Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki

advertisement
Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki
w Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze
za lata 2010-2013
Ewaluacja
Przedmiotem ewaluacji jest skuteczność Szkolnego Programu Profilaktyki.
Monitorowanie i ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki służy doskonaleniu oraz
określeniu stopnia osiągnięcia założonych celów programu.
OBSZARY DZIAŁAŃ PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY:
-
promocja zdrowia,
profilaktyka uzależnień i innych zagrożeń,
przystosowanie do życia społecznego,
przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i przestępczości nieletnich,
ochrona przed negatywnym wpływem mediów i sekt.
Metody i techniki badawcze
Do badania celowości i skuteczności zastosowanych działań profilaktycznych
posłużono sie systematyczną obserwacją - monitorowaniem funkcjonowania uczniów w
szkole przez wszystkich pracowników Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze, wywiadami z
rodzicami (opiekunami) uczniów, wywiadami z pracownikami socjalnymi, kuratorami
sądowymi,
pracownikami
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej,
policją,
analiza
dokumentacji szkolnej, zwłaszcza dzienników lekcyjnych (oceny uczniów, frekwencja, uwagi
i pochwały nauczycieli, w tym dokumentacji pedagoga szkolnego (opinie
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, informacje na temat udzielanej pomocy materialnej rodzinom
uczniów, rozmowy i
porady udzielane uczniom i rodzicom, analiza zachowań
nieakceptowanych społecznie wśród uczniów, analiza postępów w nauce uczniów
drugorocznych, anonimowa ankieta dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli.
Ankieta miała na celu uzyskanie informacji na temat skuteczności działań profilaktycznych
realizowanych w szkole. W ankietach zostały wskazane zaobserwowane problemy szkolne
wraz z częstotliwością ich występowania. Wymieniono szczególnie ważne w ich ocenie
tematy profilaktyczne, które warto podjąć w przyszłości.
Opracowanie kwestionariusza ankiety przeprowadzonej wśród uczniów
klas I-III Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze.
W badaniach wzięło udział 125 uczniów naszego gimnazjum. Byli to reprezentanci
wszystkich klas. Badania zostały przeprowadzone w kwietniu 2013r.
Ankieta miała na celu uzyskanie informacji na temat działań profilaktycznych realizowanych w
szkole, a także preferencji uczniów w zakresie doboru realizowanych form i ich przydatności.
Gimnazjaliści w ankiecie wskazywali zaobserwowane problemy szkolne wraz z częstotliwością ich
występowania. Uczniowie wymieniali szczególne ważne w ich ocenie tematy profilaktyczne, które
warto podjąć w przyszłości.
Ankieta zawierała 5 pytań z czego dwa były pytaniami zamkniętymi a trzy otwartymi.
Wyniki ankiety
Pytanie 1 (zamknięte)
Które z działań profilaktycznych realizowanych w naszej szkole najbardziej Ci się podobają?
Największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się:








wyjścia do kina na filmy edukacyjne (72 uczniów czyli 57,6%)
imprezy klasowe (50 uczniów czyli 40%)
imprezy szkolne (49 uczniów czyli 39,2%)
spektakle teatralne (42 czyli 33,6%)
spotkania z seksuologiem (42 czyli 33,6%)
zajęcia z pedagogiem (28 czyli 22,4%)
spotkania z policjantem (21 czyli 16,8%)
spotkania z dietetykiem (16 czyli 12,8%)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Spośród zajęć wychowawczo-profilaktycznych za najciekawsze uczniowie uznali zajęcia
prowadzone przez pedagoga szkolnego i wychowawców w ramach lekcji wychowawczych.
Pytanie 2 (otwarte)
Które z działań realizowanych w naszej szkole są dla Ciebie najbardziej przydatne?
Za najbardziej przydatne uczniowie uznali:









30
25
20
15
10
5
0
wyjścia do kina na filmy edukacyjne (30 uczniów czyli 24%)
imprezy szkolne (28 czyli 22,4%)
ciekawe lekcje wychowawcze (21 czyli 16,8%)
spotkania z ważnymi ludźmi (19 czyli 15,2%)
wyjścia do teatru (13 czyli 10,4%)
spotkanie z policjantem (11 czyli 8,8%)
spotkanie z seksuologiem (11 czyli 8,8%)
kółka zainteresowań (11 czyli 8,8%)
warsztaty (10 czyli 8%)
Pytanie 3 (zamknięte)
Z jakimi zachowaniami najczęściej spotykasz się w szkole?
Uczniowie zdecydowanie częściej spotykają się z zachowaniami
pozytywnymi w naszej szkole. Najczęściej spotykają się z:




koleżeństwem (76 uczniów czyli 60,8%)
zrozumieniem (40 uczniów czyli 32%)
wsparciem (35 uczniów czyli 28%)
pomocą w rozwiązywaniu problemów (19 uczniów czyli 15,2%)
Uczniowie spotykają się również z zachowaniami negatywnymi tj.










wulgarnym słownictwem (58 uczniów czyli 46,4%)
paleniem papierosów (45 uczniów czyli 36%)
wyśmiewaniem innych uczniów (40 uczniów czyli 32%)
dokuczaniem i obgadywaniem (29 uczniów czyli 23,2%)
przezywaniem (28 uczniów czyli 23,2%)
picie alkoholu (20 uczniów czyli 16%)
bójki (11 uczniów czyli 8,8%)
cyberprzemocą (5 uczniów czyli 4%)
kradzieżami (5 uczniów czyli 4%)
narkotykami (3 uczniów czyli 2,4%)
ZACHOWANIA POZYTYWNE
80
70
60
50
40
30
20
10
0
koleżeństwo
zrozumienie
wsparcie
pomoc w
rozwiązywaniu
problemów
60
50
40
30
20
10
0
ZACHOWANIA NEGATYWNE
Pytanie 4 (otwarte)
Który problem sprawia, że nie czujesz się dobrze w szkole?
37,6% naszych uczniów nie zauważa żadnych problemów i czuje się w naszej szkole bardzo dobrze.
Pozostali uczniowie zauważają następujące problemy:




















dokuczanie innym, wyśmiewanie (16%)
przemoc (5,6%)
palenie papierosów (4,8%)
używanie wulgaryzmów (4,8%)
wywyższanie się uczniów z klas III z stosunku do uczniów klas I (4%)
noszenie identyfikatorów (3,2%) – uczniowie klas III
wymagający nauczyciele (3,2%)
nie przyzwalanie na mocny makijaż (2,4%)
długie kolejki w szatni (2,4%)
kradzieże (2,4%)
chamskie zachowanie rówieśników (2,4%)
brak tolerancji i uszanowania do wyrażania siebie (kolczyki, fryzura, ubiór)
mało ławek na korytarzach
ciasne korytarze
obgadywanie
ocenianie uczniów poprzez wygląd zewnętrzny
podział na grupki w klasach
hałas na lekcjach
za dużo kartkówek i sprawdzianów
nierówne traktowanie uczniów przez nauczycieli
Pytanie 5 (otwarte)
Czy są jakieś tematy profilaktyczne, które szczególnie Cie interesują i chciałbyś, aby zostały
podjęte w przyszłości?
Uczniowie zaproponowali następujące tematy do realizacji w przyszłych latach:












zajęcia z samoobrony
anoreksja i bulimia
inicjacja seksualna
niechciana ciąża
wybór zawodu i szkoły średniej
zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia
profilaktyka uzależnień od papierosów, alkoholu, narkotyków, komputera
patriotyzm lokalny
umiejętność rozwiązywania problemów i radzenie sobie ze stresem
przemoc rówieśnicza
internetowe zawieranie znajomości
nietolerancja
Opracowanie kwestionariusza ankiety przeprowadzonej wśród
rodziców uczniów klas I-III Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze.
W badaniach wzięło udział 69 rodziców naszych uczniów. Byli to reprezentanci wszystkich
klas.
Ankieta miała na celu uzyskanie informacji na temat działań profilaktycznych realizowanych w
szkole, a także preferencji rodziców w zakresie doboru realizowanych form i ich przydatności.
Rodzice naszych uczniów w ankiecie wskazywali zaobserwowane problemy szkolne wraz z
częstotliwością ich występowania. Rodzice wymieniali szczególne ważne w ich ocenie tematy
profilaktyczne, które warto podjąć z ich dziećmi w przyszłości.
Ankieta zawierała 5 pytań z czego dwa były pytaniami zamkniętymi a trzy otwartymi.
Pyt. 1
Z jakimi zachowaniami najczęściej spotyka się Pana/Pani dziecko w szkole?
Zdaniem rodziców uczniowie najczęściej spotykają się z zachowaniami pozytywnymi w naszej szkole
tj.:




Koleżeństwo (50)
Zrozumienie (25)
Wsparcie (22)
Pomoc w rozwiązywaniu problemów (23)
Uczniowie spotykają się również z zachowaniami negatywnymi:
 Wulgarnym słownictwem (17)
 Przezywanie (10)
 Wyśmiewanie (7)
 Dokuczanie (7)
 Palenie papierosów (7)
Pyt. 2
Czy któreś z wymienionych wyżej zachowań sprawia, że Pan(i) dziecko nie czuje się w szkole
dobrze?
61 rodziców co stanowi 88,4% uważa, że dzieci w szkole czują się dobrze .
6 rodziców wymieniło następujące zachowania problemowe:




Wulgarne słownictwo (2)
Przezywanie (2)
Wyśmiewanie (2)
Palenie papierosów (1)
Pyt. 3
Do kogo może się zwrócić Pana/i dziecko o pomoc w sytuacji problemowej w szkole?






Wychowawcy klasy (64)
Pedagoga szkolnego (26)
Rówieśników (20)
Nauczyciela przedmiotu (15)
Psychologa (14)
Dyrektora (4)
Pyt. 4
Które działania profilaktyczne , podejmowane w szkole są najbardziej przydatne dla Pana(i)
dziecka?











Zajęcia profilaktyczne z wychowawcą (50)
Imprezy klasowe (27)
Filmy edukacyje (24)
Zajęcia profilaktyczne z pedagogiem (19)
Spektakle teatralne (19)
Zajęcia profilaktyczne z psychologiem (17)
Imprezy szkolne (13)
Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pracowników PPP (12)
Spotkania z dietetykiem (10)
Spotkania z lekarzem (9)
Spotkania z seksuologiem (9)
Pyt.5
Jakie tematy profilaktyczne Pan(i) zdaniem powinny być podejmowane w szkole?














narkotyki i uzależnienia (11)
przemoc (5)
cyberprzemoc (2)
inicjacja seksualna (3)
kształtowanie postaw asertywnych (2)
religia, etyka, zasady współistnienia
jak rozmawiać z rodzicami?
Higiena
Wpływ sportu na młodzież
Integracja z rówieśnikami
Niepełnosprawność
Jak nas postrzegają, gdy używamy wulgaryzmów
Konflikty rówieśnicze
Jak się zachowywać, co wypada, a co nie?
ANALIZA ANKIETY DLA NAUCZYCIELI:
Badania zostały przeprowadzone wśród 18 nauczycieli w maju 2013r.
NA PYTANIE NR 1 :
JAKIE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE NAJCZĘSCIEJ PODEJMUJESZ W SWOJEJ PRACY?
(ZAZNACZ 3 ODP.)
NAJCZĘSCIEJ ZAZNACZANO NASTĘPUJĄCE ODP. ( 15 OSÓB- ¾ ANKIETOWANYCH):



ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE NA LEKCJACH WYCHOWAWCZYCH
ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE NA LEKCJACH Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM
IMPREZY KLASOWE
NA PYTANIE NR 2 :
CO MOGŁOBY CI W PRZYSZŁOSCI POMÓC W REALIZACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH
W SZKOLE?
8 ANKIETOWANYCH ODPOWIEDZIAŁO, ŻE W DZIAŁANIACH PROFILAKTYCZNYCH MOGŁABY
IM POMÓC

WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTAMI M.IN. : LEKARZEM, SEKSUOLOGIEM,
PSYCHOLOGIEM, PEDAGOGIEM SZKOLNYCM, POLICJANTEM…
SPORADYCZNIE POJAWIŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE ODPOWIEDZI:





WIĘKSZY DOSTĘP DO MULTIMEDIÓW- 1 ANKIETOWANY
WIĘKSZA OFERTA FILMÓW- 1 ANKIETOWANY
ZAOSTRZENIE DYSCYPLINY- 1 ANKIETOWANY
WIĘKSZE WSPARCIE ZE STRONY DYREKCJI I RODZICÓW - 1 ANKIETOWANY
-SZKOLENIA -1 ANKIETOWANY
5 ANKIETOWANYCH NIE UDZIELIŁO ODPOWIEDZI NA POWYŻSZE PYTANIE.
NA PYTANIE NR 3 :
PODAJ PRZYKŁADY REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE, KTÓRE
TWOIM ZDANIEM WARTO KONTYNUOWAĆ W PRZYSZŁOSCI.
7 ANKIETOWANCH ODPOWIEDZIAŁO, ŻE WARTO KONTYNUOWAĆ NASTĘPUJACE DZIAŁANIA:

SPOTKANIA Z POLICJANTEM, SEKSUOLOGIEM, PEDAGOGIEM…
POJAWIŁY SIĘ TAKŻE NASTĘPUJĄCE ODPOWIEDZI:


ORGANIZACJA IMPREZ PROMUJACYCH SPORT I ZDROWY STYL ŻYCIA ORAZ ZAJĘĆ
POZALEKCYJNYCH,
ORGANIZACJA HAPPENINGÓW PROFILAKTYCZNYCH I WARSZTATÓW Z ALKOGOGLAMI
7 ANKIETOWANYCH NIE UDZIELIŁO ODPOWIEDZI NA POWYŻSZE PYTANIE
NA PYTANIE NR 4 :
Z JAKIMI ZACHOWANIAMI UCZNIÓW NAJCZĘSCIEJ SPOTYKASZ SIĘ W SZKOLE?.
NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI WSKAZYWAŁO NA :





WYŚMIEWANIE – 13 GŁOSÓW
KOLEŻEŃSTWO – 12
UŻYWANIE WULGARNYCH SŁÓW – 11
PRZEZYWANIE – 8
BRAK ZROZUMIENIA I DOKUCZANIE – 7
NA PYTANIE NR 5 :
JAKIMI TWOIM ZDANIEM PROBLEMAMI U UCZNIÓW POWINIEN SIĘ ZAJĄĆ SZKOLNY
ZESPÓŁ DS. PROFILAKTYKI W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM?
NAUCZYCIELE ZAPROPONOWALI NASTĘPUJĄCE TEMATY:





ZWALCZANIE NAŁOGÓW
CYBERPRZEMOC
SZACUNEK DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA
UŻYWANIE WULGARYZMÓW
ZŁE NAWYKI ŻYWIENIOWE
UCZNIOWIE
RODZICE
NAUCZYCIELE
1. Które z działań profilaktycznych
realizowanych w naszej szkole
najbardziej Ci się podobają?
1.Które działania profilaktyczne ,
podejmowane w szkole są
najbardziej przydatne dla Pana(i)
dziecka?
1.JAKIE DZIAŁANIA
PROFILAKTYCZNE NAJCZĘSCIEJ
PODEJMUJESZ W SWOJEJ PRACY?







wyjścia do kina na filmy edukacyjne
(72 uczniów czyli 57,6%)
imprezy klasowe (50 uczniów czyli
40%)) i szkolne (49 uczniów czyli
39,2%)
spektakle teatralne (42 czyli 33,6%)
spotkania z seksuologiem (42 czyli
33,6%)
zajęcia z pedagogiem (28 czyli 22,4%)
spotkania z policjantem (21 czyli
16,8%)
spotkania z dietetykiem (16 czyli
12,8%))











2. Które z działań realizowanych w
naszej szkole są dla Ciebie najbardziej
przydatne?
 wyjścia do kina na filmy edukacyjne
(30 uczniów czyli 24%)
 imprezy szkolne (28 czyli 22,4%)
 ciekawe lekcje wychowawcze (21
czyli 16,8%)
 spotkania z ważnymi ludźmi (19 czyli
15,2%)
 wyjścia do teatru (13 czyli 10,4%)
 spotkanie z policjantem (11 czyli
8,8%)
 spotkanie z seksuologiem (11 czyli
8,8%)
 kółka zainteresowań (11 czyli 8,8%)
 warsztaty (10 czyli 8%)
3. Czy są jakieś tematy profilaktyczne,
które szczególnie Cię interesują i
chciałbyś, aby zostały podjęte w
przyszłości?
Zajęcia profilaktyczne z
wychowawcą (50)
Imprezy klasowe (27)
Filmy edukacyjne (24)
Zajęcia profilaktyczne z
pedagogiem (19)
Spektakle teatralne (19)
Zajęcia profilaktyczne z
psychologiem (17)
Imprezy szkolne (13)
Zajęcia profilaktyczne
prowadzone przez pracowników
PPP (12)
Spotkania z dietetykiem (10)
Spotkania z lekarzem (9)
Spotkania z seksuologiem (9)
2.Do kogo może się zwrócić
Pana/i dziecko o pomoc w
sytuacji problemowej w szkole?






Wychowawcy klasy (64)
Pedagoga szkolnego (26)
Rówieśników (20)
Nauczyciela przedmiotu (15)
Psychologa (14)
Dyrektora (4)
3. Jakie tematy profilaktyczne
Pan(i) zdaniem powinny być
podejmowane w szkole?
A) ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE
NA LEKCJACH
WYCHOWAWCZYCH
B) ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE
NA LEKCJACH Z
PEDAGOGIEM SZKOLNYM
C) IMPREZY KLASOWE
2.CO MOGŁOBY CI W
PRZYSZŁOSCI POMÓC W
REALIZACJI DZIAŁAŃ
PROFILAKTYCZNYCH
W SZKOLE?
- WIĘKSZY DOSTĘP DO
MULTIMEDIÓW- 1
ANKIETOWANY
- WĘKSZA OFERTA FILMÓW- 1
ANKIETOWANY
- ZAOSTRZENIE DYSCYPLINY- 1
ANKIETOWANY
- WIĘKSZE WSPARCIE ZE
STRONY DYREKCJI I RODZICÓW
- 1 ANKIETOWANY
- SZKOLENIA -1 ANKIETOWANY
3. PODAJ PRZYKŁADY
REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ
PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE,
KTÓRE TWOIM ZDANIEM WARTO
KONTYNUOWAĆ W PRZYSZŁOSCI.












zajęcia z samoobrony
anoreksja i bulimia
inicjacja seksualna
niechciana ciąża
wybór zawodu i szkoły średniej
zdrowe odżywianie i zdrowy styl
życia
profilaktyka uzależnień od
papierosów, alkoholu, narkotyków,
komputera
patriotyzm lokalny
umiejętność rozwiązywania
problemów i radzenie sobie ze stresem
przemoc rówieśnicza
internetowe zawieranie znajomości
nietolerancja
4.Z jakimi zachowaniami najczęściej
spotykasz się w szkole?




koleżeństwem (76 uczniów czyli
60,8%),
zrozumieniem (40 uczniów czyli
32%),
wsparciem (35 uczniów czyli 28%),
pomocą w rozwiązywaniu problemów
(19 uczniów czyli 15,2%).
Uczniowie spotykają się również z
zachowaniami negatywnymi tj,:










wulgarnym słownictwem (58 uczniów
czyli 46,4%)
paleniem papierosów (45 uczniów
czyli 36%)
wyśmiewaniem innych uczniów (40
uczniów czyli 32%)
dokuczanie i obgadywanie (29
uczniów czyli 23,2%)
przezywanie (28 uczniów czyli
22,4%)
alkohol (20 uczniów czyli 16%)
bójki (11 uczniów czyli 8,8%)
cyberprzemocą (5 uczniów czyli 4%)
kradzieżami (5 uczniów czyli 4%)
narkotykami (3 uczniów czyli 2,4%)














narkotyki i uzależnienia (11)
przemoc (5)
cyberprzemoc (2)
inicjacja seksualna (3)
kształtowanie postaw
asertywnych (2)
religia, etyka, zasady
współistnienia
jak rozmawiać z rodzicami?
Higiena
Wpływ sportu na młodzież
Integracja z rówieśnikami
Niepełnosprawność
Jak nas postrzegają, gdy
używamy wulgaryzmów
Konflikty rówieśnicze
Jak się zachowywać, co
wypada, a co nie?
4.Z jakimi zachowaniami najczęściej
spotyka się Pana/Pani dziecko w
szkole?
 Koleżeństwo (50)
 Zrozumienie (25)
 Wsparcie (22)
 Pomoc w rozwiązywaniu
problemów (23)
Uczniowie spotykają się również z
zachowaniami negatywnymi:
 Wulgarnym słownictwem (17)
 Przezywanie (10)
 Wyśmiewanie (7)
 Dokuczanie (7)
 Palenie papierosów (7)
- SPOTKANIA Z
POLICJANTEM,
SEKSUOLOGIEM,
PEDAGOGIEM…
POJAWIŁY SIĘ TAKŻE
NASTĘPUJĄCE
ODPOWIEDZI:
- ORGANIZACJA IMPREZ
PROMUJACYCH SPORT I
ZDROWY STYL ŻYCIA ORAZ
ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH,
- ORGANIZACJA
HAPPENINGÓW
PROFILAKTYCZNYCH I
WARSZTATÓW Z
ALKOGOGLAMI
4.Z JAKIMI ZACHOWANIAMI
UCZNIÓW NAJCZĘSCIEJ
SPOTYKASZ SIĘ W SZKOLE.
- WYŚMIEWANIE – 13
GŁOSÓW
- KOLEŻEŃSTWO – 12
- UŻYWANIE WULGARNYCH
SŁÓW – 11
- PRZEZYWANIE – 8
- BRAK ZROZUMIENIA I
DOKUCZANIE – 7
5.Który problem sprawia, że nie czujesz
się dobrze w szkole?
 dokuczanie innym, wyśmiewanie
(16%)
 przemoc (5,6%)
 palenie papierosów (4,8%)

używanie wulgaryzmów (4,8%)
 wywyższanie się uczniów z klas III
w stosunku do uczniów klas I (4%)
 noszenie indentyfikatorów (3,2%)uczniowie klas III
 wymagający nauczyciele (3,2%)
 nie przyzwalanie na mocny makijaż
(2,4%)
 długie kolejki w szatni (2,4%)
 kradzieże (2,4%)
 chamskie zachowanie rówieśników
(2,4%)
 brak tolerancji i uszanowania do
wyrażania siebie (kolczyki, fryzura,
ubiór)
 mało ławek na korytarzach
 ciasne korytarze
 obgadywanie
 ocenianie uczniów poprzez wygląd
zewnętrzny
 podział na grupki w klasach

hałas na lekcjach
 za dużo kartkówek i sprawdzianów
 nierówne traktowanie uczniów przez
nauczycieli
5.Czy któreś z wymienionych wyżej
zachowań sprawia, że Pan(i) dziecko
nie czuje się w szkole dobrze?




Wulgarne słownictwo (2)
Przezywanie (2)
Wyśmiewanie (2)
Palenie papierosów (1)
5.JAKIMI TWOIM ZDANIEM
PROBLEMAMI U UCZNIÓW
POWINIEN SIĘ ZAJĄĆ SZKOLNY
ZESPÓŁ DS. PROFILAKTYKI W
PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM?
 - ZWALCZANIE NAŁOGÓW
 - CYBERPRZEMOC
 - SZACUNEK DO DRUGIEGO
CZŁOWIEKA
 - UŻYWANIE
WULGARYZMÓW
 - ZŁE NAWYKI
ŻYWIENIOWE
Zachowania nieakceptowane społecznie wśród uczniów
I semestr roku szkolnego 2012/2013
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Klasyfikacja zdarzenia
Bójki w okolicy szkoły
Ustawki
Popychanie, zaczepianie na przerwie
Upomnienia wychowawcy klasy
Nagana wychowawcy klasy
Nagana dyrektora szkoły
Upomnienie dyrektora szkoły
Interwencje policji
Samookaleczenia
Cyberprzemoc zgłoszona przez rodziców
Dewastacja toalet, mienia szkoły
Picie piwa na terenie szkoły
Wychodzenie poza teren szkoły
Palenie papierosów na terenie szkoły
Przeklinanie
Akcja „Koty”
Pobicie uczennicy z innej szkoły przez
naszą uczennicę
Kradzież telefonów komórkowych
Liczba zdarzeń
3
1
5
8
5
7
4
2
2
2
10
1
18
6
duża
3
1
Liczba uczniów
7
6
5
8
5
7
4
7
2
nieokreślona
conajmniej 10
4
15
5
nieokreślona
3
2
2
2
II semestr 2012/2013
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Klasyfikacja zdarzenia
Bójki w okolicy szkoły
Ustawki
Popychanie, zaczepianie na przerwie
Upomnienia wychowawcy klasy
Nagana wychowawcy klasy
Nagana dyrektora szkoły
Upomnienie dyrektora szkoły
Interwencje policji
Samookaleczenia
Cyberprzemoc zgłoszona przez rodziców
Dewastacja toalet, mienia szkoły
Picie piwa na terenie szkoły
Wychodzenie poza teren szkoły
Palenie papierosów na terenie szkoły
Przeklinanie
Akcja „koty”
Pobicie uczennicy z innej szkoły przez
naszą uczennicę
Kradzież telefonów komórkowych
Liczba zdarzeń
2
5
4
2
2
4
1
2
3
2
5
9
duża
-
Liczba uczniów
4
5
4
2
2
4
1
2
nieokreślona
nieokreślona
5
9
nieokreślona
-
1
1
Wnioski:
Na podstawie ewaluacji podjętych działań w ramach Szkolnego Programu
Profilaktyki ustalono następujące wnioski:
1. działania profilaktyczne szkoły skutkują poprawą funkcjonowania
uczniów na terenie szkoły;
2. działania profilaktyczno - wychowawcze szkoły wspomagają
psychiczny, fizyczny, społeczny i duchowy rozwój ucznia;
3. w zdecydowanej większości uczniowie czują się bezpiecznie w naszej
szkole;
4. w szkole uczniowie uczą się radzić sobie w sytuacjach stresowych,
przełamywania barier w komunikacji z innymi , przeciwdziałania agresji i
zdrowego stylu życia;
5. w szkole uczniowie poznają zgubny wpływ substancji
psychoaktywnych (papierosy, alkohol, narkotyki) i rozumieją potrzebę
zapobiegania uzależnieniom;
6. uczniowie uczą się konstruktywnie rozwiązywać konflikty; utrwalają
zachowania asertywne;
7. uczniowie posiadają umiejętności prawidłowej reakcji w sytuacji
zagrożenia; uczniowie i ich rodzice mają możliwość korzystania ze
wsparcia profesjonalnych instytucji współpracujących w ramach
Programu Profilaktycznego;
8. uczniowie w trudnych sytuacjach mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze
strony nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły;
9. uczniowie mogą liczyć na wsparcie materialne ze strony szkoły, Rady
Rodziców, Urzędu Miasta, MOPS-u, Caritasu;
10.rodzice/opiekunowie uczniów korzystają z pomocy pracowników
pedagogicznych
szkoły
przy
rozwiązywaniu
problemów
wychowawczych;
11.uczniowie utrwalają wiedzę z zakresu profilaktyki podczas
realizowanych programów profilaktyczno- wychowawczych.
Obszary zagrożeń:
W wyniku ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki, przy użyciu
wymienionych uprzednio technik i metod badawczych, wyróżniono najbardziej
ryzykowne, powtarzające się zachowania uczniów na terenie szkoły i poza
nią, będące zagrożeniem dla płynnego przebiegu wychowania i edukacji
młodzieży oraz ich bezpieczeństwa:
1. nieregularne uczęszczanie uczniów na zajęcia lekcyjne (wagary) –
odnotowane absencje, spóźnienia, ucieczki z lekcji;
2. niezaradność wychowawcza rodziców – wielu rodziców nie posiada
odpowiednich umiejętności wychowawczych, koniecznych do
prawidłowego pokierowania rozwojem, zwłaszcza psychicznym i
emocjonalnym dziecka;
3. w niektórych klasach jest niska motywacja uczniów do nauki –
zaobserwowany brak odpowiedniego zaangażowania w proces uczenia się
u poszczególnych uczniów;
4. palenie papierosów przez uczniów – najbardziej zauważalne zjawisko
związane z uzależnieniami wśród uczniów naszej szkoły; w drugiej
kolejności zdarzają się incydenty alkoholowe poza szkołą
5. występowanie niewłaściwych postaw i zachowań u młodzieży:
 używanie wulgaryzmów
 przezywanie, dokuczanie, wyśmiewanie,
 obserwowany u niektórych uczniów brak szacunku do osób
dorosłych i starszych,
 przesadny makijaż u niektórych uczennic,
 niezgodne z regulaminem szkoły korzystanie z telefonów
komórkowych i urządzeń elektronicznych.
W następujących obszarach należy wobec tego zintensyfikować działalność
profilaktyczną szkoły.
Zalecenia:
Po przeprowadzonej analizie opracowano poniższe zalecenia do dalszej pracy
profilaktycznej na terenie naszej szkoły:
1. należy szybko informować rodziców/opiekunów uczniów o
nieusprawiedliwionych nieobecnościach uczniów w szkole i
kontrolować na bieżąco frekwencje uczniów na zajęciach;
2. należy zintensyfikować działania profilaktyki antynikotynowej w
szkole oraz działania promujące kulturalne słownictwo, przeciwdziałać
wulgaryzmom
3. należy zwracać każdorazowo uwagę na zachowania naganne uczniów;
a wśród rodziców należy szerzyć wiedzę dotyczącą stosowanych w szkole
form i metod, pomocy uczniom i zapobiegania przemocy i agresji;
4. należy zachęcać rodziców do większego zainteresowania
problemami własnych dzieci - pedagogizacja rodziców
sie
Download