Raport dotycz*cy rynku zatrudnienia realizowanego przez cz*onków

advertisement
2015
Raport dotyczący rynku
zatrudnienia realizowanego
przez członków Stowarzyszenia
Agencji Zatrudnienia
I półrocze 2015
STOWARZYSZENIE AGENCJI ZATRUDNIENIA, WARSZAWA, 25.11.2015
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia
Raport rynku pracy - I półrocze 2015
Raport dotyczący rynku zatrudnienia realizowanego
przez agencje zatrudnienia należące
do Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia
I Półrocze 2015 roku
1. Obroty agencji członkowskich SAZ
Obroty agencji członkowskich Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia ( I półrocze) wyniosły ogółem
1.131.284,614 zł.
W zależności od rodzaju świadczonej usługi podział kształtował się następująco:
1) Praca tymczasowa w Polsce 683.883,648 zł (62%)
w tym umowy zlecenia 185.355,899 zł
2) Delegowanie pracowników za granicę 249.897.279 zł (23%)
3) Outsourcing personalny 111.360,551 zł (10%)
4) Pozostałe usługi w tym rekrutacja stała 50.143,136 zł (5%)
Obroty agencji członkowskich SAZ w I półroczu 2015
5%
10%
Praca tymczassowa w Polsce
Delegowanie pracowników za granicę
23%
Outsourcing
62%
Pozostałe usługi
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia
Raport rynku pracy - I półrocze 2015
Ranking firm zrzeszonych w SAZ ze względu na obroty
Agencje Zatrudnienia zrzeszone w SAZ dostarczają pracowników do wszystkich dziedzin gospodarki tj.:
handel, produkcja, usługi i rolnictwo. 18 firm jest wyspecjalizowanych w delegowaniu pracowników za
granicę , 2 agencje są wysoko wyspecjalizowane w rekrutacjach stałych , pozostałe agencje realizują cały
wachlarz usług zatrudnienia z większym naciskiem na pracę tymczasową.
WARTOŚĆ OBROTÓW W ROKU 2014
Do 5 mln
5 - 10 mln
10 - 20 mln
20 - 30 mln
30 - 50 mln
50 - 75 mln
75 - 100 mln
100 - 150 mln
Pow. 250
ILOŚĆ AGENCJI
10
15
8
4
2
6
3
2
3
2. Liczba pracowników tymczasowych zatrudnionych przez agencje SAZ
Ilość pracowników tymczasowych zatrudnionych przez agencje członkowskie SAZ to w sumie
64.939 pracowników.
Ze względu na formę zatrudnienia podział kształtował się następująco:
1) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.........................34.531 (53%)
2) Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia .......................30.408 (47%)
Ilość pracowników tymczasowych ze względu na formę
zatrudnienia
47%
Umowy o pracę
53%
Umowy zlecenia
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia
Raport rynku pracy - I półrocze 2015
3. Średnie stawki godzinowe pracowników tymczasowych według
szacunków SAZ
Średnia stawka za
godzinę
Zmiana vs. 2014
2014
2015
Specjaliści od spraw ekonomicznych i
zarządzania
24 zł
25 zł
4%
Personel średniego szczebla
19 zł
20 zł
5%
Pracownicy biurowi
14 zł
14,50 zł
3,5%
12,50 zł
13 zł
4%
Operatorzy, monterzy maszyn i urządzeń
12 zł
13 zł
8%
Pracownicy usług i sprzedaży (call center)
12 zł
12,50 zł
4%
Robotnicy przemysłowi
Najczęściej stosowane modele wynagradzania
a/ system czasowy – pracownik otrzymuje wynagrodzenie według stałych stawek wynagradzania
ustalonych dla określonego czasu pracy zazwyczaj godziny, przy tym modelu najczęściej
stosowane są umowy zlecenia głównie dla sektora handlowego.
b/ system akordowy – wynagrodzenie zależy od ilości jednostek produktu (sztuk produktu), które
pracownik wykonał w określonej jednostce czasu, tym samym zależy ono od wydajności pracy
pracownika. Z reguły przy tego typu systemie pracy pracownik zatrudniany jest na umowę zlecenie i
ma płacone od sztuki lub na umowę PT z minimalną krajową i z premią od wykonanych ponad
ustaloną normę sztuk produktu. Ten system występuje tylko w produkcji.
c/ system prowizyjny – uzależnia wynagrodzenie pracownika od wyników jego pracy. Pracownik
otrzymuje określony procent wartości dokonywanych przez niego transakcji, usług lub uzyskanego
dochodu. Tę formę wynagradzania najczęściej spotyka się w usługach i handlu, gdzie wysokość
prowizji pracownika zależy od wielkości jego sprzedaży. Stawka prowizyjna może być ustalana
indywidualnie dla pracowników, bądź też dla całego zespołu. Praca dla sieci hipermarketów to
głównie umowy zlecenia z tego powodu też z racji obsługi przez naszych członków tego sektora w
SAZ przeważają umowy zlecenia.
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia
Raport rynku pracy - I półrocze 2015
4. Trendy na rynku pracy
•Sytuacja na rynku usług outsourcingu w Polsce wskazuje, że jest to rynek szalenie dynamicznie rosnący. Niemniej jednak po słynnej
aferze Centrum Niderlandzkiego na agencje zatrudnienia padł cień nieufności ze strony kontrahentów oraz wyjątkowa wręcz nagonka
realizowana przez media i związki zawodowe. W wyniku tych krzywdzących artykułów uczciwe agencje zatrudnienia mają obecnie
problemy z zawarciem nowych kontraktów na outsourcing personalny w pełnym tego słowa znaczeniu a o dziwo na usługi PT nie. Z kolei
przygotowywana przez Ministerstwo Pracy nowelizacja ustawy o pracy tymczasowej, będzie bardziej restrykcyjna wobec takiej formy
zatrudnienia. Po wprowadzeniu jej może nastąpić zatem trend odwrotny czyli model outsourcingu będzie bardziej preferowany. Obecna
sytuacja na rynku polskim wykazuje też inne zjawisko, otóż firmy produkcyjne wolą bardziej korzystać z usług PT, natomiast handel i
usługi z outsourcingu. Uwarunkowane jest to prawdopodobnie historycznym obciążeniem stosowanych umów o zatrudnieniu w tych
konkretnych sektorach gospodarki.
•Obecny rynek pracy jest tzw. rynkiem pracownika, oznacza to, że bardzo trudno jest znaleźć odpowiedniego pracownika. Głównym
powodem tego zjawiska jest niewątpliwie wyjazd w ostatnim czasie ponad 1 mln młodych ludzi poza granice naszego kraju w
poszukiwaniu wyższych zarobków. Agencje zatrudnienia chcąc utrzymać swój poziom obrotów zmuszone są do pozyskiwania
pracowników ze Wschodu, głównie Ukrainy, gdzie liczba zatrudnionych w 2014 roku do 2013 wzrosła pięciokrotnie. Ta tendencja będzie
nadal wzrastać, jeżeli kontrahenci będą oferować najniższe wynagrodzenie. Problem polega jednak na tym, że do handlu a tym bardziej
do sektora usługowego nie każdy godzi się na taką zamianę (tzn. pracownika mówiącego po polsku na pracownika z Ukrainy
kaleczącego polski język).
•Nad Wisłą w ostatnich dwóch latach bardzo wzrosło zatrudnienie poprzez agencje zatrudnienia. Niemniej jednak daleko jeszcze nam do
czołówki europejskiej jaką jest np. Wielka Brytania - tam poprzez agencje zatrudniony jest niemal co 20 pracownik (4,8% ). Obecnie
Polska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków pracy tymczasowej w Europie. Specjaliści są zgodni:, że odrabiamy
zaległości minionych lat.
•Praca tymczasowa to dziedzina, w której szybko nadrabiamy zaległości, popularność tego typu zatrudnienia będzie rosła, tym bardziej,
że jest przynajmniej kilka dziedzin, w których agencje mogą odegrać znaczącą rolę w przyszłości. Zdaniem specjalistów, jednym z takich
obszarów wydaje się być rynek opieki nad osobami niesamodzielnymi. Już teraz w Polsce działają agencje zatrudniające
wyspecjalizowanych opiekunów, rynek ten powinien jednak szybko wzrosnąć, gdy w życie wejdzie tzw. czek opiekuńczy, który zostanie
wprowadzony niebawem w nowej ustawie o pomocy osobom niesamodzielnym. To wielkie wyzwanie, ale też duża szansa dla agencji
specjalizujących się w opiece..
•Agencje zatrudnienia będą się też rozwijać w obszarach nie do końca związanych z pracą tymczasową. Ściślej mówiąc agencje zaczną
wyręczać firmy wyspecjalizowane np. w prowadzeniu księgowości czy kadr. Już dziś około 10 proc. agencji skupionych w SAZ świadczy
usługi kadrowo-płacowe. Powód jest prosty - około 900 agencji działających na polskim rynku to spółki, które zatrudniają nieraz kilkaset
osób i jednocześnie gwarantują im obsługę księgowo-kadrową. To przedsiębiorstwa dysponujące bardzo sprawnym zespołem
specjalistów z dziedziny księgowości i kadr, ale też, co nie mniej ważne, potrzebnymi narzędziami, takimi jak specjalistyczne
oprogramowanie. Dlatego coraz częściej zaczynają świadczyć takie usługi komercyjnie.
•Nie bez znaczenia będzie też outsourcing personalny - rozwiązanie dzięki któremu przedsiębiorstwo ma do dyspozycji grupę specjalistów
z określonej dziedziny. Natomiast Agencje, które przejmowały np. call-centra, albo operatorów maszyn ciężkich z branży budowlanej
dziś dysponują zespołami specjalistów w tych dziedzinach i zaczynają świadczyć usługi na zewnątrz, niczym osobny podwykonawca w
danym projekcie konkurując cenami danych usług z dotychczasowymi firmami wykonujących tylko takie usługi. Być może tego typu
rozwiązanie przyjmie się także w urzędach. W Wielkiej Brytanii dla agencji zatrudnienia 65 proc. kontrahentów stanowią urzędy
centralne i samorządowe. W Polsce z takiej formy zatrudnienia na razie korzysta tylko kilka urzędów m.in. sądy, rynek jest jednak
ogromny i agencje będą toczyć o niego batalie zwłaszcza po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i dopuszczeniu zlecania usług
pośrednictwa pracy przez urzędy pracy agencjom zatrudnienia.
Sytuacja na rynku usług outsourcingu i pracy
tymczasowej
Jarosław Adamkiewicz – Prezes SAZ
W skrócie:
•
•
•
•
•
Obecny rynek pracy jest tzw. rynkiem pracownika
Agencje pozyskują coraz więcej pracowników ze Wschodu, głównie z Ukrainy, gdzie liczba
zatrudnionych w 2014 roku w stosunku do roku 2013 wzrosła pięciokrotnie.
W szybkim tempie rozwija się również polski rynek usług outsourcingowych. Przygotowywana przez
Ministerstwo Pracy nowelizacja ustawy o pracy tymczasowej może przywrócić preferowanie usług
outsourcingowych przez pracodawców.
Firmy produkcyjne chętniej korzystają z usług pracy tymczasowej, natomiast handel i usługi z
outsourcingu.
Istotne miejsce na rynku zajmuje outsourcing personalny
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia
Raport rynku pracy - I półrocze 2015
•Opis tendencji outsourcingowych, jako komponentu usług świadczonych przez agencje zatrudnienia jest
niezwykle trudny, ze względu na brak deskrypcji usługi outsourcingu. Dotychczasowe próby jej
definiowania ograniczają się bowiem do rozróżniania z pracą tymczasową. Jeśli założyć, że pracownik
tymczasowy zgodnie z ustawą pracuje pod nadzorem i kierownictwem pracodawcy użytkownika, to
pracownik firmy outsourcingowej pracuje pod nadzorem i kierownictwem tejże. Firma outsourcingowa
ponosi też pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody popełnione przez takiego
pracownika. Agencja pracy tymczasowej nie ma takiej odpowiedzialności, bowiem nie zarządza
bezpośrednio procesami w przedsiębiorstwie pracodawcy użytkownika. Inny charakter ma też rozliczenie
tychże usług.. W pierwszym przypadku agencje zatrudnienia rozliczają się z klientem za ilość
przepracowanych godzin. W drugim liczy się efekt, czyli rozliczenie za wykonaną pracę np. za ilość sztuk
towaru czy ilość wykonanych operacji. Tutaj zaczynamy jednak dotykać sedna problemu czyli różnic
między outsourcingiem a zwykłym podwykonawstwem usługi. Biorąc pod uwagę firmę, która produkuje
komponent na rzecz swojego odbiorcy możemy się zastanawiać czy robi to na zasadach outsourcingu –
brak jasnej definicji prawnej – czy na zasadzie wytwarzania konkretnego dobra. Brakuje bowiem w PKD
klasyfikacji „usługa lub rzecz wykonana outsourcingowo”. Dziś, aby prawidłowo taką usługę wykonać,
dostawca musi posiadać w swoim PKD odpowiedni wpis. W ten sposób staje się producentem, wytwórcą,
dostawcą usługi. Niekoniecznie outsourcingowej. Jedno jest pewne, rynek skupiający firmy zajmujące się
pośrednictwem pracy traci nad takim podmiotem wszelką kontrolę.
•Jeśli zaś chodzi o rynek delegowania pracowników w ramach UE, możemy tutaj częściej mówić o pracy
naprzemiennej w dwóch krajach jednocześnie, niźli o samym delegowaniu. Taki stan rzeczy zawdzięczamy
niewystarczająco silnej, wyraźnej postawie Polski m. in. w Komisji Europejskiej w czasie tworzenie
dyrektywy egzekucyjnej do dyrektywy 96. Nasza postawa doprowadziła do zaostrzenia pojęcia tzw.
zastępowalności, dziś dziesiątkującego system delegowania. Nie bez znaczenia było też postępowanie
organu rentowego (ZUS), który często definiuje 25% obrotu w kraju macierzystym jako warunek sine qua
non do delegowania. Dziś mamy otwarte do konsultacji społecznych rozporządzenie do dyrektywy 96,
mianowicie 883. Prawdopodobnie doprowadzi ono do tego, że koszty ubezpieczenia społecznego będą
musiały być takie same w kraju delegującym jak i przyjmującym. Oznaczałoby to koniec delegowania.
Warto podkreślić, że Polska deleguje najwięcej pracowników w Europie, a daniny publicznoprawne
odprowadzane z tego tytułu, stanowią istotny przychód dla polskiego budżetu i tak powinno pozostać.
•Zapotrzebowanie na naszych pracowników w krajach UE jest bardzo duże. Firmy zrzeszone w SAZ w sekcji
agencji opieki (SAO) mają głównie do czynienia z niemieckim rynkiem opieki nad osobami
niesamodzielnymi. Zgodnie z długofalową prognozą demograficzną naszego zachodniego sąsiada,
zapotrzebowanie na tę usługę będzie stale wzrastało, co skwapliwie wykorzystują polskie firmy, chcące
płacić ZUS i podatki w Polsce!
•Podobne zapotrzebowanie jeśli chodzi o ilości pracowników prezentuje Francja. Tam jednak mówimy
głównie o pracownikach budowlanych. Z przykrością należy jednak stwierdzić, że poprzez jawnie
protekcjonistyczne praktyki francuskiego rządu, wysyłanie polskich pracowników nad Sekwanę jest bardzo
utrudnione. Zawdzięczamy to zarówno dyrektywie wdrożeniowej do dyrektywy 96, jak i ustawie Savary,
która jest lokalnym-krajowym aktem wykonawczym do tej ustawy. Na ten fakt nakłada się nagonka
medialna i polityczna na polskie firmy delegujące, podsycana przez kontrole francuskiej żandarmerii i
inspekcji pracy
Sytuacja na rynku usług outsourcingu
i delegowania osób za granicę
Krzysztof Jakubowski – Wiceprezes SAZ
W skrócie:
• Polska deleguje najwięcej pracowników w Europie, odprowadzając podatki z tytułu tej usługi w kraju.
• Zapotrzebowanie na pracowników z Polski w UE będzie rosło, zwłaszcza w branży opieki nad
osobami niesamodzielnymi.
• Sytuacja prawna polskiego rynku delegowania pracowników w ramach UE sprawia, że pracownicy
najczęściej wykonują pracę naprzemienną w dwóch krajach jednocześnie
• Trwające obecnie przygotowania do zmian legislacyjnych (rozporządzenie 883 do dyrektywy 96)
mogą doprowadzić do wyrównania kosztów ubezpieczenia społecznego w kraju delegującym jak i
przyjmującym. Oznaczałoby to jednak koniec delegowania.
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia
Raport rynku pracy - I półrocze 2015
.
•
Ustawa o pracy tymczasowej, w oparciu o którą w dużej mierze działają agencje
zatrudnienia nakłada pewne obowiązki na pracodawcę użytkownika. Taka konstrukcja
powoduje, że niektórzy klienci agencji zatrudnienia szukają bardziej bezpiecznych dla
siebie modeli współpracy z dostawcami usług personalnych. Nie chcą nabywać statusu
pracodawcy użytkownika obawiając się zbyt dużej odpowiedzialności z tego tytułu. Na
przeciw tym oczekiwaniom poniekąd wychodzi usługa outsourcingu. Outsourcing
najczęściej definiowany jest jako wydzielenie niektórych obszarów swojej działalności i
powierzenie ich obsługi firmom zewnętrznym. Powyższa definicja pochodzi wyłącznie z
literatury, w polskim prawie outsourcing nie doczekał się żadnej wykładni. Powoduje to
funkcjonowanie na rynku mieszanych modeli usług: zaczerpniętych z pracy tymczasowej
oraz outsourcingu rozumianego jak powyżej. Umowy handlowe pomiędzy agencjami
zatrudnienia a klientami nazywane są umowami outsourcingu usług. W praktyce jednak
pracownicy agencji są bezpośrednio podporządkowani personelowi zarządzającemu
klienta co jest przesłanką świadczenia pracy tymczasowej.
•
Widoczny na rynku jest również trend przejmowania usług dostarczania personelu
przez podmioty nie posiadające certyfikatu agencji zatrudnienia. Jest to związane ze
stałym monitoringiem, obowiązkiem sprawozdawczości, którym objęte są podmioty
wpisane do KRAZ. Aby uniknąć powyższych zdarzeń, firmy nie ubiegają się o certyfikat
(który potrzebny jest wyłącznie w pracy tymczasowej) świadcząc usługi szeroko
definiowanego outsourcingu personalnego. Nowelizacja przepisów prawa jest niezbędna
w tym zakresie gdyż bardzo „wrażliwy” sektor usług pozostaje poza kontrolą organów
prawa.
•
W Polsce należy wziąć pod uwagę dopuszczalność tzw. outsourcingu personalnego
w ramach certyfikowanego katalogu usług agencji zatrudnienia. Outsourcingu
personalnego rozumianego jako zapewnienie klientowi wyłącznie personelu bez
obwarowywania umowy koniecznością przejęcia całych obszarów lub procesów klienta. W
praktyce tak się zresztą dzieje.
Sytuacja na rynku agencji pracy tymczasowej
Leszek Zieliński – Wiceprezes SAZ
W skrócie:
• Popularność zatrudnienia tymczasowego będzie rosła. Szczególnie szybko w Polsce może rozwinąć
się rynek opieki nad osobami niesamodzielnymi.
• Agencje zatrudnienia będą się również rozwijać w obszarach nie do końca związanych z pracą
tymczasową, przejmując częściowo np. świadczenie usług księgowych czy prowadzenia kadr.
• Na rynku widoczny jest trend przejmowania usług dostarczania personelu przez podmioty nie
posiadające certyfikatu agencji zatrudnienia. Nowelizacja przepisów prawa jest niezbędna w tym
zakresie gdyż bardzo „wrażliwy” sektor usług pozostaje poza kontrolą organów prawa.
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia
Raport rynku pracy - I półrocze 2015
• Reforma polityki rynku pracy zapoczątkowana nowelizacją ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy daje nam nowe możliwości. Po wielu latach
prac i oczekiwania sektor prywatnych agencji zatrudnienia rozpoczął partnerską i
komplementarną współpracę z Publicznymi Służbami Zatrudnienia. Mamy szansę
budować nowy rynek wysokospecjalizowanych usług. Mamy szansę sięgać po
zmarnowany kapitał, przywracać na rynek pracy osoby najbardziej od niego oddalone,
którym do chwili obecnej nikt nie potrafił pomóc. Wobec nadchodzących zmian
demograficznych, pogłębiającego się zjawiska tzw. rynku pracownika, a także wobec
pogłębiającej się niewydolności systemu zabezpieczenia społecznego, nasze działania
są prawdziwą alternatywą dla importu siły roboczej ze Wschodu. Jesteśmy w stanie
odpowiedzieć na potrzeby pracodawców doprowadzając na co dzień do zatrudnienia
wykwalifikowanych i zmotywowanych osób w ich firmach.
• W SAZ powołaliśmy Sekcję Niepublicznych Służb Zatrudnienia. Jest ona pierwszym w
Polsce tego typu ciałem zrzeszającym wysokospecjalizowane agencje zatrudnienia
będące lub zamierzające stać się partnerami Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie
aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Celem głównym Sekcji jest
rozwój rynku wysokiej jakości usług gwarantujących skuteczną i trwałą aktywizację
zawodową osób najbardziej oddalonych od rynku pracy oraz efektywne wydatkowanie
środków publicznych. Agencje zatrudnienia przystępujące do Sekcji wspólnie
wypracowywać będą najlepsze praktyki realizacji projektów finansowanych ze środków
publicznych pochodzenia krajowego i europejskiego. Członkowie Sekcji oraz interesy
sektora prywatnych agencji zatrudnienia reprezentowane są na drodze dialogu
prowadzonego ze stroną rządową i samorządową dzięki obecności przedstawicieli
Sekcji w Radzie Rynku Pracy przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz największych
organizacjach pracodawców.
Sytuacja na rynku współpracy
publiczno-prywatnej
Grzegorz Tokarski – Wiceprezes SAZ
W skrócie:



Na lokalnym rynku potrzebne są skuteczne programy aktywizacji zawodowej osób długotrwale
bezrobotnych.
Kluczem do sukcesu jest partnerska i komplementarna współpraca pomiędzy Publicznymi Służbami
Zatrudnienia a prywatnym sektorem agencji zatrudnienia.
SAZ powołało pierwszą w Polsce Sekcję Niepublicznych Służb Zatrudnienia. Jednostka zrzesza
wysokospecjalizowane agencje zatrudnienia będące lub zamierzające stać się partnerami
Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia
Raport rynku pracy - I półrocze 2015
•Wartość rynku rekrutacyjnego w Polsce szacuje się na ponad 450 mln. PLN. Marże agencji
najczęściej wahają się w granicach 12%- 27% rocznego wynagrodzenia pracownika, choć coraz
częściej agencje pracują na stałej prowizji tzw. fixed fee, niezależnej od wynagrodzenia kandydata.
•Jest to wysoce atrakcyjny rynek, ale tym samym bardzo konkurencyjny. Aby odpowiedzieć na
potrzeby swoich klientów, agencje rekrutacyjne często decydują się na specjalizację w konkretnej
branży czy sektorze. Istotne jest budowanie mocnej pozycji rekruterów wśród swoich klientów i
kandydatów, nie tylko poprzez skuteczne i profesjonalne prowadzenie procesów rekrutacyjnych, ale
także poprzez eksperckość – ciągłe pogłębianie swojej wiedzy o obszarze rynku, w którym się
rekrutuje i dzielenie się nią. W budowaniu wizerunku konsultanta-eksperta istotna jest obecność na
targach, konferencjach, imprezach branżowych, a także w mediach. Nieoceniona jest tu rola
profesjonalnych mediów społecznościowych, które dają ogromne możliwości dotarcia z informacją
do swojej sieci kontaktów, w tym wielu kandydatów.
•Rynek agencji zatrudnienia w Polsce jest rynkiem mocno rozdrobnionym. Na ponad 4 tys.
zarejestrowanych agencji, tylko kilkadziesiąt to firmy zatrudniające powyżej 25 konsultantów lub
działające na arenie międzynarodowej. Większość stanowią firmy jedno lub kilku osobowe.
•Niestety, ze względu na dużą liczbę najmniejszych firm, które cały swój biznes często budują wokół
jednego klienta, często cierpi na tym jakość usług rekrutacyjnych i wizerunek całej branży.
Rozwiązaniem może być przynależność do organizacji branżowych takich jak Stowarzyszenie Agencji
Zatrudnienia. Naszą misją jest edukacja branży, ustandaryzowanie procesów i promocja dobrych
praktyk. Przynależność do SAZ pozwala agencjom stale podnosić swoje umiejętności, dbać o wysoką
jakość dostarczanych usług, jak również mieć realny wpływ na edukację rynku. W Europie
Zachodniej i rynkach rekrutacyjnych bardziej rozwiniętych od polskiego, przynależność do
organizacji branżowej jest bardziej powszechna i jest gwarancją wysokich standardów obsługi
kandydatów i klientów. Wierzę, że rynek polski też będzie do tego dążył.
Sytuacja na rynku rekrutacyjnym
Artur Skiba – Wiceprezes SAZ
W skrócie:




Wartość rynku rekrutacyjnego w Polsce szacuje się na ponad 450 mln. PLN
Marże agencji najczęściej wahają się w granicach 12%- 27% rocznego wynagrodzenia pracownika
Rośnie znaczenie budowania marki rekrutera i specjalizacji agencji
Zrzeszanie się w organizacjach branżowych może być rozwiązaniem na rozdrobnienie rynku i niską
jakość świadczonych usług przez agencje
Download