6. Wyjaśnienia i zmiana SIWZ

advertisement
Wrocław, 17.05.2013r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów i wyposażenia
informatycznego (nr sprawy: TECH/129-197/2013)
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.
759) Zamawiający informuje, że wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli wnioski
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie działając w
trybie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy Zamawiający dokonuje zmian w treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonane zmiany
w siwz:
1. W zadaniu nr 1 wyspecyfikowaliście Państwo Dysk wewnętrzny o pojemności 600GB do
HP DL 580G5.
HP na swych serwisowych stronach zaleca dysk 500GB i taki posiada w kanale
dystrybucyjnym, natomiast dysku firmowanego przez HP nie udało się nam odnaleźć. Prosimy
zatem o podanie ew. P/N HP lub odpowiedź, czy dopuszczają państwo dysk 500GB w
niniejszym przetargu.
Odpowiedź:
Zamawiający
o
pojemności
dopuszcza
500GB,
zaoferowanie
pod
warunkiem
dla
serwera
spełnienia
HP
DL580G5
wymagań
dysku
równoważności
w zakresie parametrów technicznych określonych przez producenta dla dysku o
pojemności 600GB.
2. Dotyczy: zadanie 1 i 2.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostarczenia fabrycznie nowych
materiałów i wyposażenia pochodzących z oficjalnego, polskiego kanału sprzedażowego
producenta.
Odpowiedź:
Zamawiający
oczekuje
dostarczenia
fabrycznie
nowych
materiałów
i wyposażenia pochodzących z oficjalnego, polskiego kanału sprzedażowego
producenta.
3. Dotyczy: zadanie 1 i 2
Prosimy o wskazanie part numberów serwerów (w zakresie HP) lub Service Tagów
(w zakresie DELL), których Zamawiający planuje rozbudowę. Pozwoli to na
dokładne
zweryfikowanie, czy wycenione elementy na pewno są przeznaczone do odpowiednich serii
serwerów.
Odpowiedź:
P/N dla serwerów HP DL 580G5:
GB803238C6
GB803238C1
GB8032387D
GB80323875
Tagi serwisowe dla serwerów DELL:
Dell Power Edge T620: 60DRG5J
Dell Power Edge R910: 4DFRG5J
5DFRG5J
Dell Power Edge R900: 8256Z3J
F256Z3J
D256Z3J
7256Z3J
9256Z3J
G256Z3J
4. Dotyczy: zadanie 1 i 2 – gwarancja
W zakresie HP gwarancja realizowana jest według ogólnych poniższych zasad:
1. Karty pamięci i zasilacz podlegają gwarancji serwera (taki okres gwarancji jakim objęty
jest
rozbudowywany
serwer,
taki
okres
gwarancji
mają
karty
pamięci
i zasilacz)
2. Dyski twarde w zależności od dedykowania do modelu serwera podlegają gwarancji
przez okres 12 lub 36 miesięcy. Odpowiedź na pytanie 2 pozwoli uściślić, które dyski
powinny zostać wycenione, co wskaże okres gwarancji.
I tak w zakresie DELL gwarancja realizowana jest według poniższych zasad:
1. Karty pamięci podlegają gwarancji serwera (taki okres gwarancji jakim objęty jest
rozbudowywany serwer, taki okres gwarancji mają karty pamięci i zasilacz) – wtedy
gwarancja realizowana jest przez serwis DELL. Jeżeli rozbudowywany serwer nie
posiada już gwarancji, karty pamięci, które do swoich serwerów oferuje w oficjalnym
kanale sprzedażowym DELL, objęte są dożywotnią gwarancją producenta Kingstone,
która trwa dopóki Kingston ten konkretny model karty pamięci produkuje.
Biorąc pod uwagę oficjalny kanał sprzedaży producentów HP i DELL i gwarancję udzielaną
przez tych producentów na elementy będące przedmiotem postępowania, zwracamy się z
prośbą
o
zmianę
zapisów
umowy
dotyczących
gwarancji
na
zapis
w paragrafie 4 Warunki gwarancji i rękojmi pkt 1- Gwarancja świadczona na zasadach
producenta.
Oczekiwana przez Zamawiającego gwarancja nie jest możliwa do zrealizowania, ponieważ
producenci nie oferują gwarancji na wszystkie elementy będące przedmiotem zamówienia w
oczekiwanym zakresie.
Odpowiedź:
W przypadku zasilaczy i pamięci Zamawiający oczekuje min. 12 miesięcy gwarancji na
dostarczone podzespoły, natomiast w przypadku dysków HDD – min. 36 miesięcy.
Dyski HDD wymieniane w okresie gwarancji nie podlegają zwrotowi do dostawcy.
5. Dotyczy: zadanie 1
Czy Zamawiający oczekuje dysków HP 300GB 3G czy 6G?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje dysków HP 300GB w wersji 6G.
6. Dotyczy: zadanie 1
W związku z niedostępnością w oficjalnym kanale sprzedaży w Polsce producenta HP dysków
600GB, zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie dysków 500GB SAS 6G lub 500GB SATA
3G.
Odpowiedź:
Zamawiający
o
pojemności
dopuszcza
500GB,
zaoferowanie
pod
warunkiem
dla
serwera
spełnienia
HP
DL580G5
wymagań
dysku
równoważności
w zakresie parametrów technicznych określonych przez producenta dla dysku o
pojemności 600GB.
7. Dotyczy: część I, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści dyski twarde o prędkości 10K przy zachowaniu pozostałych
parametrów? Wg informacji uzyskanych od producenta, dyski o pojemności 300GB 6G SAS
SFF (2,5-inch) Dual Port występują tylko z prędkościami 10K. Obecnie na rynku nie ma
dysku spełniającego wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego. Jeżeli
Zamawiający nie dopuszcza takiej konfiguracji, to czy dopuści dyski HP 300GB 6G SAS 15K
rpm SFF (2,5-inch) Hot Plug Ent 3 yr Warr 627117-B21?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dyski HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2,5-inch) Hot Plug Ent
3 yr Warr 627117-B21.
W związku z powyższym zamawiający dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmienia termin składania ofert::
W ROZDZIALE 3 – Opis przedmiotu zamówienia – I Wymagania i opis przedmiotu
zamówienia w zapisie dotyczącym : Gwarancja, serwis:
JEST:
Gwarancja minimum 36 miesięcy od daty dostawy przez Wykonawcę;
Umożliwienie dostępu telefonicznego i mailowego do działu wsparcia technicznego.
APOWINNO BYĆ:
W przypadku zasilaczy i modułów pamięci gwarancja min. 12 miesięcy, natomiast
w przypadku dysków HDD gwarancja min. 36 miesięcy;
Dyski HDD wymieniane w okresie gwarancji nie podlegają zwrotowi do dostawcy;
Umożliwienie dostępu telefonicznego i mailowego do działu wsparcia technicznego.
W ROZDZIALE 3 – Opis przedmiotu zamówienia – I Wymagania i opis przedmiotu
zamówienia w zapisie dotyczącym : Wymagania dotyczące asortymentu ujętego w części
I i części II:
JEST:
Wymagania dotyczące asortymentu ujętego w części I:
1. Moduł pamięci RAM o pojemności 8GB dedykowany do serwerów HP ProLiant
DL580 G5 – DDR2 – 667MHz, FBDIMM PC2-5300 ECC;
2. Dysk wewnętrzny o pojemności 300 GB do serwerów HP ProLiant DL580 G5- 300GB
6G SAS 15K rpm SFF (2,5-inch) Dual Port Enterprise wraz z kieszenią
umożliwiającą montaż w macierzy współpracującej z kontrolerem HP Smart Array
P400i;
3. Dysk wewnętrzny o pojemności 600 GB do serwerów HP ProLiant DL580 G5 –
600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2,5-inch) Dual Port Enterprise wraz z kieszenią
umożliwiającą montaż w macierzy współpracującej z kontrolerem HP Smart Array
P400i;
4. Zasilacz o mocy nominalnej 1200 wat do serwerów HP ProLiant DL580 G5 –
wydajność min. 94%, Hot Plug, napięcie wejściowe 100-240 wolt.
Wymagania dotyczące asortymentu ujętego w części II:
1. Moduł pamięci RAM o pojemności 4GB dedykowanych do serwerów Dell Power
Edge R900 – DDR2 – 667 MHz, FBDIMM 2RX4 ECC;
2. Moduł pamięci RAM o pojemności 16GB dedykowanych do serwerów Dell Power
Edge T620 – DDR3, DIMM;
3. Moduł pamięci RAM o pojemności 16GB dedykowanych do serwerów Dell Power
Edge R910 – DDR3, DIMM;
A POWINNO BYĆ:
Wymagania dotyczące asortymentu ujętego w części I:
1. Moduł pamięci RAM o pojemności 8GB dedykowany do serwerów HP ProLiant
DL580 G5 – DDR2 – 667MHz, FBDIMM PC2-5300 ECC;
2. Dysk wewnętrzny o pojemności 300 GB do serwerów HP ProLiant DL580 G5300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2,5-inch) Hot Plug Ent 3 yr Warr 627117-B21 wraz z
kieszenią umożliwiającą montaż w macierzy współpracującej z kontrolerem HP
Smart Array P400i;
3. Dysk wewnętrzny o pojemności 600 GB lub 500 GB do serwerów HP ProLiant
DL580 G5 o parametrach technicznych (z wyłączeniem pojemności) równoważnych
dyskowi 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2,5-inch) Dual Port Enterprise 3 yr Warr
581286-B21 wraz z kieszenią umożliwiającą montaż w macierzy współpracującej z
kontrolerem HP Smart Array P400i;
4. Zasilacz o mocy nominalnej 1200 wat do serwerów HP ProLiant DL580 G5 –
wydajność min. 94%, Hot Plug, napięcie wejściowe 100-240 wolt.
Wymagania dotyczące asortymentu ujętego w części II:
1. Moduł pamięci RAM o pojemności 4GB dedykowanych do serwerów Dell Power
Edge R900 – DDR2 – 667 MHz, FBDIMM 2RX4 ECC;
2. Moduł pamięci RAM o pojemności 16GB dedykowanych do serwerów Dell Power
Edge T620 – DDR3, DIMM;
3. Moduł pamięci RAM o pojemności 16GB dedykowanych do serwerów Dell Power
Edge R910 – DDR3, DIMM;
Pozostałe zapisy rozdziału 3 pozostają bez zmian
W załączniku nr 1 do SIWZ – Oferta - CZĘŚĆ 1 – Zakup modułów pamięci RAM,
dysków i zasilaczy dedykowanych do serwerów HP ProLiant DL 580G5 w pozycji 2 i 3:
JEST:
Pozycja 2:„Dysk wewnętrzny o pojemności 300GB do HP DL580G5”
Pozycja 3:„Dysk wewnętrzny o pojemności 600GB do HP DL580G5”
A POWINNO BYĆ:
Pozycja 2 „ Dysk wewnętrzny o pojemności 300 GB do serwerów HP ProLiant DL580
G5- 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2,5-inch) Hot Plug Ent 3 yr Warr 627117-B21 wraz z
kieszenią umożliwiającą montaż w macierzy współpracującej z kontrolerem HP Smart
Array P400i”
Pozycja 3 „Dysk wewnętrzny o pojemności 600 GB lub 500 GB do serwerów HP
ProLiant DL580 G5 o parametrach technicznych (z wyłączeniem pojemności)
równoważnych dyskowi 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2,5-inch) Dual Port Enterprise 3
yr Warr 581286-B21 wraz z kieszenią umożliwiającą montaż w macierzy
współpracującej z kontrolerem HP Smart Array P400i”
W załączniku nr 3 do siwz – wzór umowy w § 5 Warunki gwarancji i rękojmi w ust. 1:
JEST:
„1. Termin realizacji uprawnień Kupującego z tytułu gwarancji Strony określają na co najmniej
36 miesięcy od dnia dostawy danego wyrobu.”
A POWINNO BYĆ:
„1. Termin realizacji uprawnień Kupującego z tytułu gwarancji Strony określają na co najmniej
12 miesięcy w przypadku zasilaczy i modułów pamięci oraz co najmniej 36 miesięcy
gwarancji na dyski HDD. Dyski HDD wymieniane w okresie gwarancji nie podlegają
zwrotowi do dostawcy.”
W załączniku nr 3 do siwz – wzór umowy w załączniku nr 1 do umowy….- Opis
przedmiotu umowy:
JEST:
1) Dostarczone wyroby muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane,
nienaprawiane, spełniać wymagania jakościowe dla danego typu wyrobu oraz posiadać
parametry nominalne określone przez producenta bez względu na czas przechowywania.
2) Sprzedawca winien dostarczyć wyroby na zasadach określonych w umowie.
3) Wymagania dotyczące asortymentu ujętego w części I:
a) Moduł pamięci RAM o pojemności 8GB dedykowany do serwerów HP ProLiant DL580
G5 – DDR2 – 667MHz, FBDIMM PC2-5300 ECC;
b) Dysk wewnętrzny o pojemności 300 GB do serwerów HP ProLiant DL580 G5 - 300GB 6G
SAS 15K rpm SFF (2,5-inch) Dual Port Enterprise wraz z kieszenią umożliwiającą montaż
w macierzy współpracującej z kontrolerem HP Smart Array P400i;
c) Dysk wewnętrzny o pojemności 600 GB do serwerów HP ProLiant DL580 G5 – 600GB
6G SAS 10K rpm SFF (2,5-inch) Dual Port Enterprise wraz z kieszenią umożliwiającą
montaż w macierzy współpracującej z kontrolerem HP Smart Array P400i;
d) Zasilacz o mocy nominalnej 1200W do serwerów HP ProLiant DL580 G5 – wydajność
min. 94%, Hot Plug, napięcie wejściowe 100-240V.
4) Wymagania dotyczące asortymentu ujętego w części II:
a) Moduł pamięci RAM o pojemności 4GB dedykowanych do serwerów Dell Power Edge
R900 – DDR2 – 667 MHz, FBDIMM 2RX4 ECC;
b) Moduł pamięci RAM o pojemności 16GB dedykowanych do serwerów Dell Power Edge
T620 – DDR3, DIMM;
c) Moduł pamięci RAM o pojemności 16GB dedykowanych do serwerów Dell Power Edge
R910 – DDR3, DIMM;
A POWINNO BYĆ:
1) Dostarczone wyroby muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane,
nienaprawiane, spełniać wymagania jakościowe dla danego typu wyrobu oraz posiadać
parametry nominalne określone przez producenta bez względu na czas przechowywania.
2) Sprzedawca winien dostarczyć wyroby na zasadach określonych w umowie.
3) Wymagania dotyczące asortymentu ujętego w części I:
a) Moduł pamięci RAM o pojemności 8GB dedykowany do serwerów HP ProLiant DL580
G5 – DDR2 – 667MHz, FBDIMM PC2-5300 ECC;
b) Dysk wewnętrzny o pojemności 300 GB do serwerów HP ProLiant DL580
c)
d)
G5- 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2,5-inch) Hot Plug Ent 3 yr Warr
627117-B21 wraz z kieszenią umożliwiającą montaż w macierzy
współpracującej z kontrolerem HP Smart Array P400i;
Dysk wewnętrzny o pojemności 600 GB lub 500 GB do serwerów HP
ProLiant DL580 G5 o parametrach technicznych (z wyłączeniem pojemności)
równoważnych dyskowi 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2,5-inch) Dual Port
Enterprise 3 yr Warr 581286-B21 wraz z kieszenią umożliwiającą montaż w
macierzy współpracującej z kontrolerem HP Smart Array P400i;
Zasilacz o mocy nominalnej 1200W do serwerów HP ProLiant DL580 G5 – wydajność
min. 94%, Hot Plug, napięcie wejściowe 100-240V
4) Wymagania dotyczące asortymentu ujętego w części II:
a) Moduł pamięci RAM o pojemności 4GB dedykowanych do serwerów Dell Power Edge
R900 – DDR2 – 667 MHz, FBDIMM 2RX4 ECC;
b) Moduł pamięci RAM o pojemności 16GB dedykowanych do serwerów Dell Power Edge
T620 – DDR3, DIMM;
c) Moduł pamięci RAM o pojemności 16GB dedykowanych do serwerów Dell Power Edge
R910 – DDR3, DIMM;
W ROZDZIALE 11 - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT w ust. 2:
JEST:
„2. Oferta powinna spełniać zasady określone w ustawie oraz następujące warunki
dodatkowe:
1) oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim pismem
trwałym oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na
2)
3)
4)
5)
zewnątrz – wg wzoru określonego w zał. nr 1. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik
wykonawcy, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, czy
pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania firmy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, czy do występowania w postępowaniu i również do zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
ofertę należy umieścić w kopercie zamkniętej (opieczętowanej) w taki sposób, aby
nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia
lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione;
zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie
ponumerowane i załączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się
którejkolwiek karty oraz aby wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty;
na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, tzn.:
Jednostka Wojskowa 4229
ul. Poznańska 58
50-984 Wrocław
oraz nazwę i adres Wykonawcy, a także napis:
„TECH/129-197/2013 OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWĘ
MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA INFORMATYCZNEGO NIE OTWIERAĆ
PRZED: 21.05.2013r. godz. 13.00”.
6) Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona, to składa
oświadczenie o wycofaniu swojej oferty, umieszczone zgodnie z ust.3 pkt. 3) i 4) w
kopercie z naniesionym dodatkowym napisem „TECH/129-197/2013 WYCOFANIE
OFERTY PRZETARGOWEJ NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
INFORMATYCZNEGO; NIE OTWIERAĆ PRZED: 21.05.2013r. godz. 13.00”.
7) jeżeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji oferty, która została wcześniej złożona,
to składa oświadczenie o poprawieniu swojej oferty i poprawiona ofertę w zakresie
w jakim wprowadzono zmiany, umieszczone zgodnie z ust.3 pkt. 3) i 4) w kopercie
z naniesionym dodatkowym napisem: „TECH/129-197/2013 ZMIANA OFERTY
PRZETARGOWEJ NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
INFORMATYCZNEGO; NIE OTWIERAĆ PRZED: 21.05.2013r. godz. 13.00”. „
A POWINNO BYĆ:
„2. Oferta powinna spełniać zasady określone w ustawie oraz następujące warunki
dodatkowe:
1) oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim pismem
trwałym oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na
zewnątrz – wg wzoru określonego w zał. nr 1. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik
wykonawcy, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, czy
pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania firmy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, czy do występowania w postępowaniu i również do zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
3) ofertę należy umieścić w kopercie zamkniętej (opieczętowanej) w taki sposób, aby
nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia
lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione;
4) zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie
ponumerowane i załączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się
którejkolwiek karty oraz aby wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty;
5) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, tzn.:
Jednostka Wojskowa 4229
ul. Poznańska 58
50-984 Wrocław
oraz nazwę i adres Wykonawcy, a także napis:
„TECH/129-197/2013 OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWĘ
MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA INFORMATYCZNEGO NIE OTWIERAĆ
PRZED: 23.05.2013r. godz. 12.00”.
6) Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona, to składa
oświadczenie o wycofaniu swojej oferty, umieszczone zgodnie z ust.3 pkt. 3) i 4) w
kopercie z naniesionym dodatkowym napisem „TECH/129-197/2013 WYCOFANIE
OFERTY PRZETARGOWEJ NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
INFORMATYCZNEGO; NIE OTWIERAĆ PRZED: 23.05.2013r. godz. 12.00”.
7) jeżeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji oferty, która została wcześniej złożona,
to składa oświadczenie o poprawieniu swojej oferty i poprawiona ofertę w zakresie
w jakim wprowadzono zmiany, umieszczone zgodnie z ust.3 pkt. 3) i 4) w kopercie
z naniesionym dodatkowym napisem: „TECH/129-197/2013 ZMIANA OFERTY
PRZETARGOWEJ NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
INFORMATYCZNEGO; NIE OTWIERAĆ PRZED: 23.05.2013r. godz. 12.00”.
Pozostałe zapisy rozdziału 11 pozostają bez zmian.
W ROZDZIALE 12- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA
OFERT:
JEST:
1
Oferty należy składać do dnia 21.05.2013r. do godz. 9.00 pocztą na adres jednostki lub
osobiście w siedzibie zamawiającego w kancelarii jawnej bud. 13 pok. 113. Doręczenie
ofert do innego miejsca niż wskazane wyżej nie jest równoznaczne za złożeniem ofert w
sposób skuteczny. Wykonawca winien uwzględnić czas na dojście z biura przepustek do
kancelarii, która znajduje się na terenie jednostki. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu oferty przez pocztę lub firmę kurierską.
2
Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
3
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2013r o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego –
bud.4
UWAGA!!! Kancelaria Jawna znajduje się na terenie JW. 4229, gdzie obowiązuje
system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości.
Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment
wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej.
A POWINNO BYĆ:
1
Oferty należy składać do dnia 23.05.2013r. do godz. 9.00 pocztą na adres jednostki lub
osobiście w siedzibie zamawiającego w kancelarii jawnej bud. 13 pok. 113. Doręczenie
ofert do innego miejsca niż wskazane wyżej nie jest równoznaczne za złożeniem ofert w
sposób skuteczny. Wykonawca winien uwzględnić czas na dojście z biura przepustek do
kancelarii, która znajduje się na terenie jednostki. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu oferty przez pocztę lub firmę kurierską.
2
Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
3
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2013r o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego –
bud.4
UWAGA!!! Kancelaria Jawna znajduje się na terenie JW. 4229, gdzie obowiązuje
system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości.
Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment
wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej.
Pozostałe zapisy rozdziału 12 pozostają bez zmian.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
DOWÓDCA
z u. Waldemar OPRZALSKI
Wyk. M. Królikowski (Tel. 68 367 23 61)
Dn. 17.05.2013r.
Download