Badania sanitarno-epidemiologiczne – informacje podstawowe

advertisement
I N FO R M A C J E P O D S T A W O W E dot. zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych
Przed rozpoczęciem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych
studenci kierunku pielęgniarstwo mają obowiązek:
- wykonać badania sanitarno-epidemiologiczne
- posiadać szczepienia WZW typu B
- posiadać ubezpieczenie OC i NNW rozszerzone o ekspozycję zawodową.
Badania sanitarno - epidemiologiczne
Dlaczego badania sanitarno-epidemiologiczne są obowiązkowe i na czym polegają?
Zgodnie z ustawą z dnia 05.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi studenci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których
istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby podlegają
obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Na naszej Uczelni obowiązek taki
mają wszyscy studenci kierunku Pielęgniarstwo
Badanie polega na pobraniu trzech próbek kału przez trzy dni pod rząd i odniesieniu ich do
SANEPIDU .
Kto wykonuje badania sanitarno-epidemiologiczne?
Badanie obejmuje badanie laboratoryjne oraz badanie lekarskie. Badania laboratoryjne
wykonują laboratoria państwowej inspekcji sanitarnej. Badania lekarskie przeprowadzają
lekarze podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarze medycyny pracy .Po odebraniu wyników
ze stacji sanitarno-epidemiologicznej należy zgłosić się do lekarza. Lekarz decyduje czy są
konieczne dodatkowe badania. Lekarz dokonuje wpisu w książeczce badań sanitarnoepidemiologicznych oraz wydaje orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania prac, przy
których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby , czyli
orzeczenie z badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. Książeczka badań sanitarno
– epidemiologicznych jest przechowywana przez studenta, orzeczenie lekarskie jest
przekazywane Uczelni. W związku z wątpliwościami o jaką treść orzeczenia chodzi w
załączeniu przedstawiamy przykładowy wzór orzeczenia.
Co zrobić, jeżeli student wykonywał już np. pod potrzeby wykonywanej pracy badania
sanitarno-epidemiologiczne?
Ustawa nie wskazuje czy i jak często badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych ma
być odnawiane. Najczęściej nie ma potrzeby powtarzania badań laboratoryjnych chyba, że
inną decyzję podejmie lekarz. W związku z wymogami zakładów opieki zdrowotnej, w
których realizowane będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe konieczne jest aktualne
orzeczenie z badań do celów sanitarno -epidemiologicznych.
Szczepienia WZW typu B
Większość studentów aktualnych roczników podlegała obowiązkowym szczepieniom. W
takim przypadku Uczelni dostarczamy zaświadczenie lekarskie z datami kolejnych dawek lub
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię karty szczepień o ile jasno wynika z niej
dokonanie szczepienia WZW i przyjęcie kolejnych dawek. Osoby, które są w trakcie
przyjmowania kolejnych dawek szczepionki zaświadczenia przedkładają po pełnym cyklu
szczepień / najczęściej 3 dawki/.
Ubezpieczenia OC i NNW z rozszerzeniem o ekspozycję zawodową.
Warunki grupowego ubezpieczenia są negocjowane z towarzystwem ubezpieczeniowym
przez przedstawicieli samorządu studenckiego. Ewentualne ubezpieczenia indywidualne
muszą obejmować warunki co najmniej taki jak ubezpieczenie grupowe.
Download
Random flashcards
Create flashcards