Mechanika kwantowa

advertisement
Studium Doktoranckie INTiBS PAN
Mechanika kwantowa – wykład, prof. dr hab. Tadeusz Kopeć
Semestr zimowy 2015/16, 15 x 2 godz., wtorki 9:15, początek 6 X 2015 r.
audytorium INTiBS PAN, ul. Okólna 2
Tematy:
1. Kryzys fizyki klasycznej.
2. Równanie Schroedingera.
3. Interpretacja Borna funkcji falowej.
4. Zasada superpozycji, przestrzeń Hilberta, obserwable i operatory.
5. Ewolucja czasowa. Bariery potencjału, zjawisko tunelowania.
6. Oscylator harmoniczny.
7. Moment pędu.
8. Potencjały sferycznie symetryczne, atom wodoru.
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu doktorant powinien być zapoznany z
formalizmem mechaniki kwantowej i posiadać umiejętność stosowania tego formalizmu do
opisu zjawisk mikroskopowych. Powinien znać podstawowe modele (bariery potencjału,
oscylator harmoniczny, atom wodoru) i umieć je rozwiązywać.
Literatura:
1. R. Liboff, „Wstęp do mechaniki kwantowej” PWN 1987.
2. L.I. Schiff, „Mechanika kwantowa”.
3. D.J. Griffiths, „Introduction to Quantum Mechanics”.
Download