy się zawodu od specjalistów pracujących w biurach podróży,
hotelach, punktach informacji turystycznej oraz jednostkach administracji
samorządowej zajmujących się promocją danego regionu, zdobywając tym samym
cenne doświadczenie i kontakty zawodowe.
Po koniec klasy drugiej i w pierwszym semestrze klasy czwartej odbywają się
egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a czteroletni okres nauczania
kooczy egzamin maturalny. Uzyskanie świadectwa dojrzałości pozwala absolwentowi
kontynuowad naukę na uczelniach wyższych, w szczególności na takich kierunkach jak:
turystyka i rekreacja, hotelarstwo, turystyka biznesowa, turystka międzynarodowa,
marketing, zarządzanie.
Perspektywy zawodowe
Wraz ze zwiększającym się ruchem turystycznym wzrasta zapotrzebowaniem na usługi
turystyczne świadczone przez wykwalifikowany personel. Technik obsługi turystycznej
znajduje zatrudnienie w hotelach, biurach obsługi turystycznej, punktach informacji,
gospodarstwach agroturystycznych, izbach turystyki, jednostkach samorządowych
odpowiedzialnych z promocję regionu oraz w firmach organizujących wycieczki
turystyczne i imprezy plenerowe.
Technik logistyk
Kwalifikacje zawodowe
 organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach
produkcji, dystrybucji i magazynowania
 zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów
transportowych
 organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach
organizacyjnych
Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym
 geografia
 matematyka
Sylwetka absolwenta
W czteroletnim toku kształcenia uczeo nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności z
zakresu: organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w
jednostkach gospodarczych, administracyjnych i produkcyjnych, organizowania i
monitorowania procesów magazynowych, dystrybucji oraz procesów transportowych.
Absolwent jest specjalistą w dziedzinie analizowania, przetwarzania i
wykorzystywania informacji pochodzących z różnych źródeł w celu podnoszenia
efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zgodnie z ideą szkoły kształcenie praktyczne już od początku odbywa się nie w
szkolnych salach, a w miejscach pracy związanych z kierunkiem. Technik logistyk uczy
się zawodu od specjalistów pracujących w działach logistyki przedsiębiorstw,
spedytorów oraz pracowników administracji samorządowej zajmujących się m.in.
logistyką miejską czy gospodarką odpadami, zdobywając tym samym cenne
doświadczenie i kontakty zawodowe.
Pod koniec klasy drugiej, trzeciej i w pierwszym semestrze klasy czwartej odbywają się
egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a czteroletni okres kształcenia
kooczy się egzaminem maturalnym. Uzyskanie świadectwa dojrzałości umożliwia
absolwentowi podjęcie dalszej nauki na uczelniach wyższych, w szczególności na
takich kierunkach jak: logistyka, transport, zarządzanie, inżynieria produkcji.
Perspektywy zawodowe
Prężny rozwój takich sektorów gospodarki jak handel i usługi wpływa na zwiększające
się zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w zakresie planowania i organizacji.
Technik logistyk znajduje zatrudnienie w działach logistyki jednostek samorządu
terytorialnego i w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych oraz jako
specjalista od spraw sprzedaży, prognozowania popytu, planowania produkcji,
transportu wewnętrznego, logistyki miejskiej, gospodarki odpadami oraz gospodarki
materiałowej.
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(kucharz)
Kwalifikacje
 sporządzanie potraw i napojów
 organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym
 biologia
 matematyka
Sylwetka absolwenta
W trakcie czteroletniej nauki uczeo zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności z
zakresu: przechowywania żywności, sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
planowania i oceniania żywienia, organizowania produkcji gastronomicznej oraz
wykonywania usług gastronomicznych. Ponadto zapoznaje się z takimi zagadnieniami
jak: zasady racjonalnego żywienia, zasady gospodarki odpadami, interpretacja
oznakowao żywności oraz organizacja przyjęd okolicznościowych. Nauka w tym
zawodzie przygotowuje nie tylko do pracy na stanowisku kucharza, ale także doradcy
żywieniowego, dietetyka czy kelnera.
Zgodnie z ideą szkoły kształcenie praktyczne już od początku odbywa się nie w
szkolnych salach, a w miejscach pracy związanych z kierunkiem. Technik żywienia i
usług gastronomicznych uczy się zawodu pod okiem specjalistów pracujących w
renomowanych restauracjach, barach, pensjonatach i hotelach oraz instytucjach
zajmujących się popularyzacją wiedzy na temat żywienia i zdrowego odżywiania się,
zdobywając tym samym cenne doświadczenie i kontakty zawodowe.
Pod koniec klasy trzeciej i w pierwszym semestrze klasy czwartej odbywają się
egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a czteroletni okres nauczania
kooczy się egzaminem maturalnym. Uzyskanie świadectwa dojrzałości pozwala
absolwentowi kontynuowad naukę na uczelniach wyższych, w szczególności na takich
kierunkach i specjalnościach jak: dietetyka, technologia żywności i żywienia
człowieka, usługi gastronomiczne i dietetyka, hotelarstwo i gastronomia, turystyka i
rekreacja.
Perspektywy zawodowe
Technik żywienia i usług gastronomicznych może podjąd pracę w podmiotach
gospodarczych i instytucjach prowadzących działalnośd gastronomiczną, w skład
których wchodzą: restauracje, bary, hotele, kawiarnie, pensjonaty, statki pasażerskie,
obiekty zbiorowego żywienia, firmy cateringowe. Ponadto znajduje zatrudnienie w
biurach ochrony praw konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem
zdrowego odżywiania oraz prowadząc własną działalnośd gospodarczą świadczącą
usługi gastronomiczne.
Technik ekonomista
Kwalifikacje zawodowe
 planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 prowadzenie rachunkowości
Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym
 geografia
 matematyka
Sylwetka absolwenta
W czteroletnim toku kształcenia uczeo zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności z
zakresu: organizowania działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia
spraw kadrowo-płacowych, sporządzania planów i sprawozdao oraz prowadzenia
rachunkowości. Absolwenci kierunku są specjalistami w dziedzinie analizy
podstawowych procesów i zjawisk ekonomicznych, społecznych i gospodarczych,
powiązanych z takimi naukami jak prawo, finanse i administracja.
Zgodnie z ideą szkoły kształcenie praktyczne już od początku odbywa się nie w
szkolnych salach, a w miejscach pracy związanych z kierunkiem. Technik ekonomista
uczy się zawodu od specjalistów pracujących w przedsiębiorstwach, jednostkach
administracyjnych, biurach rachunkowych i bankach, zdobywając tym samym cenne
doświadczenie i kontakty zawodowe.
Pod koniec klasy trzeciej oraz w pierwszym semestrze klasy czwartej odbywają się
egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a okres edukacji kooczy się
egzaminem maturalnym. Uzyskanie świadectwa dojrzałości umożliwia absolwentowi
podjęcie dalszej nauki na uczelni wyższej, w szczególności na takich kierunkach jak:
administracja, ekonomia, finanse i rachunkowośd, zarządzanie.
Perspektywy zawodowe
Technik ekonomista znajduje zatrudnienie na szczeblach zarządzania w
przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych, jednostkach administracyjnych,
bankach, biurach rachunkowych oraz w działach księgowości, marketingu i
sekretariatach. Ponadto posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia
własnej firmy.
Download