Konstruowanie drzew filogenetycznych (pl)

advertisement
Konstrukcja drzew
filogenetycznych
wprowadzenie
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego
Uniwersytet Warszawski
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Podobieństwo a homologia
•Podobieństwo
–sekwencje są podobne w całości lub fragmentach
•Homologia
–sekwencje pochodzą od wspólnego przodka
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Ortologi i paralogi
•Ortolog – kombinacja genetyczna powstała w
wyniku specjacji – można stosować do badań
filogenetycznych organizmu
•Paralog – efekt duplikacji genu przed specjacją –
nie nadaje się do badań filogenezy organizmu
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Homoplazja
•Podobieństwo sekwencji NIE będące rezultatem
wspólnego pochodzenia
•Może powstać wskutek ewolucji konwergentnej lub
równoległej (parallelism)
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Drzewa filogenetyczne
•Binarność konstrukcji
•Drzewa ukorzenione i nieukorzenione
•Topologia drzewa
•Długość gałęzi (czas ewolucji)
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Filogeneza czego?
•Organizmy
–Filogeneza całych genomów
–Rybosomowe RNA (namiastka genomu)
•Szczepy (blisko spokrewnione mikroorganizmy)
•Pojedyncze geny (lub rodziny genów)
•Powtarzalne sekwencje DNA
•Szlaki metaboliczne
•Struktury drugorzędowe i trzeciorzędowe
•Wszelkie dyskretne symbole
•Języki i rodziny językowe
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Po co konstruuje się drzewa
filogenetyczne?
•Poznanie i zrozumienie historii ewolucyjnej
•Mapowanie różnicowania szczepów patogennych do
opracowania szczepionek
•Wsparcie dla epidemiologów
– Choroby infekcyjne
– Defekty genetyczne
• Narzędzie do przewidywania funkcji nowo odkrytych
genów
• Badania różnicowania układów biologicznych
• Poznanie ekologii mikroorganizmów
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Drzewa ukorzenione i nieukorzenione
•Korzeń – uwzględnienie przodka dla wszystkich taksonów
•Drzewo nieukorzenione – typowy wynik, nieznany
wspólny przodek
•Drzewo ukorzenione – znany wspólny przodek
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Jakich sekwencji użyć ?
•DNA
– Bardzo szczegółowe, niejednolite tempo mutacji
•cDNA/RNA
– Użyteczne dla bardziej odległych sekwencji
homologicznych
•Sekwencje białkowe
– Użyteczne do badania większości odległych sekwencji
homologicznych, możliwość konstrukcji bardzo
rozległych ewolucyjnie drzew, bardziej jednolite tempo
zmienności mutacyjnej, więcej elementów zmienności
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Sekwencje rybosomowego 16S RNA
•Występują we wszystkich organizmach
•Są wysoce konserwatywne
•Nadają się do konstruowania bardzo rozległych
ewolucyjnie drzew
•Znane dla kilkudziesięciu tysięcy organizmów, głównie
prokariotycznych
•Nieodpowiednie do bardzo szcegółowych badań
filogenezy
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Co jest obliczane?
•Topologia drzewa
–porządek (kolejność) odgałęzień
–korzeń
•Długość odgałęzień (czas ewolucji)
•Sekwencje przodków
•Wartości pokrewieństwa (np. prawdopodobieństwo
poszczególnych przemian)
•Wiarygodność drzewa
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Etapy analizy
•Pobranie sekwencji DNA/RNA/białka
•Wzajemne dopasowanie sekwencji (multiple alignment)
•Obliczanie dystansów dla poszczególnych par
•Konstruowanie drzewa: topologia + długość odgałęzień
•Oszacowanie wiarygodności
•Wizualizacja
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Dopasowywanie sekwencji
(Multiple Sequence Alignment)
•Dopasowanie spokrewnionych sekwencji w taki
sposób, żeby odpowiadające sobie pozycje znajdowały
się w tej samej kolumnie
•Wypełnienie brakujących miejsca kreskami (delecje)
•Każda kolumna znaków staje się pojedynczym
elementem do dalszych obliczeń filogenetycznych
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Algorytmy do konstruowania drzew
filogenetycznych
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Metody obliczeniowe konstruowania drzew
filogenetycznych
•Metody analizy odległości
–UPGMA, metoda najbliższego sąsiedztwa (neighbor
joining)
•Metoda największej oszczędności (Maximum
Parsimony)
•Metoda największej szansy (Maximum Likelihood)
•Łączenie drzew
–Drzewa konsensusowe, superdrzewa
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Pomiar podobieństwa a pomiar odległości
•Pomiar podobieństwa
–większa wartość =bardziej podobny
•Pomiar odległości
–większa wartość =mniej podobny
–nierówność trójkątnych relacji
•|x,y|+|y,z|<or =|x,z|
–częste założenie addytywności dla konstrukcji drzew
opartych na analizie odległości
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Proste odległości (dystanse) między
porównywanymi sekwencjami
•Liczba różnych pozycji
•Różnice wagowe
•Edycja odległości (ważona suma insercji, delecji,
substytucji)
•Wagowe macierze kosztów substytucji–PAM,BLOSUM
•Poprawki Poissona
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Miara odległości między sekwencjami
• p =n_d /n
• =liczba różniących się symboli /ogólna liczba wszystkich
symboli
• p nie jest proporcjonalne do czasu ewolucji
•Przyczyna: w danym miejscu może zajść więcej niż
jedna mutacja
•Poprawka Poissona:
• d =-ln (1-p)
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Pomiar podobieństwa dla struktur białkowych
•Utworzenie mapy kontaktów (graf) dla każdej struktury
białka
–wierzchołek =reszta (aminokwas)
–krawędź =odległość między aminokwasami mniejsza niż 5
Angstromów
•Dopasowywanie struktur parami
–analiza nienakładających się pozycji w porównywanych
strukturach
•Pomiar podobieństwa
–=liczba wspólnych krawędzi z map kontaktów
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Metoda najbliższego sąsiedztwa
(Neighbor Joining Distance Method)
•Compute pairwise distances,d(i,j),set L =all leaves T
•Compute D(i,j)=d(i,j)-(r(i)+r(j))
•r(i)=average distance to other leaves
•Merge closest pair of sequences i and j
–for new k,set d(k,m)=1/2 (d(i,m)+d(j,m)-d(i,j))for m in L
–Add k to T with
•set d(i,k)=1/2 (d(i,j)+r(i)-r(j))
•set d(j,k)=d(i,j)-d(i,k)
–replace i and j with k in L
•Repeat
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Metoda najbliższego sąsiedztwa
•Generuje drzewa nieukorzenione
•Zakłada addytywność odległości w
konstruowanym drzewie
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Cechy metod opartych na obliczaniu odległości (różnic)
•Najszybsze metody
•Niezbyt dokładne, lub nie zawsze skuteczne
wykorzystanie danych
•Możliwość korzystania z danych o charakterze
niedyskretnym (nie tylko sekwencji)
•Niestatystyczny model ewolucji
•Brak oszacowania długości odgałęzień
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Metoda największej oszczędności
(Maximum Parsimony)
•Minimalizacja liczby stanów przejściowych (koniecznych
zmian) na szlaku odgałęzień drzewa.
•Model niestatystyczny
•Brak możliwości obliczenia długości odgałęzień
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Metoda największej oszczędności
(Maximum Likelihood)
•Model wybitnie statystyczny
•Istotna cecha metody =log likelihood (logarytm
współczynnika prawdopodobieństwa)
•Oblicza długości odgałęzień
•Bardzo kosztowna obliczeniowo, stosuje heurystykę
•Oszacowuje wiarygodność wyników
•Wydajne wykorzystanie danych sekwencyjnych
•Przykłady zastosowań:Phylip/dnaML,fastdnaML
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Metoda największej szansy
- Założenia
•Symbole (nukleotydy) ewoluują niezależnie od siebie
•Zmiany tempa mutacji:
–Zegar molekularny ==>jednolite tempo dla wszystkich
pozycji i odgalęzień
–Możliwa jest zmiana tempa zmienności mutacyjnej dla
pozycji
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Łączenie drzew filogenetycznych
•Drzewa konsensusowe
–Dla drzew konstruowanych na tych sanych taksonach
•Superdrzewa
–Dla drzew zawierających nakładające się grupy
taksonomiczne
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Superdrzewa
•Superdrzewa konstruowane są z drzew obejmujących
zachodzące na siebie grupy taksonomiczne
•Superdrzewa są sposobem na konstruowanie bardzo
dużych (rozległych ewolucyjnie i taksonomicznie) drzew
•Zazwyczaj wymagane jest wyraźne wzajemne
zachodzenie przynajmniej dla części par drzew
(wspólne elementy)
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Filogeneza całych genomów
•Badana jest na poziomie genów (nie sekwencji)
•Stanowi wgląd w szersze przeorganizowanie genomu
•Skuteczne podejście do badań odległych powiązań i
bardziej globalnych mechanizmów zmienności
•Uwzględnia inwersje i translokacje
•Obecnie bardzo skuteczne narzędzie do badań
filogenezy i ewolucji organizmów prokariotycznych
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Dobór właściwego algorytmu
•Niedyskretny charakter zmiennych jednostek, duża ilość
danych, niewielkie zasoby obliczeniowe ==> Metoda
najbliższego sąsiedztwa (Neighbor joining)
•Dyskretny charakter zmiennych, niewielka liczba
mutacji/homoplazja ==> Maximum Parsimony
•Dyskretny charakter zmiennych, ograniczona długość
sekwencji, występowanie zjawiska homoplazji
==>Maximum Likelihood
• Dyskretny charakter zmiennych, wiele gatunków
==>Superdrzewo
•Kompletne genomy ==>Filogeneza całych genomów
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Zasoby internetowe
•Felsenstein ’s Phylogenetic Program Directory
–http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html
•UT Austin Phylogenetics Lab
–http://kristin.csres.utexas.edu/
•Woese Lab
–http://www.life.uiuc.edu/micro/woese.html
•Tree-of-life web site
–http://tolweb.org/tree/phylogeny.html
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Książki o tematyce filogenetycznej
•Graur,Li.Fundamentals of Molecular Evolution,Sinauer
•Hall,Phylogenetics Made Easy ,Sinauer
•Hillis,Moritz,Mable.Molecular Systematics ,2nd edition,Sinauer,1996
•Kitching,Forey,Humphries.Cladistics:The Theory and Practice of
Parsimony Analysis ,1998
•Kimura,M.The Neutral Theory of Evolution ,Cambridge,1983
•Li.Molecular Evolution ,Sinaeur
•Nei,M.&S.Kumar.Molecular Evolution and Phylogenetics ,Oxford,2000
•Page &Holmes.Molecular Evolution:A Phylogenetic Approach,1998
•Smith,J.M.,Evolutionary Genetics ,1998
•Wheeler &Meier.Species Concepts and Phylogenetic Theory ,2000
•Wilkins.Evolution of Developmental Pathways ,Sinaeur,2001
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Więcej książek o tematyce filogenetycznej
•Harvey,Leigh Brown,Smith,Nee.New Uses for New Phylogenies,
Oxford,1966
•Crandall,K.(editor)The Evolution of HIV,Johns Hopkins Univ.Press,1999
•Mount,D.W.Bioinformatics:Sequence and Genome Analysis ,Cold
Spring Harbor Laboratory Press,2000, Chapter 6 -Phylogenetic
Prediction
•Doolittle,R.F.Computer Methods for Macromolecular Sequence
Analysis ,Methods in Enzymology,vol.266, 1996,Academic Press
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Czasopisma o temetyce filogenetycznej
•Cladistics
•Molecular Biology and Evolution
•Molecular Phylogenetics and Evolution
•Systematic Biology
•Systematic Zoology
•Evolutionary Biology
•Taxon
•Bioinformatics
•J.of Computational Biology
•J.of Theoretical Biology
•Ecology and Evolutionary Biology
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
Konferencje o tematyce filogenetycznej
•RECOMB
•ISMB (Intelligent Systems for Molecular Biology)
•Evolution 2002
•Classification Society of N.America Annual Mtg.
•Conf.Of the Int ’l.Federation of Classification
Societies (IFCS)
•ICSEB (Intl.Conf.On Systematics &Evolutionary
Biology)
Jacek Leluk
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
P01055
P01057
P01056
P01058
P01059
P01063
P17734
P81483
P81484
P16343
P01064
P82469
P01061
P01062
P01060
1BBI:
1D6R:I
1DF9:C
1PI2:
1PBI:A
AAB4719
TISYC2
JC2225
TIZB2
JC2073
JC2072
0506164
0401177
763679A
TISYD2
0907248
1102213
1102213
0404180
TIZB1B
TIMB
TIZB1P
JC1066
Q41066
P80321
Q41065
P81705
P56679
P16346
P01065
P24661
P07679
P19860
P22737
220645
P09864
P09863
3
10
20
30
40
50
60
ESSKPCCDQCACTKSNPPQCRCSDMRLNSCHSACKSCICALSYPAQCF-CVDITDFCYEP-CKP
ESSKPCCDECACTKSIPPQCRCTDVRLNSCHSACSSCVCTFSIPAQCV-CVDMKDFCYAP-CKS
QSSKPCCBHCACTKSIPPQCRCTDLRLDSCHSACKSCICTLSIPAQCV-CBBIBDFCYEP-CKS
ESSKPCCDQCSCTKSMPPKCRCSDIRLNSCHSACKSCACTYSIPAKCF-CTDINDFCYEP-CKS
ESSKPCCDLCTCTKSIPPQCHCNDMRLNSCHSACKSCICALSEPAQCF-CVDTTDFCYKS-CHN
ESSKPCCDLCMCTASMPPQCHCADIRLNSCHSACDRCACTRSMPGQCR-CLDTTDFCYKP-CKS
QSSKPCCRQCACTKSIPPQCRCSQVRLNSCHSACKSCACTFSIPAQCF-CGBIBBFCYKP-CKS
-SSKPCCBHCACTKSIPPQCRCSBLRLNSCHSECKGCICTFSIPAQCI-CTDTNNFCYEP-CKS
-SSKPCCBHCACTKSIPPQCRCSBLRLNSCHSECKGCICTFSIPAQCI-CTDTNNFCYEP-CKS
ESSKPCCSSC-CTRSRPPQCQCTDVRLNSCHSACKSCMCTFSDPGMCS-CLDVTDFCYKP-CKS
EYSKPCCDLCMCTRSMPPQCSCEDIRLNSCHSDCKSCMCTRSQPGQCR-CLDTNDFCYKP-CKS
-SSGPCCDRCRCTKSEPPQCQCQDVRLNSCHSACEACVCSHSMPGLCS-CLDITHFCHEP-CKS
ESSHPCCDLCLCTKSIPPQCQCADIRLDSCHSACKSCMCTRSMPGQCR-CLDTHDFCHKP-CKS
ESSEPCCDSCDCTKSIPPECHCANIRLNSCHSACKSCICTRSMPGKCR-CLDTDDFCYKP-CES
QSSPPCCBICVCTASIPPQCVCTBIRLBSCHSACKSCMCTRSMPGKCR-CLBTTBYCYKS-CKS
ESSKPCCDQCACTKSNPPQCRCSDMRLNSCHSACKSCICALSYPAQCF-CVDITDFCYEP-CKP
---KPCCDQCACTKSNPPQCRCSDMRLNSCHSACKSCICALSYPAQCF-CVDITDFCYEP-CKESSEPCCDSCDCTKSIPPQCHCANIRLNSCHSACKSCICTRSMPGKCR-CLDTDDFCYKP-CES
EYSKPCCDLCMCTRSMPPQCSCED-RINSCHSDCKSCMCTRSQPGQCR-CLDTNDFCYKP-CKS
DVKSACCDTCLCTKSNPPTCRCVDVGET-CHSACLSCICAYSNPPKCQ-CFDTQKFCYKQ-CHN
ESSKPCCDQCTCTKSIPPQCRCTDVRLNSCHSACSSCVCTFSIPAQCV-CVDMKDFCYAP-CKS
ESSKPCCDLCMCTASMPPQCHCADIRLNSCHSACDRCACTRSMPGQCR-CLDTTDFCYKP-CKS
ESSKPCCDLCMCTASMPPQCHCADIRLNSCHSACDRCACTRSMPGQCR-CLDTTDFCYKP-CKS
ESSKPCCDQC-CTKSMPPKCRCSDIRLDSCHSACKSCACTYSIPAKCF-CTDINDFCYEP-CKS
ESSKPCCDECKCTKSEPPQCQCVDTRLESCHSACKLCLCALSFPAKCR-CVDTTDFCYKP-CKS
ESSKPCCDECKCTKSEPPQCQCVDTRLESCHSACKLCLCALSFPAKCR-CVDTTDFCYKP-CKS
ESSKPCCDQC-CTKSMPPKCRCSDIRLDSCHSACKSCACTYSIPAKCF-CTDINDFCYEP-CKS
ESSKPCCDLCMCTASMPPQCHCADIRLNSCHSACDRCACTRSMPGQCR-CLDTTDFCYKP-CKS
ESSKPCCDLCMCTASMPPQCHCADIRLNSCHSACDRCACTRSMPGQCR-CLDTTDFCYKP-CKS
EYSKPCCDLCMCTRSMPPQCSCEDIRLNSCHSDCKSCMCTRSQPGQCR-CLDTNDFCYKP-CKS
ESSEPCCDSCRCTKSIPPQCHCADIRLNSCHSACKSCMCTRSMPGKCR-CLDTDDFCYKP-CES
ESSEPCCDLCLCTKSIPPQCQCADIRLNSCHSACKSCMCTRSMPGQCH-CLDTHDFCHKP-CKS
ESSEPCCDLCLCTKSIPPQCQCADIRLNSCHSACKSCMCTRSMPGQCR-CLDTHDFCHKP-CKS
EYSKPCCDLCMCTRSMPPQCSCEDIRLNSCHSDCKSCMCTRSQPGQCR-CLDTNDFCYKP-CKS
ESSHPCCDLCLCTKSIPPQCQCADIRLDSCHSACKSCMCTRSMPGQCH-CLDTHDFCHKP-CKS
ESSEPCCDSCDCTKSKPPQCHCANIRLNSCHSACKSCICTRSMPGKCR-CLDTDDFCYKP-CES
ESSHPCCDLCLCTKSIPPQCQCADIRLNSCHSACKSCMCTRSMPGQCR-CLDTHDFCHKP-CKS
ESSEPCCDSCDCTKSKPPQCHCANIRLNSCHSACKSCICTRSMPGKCR-CLDTDDFCTKP-CES
DVKSACCDTCLCTKSDPPTCRCVDVGET-CHSACDSCICALSYPPQCQ-CFDTHKFCYKA-CHN
STTTACCDFCPCTRSIPPQCQCTDVREK-CHSACKSCLCTLSIPPQCH-CYDITDFCYPS-CRDVKSACCDTCLCTKSNPPTCRCVDVRET-CHSACDSCICAYSNPPKCQ-CFDTHKFCYKA-CHN
--TSACCDKCFCTKSNPPICQCRDVGET-CHSACKFCICALSYPAQCH-CLDQNTFCYDK-CDS
DVKSACCDTCLCTKSNPPTCRCVDVGET-CHSACLSCICAYSNPPKCQ-CFDTQKFCYKA-CHN
--TTACCNFCPCTRSIPPQCRCTDIGET-CHSACKTCLCTKSIPPQCH-CADITNFCYPK-CNDVKSACCDTCLCTRSQPPTCRCVDVGER-CHSACNHCVCNYSNPPQCQ-CFDTHKFCYKA-CHS
DVKSACCDTCLCTKSEPPTCRCVDVGER-CHSACNSCVCRYSNPPKCQ-CFDTHKFCYKS-CHN
KRPWECCDIAMCTRSIPPICRCVDKVDR-CSDACKDCEETEDN--RHV-CFDTYIGDPGPTCHD
ERPWKCCDLQTCTKSIPAFCRCRDLLEQ-CSDACKECGKVRDSDPPRYICQDVYRGIPAPMCHE
ERPWKCCDLQTCTKSIPAFCRCRDLLEQ-CSDACKECGKVRDSDPPRYICQDVYRGIPAPMCHE
ES-EGCCDRCICTKSMPPQCHCHDVRLDSCHSDCETCICTRSYPAQCR-CADTTDFCYKP-C-S
TRPWKCCDRAICTKSFPPMCRCMDMVEQ-CAATCKKCGPATSDSSRRV-CEDXY----------KRPWKCCDQAVCTRSIPPICRCMDQVFE-CPSTCKACGPSVGDPSRRV-CQDQYV----------
Dziękuję za uwagę
Download