Badania jakościowe i ilościowe w pedagogice specjalnej

advertisement
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek:
PEDAGOGIKA SPECJALNA
LOGOPEDIA
LOGOPEDIA
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę w zakresie pedagogicznych,
psychologicznych, medycznych i lingwistycznych podstaw
dziedziny zajmującej się zaburzeniami w językowym
porozumiewaniu się. Program studiów umożliwia opanowanie
wiedzy z zakresu normy rozwoju mowy, profilaktyki
logopedycznej oraz różnych form trudności w rozwoju mowy,
głównie pochodzenia obwodowego u dzieci, ze szczególnym
uwzględnieniem zaburzeń wymowy (dyslalii) oraz stanów
opóźnionego rozwoju mowy. Wprowadza także w
podstawowe zagadnienia z neurologopedii (dział logopedii
zajmujący się zaburzeniami mowy pochodzenia mózgowego)
LOGOPEDIA
Absolwent logopedii ma umiejętności praktyczne w
zakresie:
prowadzenia logopedycznych badań przesiewowych,
diagnozy i terapii dzieci przede wszystkim z zaburzeniami
wymowy (dyslalii), opóźnionym rozwojem mowy,
niepłynnością w mówieniu oraz zaburzeniami mowy o
jednoznacznym patomechanizmie (np. z powodu
niedosłuchu albo niepełnosprawności intelektualnej).
Przygotowany jest do prowadzenia zajęć mających na celu
likwidowanie trudności w czytaniu i pisaniu
(pozostających w związku z zaburzeniami mowy).
LOGOPEDIA
Absolwent studiów logopedii I stopnia zdobywa także
podstawy umożliwiające dalsze kształcenie się (kontynuację na
studiach II stopnia) w celu uzyskania pełnych kwalifikacji z
tytułem magistra do wykonywania zawodu logopedy, czyli także
pracy z osobami z zaburzeniami w komunikacji językowej o
złożonym patomechanizmie, w różnym wieku (od
noworodkowego do wieku starczego) zarówno w placówkach
resortu oświaty, jak i służby zdrowia.
Studia w zakresie logopedii zachęcają do dalszego rozwoju
zawodowego, po studiach magisterskich do zdobywania
specjalizacji z neurologopedii i surdologopedii.
LOGOPEDIA
CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU KSZTAŁCENIA
Rok I

podstawy lingwistyczne: gramatyka języka polskiego –
część 1, czyli fonetyka i fonologia, wybrane zagadnienia z
wiedzy o języku
 podstawy medyczne: ortodoncja, foniatria i neurologia
Rok II
 podstawy lingwistyczne c.d. : gramatyka języka polskiego –
część 2, czyli morfologia, składnia , semantyka
 podstawy medyczne: audiologia
LOGOPEDIA



podstawowe umiejętności zawodowe: kompetencje
językowe studenta, dykcja, emisja i higiena głosu,
logorytmika, metody badań logopedycznych, profilaktyka
logopedyczna, rozwój mowy dziecka w normie
uzupełnienie do podstawowej wiedzy psychologicznej:
podstawy neuropsychologii
przedmioty dotyczące opóźnionego i zaburzonego
rozwoju mowy: dyslalia (zaburzenia wymowy),
oligofrenologopedia (dział dot. zaburzeń mowy u
niepełnosprawnych intelektualnie), podstawy
surdologopedii (dział dot. zaburzeń mowy u dzieci z wadą
słuchu), balbutologopedia (dot. niepłynności w mówieniu)
LOGOPEDIA
Rok III
 przedmioty dotyczące zaburzeń mowy pochodzenia
mózgowego (neurologopedia) na podstawowym
poziomie: dyzartria, afazja, niedokształcenie mowy
pochodzenia korowego (alalia), zaburzenia komunikacji
w autyzmie (neurologopedia będzie kontynuowana na
studiach II stopnia)
 oraz dysleksja rozwojowa (trudności w czytaniu i pisaniu)
 podstawowe umiejętności zawodowe c.d.: organizacja
opieki logopedycznej, logopedyczne badania
przesiewowe, wspomaganie rozwoju mowy dziecka,
AAC, diagnozowanie logopedyczne
LOGOPEDIA
MOŻLIOWŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTA
Absolwent studiów specjalności „logopedia” otrzymuje
tytuł „licencjata pedagogiki specjalnej w zakresie
logopedii” i zdobywa kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela – logopedy w następujących
placówkach oświatowych: w przedszkolach, także
specjalnych; w szkołach podstawowych i gimnazjach, także
specjalnych oraz w specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych.
Nazwa specjalności LOGOPEDIA
Warto jest studiować logopedię w APS, ponieważ
 mamy długoletnie doświadczenia w kształceniu
logopedów (25 lat)
 przygotowujemy do zawodu logopedy nie tylko
teoretycznie, ale przede wszystkim praktycznie
 wykładowcy mają długoletnie doświadczenie zawodowe
(z bezpośredniej pracy logopedycznej z pacjentami),
specjalizują się w wybranych formach patologii mowy
 nasi absolwenci są cenieni na rynku pracy
Nazwa specjalności LOGOPEDIA
WYMAGANIA REKRUTACYJNE NA SPECJALNOŚĆ
Kwalifikacja jest 2-stopniowa:

rozmowa kwalifikacyjna podczas której oceniamy kandydata
do zawodu logopedy pod względem: prawidłowego języka
(bez regionalizmów i błędów językowych) i artykulacji,
prawidłowej fonacji, łatwości nawiązywania kontaktu z drugą
osobą (także kontaktu wzrokowego), zainteresowań
problemami mowy i języka. Wymagany jest: prawidłowy słuch,
brak wad wymowy i prawidłowe warunki twarzowo-zgryzowe.
 egzamin
ustny na podstawie literatury i podanych
zagadnień (nie warto uczyć się z Internetu!)
Nazwa specjalności : LOGOPEDIA
EGZAMIN KWALIFIKACYJNY USTNY, na który
rejestrują się w USOS WEB w terminach podanych w
systemie tylko studenci, którzy mają pozytywny
wynik I etapu, czyli rozmowy kwalifikacyjnej:
24.XI.14 godz. 8.00-12.30, pok.3315
(1/3 grupy kandydatów na logopedię zarejestrowanych na
ten egzamin)
25.XI.14 od godz. 11.45 do ostatniej
zarejestrowanej osoby, pok.3315
(2/3 grupy kandydatów na logopedię zarejestrowanych na
ten egzamin)
Nazwa specjalności LOGOPEDIA
Literatura do egzaminu:




T. Milewski „Językoznawstwo” (wybrane zagadnienia z
rozdziału I i II). PWN, 2009 lub każde wydanie
A. Markowski „Wielki słownik poprawnej polszczyzny”
PWN, 2006, tom II (wybrać hasła, które są
odpowiedzią na podane zagadnienia)
D. Emiluta-Rozya „Wspomaganie rozwoju mowy
dziecka w wieku przedszkolnym” CMPP-P, 2006
D. Emiluta-Rozya „Modyfikacja zestawienia form
zaburzeń mowy H. Mierzejewskiej i D. Emiluty-Rozya”
[w:] J. Porayski-Pomsta (red.) Diagnoza i terapia w
logopedii. ELIPSA, 2008
Nazwa specjalności LOGOPEDIA
Zagadnienia egzaminacyjne:
1.Pojęcie znaku; pojęcie systemu; pojęcie systemu
znaków.
2.Podział znaków według rodzaju kanału informacji,
według rodzaju funkcji i struktury znaku.
3.Definicja języka
4.Cechy języka - społeczność, abstrakcyjność, bycie
tworem - krótko scharakteryzować każdą cechę.
5.Pojęcie mowy; fazy mowy;
6.Co to jest strukturalizm? Podstawowe założenia
strukturalizmu; nazwiska twórców tego kierunku;
7.Pojęcie fonemu i opozycji fonologicznej;
Nazwa specjalności LOGOPEDIA
8.Co to jest norma językowa? Jakie poziomy normy
wyróżnia się (proszę podać przykłady) ?
9. Co to jest uzus językowy? Jaka jest relacja uzusu do
normy? (proszę podać przykłady);
10. Co to jest kodyfikacja normy językowej? Wymienić
słowniki poprawnościowe języka polskiego i ich
autorów;
11. Co to jest błąd językowy? Jakie typy błędów
wyodrębnia się? (proszę podać przykłady);
12. Co to jest akcent? Jaki typ akcentu jest w języku
polskim? Jaka jest podstawowa reguła akcentowania
polskich wyrazów? Jakie są odstępstwa od tej reguły?
(proszę podać przykłady);
Nazwa specjalności LOGOPEDIA
13. Jakie odmiany języka polskiego wyróżnia się?
Różnica między językiem ogólnopolskim a gwarami,
językiem mówionym a pisanym, językiem potocznym
a oficjalnym; style funkcjonalne polszczyzny ogólnej,
14. Jakie rodzaje ćwiczeń są prowadzone w ramach
wspomagania rozwoju mowy dziecka, ich cele i krótka
charakterystyka
15. Zasady prowadzenia ćwiczeń logopedycznych
16. Stan mowy dzieci w wieku przedszkolnym
17. Przedmiot i zadania logopedii
18. Krótka charakterystyka zaburzeń mowy (w oparciu o
zestawienie form zaburzeń mowy)
Nazwa specjalności : LOGOPEDIA
Opis specjalności dotyczy także studiów niestacjonarnych
LOGOPEDIA
Kierownik specjalności :
Dr Danuta Emiluta-Rozya
[email protected]
Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji w roku akadem.
2014/15
Dr Danuta Emiluta-Rozya
[email protected]
Download