Karnawał pełen słodyczy - Pokochaj Olej Rzepakowy

advertisement
Informacja prasowa
Olej rzepakowy a GMO
Brak pewności co do tego, jaki wpływ żywność GMO ma faktycznie na człowieka, powoduje, że
większość społeczeństwa jest przeciwna jej szerokiemu wprowadzeniu na rynek. Z uwagi na
niepokój dotyczący bezpieczeństwa rodzimych upraw, warto zapewnić, że produkcja jednego
z najważniejszych polskich tłuszczów – oleju rzepakowego – na każdym etapie zachodzi bez
jakichkolwiek związków z GMO i jak do tej pory nie ma przesłanek do zmiany tego stanu rzeczy.
Unia Europejska wolna od upraw rzepaku GMO
Kraje Unii Europejskiej są największym producentem rzepaku na świecie – udział UE w światowej
produkcji tego surowca wynosi 34%. Dominująca pozycja rzepaku wśród roślin oleistych
produkowanych w Europie znajduje swoje odzwierciedlenie w unijnych regulacjach gwarantujących
bezpieczeństwo tego surowca dla człowieka, a więc także dotyczących kwestii GMO. Prawodawstwo
UE zabrania uprawy materiału siewnego rzepaku modyfikowanego genetycznie, obrotu nim
i wwożenia go na teren krajów Wspólnoty.
Wśród odmian rzepaku zarejestrowanych do uprawy w UE znajdują się tylko formy konwencjonalne,
a więc niemające żadnego związku z GMO. Nieporozumieniem jest sugerowanie, że rafinowany olej
rzepakowy to właśnie GMO, gdyż rafinacja to jedynie jeden z etapów w produkcji oleju rzepakowego.
Nieprawdą jest także odnoszenie związków z GMO odmian podwójnie ulepszonych, tzw. „00”, bo są
to odmiany bezerukowe, będące w powszechnej uprawie w Europie od blisko 30 lat. Ich
wyhodowanie odbyło się na drodze naturalnej, bez uciekania się do obcego DNA.
Produkcja rzepaku transgenicznego (modyfikowanego genetycznie) mimo że zakazana na obszarze
UE, na świecie stanowi 18% wszystkich upraw złocistego surowca. Największym producentem
transgenicznego rzepaku jest Kanada, w której 70% wytwarzanego rzepaku stanowią odmiany
genetycznie zmodyfikowane (3). Do transgenicznych form rzepaku uprawianego w Kanadzie należą
m.in. Roundup Ready i Liberty Link. Warto wspomnieć, że w Kanadzie uprawiany jest w większości
rzepak jary, podczas gdy w naszym regionie Europy produkuje się odmianę ozimą, będącą
najwydajniejszą formą uprawy tego surowca. Do tej pory na świecie nie wyhodowano transgenicznej
odmiany rzepaku ozimego (2).
Minimalny próg tolerancji na GMO w produktach
Unia Europejska nie wyraża zgody na uprawę rzepaku genetycznie zmodyfikowanego, jednakże do
rynku dopuszczone zostały oleje, które w swoim składzie – przypadkowo, czy też ze względu na
wymogi techniczne, zawierają składnik GM z autoryzowanych przez UE odmian (w przypadku
niezatwierdzonych odmian obowiązuje zerowa tolerancja na obecność składnika GM). Zawartość
składnika GM, znajdującego się w składzie oleju nie może przekraczać 0,9% (1). Polscy producenci
oleju rzepakowego, pod groźbą niedopuszczenia na rynek, muszą wykazać, że wytworzony przez nich
olej spełnia ten warunek. Jeżeli olej zawiera ponad 0,9 % składników GMO to niezbędne jest
oznaczenie tego faktu na etykiecie.
Dodatkowe zabezpieczenia polskich producentów oleju
Formą dodatkowego zabezpieczenia są wewnętrzne systemy kontroli stosowane przez zakłady
produkcyjne, które sprawdzają rzepak pod kątem obecności składnika GM. Ciągłe monitorowanie
dostaw rzepaku, który trafia do zakładów produkcyjnych, pozwala na zagwarantowanie czystości
surowca, a co za tym idzie - gwarancję jakości i bezpieczeństwa produkowanego oleju.
Testy dokonywane na przerobie roślin GMO, pozwoliły wykazać, że część GM w roślinach dotyczy
białka, nie zaś oleju. W przypadku rzepaku GMO na razie nic nie zapowiada dopuszczenia takich
odmian do uprawy na terenie Unii Europejskiej.
Źródła:
(1) Gąsowski A., Problematyka odmian genetycznie modyfikowanych a Wspólna Polityka Rolna [w:]
Rolniczy Magazyn Elektroniczny, 2012, nr 52
(2) Raport: Rośliny genetycznie zmodyfikowane, uwarunkowania ekonomiczne i prawne w Polsce,
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Warszawa, marzec 2006
(3) Wiśniewska I., Linkiewicz A., Sowa S. Konieczność monitorowania genetycznie zmodyfikowanego
rzepaku w Polsce [w:] Biotechnologia, 2006, nr 3 (74), str. 16–23
(4) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-742_en.htm - ustawodawstwo UE odnośnie
GMO
(5)http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
rejestr
produktów
GMO
zatwierdzonych do obrotu na terenie UE
(6)http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/authorisation/cultivation_commercialisation_en.htm
procedura autoryzacji produktów GMO w UE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Pokochaj olej rzepakowy” to kampania edukacyjna, której celem jest promowanie wartości zdrowotnych i
odżywczych oleju rzepakowego oraz jego znaczenia w codziennej diecie i profilaktyce zdrowotnej.
Organizatorem programu jest Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, przy wsparciu Komisji Europejskiej
oraz Agencji Rynku Rolnego. Kampania rozpoczęła się w 2011 i potrwa do 2014 r.
Więcej informacji na: www.pokochajolejrzepakowy.pl oraz www.facebook.com/olejrzepakowy.
Download