Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego METODY I TECHNIKI

advertisement
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
METODY I TECHNIKI BADANIA
Obszar
badania
1. Pogłębiona
diagnoza
realizacji
funkcji
integracyjnych
przez
podmioty
ekonomii
społecznej o
charakterze
integracyjnym
Główne pytania
badawcze
1.1 Jak przebiega
proces
reintegracji/rehabilita
cji społecznozawodowej w PES o
charakterze
integracyjnym?
Pytania szczegółowe
1. Jak przebiega proces tworzenia, monitorowania i ewaluacji
indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego (CIS),
kontraktów socjalnych (KIS), indywidualnych programów
rehabilitacji (WTZ/ZAZ) pod kątem metodologii, angażowanych
zasobów, współpracy z uczestnikiem i jego otoczeniem,
angażowania innych instytucji?
2. Jak przebiega realizacja procesu reintegracji/rehabilitacji społecznej
w CIS/KIS/WTZ/ZAZ pod kątem: wykorzystywanych zasobów i
narzędzi, harmonogramu procesu i jego efektów?
3. Jak przebiega realizacja procesu reintegracji/rehabilitacji zawodowej
w CIS/KIS/WTZ/ZAZ pod kątem wykorzystywanych zasobów i
narzędzi, harmonogramu procesu i jego efektów?
4. Jak przebiega w WTZ proces kształtowania zaradności życiowej
i samodzielności pod kątem wykorzystywanych zasobów i narzędzi,
harmonogramu procesu i jego efektów?
5. Jak przebiega w WTZ/ZAZ proces rehabilitacji
zdrowotnej/leczniczej/ruchowej pod kątem wykorzystywanych
zasobów i narzędzi, harmonogramu procesu i jego efektów?
6. Jakie formy reintegracji/rehabilitacji społeczno-zawodowej są
najchętniej podejmowane przez beneficjentów? Dlaczego?
7. W jakim stopniu realizowane procesy oraz posiadane zasoby są
spójne ze standardami dla CIS/KIS/ZAZ/WTZ wypracowanymi w
ramach różnych projektów (standardy usług reintegracyjnych
wypracowane w ramach projektu pn. Zintegrowany System
8.
9.
10.
11.
1.2 Jak można zdefiniować
efekty
integracyjne
procesu
reintegracji/
rehabilitacji
społecznozawodowej
w
poszczególnych
typach
PES?
Wsparcia Ekonomii Społecznej, standard CIS wypracowany w
ramach projektu Standardy w pomocy społecznej)?
W jakim stopniu zauważyć można zjawisko wielokrotnego
uczestnictwa tej samej osoby w tych samych typach PES
integracyjnych prowadzonych przez różne instytucje (CIS, KIS)?
W jakim stopniu działalność gospodarcza/ekonomiczna wpływa na
realizację celów społecznych przez PES integracyjne, w tym:
-jakie znaczenie ma zaangażowanie uczestników/pracowników w
działalność gospodarczą/ ekonomiczną PES dla ich reintegracji
społeczno-zawodowej?
Jakie są główne bariery realizowanych procesów
reintegracyjnych/rehabilitacyjnych?
Jakiego typu działania powinny zostać podjęte, aby te bariery
zniwelować? (rekomendacje)
1. Jak można zdefiniować efekty integracyjne procesu reintegracji/
rehabilitacji społecznej w poszczególnych typach PES w
odniesieniu do poszczególnych typów uczestników?
2. Jak można zdefiniować efekty integracyjne procesu
usamodzielniania i uzyskiwania zaradności życiowej w WTZ?
3. Jak można zdefiniować efekty rehabilitacji zdrowotnej w ZAZ i
WTZ?
4. Jakie można zauważyć różnice pomiędzy definiowaniem efektów
integracyjnych w poszczególnych typach PES?
5. Które ze stosowanych narzędzi reintegracji/rehabilitacji
społeczno-zawodowej pozwalają w największym stopniu
osiągnąć zdefiniowane efekty integracyjne?
6. Jakie czynniki (związane z uczestnikiem/pracownikiem, instytucją
oraz środowiskiem zewnętrznym) mają największy wpływ na
osiąganie efektów integracyjnych?
7. Na jakiej wysokości można określić poziom osiąganych w
badanych PES efektów integracyjnych?
8. Jaki jest jednostkowy koszt osiągnięcia efektów integracyjnych w
odniesieniu do poszczególnych typów beneficjentów?
9. Jakie są główne bariery osiągania efektów integracyjnych?
10. W jaki sposób można te bariery zniwelować?
11. Czy i w jaki sposób podmioty badają efekt integracyjny?
1.3 Jak wygląda
współpraca PES
integracyjnych z innymi
podmiotami publicznymi i
niepublicznymi w
kontekście realizacji
działalności
reintegracyjnej?
1.4 Jakie są modele PES
integracyjnych
adresowane
do
określonych grup osób
zagrożonych
wykluczeniem społecznym
na terenie województwa
wielkopolskiego?
2.
Pogłębi
ona diagnoza
uczestników
CIS/KIS/ZAZ/
WTZ
2.1 Jaki jest
uczestników
CIS/KIS/ZAZ/WTZ?
profil
2.2 Jaka jest sytuacja
uczestników/pracownikó
1. Współpraca z jakimi instytucjami jest najważniejsza dla
poszczególnych typów PES integracyjnych w kontekście osiągania
celów ?
2. Jaki jest stan tej współpracy w odniesieniu do poszczególnych
typów PES?
3. Jakie są ewentualne bariery takiej współpracy?
4. W jaki sposób można zniwelować te bariery?
1. Jakie modele poszczególnych typów PES integracyjnych można
wyróżnić w województwie dolnośląskim z uwzględnieniem funkcji
reintegracyjnej realizowanej wobec poszczególnych kategorii osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. osoby z określonym
typem niepełnosprawności, alkoholicy, bezdomni, osoby
opuszczające zakłady karne) oraz podmiotów założycielskich?
2. Jaka jest skuteczność poszczególnych modeli w zakresie reintegracji
społeczno- zawodowej uczestników/pracowników?
3. Które ze zdiagnozowanych modeli można uznać za dobrą praktykę?
1. Jakie grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym są
uczestnikami (CIS/KIS/WTZ) i pracownikami (ZAZ) PES
integracyjnych w województwie dolnośląskim?
1. Jaka jest sytuacja społeczno- zawodowa
uczestników/pracowników PES i ich gospodarstw domowych?
w PES integracyjnych w
kontekście:
a) sytuacji finansowej
pracownika i
gospodarstwa
domowego
b) sytuacji społecznej
pracownika i
gospodarstwa
domowego
reintegracji społecznej
pracownika i jego
gospodarstwa
domowego
Jak uczestnicy
(CIS/KIS/WTZ) oraz
pracownicy (ZAZ)
oceniają udział w
PES?
3
Rekomendacje
dot. zmian w
systemie
monitoringu
3.1 Jakie zmiany w
systemie monitoringu
należałoby
wprowadzić w celu
monitorowania
efektów
integracyjnych?
2. W jakim stopniu uczestnictwo w PES o charakterze integracyjnym
przyczyniło
się
do
integracji
społeczno-zawodowej
uczestników/pracowników PES integracyjnych?
3. Jak można ocenić skuteczność poszczególnych typów PES jako
narzędzi reintegracji społeczno-zawodowej?
4. Jakie są różnice w sytuacji społeczno-zawodowej w odniesieniu do
uczestników poszczególnych PES o charakterze reintegracyjnym?
1. Jak uczestnicy/pracownicy PES integracyjnych oceniają wpływ
uczestnictwa/pracy w PES na swoją sytuację życiową?
2. Jakie są oczekiwania beneficjentów wobec CIS/ KIS/ ZAZ/ WTZ? W
jakim stopniu się realizują?
3. W jakim stopniu w poszczególnych typach PES można zauważyć
zjawisko nadmiernego przywiązywania się
uczestników/pracowników do PES wpływające negatywnie na
motywację do usamodzielnienia?
1. Ocena narzędzia.
1- Desk research – zakres dokumentów obowiązkowych
1. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Warszawa, wersja z 12 sierpnia 2014 r.;
2. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu, wersja z 12
sierpnia 2014 r.;
3. Regionalny Program Operacyjny województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020
4. Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Dolnośląskim na lata
2013-2020, Wrocław
5. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym;
6. Ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
7. Rozporządzenie w sprawie funkcjonowania WTZ;
8. Rozporządzenie w sprawie Zakładów Aktywności Zawodowej;
9. Informacja o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej dla Sejmu i Senatu
RP – opracowana przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej, Warszawa, maj 2012 r.;
10. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli Zatrudnienie socjalne jako
instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz wzmocnienia
aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , Warszawa, grudzień 2013 r.;
11. Podręcznik Instruktażowy Model Centrum Integracji Społecznej, Warszawa 2012.;
12. Usługi aktywizacji zawodowej i reintegracji społecznej w ofercie centrów integracji
społecznej i klubów integracji społecznej oraz wymiary rehabilitacji w zakładach
aktywności zawodowej, Dr hab. A. Karwacki, Toruń.
Większość z wskazanych powyżej dokumentów dostępna jest bez ograniczeń w Internecie.
W przypadku problemu z dotarciem do jednostkowych publikacji wypracowanych w ramach projektów
w zakresie ekonomii społecznej oraz aktualnych projektów programów operacyjnych Zamawiający
udostępni je Wykonawcy.
UWAGA! Zaprezentowana powyżej lista publikacji nie ma charakteru wyczerpującego. Wykonawca
będzie zobowiązany do rozszerzenia zakresu analizy na podstawie zapotrzebowania informacyjnego
pojawiającego się w trakcie realizacji badania.
2 - Analiza dokumentów
2a. Sprawozdania i dane pochodzące z systemu monitoring sektora ekonomii społecznej
(sprawozdania: Zakładów Aktywności Zawodowej, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji
Społecznej, informacje o WTZ).
2b. Dokumenty wewnętrzne dotyczące realizacji procesów reintegracji/rehabilitacji społecznozawodowej w PES o charakterze integracyjnym (np. regulaminy, wzory indywidualnych planów
zatrudnienia socjalnego, kontraktów socjalnych, indywidualnych planów rehabilitacji)
3. Indywidualne Wywiady Pogłębione
Opis
IDI z PES o charakterze
reintegracyjnym, w tym:
- Centra Integracji
Społecznej (5 wywiady)
- Kluby Integracji
Społecznej (2 wywiady)
- Warsztaty Terapii
Zajęciowej (5 wywiadów)
- Zakłady Aktywności
Zawodowej (5 wywiady)
Próba
17
Uwagi
Zamawiający wskaże Wykonawcy
podmioty do badania wraz z danymi
kontaktowymi.
IDI z uczestnikami PES
integracyjnych, w tym:
- uczestnicy CIS (10)
- uczestnicy KIS (4)
- uczestnicy WTZ (10)
- uczestnicy ZAZ (10)
34
Zamawiający wskaże Wykonawcy, w
których podmiotach powinny zostać
zrealizowane wywiady z uczestnikami.
Uwaga! W przypadku respondentów –
osób z niepełnosprawnościami,
konieczne będzie dostosowanie
narzędzia do możliwości respondenta.
Dopuszczalna będzie realizacja
wywiadu w diadzie (razem z
opiekunem lub rodzicem).
51
Indywidualne wywiady pogłębione z kadrą PES o charakterze reintegracyjnym powinny być
realizowane łącznie z analizą dokumentacji danych PES, w wyniku powinny powstawać case study PES
i prowadzonej przez nie działalności w zakresie reintegracji/rehabilitacji społeczno-zawodowej.
Na podstawie wywiadów indywidualnych Wykonawca powinien zgromadzić wnioski pozwalające na
sformułowanie rekomendacji dot. zmian w założeniach systemu monitoringu.
UWAGA! Lista respondentów IDI będzie podlegała zatwierdzeniu ze strony Zamawiającego.
Download