Przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianu i egzaminu

advertisement
Sesja egzaminacyjna
2007/2008
przygotowanie i przeprowadzenie
sprawdzianu
i egzaminu gimnazjalnego
Kalendarium dyrektora szkoły

wskazuje zadania, których wykonanie jest
niezbędne do prawidłowego przebiegu egzaminu

zawiera rejestr tych zadań wraz z terminami

uwzględnia najważniejsze działania od
przygotowania egzaminu po ogłoszenie wyników
Cztery pory roku
 Jesień - zebranie i przekazanie do OKE
danych o uczniach
 Zima
- korekta danych, powołanie
zespołów egzaminacyjnych
 Wiosna - przekazanie uczniom informacji
o warunkach przeprowadzania egzaminu
 Lato
- wręczenie zdającym zaświadczeń
Jesień
Nowe menu OBIEG





DANE O SZKOLE
EGZAMINY
DANE O UCZNIACH
RAPORTY WNIOSKÓW
MATERIAŁY
Przekazywanie danych do OKE


Dane o szkole
Dane o uczniach
w systemie OBIEG
Dane o szkole

Nowa szkoła
www.oke.krakow.pl
Informacje i druki

Aktualizacja danych
OBIEG
Przekazywanie do OKE
danych o uczniach
Zgłaszanie uczniów do sesji egzaminacyjnej
Do 31 października 2007 r.

za pomocą Edycji danych uczniów w systemie OBIEG
ewentualnie

za pomocą programu Hermes w systemie OBIEG

Instrukcja – Biuletyn Informacyjny OKE (OBIEG)
Wprowadzanie danych ucznia
Wniosek o zwolnienie ucznia
ze sprawdzianu/egzaminu

Składa się jeśli:

Stwierdzono szczególne
przypadki zdrowotne
Wystąpiły szczególe wypadki
losowe


Nie składa się jeśli:

stwierdzono upośledzenie
umysłowe w stopniu
umiarkowanym lub
znacznym

Wniosek w systemie OBIEG
Informacje o zwolnieniu ucznia zaznacza OKE
Zima
Zamówione arkusze

OBIEG - umożliwia sprawdzenie liczby zamówionych
arkuszy z liczbą wynikającą z danych wprowadzonych
przez dyrektora szkoły
Korekta danych
Termin
rozpoczęcia
Termin
zakończenia
02. 11. 2007
Możliwość korygowania przesłanych danych osobowych
uczniów oraz dodawania i usuwania uczniów (np.
30. 01. 2008
zmienili szkołę) w Edycji danych uczniów.
Tak zostaną zamówione arkusze.
31. 01. 2008
11. 02. 2008
10.04.2008
(SP)
24.04.2008
(G)
Korekta danych
Zamknięcie Edycji danych uczniów.
Otwarcie Edycji danych uczniów w celu dokonania korekty
w danych osobowych uczniów.
Raport dla KO
3 grudnia 2007 r.

Lista szkół, w których odbywa się sprawdzian/egzamin w sesji
egzaminacyjnej 2007/2008

Liczba uczniów przystępujących do sprawdzianu/egzaminu
gimnazjalnego w sesji egzaminacyjnej 2007/2008

Nie dotyczy szkół ze zmienną liczbą uczniów (przyszpitalnych, sanatoryjnych,
przy zakładach więziennych)
Wiosna
Przygotowania do egzaminu
Marzec 2008


Kody kreskowe
Biuletyn informacyjny OKE zawierający
obowiązujące procedury egzaminacyjne
Zostaną przesłane do Punktów Odbioru Prac (POP).
Termin odbioru materiałów z POP zostanie podany na stronie OKE.
Przygotowania do egzaminu

Szkolenia Rady Pedagogicznej związane
ze sprawdzianem/egzaminem (potwierdzone
stosownym wpisem do protokołu posiedzenia
Rady Pedagogicznej)

Przeszkolenie nauczycieli do pełnienia roli członków zespołów
Nadzorujących
Przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia lekcji na temat
sprawdzianu/egzaminu oraz sposobu pracy z arkuszem

Przygotowania do egzaminu

Przygotowanie informacji dla ucznia:
jak kodować arkusz i kartę odpowiedzi
 jak zaznaczać odpowiedzi na karcie
 co zrobić, gdy popełni błąd
 w której sali będzie pisał sprawdzian/egzamin
 co przynosi ze sobą (legitymację, przybory do pisania
i rysowania)
 przekazanie haseł pobranych z systemu OBIEG

Przygotowania do egzaminu



Powołanie Zespołów Nadzorujących (ZN) przebieg
sprawdzianu/egzaminu w salach, wyznaczenie
przewodniczących tych zespołów.
Przeszkolenie ZN.
Uwaga: niewłaściwie dobrany skład ZN może być
przyczyną unieważnienia sprawdzianu/egzaminu.
Przygotowanie dokumentacji
Wydrukowanie z systemu OBIEG:
List obecności uczniów piszących
w poszczególnych salach,
Protokołów sprawdzania
oraz
przygotowanie druku
Protokołu przebiegu sprawdzianu/egzaminu w sali

Przygotowania do egzaminu

Sprawdzenie przygotowania sal
do sprawdzianu/egzaminu ( tabela i instrukcja Biuletyn Informacyjny OKE)

Odbiór arkuszy oraz ich zabezpieczenie
przed nieuprawnionym ujawnieniem
 sprawdzian
– 7 kwietnia 2008,
 egzamin gimnazjalny – 21 kwietnia 2008
Przygotowania do egzaminu

Odprawa Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego
i sprawdzenie gotowości szkoły
do przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu
 sprawdzian – 7 kwietnia 2008
 egzamin gimnazjalny – 21 kwietnia 2008
Sprawdzian/Egzamin gimnazjalny
8 kwietnia 2008 r.
Sprawdzian
22 kwietnia 2008 r.
Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna
23 kwietnia 2008 r.
Egzamin gimnazjalny – część matematyczno przyrodnicza
W dniu egzaminu


Komisyjne otwarcie pakietu z arkuszami dla uczniów w
obecności Przewodniczących Zespołów Nadzorujących
oraz przedstawicieli zdających z każdej sali nastąpi
w godzinach 8.30-8.45
Przekazanie Przewodniczącym Zespołów
Nadzorujących:






arkuszy do sprawdzianu/ egzaminu (bez arkuszy uczniów
zwolnionych, laureatów),
bezpiecznych kopert,
kodów kreskowych,
List obecności uczniów dla danej sali,
druków Protokołu sprawdzania,
druków Protokołu przebiegu sprawdzianu/egzaminu w sali.
Przygotowanie prac uczniów
i protokołu zbiorczego do przekazania
do Punktu Odbioru Prac (POP)



W przypadku zgłoszenia w Protokole przebiegu
sprawdzianu/egzaminu w sali zmian w danych ucznia
należy wprowadzić korektę w Edycji danych uczniów.
Wypełnienie i wydrukowanie w Edycji danych uczniów
OBIEG Protokołu zbiorczego w dwóch
egzemplarzach.
Posegregowanie bezpiecznych kopert z pracami,
uzupełnienie opisu na kopertach i przygotowanie ich
do oddania, zgodnie instrukcją pakowania.
Przekazanie prac uczniów
i dokumentacji egzaminacyjnej
do POP

W POP należy oddać:




bezpieczne koperty z pracami uczniów i Protokołami
sprawdzania,
Protokół zbiorczy wypełniony i wydrukowany z systemu
OBIEG,
dokumentację i koperty z arkuszami nie do oceny (instrukcja
pakowania - Biuletyn Informacyjny OKE).
opcjonalnie:


Decyzję o przerwaniu sprawdzianu/egzaminu i unieważnieniu pracy
ucznia (jeśli taka decyzja została podjęta, wraz z arkuszem zdającego,
któremu przerwano egzamin),
oryginał Arkusza obserwacji przekazany przez obserwatora
Lato
Ocenianie

Błędy popełnione w szkole,
które utrudniały ocenianie





Oderwana karta odpowiedzi od pracy.
Uczeń używał korektora.
Zaznaczenie odpowiedzi do zadań
zamkniętych na kartach odpowiedzi
ołówkiem lub jasnym długopisem.
Brak zaznaczenia przez zespół nadzorujący
kodu na matrycy znaków.
Uczeń podpisał się w miejscu
przeznaczonym na podpis egzaminatora.
Przetwarzanie danych

Błędy popełnione w szkole, które utrudniały
przetworzenie danych


Niepoprawnie naklejone kody kreskowe.
Błędy w kodowaniu:




kodzie ucznia,
matryca znaków.
Praca napisana na arkuszu przeznaczonym dla innego typu
wymagań niż zadeklarowany (skutkuje unieważnieniem).
Zaznaczenie odpowiedzi do zadań zamkniętych kółkami
Przekazanie wyników
i zaświadczeń
Wyniki
28 maja 2008 r. – sprawdzian
12 czerwca 2008 r. – e. gimnazjalny
Zaświadczenia
20 czerwca 2008 r.
Download