pobierz stronę jako plik pdf

advertisement
Główny Urząd Statystyczny
Portal Informacyjny
Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO)
Nazwa angielska: Genetically modified organism
Definicja:
Organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w
warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji w szczególności przy zastosowaniu:
a) technik rekombinacji DNA z użyciem wektorów, w tym tworzenia materiału genetycznego poprzez włączenie do
wirusa, plazmidu lub każdego innego wektora cząsteczek DNA wytworzonych poza organizmem i włączenie ich do
organizmu biorcy, w którym w warunkach naturalnych nie wystepują, ale w którym są zdolne do ciągłego
powielania,
b) technik stosujących bezpośrednie włączenie materiału dziedzicznego przygotowanego poza organizmem, a w
szczególności: mikroiniekcji, makroiniekcji i mikrokapsułkowania,
c) metod nie występujących w przyrodzie dla połączenia materiału genetycznego co najmniej dwóch różnych
komórek, gdzie w wyniku zastosowanej procedury powstaje nowa komórka zdolna do przekazywania swego
materiału genetycznego odmiennego od materiału wyjściowego komórkom potomnym.
Źródło definicji:
●
ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2015 r. poz. 806, z późn. zm.)
Pojęcie podrzędne:
●
Produkt organizmu genetycznie zmodyfikowanego (GMO)
●
Wprowadzenie produktu organizmu genetycznie zmodyfikowanego (GMO) do obrotu
●
Zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego (GMO) do środowiska
●
Zamknięte użycie organizmu genetycznie zmodyfikowanego (GMO)
Dziedzina:
Stan i ochrona środowiska
Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Katarzyna Żołądkowska
e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards