prospekt emisyjny dla akcji

advertisement
część i - Podsumowanie
PROSPEKT EMISYJNY DLA AKCJI
z siedzibą w Legnicy
sporządzonywzwiązkuzOfertąPubliczną4643130akcjizwykłychnaokazicielaSeriiCzwyłączeniemprawapoborudladotychczasowych
akcjonariuszyorazubieganiemsięodopuszczeniedoobrotunarynkuregulowanym16250960akcjizwykłychnaokazicielaSeriiB,nie
więcejniż4643130akcjizwykłychnaokazicielaSeriiC,atakżeniewięcejniż4643130prawdoakcjiSeriiC.
OfertapublicznajestprzeprowadzanajedynienaterytoriumRzeczypospolitejPolskiej.PozagranicamiPolskininiejszyProspektniemoże
byćtraktowanyjakopropozycjalubofertanabycia.Prospektanipapierywartościowenimobjęteniebyłyprzedmiotemrejestracji,zatwierdzenialubnotyfikacjiwjakimkolwiekpaństwiepozaRzeczypospolitąPolską,wszczególnościzgodniezprzepisamiDyrektywywsprawie
prospektulubAmerykańskiejustawyopapierachwartościowych.PapierywartościoweobjęteniniejszymProspektemniemogąbyćoferowanelubsprzedawanepozagranicamiRzeczypospolitejPolskiej(wtymnaterenieinnychpaństwUniiEuropejskiejorazStanówZjednoczonychAmerykiPółnocnej),chybażewdanympaństwietakaofertalubsprzedażmogłabyzostaćdokonanazgodniezprawem,bez
koniecznościspełnieniajakichkolwiekdodatkowychwymogówprawnych.KażdyinwestorzamieszkałybądźmającysiedzibępozagranicamiRzeczypospolitejPolskiejpowinienzapoznaćsięzprzepisamiprawapolskiegoorazprzepisamiprawinnychpaństw,któremogąsię
doniegostosować.
InwestowaniewpapierywartościoweobjęteniniejszymProspektemłączysięzwysokimryzykiemwłaściwymdlainstrumentówrynkukapitałowegoocharakterzeudziałowym,ryzykiemzwiązanymzdziałalnościąEmitentaorazotoczeniem,wjakimEmitentprowadzidziałalność.
SzczegółowyopisczynnikówryzykaznajdujesięwIIczęściProspektupt.”Czynnikiryzyka”.
OferującyDoradcaFinansowy
BiegłyRewident
DatazatwierdzeniaProspektu:17.05.2010r.
Prospekt EmisyjnyRank Progress S.A. 1
Spis treści
SPIS TREŚCI
I. PODSUMOWANIE..............................................................................................................................................7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dane teleadresowe, osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz wysokość i struktura
kapitału zakładowego............................................................................................................................................................ 7
Podstawowe informacje o działalności Emitenta................................................................................................................. 7
Historia i rozwój Emitenta...................................................................................................................................................... 7
Czynniki ryzyka.....................................................................................................................................................................10
Informacje o osobach zarządzających oraz nadzorujących..............................................................................................11
Znaczący akcjonariusze........................................................................................................................................................11
Wybrane dane finansowe.....................................................................................................................................................11
Podstawowe elementy strategii rozwoju Emitenta i cele emisji.......................................................................................12
nformacje o warunkach oferty.............................................................................................................................................13
II. CZYNNIKI RYZYKA.........................................................................................................................................14
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność...........................................................14
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną w Polsce....................................................................................................... 14
Ryzyko zmian regulacji prawnych............................................................................................................................................................................... 14
Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego.............................................................................................................................. 14
Ryzyko związane z nasileniem walki konkurencyjnej.......................................................................................................................................... 14
Ryzyko kursowe................................................................................................................................................................................................................. 14
Ryzyko odsetkowe............................................................................................................................................................................................................ 15
Problemy finansowe klientów Spółki........................................................................................................................................................................ 15
Czynniki specyficzne dla Emitenta i jego branży...............................................................................................................15
Ryzyko związane z celami strategicznymi................................................................................................................................................................ 15
Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i innych kosztów..................................................................................................... 15
Ryzyko związane ze zmianą kosztów budowy....................................................................................................................................................... 15
Ryzyko związane z zależnością Spółki od wykonawców robót budowlanych........................................................................................... 16
Ryzyko związane z możliwością nabycia kolejnych gruntów........................................................................................................................... 16
Ryzyko związane z niekorzystnymi warunkami gruntowymi........................................................................................................................... 16
Ryzyko związane z załamaniem cen gruntów........................................................................................................................................................ 16
Ryzyka towarzyszące realizacji inwestycji................................................................................................................................................................ 16
Ryzyko związane z decyzjami administracyjnymi................................................................................................................................................. 17
Ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu ochrony środowiska.......................................................................................................... 17
Ryzyko związane z odejściem osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce.............................................................................................. 17
Ryzyko związane z wypadkami przy pracy u wykonawców............................................................................................................................. 17
Ryzyko związane z dźwignią finansową i zabezpieczeniami na majątku Emitenta.................................................................................. 17
Ryzyko związane z niewypłacalnością Spółki lub jej podmiotów zależnych.............................................................................................. 18
Ryzyko związane z reprywatyzacją............................................................................................................................................................................. 18
Ryzyko związane z brakiem komitetu audytu........................................................................................................................................................ 18
Ryzyko związane z uchwałą spółki jawnej z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie zastosowania MSR/MSSF do skonsolidowanych
sprawozdań finansowych...............................................................................................................................................................................................18
Czynniki ryzyka związane z inwestycją w Akcje Oferowane.............................................................................................18
Ryzyko związane z możliwością odwołania lub odstąpienia od Oferty Publicznej.................................................................................. 18
Ryzyko związane z niedojściem emisji Akcji Serii C do skutku......................................................................................................................... 19
Ryzyko związane z powództwem o uchylenie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C21
Ryzyko związane z notowaniem PDA Serii C.......................................................................................................................................................... 19
Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu giełdowego lub opóźnieniem w tym zakresie............. 19
Ryzyko braku dostatecznego rozproszenia akcji wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym............................................ 20
Ryzyko związane z wykluczeniem Akcji Serii B, Akcji Serii C i PDA Serii C z obrotu na rynku regulowanym.................................. 20
Ryzyko związane z możliwością zawieszenia obrotu Akcjami Serii B, Akcjami Serii C oraz PDA Serii C na GPW........................... 21
Ryzyko związane z wahaniami kursu notowań Akcji Emitenta i PDA Serii C............................................................................................... 21
Ryzyko związane z możliwością zakazu rozpoczęcia lub nakazu wstrzymania Oferty Publicznej oraz zakazu rozpoczęcia lub
nakazu wstrzymania dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym przez KNF........................................................................21
Ryzyko związane z naruszeniem lub uzasadnionym podejrzeniem naruszenia przepisów prawa przez Emitenta lub podmioty
uczestniczące w ofercie publicznej.............................................................................................................................................................................22
Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do Prospektu................................................................................................................. 22
Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane................................................................................................. 22
Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów..................................................................................................................... 22
Ryzyko związane z niewykonaniem lub łamaniem przez Emitenta obowiązków określonych przepisami prawa i regulaminem
GPW.........................................................................................................................................................................................................................................23
Ryzyko zastosowania przez KNF sankcji wobec Emitenta................................................................................................................................. 23
Ryzyko zastosowania innych sankcji przez KNF..................................................................................................................................................... 24
III. DOKUMENT REJESTRACYJNY......................................................................................................................26
1.
1.1.
Osoby odpowiedzialne.........................................................................................................................................................26
Emitent.................................................................................................................................................................................................................................. 26
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
Spis treści
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.
12.2.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.
14.1.
14.2.
15.
15.1.
15.2.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
Doradca Finansowy.......................................................................................................................................................................................................... 27
Oferujący.............................................................................................................................................................................................................................. 28
Biegli rewidenci.....................................................................................................................................................................29
Nazwy oraz adresy biegłych rewidentów................................................................................................................................................................ 29
Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany biegłego rewidenta............................................................................................ 29
Wybrane informacje finansowe...........................................................................................................................................29
Czynniki ryzyka.....................................................................................................................................................................30
Informacje o Emitencie.........................................................................................................................................................30
Historia i rozwój Emitenta.............................................................................................................................................................................................. 30
Inwestycje............................................................................................................................................................................................................................ 33
Zarys ogólny działalności.....................................................................................................................................................38
Działalność podstawowa................................................................................................................................................................................................ 39
Główne rynki i konkurencja Emitenta....................................................................................................................................................................... 45
Wpływ czynników nadzwyczajnych........................................................................................................................................................................... 51
Uzależnienie Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od nowych
procesów produkcyjnych................................................................................................................................................................................................51
Oświadczenie Emitenta dotyczące jego pozycji konkurencyjnej.................................................................................................................... 53
Struktura organizacyjna.......................................................................................................................................................53
Krótki opis grupy, do której należy Emitent............................................................................................................................................................ 53
Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta................................................................................................................................................ 54
Środki trwałe.........................................................................................................................................................................54
Istniejące lub planowane znaczące rzeczowe aktywa trwałe, w tym dzierżawione nieruchomości, oraz obciążenia ustanowione
na tych aktywach...............................................................................................................................................................................................................54
Zagadnienia związane z ochroną środowiska........................................................................................................................................................ 61
Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej.........................................................................................................................61
Sytuacja finansowa........................................................................................................................................................................................................... 61
Wynik operacyjny.............................................................................................................................................................................................................. 62
Zasoby kapitałowe................................................................................................................................................................64
Informacje dotyczące źródeł kapitału....................................................................................................................................................................... 64
Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych...................................................................................................... 64
Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania.................................................................................................... 65
Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby
mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ, na działalność operacyjną Emitenta.........................................................................67
Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań wynikających
z planowanych inwestycji Emitenta oraz planowanych znaczących rzeczowych aktywów trwałych................................................68
Badania i rozwój, patenty i licencje.....................................................................................................................................68
Badania i rozwój................................................................................................................................................................................................................ 68
Patenty, licencje i znaki towarowe.............................................................................................................................................................................. 68
Znaki towarowe................................................................................................................................................................................................................. 69
Informacje o tendencjach.....................................................................................................................................................69
Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres
od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty dokumentu rejestracyjnego.....................................................................69
Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle
wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta przynajmniej do końca bieżącego
roku obrotowego...............................................................................................................................................................................................................70
Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe.......................................................................................................................70
Podstawowe założenia prognoz lub szacunków Emitenta................................................................................................................................ 70
Raport niezależnych księgowych lub biegłych rewidentów na temat prawidłowości sporządzenia prognoz finansowych oraz
wyników szacunkowych..................................................................................................................................................................................................72
Prognoza wybranych danych finansowych oraz wyniki szacunkowe........................................................................................................... 73
Porównywalność prognozy wyników lub wyników szacunkowych z historycznymi informacjami finansowymi........................ 73
Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego szczebla................................73
Dane na temat członków organów zarządzających i nadzorczych oraz osób zarządzających wyższego szczebla, które mają
znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością.........73
Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego
szczebla..................................................................................................................................................................................................................................90
Wynagrodzenia i inne świadczenia.....................................................................................................................................81
Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta.......... 81
Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na świadczenia rentowe, emerytalne
lub podobne świadczenia...............................................................................................................................................................................................81
Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego...........................................................................81
Data zakończenia obecnej kadencji członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz okres, przez
jaki osoba ta sprawowała swoją funkcję....................................................................................................................................................................82
Umowy o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub z jego
podmiotem zależnym określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy.....................................................82
Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń Emitenta.............................................................................................................................................. 82
Zasady ładu korporacyjnego........................................................................................................................................................................................ 82
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. część i - Podsumowanie
17.
17.1.
17.2.
17.3.
18.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
20.6.
20.7.
20.8.
20.9.
21.
21.1.
21.2.
22.
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
22.5.
22.6.
23.
24.
25.
Pracownicy.............................................................................................................................................................................83
Ogólna liczba pracowników Emitenta i w podziale na formę zatrudnienia i wykonywane funkcje.................................................. 83
Posiadane akcje lub opcje na akcje przez osoby wchodzące w skład organów administracyjnych, zarządzających
i nadzorczych.......................................................................................................................................................................................................................84
Uczestnictwo pracowników w kapitale Emitenta................................................................................................................................................. 84
Znaczni akcjonariusze..........................................................................................................................................................85
Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, które w sposób
bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa
krajowego Emitenta..........................................................................................................................................................................................................85
Informacje o innych prawach głosu w odniesieniu do Emitenta.................................................................................................................... 85
Wskazanie podmiotu dominującego wobec Emitenta lub podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem........................... 85
Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja w przyszłości może spowodować zmiany w sposobie kontroli
Emitenta................................................................................................................................................................................................................................85
Transakcje z podmiotami powiązanymi..............................................................................................................................85
Okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu.......................................................................................................................... 86
Rok 2009............................................................................................................................................................................................................................... 90
Rok 2008............................................................................................................................................................................................................................... 95
Rok 2007............................................................................................................................................................................................................................... 99
Rok 2006.............................................................................................................................................................................................................................102
Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat.........103
Historyczne informacje finansowe...........................................................................................................................................................................103
Informacje finansowe pro forma...............................................................................................................................................................................143
Sprawozdania finansowe.............................................................................................................................................................................................143
Badanie historycznych rocznych informacji finansowych...............................................................................................................................143
Data najnowszych informacji finansowych...........................................................................................................................................................150
Śródroczne i inne informacje finansowe................................................................................................................................................................150
Polityka dywidendy........................................................................................................................................................................................................167
Postępowania sądowe i arbitrażowe.......................................................................................................................................................................169
Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta................................................................................................................170
Informacje dodatkowe........................................................................................................................................................171
Kapitał akcyjny.................................................................................................................................................................................................................171
Statut...................................................................................................................................................................................................................................172
Istotne umowy.....................................................................................................................................................................179
Umowy kredytowe kontynuowane..........................................................................................................................................................................179
Pozostałe umowy kredytowe.....................................................................................................................................................................................188
Polisy ubezpieczeniowe................................................................................................................................................................................................190
Inne umowy......................................................................................................................................................................................................................193
Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami Emitenta.....................................................................................................................................194
Umowy, których stroną są akcjonariusze oraz podmioty powiązane w przypadku, gdy mają istotne znaczenie dla Emitenta
lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej................................................................................................................................ 194
Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów i oświadczenie o jakimkolwiek zaangażowaniu.................195
Dokumenty udostępnione do wglądu..............................................................................................................................195
Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach.....................................................................................................195
IV. DOKUMENT OFERTOWY............................................................................................................................ 199
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
Osoby odpowiedzialne.......................................................................................................................................................199
Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych..199
Podstawowe informacje.....................................................................................................................................................199
Oświadczenie o kapitale obrotowym......................................................................................................................................................................199
Oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu..............................................................................................................................................................199
Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę............................................................................................201
Przesłanki Oferty Publicznej i opis wykorzystania wpływów pieniężnych................................................................................................202
Informacje o papierach wartościowych oferowanych lub dopuszczonych do obrotu..................................................203
Typ i rodzaj Akcji Oferowanych i dopuszczanych do obrotu..........................................................................................................................203
Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe oferowane lub dopuszczane do obrotu papiery
wartościowe...................................................................................................................................................................................................................... 203
Wskazanie, czy papiery wartościowe oferowane lub dopuszczane do obrotu są papierami imiennymi czy też na okaziciela
oraz czy mają one formę zdematerializowaną..................................................................................................................................................... 203
Waluta emitowanych papierów wartościowych..................................................................................................................................................203
Prawa, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami tych praw, związane z papierami wartościowymi oraz procedury wykonywania
tych praw........................................................................................................................................................................................................................... 203
Podstawy emisji oferowanych lub dopuszczanych papierów wartościowych.........................................................................................206
Przewidywana data nowych emisji..........................................................................................................................................................................209
Ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych..........................................................................................................209
Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu
do papierów wartościowych....................................................................................................................................................................................... 217
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
Spis treści
4.10.
4.11.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego
roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego......................................................................................................................................... 218
Opodatkowanie dochodów z dywidendy i sprzedaży akcji............................................................................................................................218
Informacje o warunkach oferty..........................................................................................................................................221
Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów........................221
Zasady dystrybucji i przydziału..................................................................................................................................................................................226
Cena akcji...........................................................................................................................................................................................................................228
Plasowanie i gwarantowanie (subemisja)..............................................................................................................................................................228
Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu oraz ustalenia dotyczące obrotu..................................................228
Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu...........................................................................................................................................228
Rynki regulowane lub rynki równoważne, na których są dopuszczone do obrotu akcje tej samej klasy, co Akcje Oferowane
lub dopuszczane do obrotu........................................................................................................................................................................................ 229
Informacja na temat papierów wartościowych będących przedmiotem subskrypcji lub plasowania jednocześnie lub prawie
jednocześnie co tworzone papiery wartościowe będące przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.. 229
Dane na temat pośredników w obrocie na rynku wtórnym............................................................................................................................229
Działania stabilizacyjne.................................................................................................................................................................................................229
Informacje na temat właścicieli papierów wartościowych objętych sprzedażą............................................................229
Dane na temat oferujących akcje do sprzedaży oraz liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających......229
Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez każdego ze sprzedających właścicieli papierów wartościowych
............................................................................................................................................................................................................................................... 229
Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock up”.....................................................................................................................................................229
Koszty Oferty.......................................................................................................................................................................230
Rozwodnienie......................................................................................................................................................................230
Informacje dodatkowe........................................................................................................................................................231
Opis zakresu działań doradców.................................................................................................................................................................................231
Wskazanie innych informacji w Dokumencie ofertowym, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych
rewidentów oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport.............................................................................................................. 231
Dane na temat eksperta w Dokumencie ofertowym.........................................................................................................................................231
Informacje uzyskane od osób trzecich i wskazanie źródeł tych informacji...............................................................................................231
DEFINICJE I SKRÓTY........................................................................................................................................232
FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI...........................................................................................................................235
Załącznik nr 1 - Zapis subskrypcyjny na Akcje Oferowane Rank Progress S.A..................................................................................................................255
Załącznik nr 2 - Dyspozycja deponowania Akcji Oferowanych Rank Progress S.A..........................................................................................................236
Załącznik nr 3 - Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych Rank Progress S.A..................................................................................237
Załącznik nr 4 - Lista punktów subskrypcyjnych przyjmujących zapisy na Akcje...........................................................................................................238
Załącznik nr 5 - Statut............................................................................................................................................................................................................................239
Załącznik nr 6 - Podsumowanie z operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości.....................................................246
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. część i - Podsumowanie
I. PODSUMOWANIE
Niniejsze podsumowanie powinno być traktowane jako wprowadzenie do Prospektu. Każda decyzja o inwestycji w Akcje Emitenta oferowane na podstawie Prospektu powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu.
Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia na inny język Prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające niniejsze podsumowanie, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest
niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu.
1. Dane teleadresowe, osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz wysokość i struktura kapitału zakładowego
Dane teleadresowe Emitenta:
Firma: Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
Adres: ul. Złotoryjska 63 59-220 Legnica
Telefon: (+48 76) 746 77 71
Fax: (+48 76) 746 77 70
E-mail: [email protected]
Adres strony internetowej: www.rankprogress.pl
Osoby odpowiedzialne:
W imieniu Emitenta, jako podmiotu odpowiedzialnego za informacje zawarte w Prospekcie, działają:
•
Jan Mroczka - Prezes Zarządu,
•
Dariusz Domszy - Wiceprezes Zarządu,
•
Mariusz Kaczmarek - Członek Zarządu.
Wysokość i struktura kapitału zakładowego:
Kapitał akcyjny Emitenta wynosi 3 250 192 PLN i dzieli się na 32 501 920 Akcji, w tym:
•
16 250 960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych Serii
A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, utworzonych na podstawie uchwały o przekształceniu Emitenta w spółkę
akcyjną z dnia 1 października 2007 roku,
•
16 250 960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Serii B
o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, utworzonych na podstawie uchwały o przekształceniu Emitenta w spółkę
akcyjną z dnia 1 października 2007 roku.
Akcje Serii A są uprzywilejowane co do głosu (na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu). Wszystkie akcje zostały
opłacone. Statut Emitenta przewiduje również utworzenie funduszu rezerwowego i dopuszcza możliwość utworzenia funduszy celowych
(w tym kapitału celowego na pokrycie strat Spółki).
Wartość nominalna każdej Akcji Emitenta wynosi 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda.
W latach 2004 – 2006 poprzednik prawny Emitenta działał w formie spółki jawnej pod firmą „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Sp. j., a
w związku z tym zarówno w dniu 1 stycznia 2007 r., jak i w dniu 31 grudnia 2006 r. na kapitał zakładowy poprzednika prawnego Emitenta
nie składały się żadne akcje. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi ponad 10% kapitału nie było opłacone w postaci
aktywów innych niż gotówka.
2. Podstawowe informacje o działalności Emitenta
Emitent prowadzi działalność inwestycyjno – deweloperską na rynku krajowym, polegającą na pozyskiwaniu nieruchomości i ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż.
Grupa Kapitałowa Emitenta koncentruje swoją obecną i przyszłą działalność na realizowaniu czterech kategorii projektów inwestycyjnych
z zakresu rynku nieruchomości polegających na budowie oraz wynajmowaniu lub sprzedaży:
•
wielkopowierzchniowych centrów handlowo – usługowych,
•
śródmiejskich galerii handlowych,
•
obiektów handlowych typu park handlowy,
•
wysoko rentownych krótkoterminowych projektów inwestycyjnych.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część i - Podsumowanie
3. Historia i rozwój Emitenta
W dniu 26 sierpnia 1997 r. została zawarta umowa spółki cywilnej E.F. Rank Progress – General Office of Trade, w której uczestniczyli Jan
Mroczka, Andrzej Bartnicki oraz osoba trzecia, która to spółka wpisana została do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Legnicy w dniu 2 września 1997 r. W dniu 27 lipca 1998 r. zmieniono umowę spółki cywilnej i jedynymi wspólnikami byli od tej pory Jan Mroczka
i Andrzej Bartnicki. W dniu 29 stycznia 2001 r., w trybie art. 26 § 4 KSH, wspólnicy – Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki przekształcili spółkę cywilną w spółkę jawną, która to spółka powstała w dniu 20 marca 2001 r., tj. po wpisaniu jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003563. W dniu 1 października 2007, wspólnicy spółki podjęli uchwałę w sprawie przekształcenia spółki „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Sp. j. w spółkę akcyjną pod firmą Rank Progress S.A. (akt notarialny sporządzony przez notariusz Elżbietę
Raczkowską-Martyn, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Legnicy, rep. A nr 11956/07). Przekształcenie nastąpiło w dniu 10 października
2007 roku, kiedy to zapadło postanowienie o wpisaniu przekształconej spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000290520.
Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej
1997
Utworzenie spółki cywilnej E.F. Rank Progress – General Office of Trade przez wspólników - Andrzeja Bartnickiego, Jana Mroczkę oraz osobę
trzecią.
1998
Wystąpienie ze Spółki osoby trzeciej. Wyłącznym wspólnikami są od tej pory Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki.
2000
E.F. Rank Progress – General Office of Trade s.c. nawiązuje ścisłą współpracę z firmą TESCO Polska Sp. z o.o. Na własnych gruntach rozpoczyna budowę Centrów Handlowych TESCO w Jeleniej Górze, w Zielonej Górze i w Bielsku Białej oraz Centrum Handlowego CASTORAMA
w Bielsku Białej.
2001
W dniu 29 stycznia 2001 r., w trybie art. 26§ 4 k.s.h., wspólnicy, tj. Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki zawarli umowę spółki jawnej pod firmą
„Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Sp. j. Następnie w dniu 20 marca 2001 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował spółkę „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Spółka jawna, pod
nr KRS 0000003563.
„Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Spółka jawna kończy realizację czterech dużych projektów – wielkopowierzchniowych centrów handlowych:
•
Centrum Handlowe TESCO Jelenia Góra, al. Jana Pawła II, 8 000 mkw., 1 200 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe TESCO Zielona Góra, ul. Energetyków, 8 000 mkw., 831 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe TESCO Bielsko-Biała, ul. Warszawska, 10 000 mkw., 980 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe CASTORAMA Bielsko-Biała, ul. Warszawska, 8 500 mkw., 650 miejsc parkingowych.
2002
Spółka kończy realizację kolejnych obiektów w segmencie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych:
•
Centrum Handlowe TESCO Ruda Śląska, ul. 1 Maja, 7 500 mkw., 550 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe TESCO Tarnowskie Góry, ul. Zagórska, 7 350 mkw., 555 miejsc parkingowych.
Zakup nieruchomości w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 63 oraz rozpoczęcie prowadzonych we własnym zakresie prac restauracyjnych oraz
modernizacyjnych. W tym obiekcie mieści się obecna siedziba Spółki.
2003
„Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Spółka jawna nawiązuje ścisłą współpracę z CARREFOUR POLSKA Sp. z o.o.
2004
Spółka finalizuje kolejne obiekty:
•
Centrum Handlowe TESCO Głogów, ul. Piłsudskiego, 5 926 mkw., 435 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe CARREFOUR Zielona Góra, ul. Dąbrówki, 15 142,95 mkw., 730 miejsc parkingowych.
2005
Spółka finalizuje kolejne obiekty:
•
Centrum Handlowe CARREFOUR Legnica, ul. Piłsudskiego, 14 490 mkw., 860 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe TESCO Jawor, ul. Poniatowskiego, 2 000 mkw., 112 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe CARREFOUR Kalisz, ul. Poznańska, 18 359,48 mkw., 1 120 miejsc parkingowych.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. część i - Podsumowanie
2006
Ukończenie szeregu projektów, w tym I etapu budowy własnej Galerii Handlowej – „Galerii Piastów” w Legnicy:
•
Centrum Handlowe CARREFOUR – „Galeria Słowiańska”, Zgorzelec, ul. Jeleniogórska, 18 232,2 mkw.,
•
Centrum Handlowe CARREFOUR Tarnowskie Góry, ul. Kościuszki, 7 457 mkw.,
•
Centrum Handlowe CARREFOUR Zamość, ul. Lwowska, 13 376 mkw.,
•
Centrum Handlowe CARREFOUR Grudziądz, ul. Konarskiego, 16 085 mkw.,
•
Centrum Handlowe LEROY MERLIN Kalisz, ul. Poznańska, 5 600 mkw.,
•
Galeria Handlowa Galeria Piastów w Legnicy – I etap, Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny, 12 600 mkw.
Spółka zmienia siedzibę i wprowadza się do wyremontowanej kamienicy przy ul. Złotoryjskiej 63 w Legnicy.
2007
Zakończenie projektu Centrum Handlowego CARREFOUR Zielone Wzgórza ul. Wrocławska w Białymstoku, 24 000 mkw., 860 miejsc parkingowych.
Przekształcenie w dniu 10 października 2007 r. spółki „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Spółka jawna w spółkę „Rank Progress”
Spółka Akcyjna, która została w tym dniu zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290520.
2008
Spółka kończy dwa znaczące projekty:
•
•
Park Handlowy „Eden”,
drugą część Centrum Handlowego „Galeria Piastów”.
Park Handlowy „Eden”
W dniu 28 maja 2008 r. otwarty został Park Handlowy „Eden” w Zgorzelcu. Obiekt ten zlokalizowany jest przy ul. Jeleniogórskiej i ma ok. 8
500 mkw. powierzchni handlowej; liczba miejsc parkingowych wynosi ok. 320, a liczba sklepów – 25. Po wybudowaniu obiekt został sprzedany na rzecz spółki „ABERCROMBY” Sp. z o.o.
II etap „Galerii Piastów” w Legnicy
W dniu 16 października 2008 roku, Spółka oddała do użytku kolejną część „Galerii Piastów”. W budynku o łącznej powierzchni blisko 5 000
mkw., zlokalizowane są dwa sklepy: H&M i New Yorker o łącznej pow. ok. 3 000 mkw. oraz 21 mieszkań o podwyższonym standardzie.
Inne obiekty
Ponadto ukończone zostają następujące inwestycje, na nieruchomościach pozyskanych przez Spółkę, a przy których to obiektach spółka
była odpowiedzialna za realizację procedur formalno-administracyjnych:
•
Centrum Handlowe CARREFOUR w Szczecinie, 20 800 mkw., 1 268 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe LEROY MERLIN przy Centrum Handlowym CARREFOUR w Szczecinie, 11 500 mkw.,
•
Galeria Handlowa przy Centrum Handlowym CARREFOUR w Szczecinie, 11 250 mkw.
2009
Spółka kończy realizację dwóch dużych inwestycji:
•
Centrum Handlowe Twierdza w Kłodzku,
•
trzecia część „Galerii Piastów” w Legnicy.
Centrum Handlowe Twierdza
W dniu 10 marca 2009 r. otwarty zostaje hipermarket Leroy Merlin, w dniu 25 marca 2009 r. hipermarket spożywczy Carrefour, a 4 kwietnia
2009 r. galeria handlowa. W całym obiekcie liczącym 23 560 mkw. znajduje się ponad 50 sklepów, restauracji i punktów usługowych, a ponadto parking na 700 samochodów.
III etap „Galerii Piastów” w Legnicy
24 kwietnia 2009 r. przekazano do użytku kolejny, ostatni już etap „Galerii Piastów”, o pow. ok. 31 000 mkw. Pierwszy etap, o powierzchni
całkowitej ok. 12 600 mkw. został oddany do użytku w listopadzie 2006 roku. Jesienią 2008 r. przekazano drugi etap, o powierzchni 4 654
mkw., gdzie na dwóch kondygnacjach powierzchnie wynajęły takie marki jak H&M i New Yorker, a na wyższych kondygnacjach znalazło się
21 mieszkań o podwyższonym standardzie. Po sfinalizowaniu budowy całego centrum, „Galeria Piastów” w Legnicy to łącznie ok. 35 500 mkw.
powierzchni całkowitej i ponad 24 000 mkw. powierzchni najmu, w tym wielosalowe kino oraz parking dla klientów Centrum Handlowego
na 400 samochodów.
Inne obiekty:
•
Centrum Handlowe Carrefour „Galeria Zdrój” w Jastrzębiu Zdroju
W dniu 21 sierpnia 2009 r. otwarte zostaje Centrum Handlowe Carrefour „Galeria Zdrój” w Jastrzębiu Zdroju o pow. całkowitej ok.
32 230 mkw. i 513 miejscach parkingowych. Obiekt powstał na działce kupionej przez Carrefour od Rank Progress S.A. Przy tej
inwestycji Spółka realizowała prace dotyczące procedur formalno-administracyjnych.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część i - Podsumowanie
•
Galeria Handlowa Pasaż Grodzki w Jeleniej Górze
W dniu 13 lipca 2009 r. spółka zależna – Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. rozpoczęła budowę Galerii Handlowej „Pasaż Grodzki”,
o pow. handlowej ok. 5 800 mkw. i pow. całkowitej ok. 10 500 mkw. Obiekt ten zlokalizowany jest w ścisłym centrum Jeleniej Góry,
u zbiegu ulic Grodzkiej i Jasnej. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to IV kw. 2010 r.
•
Galeria Tęcza w Kaliszu
W 2009 r. Spółka uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę Galerii Handlowej Galeria Tęcza w Kaliszu. Obiekt ten położony będzie
w centrum miasta, u zbiegu ulicy 3 Maja i Placu Nowy Rynek, na miejscu supermarketu „Tęcza”. Powierzchnia całkowita obiektu ma
wynosić ok. 33 750 mkw., a pow. handlowa ok. 17 470 mkw., liczba miejsc parkingowych - ok. 400, przewidywana liczba sklepów
– ok. 90. Planowany termin ukończenia inwestycji to II kwartał 2011 roku.
Emitent w dniu 9 grudnia 2009 r. zakończył emisję obligacji. Wyemitowano 24 760 rocznych obligacji zwykłych na okaziciela Serii
A o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 tys. PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 24 760 tys. PLN.
4. Czynniki ryzyka
Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność:
•
•
•
•
•
•
•
ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną w Polsce,
ryzyko zmian regulacji prawnych,
ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego,
ryzyko związane z nasileniem walki konkurencyjnej,
ryzyko kursowe,
ryzyko odsetkowe,
problemy finansowe klientów Spółki.
Czynniki specyficzne dla Emitenta i jego branży:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ryzyko związane z celami strategicznymi,
ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i innych kosztów,
ryzyko związane ze zmianą kosztów budowy,
ryzyko związane z zależnością Spółki od wykonawców robót budowlanych,
ryzyko związane z możliwością nabycia kolejnych gruntów,
ryzyko związane z niekorzystnymi warunkami gruntowymi,
ryzyko związane z załamaniem cen gruntów,
ryzyka towarzyszące realizacji inwestycji,
ryzyko związane z decyzjami administracyjnymi,
ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu ochrony środowiska,
ryzyko związane z odejściem osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce,
ryzyko związane z wypadkami przy pracy u wykonawców,
ryzyko związane z dźwignią finansową i zabezpieczeniami na majątku Emitenta,
ryzyko związane z niewypłacalnością Spółki lub jej podmiotów zależnych,
ryzyko związane z reprywatyzacją,
ryzyko związane z brakiem komitetu audytu,
ryzyko związane z uchwałą spółki jawnej z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie zastosowania MSR/MSSF do skonsolidowanych
sprawozdań finansowych.
Czynniki ryzyka związane z inwestycją w Akcje Oferowane:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ryzyko związane z możliwością odwołania lub odstąpienia od Oferty Publicznej,
ryzyko związane z niedojściem emisji Akcji Serii C do skutku,
ryzyko związane z powództwem o uchylenie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C,
ryzyko związane z notowaniem PDA Serii C,
ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu giełdowego lub opóźnieniem w tym zakresie,
ryzyko braku dostatecznego rozproszenia akcji wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym,
ryzyko związane z wykluczeniem Akcji Serii B, Akcji Serii C i PDA Serii C z obrotu na rynku regulowanym,
ryzyko związane z możliwością zawieszenia obrotu Akcjami Serii B, Akcjami Serii C oraz PDA Serii C na GPW,
ryzyko związane z wahaniami kursu notowań Akcji Emitenta i PDA Serii C,
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. część i - Podsumowanie
•
ryzyko związane z możliwością zakazu rozpoczęcia lub nakazu wstrzymania Oferty Publicznej oraz zakazu rozpoczęcia lub nakazu
wstrzymania dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym przez KNF,
•
ryzyko związane z naruszeniem lub uzasadnionym podejrzeniem naruszenia przepisów prawa przez Emitenta lub podmioty
uczestniczące w ofercie publicznej,
•
•
•
•
•
•
ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do Prospektu,
ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane,
ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów,
ryzyko związane z niewykonaniem lub łamaniem przez Emitenta obowiązków określonych przepisami prawa i regulaminem GPW,
ryzyko zastosowania przez KNF sankcji wobec Emitenta,
ryzyko zastosowania innych sankcji przez KNF.
5. Informacje o osobach zarządzających oraz nadzorujących
Zarząd
W skład Zarządu wchodzą:
•
Jan Mroczka - Prezes Zarządu,
•
Dariusz Domszy - Wiceprezes Zarządu,
•
Mariusz Kaczmarek - Członek Zarządu.
Rada Nadzorcza
W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
•
Andrzej Bartnicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
•
Jakub Górski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
•
Paweł Puterko - Członek Rady Nadzorczej,
•
Piotr Kowalski – Członek Rady Nadzorczej,
•
Łukasz Kurdyś – Członek Rady Nadzorczej.
6. Znaczący akcjonariusze
Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu znaczącymi akcjonariuszami Emitenta są:
Tabela: Akcje posiadane przez członków organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.
Akcjonariusz
liczba akcji
% kapitału
liczba głosów
% głosów
Jan Mroczka
8 125 480
25,00%
16 250 960
33,33%
Andrzej Bartnicki
8 125 480
25,00%
16 250 960
33,33%
Źródło: Emitent
Tabela: Akcje posiadane pośrednio przez Jana Mroczkę i Andrzeja Bartnickiego na dzień zatwierdzenia Prospektu.
Akcjonariusz
MB Progress Capital Limited
liczba akcji
13 674 185
% kapitału
42,07%
liczba głosów
13 674 185
% głosów
28,05%
Źródło: EmitentMB Progress Capital Limited jest spółką inwestycyjną z siedzibą w Nikozji na Cyprze, której jedynymi udziałowcami, posiada-
jącymi 50% głosów każdy, są Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki, a w związku z tym akcje Emitenta należące do MB Progress Capital Limited
są posiadane pośrednio przez Jana Mroczkę i Andrzeja Bartnickiego.
Tabela: Pozostali znaczący akcjonariusze Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu.
Akcjonariusz
MB Progress Capital Limited
Źródło: Emitent
10 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
liczba akcji
13 674 185
% kapitału
42,07%
liczba głosów
13 674 185
% głosów
28,05%
część i - Podsumowanie
7. Wybrane dane finansowe
Wybrane informacje finansowe zostały przygotowane na podstawie zbadanych historycznych informacji finansowych Grupy Kapitałowej
Rank Progress S.A. za lata 2006 – 2008 oraz śródrocznych informacji finansowych za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. zawierających porównywalne dane finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Tabela. Wybrane informacje finansowe (w tys. PLN).
Wyszczególnienie
I półrocze 2009
I półrocze 2008
2008
2007
2006
Przychody netto ze sprzedaży
97 517
46 730
105 256
62 351
56 409
Wynik na sprzedaży
Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja
(EBITDA)
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT)
18 662
5 887
38 560
23 852
16 955
122 263
4 845
54 083
29 749
111 036
121 137
4 299
52 719
28 872
110 605
Wynik brutto
97 883
5 500
5 115
52 802
110 422
Wynik netto
79 102
4 815
4 836
48 969
92 459
Zysk netto na akcję (w PLN)
2,43
0,15
0,15
1,51
2,84
Rozwodniony zysk netto na akcję (w PLN)
2,13*
0,15
0,15
1,51
2,84
Aktywa razem
666 449
541 960
541 960
301 430
216 352
Aktywa trwałe
534 453
376 765
376 765
180 396
138 602
Aktywa obrotowe, w tym
131 996
165 195
165 195
121 034
77 750
101 198
133 540
133 540
91 111
58 720
26 945
25 540
25 540
24 968
14 460
3 853
6 115
6 115
4 955
2 495
216 524
134 319
134 319
128 933
105 640
3 250
3 250
3 250
3 250
3 250
Zobowiązania razem
449 925
407 641
407 641
172 497
110 712
Zobowiązania długoterminowe, w tym
254 025
160 727
160 727
93 399
36 802
206 695
137 250
137 250
71 246
16 992
195 900
246 914
246 914
79 098
73 910
144 480
103 194
103 194
14 447
30 957
-37 723
-17 772
-19 926
-18 724
-10 410
-39 184
-37 926
-109 756
-18 729
-28 504
74 645
52 134
130 842
39 913
29 134
-2 262
-3 564
1 160
2 460
-9 781
Środki pieniężne na początek okresu
6 115
4 955
4 955
2 495
12 276
Środki pieniężne na koniec okresu
3 853
1 391
6 115
4 955
2 495
- zapasy
- należności i inne aktywa
- środki pieniężne
Kapitał własny
- kapitał akcyjny
z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym
z tytułu kredytów i pożyczek
Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
Razem przepływy pieniężne netto
Źródło: Emitent
*) rozwodniony zysk netto na akcję na koniec I półrocza 2009 r. został ustalony przy założeniu dojścia do skutku emisji maksymalnej ilości Akcji Serii C. W pozostałych
okresach zaprezentowanych w powyższej tabeli, wskaźnik ten uwzględnia jedynie wyemitowaną liczbę akcji.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 11
część i - Podsumowanie
8. Podstawowe elementy strategii rozwoju Emitenta i cele emisji
Podstawowe elementy strategii rozwoju
Strategia przewiduje rozwój na rynku nieruchomości z korzyścią dla akcjonariuszy, partnerów biznesowych i społeczności lokalnych. Podstawą tej strategii jest długoterminowe zaufanie w kręgu wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację każdego projektu.
W wyniku zdobytej wiedzy i doświadczenia Emitent wyspecjalizował się w projektowaniu i realizacji wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych i galerii handlowych oraz parków handlowych w miastach średniej wielkości.
Oprócz dywersyfikacji produktowej, Grupa Emitenta prowadzi również dywersyfikację geograficzną. Lista miast, w których Grupa Emitenta
zrealizowała, realizuje, bądź planuje realizację swoich projektów we wszystkich segmentach działalności: Stargard Szczeciński, Białystok,
Grudziądz, Kalisz, Zamość, Bielsko Biała, Katowice, Jastrzębie Zdrój, Dąbrowa Górnicza, Opole, Wrocław, Legnica, Jelenia Góra, Kłodzko,
Zgorzelec, Skarżysko-Kamienna, Świdnica, Jarosław, Krosno, dowodzi konsekwencji w realizacji tej strategii.
W celu realizacji planów inwestycyjnych Grupa Emitenta zakłada pozyskanie kapitału z rynku kapitałowego poprzez emisję akcji. Szacowana
łączna wartość planowanych finansowych nakładów inwestycyjnych Grupy Emitenta na lata 2010-2012 wyniesie 500,1 mln PLN. Pozostała część poniesionych nakładów inwestycyjnych, poza środkami z emisji, będzie pochodzić ze środków własnych i kredytów bankowych.
W szczególności planuje się, że Emitent będzie reinwestował do 90% zysku netto osiągniętego w kolejnych latach działalności. Wśród zaplanowanych przez Grupę Emitenta inwestycji znajdują się projekty deweloperskie.
Cele emisji
Główną przesłanką Oferty Publicznej jest pozyskanie środków, dzięki którym Emitent będzie mógł realizować przyjętą strategię i rozwijać
bieżącą działalność. Emitent zamierza przeznaczyć wpływy netto z emisji Nowych Akcji na:
•
podwyższenie kapitału w swoich spółkach celowych, które z pozyskanych w ten sposób środków będą finansowały wkład własny
w prowadzonych przez Grupę Kapitałową projektach inwestycyjnych,
•
uzupełnienie wkładu własnego na inwestycji „Galeria Piastów” w Legnicy.
W zamiarze Emitenta maksymalny okres wykorzystania pozyskanych środków wynosi 9 miesięcy od dnia ich wpłynięcia do Spółki. Zarząd
Spółki przewiduje pozyskanie z emisji akcji serii C kwoty netto do 51 mln PLN, przy założeniu objęcia przez Inwestorów wszystkich Akcji
Oferowanych po cenie maksymalnej.
Emitent zamierza przeznaczyć wpływy z emisji na następujące cele:
Tabela: Cele emisji Akcji Serii C.
Spółka prowadząca
inwestycję
E.F. Progress I Sp. z o.o.
Lp.
Wydatki inwestycyjne
1
Galeria Handlowa Galeria Tęcza w Kaliszu
2
Centrum Handlowe Twierdza w Zamościu
3
Galeria Handlowa Pasaż Grodzki w Jeleniej Górze
4
Park Handlowy Twierdza II w Kłodzku
E.F. Progress III Sp. z o.o.
Rank Müller Jelenia Góra Sp.
z o.o.
E.F. Progress VII Sp. z o.o.
5
Galeria Handlowa Galeria Świdnicka w Świdnicy
E.F. Progress VI Sp. z o.o.
6
Galeria Handlowa Galeria Piastów w Legnicy
Rank Progress S.A.
Razem
Kwota (w tys. PLN)
23 000
14 000
2 000
4 000
6 000
2 000
51 000
Źródło: Emitent
Projekty zostały uszeregowane według priorytetów wykonania.
Informacje dotyczące parametrów finansowych i technicznych ww. projektów od nr 1 do 5, a także informacje o łącznych nakładach
na poszczególne inwestycje znajdują się w pkt. 6.1.1.5 Części III Prospektu pt. „Dokument Rejestracyjny”. Informacje dotyczące inwestycji
nr 6 tj. „Galeria Piastów” w Legnicy przedstawiono w pkt. 5.1.7 oraz 8.1 Części III Prospektu pt. „Dokument Rejestracyjny”.
Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych Emitenta w latach 2010-2012 wyniesie łącznie 500,1 mln PLN, przy czym w całości
dotyczą one inwestycji w obiekty handlowe.
Środki na sfinansowanie projektów inwestycyjnych zaplanowanych na lata 2010-2012 opisanych w punkcie 5.2.2., 5.2.3 oraz 8.1.3 Części
III Prospektu pt. „Dokument Rejestracyjny” pochodzić będą z:
•
emisji Nowych Akcji – 49 mln PLN,
•
wpływów gotówkowych z działalności operacyjnej i inwestycyjnej – 52,9 mln PLN,
•
kredytów bankowych – 398,2 mln PLN.
Emitent zakłada, iż udział finansowania dłużnego w finansowaniu założonych projektów deweloperskich będzie wynosił około 70%.
Wskazane powyżej cele inwestycyjne i związane z nimi nakłady inwestycyjne będą realizowane niezależnie. Emitent planuje realizację
tych celów w latach 2010-2012. W opinii Emitenta środki pozyskane z emisji Nowych Akcji uzupełnione finansowaniem dłużnym oraz
środkami własnymi z działalności operacyjnej i inwestycyjnej będą wystarczające do realizacji celów emisji.
12 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część i - Podsumowanie
Jeżeli ostateczna kwota pozyskanych środków z emisji Nowych Akcji będzie niższa od zakładanej przez Zarząd Emitenta, kwota wydatków na realizację celów emisyjnych zostanie uzupełniona z innych źródeł (środki własne Emitenta, kredyt bankowy bądź leasing),
a gdyby i te środki były niewystarczające, wydłużony zostanie czas realizacji programu inwestycyjnego.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie przewiduje zmiany celów emisji. Gdyby jednak okazało się, że realizacja zaplanowanych inwestycji z jakichkolwiek przyczyn będzie niemożliwa lub nieefektywna, Zarząd Emitenta nie wyklucza możliwości przesunięcia
środków między ww. celami emisji akcji serii C lub przeprowadzenia innych inwestycji. Ewentualne zmiany dotyczące przesunięć
środków, będą podejmowane przez Zarząd Emitenta w drodze uchwały i przekazywane opinii publicznej w raportach bieżących niezwłocznie po podjęciu uchwały. W przypadku, gdyby uchwała dotycząca przesunięć środków została podjęta przed wprowadzeniem
do obrotu giełdowego praw do akcji serii C, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości również poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki
został opublikowany Prospekt.
9. Informacje o warunkach oferty
Parametry oferty
Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest 4 643 130 Akcji Oferowanych, w tym:
•
w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – do objęcia 3 714 504 akcji Serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
•
w ramach Transzy Otwartej – do objęcia 928 626 akcji Serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.
Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:
•
16 250 960 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
•
nie więcej niż 4 643 130 akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
•
nie więcej niż 4 643 130 praw do akcji zwykłych na okaziciela Serii C.
Harmonogram oferty
Składanie Deklaracji Nabycia:
od 21 maja 2010 r. do 25 maja 2010 r., do godziny 14.00
Otwarcie Publicznej Subskrypcji
27 maja 2010 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane:
od 27 maja 2010 r. do 31 maja 2010 r.
Zamknięcie Publicznej Subskrypcji:
31 maja 2010 r.
Planowany przydział Akcji Oferowanych:
do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji
Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów. W przypadku zmiany terminu Publicznej Oferty oraz terminu składania zapisów na Akcje Oferowane, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja w formie komunikatu aktualizującego.
Komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt przed upływem
zmienianego terminu. W przypadku zmiany terminu „book-building” stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości
w ww. trybie, nie później niż przed zakończeniem procesu „book-building”.
W przypadku, gdy zmiana podanych wyżej terminów będzie miała znaczący wpływ na ocenę Oferowanych Akcji, stosowna informacja
zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt przed upływem zmienianego terminu.
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza, niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Publicznej Oferty. Termin
ten nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej Subskrypcji. W przypadku wydłużeniu terminów zapisów, zostanie
podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks
zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Prospektu. W przypadku zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego nie później, niż przed terminem przydziału Akcji
Oferowanych. Komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.
Budowanie księgi popytu – „book building”
Przed rozpoczęciem Publicznej Oferty przeprowadzone zostaną działania marketingowe, zwane procesem budowania księgi popytu
– „book-building”.
Proces „book-building” odnosi się do obu transz, w których oferowane są Akcje Oferowane.
W wyniku tych działań powstanie „księga popytu” na Akcje Oferowane. Wyniki budowania „księgi popytu” w obu transzach będą wykorzystane przy ustalaniu ceny emisyjnej Akcji Oferowanych.
Deklaracje Nabycia nie zawierające:
•
liczby akcji będącej wielokrotnością 10 sztuk,
•
liczby akcji w wysokości co najmniej 100 sztuk,
•
ceny we wskazanym przedziale cenowym,
•
ceny z dokładnością do 0,01 PLN,
•
pozostałych danych wskazanych w formularzu Deklaracji Nabycia, będą uznane za nieważne.
Przedział cenowy, w którym będą przyjmowane Deklaracje Nabycia w „book-building” wynosi od 10,77 do 12,00 PLN za akcję. Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi maksymalnie 12,00 PLN i nie może być niższa niż wartość nominalna akcji.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 13
część iI - Czynniki Ryzyka
II. CZYNNIKI RYZYKA
1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność
1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną w Polsce
Całość przychodów Spółki jest związana z działalnością na rynku krajowym i z tego też względu jest uzależniona pośrednio od czynników
związanych z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski, między innymi takich jak poziom bezrobocia, tempo wzrostu gospodarczego, czy
poziom inflacji. Perturbacje na międzynarodowych rynkach finansowych wpłynęły na sytuację gospodarczą w Polsce. Odnotowano spadek
tempa krajowego wzrostu gospodarczego, wzrost stopy bezrobocia oraz deprecjację kursu PLN wobec walut obcych. Opisane powyżej
tendencje makroekonomiczne wpłynęły i mogą w wpływać na sytuację finansową Spółki.
Wszelkie przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub kilku z powyższych czynników, w szczególności pogorszenie stanu polskiej gospodarki,
kryzys walutowy lub kryzys finansów publicznych, mogą mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację finansową Spółki.
1.2. Ryzyko zmian regulacji prawnych
Pewne zagrożenie mogą stanowić zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje. Niespójność, brak jednolitej interpretacji przepisów prawa oraz częste nowelizacje pociągają za sobą poważne ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej, zwłaszcza w zakresie
pozyskiwania nieruchomości gruntowych i realizacji inwestycji budowlanych. Ewentualne zmiany, w szczególności przepisów dotyczących
działalności przemysłowej, ochrony środowiska, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa
regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków
dla działalności Spółki. Prawo polskie obecnie znajduje się wciąż w okresie dostosowawczym, związanym z przystąpieniem Polski do Unii
Europejskiej. Zmiany przepisów prawa z tym związane mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym także
Spółki.
Jednym ze skutków rozszerzenia Unii Europejskiej jest konieczność harmonizacji polskiego prawa z ustawodawstwem europejskim. Zmianie uległo wiele ustaw i nadal wdrażane są dyrektywy prawa europejskiego, które zmieniają procedury administracyjne, sądowe, a także
przepisy regulujące prawo prowadzenia działalności gospodarczej, np. w zakresie stawek podatku od wartości dodanej. Wejście w życie
nowych regulacji obrotu gospodarczego może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej, itp.
Powyższe okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Spółki.
1.3. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego
System podatkowy w Polsce charakteryzuje się relatywną niestabilnością. Ewentualne, nieoczekiwane zmiany dotyczące opodatkowania
działalności gospodarczej mogą wpłynąć negatywnie na prowadzoną przez Spółkę działalność inwestycyjną i deweloperską. Ponadto
istnieje ryzyko, że nowe regulacje podatkowe osłabią skłonność konsumentów i firm do nabywania nieruchomości.
1.4. Ryzyko związane z nasileniem walki konkurencyjnej
Rynek, na którym działa Spółka, cechuje wysoki i wciąż rosnący stopień konkurencji. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej na polskim
rynku rozpoczęły działalność niemal wszystkie znaczące europejskie firmy dewelopersko-inwestycyjne, w szczególności z kapitałem
irlandzkim, angielskim i holenderskim. Zjawisko to zasadniczo wpłynęło na zaostrzenie konkurencji. Spółka ogranicza niniejsze ryzyko
między innymi poprzez umacnianie pozycji na obecnych rynkach np. poprzez dobudowanie do istniejących centrów handlowych
obiektów typu park handlowy.
Dodatkowo Spółka może spotkać się z silną konkurencją już na etapie identyfikacji i pozyskiwania gruntów. Fakt ten może spowodować
znaczny wzrost cen gruntów, a co za tym idzie negatywnie wpłynąć na rentowność realizowanych przedsięwzięć budowlanych.
W celu ograniczenia ryzyka związanego z konkurencją, Spółka w trybie ciągłym przeprowadza badania rynku nieruchomości oraz analizy
działań konkurencji. Spółka jednocześnie prowadzi politykę pozyskiwania działek zakładającą ich rzetelną i ostrożną ocenę.
1.5. Ryzyko kursowe
Spółka zawiera znaczną część umów, w tym umowy najmu i umowy kredytowe, w euro. Wprawdzie umowy kredytowe są zawierane w euro
tylko w przypadku, gdy w ocenie Zarządu stanowią naturalne zabezpieczenie zmienności przychodów z czynszów najmu denominowanych w euro pochodzących z nieruchomości finansowanych tymi kredytami, nie można wykluczyć jednak, że zmiany kursów walut w stosunku do złotego mogą mieć istotny wpływ na wyniki Spółki. W okresie znacznego wzrostu kursu walut, wzrost ten może mieć pozytywny
wpływ na przychody ze sprzedaży, ale istotnie negatywny wpływ na sytuację finansową lub wyniki Spółki. W okresie znacznego spadku
kursu walut, spadek ten może mieć negatywny wpływ na przychody ze sprzedaży, ale istotny pozytywny wpływ na sytuację finansową
lub wyniki Spółki. Taka zmienność wyniku jest ograniczana przez Spółkę w sposób wskazany powyżej, jak również poprzez odpowiednie
strategie zabezpieczeń ustalone z instytucjami finansującymi dany projekt.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu spółka zależna Spółki - E.F. Progress V Sp. z o.o., posiada kontrakt terminowy na sprzedaż
3 299 554,80 euro, po kursie realizacji 3,5150 PLN/EUR, z terminem wykonania 31 maja 2010 r.
14 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iI - Czynniki Ryzyka
1.6. Ryzyko odsetkowe
Spółka w szerokim zakresie korzysta z oprocentowanego finansowania zewnętrznego w postaci obligacji, kredytów budowlanych,
inwestycyjnych, obrotowych nieodnawialnych, obrotowych rewolwingowych, na uwolnienie kapitału ze zrealizowanych inwestycji oraz
linii kredytowych w rachunku bieżącym zarówno w walucie euro, jak i PLN. W konsekwencji Spółka jest narażona na ryzyko zmienności
oprocentowania tych instrumentów dłużnych, które są oprocentowane stopą zmienną. W celu ograniczenia powyższego ryzyka, Spółka
będzie realizowała strategie uzgodnione z instytucjami finansowymi zmierzające do ograniczenia tego ryzyka np. poprzez zastosowanie
pochodnych instrumentów finansowych na zamianę stóp procentowych ze zmiennych na stałe.
1.7. Problemy finansowe klientów Spółki
Perturbacje na rynkach finansowych i spowolnienie gospodarcze mogą mieć negatywny wpływ na płynność finansową, działalność
gospodarczą lub sytuację finansową klientów Spółki, w szczególności najemców nieruchomości komercyjnych należących do Spółki
i jego spółek zależnych, co może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację majątkową, finansową lub wyniki Spółki.
2. Czynniki specyficzne dla Emitenta i jego branży
2.1. Ryzyko związane z celami strategicznymi
Spółka nie może zapewnić, że cele strategiczne zostaną osiągnięte. Rynki, na których działa Spółka, podlegają ciągłym zmianom, których
kierunek i natężenie zależne są od wielu czynników. Dlatego przyszła pozycja rynkowa, sytuacja majątkowa oraz przychody i zyski Spółki
zależne są od zdolności do wypracowania i wdrożenia długoterminowej strategii oraz warunków i trendów otoczenia rynkowego. Podjęcie
jakichkolwiek nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji lub niezdolność adaptacji do dynamicznie zmieniających
się warunków rynkowych może mieć negatywne skutki dla wyników finansowych Spółki. W celu zminimalizowania ww. ryzyka Spółka
stara się analizować wszystkie czynniki decydujące o wyborze strategii w perspektywach krótkoterminowej oraz długoterminowej, tak
aby możliwe było maksymalnie precyzyjne określenie kierunku i charakteru zmian otoczenia rynkowego.
2.2. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i innych kosztów
Koszty operacyjne i inne koszty Spółki mogą wzrosnąć przy równoczesnym braku odpowiedniego wzrostu obrotów. Do czynników, które
mogą powodować wzrost kosztów operacyjnych i innych kosztów, zaliczyć można:
•
•
•
•
•
•
•
•
inflację,
wzrost podatków i innych opłat publicznoprawnych,
zmiany w przepisach prawa (np. dot. ochrony środowiska, bhp, prawa pracy i administracyjnego) lub w polityce rządowej, które
zwiększają koszty utrzymania zgodności z takimi przepisami lub polityką,
wzrost kosztów finansowania, w tym w szczególności wzrost stóp procentowych, marży banków, kursu walut obcych,
wzrost innych kosztów finansowych, w tym na skutek zmian kursu walut obcych i strat na finansowych instrumentach
zabezpieczających,
wzrost kosztów usług obcych, w tym w szczególności usług budowlanych,
przedłużające się skutki kryzysu finansowego mogące negatywnie wpłynąć na kondycję finansową odbiorców usług Spółki, w tym
najemców nieruchomości komercyjnych należących do Spółki i jego spółek zależnych,
siła przetargowa potencjalnych najemców nieruchomości komercyjnych powodująca zwiększenie nakładów na wykończenie ich
lokali handlowych lub alternatywnie zwiększenie partycypacji w kosztach wykończenia lokali ponoszonych przez najemców.
Wyżej wymienione czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację majątkową, finansową lub wyniki Spółki.
W celu ograniczenia ryzyka związanego ze wzrostem kosztów finansowania Spółka na bieżąco monitoruje sytuację rynkową i stosuje instrumenty finansowe zabezpieczające przed niekorzystną zmianą kursu walut obcych oraz oprocentowania kredytów. Ryzyko wzrostu innych
kosztów znajdujących się pod kontrolą Spółki w tym usług podwykonawców jest ograniczane m.in. poprzez stosowanie procedur przetargowych. Spółka na bieżąco monitoruje swoich odbiorców produktów i usług oraz podejmuje adekwatne działania prowadzące do terminowego regulowania swoich wierzytelności.
2.3. Ryzyko związane ze zmianą kosztów budowy
Spółka zawarła i w przyszłości będzie zawierać umowy z wykonawcami robót budowlanych na wykonanie projektów inwestycyjnych i deweloperskich. Koszty takich projektów mogą ulegać zmianie z uwagi na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
wzrost cen materiałów budowlanych,
deficyt materiałów budowlanych na rynku,
zmianę zakresu projektu oraz zmiany w projekcie architektonicznym,
wzrost kosztów zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników,
niedobór wykwalifikowanych pracowników i koszty związane z ich pozyskaniem,
wzrost cen generalnego wykonawstwa,
inflację,
niewykonanie prac przez wykonawców w uzgodnionych terminach i w uzgodnionym standardzie akceptowalnym dla Spółki,
zmianę kursu walut obcych,
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 15
część iI - Czynniki Ryzyka
•
•
dostępność finansowania oraz jego koszt,
zmiany w prawie powodujące konieczność spełniania wyższych standardów i nowych wymogów budowlanych.
Pomimo zauważalnej w ostatnim półroczu tendencji zniżkowej w kosztach usług budowlanych, co było skutkiem kryzysu finansowego
i związanym z nim ograniczeniem popytu na usługi budowlane, Spółka ocenia, iż znaczący wzrost kosztów budowy może nastąpić w przyszłości w konsekwencji przyznania Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy – Euro 2012. Fakt ten, w korelacji z ustępowaniem kryzysu
finansowego, w ocenie Spółki, może przyczynić się do znacznego wzrostu popytu na materiały budowlane. Ponadto, w związku z realizacją
infrastruktury związanej z organizacją Euro 2012, tj. dróg, stadionów, hoteli etc., w sposób znaczący może zwiększyć się popyt na pracę pracowników z branży budownictwa i to zarówno tych wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych. Fakt ten może spowodować znaczny
wzrost kosztów budowy.
Wskazać należy, iż każdy istotny wzrost kosztów lub opóźnienie zakończenia realizacji projektów inwestycyjnych lub deweloperskich może
negatywnie wpłynąć na rentowność Spółki lub obniżyć przyrost wartości jej aktywów netto.
W celu ograniczenia ryzyka wzrostu kosztów budowy Spółka na bieżąco monitoruje tendencje rynkowe, a podpisywane umowy mają odpowiednio do sytuacji rynkowej dopasowane parametry, co pozwala na ograniczenie zmienności kosztów budowy.
2.4. Ryzyko związane z zależnością Spółki od wykonawców robót budowlanych
Spółka realizując swoje inwestycje powierza ich wykonanie wyspecjalizowanym firmom budowlanym. Spółka sprawuje bieżący nadzór nad
wykonywaniem robót budowlanych, jednakże nie jest w stanie zapewnić, że zakontraktowane prace zostaną wykonane przez wykonawców
w prawidłowy sposób i w uzgodnionych terminach. Opóźnienia robót i nieprawidłowości w ich wykonaniu mogą spowodować opóźnienie
zakończenia inwestycji, a w konsekwencji przyczynić się do wzrostu kosztów ich realizacji. Stosowana przez Spółkę polityka polega na ograniczaniu ryzyk poprzez zawieranie umów o generalne wykonawstwo wyłącznie z renomowanymi wykonawcami robót budowlanych.
2.5. Ryzyko związane z możliwością nabycia kolejnych gruntów
Pomyślny rozwój działalności oraz zyskowność Spółki zależą w szczególności od:
•
zdolności pozyskiwania dobrych terenów po konkurencyjnych cenach,
•
posiadanych rezerw finansowych na zakup gruntów,
•
właściwego ich zagospodarowania.
Zdolność do wypełnienia powyższych założeń zależy w dużej mierze od kondycji rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Pozyskanie
gruntów w celu realizacji projektów inwestycyjnych i deweloperskich w przyszłości może być trudne z przyczyn takich jak:
•
konkurencja na rynku nieruchomości,
•
niechęć banków do finansowania zakupów gruntów przeznaczonych pod obiekty handlowe,
•
czasochłonny proces uzyskiwania pozwoleń administracyjnych,
•
brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
•
ograniczona dostępność terenów z odpowiednią infrastrukturą.
Spółka nie może także zapewnić, że obecnie negocjowane zakupy gruntów pod projekty inwestycyjne i deweloperskie zostaną zakończone
nabyciem tych gruntów. Powyższe fakty mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Spółki.
W celu ograniczenia powyższego ryzyka Spółka stworzyła bank ziemi pod przyszłe projekty inwestycyjne i deweloperskie oraz rozwinęła
wewnętrzny dział ekspansji, zajmujący się pozyskiwaniem nieruchomości pod realizację nowych inwestycji.
2.6. Ryzyko związane z niekorzystnymi warunkami gruntowymi
Nabywając grunty do celów inwestycyjnych i deweloperskich, Spółka przeprowadza analizę techniczną pozyskiwanego gruntu. Niemniej
jednak, z uwagi na ograniczenia tej analizy, nie można wykluczyć, iż w trakcie realizacji projektu Spółka natknie się na nieprzewidziane
czynniki, które mogą spowodować opóźnienie lub zwiększyć koszt przygotowania gruntu pod budowę, np. wody gruntowe, niestabilność
dolnych warstw gruntu i związaną z tym koniecznością jego wymiany, ukształtowanie terenu oraz znaleziska archeologiczne. Czynniki takie
mogą mieć istotny wpływ na koszty realizacji danego projektu inwestycyjnego lub deweloperskiego lub wręcz uniemożliwić jego realizację
w planowanym kształcie. Może to mieć istotny negatywny wpływ na wydłużenie procesu realizacji projektu, co w konsekwencji może
pogorszyć wyniki finansowe Spółki.
2.7. Ryzyko związane z załamaniem cen gruntów
Zgodnie z przyjętą w branży praktyką Spółka posiada bank ziemi. Pozyskiwanie gruntów do tego banku obejmuje zarówno nabywanie
gruntów, jak i zawieranie przedwstępnych umów sprzedaży. Spółka posiada bank ziemi oraz zawarła przedwstępne umowy nabycia gruntów. Spółka raz w roku dokonuje przeszacowania posiadanych gruntów inwestycyjnych do wartości godziwej, którego skutki odnotowuje
w rocznym rachunku zysków i strat. Nagłe załamanie się cen gruntów spowoduje obniżenie się wartości gruntów już posiadanych przez
Spółkę i w zależności od warunków rynkowych nabywanie gruntów powyżej cen rynkowych albo utratę uiszczonych zadatków, co może
mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Spółki.
2.8. Ryzyka towarzyszące realizacji inwestycji
Inwestycje Spółki są obarczone wieloma istotnymi ryzykami zarówno w fazie prac przygotowawczych przedprojektowych, prowadzenia
prac projektowych, uzgodnień z gestorami sieci i budowy obiektów, do których można zaliczyć m.in.:
•
zmianę warunków zasilania w media (wydłużenie trasy przebiegu np. linii energetycznej),
16 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iI - Czynniki Ryzyka
•
zmianę zakresu przebudowy układu drogowego,
•
konieczność wprowadzenia zmian w projekcie i uzyskania akceptacji najemców i organów administracyjnych,
•
nieuzyskanie pozwoleń na budowę lub warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
•
opóźnienia w zakończeniu budowy,
•
koszty przewyższające koszty założone w budżecie spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi (np. długa i mroźna
zima),
•
niewypłacalność wykonawców lub podwykonawców,
•
spory pracownicze u wykonawców lub podwykonawców,
•
niedobór materiałów lub sprzętu budowlanego,
•
nieszczęśliwe wypadki,
•
nieprzewidziane trudności techniczne lub faktyczne (np. wysoki poziom wód gruntowych, niewystarczająca nośność gruntu oraz
znaleziska archeologiczne),
•
spory i postępowania sądowe związane z realizowanymi inwestycjami, w wyniku których Spółka może zostać zobowiązana
do spełnienia określonych świadczeń, np. wynikających z gwarancji wykonania prac budowlanych,
•
brak możliwości uzyskania pozwoleń umożliwiających oddanie budynku lub budynków do użytkowania lub innych wymaganych
pozwoleń,
•
zmiany w przepisach regulujących wykorzystanie gruntów etc.
Wystąpienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może spowodować opóźnienia w zakończeniu inwestycji, a co za tym idzie, wzrost
kosztów realizacji, zablokowanie środków zainwestowanych w kupno gruntu lub, w niektórych sytuacjach, brak możliwości zakończenia
projektu.
Każda z tych okoliczności może mieć z kolei istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Spółki. W celu minimalizacji powyższego ryzyka Spółka przeprowadza analizy techniczne oraz prawne gruntów nabywanych pod przyszłe projekty inwestycyjne
i deweloperskie.
2.9. Ryzyko związane z decyzjami administracyjnymi
Spółka nie może zapewnić, że poszczególne pozwolenia, zezwolenia lub zgody wymagane w związku z obecnymi lub nowymi inwestycjami zostaną uzyskane przez Spółkę ani, że jakiekolwiek obecne lub przyszłe pozwolenia, zezwolenia lub zgody nie zostaną wzruszone.
Nieuzyskanie takich zezwoleń, zgód lub pozwoleń lub ich wzruszenie może negatywnie wpłynąć na zdolność prowadzenia lub zakończenia
obecnych lub nowych projektów deweloperskich lub inwestycyjnych przez Spółkę. Może mieć to istotny negatywny wpływ na działalność,
sytuację finansową lub wyniki Spółki.
2.10.Ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu ochrony środowiska
Zgodnie z polskim prawem, podmioty użytkujące grunty, na których znajdują się substancje niebezpieczne lub inne zanieczyszczenia,
mogą zostać zobowiązane do oczyszczenia gruntów lub zapłaty kar z tytułu ich zanieczyszczenia lub w inny sposób zostać pociągnięte
do odpowiedzialności. Ocena ryzyka powstania roszczeń odszkodowawczych, obowiązku ponoszenia kosztów rekultywacji i zapłaty kar
administracyjnych z tytułu zanieczyszczenia środowiska jest dla Spółki ważnym elementem analizy prawnej i technicznej przeprowadzanej
w ramach procesu pozyskiwania gruntów pod przyszłe inwestycje. Nie można jednakże wykluczyć możliwości, że w przyszłości Spółka będzie zobowiązana do zapłaty odszkodowań, kar administracyjnych czy ponoszenia kosztów rekultywacji wynikających z zanieczyszczenia
środowiska na posiadanych przez Spółkę gruntach. Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki
Spółki. W celu minimalizacji powyższego ryzyka Spółka przeprowadza analizy techniczne oraz prawne gruntów nabywanych pod przyszłe
projekty inwestycyjne i deweloperskie pod kątem potencjalnych ryzyk związanych z odpowiedzialnością z tytułu ochrony środowiska.
2.11.Ryzyko związane z odejściem osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce
Spółka jest zależna od osób pełniących funkcje kierownicze, a w szczególności członków Zarządu. Osoby znajdujące się w Zarządzie Spółki
posiadają szerokie doświadczenie zdobyte na polskim rynku nieruchomości, a także podczas zarządzania Spółką. Odejście któregokolwiek z członków Zarządu może negatywnie wpłynąć na zdolność Spółki do prowadzenia działalności, co mogłoby mieć istotny negatywny
wpływ na działalność, sytuację finansową czy jej wyniki. Spółka zamierza ograniczyć powyższe ryzyko poprzez wprowadzenie opcji menedżerskich lub innych instrumentów wynagradzania kadry kierowniczej, mających na celu zatrzymanie osób pełniących kluczowe funkcje
w Spółce.
2.12.Ryzyko związane z wypadkami przy pracy u wykonawców
Pomimo iż Spółka, co do zasady, nie odpowiada bezpośrednio za wypadki przy pracy, które mogą się zdarzyć u wykonawców robót budowlanych na placach budów Spółki, wypadki takie mogą powodować przerwy w pracy wykonawców. Przerwy w pracy wykonawców z kolei
mogą spowodować wydłużenie realizacji projektu inwestycyjnego lub deweloperskiego, a w rezultacie również wzrost kosztów jego realizacji. Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Spółki. W celu ograniczenia powyższego ryzyka
Spółka zawiera z wykonawcami umowy gwarantujące terminowe zakończenie prac, pod rygorem wysokich kar umownych.
2.13.Ryzyko związane z dźwignią finansową i zabezpieczeniami na majątku Emitenta
W celu finansowania swojej działalności Spółka korzysta z kredytów i pożyczek. Spółka nie może zapewnić, że będzie w stanie spłacać odsetki oraz kapitał lub wywiązywać się z innych zobowiązań wynikających z umów kredytowych i pożyczek. Jeżeli Spółka nie będzie w stanie
pozyskać dodatkowego finansowania zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, może być zmuszona do zmiany strategii, ograniczenia wzrostu
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 17
część iI - Czynniki Ryzyka
i refinansowania przedmiotowych zobowiązań Jeżeli Spółka nie będzie w stanie zrefinansować takich zobowiązań, spłaty mogą stać się
natychmiast wymagalne w całości lub w części i Spółka, w związku z zabezpieczeniami opisanymi w punkcie 8.1.1 III Rozdziału niniejszego
Prospektu, może być zmuszona w celu zaspokojenia ww. zobowiązań do zbycia części swoich aktywów lub przekazania wybranych aktywów wierzycielom w celu zaspokojenia ich roszczeń. Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację majątkową, finansową
lub wyniki Spółki. W celu ograniczenia powyższego ryzyka Spółka na bieżąco monitoruje poziom zadłużenia i możliwości regulowania
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2.14.Ryzyko związane z niewypłacalnością Spółki lub jej podmiotów zależnych
W razie niewypłacalności Spółki jej wierzyciele finansowi, inwestycyjni i handlowi będą uprawnieni do zaspokojenia swoich wierzytelności
z majątku Spółki. W przypadku niewypłacalności podmiotów zależnych, których zobowiązania są gwarantowane przez Spółkę, wierzyciele
będą uprawnieni do skorzystania z tych gwarancji. Duża część nieruchomości Spółki, część jej obecnych i przyszłych wierzytelności oraz
niektóre udziały w jednostkach zależnych stanowią zabezpieczenie finansowania Spółki i podmiotów z nią powiązanych i jest obciążona hipotekami lub innymi zabezpieczeniami. W razie upadłości Spółki (lub spółki zależnej Spółki) istnieje duże prawdopodobieństwo, że znaczna
część jej majątku zostanie przeznaczona na zaspokojenie roszczeń jej wierzycieli, w związku z czym majątek Spółki, możliwość generowania
zysków zostanie ograniczona. W celu ograniczenia powyższego ryzyka Spółka na bieżąco analizuje poziom płynności i rozkład w czasie wymagalnych należności i zobowiązań oraz podejmuje działania dostosowania czasowego i kwotowego wpływów z wypływami pieniężnymi
w celu zminimalizowania ryzyka niewypłacalności Spółki.
2.15.Ryzyko związane z reprywatyzacją
W konsekwencji nacjonalizacji wprowadzonej w Polsce w latach powojennych, wiele nieruchomości, których właścicielami były osoby fizyczne bądź prawne, zostało przejętych przez Skarb Państwa, wielokrotnie z naruszeniem prawa. Na gruncie przemian gospodarczych
po 1989 roku wielu wywłaszczonych właścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych podjęło kroki prawne zmierzające do odzyskania utraconych nieruchomości lub uzyskania odszkodowań. Nie wszystkie kwestie roszczeń reprywatyzacyjnych są jednak uregulowane
pod względem prawnym. Zgodnie z obowiązującym prawem byli właściciele nieruchomości lub ich następcy prawni mogą występować
do organów administracji publicznej o stwierdzenie nieważności decyzji nacjonalizacyjnych. Nie można zatem wykluczyć, iż w przyszłości
nie zostaną wniesione roszczenia do nieruchomości pozyskanych przez Spółki. Fakt ten może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową
i wyniki Spółki. W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Spółka przed nabyciem gruntu stara się zbadać wszelkie kwestie związane z prawdopodobieństwem wystąpienia roszczeń o zwrot majątku.
2.16.Ryzyko związane z brakiem komitetu audytu
W dniu 6 czerwca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 r., Nr 77, Poz. 649), zgodnie z którą w strukturze emitenta
papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa UE powinien działać komitet audytu, w skład którego
wchodzi co najmniej 3 członków, powołanych spośród członków rady nadzorczej. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien
spełniać określone w ww. ustawie warunki niezależności oraz posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
W chwili obecnej w strukturze Emitenta nie działa komitet audytu oraz żaden z członków Rady Nadzorczej nie spełnia kryteria określonych
w ww. ustawie warunków. W związku z powyższym Zarząd będzie rekomendować powołanie członka Rady Nadzorczej spełniającego
przedmiotowe kryteria oraz powołanie komitetu audytu w czasie najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2.17.Ryzyko związane z uchwałą spółki jawnej z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie zastosowania MSR/MSSF do skonsolidowanych sprawozdań finansowych
W dniu 22 czerwca 2007 roku wspólnicy spółki jawnej będącej poprzednikiem prawnym Emitenta mając na uwadze ich zamiar
przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną, a następnie ubieganie się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez
Komisję Nadzoru Finansowego związanego z ofertą publiczną akcji, podjęli uchwałę o sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań
finansowych wg MSR/MSSF. Uchwała została podjęta przed przekształceniem formy prawnej Emitenta ze spółki jawnej w spółkę
akcyjną i przed podjęciem uchwały o dopuszczeniu papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. W związku
z powyższym, istnieje ryzyko, które jednak nie generuje żadnych istotnych ujemnych skutków finansowych na Emitenta, w szczególności
w aspekcie zobowiązań podatkowych, że zastosowana przez Emitenta polityka rachunkowości w zakresie standardów, w jakich zostały
sporządzane skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta za rok 2007 oraz 2008, może być nieprawidłowa. Biegły rewident
badający te skonsolidowane sprawozdania finansowe wydał o nich opinię z badania bez zastrzeżeń. W celu zminimalizowania tego
czynnika ryzyka, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, odwołując się do uchwały wspomnianej na wstępie, podjęło w dniu 13 kwietnia
2010 r. uchwałę w sprawie zastosowania MSR/MSSF do skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym
do skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2009.
3. Czynniki ryzyka związane z inwestycją w Akcje Oferowane
3.1. Ryzyko związane z możliwością odwołania lub odstąpienia od Oferty Publicznej
Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wycofaniu się z przeprowadzenia oferty akcji serii C przed publikacją Prospektu emisyjnego
oraz o wycofaniu się z oferty akcji serii C z ważnych powodów po publikacji Prospektu emisyjnego.
Za ważne powody można zaliczyć w szczególności:
•
nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu lub świata, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem
przyjmowania zapisów, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny negatywny wpływ na przebieg Oferty lub działalność Emitenta,
18 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iI - Czynniki Ryzyka
•
nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem
przyjmowania zapisów, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta,
•
nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ
na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów,
•
wystąpienie innych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie Oferty byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta
lub Inwestorów.
W przypadku ewentualnego wycofania się z przeprowadzenia Oferty w trakcie jej trwania, zwrot wpłaconych przez inwestorów środków
zostanie dokonany w sposób określony przez Inwestora w formularzu zapisu, w terminie 14 dni od dnia opublikowania decyzji Emitenta
o wycofaniu Oferty. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.
W przypadku ewentualnego wycofania się z przeprowadzenia Oferty, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja,
poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób,
w jaki został opublikowany Prospekt.
Nie przewiduje się zawieszenia Oferty.
3.2. Ryzyko związane z niedojściem emisji Akcji Serii C do skutku
Emisja Akcji Serii C może nie dojść do skutku w przypadku, jeśli:
1) nie zostanie subskrybowana i należycie opłacona co najmniej 1 Akcja Serii C na zasadach określonych w Prospekcie,
2) Zarząd nie złoży do właściwego sądu rejestrowego uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C
w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału Akcji
Serii C,
3) postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji
Serii C stanie się prawomocne.
Rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C zależy także od złożenia przez Zarząd
oświadczenia określającego kwotę podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na podstawie liczby Akcji Serii C objętych ważnymi zapisami. Oświadczenie to, zgodnie z art. 310 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH, powinno określić wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej subskrypcji Akcji Serii C z zachowaniem limitów określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze
emisji Akcji Serii C. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd lub złożenie nieprawidłowego oświadczenia spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C i tym samym niedojście emisji Akcji Serii C do skutku.
W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii C do skutku, zwrot wpłat dokonanych na Akcje Serii C nastąpi w terminie i na zasadach opisanych
w pkt. 5.1 Prospektu. Zwraca się uwagę inwestorom, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.
3.3. Ryzyko związane z powództwem o uchylenie uchwały o podwyższeniu kapitału
zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C
Zgodnie z art. 422 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub
mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze powództwa o uchylenie uchwały wytoczonego przeciwko
Spółce. Ponadto, art. 425 KSH umożliwia zaskarżenie uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą poprzez wytoczenie przeciwko
Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności takiej uchwały. Spółka podjęła wszelkie wymagane czynności mające na celu zapewnienie
zgodności uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C z przepisami prawa, Statutem, dobrymi obyczajami
i interesem Spółki. Nie może jednak zapewnić, że nie zostaną wytoczone powództwa wskazane powyżej.
3.4. Ryzyko związane z notowaniem PDA Serii C
Intencją Emitenta jest jak najszybsze wprowadzenie PDA Serii C do obrotu na GPW. Istnieje jednak ryzyko, że z powodów proceduralnych
PDA Serii C nie zostaną w ogóle wprowadzone do obrotu giełdowego, co oznaczałoby dla inwestorów brak możliwości zbywania przydzielonych papierów wartościowych na rynku giełdowym do dnia debiutu Akcji Serii C na GPW.
Zwraca się uwagę inwestorów, że w przypadku gdy w czasie obrotu PDA Serii C emisja nie dojdzie do skutku, inwestor otrzyma zwrot jedynie
ceny emisyjnej za każde posiadane PDA na zasadach opisanych w pkt. 5.1 Prospektu bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Dla inwestorów, którzy nabędą PDA Serii C na GPW po cenie wyższej niż cena emisyjna Akcji Oferowanych, może oznaczać to poniesienie straty.
3.5. Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu giełdowego lub
opóźnieniem w tym zakresie
Wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji Serii C, a następnie Akcji Oferowanych oraz Akcji Serii B wymaga uzyskania następujących postanowień i decyzji:
•
•
•
•
decyzji KDPW o przyjęciu Praw do Akcji Serii C, Akcji Oferowanych oraz Akcji Serii B do depozytu i nadaniu im kodu,
decyzji Zarządu Giełdy odnośnie dopuszczenia Praw do Akcji Serii C, Akcji Oferowanych oraz Akcji Serii B do obrotu giełdowego,
postanowienia sądu rejestrowego o rejestracji emisji Akcji Serii C (w przypadku wprowadzenia do obrotu giełdowego Akcji
Oferowanych oraz Akcji Serii B),
decyzji Zarządu Giełdy w sprawie wprowadzenia Praw do Akcji Serii C, a następnie Akcji Oferowanych oraz Akcji Serii B do obrotu
giełdowego.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 19
część iI - Czynniki Ryzyka
Zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków jakie musi spełniać
rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. 2005, Nr 206,
poz. 1712) spółka prowadząca rynek oficjalnych notowań giełdowych powinna zapewnić, aby dopuszczone do obrotu na tym rynku były
wyłącznie akcje, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,
2) ich zbywalność nie jest ograniczona,
3) wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki prowadzącej rynek oficjalnych
notowań,
4) iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe
- kapitały własne emitenta, wynoszą równowartość w złotych co najmniej 1 000 tys. euro,
5) w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu tymi akcjami.
Z kolei zgodnie z § 3 ww. Rozporządzenia dopuszczenie akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań może nastąpić, jeżeli:
1) spółka będąca emitentem tych akcji ogłaszała, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, sprawozdania finansowe, wraz
z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania, przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające dzień złożenia
wniosku, lub
2) przemawia za tym uzasadniony interes spółki lub inwestorów, a spółka podała do publicznej wiadomości, w sposób określony
w odrębnych przepisach, informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz ryzyka związanego
z nabywaniem akcji objętych wnioskiem.
Opóźnienie lub odmowa którejkolwiek instytucji wydania postanowienia lub decyzji może spowodować zachwianie lub całkowite przerwanie procesu wprowadzania Akcji lub Praw do Akcji Emitenta do obrotu giełdowego.
Ponadto, zgodnie z § 11 Regulaminu GPW, Zarząd Giełdy może uchylić uchwałę o dopuszczeniu instrumentów finansowych do obrotu
giełdowego, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jej wydania nie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego tych
instrumentów finansowych.
3.6. Ryzyko braku dostatecznego rozproszenia akcji wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym
Jednym z kryteriów, jakie muszą spełnić akcje, aby zostały dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań, jest rozproszenie akcji zapewniające płynność obrotu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków,
jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań (Dz. U. Nr 206, poz. 1712), rozproszenie zapewnia płynność obrotu, jeżeli w ręku akcjonariuszy,
z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na WZ, znajduje się: (a) co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem lub
(b) co najmniej 500 tys. akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej 17 mln euro, wg ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży. Zgodnie z uchwałą Nr 14/1220/2009 Rady Nadzorczej GPW z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu
GPW, która weszła w życie z dniem podjęcia, w przypadku dopuszczania do obrotu giełdowego akcji, akcje te powinny spełniać dodatkowo
następujące warunki: (a) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy określenie
tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, powinny wynosić równowartość w złotych co najmniej 5 mln euro, (b) w posiadaniu
akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, powinno się
znajdować co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz 100 tys. akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 1 mln euro, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub ceny emisyjnej.
Istnieje ryzyko niedopuszczenia do obrotu giełdowego Akcji Serii C, z uwagi na możliwość ukształtowania się struktury właścicielskiej i wartości rynkowej akcji Emitenta w sposób niespełniający kryteriów, o których mowa w uchwale Nr 14/1220/2009 Rady Nadzorczej GPW.
W przypadku, gdy nie będzie możliwe spełnienie wymaganych warunków dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym, Emitent wystąpi z odpowiednimi wnioskami o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku równoległym.
Zwrócić należy również uwagę, iż zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Giełdy w sprawie szczegółowych warunków dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych z dnia 12 września 2006 r., decyzje w sprawie wniosków emitentów
o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego jednocześnie praw do akcji nowej emisji oraz akcji już istniejących podejmowane są
po analizie obejmującej w szczególności wysokość i strukturę oferty, strukturę własności, ewentualne umowne zakazy sprzedaży oraz inne
okoliczności związane z wnioskiem. W związku z powyższym należy liczyć się z możliwością dopuszczenia dotychczasowych akcji do notowań, nie wcześniej niż po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.
3.7. Ryzyko związane z wykluczeniem Akcji Serii B, Akcji Serii C i PDA Serii C z obrotu na rynku
regulowanym
Nie można mieć całkowitej pewności, że taka sytuacja nie będzie dotyczyła w przyszłości Akcji. Obecnie nie ma żadnych podstaw, by spodziewać się takiego rozwoju wypadków. Jeżeli Emitent nie wykona albo wykona nienależycie obowiązki, nakazy lub zakazy nałożone lub
przewidziane w odpowiednich przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej lub Rozporządzenia o Prospekcie, KNF może:
a) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym na czas określony lub bezterminowo, albo
b) nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną w wysokości
do 1 000 000 PLN, albo
c)
może zastosować obie powyższe sankcje łącznie.
Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie, na żądanie KNF spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez
KNF papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku albo powoduje naruszenie interesów inwestorów.
20 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iI - Czynniki Ryzyka
Zgodnie z § 31 Regulaminu GPW, Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego, jeżeli: (i) ich zbywalność stała się
ograniczona, (ii) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, (iii) w przypadku zniesienia ich dematerializacji lub (iv)
w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. Ponadto Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu GPW.
Nie można mieć całkowitej pewności, że taka sytuacja nie będzie dotyczyła w przyszłości Akcji. Obecnie nie ma żadnych podstaw, by spodziewać się takiego rozwoju wypadków.
3.8. Ryzyko związane z możliwością zawieszenia obrotu Akcjami Serii B, Akcjami Serii C oraz
PDA Serii C na GPW
Zarząd Giełdy może na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu Giełdy zawiesić obrót Akcjami Emitenta na okres do trzech miesięcy:
•
•
•
na wniosek Emitenta,
jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW.
Zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy zawiesza obrót akcjami na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie KNF zgłoszone
zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie. Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego
funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF,
spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Na podstawie art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie prawo do czasowego lub bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu giełdowego przysługuje
także KNF, w przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Emitenta szeregu obowiązków, do których
odwołuje się art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie. KNF przed wydaniem takiej decyzji zasięga opinii GPW.
3.9. Ryzyko związane z wahaniami kursu notowań Akcji Emitenta i PDA Serii C
Cena Akcji w Ofercie Publicznej nie powinna stanowić pewnej podstawy do wnioskowania na temat ich kursu po zakończeniu Oferty Publicznej.
Kurs notowań Akcji, PDA Serii C może podlegać znacznym wahaniom, w związku z wystąpieniem zdarzeń i czynników, na które Emitent
może nie mieć wpływu. Do takich zdarzeń i czynników należy zaliczyć m.in. zmiany wyników finansowych Emitenta, zmiany w szacunkach
zyskowności opracowanych przez analityków, porównanie perspektyw różnych sektorów gospodarki, zmiany przepisów prawnych wpływające na działalność Emitenta oraz ogólną sytuację gospodarki.
Rynki giełdowe doświadczają co pewien czas znacznych wahań cen i wolumenu obrotów, co także może negatywnie wpływać na cenę
rynkową Akcji lub PDA Serii C. Aby zoptymalizować stopę zwrotu, inwestorzy mogą być zmuszeni inwestować w Akcje długoterminowo,
ponieważ Akcje mogą być nieodpowiednią inwestycją krótkoterminową.
Dopuszczenie Akcji i PDA Serii C do obrotu na GPW nie powinno być interpretowane jako zapewnienie płynności ich obrotu. W przypadku,
gdy odpowiedni poziom obrotów nie zostanie osiągnięty lub utrzymany, może to negatywnie wpłynąć na płynność i cenę Akcji lub PDA
Serii C. Nawet jeśli osiągnięty zostanie odpowiedni poziom obrotów Akcjami i PDA Serii C, to cena rynkowa Akcji może być niższa niż Cena
Emisji/Cena Sprzedaży.
3.10.Ryzyko związane z możliwością zakazu rozpoczęcia lub nakazu wstrzymania Oferty Publicznej oraz zakazu rozpoczęcia lub nakazu wstrzymania dopuszczenia Akcji do obrotu
na rynku regulowanym przez KNF
Zgodnie z art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa
w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty, lub z ubieganiem się o dopuszczenie lub
wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Emitenta, wprowadzającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie w imieniu lub na zlecenie Emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie
naruszenie może nastąpić, KNF może:
a)
nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu lub nakazać
wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres
nie dłuższy niż 10 dni roboczych,
b) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub zakazać ubiegania się
o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, lub
c)
opublikować, na koszt Emitenta informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub
sprzedażą lub ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.
W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą lub w związku z danym ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym KNF może wielokrotnie zastosować środki przewidziane w punktach b) i c)
powyżej.
Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może stosować środki, o których mowa w art. 16 lub 17, także
w przypadku, gdy z treści dokumentów lub informacji, składanych do KNF lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że:
a)
oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich dopuszczenie
do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów,
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 21
część iI - Czynniki Ryzyka
b) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego Emitenta,
c)
działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny
wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego
lub upadłości Emitenta, lub
d) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych
papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.
W przypadku powiadomienia KNF przez właściwy organ państwa przyjmującego, że emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest
państwem macierzystym, lub instytucja finansowa uczestnicząca w ofercie publicznej w imieniu lub na zlecenie takiego emitenta
narusza w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem lub wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym na podstawie prospektu
emisyjnego zatwierdzonego przez KNF przepisy prawa obowiązujące w tym państwie, KNF może:
a) wezwać emitenta do zaprzestania naruszania przepisów prawa na terytorium tego państwa lub
b) zastosować środki określone w art. 16 lub art. 17.
3.11.Ryzyko związane z naruszeniem lub uzasadnionym podejrzeniem naruszenia przepisów
prawa przez Emitenta lub podmioty uczestniczące w ofercie publicznej
Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa
w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty przez Emitenta, wprowadzającego lub
inne podmioty działające w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub wprowadzającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie
może nastąpić, KNF może nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu,
na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub opublikować (na koszt Emitenta lub wprowadzającego) informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną,
subskrypcją lub sprzedażą. W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą KNF może wielokrotnie zastosować środki wymienione w zdaniu poprzednim.
W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub
wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym przez Emitenta, wprowadzającego lub inne podmioty działające w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub wprowadzającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF
na mocy art. 17 Ustawy o ofercie, może nakazać wstrzymanie dopuszczenia lub wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na rynku
regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych
do obrotu na rynku regulowanym i opublikować (na koszt Emitenta lub wprowadzającego) informację o niezgodnym z prawem działaniu
w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. W związku z danym ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym KNF może wielokrotnie
zastosować środki wymienione w zdaniu poprzednim.
Zgodnie z art. 18 Ustawy o ofercie KNF może zastosować środki, o których mowa w art. 16 lub 17 Ustawy o Ofercie także w przypadku, gdy
z treści dokumentów lub informacji składanych do Komisji lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że oferta publiczna,
subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby
interesy inwestorów, utworzenie Emitenta nastąpiło z rażącym naruszeniem przepisów prawa, którego skutki pozostają w mocy, lub status
prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa.
Nie można całkowicie wykluczyć istnienia tego ryzyka w odniesieniu do oferty publicznej objętej niniejszym Prospektem i ubiegania się
o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.
3.12.Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do Prospektu
Zgodnie z art. 51 ust. 4 Ustawy o Ofercie KNF może odmówić zatwierdzenia aneksu do Prospektu, w przypadku, gdy nie odpowiada on pod
względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa. Odmawiając zatwierdzenia aneksu do prospektu, KNF nakazuje
wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, przerwanie jej przebiegu lub wstrzymanie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu
na rynku regulowanym na GPW na podstawie prospektu emisyjnego dotyczącego papierów wartościowych będących przedmiotem tej
oferty lub dopuszczenia do tego obrotu.
3.13.Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane
Emitent zwraca uwagę subskrybentom, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje
Oferowane, włącznie z nieprzydzieleniem akcji, ponosi subskrybent.
Ponadto niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane w określonym terminie lub dokonanie niepełnej wpłaty skutkuje nieprzydzieleniem
Akcji Oferowanych.
3.14.Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów
Zgodnie z zapisami Prospektu, Zarząd Emitenta zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, gdy łączna liczba
Akcji Oferowanych, objętych zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych ogółem, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej Oferty, jak również nie może przekroczyć terminu ważności Prospektu. Rodzi to dla Inwestorów
ryzyko zamrożenia na ten okres środków finansowych wniesionych w formie wpłat na Akcje Oferowane.
22 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iI - Czynniki Ryzyka
3.15.Ryzyko związane z niewykonaniem lub łamaniem przez Emitenta obowiązków określonych
przepisami prawa i regulaminem GPW
W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje obowiązków albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w Ustawie o Ofercie w art. 14
ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 37 ust. 4 i 5, art. 38 ust. 1 i 5, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 ust. 1, art. 45, art. 46, art. 47 ust. 1, 2 i 4, art. 48, art. 50, art.
51 ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art. 56 i 57, art. 58 ust. 1, art. 59, art. 62 ust. 2, 5 i 6, art. 63, art. 64, art. 66 i art. 70 nie wykonuje lub wykonuje
nienależycie nakaz, o którym mowa w art. 16 pkt 1, narusza zakaz, o którym mowa w art. 16 pkt 2, lub nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 7, art. 26 ust. 5 i 7, art. 27, art. 29-31 i art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) 809/2004, KNF
może: wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo
nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1 mln
PLN, albo zastosować obie sankcje łącznie.
Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o obrocie na żądanie Komisji, spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez
Komisję papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów.
Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu GPW Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego, jeżeli: (i) ich zbywalność stała
się ograniczona, (ii) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie, (iii) w przypadku zniesienia ich dematerializacji lub
(iv) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. Ponadto Zarząd GPW może wykluczyć
instrumenty finansowe z obrotu giełdowego zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu GPW.
Zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu GPW Zarząd Giełdy może wykluczyć papiery wartościowe emitenta z obrotu giełdowego m.in.:
•
•
•
•
jeśli papiery te przestały spełniać warunki określone w Regulaminie GPW,
•
•
•
•
•
jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
jeśli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie,
na wniosek emitenta,
wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku
środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu,
jeżeli w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na papierze wartościowym emitenta,
wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,
wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
Ponadto, w przypadku gdy emitent lub wprowadzający nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 157
i art. 158 Ustawy o obrocie, lub wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 Ustawy o obrocie KNF może:
1) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo
2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 mln PLN, albo
3) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym,
nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną w pkt. 2.
W zaistniałych przypadkach inwestor może mieć ograniczoną możliwość obrotu objętymi akcjami Emitenta. Nie można mieć całkowitej
pewności, że taka sytuacja nie będzie dotyczyła w przyszłości akcji Emitenta. Obecnie nie ma żadnych podstaw, by spodziewać się takiego
rozwoju wypadków.
3.16.Ryzyko zastosowania przez KNF sankcji wobec Emitenta
Zgodnie z art. 16 i 17 Ustawy o ofercie, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku
z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą dokonywanymi na podstawie tej oferty, albo w związku z ubieganiem się o dopuszczenie
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, wprowadzającego
lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub wprowadzającego albo
uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może:
1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż
10 dni roboczych, albo nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu
na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
2) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub zakazać dopuszczenia akcji
emitenta do obrotu na rynku regulowanym, lub
3) opublikować, na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną,
subskrypcją lub sprzedażą, albo w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku
regulowanym.
W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, albo ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, Komisja może wielokrotnie zastosować środki o których mowa w pkt. 2) i 3) powyżej.
Stosownie do art. 18 Ustawy o ofercie, Komisja może zastosować środki, o których mowa w art. 16 lub 17 tej ustawy, także w przypadku, gdy
z treści dokumentów lub informacji składanych do KNF lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że:
•
oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych dokonywane na podstawie tej oferty lub ich dopuszczenie
do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów,
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 23
część iI - Czynniki Ryzyka
•
istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta,
•
działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, to naruszenie może mieć istotny wpływ
na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub
upadłości emitenta, lub
•
status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych
papierów za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.
W art. 53 Ustawy o ofercie podkreśla się, że w przypadku prowadzenia akcji promocyjnej, w treści wszystkich materiałów promocyjnych
należy jednoznacznie wskazać:
•
że mają one wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy,
•
że został lub zostanie opublikowany prospekt emisyjny,
•
miejsca, w których prospekt emisyjny jest lub będzie dostępny.
Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być zgodne z informacjami zamieszczonymi w prospekcie emisyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości albo z informacjami, których zamieszczenie w prospekcie emisyjnym jest wymagane przepisami
ustawy lub rozporządzenia 809/2004, gdy prospekt emisyjny jeszcze nie został udostępniony do publicznej wiadomości, jak również nie
mogą wprowadzać inwestorów w błąd co do sytuacji emitenta i oceny papierów wartościowych.
W przypadku stwierdzenia naruszenia wyżej przywołanych zasad KNF może:
•
nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych,
w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości, lub
•
zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, jeżeli emitent uchyla się od usunięcia wskazanych przez KNF nieprawidłowości w terminie
10 dni roboczych, lub treść materiałów promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy ustawy, lub
•
opublikować, na koszt emitenta informację o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji promocyjnej, wskazując naruszenia prawa.
W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych obowiązków KNF może również nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 250 tys. PLN.
Na podstawie art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, w przypadku, gdyby emitent nie wykonywał lub wykonywał w sposób nienależyty obowiązki,
których katalog wskazany jest w art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, KNF może skorzystać z następujących sankcji:
•
wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, akcji emitenta z obrotu na GPW, albo
•
nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową emitenta, karę pieniężną do wysokości 1 mln PLN, albo
•
zastosować obie sankcje łącznie.
Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o ofercie, w przypadku, gdy emitent nie wykonywałby lub jeśli wykonywałby w sposób nienależyty obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie (odnoszących się do informowania KNF o zakończeniu subskrypcji Akcji Serii C lub
dopuszczeniu Akcji Serii C do obrotu na GPW) i w art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie (związanych z przekazywaniem do KNF i publicznej wiadomości zestawień informacji poufnych, bieżących i okresowych) KNF może nałożyć na niego karę pieniężną do wysokości 100 tys. PLN.
3.17.Ryzyko zastosowania innych sankcji przez KNF
Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie, na każdego kto:
•
nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67,
•
nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków
określonych w tych przepisach,
•
przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72-74,
•
nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77,
•
nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku zbycia akcji
w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3,,
•
nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 2 lub 5,
•
nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa w art. 90a ust. 1,
•
wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78, w określonym w nim terminie, nie wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści
wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści,
•
nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadku określonym w art. 74 ust. 3,
•
w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art. 79,
•
bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a,
•
nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74, art. 79 lub art. 91 ust. 6,
•
dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82,
•
nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83,
•
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela
mu wyjaśnień,
•
nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3,
•
dopuszcza się czynu określonego w pkt. 1-11a, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej,
24 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iI - Czynniki Ryzyka
KNF może, w drodze decyzji, następującej po przeprowadzeniu rozprawy, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 mln PLN.
Zgodnie z art. 99. ust 1 Ustawy o ofercie, kto publicznie proponuje nabycie papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego albo stwierdzenia równoważności informacji w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym lub udostępnienia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego
do publicznej wiadomości lub wiadomości zainteresowanych inwestorów podlega grzywnie do 1 mln PLN albo karze pozbawienia wolności
do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Tej samej karze podlega, kto proponuje publicznie nabycie papierów wartościowych w inny sposób
niż w drodze oferty publicznej. Kto dopuszcza się czynu określonego powyżej, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej podlega grzywnie do 1 mln PLN albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu
tym karom łącznie. W przypadku mniejszej wagi sprawca czynu podlega grzywnie do 250 tys. PLN.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 25
część iII - Dokument Rejestracyjny
III. DOKUMENT REJESTRACYJNY
1. Osoby odpowiedzialne
1.1. Emitent
Firma: Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
Adres: ul. Złotoryjska 63 59-220 Legnica
Telefon: (+ 48 76) 746 77 71
Fax: (+ 48 76) 746 77 70
E-mail: [email protected]
Adres strony internetowej: www.rankprogress.pl
W imieniu Emitenta, jako podmiotu odpowiedzialnego za informacje zawarte w Prospekcie działają:
•
Jan Mroczka - Prezes Zarządu,
•
Dariusz Domszy - Wiceprezes Zarządu,
•
Mariusz Kaczmarek - Członek Zarządu.
Oświadczenia osób działających w imieniu Emitenta
Niniejszym oświadczamy, iż zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, wszystkie
informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać
na jego znaczenie.
……………………………..
……………………………..
……………………………..
Jan Mroczka
Dariusz Domszy
Mariusz Kaczmarek
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
26 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
1.2. Doradca Finansowy
Firma: PROFESCAPITAL Sp. z o.o.
Adres: 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 15
Telefon: (+48 71) 782 11 60
Fax: (+48 71) 782 11 61, 62
E-mail: [email protected]
Strona www: http://www.profescapital.pl
Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt
W imieniu Doradcy Finansowego jako podmiotu sporządzającego Prospekt działają następujące osoby fizyczne:
•
•
Paweł Puterko – Prezes Zarządu,
Szczepan Czyczerski – Wiceprezes Zarządu.
Doradca Finansowy PROFESCAPITAL brał udział przy sporządzeniu następujących części Prospektu: Część I „Podsumowanie” pkt: 1-8; Część
II „Czynniki ryzyka” pkt: 1 i 3; w Części III „Dokument Rejestracyjny” pkt: 2, 3, 6.2.1, 9, 10 z wyłączeniem pkt: 10.4, 12 z wyłączaniem pkt 12.1,
23, 24 oraz w Części IV „Dokument Ofertowy” pkt: 2, 3.3 , 9, 10.
Oświadczenie osób działających w imieniu Doradcy Finansowego
PROFESCAPITAL Sp. z o.o. oświadcza, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje
zawarte w częściach Prospektu, w sporządzaniu których brał udział PROFESCAPITAL Sp. z o.o., są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym, i że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.
……………………………..
……………………………..
Paweł Puterko
Szczepan Czyczerski
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 27
część iII - Dokument Rejestracyjny
1.3. Oferujący
Firma: Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
Adres: 31-041 Kraków, Mały Rynek 7
Telefon: (+48 12) 397 06 00
Fax: (+48 12) 397 06 01
E-mail: [email protected]
Strona www: http://www.idmsa.pl
Do działania w imieniu Oferującego, jako podmiotu odpowiedzialnego za informacje zawarte w Prospekcie uprawnieni są:
•
Grzegorz Leszczyński – Prezes Zarządu,
•
Rafał Abratański – Wiceprezes Zarządu,
•
Piotr Derlatka – Prokurent,
•
Jarosław Żołędowski – Prokurent.
Oferujący brał udział w sporządzeniu następujących części Prospektu:
•
Podsumowanie (Warunki oferty),
•
Informacje o warunkach oferty (Rozdział IV pkt 5),
•
Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu (Rozdział IV pkt 6).
Oświadczenie osób działających w imieniu Domu Maklerskiego IDM S.A.
Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w ww.
częściach Prospektu, przy tworzeniu których brał udział Oferujący, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że nie pominięto
niczego, co mogłoby wpłynąć na ich znaczenie.
……………………………..
……………………………..
Rafał Abratański
Piotr Derlatka
Wiceprezes Zarządu
Prokurent
28 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
2. Biegli rewidenci
2.1. Nazwy oraz adresy biegłych rewidentów
Firma: HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.
Adres: 61 - 478 Poznań, ul. Bluszczowa 7
Telefon: (+48 61) 834 54 20
Fax: (+48 61) 834 54 21
E-mail: [email protected]
Strona www: http://www.sw-audit.pl
Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 2917.
W imieniu HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. badania przeprowadził Dariusz Sarnowski, biegły rewident wpisany przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 10200/7527.
Spółka HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.:
•
przeprowadziła badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2007 r. oraz 31 grudnia 2008 r. i wydała o tych
danych opinię,
•
przeprowadziła badanie historycznych skonsolidowanych informacji finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta sporządzonych
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2006 r.,
31 grudnia 2007 r. oraz 31 grudnia 2008 r. i wydała o tych informacjach opinię,
•
przeprowadziła badanie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta
sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2009 r. oraz wydała o tym sprawozdaniu opinię,
•
przeprowadziła badanie śródrocznych skonsolidowanych informacji finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta sporządzonych
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca
2009 r. i wydała o tych informacjach opinię,
•
przeprowadziła prace poświadczające, których przedmiotem były prognozy wyników Emitenta i wydała raport dotyczący
przedstawionych założeń i prognoz.
Poprzednik prawny Emitenta spółka „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Sp. j. nie przygotowywał i nie poddawał badaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2006, ponieważ na podstawie Art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie miał
takiego obowiązku. W Prospekcie zamieszczono natomiast historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta za lata 2006-2008 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które zawierają skonsolidowane dane porównawcze
za rok 2006 poprzednika prawnego spółki akcyjnej tj. „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Spółka jawna.
2.2. Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany biegłego rewidenta
Nie wystąpiły zmiany biegłego rewidenta.
3. Wybrane informacje finansowe
Wybrane informacje finansowe zostały przygotowane na podstawie zbadanych historycznych informacji finansowych Grupy Kapitałowej
Rank Progress S.A. za lata 2006 – 2008 oraz śródrocznych informacji finansowych za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. zawierających porównywalne dane finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Tabela. Wybrane informacje finansowe (w tys. PLN).
Wyszczególnienie
I półrocze 2009
I półrocze 2008
2008
2007
2006
Przychody netto ze sprzedaży
97 517
46 730
105 256
62 351
56 409
Wynik na sprzedaży
Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja
(EBITDA)
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT)
18 662
5 887
38 560
23 852
16 955
122 263
4 845
54 083
29 749
111 036
121 137
4 299
52 719
28 872
110 605
Wynik brutto
97 883
5 500
5 115
52 802
110 422
Wynik netto
79 102
4 815
4 836
48 969
92 459
Zysk netto na akcję (w PLN)
2,43
0,15
0,15
1,51
2,84
Rozwodniony zysk netto na akcję (w PLN)
2,13
0,15
0,15
1,51
2,84
*
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 29
część iII - Dokument Rejestracyjny
Wyszczególnienie
I półrocze 2009
I półrocze 2008
Aktywa razem
666 449
541 960
541 960
301 430
216 352
Aktywa trwałe
534 453
376 765
376 765
180 396
138 602
Aktywa obrotowe, w tym
131 996
165 195
165 195
121 034
77 750
101 198
133 540
133 540
91 111
58 720
26 945
25 540
25 540
24 968
14 460
3 853
6 115
6 115
4 955
2 495
216 524
134 319
134 319
128 933
105 640
3 250
3 250
3 250
3 250
3 250
Zobowiązania razem
449 925
407 641
407 641
172 497
110 712
Zobowiązania długoterminowe, w tym
254 025
160 727
160 727
93 399
36 802
206 695
137 250
137 250
71 246
16 992
195 900
144 480
246 914
103 194
246 914
103 194
79 098
14 447
73 910
30 957
-37 723
-17 772
-19 926
-18 724
-10 410
-39 184
-37 926
-109 756
-18 729
-28 504
74 645
52 134
130 842
39 913
29 134
-2 262
-3 564
1 160
2 460
-9 781
Środki pieniężne na początek okresu
6 115
4 955
4 955
2 495
12 276
Środki pieniężne na koniec okresu
3 853
1 391
6 115
4 955
2 495
- zapasy
- należności i inne aktywa
- środki pieniężne
Kapitał własny
- kapitał akcyjny
z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym
z tytułu kredytów i pożyczek
Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
Razem przepływy pieniężne netto
2008
2007
2006
Źródło: Emitent
*) rozwodniony zysk netto na akcję na koniec I półrocza 2009 r. został ustalony przy założeniu dojścia do skutku emisji maksymalnej ilości Akcji Serii C. W pozostałych
okresach zaprezentowanych w powyższej tabeli, wskaźnik ten uwzględnia jedynie wyemitowaną liczbę akcji.
4. Czynniki ryzyka
Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta oraz jego otoczeniem zostały opisane w Części II Prospektu „Czynniki ryzyka”.
5. Informacje o Emitencie
5.1. Historia i rozwój Emitenta
5.1.1.
Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta
Emitent działa pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy, tj. Rank Progress S.A.
5.1.2.
Miejsce rejestracji Emitenta oraz numer rejestracyjny
Emitent jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290520.
5.1.3.
Data utworzenia Emitenta
W dniu 1 października 2007, wspólnicy podjęli uchwałę w sprawie przekształcenia spółki „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Sp. j. w spółkę akcyjną pod firmą Rank Progress S.A. (akt notarialny sporządzony przez notariusz Elżbietę Raczkowską-Martyn, prowadzącą Kancelarię
Notarialną w Legnicy, rep. A nr 11956/07). Przekształcenie nastąpiło w dniu 10 października 2007 roku, kiedy to zapadło postanowienie
o wpisaniu przekształconej spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290520. Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.
5.1.4.
Kraj siedziby Emitenta Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie
których i zgodnie z którymi działa Emitent, kraj siedziby (utworzenia) oraz adres i numer
telefonu jego siedziby statutowej
Emitent ma siedzibę w Legnicy i prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej.
Krajem siedziby Emitenta jest Rzeczpospolita Polska.
Emitent działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów.
30 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Przepisy prawa, na podstawie i zgodnie z którymi działa Emitent
W dniu 26 sierpnia 1997 r. została zawarta umowa spółki cywilnej E.F. Rank Progress – General Office of Trade, w której uczestniczyli Jan
Mroczka, Andrzej Bartnicki oraz osoba trzecia, która to spółka wpisana została do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Legnicy w dniu 2 września 1997 r. W dniu 27 lipca 1998 r. zmieniono umowę spółki i od tej pory jedynymi wspólnikami byli Jan Mroczka i Andrzej
Bartnicki.
„Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Sp. j. z siedzibą w Legnicy została utworzona w wyniku przekształcenia z ww. spółki cywilnej w spółkę
jawną w trybie art. 26 § 4 KSH, a które to przekształcenie miało miejsce w dniu 20 marca 2001 r. i od tego dnia do Emitenta miały zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
Obecnie Emitent prowadzi działalność w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia Statutu. Ponadto od dnia
wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym Emitent będzie prowadził działalność również w oparciu o przepisy regulujące funkcjonowanie rynku kapitałowego.
Adres siedziby Emitenta i numery telekomunikacyjne
Adres Emitenta jest następujący: ul. Złotoryjska 63 59-220 Legnica.
Numer telefonu siedziby statutowej Emitenta jest następujący: (+48 76) 746 77 71.
5.1.5.
Historia działalności Emitenta
W dniu 26 sierpnia 1997 r. została zawarta umowa spółki cywilnej E.F. Rank Progress – General Office of Trade, w której uczestniczyli Jan
Mroczka, Andrzej Bartnicki oraz osoba trzecia, która to spółka wpisana została do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Legnicy w dniu 2 września 1997 r. W dniu 27 lipca 1998 r. zmieniono umowę spółki cywilnej i jedynymi wspólnikami byli od tej pory Jan Mroczka
i Andrzej Bartnicki. W dniu 29 stycznia 2001 r., w trybie art. 26 § 4 KSH, wspólnicy – Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki przekształcili spółkę cywilną w spółkę jawną, która to spółka powstała w dniu 20 marca 2001 r., tj. po wpisaniu jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003563. W dniu 1 października 2007, wspólnicy spółki podjęli uchwałę w sprawie przekształcenia spółki „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Sp. j. w spółkę akcyjną pod firmą Rank Progress S.A. (akt notarialny sporządzony przez notariusz Elżbietę
Raczkowską-Martyn, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Legnicy, rep. A nr 11956/07). Przekształcenie nastąpiło w dniu 10 października
2007 roku, kiedy to zapadło postanowienie o wpisaniu przekształconej spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000290520.
Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej
1997
Utworzenie spółki cywilnej E.F. Rank Progress – General Office of Trade przez wspólników - Andrzeja Bartnickiego, Jana Mroczkę oraz osobę
trzecią.
1998
Wystąpienie ze Spółki osoby trzeciej. Wyłącznym wspólnikami są od tej pory Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki.
2000
E.F. Rank Progress – General Office of Trade s.c. nawiązuje ścisłą współpracę z firmą TESCO Polska Sp. z o.o. Na własnych gruntach rozpoczyna budowę Centrów Handlowych TESCO w Jeleniej Górze, w Zielonej Górze i w Bielsku Białej oraz Centrum Handlowego CASTORAMA
w Bielsku Białej.
2001
W dniu 29 stycznia 2001 r., w trybie art. 26§ 4 k.s.h., wspólnicy, tj. Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki zawarli umowę spółki jawnej pod firmą
„Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Sp. j. Następnie w dniu 20 marca 2001 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował spółkę „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Spółka jawna, pod
nr KRS 0000003563.
„Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Spółka jawna kończy realizację czterech dużych projektów – wielkopowierzchniowych centrów handlowych:
•
Centrum Handlowe TESCO Jelenia Góra, al. Jana Pawła II, 8 000 mkw., 1 200 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe TESCO Zielona Góra, ul. Energetyków, 8 000 mkw., 831 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe TESCO Bielsko-Biała, ul. Warszawska, 10 000 mkw., 980 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe CASTORAMA Bielsko-Biała, ul. Warszawska, 8 500 mkw., 650 miejsc parkingowych.
2002
Spółka kończy realizację kolejnych obiektów w segmencie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych:
•
Centrum Handlowe TESCO Ruda Śląska, ul. 1 Maja, 7 500 mkw., 550 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe TESCO Tarnowskie Góry, ul. Zagórska, 7 350 mkw., 555 miejsc parkingowych.
Zakup nieruchomości w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 63 oraz rozpoczęcie prowadzonych we własnym zakresie prac restauracyjnych oraz
modernizacyjnych. W tym obiekcie mieści się obecna siedzibą Spółki.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 31
część iII - Dokument Rejestracyjny
2003
„Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Spółka jawna nawiązuje ścisłą współpracę z CARREFOUR POLSKA Sp. z o.o.
2004
Spółka finalizuje kolejne obiekty:
•
Centrum Handlowe TESCO Głogów, ul. Piłsudskiego, 5 926 mkw., 435 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe CARREFOUR Zielona Góra, ul. Dąbrówki, 15 142,95 mkw., 730 miejsc parkingowych.
2005
Spółka finalizuje kolejne obiekty:
•
Centrum Handlowe CARREFOUR Legnica, ul. Piłsudskiego, 14 490 mkw., 860 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe TESCO Jawor, ul. Poniatowskiego, 2 000 mkw., 112 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe CARREFOUR Kalisz, ul. Poznańska, 18 359,48 mkw., 1 120 miejsc parkingowych.
2006
Ukończenie szeregu projektów, w tym I etapu budowy własnej Galerii Handlowej – „Galerii Piastów” w Legnicy:
•
Centrum Handlowe CARREFOUR – „Galeria Słowiańska”, Zgorzelec ul. Jeleniogórska, 18 232,2 mkw.,
•
Centrum Handlowe CARREFOUR Tarnowskie Góry, ul. Kościuszki, 7 457 mkw.,
•
Centrum Handlowe CARREFOUR Zamość, ul. Lwowska, 13 376 mkw.,
•
Centrum Handlowe CARREFOUR Grudziądz, ul. Konarskiego, 16 085 mkw.,
•
Centrum Handlowe LEROY MERLIN Kalisz, ul. Poznańska, 5 600 mkw.,
•
Galeria Handlowa Galeria Piastów w Legnicy – I etap, Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny, 12 600 mkw.
Spółka zmienia siedzibę i wprowadza się do wyremontowanej kamienicy przy ul. Złotoryjskiej 63 w Legnicy.
2007
Zakończenie projektu Centrum Handlowego CARREFOUR Zielone Wzgórza ul. Wrocławska w Białymstoku, 24 000 mkw., 860 miejsc parkingowych.
Przekształcenie w dniu 10 października 2007 r. spółki „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Spółka jawna w spółkę „Rank Progress”
Spółka Akcyjna, która została w tym dniu zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer 0000290520.
2008
Spółka kończy dwa znaczące projekty:
•
•
Park Handlowy „Eden”,
drugą część Centrum Handlowego „Galeria Piastów”.
Park Handlowy „Eden”
W dniu 28 maja 2008 r. otwarty został Park Handlowy „Eden” w Zgorzelcu. Obiekt ten zlokalizowany jest przy ul. Jeleniogórskiej i ma ok. 8
500 mkw. powierzchni handlowej, liczba miejsc parkingowych wynosi ok. 320, a liczba sklepów – 25. Po wybudowaniu obiekt został sprzedany na rzecz spółki „ABERCROMBY” Sp. z o.o.
II etap „Galerii Piastów” w Legnicy
W dniu 16 października 2008 roku, Spółka oddała do użytku kolejną część „Galerii Piastów”. W budynku o łącznej powierzchni blisko 5 000
mkw., zlokalizowane są dwa sklepy: H&M i New Yorker o łącznej pow. ok. 3 000 mkw. oraz 21 mieszkań o podwyższonym standardzie.
Inne obiekty
Ponadto ukończone zostają następujące inwestycje, na nieruchomościach pozyskanych przez Spółkę, a przy których to obiektach spółka
była odpowiedzialna za realizację procedur formalno-administracyjnych:
•
Centrum Handlowe CARREFOUR w Szczecinie, 20 800 mkw.,1 268 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe LEROY MERLIN przy Centrum Handlowym CARREFOUR w Szczecinie, 11 500 mkw.,
•
Galeria Handlowa przy Centrum Handlowym CARREFOUR w Szczecinie, 11 250 mkw.
2009
Spółka kończy realizację dwóch dużych inwestycji:
•
•
Centrum Handlowe Twierdza w Kłodzku,
trzecia część „Galerii Piastów” w Legnicy.
Centrum Handlowe Twierdza
W dniu 10 marca 2009 r. otwarty zostaje hipermarket Leroy Merlin, w dniu 25 marca 2009 r. hipermarket spożywczy Carrefour, a 4 kwietnia
32 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
2009 r. galeria handlowa. W całym obiekcie liczącym 23 560 mkw. znajduje się ponad 50 sklepów, restauracji i punktów usługowych, a ponadto parking na 700 samochodów.
III etap „Galerii Piastów” w Legnicy
24 kwietnia 2009 r. przekazano do użytku kolejny, ostatni już etap „Galerii Piastów”, o pow. ok. 31 000 mkw. Pierwszy etap, o powierzchni całkowitej ok. 12 600 mkw. został oddany do użytku w listopadzie 2006 roku. Jesienią 2008 r. przekazano drugi etap, o powierzchni
4 654 mkw., gdzie na dwóch kondygnacjach powierzchnie wynajęły takie marki jak H&M i New Yorker, a na wyższych kondygnacjach
znalazło się 21 mieszkań o podwyższonym standardzie. Po sfinalizowaniu budowy całego centrum, „Galeria Piastów” w Legnicy to łącznie ok. 35 500 mkw. powierzchni całkowitej i ponad 24 000 mkw. powierzchni najmu, w tym wielosalowe kino oraz parking dla klientów
Centrum Handlowego na 400 samochodów.
Inne obiekty:
•
Centrum Handlowe Carrefour „Galeria Zdrój” w Jastrzębiu Zdroju
W dniu 21 sierpnia 2009 r. otwarte zostaje Centrum Handlowe Carrefour „Galeria Zdrój” w Jastrzębiu Zdroju o pow. całkowitej ok.
32 230 mkw. i 513 miejscach parkingowych. Obiekt powstał na działce kupionej przez Carrefour od Rank Progress S.A. Przy tej
inwestycji Spółka realizowała prace dotyczące procedur formalno-administracyjnych.
•
Galeria Handlowa Pasaż Grodzki w Jeleniej Górze
W dniu 13 lipca 2009 r. spółka zależna – Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. rozpoczęła budowę Galerii Handlowej „Pasaż Grodzki”,
o pow. handlowej ok. 5 800 mkw. i pow. całkowitej ok. 10 500 mkw. Obiekt ten zlokalizowany jest w ścisłym centrum Jeleniej Góry,
u zbiegu ulic Grodzkiej i Jasnej. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to IV kw. 2010 r.
•
Galeria Tęcza w Kaliszu
W 2009 r. Spółka uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę Galerii Handlowej Galeria Tęcza w Kaliszu. Obiekt ten położony będzie
w centrum miasta, u zbiegu ulicy 3 Maja i Placu Nowy Rynek, na miejscu supermarketu „Tęcza”. Powierzchnia całkowita obiektu ma
wynosić ok. 33 750 mkw., a pow. handlowa ok. 17 470 mkw., liczba miejsc parkingowych - ok. 400, przewidywana liczba sklepów
– ok. 90. Planowany termin ukończenia inwestycji to II kwartał 2011 roku.
Emitent w dniu 9 grudnia 2009 r. zakończył emisję obligacji. Wyemitowano 24 760 rocznych obligacji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości
nominalnej i cenie emisyjnej 1 tys. PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 24 760 tys. PLN.
5.2. Inwestycje
5.2.1.
Opis inwestycji Emitenta
1. Wartości niematerialne i prawne
W roku 2010 do dnia zatwierdzenia Prospektu Grupa Kapitałowa Emitenta nie ponosiła nakładów na wartości niematerialne i prawne. W roku 2009 nakłady Grupy Kapitałowej Emitenta na wartości niematerialne i prawne wyniosły 25 400,00 PLN, a dotyczyły zakupu czterech
dodatkowych licencji użytkownika programu Microsoft Dynamics AX.
W roku 2008 nakłady na wartości niematerialne i prawne wyniosły 416 750,78 PLN, z czego wydatki na wdrożenie programu Microsoft Dynamics AX wyniosły 411 294,00 PLN, pozostała kwota stanowiła koszt zakupu innych programów komputerowych.
W roku 2007 Spółka rozpoczęła pierwsze prace przygotowawcze i projektowe nad wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego
Microsoft Dynamics AX i poniosła z tego tytułu nakłady w kwocie 105 990,00 PLN. Ponadto dokonano wydatków na nabycie programów
komputerowych w kwocie 13 069,26 PLN.
W 2006 r. dokonano wydatków na nabycie programów komputerowych w kwocie 2 832,62 PLN. Wszystkie wydatki na wartości niematerialne i prawne pokrywane były ze środków własnych.
2. Rzeczowe aktywa trwałe (z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych)
W roku 2010 do dnia zatwierdzenia Prospektu nakłady Grupy Kapitałowej Emitenta na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 24 573,76 PLN.
W roku 2009 nakłady Grupy Kapitałowej Emitenta na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 902 886,82 PLN (z czego 164 136,03 PLN przez E.F.
Progress V Sp. z o.o.), w tym istotne nakłady obejmowały:
•
296 230,65 PLN, które stanowiły nakład na zakup samochodu osobowego sfinansowanego leasingiem,
•
267 747,63 PLN, które stanowiły nakłady na zakup ekranu LED oraz zestawów nagłaśniającego i oświetleniowego, sfinansowane
leasingiem,
•
38 573,99 PLN, które stanowił nakład na podnośnik nożycowy w spółce celowej E.F. Progress V Sp. o.o., sfinansowany leasingiem,
•
56 779,70 PLN, które stanowiły nakład na samochód osobowy w spółce celowej E.F. Progress V Sp. z o.o., sfinansowany leasingiem.
Wszystkie pozostałe wydatki zostały dokonane ze środków własnych.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 33
część iII - Dokument Rejestracyjny
W roku 2008 nakłady Grupy Kapitałowej Emitenta na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 1 917 523,03 PLN, w tym istotne nakłady obejmowały:
•
1 783 898,49 PLN, które stanowiły nakłady na zakup siedmiu samochodów osobowych sfinansowanych leasingiem.
Wszystkie pozostałe wydatki zostały dokonane ze środków własnych.
W roku 2007 nakłady Grupy Kapitałowej Emitenta na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 1 692 344,95 PLN, z czego istotne nakłady obejmowały:
•
592 023,68 PLN - nakłady na zakup koparki Caterpillar sfinansowanej leasingiem,
•
558 002,15 PLN - nakłady na zakup 7 sztuk samochodów osobowych, z czego 6 sztuk o wartości 529 119,64 PLN sfinansowanych
zostało leasingiem,
•
135 145,00 PLN - nakłady na system oddymiania,
•
124 614,10 PLN - nakłady na zakup podnośnika hydraulicznego Niftylift, które sfinansowano leasingiem.
Wszystkie te wydatki zostały dokonane ze środków własnych oraz obcych – jak zaznaczono w tekście powyżej.
W roku 2006 nakłady Grupy Kapitałowej Emitenta na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 1 483 780,51 PLN, z czego istotne nakłady obejmowały:
•
1 018 053,37 PLN, które stanowiły nakłady na zakup trzech samochodów osobowych, sfinansowanych leasingiem,
•
nakłady w kwocie 190 971,33 PLN na modernizację kamienicy w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej.
Wszystkie te wydatki zostały dokonane ze środków własnych oraz obcych – jak wskazano w tekście powyżej.
3. Nieruchomości inwestycyjne
W roku 2010 do dnia zatwierdzenia Prospektu nakłady Grupy Kapitałowej Emitenta na nieruchomości inwestycyjne wyniosły
30 530 474,61 PLN, z czego istotne nakłady obejmowały:
•
12 732 180,21 PLN, które stanowiły nakłady związane z realizacją inwestycji Galeria Tęcza w Kaliszu (spółka celowa E.F. Progress I
Sp. z o.o.)
•
2 939 820,67 PLN, które stanowiły nakłady związane z przygotowaniem realizacji przyszłej galerii handlowej w Świdnicy (spółka
celowa E.F. Progress VI Sp. z o.o.)
•
4 523 181,30 PLN, które stanowiły nakłady związane z realizacją inwestycji Twierdza II w Kłodzku (spółka celowa E.F. Progress VII
Sp. z o.o.)
•
8 982 704,38 PLN, które stanowiły nakłady związane z realizacją inwestycji „Pasaż Grodzki” w Jeleniej Górze (spółka celowa Rank
Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.)
•
1 275 380,46 PLN, które stanowiły nakłady związane z przygotowaniem realizacji przyszłego centrum handlowego w SkarżyskuKamiennej
W roku 2009 nakłady Grupy Kapitałowej Emitenta na nieruchomości inwestycyjne wyniosły 71 193 103,25 PLN, z czego istotne nakłady
obejmowały:
•
24 193 365,48 PLN, które stanowiły nakłady związane z III etapem rozbudowy „Galerii Piastów” w Legnicy, inwestycja ta w 80% była
finansowana z kredytu udostępnionego przez Bank Zachodni WBK S.A.,
•
1 857 045,18 PLN, które stanowiły nakłady związane z przygotowaniem realizacji inwestycji Galeria Twierdza w Zamościu (spółka
celowa E.F. Progress III Sp. z o.o.),
•
13 367 340,21 PLN, które stanowiły nakłady związane z budową Centrum Handlowego Twierdza w Kłodzku (spółka celowa E.F.
Progress V Sp. z o.o.), inwestycja ta w 80% finansowana jest kredytem udostępnionym przez Bank Zachodni WBK S.A.,
•
3 499 493,42 PLN, które stanowiły nakłady związane z projektem przyszłej galerii handlowej w Świdnicy (spółka celowa E.F. Progress
VI Sp. z o.o.),
•
4 753 287,59 PLN, które stanowiły nakłady związane z realizacją inwestycji Park Handlowy Twierdza II w Kłodzku (spółka celowa E.F.
Progress VII Sp. z o.o.),
•
13 665 436,29 PLN, które stanowiły nakłady związane z realizacją inwestycji „Pasaż Grodzki” w Jeleniej Górze (spółka celowa Rank
Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.),
•
5 568 529,12 PLN, które stanowiły nakłady związane z realizacją inwestycji Galeria Tęcza w Kaliszu (spółka celowa E.F. Progress I Sp.
z o.o.).
W kwietniu 2009 roku, w ramach nieruchomości inwestycyjnych, oddano do użytkowania dwa duże obiekty:
•
III część „Galerii Piastów” w Legnicy, w wyniku czego postał kompleks handlowy o łącznej powierzchni całkowitej ok. 35 500 mkw.
Powierzchnia najmu części handlowej liczy ok. 24 000 mkw. i zagospodarowana jest przez 110 najemców. W kompleksie znajduje
się wielosalowe kino o powierzchni ok. 2 500 mkw. i kręgielnia o powierzchni ok. 700 mkw.
•
Centrum Handlowe Twierdza w Kłodzku o łącznej powierzchni użytkowej ok. 23 600 mkw., z czego powierzchnia najmu wynosi ok.
20 340 mkw. Centrum Handlowe Twierdza w Kłodzku tworzą: właściwa część galeryjna o powierzchni najmu ok. 7 000 mkw. oraz
hipermarkety Leroy Merlin o powierzchni ok. 8 100 mkw. i Carrefour o powierzchni ok. 5 400 mkw. 34 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
W roku 2008 nakłady Grupy Kapitałowej Emitenta na nieruchomości wyniosły 149 215 849,64 PLN, z czego istotne nakłady obejmowały:
•
73 248 889,45 PLN, które stanowiły nakłady związane z II i III etapem rozbudowy „Galerii Piastów” w Legnicy, inwestycja ta w 80%
była finansowana z kredytu udostępnionego przez Bank Zachodni WBK S.A.,
•
294 469,10 PLN, które stanowiły nakłady związane z przygotowaniem realizacji inwestycji Galeria Twierdza w Zamościu (spółka
celowa E.F. Progress III Sp. z o.o.),
•
8 194 301,00 PLN, które stanowiły nakłady związane z nabyciem gruntów pod przyszłą realizację wielkopowierzchniowego obiektu
handlowego w Stargardzie Szczecińskim (spółka celowa E.F. Progress IV),
•
58 447 138,24 PLN, które stanowiły nakłady związane z budową Centrum Handlowego Twierdza w Kłodzku (spółka celowa E.F.
Progress V Sp. z o.o.), inwestycja ta w 80% finansowana jest kredytem udostępnionym przez Bank Zachodni WBK S.A.
•
411 120,00 PLN, które stanowiły nakłady związane z projektem przyszłej galerii handlowej w Świdnicy (spółka celowa E.F. Progress
VI Sp. z o.o.),
•
845 489,00 PLN, które stanowiły nakłady związane z realizacją inwestycji „Pasaż Grodzki” w Jeleniej Górze (spółka celowa Rank Müller
Jelenia Góra Sp. z o.o.).
W roku 2007 nakłady Grupy Kapitałowej Emitenta na nieruchomości wyniosły 31 656 506,15 PLN, z czego istotne nakłady obejmowały:
•
10 686 318,03 PLN, które stanowiły nakłady na zakup nieruchomości w Kłodzku pod przyszłą inwestycję Centrum Handlowego
Twierdza, z czego kwota 8 933 120,00 PLN została sfinansowana kredytem udzielonym przez ING Bank Śląski S.A.,
•
7 192 692,69 PLN, które stanowiły nakłady związane z II i III etapem rozbudowy „Galerii Piastów” w Legnicy,
•
6 025 690,66 PLN, które stanowiły nakłady na zakup nieruchomości byłego browaru w Legnicy, na której Spółka planuje inwestycję
w obiekt biurowo-mieszkaniowy, z czego 75% wydatków zostało sfinansowane kredytem udzielonym przez BZ WBK S.A.,
•
5 930 551,38 PLN, które stanowiły nakłady na zakupy gruntów pod przyszłą realizację II i III etapu rozbudowy „Galerii Piastów”
w Legnicy, z czego 75% wydatków zostało sfinansowane kredytem udzielonym przez BZ WBK S.A.,
•
1 821 253,39 PLN, które stanowiły nakłady związane z budową „Galerii Piastów” w Legnicy przy ul. Najświętszej Marii Panny 6.
W roku 2006 nakłady Grupy Kapitałowej Emitenta na nieruchomości wyniosły 25 496 776,55 PLN, z czego najbardziej istotne to:
•
20 372 956,55 PLN - nakłady związane z budową „Galerii Piastów” w Legnicy przy ul. Najświętszej Marii Panny 6, z czego kwota
18 888 117,17 PLN została sfinansowana z kredytu inwestycyjnego udostępnionego przez BZ WBK S.A.,
•
5 123 820,00 PLN - nakłady na zakup gruntu przy ul. Grodzkiej w Legnicy pod przyszłą realizację II etapu rozbudowy „Galerii Piastów”
w Legnicy.
4. Długoterminowe aktywa finansowe
W roku 2010 do dnia zatwierdzenia Prospektu nakłady Spółki na długoterminowe aktywa finansowe wyniosły 2 610 000,00 PLN, które obejmowały:
•
nakłady w kwocie 660 000,00 PLN na udziały w spółce E.F Progress II Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy
•
nakłady w kwocie 150 000,00 PLN na udziały w spółce E.F. Progress III Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy
•
nakłady w kwocie 200 000,00 PLN na udziały w spółce E.F. Progress VI z Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy
•
nakłady w kwocie 1 600 000 ,00 PLN na udziały w spółce E.F. Progress VII Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy
W roku 2009 nakłady Spółki na długoterminowe aktywa finansowe wyniosły 11 625 071,05 PLN, w tym istotne nakłady obejmowały:
•
nakłady w kwocie 5 712 663,18 PLN na udziały w spółce E.F. Progress I Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy,
•
nakłady w kwocie 3 372 500,00 PLN na udziały w spółce E.F. Progress II Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy,
•
nakłady w kwocie 100 000,00 PLN na udziały w spółce E.F. Progress III Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy,
•
nakłady w kwocie 786 000,00 PLN na udziały w spółce E.F. Progress IV Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy,
•
nakłady w kwocie 298 696,58 PLN na udziały w spółce E.F Progress V Sp. z o.o. z siedziba w Legnicy,
•
nakłady w kwocie 1 000 000,00 PLN na udziały w spółce E.F. Progress VI Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy,
•
nakłady w kwocie 300 000,00 PLN na udziały w spółce E.F. Progress VII Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy.
Równocześnie spółka zależna E.F. Progress II Sp. z o.o. poniosła nakłady w wysokości 3 654 000,00 PLN na udziały w spółce Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze.
W 2008 roku nakłady na długoterminowe aktywa finansowe wyniosły 37 729 335,05 PLN, w tym istotne nakłady obejmowały:
•
nakłady w kwocie 1 000 000,00 PLN na udziały w spółce E.F. Progress II Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy,
•
nakłady w kwocie 17 552 962,13 PLN na udziały w spółce E.F. Progress III Sp. z .o.o. z siedzibą w Legnicy,
•
nakłady w kwocie 1 820 000,00 PLN na udziały w spółce E.F. Progress IV Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy,
•
nakłady w kwocie 16 848 990,32 PLN na udziały w spółce E.F. Progress V Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy.
Równocześnie spółka zależna E.F. Progress II Sp. z o.o. poniosła nakłady w wysokości 200 000,00 PLN na udziały w spółce Rank Muller Jelenia
Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze.
W roku 2007 nakłady na długoterminowe aktywa finansowe wyniosły 2 009 165,37 PLN, co wynikało z podwyższenia kapitału zakładowego
spółki zależnej Spółki – E.F. Progress V Sp. z o.o. Podwyższenie to nastąpiło poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości. W zamian za przedmiotowy wkład Spółka objęła udziały w tak podwyższonym kapitale zakładowym.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 35
część iII - Dokument Rejestracyjny
W 2006 roku nakłady na długoterminowe aktywa finansowe wyniosły 316 666,00 PLN, w tym istotne nakłady obejmowały:
•
wydatki w kwocie 53 046,00 PLN na nabycie 100% udziałów w spółce Gazeta Piastów Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy,
•
wydatki w kwocie 52 724,00 PLN n objęcie 100% udziałów w spółce E.F Progress I Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy,
•
wydatki w kwocie 52 724,00 PLN na objęcie 100% udziałów w spółce E.F Progress II Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy,
•
wydatki w kwocie 52 724,00 PLN na objęcie 100% udziałów w spółce E.F Progress III Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy,
•
wydatki w kwocie 52 724,00 PLN na objęcie 100% udziałów w spółce E.F Progress IV Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy,
•
wydatki w kwocie 52 724,00 PLN na objęcie 100% udziałów w spółce E.F Progress V Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy.
5.2.2.
Opis bieżących inwestycji Emitenta
W lipcu 2009 r. spółka zależna rozpoczęła prace przy wznoszeniu „Pasażu Grodzkiego” w Jeleniej Górze. Obiekt ten jest realizowany przez
spółkę Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o., w której Emitent posiada pośrednio 54% udziałów. „Pasaż Grodzki” powstaje w samym centrum
Jeleniej Góry przy zbiegu ulic Jasnej i Grodzkiej, a generalnym wykonawcą jest firma Erbud S.A. „Pasaż Grodzki” będzie kilkupiętrowym
obiektem o powierzchni całkowitej około 10 000 mkw., w tym powierzchni najmu ok. 5 800 mkw. Przewidywana liczba najemców to 35.
Obiekt będzie także posiadał parking podziemny na około 70 samochodów. Przewidywany termin oddania obiektu do użytkowania to IV
kwartał 2010 roku. Całkowity budżet inwestycji wynosi ok. 44,8 mln PLN, z czego finansowanie zewnętrzne stanowić będzie ok. 70%.
Spółka zależna E.F. Progress VII Sp. z o.o. w październiku 2009 r. rozpoczęła prace ziemne przy budowie Parku Handlowego Twierdza II
w Kłodzku obok istniejącego Centrum Handlowego Twierdza. Generalnym wykonawcą jest firma Erbud S.A. Park Handlowy Twierdza II
będzie parterowym obiektem o powierzchni całkowitej około 11 000 mkw., w tym powierzchnia najmu to ok. 10 900 mkw. Przewidywana
liczba najemców to 11. Obiekt będzie także posiadał parking na około 420 samochodów. Przewidywany termin oddania obiektu do użytkowania to IV kwartał 2010 roku. Całkowity budżet inwestycji wynosi ok. 29,8 mln PLN, z czego finansowanie zewnętrzne stanowić będzie
ok. 70%.
Spółka zależna E.F. Progress I Sp. z o.o. w listopadzie 2009 r. rozpoczęła prace ziemne przy budowie „Galerii Tęcza” w Kaliszu na miejscu
istniejącego dotychczas spółdzielczego domu handlowego „Tęcza” przy głównym deptaku miasta. Generalnym wykonawcą jest firma P.B.
Cezbed Sp. z o.o. Galeria Tęcza będzie kilkupiętrowym obiektem o powierzchni całkowitej około 33 750 mkw., w tym powierzchnia najmu
to ok. 17 470 mkw. Przewidywana liczba najemców to ok. 90. Obiekt będzie także posiadał wewnętrzny parking na około 400 samochodów.
Przewidywany termin oddania obiektu do użytkowania to II kwartał 2011 roku. Całkowity budżet inwestycji wynosi ok. 113,0 mln PLN,
z czego finansowanie zewnętrzne stanowić będzie ok. 70%.
Spółka zależna E.F. Progress III Sp. z o.o. na przełomie maja i czerwca 2010 r. rozpocznie prace przy budowie „Galerii Twierdza” w Zamościu.
Generalnym wykonawcą jest firma Erbud S.A. „Galeria Twierdza” będzie obiektem o powierzchni całkowitej około 31 400 mkw.. Przewidywana liczba najemców to ok. 80. Obiekt będzie także posiadał parking na około 850 samochodów. Przewidywany termin oddania obiektu
do użytkowania to I kwartał 2011 roku. Całkowity budżet inwestycji wynosi ok. 126,2 mln PLN, z czego finansowanie zewnętrzne stanowić
będzie ok. 70%.
Poniżej przedstawiono rozpoczęte inwestycje Emitenta, gdzie rozpoczęły się prace budowlane lub projektowe i wszczęte zostały procedury
administracyjne konieczne do wybudowania obiektów handlowych, a mianowicie:
Tabela: Bieżące inwestycje Emitenta.
Obiekt handlowy
Park Handlowy Twierdza II w Kłodzku
Galeria Handlowa Galeria Tęcza w Kaliszu
Centrum Handlowe Twierdza w Zamościu
Galeria Handlowa Galeria Świdnicka w Świdnicy
Galeria Handlowa Pasaż Grodzki w Jeleniej
Górze
Centrum Handlowe w Jarosławiu
Centrum Handlowe w Krośnie
Termin rozpoczęcia
budowy
IV kw. 2009 r.
Termin oddania do
Przewidywana powierzcheksploatacji
nia najmu (mkw.)
IV kw. 2010 r.
10 900
IV kw. 2009 r.
II kw. 2011 r.
17 470
II kw. 2010 r.
II kw. 2011 r.
23 684
IV kw. 2010 r.
I kw. 2012 r.
14 378
III kw. 2009 r.
IV kw. 2010 r.
5 800
III kw. 2011 r.
II kw. 2012 r.
23 000
IV kw. 2011 r.
IV kw. 2012 r.
16 811
Źródło: Emitent
Wszystkie powyższe inwestycje są prowadzone na terenie Polski. Źródła finansowania powyższych inwestycji zostały opisane w rozdziale
10.5 Części III Prospektu pt. „Dokument Rejestracyjny”.
5.2.3.
Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których jego organy zarządzające podjęły już wiążące zobowiązania.
Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Zarząd Spółki podjął wiążące zobowiązania dotyczące przyszłych inwestycji z tytułu
przedsięwzięć, które przedstawione są poniżej:
1. Zobowiązanie wobec Miasta Kalisz
Na podstawie oświadczenia z dnia 11 września 2007 r. Spółka zobowiązała się do wybudowania podziemnego parkingu na minimum 250
miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz do urządzenia placu publicznego na powierzchni działki w formie i na zasadach
36 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
ustalonych w odrębnym porozumieniu, przy czym ww. parking zostanie wybudowany na nieruchomości położonej w Kaliszu, Plac Nowy
Rynek, będącym własnością Miasta Kalisz. Warunkiem realizacji ww. zobowiązania jest przekazanie przez miasto przedmiotowej nieruchomości Spółki wraz z użyczeniem jej na cele budowlane. Po wybudowaniu parkingu Spółka przekaże go nieodpłatnie Miastu Kalisz, w zamian
za co będą z niego mogli korzystać klienci budowanego przez Spółkę Centrum Handlowego Galeria Tęcza. Niniejsza inwestycja ma być
zrealizowana w terminie 18 miesięcy od dnia przekazania przedmiotowej nieruchomości Spółce przez miasto. Do chwili obecnej nie nastąpiło przekazanie przedmiotowej nieruchomości Emitentowi. Ponadto w ocenie Emitenta nie nastąpi to również przed 2012 r. Jednocześnie
Emitent na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego nie jest w stanie dokładnie oszacować kosztów przedmiotowej inwestycji, jednakże
w jego ocenie nie będą one wyższe niż 7 500 tys. PLN.
2. Zobowiązanie Spółki wobec spółki JA-WA Morgaś, Ostasz Spółka jawna w Zamościu
Spółka w dniu 27 stycznia 2007 roku zawarł ze Spółką JA-WA Morgaś, Ostasz Spółka jawna z siedzibą w Zamościu umowę o współpracy.
Przedmiotowa umowa została zawarta w celu określenia zasad wspólnej realizacji celu gospodarczego polegającego na zagospodarowaniu
nieruchomości położonych w Zamościu przy ulicy Kilińskiego i Przemysłowej poprzez wybudowanie obiektu handlowego o powierzchni
około 35 tysięcy mkw. W ramach umowy Spółka zobowiązała się do zakupu szeregu nieruchomości położonych w Zamościu, w tym także
należących pośrednio do JA-WA Morgaś, Ostasz Spółka jawna, a następnie do zrealizowania na nich obiektu.
Ponadto po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu Spółka zobowiązała się do nieodpłatnego
przeniesienia na rzecz partnera 30% udziałów w spółce celowej powołanej do realizacji przedmiotowej inwestycji lub do wypłacenia partnerowi należnego mu zysku, tj. kwoty równej 30% wartości rynkowej obiektu, pomniejszonej o wszelkie koszty poniesione przez Spółkę
w związku z inwestycją. W ocenie Emitenta zysk z przedmiotowej inwestycji wynosić będzie ok. 95 mln PLN, a w związku z tym kwota zysku
należnego JA-WA Morgaś, Ostasz Spółka jawna, wynosić będzie ok. 28,6 mln PLN.
3. Zobowiązanie Spółki wobec spółki H.M. Prosper Hildebrand Morgaś Spółka jawna
Spółka zawarła w dniu 14 maja 2008 roku ze spółką H.M. Prosper Hildebrand Morgaś Spółka jawna z siedzibą w Zamościu („Partner”) umowę
o współpracy. Przedmiotowa umowa została zawarta w celu określenia zasad wspólnej realizacji celu gospodarczego polegającego na zagospodarowaniu nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej poprzez wybudowanie obiektu wielofunkcyjnego (handlowo-usługowo-biurowego) („Obiekt”). W ramach umowy Strony zobowiązały się m.in. do: realizacji wspólnego przedsięwzięcia i wspólnego osiągnięcia zysku w proporcji 67,00% - Spółka, 33,00% - Partner. Ponadto Spółka zobowiązała się m.in. do zakupu nieruchomości położonych
w Skarżysku-Kamiennej o powierzchni ok. 5,5 ha oraz do wniesienia tych nieruchomości aportem do powołanej w tym celu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”). Partner zobowiązał się zaś m.in. do pomocy i współdziałania ze Spółką w zakupie nieruchomości oraz
do przeniesienia praw z już zawartych umów przedwstępnych, a dotyczących nieruchomości, na których ma być zlokalizowany Obiekt.
W terminie 60 dni od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie wybudowanego Obiektu, tytułem wynagrodzenia
za czynności, Spółka wypłaci Partnerowi należne wynagrodzenie w wysokości 33% zysku z inwestycji lub przeniesie na Partnera 33% udziałów w przedmiotowej spółce, przy czym w takiej sytuacji Partner będzie zobowiązany do zwrotu 33% kosztów poniesionych przez Spółkę
w związku z inwestycją.
W roku 2009, obie Strony umowy podjęły wspólnie decyzję o dokonaniu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na rzecz operatora
z branży hipermarketów spożywczych lub budowlanych, a w związku z tym wspólnie poszukiwały podmiotu zainteresowanego nabyciem
nieruchomości. Zgodnie z Aneksem nr 1 do przedmiotowej umowy, Partnerowi przysługiwało 33% zysku ze sprzedaży przedmiotowej
nieruchomości, który był szacowany przez Emitenta w wysokości ok. 8,4 mln PLN, a w związku z tym kwota należna Partnerowi wyniesie ok.
2,8 mln PLN.
W dniu 24 lutego 2010 r. Strony rozwiązały przedmiotową umowę. Jednocześnie tytułem wynagrodzenia za czynności świadczone przez
Partnera w czasie wykonywania Umowy, tj. w szczególności pomoc w nabywaniu nieruchomości objętych Umową, usługi związane z doradztwem, uczestnictwo w procedurze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) dla nieruchomości oraz
uczestnictwo w negocjacjach związanych z nabywaniem nieruchomości objętych Umową, Emitent zobowiązał się zapłacić na rzecz Partnera wynagrodzenie w kwocie 1 100 000 PLN netto. Wynagrodzenie to płatne będzie w 4 ratach, tj. 150 000 PLN netto zostało już zapłacone,
450 .000 PLN netto zostanie zapłacone do 25 maja 2010 r., 300 000 PLN netto płatne będzie w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie m.p.z.p.
dla nieruchomości objętych Umową, a pozostałe 200 000 PLN netto zostanie zapłacone w terminie do 31 grudnia 2012 r. Jednocześnie Strony zrzekły się wobec siebie pozostałych roszczeń.
4. Zobowiązania wobec firmy Erbud S.A. w związku z realizacją inwestycji pn. „Pasaż Grodzki” w Jeleniej Górze
W dniu 29.06.2009 r. spółka Rank Muller Jelenia Góra Sp. z o.o., w której Spółka posiada pośrednio 50% udziałów, zawarła z firmą Erbud S.A.
umowę o generalne wykonawstwo „Pasażu Grodzkiego” w Jeleniej Górze, wraz z zewnętrznym układem drogowym. Wartość kontraktu
ustalono na 32 000 tys. PLN netto. Inwestycja polega na budowie galerii śródmiejskiej, w której znajdzie się około 35 sklepów wiodących marek wraz z podziemnym parkingiem na 70 miejsc. Zgodnie z umową obiekt ma być gotowy do przekazania go do dalszych prac najemców
do dnia 1 lipca 2010 r. Strony ustaliły jednocześnie, iż suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego netto.
5. Zobowiązania wobec firmy Erbud S.A. w związku z realizacją inwestycji pn. „Retail Park” w Kłodzku
W dniu 29.06.2009 r. spółka E.F. Progress VII Sp. z o.o., w której Spółka posiada 100% udziałów, zawarła z firmą Erbud S.A. umowę o generalne
wykonawstwo centrum handlowo-usługowego „Retail Park” w Kłodzku. Wartość kontraktu ustalono na 16 000 tys. PLN netto. Inwestycja
polega na budowie parku handlowego o łącznej powierzchni najmu około 10 500 mkw, w którym znajdzie się około 8 dużych sklepów
wiodących marek oraz kino wielosalowe. Zgodnie z umową rozpoczęcie budowy nastąpiło w grudniu 2009 r., a hala sprzedaży ma być
gotowa do przekazania do prac najemcom w ciągu 4 miesięcy od przekazania placu budowy, a kino ma być gotowe do przekazania do prac
najemcy w ciągu 6 miesięcy od przekazania placu budowy. Strony ustaliły jednocześnie, iż suma kar umownych nie może przekroczyć 10%
wynagrodzenia umownego netto.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 37
część iII - Dokument Rejestracyjny
6. Zobowiązania wobec P.B Cezbed Sp. z o.o. o w związku z realizacją inwestycji pn. Centrum Handlowo-Usługowego
Galeria Tęcza w Kaliszu.
W dniu 28.10.2009 r. Cezbed Sp. z o.o. zawarł ze Spółką E.F. Progress I Sp. z o.o., w której Emitent posiada 100 % udziałów, umowę o generalne
wykonawstwo Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Tęcza w Kaliszu. Wartość kontraktu wynosi łącznie 69 700 tys. PLN netto. Zgodnie
z umową obiekt ma być wykonany od dnia 4.11.2009 r. do dnia 15.03.2011 r., kiedy to ma zostać wszczęte procedura odbiorowa, przy czym
zakończenie robót budowlanych umożliwiających rozpoczęcie prac przez Najemców wraz ze strefą dostaw ma nastąpić do dnia 15.12.2010
r., a wykonanie zewnętrznego układu drogowego do dnia 15.03.2011 r. Obie strony ustaliły, że suma kar umownych nie może przekroczyć
10% wynagrodzenia umownego netto, jednakże w przypadku przekroczenia terminu realizacji obiektu tj. 30 maja 2011 r., wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia. Obie strony zastrzegały sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość kar umownych. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, zapłaci on na rzecz zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto. Za odstąpienie przez Wykonawcę
od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, zapłaci on na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego netto.
7. Zobowiązanie E.F. Progress III Sp. z o.o. wobec Prezydenta Miasta Zamość
Na podstawie porozumienia z dnia 17 lutego 2010 r. E.F. Progress III Sp. z o.o. (Spółka zależna Emitenta), w związku z planowaną budową
obiektu handlowego Galeria Twierdza przy ul. Kilińskiego w Zamościu, zobowiązała się wobec Prezydenta Miasta Zamościa (jako Zarządcy
dróg) do przebudowania układu drogowego związanego z ww. inwestycją. W ramach przedmiotowego porozumienia E.F. Progress III Sp.
z o.o. zobowiązała się do wykonania niezbędnych dróg (w zakresie ujętym w porozumieniu), opracowania projektów budowlanych, pozyskania w razie konieczności terenu od właścicieli nieruchomości objętych przebudową układu drogowego oraz do udzielenia Zarządcy
dróg gwarancji i rękojmi na wykonane prace. Jednocześnie E.F. Progress III Sp. z o.o. zobowiązał się do wykonania ww. prac w terminie do
31 marca 2011 r., a następnie do ich nieodpłatnego przekazania (wraz ze stosowną dokumentacją) do Zarządu Dróg Miejskich w Zamościu.
W ocenie Emitent na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego koszty przedmiotowej inwestycji wynosić będą ok. 2 000 tys. PLN.
8. Zobowiązania wobec firmy Erbud S.A. w związku z realizacją inwestycji pn. „Galerii Twierdza” w Zamościu
W dniu 26 kwietnia 2010 r. spółka E.F. Progress III Sp. z o.o., w której Spółka posiada pośrednio 100% udziałów, zawarła z firmą Erbud S.A.
umowę o generalne wykonawstwo „Galerii Twierdza” w Zamościu, wraz z zewnętrznym układem drogowym. Wartość kontraktu ustalono
na 47 000 tys. PLN netto. Inwestycja polega na budowie galerii handlowej o pow. ok. 31 400 mkw. wraz z układem drogowym, w której znajdzie się około 80 sklepów wraz z parkingiem na 850 miejsc. Zgodnie z umową obiekt ma być gotowy do odbioru w dniu 15 lutego 2011 r.
6. Zarys ogólny działalności
6.1. Działalność podstawowa
6.1.1.
Podstawowe obszary i rodzaj działalności
Emitent prowadzi działalność inwestycyjno – deweloperską na rynku krajowym, polegającą na pozyskiwaniu nieruchomości i ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż.
Emitent realizuje swoją działalność w ramach grupy kapitałowej samodzielnie i poprzez spółki celowe. Wynika to przede wszystkim z wymogów banków finansujących przedsięwzięcia w zakresie nieruchomości Grupy Kapitałowej Emitenta. Przy realizacji tego typu przedsięwzięć banki wymagają, aby finansowanie projektów inwestycyjnych odbywało się poprzez spółki celowe dla danego projektu - pozwala
to na zminimalizowanie ryzyka inwestycyjnego. Przedmiot działania ww. spółek celowych powinien być ograniczony do czynności związanych z posiadaniem i administrowaniem nieruchomością, ograniczeniom podlega też zatrudnienie osób w takiej spółce. Zawierane umowy
najmu posiadają długoterminowy charakter, są zawarte na czas określony i gwarantują spółkom stabilne przepływy pieniężne. Nieruchomość musi posiadać uregulowany stan prawny, a realizowany obiekt powinien spełniać wysoki standard techniczny.
Taka konstrukcja pozwala na odseparowanie przepływów pieniężnych związanych z danym projektem od przepływów finansowych związanych z innymi projektami oraz wyższy poziom dźwigni finansowej w finansowaniu przedsięwzięcia, czyli wyższy możliwy do uzyskania
poziom zaciągniętych kredytów przez spółkę celową, niż byliby w stanie zaciągnąć jej udziałowcy. Dodatkowo upadłość spółki celowej
w następstwie niepowodzenia realizacji projektu nie oznacza upadłości jej udziałowców.
Grupa Kapitałowa Emitenta koncentruje swoją obecną i przyszłą działalność na realizowaniu czterech kategorii projektów inwestycyjnych
z zakresu rynku nieruchomości polegających na budowie oraz wynajmowaniu lub sprzedaży:
•
wielkopowierzchniowych centrów handlowo – usługowych,
•
śródmiejskich galerii handlowych,
•
obiektów handlowych typu park handlowy,
•
wysoko rentownych krótkoterminowych projektów inwestycyjnych.
6.1.1.1.
Strategia rozwoju
Strategia przewiduje rozwój na rynku nieruchomości z korzyścią dla akcjonariuszy, partnerów biznesowych i społeczności lokalnych. Podstawą tej strategii jest długoterminowe zaufanie w kręgu wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację każdego projektu.
W wyniku zdobytej wiedzy i doświadczenia Emitent wyspecjalizował się w projektowaniu i realizacji wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych i galerii handlowych oraz parków handlowych w miastach średniej wielkości.
Oprócz dywersyfikacji produktowej, Grupa Emitenta prowadzi również dywersyfikację geograficzną. Lista miast, w których Grupa Emitenta
zrealizowała, realizuje, bądź planuje realizację swoich projektów we wszystkich segmentach działalności - Stargard Szczeciński, Białystok,
38 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Grudziądz, Kalisz, Zamość, Bielsko Biała, Katowice, Jastrzębie Zdrój, Dąbrowa Górnicza, Opole, Wrocław, Legnica, Jelenia Góra, Kłodzko,
Zgorzelec, Skarżysko-Kamienna, Świdnica, Jarosław, Krosno - dowodzi konsekwencji w realizacji tej strategii.
W celu realizacji planów inwestycyjnych Grupa Emitenta zakłada pozyskanie kapitału z rynku kapitałowego poprzez emisję akcji. Szacowana
łączna wartość planowanych finansowych nakładów inwestycyjnych Grupy Emitenta na lata 2010-2012 wyniesie 500,1 mln PLN. Pozostała część poniesionych nakładów inwestycyjnych, poza środkami z emisji, będzie pochodzić ze środków własnych i kredytów bankowych.
W szczególności, planuje się, że Emitent będzie reinwestował do 90% zysku netto osiągniętego w kolejnych latach działalności. Wśród zaplanowanych przez Grupę Emitenta inwestycji znajdują się projekty deweloperskie.
6.1.1.2.
Segmenty działalności
1. Wielkopowierzchniowe centra handlowo – usługowe
Realizacja projektów z zakresu wielkopowierzchniowych centrów handlowo – usługowych obejmuje zakup nieruchomości, przeprowadzenie procedur projektowych i administracyjnych, nadzór nad realizacją oraz sprzedaż obiektu. Spółka prowadzi lub też prowadziła tego typu
przedsięwzięcia dla sieciowych operatorów hipermarketów i supermarketów takich jak Tesco, Castorama, Leroy Merlin,, Makro Cash and
Carry. Od 2004 Spółka jest głównym partnerem sieci Carrefour w Polsce. W latach 2001 – 2009 Grupa Kapitałowa Emitenta oddała do użytku
21 centrów handlowych tego typu, o łącznej powierzchni ok. 263 tys. mkw. Były to następujące obiekty:
•
Centrum Handlowe TESCO, Jelenia Góra, 8 000 mkw., 1.200 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe TESCO, Zielona Góra, 8 000 mkw., 831 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe TESCO, Bielsko Biała, 10 000 mkw., 980 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe CASTORAMA, Bielsko Biała, 8 500 mkw., 650 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe TESCO, Ruda Śląska, 7 500 mkw., 550 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe TESCO, Tarnowskie Góry, 7 350 mkw., 555 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe TESCO, Głogów, 5 926 mkw., 435 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe CARREFOUR, Zielona Góra, 15 142 mkw., 730 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe CARREFOUR, Legnica, 14 490 mkw., 860 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe TESCO, Jawor, 2 000 mkw., 112 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe CARREFOUR, Kalisz, 18 360 mkw., 1 120 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe CARREFOUR, Zgorzelec, 18 230 mkw., 1 020 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe CARREFOUR, Tarnowskie Góry, 7 460 mkw., 515 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe CARREFOUR, Zamość, 13 380 mkw., 769 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe CARREFOUR, Grudziądz, 16 085 mkw., 870 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe LEROY MERLIN, Kalisz, 5 600 mkw., 460 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe CARREFOUR, Białystok, 24 000 mkw., 860 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe CARREFOUR w Szczecinie, 18 394 mkw., 1 166 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe CARREFOUR w Jastrzębiu Zdroju, 32 230 mkw., 513 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe EDEN w Zgorzelcu, 9 942 mkw., 318 miejsc parkingowych,
•
Centrum Handlowe TWIERDZA w Kłodzku, 23 560 mkw., 700 miejsc parkingowych.
2.Śródmiejskie galerie handlowe
Drugą kategorią przedsięwzięć realizowanych przez Grupę Kapitałową Emitenta, jest budowa i wynajem galerii handlowych ulokowanych
w ścisłych centrach miast liczących od 50 do 100 tysięcy mieszkańców. W 2006 r. Grupa Kapitałowa Emitenta oddała do użytku I etap „Galerii Piastów” w Legnicy o powierzchni 12 600 mkw. W 2008 oddano do użytku II część „Galerii Piastów”, a w 2009 III część „Galerii Piastów”
o łącznej pow. 35 746 mkw. oraz Centrum Handlowe Twierdza w Kłodzku o pow. 23 560 mkw. Ponadto w trakcie zaawansowanego przygotowania lub realizacji i komercjalizacji znajdują się kolejne galerie handlowe:
•
Galeria Tęcza w Kaliszu, ok. 33 750 mkw.,
•
Park Handlowy Twierdza II w Kłodzku, ok. 11 000 mkw.,
•
Galeria „Pasaż Grodzki” w Jeleniej Górze, ok. 10 500 mkw.,
•
„Galeria Świdnicka” w Świdnicy, ok. 20 100 mkw.,
•
Galeria Twierdza w Zamościu, ok. 31 400 mkw.
Oprócz wymienionych powyżej projektów, Emitent w oparciu o własne zasoby gruntów, analizuje i prowadzi wstępne opracowania kilku
innych deweloperskich projektów komercyjnych na terenie całej Polski.
3. Wysokorentowne krótkoterminowe projekty inwestycyjne
Kolejnym obszarem działania Grupy Kapitałowej Emitenta jest realizacja wysokorentownych, krótkoterminowych projektów inwestycyjnych, obejmujących następujące czynności: zakup nieruchomości, projektowanie, przeprowadzenie wszelkich wymaganych procedur administracyjnych oraz uzgodnień, po których następuje sprzedaż projektu. Zamknięcie pozycji inwestycyjnej następuje w różnych etapach
projektu, w zależności od specyfiki projektu, okoliczności rynkowych oraz potrzeb partnera. Partnerami takich projektów są renomowane
firmy polskie i zagraniczne.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 39
część iII - Dokument Rejestracyjny
4. Mieszkania i obiekty biurowe
Ponadto, wśród projektów inwestycyjnych Emitenta znajduje się grupa obiektów o funkcji mieszanej (usługowe, mieszkaniowe, biurowe):
•
•
•
•
projekt mieszkaniowo-usługowy „Marina Park” we Wrocławiu, 113 692 mkw.,
2 projekty mieszkaniowe w Legnicy, 6 600 mkw. (łączna powierzchnia),
biurowiec klasy A w Legnicy, 15 200 mkw.,
obiekt biurowo-handlowo-usługowo-rozrywkowy w Katowicach, 93 000 mkw.
W przypadku ww. projektów inwestycyjnych Emitent wstrzymał prace projektowe, prowadząc jedynie czynności zmierzające do pozyskania nabywcy lub partnera do wspólnej realizacji projektu inwestycyjnego. Emitent nie przewiduje w najbliższym czasie rozwinięcia działalności w kierunku samodzielnej realizacji ww. projektów inwestycyjnych.
Tabela: Przychody w podziale na podstawowe kategorie działalności Grupy Emitenta (w tys. PLN).
Wyszczególnienie
I półrocze 2009
2008
2007
2006
Najem nieruchomości
14 744
12 959
11 266
2 660
Sprzedaż nieruchomości
70 836
72 413
34 484
44 129
6 575
6 176
6 436
9 620
92 155
91 548
52 186
56 409
Inne
RAZEM
Źródło: Emitent
W powyższej tabeli przychody z segmentu 2 zaprezentowano jako przychody z najmu nieruchomości, a pozostałe segmenty jako przychody ze sprzedaży nieruchomości. Pozycja inne dotyczy refakturowania materiałów i usług, jak i przychodów z usług m.in. konsultingowych.
6.1.1.3.
Organizacja działalności biznesowej Grupy
1. Pozyskiwanie informacji na temat partnerów i gruntów pod inwestycje
Ilość zrealizowanych projektów inwestycyjnych w różnych częściach kraju, w okresie 12 lat dotychczasowej działalności, doprowadziła
do wypracowania przez Emitenta wysokiej sprawności operacyjnej w pozyskiwaniu gruntów i realizowaniu inwestycji.
Emitent pozyskuje informacje i wyszukuje grunty pod przyszłe projekty inwestycyjne realizując opracowaną przez lata procedurę:
•
•
•
•
•
samodzielnie, przez własny dział ekspansji; w przypadku wielkopowierzchniowych obiektów handlowych działanie dodatkowo
ukierunkowane poprzez informacje uzyskane od głównych operatorów (Carrefour, Leroy Merlin, Metro, OBI, REAL, Aldi, Biedronka)
co do miejsca zlokalizowania przyszłych obiektów,
przejmowanie od wyżej wymienionych firm gruntów w trakcie pozyskiwania i wykańczanie procesu scalania gruntu pod przyszłe
inwestycje,
oferty składane przez stale współpracujące biura pośrednictwa oraz inne podmioty, które w swojej działalności mają do czynienia
z obrotem nieruchomościami np. syndycy, biura projektowe itp.,
inni partnerzy biznesowi,
osoby fizyczne, właściciele nieruchomości (samodzielnie).
Efektywność i skuteczność działań Grupy Kapitałowej Emitenta w zakresie czynności związanych z wytypowaniem i pozyskaniem atrakcyjnych gruntów pod inwestycje są możliwe dzięki doświadczonemu zespołowi specjalistów, posiadających bogatą wiedzę dotyczącą rynku
nieruchomości.
2.Proces weryfikacji możliwości inwestycyjnych
Optymalna struktura organizacyjna firmy oraz mechanizmy kwalifikowania gruntu pod inwestycje wypracowane przez lata działalności
Spółki sprawiły, że Emitent posiada wysoką sprawność analityczną i decyzyjną w zakresie nabywania gruntów.
Wszelkie decyzje dotyczące zakupu nieruchomości poprzedzone są wykonaniem procedur weryfikacyjnych. Procedury realizowane są
w dwóch wariantach zależnych od typu inwestycji, która będzie realizowana na analizowanej nieruchomości.
2.1.
Obiekty wielkopowierzchniowe
Procedura weryfikacyjna na potrzeby obiektów wielkopowierzchniowych obejmuje:
•
•
•
sprawdzenie możliwości realizacji określonego typu inwestycji,
badanie stanu prawnego nieruchomości,
pozyskanie podstawowych informacji o nieruchomości.
Na podstawie powyższych informacji przygotowywane jest memorandum informacyjne dla głównego operatora np. Carrefour, Leroy Merlin, OBI, Real, itp.
Po uzyskaniu wstępnej akceptacji, lecz przed nabyciem gruntu, wraz z operatorem uzgadniane są główne parametry współpracy i inwestycji,
takie jak:
•
•
•
•
przyszła powierzchnia najmu,
wysokość czynszu oraz opłat technicznych,
czas trwania umowy najmu,
zakres prac finansowany przez każdą ze stron.
40 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Po uzgodnieniu parametrów projektu inwestycyjnego Emitent doprowadza w II etapach do podpisania umów:
•
I etap – przedwstępna warunkowa umowa nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,
•
II etap – podpisanie umowy ostatecznej po ziszczeniu się warunków zawieszających.
Powyższa procedura gwarantuje bezpieczeństwo realizacji i zyskowności tego typu inwestycji.
W przypadku braku akceptacji i pozytywnej oceny operatora, materiały dotyczące nieruchomości zostają zarchiwizowane do ewentualnego wykorzystania w późniejszym okresie.
2.2.
Galerie handlowe
Procedura weryfikacyjna lokalizacji nieruchomości na potrzeby galerii handlowych obejmuje:
•
sprawdzenie możliwości realizacji określonego typu inwestycji,
•
badanie geologiczne, geofizyczne, stanu zanieczyszczenia gruntu, inwentaryzacja zieleni,
•
weryfikacja zapisów w księgach wieczystych,
•
określenie dostępności mediów (woda, energia elektryczna, gaz itd.),
•
prowadzenie negocjacji, przygotowanie projektów umów przez dział prawny,
•
wstępne prace projektowe, przygotowanie koncepcji architektonicznej z określeniem najważniejszych parametrów inwestycji
i potencjalnych zagrożeń mogących podnieść koszty realizacji inwestycji,
•
analizowanie projektu po kątem potencjalnych najemców,
•
sporządzenie analizy opłacalności inwestycji, budżetowanie, przygotowanie biznes planu.
Po uzgodnieniu parametrów projektu inwestycyjnego Emitent doprowadza w II etapach do podpisania umów:
•
I etap – przedwstępna warunkowa umowa nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,
•
II etap – podpisanie umowy ostatecznej po ziszczeniu się warunków zawieszających.
3. Realizacja inwestycji
Po zabezpieczeniu nieruchomości Emitent przystępuje do kolejnych czynności zmierzających do zrealizowania inwestycji:
•
wybór biura projektowego przygotowującego projekt architektoniczno – budowlany wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń,
•
komercjalizacji powierzchni handlowych,
•
organizacja finansowania,
•
wybór generalnego wykonawcy zajmującego się wykonaniem i koordynacją całości prac budowlanych.
Integralną częścią procesu inwestycyjnego jest komercjalizacja powierzchni, tj. pozyskiwanie najemców powierzchni w realizowanym
obiekcie. Proces komercjalizacji prowadzony jest samodzielnie przez własny dział komercjalizacji.
Ze strony Grupy Kapitałowej Emitenta w procesie komercjalizacji uczestniczy także zespół pracowników odpowiedzialny za realizację danego projektu inwestycyjnego, wśród nich inspektor nadzoru, specjaliści poszczególnych branż (sanitarnej, elektrycznej) architekt nadzorujący i koordynujący prace podwykonawców.
Wyłonienie generalnego wykonawcy odbywa się na podstawie przetargu, do którego zapraszane są największe firmy działające na rynku
krajowym, między innymi: Budimex Dromex S.A., Skanska S.A., Erbud S.A., Budus S.A., Warbud S.A., Mostostal Warszawa S.A. i inne.
Z wyłonionym w wielostopniowym przetargu generalnym wykonawcą zawierana jest umowa regulująca między innymi terminy wykonania poszczególnych etapów inwestycji i powiązany bezpośrednio z nimi harmonogram płatności wynagrodzenia.
Przy wybranych projektach inwestycyjnych Grupa Kapitałowa Emitenta samodzielnie angażuje podwykonawców, którzy są nadzorowani
przez dział nadzoru inwestycji Grupy Kapitałowej Emitenta bądź przez generalnego wykonawcę.
W obu wyżej opisanych przypadkach kompleksowy nadzór nad inwestycją i monitoring prowadzi Zarząd Emitenta wraz z podległymi działami realizacji inwestycji, kierownikiem projektu inwestycyjnego oraz - jeżeli jest taka konieczność -nadzorcą projektu w imieniu banku
finansującego inwestycję.
4. Marketing i sprzedaż
Wraz z rozpoczęciem prac budowlanych Grupa Kapitałowa Emitenta rozpoczyna działania marketingowe związane z reklamą i promocją
realizowanego obiektu handlowego. Ten zakres czynności dotyczy tylko obiektów własnych.
5. Zarządzanie obiektem
Ostatnim elementem, który pozostaje w gestii Grupy Kapitałowej Emitenta po wybudowaniu i oddaniu nieruchomości do użytku, jest samodzielne administrowanie obiektem. W przypadku galerii śródmiejskich Grupa Kapitałowa Emitenta przewiduje, że realizowanymi obecnie i w przyszłości obiektami będzie zarządzała samodzielnie, z uwagi na pozytywne i wymierne efekty finansowe, jakie zostały osiągnięte
na samodzielnie zarządzanej „Galerii Piastów” w Legnicy oraz Centrum Handlowym Twierdza w Kłodzku.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 41
część iII - Dokument Rejestracyjny
6.1.1.4.
Główni klienci
W kontekście prowadzonej przez Grupę Emitenta działalności wyodrębnić należy 3 kategorie klientów strategicznych:
1. Klienci wielkopowierzchniowi
Do klientów wielkopowierzchniowych Emitenta można zaliczyć między innymi:
•
Carrefour Polska Sp. z o.o.,
•
Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.,
•
Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o., (OBI)
•
Real Sp. z o.o. spółka komandytowa,
•
Empik Sp. z o.o.,
•
Metro Group Asset Services Sp. z o.o.
•
Marks & Spencer Polska Sp. z o.o.,
•
C & A Polska Sp. z o.o.,
•
Piotr i Paweł S.A.,
•
H & M Hennes & Mauritz Sp. z o.o.,
•
New Yorker Polska Sp. z o.o.
Powyższe firmy są głównymi najemcami w obiektach wielkopowierzchniowych oraz centrach handlowych. Stanowią grupę klientów gwarantujących bezpieczeństwo zrealizowania inwestycji, poprzez fakt długoterminowego wynajmu powierzchni, który wynosi najczęściej 10
lat + opcje na następne 5 lat. W przypadku tej grupy najemców osiągalne stawki czynszu oscylują w przedziale od 5,75 do 8,5 EUR/mkw.,
a wynajmowana powierzchnia zamyka się następujących przedziałach:
Najemca
Wynajmowana powierzchnia
Carrefour Polska Sp. z o.o.
od 4 000 mkw. do 19 000 mkw.
Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
od 5 000 mkw. do 10 000 mkw.
Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o.
około 10 000 mkw.
Real Sp. z o.o., spółka komandytowa
10 500 mkw.
EMPiK Sp. z o.o.
od 600 mkw. do 1 000 mkw.
H&M Hennes & Mauritz Sp. z o.o.
od 1 500 mkw. do 2 500 mkw.
Metro Group Asset Services Sp. z o.o.
około 10 000 mkw.
Marks & Spencer Polska Sp. z o.o.
od 1 300 mkw. do 2 000 mkw.
C & A Polska Sp. z o.o.
od 1 500 mkw. do 2 500 mkw.
Źródło: Emitent
Oprócz faktu, że powyższe firmy stanowią stabilne i bezpieczne źródła dochodów, są także gwarantem pozyskania mniejszych, lecz dużo
bardziej dochodowych najemców.
2.Najemcy małych i średnich powierzchni
Kolejną grupę klientów stanowią operatorzy znanych, światowych, europejskich i polskich marek, które między innymi - poprzez wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych i galeriach śródmiejskich - tworzą i powiększają swoje sieci dystrybucyjne. Najbardziej znane
marki obecne w obiektach Grupy Kapitałowej Emitenta to:
•
Douglas,
•
Bytom,
•
Tall Weijl,
•
Diverse,
•
Rossman,
•
Grupa LPP,
•
Ryłko,
•
Vobis,
•
KFC,
•
Deichmann,
•
Vistula i Wólczanka,
•
Wojas,
•
Almi Decor,
•
Kappahl,
•
Apart.
Klienci z tej grupy wynajmują mniejszą powierzchnię, mieszczącą się w przedziale od 100 do 1 000 mkw., jednak stawki czynszu są istotnie wyższe niż w grupie pierwszej i oscylują w przedziale od 10 do 40 EUR/mkw. Parametr ten w znacznym stopniu podwyższa średnią
czynszu uzyskiwaną z wynajmowanej powierzchni w danym obiekcie.
3. Najemcy lokalni
Kolejną grupę klientów stanowią firmy i przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie miasta, w którym realizowana jest inwestycja. Firmy te, mając ugruntowaną pozycję na rynku lokalnym, chcąc podnieść swoje dochody i prestiż wynajmują powierzchnie w atrakcyjnych lokalizacjach
oferowanych przez Grupę Kapitałową Emitenta.
42 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
4.
Klienci w transakcjach krótkoterminowych
Odrębną grupę klientów istotną dla działalności Grupy Kapitałowej Emitenta stanowią firmy, z którymi realizowane są transakcje krótkoterminowe. Znaczna ilość analizowanych ofert i projektów inwestycyjnych oraz znajomość rynku stworzyły możliwość uzyskania przychodów
z realizowania relatywnie szybkich transakcji, polegających na przygotowaniu nieruchomości pod inwestycje i odsprzedaż.
Operacje te polegają na:
•
kupnie gruntu,
•
przeprowadzeniu wymaganych procedur administracyjnych i uzgodnień,
•
uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu ternu lub pozwolenia na budowę,
•
sprzedaży gruntu.
Średni czas realizacji tego typu transakcji to 3 – 10 miesięcy. Ten typ transakcji charakteryzuje się niewielkim zaangażowaniem własnych
środków finansowych i dużą rentownością.
W grupie klientów, z którymi zrealizowano tego typu transakcje, znajdują się:
•
Carrefour Polska Sp. z o.o.,
•
Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.,
•
Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o.,
•
Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o.,
•
Makro Cash and Carry Polska S.A.,
•
Aldi Sp. z o.o.
Tabela: Struktura sprzedaży wartościowo z uwzględnieniem kluczowych klientów (w tys. PLN).
Operator
I półrocze 2009
Carrefour Polska Sp. z o.o.
2008
2007
2006
54 963
13 892
18 807
40 179
50
815
8 000
0
Cap Wroc Log Sp. z o.o.
0
0
482
8 278
Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o.
0
0
5 806
0
Abercromby Sp. z o.o.
0
56 407
0
0
Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o.o.
Makro Cash and Carry Polska S.A.
Najemcy „Galeria Piastów” w Legnicy
16 000
0
0
0
9 122
10 143
10 387
1 992
Najemcy „Galeria Twierdza” Kłodzko
5 676
270
0
0
Inni
6 344
10 021
8 704
5 960
92 155
91 548
52 186
56 409
RAZEM
Źródło: Emitent
6.1.1.5.
Bieżące przedsięwzięcia inwestycyjne Spółki
Na lata 2010-2012 zaplanowano budowę obiektów komercyjnych na terenie całej Polski o powierzchni całkowitej ok. 106 tys. mkw. Poniżej
przedstawiono chronologiczne zestawienie projektów inwestycyjnych na lata 2010 -2012, których bardziej szczegółowy opis znajduje się
poniżej.
Tabela: Chronologiczne zestawienie projektów inwestycyjnych na lata 2010-2012.
Lp.
Lokalizacja / nazwa projektu
1
Jelenia Góra/ „Pasaż Grodzki”
wynajem
galeria śródmiejska w centrum miasta,
Termin zakończenia
IV kw. 2010 r.
2
Kłodzko/ Park Handlowy Twierdza II
wynajem
park handlowy (Media Expert, Jysk, Biedronka)
IV kw. 2010 r.
3
Kalisz/ „Galeria Tęcza”
wynajem
galeria śródmiejska w centrum miasta,
II kw. 2011 r.
4
Zamość/ „Galeria Twierdza”
wynajem
galeria śródmiejska
II kw. 2011 r.
5
Świdnica/ „Galeria Świdnicka”
wynajem
galeria śródmiejska
I kw. 2012 r.
Przeznaczenie
Rodzaj obiektu komercyjnego
Źródło: Emitent
1. Śródmiejska Galeria Handlowa Pasaż Grodzki w Jeleniej Górze.
W 2007 roku Spółka pozyskała partnera, będącego właścicielem atrakcyjnie zlokalizowanej działki w centrum Jeleniej Góry, z którym poprzez podmiot zależny realizuje obiekt typu galeria śródmiejska o powierzchni całkowitej ok. 10 500 mkw. W lipcu 2009 r. spółka zależna
Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. realizująca inwestycję uzyskała pozwolenie na budowę i podpisała umowę z firmą Erbud S.A. na wykonawstwo obiektu ,,pod klucz”. Obiekt, po wybudowaniu, pozostanie własnością podmiotu powiązanego ze Spółką, aczkolwiek nie wyklucza się możliwości sprzedaży obiektu. Przewidywany termin ukończenia inwestycji to IV kw. 2010 r., przy czym planowana wielkość nakładów wyniesie ok. 44,8 mln PLN. Szacowany przychód z wynajmu powierzchni po całkowitym skomercjalizowaniu powinien wynieść około
4,1 mln PLN netto rocznie.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 43
część iII - Dokument Rejestracyjny
2.Park Handlowy Twierdza II w Kłodzku
Do posiadanej rezerwy terenowej o pow. 1,83 ha, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Handlowego Twierdza w Kłodzku,
Emitent dokupił 2,01 ha. Na tak scalonym gruncie o powierzchni 3,84 ha, wiosną 2009 r. rozpoczął projektowanie obiektu parku handlowego.
Planowana całkowita powierzchnia obiektu, to ok. 11 000 mkw. w którym znajdzie się 10 najemców. Prace budowlane rozpoczęto w listopadzie
2009 r., zakończenie planowane jest w IV kw. 2010 r. Wielkość nakładów powinna wynieść ok. 29,8 mln PLN. Szacowany przychód z wynajmu
powierzchni po całkowitym skomercjalizowaniu powinien wynieść około 4,5 mln PLN netto rocznie.
3. Śródmiejska Galeria handlowa Galeria Tęcza w Kaliszu.
Na gruncie o powierzchni 0,92 ha, Emitent poprzez swoją spółkę zależną E.F. Progres I Sp. z o.o. rozpoczął realizację budowy „Galerii Tęcza”,
o powierzchni ok. 33 750 mkw., w której znajdzie się ok. 86 sklepów. W czerwcu 2009 r. Emitent uzyskał pozwolenie na budowę obiektu oraz
w dniu 28 października 2009 r. jednostka zależna podpisała umowę na jego realizację. Prace rozpoczęto w listopadzie 2009 r. Przewidywany
termin ukończenia inwestycji to II kw. 2011 roku. Planowana wielkość nakładów finansowych to ok. 113,0 mln PLN. Szacowany przychód
z wynajmu powierzchni po całkowitym skomercjalizowaniu powinien wynieść około 16, 8 mln PLN netto rocznie.
4. Galeria Twierdza w Zamościu
Na zakupionym ze środków własnych gruncie o powierzchni ponad 7.4 ha Emitent poprzez swoją spółkę zależną E.F. Progres III Sp. z o.o.
zrealizuje projekt inwestycyjny przewidujący budowę Galerii Twierdza w Zamościu, o powierzchni 31 436 mkw., w którym znajdzie się blisko
80 sklepów z parkingiem na 850 miejsc. W chwili obecnej Emitent zakończył prace projektowe oraz złożył wniosek o pozwolenie na budowę.
Planowany termin jego uzyskania to maj 2010 r. W międzyczasie zakończono prace związane z rozbiórką zlokalizowanych na nieruchomości
obiektów. Przewidywany termin ukończenia inwestycji to II kw. 2011 r.; planowana wielkość nakładów wyniesie ok. 126,2 mln PLN. Szacowany przychód z wynajmu powierzchni po całkowitym skomercjalizowaniu powinien wynieść około 18 mln PLN netto rocznie.
5. Śródmiejska Galeria Handlowa Galeria Świdnicka w Świdnicy.
W Świdnicy w 2008 roku Emitent zabezpieczył umową przedwstępną nieruchomość gruntową o powierzchni 3.63 ha. Emitent poprzez swoją spółkę zależną E.F. Progres VI Sp. z o.o. zmierza zrealizować obiekt handlowy „Galeria Świdnicka”, o powierzchni ok. 20 100 mkw., w którym
znajdzie się ok. 65 sklepów oraz parking na 565 m.p. W sierpniu 2009 r. doprowadzono do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego budowę obiektu handlowego. Trwają prace projektowe i uzgodnienia. Uzyskanie pozwolenia
na budowę przewidziane jest na wrzesień 2010 r., rozpoczęcie budowy na IV kw. 2010 r., a zakończenie budowy na I kw. 2012 r. Szacunkowa
wartość inwestycji wyniesie ok. 72,2 mln PLN. Szacowany przychód z wynajmu powierzchni po całkowitym skomercjalizowaniu powinien
wynieść około 11 mln PLN netto rocznie.
6.1.1.6.
Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne Grupy Kapitałowej
Poniżej przedstawiono dwie kategorie projektów inwestycyjnych planowanych przez Grupę Kapitałową Emitenta: projekty przewidziane
do budowy i wynajmu oraz projekty na sprzedaż. Z uwagi na toczące się procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz negocjacje z głównymi najemcami, bądź uzgodnienia techniczne, ustalenie dokładnego terminu realizacji projektu inwestycyjnego nastąpi po spełnieniu się kluczowych warunków koniecznych do jego realizacji.
Tabela: Projekty inwestycyjne przewidziane do budowy i wynajmu.
Rodzaj obiektu komercyjnego
Powierzchnia
działek
Lp.
Lokalizacja / nazwa projektu
1
Centrum Handlowe Krosno
park handlowy – w trakcie negocjacji umowy OBI
76 697 mkw.
2
Centrum Handlowe Jarosław
park handlowy – procedura zmiany m.p.z.p./OBI
86 300 mkw.
Źródło: Emitent.
Całkowita powierzchnia gruntów przedstawiona w powyższym zestawieniu na dzień sporządzenia Prospektu wynosi 16,3 ha.
Tabela: Projekty inwestycyjne na sprzedaż.
Lokalizacja / nazwa projektu
1
KATOWICE - Olimpijska
2
WROCŁAW Marina Park
3
Skarżysko-Kamienna
obiekt wielofunkcyjny (galeria, biura, rozrywka) w centrum miasta
Zabudowa mieszkaniowa z częścią usługową osiedla Marina Park;
położone na wrocławskich Popowicach, w pobliżu parków i Odry;
projektowany mini port dla łodzi i jachtów oraz tramwaju wodnego
park handlowy – procedura zmiany m.p.z.p./ hipermarket
4
Zgorzelec LM
park handlowy
11 012 mkw.
5
Zgorzelec CA
Legnica Browar –
park handlowy
33 440 mkw.
6
7
biurowiec/apartamenty
Legnica Fortepiany
8
Opole Malinka
44 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
Opis projektu/możliwe zagospodarowanie
Powierzchnia
działek
Lp.
biurowiec klasy A oraz apartamenty, w centrum miasta, blisko „Galerii Piastów”, Urzędu Miasta i Parku Miejskiego
8 410 mkw.
68 513 mkw.
47 279 mkw.
8 600 mkw.
nieruchomość zbudowana/wielofunkcyjny
10 797 mkw.
działka z pozwoleniem na budowę obiektu handlowego
42 465 mkw.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Lp.
Lokalizacja / nazwa projektu
9
Brzeg
pawilon handlowy
10
Kłodzko przy Galerii Twierdza
Kłodzko przy Galerii
działka z przeznaczeniem pod stację paliw
12
Opis projektu/możliwe zagospodarowanie
Powierzchnia
działek
udział 13,15%
w 1 854 mkw.
3 000 mkw.
działka z przeznaczeniem pod obiekt Mc Donald
3 500 mkw.
13
Twierdza
Legnica Osiedle Ptasie
14
Grudziądz
park handlowy - projektowanie
18 299 mkw.
15
Stargard Szczeciński*
park handlowy – procedura zmiany m.p.z.p./ hipermarket
78 554 mkw.
16
Opole Turawa
park handlowy - projektowanie
17
Dąbrowa Górnicza
park handlowy - projektowanie
działka z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe
23 700 mkw.
46 479 mkw.
udział 50%
w 9 600 mkw.
Źródło: Emitent.
*) złożono wniosek o upadłość spółki celowej E.F. Progress IV Sp. z o.o. z możliwością układu, która jest właścicielem tej nieruchomości.
Całkowita powierzchnia gruntów przedstawiona w powyższym zestawieniu na dzień sporządzenia Prospektu wynosi 38,85 ha.
Emitent w przypadku zaistnienia korzystnych warunków rynkowych nie wyklucza powrotu do realizacji ww. projektów inwestycyjnych
zgodnie z posiadanymi uzgodnieniami i koncepcjami.
6.1.1.7.
Inne przyszłe projekty
Z uwagi na zaistniałą negatywną sytuację ekonomiczną, która swoim zasięgiem objęła także branżę deweloperską, Emitent bardzo ostrożnie ocenia potencjalne nowe projekty inwestycyjne. Duża konkurencja, jaka miała miejsce w latach 2007-2008, doprowadziła do powstania
znacznej ilości projektów deweloperskich. W związku z tym oraz trudnościami w uzyskaniu finansowania inwestycji, na rynku pojawiły się
projekty częściowo przygotowane do realizacji.
Biorąc pod uwagę powyższe, Emitent analizuje zakup projektów inwestycyjnych lub gruntów tylko w przypadku bardzo korzystnej ceny
zakupu oraz posiadania aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, istotnych uzgodnień technicznych oraz podpisanych umów najmu z głównymi najemcami.
Inny przypadek, w którym Emitent dopuszcza możliwość zakupu gruntu i zaangażowania środków finansowych w przygotowanie projektu
inwestycyjnego, to zakup gruntów wskazanych przez kontrahenta jako potencjalne miejsca zlokalizowania obiektu handlowego. Na dzień
sporządzenia Prospektu Emitent współpracuje w ramach opisanego schematu z firmą ALDI Sp. z o.o., OBI Sp. z o.o. oraz Makro Cash and Carry Polska S.A. Dalszym krokiem może być realizacja obiektu z opcją wynajmu lub sprzedaży, przy założeniu wynegocjowaniu korzystnych
warunków finansowych.
6.1.1.8.
Bank ziemi
Zgodnie ze swoimi strategicznymi założeniami, Grupa Emitenta stworzyła bank ziemi w całej Polsce, nabywając atrakcyjne grunty umożliwiające realizację wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, galerii handlowych, inwestycji mieszkaniowych i biurowo-usługowych,
a także realizację krótkoterminowych projektów inwestycyjnych. Na dzień sporządzenia Prospektu Grupa Kapitałowa Emitenta jest właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni około 686 tys. mkw.
6.1.2.
Nowe produkty i usługi
Grupa Emitenta nie wprowadzała w okresie od 2006 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu nowych produktów i usług poza opisanymi
w punkcie 6.1.1.2 „Dokumentu rejestracyjnego”.
6.2. Główne rynki i konkurencja Emitenta
6.2.1.
Opis rynków
1. Hipermarkety oraz supermarkety
W ciągu ostatnich lat zaszły istotne zmiany na polskim rynku handlu detalicznego. Od początku lat 90-tych podaż powierzchni handlowych
znacznie wzrosła i w 2010 r. obejmuje rosnącą liczbę międzynarodowych sieci handlu detalicznego, jak również placówek handlowych o wysokim standardzie. Zagraniczne sieci handlowe, inwestorzy i deweloperzy podejmują działalność w Polsce, by uzyskać dostęp do nowego
i mniej nasyconego rynku. W związku z tym, właścicielami wielkopowierzchniowych centrów handlowych oraz ich najemcami prowadzącymi handel detaliczny są w znacznym stopniu podmioty zagraniczne. Mimo postępującej koncentracji sprzedaży i rosnącego znaczenia
nowoczesnego handlu sieciowego, nadal charakterystyczną cechą rynku jest dominujący udział sklepów o powierzchni sprzedażowej do
100 mkw. Przeważający udział sklepów małych świadczy o tym, że wciąż większość Polaków preferuje zakupy w lokalnych sklepach. Pomimo tego, ekspansja wielkich sieci handlowych postępuje. Hipermarkety są przeważnie lokalizowane w miastach o największej liczbie
ludności, natomiast właściciele supermarketów umieszczają swoje sklepy w miastach średniej wielkości.
Pierwsze międzynarodowe sieci supermarketów pojawiły się w Polsce na początku lat 90-tych. Wśród nich były takie marki jak Billa, Rema
1000 czy Globi. W połowie ubiegłej dekady rozpoczęła się ekspansja największych międzynarodowych sieci hipermarketów, takich jak Auchan, Carrefour, Geant, Real czy Tesco.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 45
część iII - Dokument Rejestracyjny
W III kw. 2009 r. w Polsce działo ponad 200 hipermarketów, zlokalizowanych głównie w kompleksach centrów handlowych oraz kilka tysięcy supermarketów i dyskontów spożywczych. W sektorze wielkopowierzchniowych sklepów spożywczych okres dynamicznej ekspansji
dobiega końca. Na rynku hipermarketów pozostało czterech głównych graczy (Auchan, Carrefour, Real i Tesco). Głównymi podmiotami
w segmencie supermarketów są Carrefour, Tesco i Kaufland oraz delikatesy Piotr i Paweł oraz Alma. W segmencie dyskontów dominują Lidl
i Biedronka. Sieci supermarketów rozpoczynają weryfikację swoich lokalizacji i formatów – nietrafione inwestycje będą likwidowane, a nowe
starannie dobierane i analizowane. W 2009 r. w sektorze spożywczym otwarte zostały obiekty sieci Piotr i Paweł w Galerii Malta w Poznaniu,
Carrefour w Centrum Handlowym Twierdza Kłodzko oraz Alma we wrocławskiej Renomie i w Cuprum Arena w Lubinie. Dalszy rozwój sklepów z sektora spożywczego w Polsce będzie dotyczyć przede wszystkim supermarketów oraz niewielkich sklepów osiedlowych. Hipermarkety będą lokalizowane głównie w podmiejskich centrach i parkach handlowych. Stawki czynszowe za powierzchnie dla hipermarketów
ustabilizowały się na poziomie 6,5-8 euro/mkw./mc., a dla supermarketów 11-15 euro/mkw./mc. W związku z ograniczoną dostępnością
powierzchni dla spożywczych sklepów wielkopowierzchniowych nie przewiduje się istotnych spadków czynszów.
2.Centra handlowe
W pierwszej połowie 2009 r. w Polsce oddano do użytku blisko 390 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej, co stanowi wzrost o 95%
w stosunku do analogicznego okresu 2008 r. Kumulacja podaży spowodowana jest wejściem na rynek opóźnionych przedsięwzięć z lat
ubiegłych. Największe obiekty, które zostały ukończone w okresie styczeń-czerwiec 2009 r., to Galeria Malta w Poznaniu, Cuprum Arena
w Lubinie i Renoma we Wrocławiu. Na koniec czerwca 2009 r. zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce wyniosły 8 835 tys.
mkw. Na powierzchnię tą składały się: centra handlowe (72,5%), magazyny i parki handlowe (19,2%), centra wyprzedażowe (0,9%) oraz inne
obiekty handlowe (7,4%). Podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce nadal skoncentrowana jest w ośmiu największych aglomeracjach (61,4%), jednak corocznie wzrasta udział miast mniejszych (III kw. 2009 r.- 38,6%).
W 2008 roku zauważalna była intensyfikacja aktywności deweloperów w miastach o średniej wielkości, m.in. w Bydgoszczy, Białymstoku,
Słupsku, Opolu czy Zielonej Górze. W ciągu czterech kwartałów 2008 w lokalizacjach tego typu dostarczono łącznie prawie 409 tys. mkw.
powierzchni handlowej, tj. ponad trzykrotnie więcej niż w głównych miastach regionalnych. Te lokalizacje są coraz częściej wybierane nie
tylko przez polskie firmy, ale także znane międzynarodowe marki, np.: ZARA, H&M czy C&A, które w obiektach dobrej jakości chętnie lokalizują swoje sklepy.
Mimo spowolnienia gospodarczego nadal istnieje wielu sprzedawców przygotowanych do otwarcia nowych sklepów, a średnie miasta
wydają się być naturalnym kierunkiem ich ekspansji. Korzystnym czynnikiem dla średnich miast są koszty wynajmu, które są niższe niż
w większych miastach.
Globalny kryzys finansowy weryfikuje prognozy przyszłej podaży na rynku nieruchomości handlowych. Obserwowana jest nadal ożywiona
działalność budowlana, gdyż decyzje o budowanych dziś obiektach handlowych podejmowane były w szczycie koniunktury. Pod koniec
czerwca 2009 r. w budowie pozostawało ok. 1 mln mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej z datą ukończenia na lata 2009-2010. Blisko
66% budowanych obiektów znajduje się w miastach średniej i małej wielkości (m.in. Focus – Piotrków Trybunalski i Galeria Jurajska – Częstochowa), ale inwestycje prowadzone są również w największych aglomeracjach (m.in. IKEA Port w Łodzi, Bonarka City Center w Krakowie). Pozwoli to utrzymać w 2010 r. roczną podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce na poziomie 800 tys. mkw. Wstrzymane
zostały jednak budowy kilku znaczących obiektów handlowych (łącznie ok. 280 tys. mkw.). Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego
trudno jest oszacować, które z planowanych obiektów zostaną zrealizowane, które będą opóźnione, a które zostaną zaniechane. Jednak,
biorąc pod uwagę specyfikę procesów inwestycyjnych na rynku nieruchomości, z dużą dozą prawdopodobieństwa należy założyć znaczące
zmniejszenie poziomu rocznej podaży po 2010 r.
Dynamiczne zmiany obserwowane w sektorze odzieżowym kształtują trendy w zakresie popytu na nowoczesną powierzchnię handlową.
Z jednej strony kilka ze znanych sieci boryka się z problemami finansowymi, poszukuje nowych źródeł finansowania i modyfikuje swoje
strategie rozwoju. Z drugiej strony obserwowane są nowe wejścia i wzmożona ekspansja podmiotów z tego sektora, dążących do zajęcia
dominującej pozycji na rynku. Jak dotąd, nie przekłada się to na wzrost pustostanów, które pozostają na niskim poziomie 0-3,6%. Jednak
na szerszą niż dotychczas skalę występuje zjawisko wtórnego rynku najmu w centrach handlowych. Pogłębia się różnica pomiędzy czynszem umownym, a efektywnym, która związana jest ze wzrostem znaczenia zachęt w całkowitych pakietach najmu. Najwyższe stawki czynszowe występują przy głównych ulicach handlowych, gdzie plasują się na poziomie 80-84 euro/mkw./miesiąc oraz w centrach handlowych,
gdzie wynoszą 79-83 euro/mkw./miesiąc. Widoczna jest również silna dywersyfikacja czynszów w obiektach pierwszo i drugorzędnych.
Ograniczony dostęp do finansowania i oferowane warunki stanowią najpoważniejszą barierę dla rozwoju rynku najmu w Polsce. Na jego
rozwój miały również negatywny wpływ silne wahania kursu PLN do euro. Całkowite koszty najmu wzrosły nawet o 30-40%, ponieważ
umowy są podpisywane w euro, a płatności dokonuje się w PLN według kursu z dnia wystawienia faktury. W tej sytuacji sieci handlowe nie
pozostają bezczynne i podejmują różnego rodzaju działania – od akcji obniżek i wyprzedaży, w celu podniesienia obrotów, poprzez modyfikacje strategii ekspansji, wielkości sklepów i rodzaju oferty, aż po renegocjacje warunków najmu z właścicielami. Kryzys to również czas
sprzyjających okazji, fuzji, przejęć i nowych wejść. Do zjawisk obserwowanych w drugim kwartale 2009 r. należały: konsolidacje, poszukiwania inwestorów strategicznych, renegocjacje warunków kredytowania z bankami, wprowadzanie programów naprawczych. Odnotować
również należy nowe wejścia (TK MAXX, S.Olivier, New Look, Peacock, Starbucks Coffee), przyspieszenie ekspansji (Marks&Spencer) lub
kreowanie nowych konceptów (Ann Christine – New Yorker).
Wzrosło znaczenie zachęt w całkowitych warunkach najmu. Wprowadzane są one na szerszą niż dotychczas skalę i obejmują: czynsze kroczące, czynsze od obrotu, wakacje czynszowe lub partycypacje w aranżacji lokalu. Wysokość stawki czynszowej stała się ważnym, ale nie
jedynym wyznacznikiem decyzji o wynajęciu lokalu. Liczy się całkowity koszt najmu, włączając kwoty wydane na aranżację lokalu, koszty
eksploatacyjne i marketingowe.
Marketbeat Polska – Jesień 2009 – Cushman & Wakefield 2009
Marketbeat Polska – Jesień 2009 – Cushman & Wakefield 2009
Rynek komercyjny 2009 – Knight Frank 2009
Centra handlowe w średnich miastach Polski – DTZ – I kw. 2009
Marketbeat Polska – Jesień 2009 – Cushman & Wakefield 2009
46 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Nadal najwyższy poziom miesięcznych, wywoławczych czynszów za wynajem powierzchni w centrach handlowych za tzw. prime units,
czyli powierzchnie od 100 do 150 mkw. osiągany jest w Warszawie, gdzie stawki wahają się od 65 do 90 euro/mkw. Za stolicą uplasował się
Kraków z nieco niższymi stawkami 60-70 euro/mkw. Trójmiasto, Poznań oraz Wrocław to regiony, w których miesięczne stawki czynszów
za te powierzchnie wahają się od około 40 euro/mkw. do 55 euro/mkw., natomiast najniższe wartości czynszów odnotowano w Katowicach,
Szczecinie i Łodzi, gdzie najemcy są skłonni zapłacić od ok. 40 euro/mkw. do 50 euro/mkw. powierzchni handlowej.
W związku ze znaczącym wzrostem nasycenia powierzchniami handlowymi obserwowanymi w ostatnich latach, Emitent przewiduje, że
najbardziej dynamiczny rozwój centrów handlowych będzie miał miejsce w małych i średniej wielkości miastach. Dodatkowym czynnikiem
sprzyjającym tej tendencji są niższe koszty pozyskania gruntów w stosunku do kosztów w największych aglomeracjach.
3. Rynek powierzchni biurowych
Warszawa pozostaje najbardziej dojrzałym rynkiem biurowym w Polsce z zasobami nowoczesnej powierzchni na wynajem szacowanymi
na około 2,43 mln mkw. Wśród rynków regionalnych (Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto i Katowice) pozycję lidera po raz pierwszy zajął
Wrocław, którego zasoby powierzchni biurowej na wynajem przekroczyły poziom 257 tys. mkw., dzięki zrealizowaniu w 2008 roku rekordowej wielkości nowej podaży (ponad 105 tys. mkw.). Za stolicą Dolnego Śląska uplasował się Kraków, z zasobami szacowanymi na około 234
tys. mkw., natomiast trzecią pozycję zajęło Trójmiasto (184 tys. mkw. powierzchni biurowej na wynajem). Najmniejszym rynkiem pozostają
Katowice, gdzie istnieje ponad 111 tys. mkw. biur.
W całym 2008 roku w największych polskich miastach zrealizowano około 472 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej na wynajem,
z czego około 52% (247 tys. mkw.) stanowiła nowa podaż dostarczona na rynek warszawski. Na 5 głównych rynkach regionalnych w minionych 12 miesiącach deweloperzy oddali do użytku 225 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, prawie dwukrotnie więcej niż
w 2007 roku. Osiągnięcie tak dobrego wyniku było możliwe dzięki realizacji w tych miastach większych niż w minionych latach przedsięwzięć (np. Bema Plaza we Wrocławiu).
Poza rynkiem warszawskim, gdzie w 2009 r. powstawało około 413 tys. mkw. powierzchni biurowej, najdynamiczniej rozwija się rynek w Krakowie. Szacuje się, że w tym mieście na różnych etapach budowy znajduje się ponad 152 tys. mkw. nowoczesnych biur. Znacznie mniejsza
aktywność obserwowana jest w pozostałych miastach regionalnych, gdzie powstaje od około 30 tys. mkw. do 61 tys. mkw. powierzchni
biurowej. Dynamiczny rozwój niektórych regionalnych rynków biurowych sprawił, że miasta te stały się obiektem zainteresowania rosnącej
liczby międzynarodowych deweloperów. Z drugiej strony zauważa się coraz silniejszą pozycję wybranych lokalnych firm (np. Grupa Buma
w Krakowie, Archicom we Wrocławiu czy Allcon w Trójmieście).
W konsekwencji zawirowań na rynkach finansowych, które miały miejsce w 2008 i 2009 roku, rozpoczęcie realizacji nowych przedsięwzięć
będących na etapie planowania może zostać odłożone w czasie ze względu na ograniczony dostęp do finansowania dłużnego i większą
ostrożność deweloperów w podejmowaniu nowych przedsięwzięć.
Popyt zarejestrowany w 2008 roku w Warszawie był wysoki, porównywalny z rekordowym rokiem 2007. W okresie styczeń-grudzień 2008 r.
w stolicy podpisano umowy najmu na ponad 445 tys. mkw., z czego ponad 60% powierzchni biurowej wynajęto na zasadzie pre-let, co było
wynikiem mniejszej ilości powierzchni dostępnej w istniejących budynkach. W 2008 roku odnotowano także znaczące transakcje najmu
podpisywane przez duże podmioty zdecydowane na konsolidację swojej działalności w jednej lokalizacji (np. Pekao S.A. czy TP S.A.).
W głównych miastach regionalnych wolumen zawartych umów najmu wyniósł blisko 179 tys. mkw., przy czym największym zainteresowaniem najemców cieszył się Kraków i Wrocław (odpowiednio 54 500 mkw. i 57 tys. mkw. wynajętej powierzchni). Popyt kreowany był głównie
przez firmy oferujące profesjonalne usługi, sektor finansów i bankowości oraz branżę IT.
Po spowolnieniu, jakie miało miejsce w pierwszym kwartale 2009 r., drugi kwartał okazał się bardziej optymistyczny. Spadki czynszów
i zwiększenie liczby zachęt dla najemców zaowocowały lekkim wzrostem wolumenu transakcji najmu. Na rynku przybywa biur oferowanych na podnajem przez firmy redukujące potrzeby powierzchniowe i szukające oszczędności. W rezultacie widoczny jest dalszy lekki
wzrost współczynnika powierzchni niewynajętej oraz spadek poziomu czynszów. Wciąż jednak problemy dotyczące finansowania nowych
przedsięwzięć sprawiają, że wiele planowanych procesów inwestycyjnych zostało wstrzymanych.
Stawki czynszu w większości miast regionalnych kształtują się na podobnym poziomie i średnio wynoszą 13-16 euro/mkw., co znaczy, że są
około 10% niższe niż w III kwartale 2008 r. W przypadku wielu budynków stawki są jeszcze niższe i wynoszą około 10-12 euro/mkw. Najniższe
stawki odnotowane zostały w Łodzi, Trójmieście i Katowicach.
Trudność w uzyskaniu kredytów bankowych oraz wyższe marże podwyższają znacznie koszty finansowania inwestycji. Wymagania banków
odnośnie wysokiego poziomu przednajmu przed rozpoczęciem budowy biurowca uniemożliwiają przeprowadzenie dużej części inwestycji. Z drugiej strony brakuje środków własnych, których źródłem mogłaby być sprzedaż istniejących budynków biurowych, gdyby naturalnie
miały miejsce transakcje kupna. Plany deweloperów podlegają zatem systematycznej rewizji. Szacuje się, iż jedynie 550 tys. mkw. realnie
zostało oddanych do użytku w głównych miastach Polski w 2009 r. (55% z tej liczby już działa na rynku), a jedynie 345 tys. mkw. prawdopodobnie zostanie dostarczonych na rynek w 2010 roku. Autorzy cytowanego raportu10 oceniają, że jeszcze mniejsza liczba nowych realizacji
wejdzie na rynek w 2011 roku – około 272 tys. mkw. - okres 24 miesięcy to zazwyczaj czas, kiedy efekty gospodarcze przekładają się na stronę
podażową w nieruchomościach. Autorzy zaznaczają, iż obecne deklaracje deweloperów odnośnie planów na lata 2010-2011 dotyczą znacznie wyższych wartości – prawie dwukrotnie więcej w stosunku do roku 2010 i blisko sześciokrotnie więcej w 2011 roku. Autorzy uważają,
iż nowa podaż powierzchni biurowej będzie systematycznie hamować do 2011 roku i nie spodziewają się, aby deweloperzy rozpoczęli
wiele nowych inwestycji, pomimo prognozowanego ożywienia gospodarczego w 2010 roku oraz oczekiwanego odmrożenia finansowania
w 2010 roku.
10
Rynek komercyjny 2009 – Knight Frank 2009
Marketbeat Polska – Jesień 2009 – Cushman & Wakefield 2009
Marketbeat Polska – Jesień 2009 – Cushman & Wakefield 2009
Rynek Powierzchni Biurowych III kw. 2009 – Colliers International Poland
Prognoza rozwoju rynku nieruchomości biurowych w Polsce: Powrót do przyszłości? – Jones Lang LaSalle, Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową - Sierpień 2009
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 47
część iII - Dokument Rejestracyjny
Zahamowanie podaży to również efekt zatrzymania prac budowlanych przy biurowcach w trakcie realizacji. Ocenia się, iż 103 tys. mkw.
znajduje się w tej sytuacji. Co więcej, wiele obiektów w trakcie zaawansowanych prac planistycznych zostaje zmniejszonych lub dzielonych
na etapy, przy czym często deweloperzy skłaniają się ku nisko kapitałochłonnym rozwiązaniom.
Rok 2010 powinien upłynąć pod znakiem warunków korzystnych dla najemców. Takie zjawiska jak rosnący rynek podnajmu (szacowany
w 2009 na 50 tys. mkw. w Warszawie i 10 tys. mkw. w Krakowie), zwiększająca się dostępność biur (282 tys. mkw. w głównych polskich miastach) oraz presje zniżkowe na czynsze wpisały się na trwałe w rynkowe realia. Tendencje te dotyczą wszystkich rynków w Polsce, można dokonać pewnego zróżnicowania w ramach Polski. Sytuacja ta potrwa zapewne do roku 2011. Autorzy spodziewają się, że do tego czasu wolna
powierzchnia zostanie wchłonięta przez rynek, co w połączeniu z reaktywacją popytu w następstwie ożywienia gospodarczego, powinno
dać deweloperom sygnał do rozpoczynania prac budowlanych przy nowych inwestycjach. Okres 2012 – 2013 przyniesie zatem ożywienie
po stronie nowej podaży biurowej. Autorzy uważają, że stawki czynszowe mogą zareagować na tą sytuację już wcześniej. W wariancie optymistycznym, transakcyjne stawki czynszu powinny ustabilizować się w połowie 2010 roku, a w 2011 roku mogą rozpocząć się niewielkie
presje zwyżkowe na czynsze, nie przekraczające 3% r/r. Taka sytuacja może dotyczyć Warszawy i 2-3 innych rynków regionalnych. Prognozy
dotyczące poziomu wynajętej powierzchni biurowej w 2010 roku są obarczone dużą niepewnością.
4. Rynek mieszkaniowy
W pierwszej połowie 2009 r. rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce wykazywał niewielką aktywność konsumencką, choć w porównaniu z wynikami pod koniec 2008 r., sprzedaż mieszkań poprawiła się, zwłaszcza w II kwartale 2009 r. Na niektórych rynkach w Polsce
odnotowano nawet dwucyfrowy wzrost liczby sprzedanych lokali. Wynik ten nie napawa jednak zbyt dużym optymizmem, jeśli weźmiemy
pod uwagę łączne dane dotyczące sprzedaży, które były kilkukrotnie słabsze niż w pierwszej połowie 2008 r., zwłaszcza w porównaniu z tym
samym okresem 2007 r. W pierwszym półroczu 2009 r. do wzrostu popytu w Polsce przyczynił się spadek cen, możliwość ich negocjacji oraz
wzrost zainteresowania rządowym programem pobudzania rynku nieruchomości mieszkaniowych „Rodzina na swoim” ze strony kupujących i deweloperów, którzy zaczęli dostosowywać ceny swoich inwestycji do cen obowiązujących w programie. Struktura popytu uległa
zmianie na rzecz tańszych mieszkań. Programu „Rodzina na swoim” nie można jednak postrzegać jako panaceum na wszystkie problemy
rynku, ponieważ rzeczywisty popyt nadal w dużym stopniu jest uzależniony od możliwości uzyskania kredytów hipotecznych, oczekiwań
nabywców i ogólnej sytuacji gospodarczej. Pomimo dużych potrzeb mieszkaniowych w Polsce, można oczekiwać, że w perspektywie średniookresowej klienci nadal będą ostrożnie podejmować decyzje o zakupie nieruchomości.
W II kwartale 2009 r. doszło do korekty trendów cenowych – tempo spadku cen zwolniło, a na niektórych rynkach odnotowano nawet
niewielki wzrost średnich cen nominalnych. Na rynkach pierwszej fali boomu mieszkaniowego (Warszawa, Kraków i Wrocław) można oczekiwać stopniowego wkroczenia na ścieżkę wzrostu cen i dalszej ich stabilizacji. Rynki drugiej fali (Trójmiasto, Łódź, Katowice, Poznań i inne
miasta regionalne) są zazwyczaj bardziej narażone na skutki kryzysu, ale również w tych miastach zaobserwowano pierwsze oznaki wzrostu
cen. Wyraźne zmiany w kierunku stabilizacji cen na tych rynkach nadejdą jednak z pewnym opóźnieniem. Nie należy się spodziewać gwałtownego spadku cen nieruchomości mieszkaniowych, a raczej ich stabilizację. Utrzymująca się niepewność na rynku powoduje, że ceny
mieszkań będą dalej w dużym stopniu związane z przyszłą polityką banków w zakresie finansowania i udzielania kredytów hipotecznych,
oczekiwaniami ekonomicznymi klientów oraz ze stanem polskiej gospodarki w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego.11
5. Transakcje inwestycyjne
Negatywna sekwencja zdarzeń, jaką obserwowano w 2009 r. na rynku nieruchomości, jest konsekwencją poważnych zawirowań w sektorze finansowym. Kryzys na światowych rynkach finansowych nie ominął Polski, a zwłaszcza kupujących, którzy w wysokim stopniu korzystali z finansowania bankowego, ponieważ koszt tego finansowania znacząco wzrósł, przy jednoczesnym bardzo ograniczonym dostępie
do finansowania (zwłaszcza dla wysokich wskaźników kredytu do wartości nieruchomości). W konsekwencji wartość zawartych transakcji
drastycznie spadła, przy czym zauważalne są nadal pojedyncze transakcje na rynku nieruchomości. Należy zauważyć, iż Polska zaczęła odczuwać skutki globalnej recesji dopiero po wrześniu/październiku 2008 roku. Jednakże pomimo znacznego spadku obrotów na rynku nieruchomości stopy kapitalizacji w pierwszych 8-9 miesiącach 2008 roku nie odnotowały znaczących wahań. Sytuacja zmieniła się drastycznie
po upadku Lehman Brothers oraz drugiej fali kryzysu na rynkach finansowych.12
Według autorów cytowanego raportu, stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości biurowych w 2009 r. wyniosły 7,25-7,50% oraz około 7,00% dla najlepszych centrów handlowych. Stopy kapitalizacji ulegały dekompresji na skutek globalnego spowolnienia gospodarczego,
mniejszego zainteresowania inwestorów oraz niskiej dostępności finansowania bankowego. Autorzy raportu nie spodziewają się jednak
dalszej dekompresji stóp w najbliższej przyszłości. Jeszcze wyższe stopy kapitalizacji nie wygenerują większych obrotów na rynku, ponieważ prawdopodobnie większość właścicieli nieruchomości nie będzie decydować się na sprzedaż przy tak znacznej korekcie cen. Autorzy
raportu przewidują wzrost aktywności transakcyjnej przyciągającej więcej kapitału poszukującego produktu inwestycyjnego i próbującego
skorzystać ze zrewidowanych oczekiwań cenowych niektórych sprzedających oraz silnych podstaw makroekonomicznych i demograficznych Polski.
6.2.2.
Struktura sprzedaży
Tabela: Struktura sprzedaży wartościowo z podziałem na sprzedaż towarów oraz produktów i usług (w tys. PLN).
Wyszczególnienie
Sprzedaż towarów
I półrocze 2009
70 842
2008
2007
16 000
2006
34 484
44 129
Sprzedaż produktów i usług
21 313
75 548
17 702
12 280
Razem
92 155
91 548
52 186
56 409
Źródło: Emitent
11
12
Marketbeat Polska – Jesień 2009 – Cushman & Wakefield 2009
Prognoza rozwoju rynku nieruchomości biurowych w Polsce: Powrót do przyszłości? – Jones Lang LaSalle, Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową - Sierpień 2009
48 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Sprzedaż towarów obejmuje głównie sprzedaż nieruchomości, które Emitent nabywa na własny rachunek i odsprzedaje kolejnym nabywcom, lub które są nabywane na rachunek Emitenta w ramach umów zawartych ze zleceniodawcami i po przeprowadzeniu uzgodnionych
procedur np. administracyjnych są następnie odsprzedawane. Natomiast sprzedaż produktów i usług obejmowała przede wszystkim przychody z najmu nieruchomości własnych, w tym refakturowane koszty mediów, przychody ze sprzedaży obiektów handlowych wykonanych
na zlecenie stron trzecich oraz refakturowane koszty, jakie poniósł Emitent z tytułu prac budowlanych. Nie jest celowe doszukiwanie się
prawidłowości w kształtowaniu się powyższych źródeł przychodów, gdyż wynika to z indywidualnych aspektów poszczególnych nieruchomości, otrzymanych zleceń oraz prowadzenia przez klientów Emitenta poszczególnych przedsięwzięć.
Tabela: Przychody ze sprzedaży według segmentów działalności (w tys. PLN).
Wyszczególnienie
I półrocze 2009
2008
Najem nieruchomości
14 744
12 959
11 266
2 660
Sprzedaż nieruchomości
70 836
72 413
34 484
44 129
Inne
RAZEM
2007
2006
6 575
6 176
6 436
9 620
92 155
91 548
52 186
56 409
Źródło: Emitent
Emitent systematycznie zwiększa przychody ze sprzedaży, zarówno na poziomie transakcji jednorazowych, jak i długoterminowych wpływów z najmu.
Tabela: Struktura sprzedaży wartościowo z uwzględnieniem kluczowych klientów (w tys. PLN).
Operator
Carrefour Polska Sp. z o.o.
I półrocze 2009
2008
2007
2006
54 963
13 892
18 807
40 179
50
815
8 000
0
Cap Wroc Log Sp. z o.o.
0
0
482
8 278
Jeronimo Martins Dystrybucja
0
0
5 806
0
Abercromby Sp. z o.o.
0
56 407
0
0
Makro Cash and Carry
16 000
0
0
0
Najemcy „Galeria Piastów” w Legnicy
9 122
10 143
10 387
1 992
Najemcy „Galeria Twierdza Kłodzko”
5 676
270
0
0
Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o.o.
Inni
RAZEM
6 344
10 021
8 704
5 960
92 155
91 548
52 186
56 409
Źródło: Emitent
Wiodącym klientem Emitenta jest Grupa Carrefour, z którym Emitent współpracuje już od kilku lat.
Tabela: Struktura sprzedaży wartościowo w układzie geograficznym (w tys. PLN).
Lokalizacja
I półrocze 2009
2008
2007
2006
Białystok
0
2
117
Brzeg
0
0
5 886
0
Grudziądz
0
0
509
23 245
55 184
389
32
0
Jastrzębie Zdrój
Katowice
22 002
59
67
0
0
Kłodzko
5 989
287
0
0
Legnica
30 635
11 869
10 844
2 388
Opole
7
5 013
6 268
0
Sandomierz
0
0
1 350
0
Szczecin
0
10 630
18 767
1 324
Tarnowskie Góry
0
0
0
1 000
0
Wrocław
Zamość
Zgorzelec
pozostałe
RAZEM
8
36
153
204
4 878
90
0
0
58 285
8 111
2 938
69
92
59
3 512
92 155
91 548
52 186
56 409
Źródło: Emitent
Dotychczasowe główne obszary, gdzie Spółka zakończyła przedsięwzięcia oraz uzyskała z tego tytułu przychody, to południowa i zachodnia Polska. Jednakże Emitent realizuje wiele przedsięwzięć w innych częściach kraju i nie jest uzależniony w swoich przychodach od konkretnego regionu.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 49
część iII - Dokument Rejestracyjny
6.2.3.
Konkurencja
Branża, w której działa Grupa Emitenta jest branżą wysoce dochodową. Fakt ten sprawia, iż wiele firm prowadzi bądź zamierza rozszerzyć dotychczasową działalność o zakres, w jakim działa Grupa Emitenta. Jednak główny trzon konkurencji stanowią firmy od lat działające
w branży, dobrze zorientowane i ulokowane z inwestycjami na krajowym rynku. Wśród firm konkurencyjnych w stosunku do działalności
Grupy Emitenta należy wymienić między innymi:
1. Parkridge Holdings Ltd. – brytyjska grupa deweloperska o zasięgu międzynarodowym specjalizująca się w inwestycjach w centra
handlowe, biurowe oraz magazynowe. Na rynku polskim holding reprezentowany jest przez podmioty Parkridge CE Developement
Limited Sp. z o.o. oraz Parkridge Retail Developement Sp. z o.o.
2. Polimeni International LLC – amerykańska grupa deweloperska realizująca inwestycje w centra handlowe. W Polsce obecna
poprzez spółkę Polimeni International Sp. z o.o.
3. Raiffeisen Evolution GmbH – spółka grupy Raiffesen specjalizująca się w działalności deweloperskiej na obszarze Europy ŚrodkowoWschodniej. W Polsce spółka realizuje sieć centrów handlowych FERIO (zrealizowane: Legnica, Puławy, Konin), które prezentowane
są jako rodzinne centra handlowo usługowe przeznaczone dla małych i średnich miast.
4. Quinlan Private Golub Sp. z o.o. – międzynarodowa grupa inwestycyjno – deweloperska, działająca na obszarze Europy
Środkowej.
5. Mayland International Ltd. – międzynarodowa grupa deweloperska specjalizująca w inwestycjach komercyjnych (centra i galerie
handlowe).
6. Womak Sp. z o.o. – grupa inwestorska realizująca inwestycje w sektorze nieruchomości komercyjnych. Grupa zrealizowała trzy
projekty inwestycyjne (Poznań, Lublin, Wrocław).
7. Gray International Ltd. – przedsiębiorstwo deweloperskie realizujące inwestycje w Lublinie. Poza działalnością deweloperską
przedsiębiorstwo Gray International świadczy usługi doradcze, architektoniczne i pośrednictwa wynajmu nieruchomości.
8. Caelum Development Sp. z o.o. – polska spółka deweloperska założona przez irlandzkiego inwestora (Capital Partners). Spółka
specjalizuje się działalności inwestycyjnej oraz deweloperskiej. W swoim portfelu posiada 22 obiekty komercyjne, zlokalizowane
głównie w średniej wielkości miastach. Spółka posiada także obiekty na terenie Niemiec, Węgier i Rumunii.
9. Echo Investment S.A. - podstawowym przedmiotem działalności spółki są usługi związane z nieruchomościami, obrót
nieruchomościami gruntowymi i działalność na rynku budownictwa mieszkaniowego oraz budynków handlowo-przemysłowych.
10. Plaza Centers Poland Sp. z o.o. – spółka należy do międzynarodowej grupy deweloperskiej centrów handlowo-rozrywkowych.
Grupa działa na rynkach Europy Środkowej oraz Środkowo-Południowej i w Indiach.
11. GTC S.A. - spółka prowadzi działalność gospodarczą na rynku nieruchomości. Obszary rynku, na których spółka skupia swoje
działania to budownictwo komercyjne (centra biurowe, handlowe itp.), budownictwo mieszkaniowe oraz sprzedaż i wynajem lokali.
Spółka operuje na rynku polskim i zagranicznym.
12. Pa Nova S.A. - oferuje usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Głównymi
realizacjami firmy są obiekty handlowe, stacje paliw, obiekty przemysłowe i obiekty użyteczności publicznej.
13. Property Group S.A. - spółka oraz jej jednostki zależne prowadzą działalność w zakresie zagospodarowywania nieruchomości,
inwestycji oraz zarządzania aktywami w Europie Środkowo-Wschodniej.
14. LC Corp S.A. - spółka holdingowa kontrolującą grupę spółek: Arkady Wrocławskie S.A. i Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o., Warszawa
Nieruchomości Sp. z o.o., których podstawowym przedmiotem działalności jest działalność deweloperska polegająca na nabywaniu
nieruchomości i budowaniu obiektów o przeznaczeniu mieszkaniowym, biurowym, handlowym lub usługowym, a następnie
sprzedaży lub najmie lokali położonych w tych obiektach.
15. Dom Development S.A. – podstawowym przedmiotem działalności spółki jest działalność na rynku budownictwa mieszkaniowego.
Spółka realizuje swe prace wyłącznie na rynku krajowym, przede wszystkim w regionie warszawskim, koncentruje się na mieszkaniach
o podwyższonym standardzie.
16. J.W. Construction Holding S.A. – polski holding specjalizujący się w działalności deweloperskiej mieszkaniowej, głównie
w największych miastach polski. Spółka koncentruje się na segmencie popularnym.
17. Polnord S.A. – polski holding prowadzący działalność deweloperską i budowlaną na terenie Polski i Rosji.
W zakresie, o którym mowa poniżej, konkurencję stanowią także duże sieci handlowe działające na rynku krajowym takie jak
•
Tesco Sp. z o.o.,
•
Castorama Polska Sp.
z o.o.,
•
•
OBI Sp. z o.o.,
Lidl Sp. z o.o.
•
Real Sp. z o.o.,
•
Auchan Sp. z o.o.,
•
Metro Group Asset
Services Sp. z o.o.,
•
Aldi Sp. z o.o.,
Firmy te działają poprzez własne działy ekspansji, pozyskując lokalizacje pod swoje obiekty handlowe. Jednak ich skuteczności jest ograniczona z uwagi na długi proces decyzyjny wynikający z mocno rozbudowanej struktury organizacyjnej. Grupa Emitenta w historii swej działalności przejmowała już nieruchomości będące w części zakupione przez jedną z wymienionych powyżej firm konkurencyjnych. Następnie
Grupa samodzielnie kończyła proces scalania gruntu, uzyskiwania wszelkich uzgodnień administracyjnych i realizacji inwestycji. W opisanym przypadku jednym ze sprzedających był koncern Metro AG, który po ponad 3 latach procesu scalania gruntu i prowadzenia uzgodnień
odsprzedał przedsięwzięcie Grupie Emitenta.
Powyższe zestawienie nie uwzględnia wszystkich przedsiębiorstw, prowadzących działalność konkurencyjną wobec Grupy Emitenta.
Do grupy tych należą zarówno przedsiębiorstwa ogólnokrajowe, regionalne oraz lokalne przedsiębiorstwa budowlano-montażowe o lokalnym zasięgu działania. Grupa Emitenta nie wyklucza pojawienia się nowych przedsiębiorstw na rynku, których działalność będzie konkurencyjna wobec działalności Grupy Emitenta.
50 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
6.3. Wpływ czynników nadzwyczajnych
Od początku roku 2006 do daty zatwierdzenia Prospektu na działalność Grupy Emitenta nie miały wpływu żadne czynniki nadzwyczajne.
6.4. Uzależnienie Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub
finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych
6.4.1.
Umowy handlowe
W ramach normalnego toku działalności Emitent oraz Spółki z jego Grupy zawarły umowy z generalnymi wykonawcami i z projektantami
oraz umowy o zakup gruntów.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu łączna wartość umów zawartych przez te podmioty z:
•
generalnymi wykonawcami wynosi 118 000 tys. PLN,
•
projektantami - 11 500 tys. PLN.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent i Spółki z jego Grupy zawarły umowy przedwstępne zakupu gruntów o wartości ponad
31 500 tys. PLN.
Emitent w ramach prowadzonej przez siebie działalności nie jest uzależniony od umów handlowych.
Ponadto poniżej Emitent zawarł opis istotnych umów handlowych, tj. takich które przekraczają 10% kapitału własnego Emitenta.
1. Umowa pomiędzy E.F Progress I Sp. z o.o., a P.B Cezbed Sp. z o.o. o Generalne Wykonawstwo Inwestycji w Ramach
Realizacji Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Tęcza w Kaliszu
Umowa pomiędzy E.F Progress I Sp. z o.o. a P.B Cezbed Sp. z o.o. o Generalne Wykonawstwo Inwestycji w Ramach Realizacji Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Tęcza w Kaliszu.
W dniu 28 października 2009 r. Cezbed Sp. z o.o. zawarł ze Spółką E.F. Progress I, w której Emitent posiada 100 % udziałów, umowę o generalne wykonawstwo Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Tęcza w Kaliszu.
Wartość kontraktu wynosi łącznie 69 700 tys. PLN netto.
Zgodnie z umową obiekt ma być wykonany od dnia 4 listopada 2009 r. do dnia 15 marca 2011 r., kiedy to ma zostać wszczęta procedura odbiorowa, przy czym zakończenie robót budowlanych umożliwiających rozpoczęcie prac przez Najemców wraz ze strefą dostaw ma nastąpić
do dnia 15 grudnia 2010 r., a wykonanie zewnętrznego układu drogowego do dnia 15 marca 2011 r.
W ramach gwarancji dobrego wykonania zamawiający zatrzymuje 10% wartości netto wynagrodzenia tytułem kaucji. Istnieje przy tym
możliwość zamiany 5% zatrzymanej kaucji na gwarancję bankową w wysokości 5% wartości wynagrodzenia netto na okres gwarancji, przy
czym po upływie 5 lat zabezpieczenie ulega obniżeniu do kwoty stanowiącej równowartość 5% wartości robót dachowych.
Wykonawca udzielił zamawiającemu gwarancji za wady przedmiotu umowy na okres 5 lat, przy czym gwarancji na urządzenia lub materiały
zastosowane na budowie udzielono na taki sam okres jak producent tychże urządzeń lub materiałów, jednakże nie krótszej niż 2 lata. Okres
gwarancji rozpoczyna się z dniem dokonania bezusterkowego odbioru końcowego.
Za opóźnienia w wykonaniu robót ponad terminy kluczowe obiektu, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5%
całkowitego wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, przy czym kary te mogą być zwrócone na wniosek wykonawcy, jeżeli dalsze
roboty są realizowane zgodnie z harmonogramem, a opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zostanie całkowicie nadrobione i nie
wpłynie ono na zachowanie innych terminów kluczowych; gdy opóźnienie nie zostanie nadrobione Wykonawca zapłaci na rzecz zmawiającego dodatkową karę umowną w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu
umowy.
Obie strony ustaliły, że suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego netto, jednakże po 30 maja 2010 r.
w przypadku przekroczenia terminu realizacji obiektu, wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia. Obie strony zastrzegły sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość kar
umownych.
Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on na rzecz zamawiającego karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia netto. Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, zapłaci on na rzecz
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.
2. Umowa Sprzedaży Udziałów w spółce Jogra 2 Sp. z o.o.
W dniu 15 maja 2007 r. w wykonaniu zawartej w dniu 23 stycznia 2007 r. (wraz z kolejnymi aneksami) Umowy Inwestycyjnej oraz uchwały
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Jogra 2 Sp. z o.o. z dnia 15 maja 2007 r. Emitent objął 81 556 udziałów w spółce Jogra 2
Sp. z o.o. (dalej „Spółka”), które to udziały zobowiązał się pokryć wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrocławiu o pow. 58 375 mkw. oraz prawem własności posadowionych na ww. nieruchomości budynków, budowli
i urządzeń, stanowiących odrębną nieruchomość („Nieruchomość”). Jednocześnie wraz z przeniesieniem przedmiotowego aportu spółka
Jogra 2 Sp. z o.o. przejęła wszelkie zobowiązania zabezpieczone na Nieruchomości, a wynikające z umowy o kredyt inwestycyjny zawartej
pomiędzy Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 17 listopada 2006 roku oraz umowy o kredyt obrotowy zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 24 stycznia 2007 roku. Łączna wartość
przejętych zobowiązań wyniosła 28 444 tys. PLN. W wyniku powyższych działań Emitent posiadał 99,40% udziałów w Spółce.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 51
część iII - Dokument Rejestracyjny
W tym samym dniu, tj. 15 maja 2007 r. Emitent zawarł z Rathburn Holdings B.V. z siedzibą w Utrechcie, Holandia (dalej „Kupujący”) przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w Spółce. Zgodnie z przedmiotową umową Emitent zobowiązał się sprzedać na rzecz Kupującego,
a Kupujący zobowiązuje się kupić od Emitenta 99,4% udziałów w Spółce, które to udziały miały zostać utworzone z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, które odbyło się w dniu 15 maja 2007 roku bez jakichkolwiek obciążeń, pod warunkiem wpisania powyższego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki, nie później jednak niż do dnia 31 maja
2007 roku.
Pierwsza część ceny zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży wynosiła 16 753 tys. PLN, a nadto spółka Jogra 2 Sp. z o.o. przejęła od Emitenta obowiązek spłaty kredytu inwestycyjnego z dnia 17 listopada 2006 r. w kwocie 21 330. tys. PLN oraz kredytu obrotowego z dnia
24 stycznia 2007 r. w kwocie 7 050 tys. PLN otrzymanych przez Emitenta z BZ WBK S.A. Ponadto zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży
cena nabycia udziałów przez Kupującego zostanie powiększona o kwotę 64 802 tys. PLN pod warunkiem, iż do dnia 16 kwietnia 2010 roku
wejdzie w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący Nieruchomość będącą przedmiotem aportu do Spółki,
który będzie zgodny z postanowieniami umowy sprzedaży udziałów, o której mowa poniżej.
W dniu 30 maja 2007 r. Emitent zawarł z Kupującym umowę sprzedaży 99,4% udziałów w Spółce. Na podstawie przedmiotowej Umowy
Kupujący zapłacił Emitentowi za ww. udziały kwotę równą 16 753 tys. PLN. Ponadto Strony uzgodniły, iż cena może zostać podwyższona
o kwotę 64 802 tys. PLN (Druga Transza) na zasadach i pod warunkiem opisanym w przedwstępnej umowie sprzedaży opisanej powyżej.
Na zabezpieczenie roszczenia Emitenta o zapłatę Drugiej Transzy spółka Jogra 2 Sp. z o.o. ustanowiła na Nieruchomości na rzecz Emitenta
hipoteką kaucyjną do kwoty 64 802 tys. PLN. Ponadto Kupujący w dniu 30 maja 2007 r. poddał się wobec Kupującego, egzekucji z aktu
notarialnego co do obowiązku zapłaty Drugiej Transzy w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c., przy czym wierzyciel (tj. Emitent) może wystąpić
o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 16 maja 2010 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wszedł w życie w dniu 2 lipca 2009 r. W związku z tym Emitent wezwał Kupującego
do zapłaty Drugiej Transzy, jednakże Kupujący na dzień zatwierdzenia Prospektu odmawia zapłaty wskazując na rzekomą niezgodność
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zawartą pomiędzy stronami umową sprzedaży. W związku z tym Emitent pozostaje z Kupującym w sporze, co do obowiązku zapłaty ww. kwoty. W chwili obecnej Emitent prowadzi z Kupującym negocjacje w celu polubownego rozwiązania sporu. Jednocześnie w razie braku polubownego rozwiązania przedmiotowego sporu Emitent zamierza skorzystać
z posiadanych uprawnień, a które to umożliwią zaspokojenie jego roszczeń, tj. m.in. z ustanowionej na nieruchomości hipoteki oraz aktu
notarialnego, w którym Kupujący poddał się wobec Emitenta dobrowolnej egzekucji co do obowiązku zapłaty Drugiej Transzy.
Ponadto Emitent pozostaje ze spółką Jogra 2 Sp. z o.o. w sporze opisanym w pkt 20.8.2.1. Dokumentu Rejestracyjnego.
3. Umowa o Współpracy w celu realizacji obiektu handlowo-usługowego w Zamościu
Emitent w dniu 27 stycznia 2007 roku zawarł ze Spółką JA-WA Morgaś, Ostasz Spółka jawna z siedzibą w Zamościu („Partner”) umowę
o współpracy.
Przedmiotowa umowa została zawarta w celu określenia zasad wspólnej realizacji celu gospodarczego polegającego na zagospodarowaniu
nieruchomości położonych w Zamościu przy ulicy Kilińskiego i Przemysłowej poprzez wybudowanie obiektu handlowego o powierzchni
około 35 tysięcy metrów kwadratowych („Obiekt”).
W ramach umowy Emitent zobowiązał się do zakupu szeregu nieruchomości położonych w Zamościu, w tym także należących pośrednio
do Partnera, a następnie do zrealizowania na nich Obiektu. Ponadto po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie wybudowanego Obiektu Emitent zobowiązał się do nieodpłatnego przeniesienie na rzecz Partnera 30% udziałów w Spółce lub do wypłacenia Partnerowi należnego mu zysku, tj. kwoty równej 30% wartości rynkowej Obiektu, pomniejszonej o wszelkie koszty poniesione przez Emitenta
w związku z inwestycją.
Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent doprowadził do zakupu niezbędnych na potrzeby realizacji Centrum Handlowego nieruchomości
oraz doprowadził do wniesienia ich do spółki zależnej E.F. Progress III Sp. z o.o., która to spółka będzie realizować przedmiotową inwestycję. Jednocześnie w dniu 25 sierpnia 2008 r. dla przedmiotowych nieruchomości został uchwalony i wszedł w życie m.p.z.p. umożliwiający
powstanie Centrum Handlowego. Na dzień zatwierdzenia Prospektu E.F. Progress III przygotowuje się do złożenia wniosku o pozwolenia
na budowę Obiektu, który w ocenie Emitenta zostanie złożony na początku II kw. 2010 r., a w związku z tym decyzja o pozwoleniu na budowę winna być wydana na przełomie II i III kw. 2010 r.
W ocenie Zarządu Emitenta wartość umowy może przekroczyć 10% kapitałów własnych Emitenta.
6.4.2.
Umowy leasingowe
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent jest stroną 17 umów leasingowych (leasing operacyjny), a umowy te dotyczą samochodów użytkowanych przez Spółkę oraz maszyn budowlanych. Aktualnie spółka E.F. Progress V Sp. z o.o. jest stroną dwóch umów leasingowych.
Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu żadna z pozostałych spółek z Grupy Emitenta nie jest stroną żadnej umowy leasingowej.
Emitent w ramach prowadzonej przez siebie działalności nie jest uzależniony od umów leasingowych.
6.4.3.
Umowy przemysłowe i nowe procesy produkcyjne
Emitent, w związku z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej, nie jest stroną umów przemysłowych lub umów dotyczących nowych procesów produkcyjnych i nie jest zatem uzależniony od takich umów.
6.4.4.
Umowy finansowe
Emitent w ramach prowadzonej przez siebie działalności nie jest uzależniony od umów finansowych.
52 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
6.4.5.
Patenty lub licencje
Emitent nie posiada patentów.
Emitent posiada licencje wskazane w pkt. 11 Dokumentu rejestracyjnego – Badania i rozwój, patenty i licencje - części III Prospektu. Jednakże
żadna z posiadanych przez Emitenta licencji nie odgrywa istotnej roli w działalności Emitenta.
Emitent nie jest uzależniony od patentów lub licencji.
6.5. Oświadczenie Emitenta dotyczące jego pozycji konkurencyjnej
Do istotnych elementów przewagi konkurencyjnej Grupy Emitenta wobec konkurentów wymienionych w pkt 6.2.3. „Dokument rejestracyjny”, należą:
•
nisza rynkowa – galerie śródmiejskie i parki handlowe realizowane w małych i średnich miastach. Rynki lokalne były dotychczas
pomijane przez konkurencję, która koncentrowała się na dużych aglomeracjach. Grupa Emitenta posiada ugruntowaną pozycję
na rynkach lokalnych, co zapewnia jej trwałą przewagę konkurencyjną. Wraz ze wzrastającym zagęszczeniem powierzchni
handlowych w dużych miastach oraz wzrostem zamożności społeczeństwa rynki lokalne stanowią najbardziej atrakcyjny obszar
rozwoju projektów komercyjnych,
•
bardzo dobre relacje z wieloma operatorami (najemcami) najważniejszych, największych i/lub najbardziej rentownych
powierzchni,
•
sprawny proces analityczny i decyzyjny, trwający – w zależności od rodzaju nieruchomości – od 5 do 30 dni,
•
wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych i deweloperskich w branży nieruchomości,
•
strategiczne partnerstwo z Carrefour – bliska i wieloletnia współpraca z drugą pod względem wielkości obrotów grupą spożywczą
świata, zapewnia powodzenie realizacji projektu ze względu na gwarancje wieloletniego najmu,
•
ugruntowane relacje z partnerami branżowymi (m. in. Carrefour, Jeronimo Marins Distribution, Helical, Parkridge, Leroy Merlin,
Grupa Metro, Ernst & Young, OBI),
•
wyspecjalizowana i doświadczona, w projektowaniu oraz nadzorze procesów inwestycyjnych i budowlanych, kadra
menedżerska,
•
współpraca z renomowanymi firmami przy realizacji poszczególnych etapów inwestycji.
7. Struktura organizacyjna
7.1. Krótki opis grupy, do której należy Emitent
Emitent ani Grupa Kapitałowa Emitenta nie jest częścią innej grupy kapitałowej. Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do innych
spółek. Podmiotami zależnymi od Spółki Rank Progress S.A. są: HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o., KMM Sp. z o.o. w likwidacji,
E.F. Progress I Sp. z o.o., E.F. Progress II Sp. z o.o., E.F. Progress III Sp. z o.o., E.F. Progress IV Sp. z o.o. (w stosunku do tej spółki złożony został
w dniu 14 sierpnia 2009 r. wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu), E.F. Progress V Sp. z o.o., E.F. Progress VI Sp. z o.o., E.F. Progress
VII Sp. z o.o., Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp. z o.o. oraz Colin Holdings Limited z siedziba w Nikozji, Cypr. W ww. podmiotach Spółka
posiada 100% udziałów i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Ponadto podmiotem powiązanym ze spółką zależną - E.F. Progress II
Sp. z o.o. jest spółka Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o., w której E.F. Progress II Sp. z o.o. posiada 54% udziałów i 50% głosów na zgromadzeniu
wspólników.
Schemat Grupy Kapitałowej Emitenta
Rank Progress S.A.
Źródło: Emitent
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 53
część iII - Dokument Rejestracyjny
7.2. Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta
Tabela: Wykaz istotnych podmiotów zależnych Spółki
Legnica
% udziałów
posiadanych przez
Spółkę
100%
% głosów na
Zgromadzeniu
Wspólników
100%
KMM Sp. z o.o. w likwidacji
Zamość
100%
100%
E.F. Progress I Sp. z o.o.
Legnica
100%
100%
4.
E.F. Progress II Sp. z o.o.
Legnica
100%
100%
5.
E.F. Progress III Sp. z o.o.
Legnica
100%
100%
6.
E.F. Progress IV Sp. z o.o.
Legnica
100%
100%
7.
E.F. Progress V Sp. z o.o.
Legnica
100%
100%
8.
E.F. Progress VI Sp. z o.o.
Legnica
100%
100%
9.
E.F. Progress VII Sp. z o.o.
Legnica
100%
100%
10.
Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp. zo.o.
Legnica
100%
100%
11.
Colin Holdings Limited
Nikozja, Cypr
100%
100%
12.
Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.*
Jelenia Góra
54%
50%
Lp.
Nazwa podmiotu
Siedziba
1.
HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.
2.
3.
Źródło: Emitent
*) Spółka Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym ze spółką zależną - „E.F. Progress II” Sp. z o.o., która posiada 54% udziałów i 50% głosów
na jej zgromadzeniu wspólników.
8. Środki trwałe
8.1. Istniejące lub planowane znaczące rzeczowe aktywa trwałe, w tym dzierżawione
nieruchomości, oraz obciążenia ustanowione na tych aktywach
Dla potrzeb niniejszego punktu Emitent za rzeczowe aktywa trwałe uznaje wszystkie aktywa ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w pozycjach nieruchomości oraz pozostałe środki trwałe. W tabeli poniżej zaprezentowano posiadane przez Grupę Emitenta rzeczowe środki trwałe.
Tabela: Rzeczowe środki trwałe Grupy Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu.
Struktura własnościowa środków
trwałych
Nieruchomości
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Pozostałe środki trwałe
RAZEM
Forma władania
Z gruntem własnym lub w użytkowaniu wieczystym
Leasingowane
Razem
Własne
Leasingowane
Razem
Własne
Leasingowane
Razem
Własne
Leasingowane
Razem
Własne
Leasingowane
Razem
Wartość netto na dzień zatwierdzenia
Prospektu (w tys. PLN)
482 643
0
482 643
313 279 592
27
947 974
118
0
118
483 101
1 226
484 327
Źródło: Emitent
Dominującym składnikiem rzeczowych aktywów trwałych są nieruchomości, które razem stanowią ponad 99% ogółu wartości. Wartość
nieruchomości, jakie posiada Grupa Emitenta, zaprezentowana jest w załączniku nr 8 do Prospektu, gdzie przedstawione są podsumowania
z operatów szacunkowych określających wartość rynkową poszczególnych nieruchomości.
Największą wartość posiada nieruchomość „Galerii Piastów” zlokalizowana w Legnicy przy ul. Najświętszej Marii Panny 6 i 20A oraz Św. Piotra
11, której wartość rynkowa wynosi 71 478 888 euro wg wyceny na dzień 12 października 2009 roku. „Galeria Piastów” jest śródmiejską galerią
handlową obejmującą cztery budynki o łącznej powierzchni całkowitej 35 438 mkw., powierzchni handlowej najmu 24 054 mkw. oraz powierzchni użytkowej mieszkań 1 544 mkw. Na dzień zatwierdzenia Prospektu 92% powierzchni najmu jest wynajęta. Spółka Rank Progress
S.A. jest właścicielem budynków galerii oraz właścicielem i użytkownikiem wieczystym gruntów, na których one się znajdują.
54 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Znaczną wartość ma także nieruchomość Centrum Handlowe Twierdza w Kłodzku, przy ul. Noworudzkiej 2, której wartość rynkowa wynosi
33 865 529 EUR wg wyceny na dzień 13 października 2009 roku. Nieruchomość centrum składa się z dwóch przylegających do siebie jednokondygnacyjnych (miejscami dwukondygnacyjnych) budynków o łącznej powierzchni całkowitej 23 566 mkw. oraz powierzchni najmu
20 340 mkw. Na dzień zatwierdzenia Prospektu ponad 99% powierzchni najmu jest wynajęta.
Pozostałe znaczące nieruchomości posiadane i ujęte w rzeczowych aktywach trwałych przez Grupę Emitenta to:
•
nieruchomość w Zamościu przy ul. Kilińskiego / Przemysłowej o wartości rynkowej 21 152 tys. PLN wg wyceny na dzień
426 października 2009 roku. Nieruchomość ma powierzchnię 73 690 mkw. i przeznaczona jest w planach Grupy Emitenta pod
budowę Galerii Twierdza w Zamościu,
•
nieruchomość w Opolu-Turawie, obręb Zawada o wartości rynkowej 12 084 tys. PLN wg wyceny na dzień 30 czerwca 2009 roku.
Nieruchomość ma powierzchnię 46 479 mkw.,
•
nieruchomość w Kłodzku, przy ul. Noworudzkiej o wartości rynkowej 11 756 tys. PLN wg stanu na dzień 12 października
2009 roku. Nieruchomość ma powierzchnię 38 361 mkw. i w planach Grupy Emitenta przeznaczona jest pod budowę Parku
Handlowego Twierdza II w Kłodzku. 8.1.1.
Znaczące nieruchomości własne, dzierżawione i najmowane
Tabela: Zestawienie znaczących nieruchomości Grupy Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu.
Lp.
1
Lokalizacja
Legnica
- „Galeria
Piastów I”
Ulica
2
Sposób wykorzystania
Obciążenia
Centrum Handlowe „Galeria
Piastów I”
Hipoteka umowna łączna zwykła na sumę
18 000 tys. EUR, hipoteka umowna łączna
kaucyjna na sumę 1 000 tys. EUR, hipoteka
umowna łączna zwykła na sumę 5 500 tys.
PLN, hipoteka umowna łączna kaucyjna
na sumę 500 tys. PLN, hipoteka umowna
łączna zwykła na sumę 20 000 tys. EUR,
hipoteka umowna łączna kaucyjna na sumę
122 530 tys. PLN, hipoteka umowna łączna
kaucyjna na sumę 7 300 tys. PLN. Wszystkie
hipoteki ustanowione na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A.
Nieruchomość nr 243, 836/1 o powierzchni 0,3033, tytule prawnym:
użytkowanie wieczyste i numerze
KW LE1L/00043810/0
NMPanny
Nieruchomość nr 812, 813 o powierzchni 0,1339, tytule prawnym:
użytkowanie wieczyste i numerze
KW LE1L/00066547/2
Nieruchomość nr 837 o powierzchni 0,2497, tytule prawnym: własność i numerze KW
LE1L/00063592/1
Hipoteka umowna łączna kaucyjna na sumę
122 530 tys. PLN, hipoteka umowna łączna
kaucyjna na sumę 7 300 tys. PLN. Wszystkie
hipoteki ustanowione na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A.
Grodzka
Nieruchomość nr 789/1 o powierzchni 0,5365, tytule prawnym: własność i numerze KW
LE1L/00044733/3
Hipoteka umowna łączna zwykła na sumę
18 000 tys. EUR, hipoteka umowna łączna
kaucyjna na sumę 1 000 tys. EUR, hipoteka
umowna łączna zwykła na sumę 20 000 tys.
EUR, hipoteka umowna łączna kaucyjna
na sumę 122 530 tys. PLN, hipoteka umowna
łączna kaucyjna na sumę 7 300 tys. PLN.
Wszystkie hipoteki ustanowione na rzecz
Banku Zachodniego WBK S.A.
Środkowa
Nieruchomość nr 851/3 o powierzchni 0,0909, tytule prawnym:
użytkowanie wieczyste i numerze
KW LE1L/00076366/2
N. M. Panny
nr 18
Nieruchomość nr 296/1 o powierzchni 0,2213, tytule prawnym: własność i numerze KW
LE1L/00044707/2
Grodzka
Legnica
- „Galeria
Piastów II”
Oznaczenie nieruchomości,
powierzchnia (ha), tytuł prawny
oraz KW
Centrum Handlowe „Galeria
Piastów II”
(obiekt nr 1 i
nr 2)
Brak
Centrum Handlowe „Galeria
Piastów II”
(obiekt nr 3)
Hipoteka umowna łączna kaucyjna na sumę
122 530 tys. PLN, hipoteka umowna łączna
kaucyjna na sumę 7 300 tys. PLN. Wszystkie
hipoteki ustanowione na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 55
część iII - Dokument Rejestracyjny
Ulica
Oznaczenie nieruchomości,
powierzchnia (ha), tytuł prawny
oraz KW
Sposób wykorzystania
Obciążenia
Witelona
nr 6-8
Nieruchomość nr 361 o powierzchni 0,8601 tytule prawnym: użytkowanie wieczyste i numerze KW
LE1L/00043909/1
były browar
w Legnicy,
planowana
inwestycja
biurowo - apartamentowa
Hipoteka umowna łączna kaucyjna na kwotę 29 712 tys. PLN na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy.
4
Legnica - Fortepiany
Senatorska
nr 21
Nieruchomości o nr 594/5, 594/6,
594/7, 594/8 o powierzchni
1,0797 tytule prawnym: użytkowanie wieczyste i numerze KW
LE1L/00047392/1
działka zabudowana byłą
fabryką fortepianów
Hipoteka umowna łączna kaucyjna na kwotę
29 712 tys. PLN na zabezpieczenie roszczeń
obligatariuszy.
5
Legnica
- Kamienica
Złotoryjska
63
Nieruchomości o nr 338/1, 338/2
o powierzchni 0,1076, tytule
prawnym: użytkowanie wieczyste
i numerze KW LE1L/00046156/8
budynek biurowy - siedziba
Emitenta
Hipoteka umowna łączna kaucyjna na kwotę
29 712 tys. PLN na zabezpieczenie roszczeń
obligatariuszy.
Lp.
3
Lokalizacja
Legnica
- Browar
Nieruchomości o nr 6/2, 6/3, 6/4,
6/5 i 6/6 o powierzchni 3,6688, tytule prawnym: własność i numerze
KW SW1K/00080327/1
6
Kłodzko
Noworudzka 2
Nieruchomość nr 5/2 o powierzchni 0,5345, tytule prawnym: własność i numerze KW
SW1K/00005954/6
Nieruchomości o nr 5/3, 5/4
o powierzchni 3,1061, tytule
prawnym: własność i numerze KW
SW1K/00080299/5
Hipoteka umowna łączna kaucyjna na sumę
24.466.884,02 EUR, hipoteka umowna
łączna kaucyjna na sumę 3 150 tys. EUR,
Centrum Han- hipoteka umowna łączna zwykła na sumę
dlowe Twierdza 11.597.935,12 PLN, hipoteka umowna łączna
kaucyjna na sumę 6 000 tys. PLN. Wszystkie
hipoteki ustanowione na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A.
Nieruchomość nr 3/3 o powierzchni 0,5126, tytule prawnym: użytkowanie wieczyste i numerze KW
SW1K/00080390/3
7
Kłodzko
Noworudzka
Nieruchomości o nr 3/4, 3/5
o powierzchni 1,8350, tytule
prawnym: własność i numerze KW
SW1K/00039970/1
Nieruchomość nr 3/2 o powierzchni 2,0011, tytule prawnym: własność i numerze KW
SW1K/00082842/1
56 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
na nieruchomości trwa
budowa Parku
Handlowego
Twierdza II
Brak
Brak
część iII - Dokument Rejestracyjny
Lp.
Lokalizacja
Ulica
Oznaczenie nieruchomości,
powierzchnia (ha), tytuł prawny
oraz KW
Sposób wykorzystania
Nieruchomości o nr 38/2, 38/3,
38/4 o powierzchni 0,7518 tytule
prawnym: użytkowanie wieczyste
i numerze KW ZA1Z/00087445/0
Obciążenia
Hipoteka przymusowa zwykła na 24 tys. PLN, hipoteka przymusowa zwykła na 16 tys. PLN, hipoteka przymusowa kaucyjna na 53 tys. PLN i hipoteka przymusowa
kaucyjna na 27 tys. PLN. Wszystkie hipoteki
na rzecz Miasta Zamość.
Nieruchomości o nr 40/5, 40/6
o powierzchni 0,1634 tytule
prawnym: użytkowanie wieczyste
i numerze KW ZA1Z/00086935/5
Nieruchomość nr 38/25 o powierzchni 0,2586 tytule prawnym:
użytkowanie wieczyste i numerze
KW ZA1Z/00088241/7
Nieruchomość nr 38/14 o powierzchni 0,1141, tytule prawnym:
użytkowanie wieczyste i numerze
KW ZA1Z/00080403/5
Nieruchomości o nr 38/22, 40/4
o powierzchni 2,7851, tytule
prawnym: użytkowanie wieczyste
i numerze KW ZA1Z/00105413/0
8
Zamość
Kilińskiego/
Przemysłowa
Nieruchomość nr 38/8 o powierzchni 0,1251, tytule prawnym: własność i numerze KW
ZA1Z/00094161/7
Nieruchomości o nr 38/18, 38/21,
38/23 o powierzchni 1,8127, tytule
prawnym: użytkowanie wieczyste
i numerze KW ZA1Z/00084963/6
nieruchomość
przeznaczona
pod budowę Centrum
Handlowego
Twierdza
w Zamościu
Brak
Nieruchomości o nr 38/11, 38/12,
38/13 o powierzchni 0,2591, tytule
prawnym: użytkowanie wieczyste
i numerze KW ZA1Z/00080405/9
Nieruchomości o nr 38/9, 38/10
o powierzchni 0,2052, tytule
prawnym: użytkowanie wieczyste
i numerze KW ZA1Z/00080401/1
Nieruchomości o nr 38/7, 38/20,
38/24, 38/27, 38/29, 38/30 o powierzchni 0,5934, tytule prawnym: własność i numerze KW
ZA1Z/00099778/0
Nieruchomość nr 39/1 o powierzchni 0,3005, tytule prawnym: własność i numerze KW
ZA1Z/00102356/1
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 57
część iII - Dokument Rejestracyjny
Lp.
Lokalizacja
9
Dąbrowa
Górnicza
Ulica
Graniczna/
Al. Zagłębia
Dąbrowskiego
Oznaczenie nieruchomości,
powierzchnia (ha), tytuł prawny
oraz KW
Sposób wykorzystania
Nieruchomości o nr 5/2, 11/15, 13/1,
14/2, 8/2, 17/2, 4/1, 4/3, 11/27, 15/4,
16/2, 20/9, 20/11 o powierzchni
0,9600, tytule prawnym: własność
i numerze KW KA1D/00017999/6
nieruchomość
przeznaczona
pod budowę
Centrum Handlowego
Obciążenia
Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 3 000
tys. PLN ustanowiona na rzecz PKO BP S.A.
Hipoteka umowna łączna kaucyjna do kwoty 3 250 tys. PLN ustanowiona na rzecz PKO
BP SA.
Nieruchomość nr 499/10 o powierzchni 0,5959, tytule prawnym: własność i numerze KW
JG1Z/00040069/4
Nieruchomość nr 499/11 o powierzchni 0,0070, tytule prawnym: własność i numerze KW
JG1Z/00040069/4
10
Zgorzelec
Łagów
Brak
Nieruchomości o nr , 506/6 o powierzchni 0,0926, tytule prawnym: własność i numerze KW
JG1Z/00040390/3
Nieruchomość nr 505/15, 505/16
i 506/5 o powierzchni 0,4983, tytule prawnym: własność i numerze
KW JG1Z/00039464/3
11
Zgorzelec
Łagów
Brak
Nieruchomości o nr 630, 632,
632 o powierzchni 2,6229, tytule
prawnym: własność i numerze KW
JG1Z/00039600/9
12
Zgorzelec
13
Al. PiłsudLegnica - Pieskiego /
kary Osiedle
Jaskółcza
Nieruchomość nr 154 o powierzchni 1,8600, tytule prawnym: własność i numerze KW
LE1L/00062833/6
Hipoteka umowna łączna kaucyjna do kwoty 5 500 tys. PLN ustanowiona na rzecz PSS
Społem w Kaliszu.
14
Al. PiłsudLegnica - Pieskiego /
kary Osiedle
Jaskółcza
Nieruchomość nr 157 o powierzchni 0,5100, tytule prawnym: własność i numerze KW
LE1L/00086607/7
Hipoteka umowna łączna kaucyjna do kwoty 5 500 tys. PLN ustanowiona na rzecz PSS
Społem w Kaliszu.
15
Jelenia Góra
Łagów
Nieruchomość nr 516 o powierzchni 0,6285, tytule prawnym: własność i numerze KW
JG1Z/00044433/5
Grodzka
– Jasna
Nieruchomość nr 17/33 o powierzchni 0,2984, tytule prawnym:
użytkowanie wieczyste i numerze
KW JG1J/00059789/0
58 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
Brak
na nieruchomości trwa
budowa Galerii
Handlowej „Pasaż Grodzki”
Prawo odkupu nieruchomości w terminie 5
lat w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy na rzecz Gminy Jelenia
Góra. Hipotek brak.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Lp.
Lokalizacja
Ulica
Oznaczenie nieruchomości,
powierzchnia (ha), tytuł prawny
oraz KW
Sposób wykorzystania
Obciążenia
Nieruchomości o nr 14, 25/3, 31/2,
32/2 o powierzchni 0,4028, tytule
prawnym: własność i numerze KW
5746
Nieruchomość nr 18/3 o powierzchni 0,1454, tytule prawnym:
własność i numerze KW 29174
16
Skarżysko
- Kamienna
Paryska
Udział 2/4 w nieruchomości nr 26
i 27 o łącznej powierzchni 0,4581,
tytule prawnym: współwłasność
i numerze KW 5209
Brak
Nieruchomość nr 10/9 o powierzchni 0,0698, tytule prawnym:
własność i numerze KW 2420
Nieruchomość nr 29/5 o powierzchni 0,4224, tytule prawnym:
własność i numerze KW 1217
17
Skarżysko
Kamienna
Nieruchomość nr 44 o powierzchni
0,3045, tytule prawnym: własność
i numerze KW 20447
Skarżysko
Kamienna
Nieruchomość nr 23/4 o powierzchni 0,4083, tytule prawnym
własność i numerze KW 2804
Stargard
Szczeciński
Lipnik
Nieruchomość nr 571/4 o powierzchni 3,3346, tytule prawnym: własność i numerze KW
SZ1T/00075214/2
Hipoteka umowna łączna zwykła na sumę
3.715.414 PLN, hipoteka umowna łączna
zwykła na sumę 1.437.487,50 PLN oraz hipoteka umowna łączna zwykła na sumę
1.437.487,50 PLN ustanowione na rzecz
zbywców nieruchomości.
Nieruchomość nr 571/13 o powierzchni 1,4961, tytule prawnym: własność i numerze KW
SZ1T/00081528/1
Hipoteka umowna łączna zwykła na sumę
3.715.414 PLN, hipoteka umowna łączna
zwykła na sumę 1.221.864,50 PLN oraz
hipoteka umowna łączna zwykła na sumę
1.221.864,50 PLN ustanowione na rzecz
zbywców nieruchomości.
Nieruchomość nr 571/12 o powierzchni 0,4801, tytule prawnym: własność i numerze KW
SZ1T/00081453/4
Hipoteka umowna zwykła na kwotę 504.105
PLN ustanowiona na rzecz zbywcy nieruchomości
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 59
część iII - Dokument Rejestracyjny
Lp.
Lokalizacja
Ulica
Oznaczenie nieruchomości,
powierzchnia (ha), tytuł prawny
oraz KW
Sposób wykorzystania
Obciążenia
Nieruchomość nr 253/3 o powierzchni 0,2580, tytule prawnym: własność i numerze KW
OP1O/00126714/2
18
Opole - Turawa
Zawada
Nieruchomość nr 566/3 o powierzchni 2,3249, tytule prawnym: własność i numerze KW
OP1O/00126714/2
Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 6 100 tys. PLN ustanowiona na rzecz
Erbud S.A.
Nieruchomość nr 569/3 o powierzchni 2,0650, tytule prawnym: własność i numerze KW
OP1O/00126714/2
19
20
Kalisz
Nieruchomość o nr 122 i 123 i łączNowy Rynek nej powierzchni 0,6488: własność
i numerze KW KZ1A/00043837/7
Rozpoczęła się
budowa Galerii
Handlowej
Galeria Tęcza.
Brak
Kalisz
3-Maja,
Nowy Rynek, Babina
Rozpoczęła się
budowa Galerii
Handlowej
Galeria Tęcza.
Hipoteka umowna zwykła na kwotę 2 586 tys. PLN ustanowiona na rzecz
PSS Społem w Kaliszu.
Nieruchomość o nr 26/2 i powierzchni: 0,2760: własność i numerze KW KZ1A/00076136/3
Źródło: Emitent
W ocenie Emitenta, w związku z ustanowionymi zabezpieczeniami, ryzyko utraty aktywów trwałych jest oceniane jako niewielkie.
8.1.2.
Inne znaczące rzeczowe aktywa trwałe
Oprócz nieruchomości, wartość pozostałych rzeczowych aktywów trwałych wynosi 1 684 tys. PLN. W przypadku urządzeń technicznych
i maszyn Grupa Emitenta posiadała następujące znaczące pozycje:
•
system oddymiania o wartości księgowej 91 tys. PLN – zakupiony ze środków własnych,
•
podnośnik hydrauliczny Niftylift Nifty 170 o wartości księgowej 31 tys. PLN – sfinansowany leasingiem udzielonym przez BZ WBK
Leasing S.A.,
•
multimedialny ekran LED z zestawem oświetleniowym i nagłaśniającym o wartości księgowej 218 tys. PLN – sfinansowane
leasingiem udzielonym przez BZ WBK Finance & Leasing S.A.
Do czasu wykupienia przez Grupę Emitenta ww. aktywów trwałych pozostają on własnością leasingodawcy. Środki transportu służą Grupie
Emitenta jako pojazdy służbowe dla kadry kierowniczej oraz specjalistów. W przypadku środków transportu Grupa Emitenta posiadała 26
pojazdów. Znaczące pozycje to:
•
Mercedes CL 63 o wartości księgowej 243 tys. PLN sfinansowany leasingiem udzielonym przez BZ WBK Leasing S.A.,
•
Bentley Continental GT o wartości księgowej 326 tys. PLN sfinansowany leasingiem udzielonym przez BZ WBK Leasing S.A.,
•
Mercedes CLS 320 o wartości księgowej 201 tys. PLN sfinansowany leasingiem udzielonym przez Mercedes Benz Leasing Polska Sp.
z o.o.
Do czasu wykupienia przez Grupę Emitenta ww. samochodów pozostają one własnością leasingodawcy.
8.1.3.
Planowane nabycie znaczących aktywów trwałych Emitenta
W okresie od daty zatwierdzenia Prospektu emisyjnego do 2012 roku Grupa Emitenta zamierza dokonać wydatków na znaczące aktywa
trwałe w kwocie 500,1 mln PLN, w tym 23,6 mln PLN będzie przeznaczone na zakup gruntów. Szczegółowy plan wydatków dotyczących
znaczących aktywów trwałych przedstawiony jest w tabeli poniżej.
60 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Tabela: Nakłady na nabycie znaczących aktywów trwałych w okresie 2010 – 2012 (dane w tys. PLN).
Nakłady inwestycyjne
(bez gruntów)
Nazwa projektu
Nakłady inwestycyjne
na grunty
Suma nakładów inwestycyjnych
Centrum Handlowe Twierdza w Zamościu
110 235
-
110 235
Galeria Handlowa Galeria Tęcza w Kaliszu
98 177
9 200
107 377
Galeria Handlowa Pasaż Grodzki w Jeleniej Górze
36 319
-
36 319
Galeria Handlowa Galeria Świdnicka w Świdnicy
62 952
4 131
67 083
Jarosław – Centrum Handlowe
89 509
4 950
94 459
Krosno – Centrum Handlowe
55 094
5 295
60 389
24 232
-
24 232
476 518
23 576
500 094
Park Handlowy Twierdza II w Kłodzku
RAZEM
Źródło: Emitent
8.2. Zagadnienia związane z ochroną środowiska
Zgodnie z wiedzą Zarządu, obecnie nie występują zagadnienia i wymogi związane z ochroną środowiska, mogące mieć wpływ na wykorzystywane przez niego składniki rzeczowych aktywów trwałych. Emitent nie jest zobowiązany do uzyskiwania pozwoleń na korzystanie ze
środowiska naturalnego, ani uiszczania opłat z tego tytułu.
9. Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej
Przegląd sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej przygotowany został na podstawie zbadanych historycznych informacji finansowych Grupy
Kapitałowej Rank Progress S.A. za lata 2006 – 2008 sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
oraz śródrocznych informacji finansowych Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku
zawierających porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
9.1. Sytuacja finansowa
Przedmiotem analizy sytuacji finansowej są trzy obszary: wyniki finansowe, rentowność oraz płynność.
9.1.1.
Wyniki finansowe
Tabela. Wyniki finansowe (w tys. PLN).
Wyszczególnienie
I półrocze 2009
I półrocze 2008
18 662
5 887
38 560
23 852
16 955
122 263
4 845
54 083
29 749
111 036
Wynik na sprzedaży
Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja
(EBITDA)
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT)
2008
2007
2006
121 137
4 299
52 719
28 872
110 605
Wynik brutto
97 883
5 500
5 115
52 802
110 422
Wynik netto
79 102
4 815
4 836
48 969
92 459
Źródło: Emitent
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta na przestrzeni lat 2006 – I półrocze 2009 są bardzo zmienne. Zmiany te wynikają ze specyfiki
działalności Grupy Emitenta. Duży wpływ na wyniki finansowe mają przeszacowania wynikające z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej. Na osiągnięcie wyniku netto na poziomie 92 459 tys. PLN w 2006 roku główny wpływ miało przeszacowanie do wartości godziwej „Galerii Piastów” w Legnicy. Łączny wpływ aktualizacji wyceny na rachunek zysków i strat wyniósł w 2006 roku
94 529 tys. PLN przed efektem podatku odroczonego. W 2007 roku Grupa uzyskała zysk ze sprzedaży udziałów w spółce Jogra 2 Sp. z o.o.
w wysokości 23 825 tys. PLN, co pozwoliło na wypracowanie wyniku netto na poziomie 48 969 tys. PLN. Spadek zysku netto w 2008 roku
do poziomu 4 836 tys. PLN spowodowany był przede wszystkim kosztami finansowymi w wysokości 54 902 tys. PLN, a głównie:
•
wyceną pochodnych instrumentów finansowych -37 537 tys. PLN,
•
wynikiem na różnicach kursowych - 10 913 tys. PLN.
Osiągnięcie w I półroczu 2009 roku wyniku netto na poziomie 79 102 tys. PLN, wynika głównie z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej. Wartość ta wyniosła w I półroczu 2009 r. 123 711 tys. PLN i wynika głównie z oddania do użytku „Galerii
Piastów” III etap oraz Galerii Twierdza w Kłodzku (przeszacowanie następowało w momencie zakończenia inwestycji).
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 61
część iII - Dokument Rejestracyjny
9.1.2.
Analiza rentowności
Poniżej w tabeli przedstawiono analizę rentowności Grupy Emitenta.
Tabela. Wskaźniki rentowności.
Wyszczególnienie
I półrocze 2009
I półrocze 2008
2008
2007
2006
Rentowność sprzedaży
19,1 %
12,6 %
36,6 %
38,3 %
30,1 %
Rentowność operacyjna
124,2 %
9,0 %
50,0 %
46,3 %
196,1 %
Rentowność netto
81,1 %
10,3 %
4,6 %
78 ,5%
163,9 %
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
11,9 %
0,9 %
1,4 %
16,2 %
42,7 %
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE)
36,5 %
3,3 %
3,6 %
37,7 %
87,5 %
Źródło: Emitent
Zasady wyliczania wskaźników:
•
Rentowność sprzedaży – jako relacja zysku ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży,
•
Rentowność operacyjna – jako relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży,
•
Rentowność netto – jako relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży,
•
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) – jako relacja zysku netto do aktywów ogółem x „n” (n = 1 w przypadku roku, n = 1/2 w przypadku
półrocza),
•
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) – jako relacja zysku netto do kapitałów własnych x „n” (n = 1 w przypadku roku, n = 1/2
w przypadku półrocza).
W latach 2006 i 2007 oraz w I półroczu 2009 roku wskaźniki rentowności były na wysokim poziomie. Spadek wskaźnika rentowności netto
w 2008 roku wynika głównie z wysokich kosztów finansowych. Emitent w I półroczu 2009 poprawił wszystkie wskaźniki rentowności względem I półrocza 2008 roku.
9.2. Wynik operacyjny
9.2.1.
Informacje dotyczące istotnych czynników, w tym zdarzeń nadzwyczajnych lub sporadycznych lub nowych rozwiązań, mających istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej
wraz ze wskazaniem stopnia, w jakim miały one wpływ na ten wynik
Istotne czynniki, które mają wpływ na osiągane wyniki na działalności operacyjnej i są ściśle powiązane z sytuacją finansową Emitenta
zostały opisane w pkt. 9.1 oraz 9.2.2. Części III Prospektu pt. „Dokument Rejestracyjny”. Według Emitenta nie wystąpiły w badanym okresie
zdarzenia nadzwyczajne lub sporadyczne.
9.2.2.
Omówienie przyczyn znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto Emitenta
w sytuacji, gdy sprawozdania finansowe wykazują takie zmiany
Tabela. Wyniki operacyjne Grupy Emitenta (w tys. PLN).
Wyszczególnienie
I półrocze 2009
I półrocze 2008
2008
2007
2006
Przychody netto ze sprzedaży
97 517
46 730
105 256
62 351
56 409
Koszty działalności operacyjnej
78 855
40 843
66 696
38 499
39 454
Wynik na sprzedaży
Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej
Pozostałe przychody operacyjne
18 662
5 887
38 560
23 852
16 955
123 711
-784
16 595
6 436
94 529
209
6
1 011
168
44
Pozostałe koszty operacyjne
Wynik na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
21 444
810
3 447
1 584
923
121 137
4 299
52 719
28 872
110 605
108
3 921
7 298
28 251
285
Koszty finansowe
23 361
2 720
54 902
4 321
467
Wynik na działalności gospodarczej
97 883
5 500
5 115
52 802
110 422
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
0
0
0
0
0
Wynik brutto
97 883
5 500
5 115
52 802
110 422
Wynik netto
79 102
4 815
4 836
48 969
92 459
Źródło: Emitent
W okresie od 2006 – I półrocze 2009 roku Emitent odnotował znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży. Przychody w tym okresie podwoiły się. Wzrost był największy w latach 2007 – 2008 (+68%). Przychody Emitenta pochodziły ze sprzedaży towarów oraz usług oraz w latach
2008 i 2007 ze zmiany stanu produktów (13 708 tys. PLN w 2008 roku oraz 10 165 tys. PLN w 2007 roku). Sprzedaż towarów obejmowała
odsprzedaż z zyskiem gruntów zakupionych przez Emitenta. Natomiast sprzedaż produktów i usług obejmowała m.in. sprzedaż obiektów
handlowych wykonanych na zlecenie osób trzecich, sprzedaż usług konsultingowych, refakturowanie kosztów budowlanych, jakie poniósł
62 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Emitent oraz wpływy z wynajmu nieruchomości własnych. W I półroczu 2009 roku Emitent wypracował 97 517 tys. PLN przychodów, co
oznacza wzrost o 108% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost przychodów wynikał głównie ze wzrostu przychodów ze sprzedaży towarów.
Analiza kosztów operacyjnych Emitenta za lata 2006 – 2008, pokazuje, że rosły one wolniej niż przychody ze sprzedaży. Stosunek kosztów
operacyjnych do przychodów ze sprzedaży wyniósł 69,9% w 2006 roku, 61,7% w 2007 roku oraz 63,6% w 2008 roku. W i półroczu 2009 roku
wskaźnik ten wyniósł 80,8 %, ale i tak był niższy niż wskaźnik w I półroczu 2008 roku, kiedy wynosił 87,4%.
Główne pozycje kosztów operacyjnych to: wartość sprzedanych towarów, zużycie materiałów i energii oraz usługi obce. Wartość
sprzedanych towarów stanowiła koszt nabycia gruntów, jakie podlegały odsprzedaży i wynosiła: w 2006 r. – 28 276 tys. PLN, w 2007 r.
– 18 270 tys. PLN, w 2008 r. 12 120 tys. PLN oraz 64 429 tys. PLN w I półroczu 2009 r. Pozycja „zużycie materiałów i energii” obejmowała głównie koszty związane z inwestycjami budowlanymi, jakie prowadził Emitent na zlecenie klientów. W skład powyższych kosztów wchodziły
m.in. materiały eksploatacyjne, media itp. nabywane na użytek własny, jak i na rzecz najemców lokali w centrach handlowych. Pozycja ta
wynosiła odpowiednio: 2006 r. – 6 557 tys. PLN, w 2007 r. – 2 551 tys. PLN, w 2008 r. 5 031 tys. PLN oraz 3 494 tys. PLN w I półroczu 2009 r.
W zakres usług obcych wchodziły koszty usług prawnych, projektowych, doradczych, telekomunikacyjnych, dojazdów, usług budowlanych
i podwykonawców oraz koszty związane z wynajmem budowanych galerii handlowych. Wyniosły one w 2006 r. – 2 573 tys. PLN, w 2007 r.
– 12 852 tys. PLN, w 2008 r. 41 217 tys. PLN oraz 4 794 tys. PLN w I półroczu 2009 r. Wzrost wartości usług obcych w 2008 związany jest głównie
z usługami podwykonawstwa budowlanego związanego z obiektem handlowym realizowanym na zlecenie osoby trzeciej. Grupa Emitenta
uzyskała jednocześnie największe przychody ze sprzedaży obiektów handlowych.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne nie miały znaczącego wpływu na wyniki finansowe Grupy Emitenta w okresie 2006 – 2008.
W 2006 r. pozycja kosztów operacyjnych wyniosła ogółem 923 tys. PLN i składała się z kwoty 293 tys. PLN obejmującej odszkodowania zapłacone przez Spółkę, spisaną w koszty pożyczkę wobec kontrahenta w kwocie 195 tys. PLN oraz odpisy aktualizujące należności w kwocie
157 tys. PLN. W 2007 r. pozostałe przychody i koszty operacyjne wynosiły 1 584 tys. PLN i składały się głównie z kwoty 991 tys. PLN obejmującej zawiązane rezerwy na roszczenia sporne. W 2008 r. pozycja ta wynosiła 3 447 tys. PLN i składała się głównie z kwoty 1 755 tys. PLN reprezentującej odpis aktualizujący wartość nieruchomości w budowie oraz 808 tys. PLN stanowiącej odpis aktualizujący wartość należności.
W I półroczu 2009 roku pozostałe koszty operacyjne wyniosły 21 444 tys. PLN, co związane jest przede wszystkim z aktualizacją wartości
zapasów.
Znaczącą pozycją jest wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej. Zgodnie z przyjętą przez Grupę Emitenta polityką
rachunkowości, nieruchomości inwestycyjne są ujmowane według wartości godziwej. W związku z tym Grupa Emitenta ujęła nadwyżkę
w wycenie nieruchomości inwestycyjnych w kwocie: 94 529 tys. PLN w 2006 r., 6 436 tys. PLN w 2007 r., 16 595 tys. PLN w 2008 r. oraz
123 711 tys. PLN w I półroczu 2009 roku.
Przychody finansowe nie stanowiły znaczącej pozycji w wynikach finansowych Grupy Emitenta w 2006 roku. Główną pozycją przychodów
finansowych były odsetki od lokat bankowych (206 tys. PLN) oraz udzielonych pożyczek na kwotę 58 tys. PLN. W 2007 roku przychody finansowe wyniosły 28 251 tys. PLN, a główną pozycję stanowiły zysk ze zbycia inwestycji w kwocie 23 825 tys. PLN (sprzedaż udziałów w spółce
Jogra 2 Sp. z o.o.) oraz saldo z różnić kursowych w kwocie 4 257 tys. PLN. W 2008 roku przychody finansowe wyniosły 7 298 tys. PLN, a główną
pozycję stanowił zysk ze zbycia praw z umowy na sprzedaż udziałów FOCUS PARK PIŁA w kwocie 7 089 tys. PLN. W I półroczu 2009 roku
przychody finansowe były niewielkie i wyniosły 108 tys. PLN.
Koszty finansowe nie stanowiły istotnej pozycji w wynikach finansowych w 2006 r., kiedy wyniosły 467 tys. PLN. Na koszty te składał się
utworzony odpis w kwocie 238 tys. PLN w celu aktualizacji wartości pożyczki dla jednego z kontrahentów oraz koszty odsetek od kredytów
w kwocie 229 tys. PLN. W 2007 r. koszty finansowe wyniosły 4 321 tys. PLN, z czego odsetki od kredytów wyniosły 4 302 tys. PLN. W 2008 roku
koszty finansowe wyniosły 54 902 tys. PLN. Tak wysoki wzrost kosztów finansowych w 2008 r. związany był wyceną pochodnych instrumentów finansowych w kwocie 37 537 tys. PLN oraz wynikiem na różnicach kursowych w kwocie 10 913 tys. PLN. Dodatkowo Emitent poniósł
koszty odsetek od kredytów w kwocie 5 097 tys. PLN. W I półroczu 2009 r. koszty finansowe wyniosły 23 361 tys. PLN, z czego 3 266 tys. PLN
związane było z wyceną instrumentów pochodnych, pozostała część stanowiła głównie wynik na różnicach kursowych.
W 2006 r. wykazano podatek dochodowy w kwocie 17 964 tys. PLN, co było efektem utworzenia przez Emitenta rezerwy na podatek odroczony z tytułu wykazanej nadwyżki wynikającej z przeszacowania do wartości godziwej budowanej „Galerii Piastów” – etap I. Emitent podjął
decyzję o utworzeniu niniejszej rezerwy z uwagi na to, że był świadom tego, że w następnym roku zmieni formę prawną ze spółki jawnej
na spółkę kapitałową i taki podatek będzie musiała zapłacić w przyszłości przekształcona spółka, a nie jej wspólnicy. W 2007 r. wykazano podatek dochodowy w kwocie 3 833 tys. PLN, z czego 2 433 tys. PLN było efektem utworzenia przez Emitenta rezerwy na podatek odroczony.
W 2008 r. wykazano podatek dochodowy w kwocie 279 tys. PLN, z czego 7 394 tys. PLN było efektem bieżącego obciążenia z tytułu podatku
dochodowego, a 7 120 tys. PLN było efektem odwrócenia się różnic przejściowych w podatek odroczony. W I półroczu 2009 r. wykazano
podatek dochodowy w kwocie 18 781 tys. PLN.
9.2.3.
Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej,
monetarnej i politycznej oraz czynników, które miały istotny wpływ lub które mogłyby
bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ, na działalność operacyjną Emitenta
Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz czynników, które
miały istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ, na działalność operacyjną Emitenta zostały już
przedstawione w Części II „Czynniki Ryzyka” Prospektu emisyjnego oraz punktach 6.2. Części III Prospektu pt. „Dokument Rejestracyjny”.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 63
część iII - Dokument Rejestracyjny
10.Zasoby kapitałowe
10.1.Informacje dotyczące źródeł kapitału
Tabela. Źródła finansowania (w tys. PLN).
Wyszczególnienie
Na dzień 30 czerwca 2009
2008
2007
2006
Kapitał własny razem
216 524
134 319
128 933
105 640
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
212 853
133 747
128 908
105 640
3 250
3 250
3 250
3 250
39 602
39 602
0
0
1. Kapitał akcyjny
2. Kapitał zapasowy
3. Kapitał rezerwowy
0
0
0
0
173 099
90 895
125 658
9 931
79 106
4 839
48 969
92 459
3 671
572
25
0
Zobowiązania razem
449 925
407 641
172 497
110 712
1. Zobowiązania długoterminowe
254 025
160 727
93 399
36 802
207 493
137 250
71 246
16 992
195 900
246 914
79 098
73 910
4. Zyski zatrzymane / niepokryte straty
- w tym zysk (strata) netto za okres
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy
mniejszościowych
-w tym z tytułu kredytów i pożyczek
2. Zobowiązania krótkoterminowe
-w tym z tytułu kredytów i pożyczek
RAZEM PASYWA
148 660
103 194
14 447
30 957
666 449
541 960
301 430
216 352
Źródło: Emitent
Grupa Emitenta w okresie 2006 – 30.06.2009 zanotowała bardzo znaczący wzrost kapitałów własnych, co było efektem uzyskanych zysków, które właściciele zdecydowali się pozostawić w Spółce. Najbardziej dynamiczny wzrost tej kategorii pasywów nastąpił w I półroczu
2009 roku. Mimo tak dynamicznego wzrostu kapitałów własnych w każdym roku, którego dotyczy analiza, Grupa Emitenta miała wyższy
poziom, niż wielkość kapitałów własnych, zobowiązań ogółem. W strukturze zobowiązań zwiększa się z roku na rok udział zobowiązań
długoterminowych, z których większość stanowią kredyty i pożyczki. Zobowiązania długoterminowe obejmują również rezerwy na podatek odroczony. Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikają przede wszystkim z różnicy pomiędzy momentem
rozpoznania przychodów do celów księgowych i podatkowych. W przypadku zobowiązań krótkoterminowych przeważały one w ogóle zobowiązań w latach 2006 i 2008. Udział kredytów i pożyczek w zobowiązaniach krótkoterminowych był zmienny, najwyższy poziom
osiągnął na koniec I półrocza 2009 roku. Największą pozycję zobowiązań krótkoterminowych stanowiły zaliczki otrzymane na poczet
dostaw, które wyniosły na koniec 2006 r. 32 800 tys. PLN, pod koniec 2007 r. 47 783 tys. PLN i 33 569 tys. PLN pod koniec 2008 r. oraz
14347tys. PLN na koniec I półrocza 2009 roku. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynosiły na koniec poszczególnych okresów odpowiednio:
3 279 tys. PLN na koniec I półrocza 2009, 8 478 tys. PLN na koniec 2008 r., 11 545 tys. PLN. na koniec 2007 r. i 8 746 tys. PLN pod koniec
2006 r.
10.2.W yjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych
Tabela. Przepływy środków pieniężnych Grupy Emitenta (w tys. PLN).
Wyszczególnienie
I półrocze 2009 I półrocze 2008
Przepływy środków pieniężnych z działalności ope-37 723
-17 772
racyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności in-39 184
-37 926
westycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności fi74 645
65 519
nansowej
Razem przepływy pieniężne netto
-2 262
-3 564
2008
2007
2006
-19 926
-18 724
-10 410
-109 756
-18 729
-28 504
130 842
39 913
29 134
1 160
2 460
-9 781
Środki pieniężne na początek okresu
6 115
4 955
4 955
2 495
12 276
Środki pieniężne na koniec okresu
3 853
1 391
6 115
4 955
2 495
Źródło: Emitent
64 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Rachunek przepływów pieniężnych wykazuje zmianę stanu środków pieniężnych w wysokości -9 781 tys. PLN za 2006 rok, 2 460 tys. PLN
za 2007 rok, 1 160 tys. PLN za 2008 rok oraz -2 262 za I półrocze 2009 roku, na które składają się:
•
•
•
ujemne przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości -10 410 tys. PLN za 2006 rok, -18 724 tys. PLN za 2007 rok,
-19 926 tys. PLN za 2008 rok oraz -37 723 za I półrocze 2009 roku,
ujemne przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w wysokości -28 504 tys. PLN za 2006 rok, -18 729 tys. PLN za 2007
rok, -109 756 tys. PLN za 2008 rok oraz -39 184 za I półrocze 2009 roku,
przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w dodatniej wysokości 29 134 tys. PLN za 2006 rok, 39 913 tys. PLN za 2007 rok,
130 842 tys. PLN za 2008 rok oraz 74 645 za I półrocze 2009 roku,
a jego pozycje prawidłowo powiązane są z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz księgami rachunkowymi.
Głównym źródłem przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w latach 2006 i 2007 oraz w I półroczu 2009 roku był zysk brutto,
który stanowił 110 423 tys. PLN w 2006 r., 52 802 tys. PLN w 2007 r. oraz 97 883 tys. PLN w I półroczu 2009 r. W 2008 roku zysk brutto, w kwocie
5 115 tys. PLN nie stanowił głównej pozycji przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Pozostałe źródła przepływów pieniężnych
z działalności operacyjnej były to:
•
w roku 2006: amortyzacja (431 tys. PLN), odsetki i udział w zyskach (229 tys. PLN), zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego (od przeszacowania wartości „Galerii Piastów” – etap I) w kwocie 18 311 tys. PLN, zmiana stanu kapitału obrotowego
netto obniżyła stan gotówki o 27 239 tys. PLN, dokonano także korekty na minus, na kwotę 94 529 tys. PLN z tytułu przeszacowania
budowanej „Galerii Piastów” – etap I do wartości godziwej, z uwagi na to, że niniejsza operacja nie miała charakteru gotówkowego,
•
w roku 2007: amortyzacja (877 tys. PLN), odsetki i udział w zyskach (4 486 tys. PLN), zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego
podatku dochodowego w kwocie 2 660 tys. PLN, zmiana stanu kapitału obrotowego netto obniżyła stan gotówki o 77 021 tys. PLN,
dokonano także korekty na minus, na kwotę 6 436 tys. PLN z tytułu przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych do wartości
godziwej, z uwagi na to, że operacje te nie miały charakteru gotówkowego,
•
w roku 2008: amortyzacja (1 364 tys. PLN), odsetki i udział w zyskach (5 828 tys. PLN), zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego
podatku dochodowego (głównie od przeszacowania wartości „Galerii Piastów” – etap III – 10 117 tys. PLN oraz Opole Turawa
– 4 045 tys. PLN) w kwocie 1 843 tys. PLN, zmiana stanu kapitału obrotowego netto obniżyła stan gotówki o 11 166 tys. PLN, dokonano
także korekty na minus, na kwotę 16 595 tys. PLN z tytułu przeszacowania „Galerii Piastów” – etap III, Opole Turawa i „Galeria Piastów”
etap I do wartości godziwej, z uwagi na to, że niniejsza operacja nie miała charakteru gotówkowego,
•
w roku I półroczu 2009: amortyzacja (1 126 tys. PLN), odsetki i udział w zyskach (3 419 tys. PLN), zmiana stanu rezerw z tytułu
odroczonego podatku dochodowego (głównie od przeszacowania wartości „Galerii Piastów” – etap III i II oraz Galerii Twierdza/
Kłodzko) w kwocie 23 588 tys. PLN, zmiana stanu kapitału obrotowego netto obniżyła stan gotówki o 52 096 tys. PLN, dokonano
także korekty na minus, na kwotę 103 620 tys. PLN z tytułu przeszacowania „Galerii Piastów” – etap III i II oraz Galerii Twierdza
Kłodzko do wartości godziwej, z uwagi na to, że niniejsza operacja nie miała charakteru gotówkowego.
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej składały się w przeważającej kwocie z wydatków inwestycyjnych, które wyniosły:
28 504 tys. PLN w 2006 r., 42 864 tys. PLN w 2007 r., 119 414 tys. PLN w 2008 r. oraz 39 184 tys. PLN w I półroczu 2009 r.
Wpływy finansowe pochodziły z zaciąganych kredytów w wysokości 42 599 tys. PLN za 2006 rok, 80 929 tys. PLN za 2007 rok, 152 947 tys.
PLN za 2008 rok oraz 89 153 za I półrocze 2009 r. Na wydatki finansowe w wysokości 13 465 tys. PLN za 2006 rok, 41 016 tys. PLN za 2007
rok, 22 105 tys. PLN za 2008 rok oraz 14 508 tys. PLN za I półrocze 2009 r. składały się w przeważającej kwocie wypłaty z zysku dla właścicieli
(12 927 tys. PLN w 2006 r. oraz 25 182 tys. PLN w 2007 r.) oraz spłata kredytów bankowych (10 457 tys. PLN w 2007 r., 12 404 tys. PLN w
2008 r., 9 391 tys. PLN w I półroczu 2009 r.).
10.3.Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania
Poniżej w tabeli przedstawiono wskaźniki zadłużenia Grupy Emitenta.
Tabela. Wskaźniki zadłużenia.
Wyszczególnienie
Na dzień 30 czerwca 2009
2008
2007
2006
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego
0,38
0,30
0,31
0,17
Wskaźnik zadłużenia ogółem
0,67
0,75
0,57
0,51
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
2,09
3,03
1,34
1,05
Źródło: Emitent
Zasady wyliczania wskaźników:
•
wskaźnik zadłużenia długoterminowego – jako relacja zobowiązań długoterminowych do aktywów ogółem,
•
wskaźnik zadłużenia ogółem – jako relacja zobowiązań ogółem do aktywów ogółem,
•
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – jako relacja zobowiązań ogółem do kapitału własnego.
W latach 2006 – 2008 oraz w I półroczu 2009 r. aktywa Grupy Kapitałowej Emitenta były w dużej mierze finansowane zobowiązaniami, z tym,
że udział zobowiązań w finansowaniu majątku Spółki wzrósł w 2008 r. do poziomu 75% w porównaniu do poziomu 51% - 57% w latach 2006
– 2007. W I półroczu 2009 r. udział ten spadł do poziomu 67%. Było to wynikiem większego niż przyrost zobowiązań zwiększenia się kapitału
własnego w Grupie Emitenta. W strukturze zobowiązań finansujących działalność Grupy Emitenta w 2006 i 2008 roku przeważały zobowiązania krótkoterminowe. W 2007 roku i I półroczu 2009 r. sytuacja ta zmieniła się na korzyść zobowiązań długoterminowych. W przypadku
wskaźnika zadłużenia kapitału własnego jest on zmienny w całym okresie i oscylował w przedziale 1,05 – 3,03. Wzrost wskaźnika do poziomu
3,03 w 2008 r. spowodowany był znacznym wzrostem zobowiązań ogółem w stosunku do nieznacznego wzrostu kapitałów własnych.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 65
część iII - Dokument Rejestracyjny
Tabela: Kapitał obrotowy Grupy Emitenta (tys. PLN).
Lp.
Wyszczególnienie
1
Aktywa obrotowe
Środki pieniężne i inne inwestycje krótkoterminowe
Aktywa obrotowe skorygowane (1-2)
2
3
4
7
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i dłużne papiery wartościowe
krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe skorygowane (4-5)
Kapitał obrotowy (1-4)
8
Zapotrzebowanie na środki obrotowe (3-6)
9
Saldo netto środków obrotowych (7-8)
5
6
I półrocze
2009
131 996
I półrocze
2008
165 195
3 853
2008
2007
2006
165 195
121 034
77 750
1 391
6 115
4 955
2 495
128 143
163 804
159 080
116 079
75 255
195 900
246 914
246 914
79 098
73 910
144 480
103 194
103 194
14 447
30 957
51 420
143 720
143 720
64 651
42 953
-63 904
-81 719
-81 719
41 936
3 840
76 723
20 084
15 360
51 428
32 302
-140 627
-101 803
-97 079
-9 492
-28 462
Źródło: Emitent
Poniżej przedstawiono zobowiązania Grupy Kapitałowej na dzień 30 września 2009 r.
Tabela: Zobowiązania Grupy Kapitałowej (w tys. PLN).
Wyszczególnienie
Na dzień 30 września 2009
Zobowiązania długoterminowe:
264 976
- w tym kredyty bankowe
264 314
Zobowiązania krótkoterminowe:
126 238
- w tym kredyty bankowe
74 113
Źródło: Emitent
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych oraz z tytułu leasingu zaciągniętych przez Grupę Emitenta w okresie 31.12.2006 – 30.06.2009
miały następującą wysokość:
•
kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 206 695 tys. PLN na koniec czerwca 2009 r., 137 250 tys. PLN na koniec 2008 r.; 71 246
tys. PLN na koniec 2007 r.; 16 992 tys. PLN na koniec 2006 r.,
•
długoterminowy leasing finansowy w kwocie 798 tys. PLN na koniec czerwca 2009 r., 861 tys. PLN na koniec 2008 r.; 620 tys. PLN
na koniec 2007 r.; 405 tys. PLN na koniec 2006r.,
•
kredyty i pożyczki krótkoterminowe, kredyty i pożyczki długoterminowe w części przypadającej do spłaty w przeciągu roku od daty
bilansowej w kwocie 144 480 tys. PLN na koniec czerwca 2009 r., 103 194 tys. PLN na koniec 2008 r.; 14 447 tys. PLN na koniec 2007 r.;
30 957 tys. PLN na koniec 2006 r.,
•
krótkoterminowy leasing finansowy w kwocie 955 tys. PLN na koniec czerwca 2009 r., 957 tys. PLN na koniec 2008 r.; 701 tys. PLN
na koniec 2007 r.; 304 tys. PLN na koniec 2006 r.
Tabela: Informacja nt. bieżącego zadłużenia bankowego Grupy Emitenta.
Kredytodawca
Rodzaj kredytu
Data zawarcia umowy
Zaangażowanie
na dzień zatwierdzenia
Prospektu
20 000 000,00 €
19 169 541,16 €
27 653 746,29 €
98 530 000,00 PLN
i 3 000 000,00 PLN
16 175 328,89 €
68 932 000,00 PLN
i 8 434 504,96 PLN
30 000 000,00 PLN
30 000 000,00 PLN
Kwota udzielona
BZ WBK S.A.
kredyt inwestycyjny GP I
05 grudnia 2005 r.
BZ WBK S.A.
kredyt inwestycyjny GP II
05 czerwca 2008 r.
BZ WBK S.A.
kredyt inwestycyjny CH
Twierdza
30 września 2008 r.
BZ WBK S.A.
kredyt inwestycyjny
11 stycznia 2008 r.
BZ WBK S.A.
kredyt obrotowy
kredyt w rachunku bieżącym
kredyt obrotowy
06 czerwca 2008 r.
7 000 000,00 PLN
5 800 649,12 PLN
12 marca 2008 r.
5 000 000,00 PLN
4 986 774,27 PLN
17 września 2008 r.
13 500 000,00 PLN
13 500 000,00 PLN
Deutsche Bank S.A.
Deutsche Bank S.A.
Źródło: Emitent
Potrzeby kredytowe Emitenta są przedstawione w pkt. 10.5. Części III Prospektu pt. „Dokument Rejestracyjny”.
66 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
10.3.1.
Analiza płynności
Poniżej w tabeli przedstawiono analizę płynności Grupy Emitenta.
Tabela. Wskaźniki płynności i cykle rotacji.
Wyszczególnienie
I półrocze 2009
I półrocze 2008
Wskaźnik płynności bieżący
0,67
0,67
0,67
1,53
1,00
Wskaźnik płynności szybki
0,14
0,13
0,13
0,38
0,26
221,63
437,21
389,51
438,55
270,84
45,94
80,09
87,57
115,4
91,33
414,35
540,12
565,24
447,85
395,11
Cykl rotacji zapasów (dni)
Cykl inkasa należności (dni)
Cykl regulacji zobowiązań (dni)
2008
2007
2006
Źródło: Emitent
Zasady wyliczania wskaźników:
•
Wskaźnik płynności bieżący – jako relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych,
•
Wskaźnik płynności szybki – jako relacja aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych,
•
Cykl rotacji zapasów – jako relacja średniego poziomu zapasów do przychodów ze sprzedaży, pomnożone przez 365 dni i pomnożone
przez „n” (n = 1 w przypadku roku, n = 1/2 w przypadku półrocza),
•
Cykl inkasa należności – jako relacja średniego poziomu należności do przychodów ze sprzedaży, pomnożone przez 365 dni
i pomnożone przez „n” (n = 1 w przypadku roku, n = 1/2 w przypadku półrocza),
•
Cykl regulacji zobowiązań – jako relacja średniego poziomu zobowiązań bieżących do przychodów ze sprzedaży, pomnożone przez
365 dni i pomnożone przez „n” (n = 1 w przypadku roku, n = 1/2 w przypadku półrocza).
Wskaźnik płynności bieżącej informuje na ile bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania. Pożądany poziom wskaźnika płynności bieżącej mieści się w przedziale 1,0 – 2,0. W latach 2006 – 2007 wskaźnik ten utrzymywał się w pożądanym przedziale. W I półroczu 2009 roku
wskaźnik ten kształtowałby się również powyżej 1,0 gdyby uwzględnić fakt wydłużenia terminu spłaty jednego z kredytów, który miał
miejsce w II połowie 2009 roku. Wskaźnik płynności szybkiej informuje na ile najbardziej płynne aktywa bieżące pokrywają bieżące zobowiązania. Pożądany poziom wskaźnika płynności szybkiej mieści się w przedziale 0,5 – 1,0. Wskaźniki płynności szybkiej charakteryzował
się w Grupie Emitenta dużą zmiennością oscylując w latach 2006 – 2008 w przedziale 0,13 – 0,38, co było stanem poniżej zalecanej normy.
W I półroczu 2009 roku wskaźnik ten osiągnął poziom 0,14, co oznacza jego poprawę w stosunku do 2008 roku, niemniej jednak znajduje się
on poniżej zalecanej normy i wyniósłby 0,23, gdyby uwzględnić fakty wydłużenia terminu spłaty kredytu, o którym wspomniano powyżej.
W przypadku Grupy Emitenta charakter prowadzonej działalności (budowlana) pozwala na utrzymywanie w stosunku do kontrahentów wysokiego poziomu bieżących zobowiązań, co wpływa na wysokość wskaźników płynności. Wskaźnik cyklu rotacji zapasów w dniach określa,
co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla zrealizowania określonej sprzedaży. Wskaźnik ten w Grupie Emitenta w okresie 2006
– I półrocze 2009 roku charakteryzuje się dużą zmiennością. Zmienność wskaźnika wynika z tego, że Emitent jako zapasy traktuje towary,
którymi są grunty zakupione do dalszej odsprzedaży. Transakcje dotyczące nabytych gruntów trwają zwykle od kilku do kilkunastu lub
nawet kilkudziesięciu miesięcy, co wpływa na to, że poziom zapasów jest utrzymywany na wysokim poziomie. Wskaźnik cykl inkasa należności, prezentujący w dniach przeciętny czas oczekiwania na spłatę należności, w latach 2006 – 2008 oraz w I półroczu 2009 roku również
charakteryzuje się dużą zmiennością. Wydłużanie się okresu inkasa należności w 2007 roku wynikało z tego, że Emitent realizował coraz
większe przedsięwzięcia, gdzie płatności realizowane są często w transzach na bazie oddawanych przez Spółkę etapów produktów. Cykl regulacji zobowiązań w dniach określa przeciętny czas regulowania zobowiązań bieżących. Okres regulacji zobowiązań w latach 2006 - 2008
stopniowo wzrastał z poziomu 395 dni do 565 dni. Wskaźniki te były dłuższe, niż te odnoszące się do cyklu inkasa należności w analogicznym
okresie, co było spowodowane utrzymywaniem wysokiego poziomu zaliczek otrzymywanych pod przyszłe dostawy produktów realizowanych na przestrzeni od kilku do nawet kilkudziesięciu miesięcy, finansowaniem bieżącej działalności Grupy Emitenta za pomocą kredytów
obrotowych odnawianych każdego roku o kolejny rok oraz wysokim poziomem zobowiązań inwestycyjnych zaciągniętych w związku z realizacją projektów inwestycyjnych. W I półroczu 2009 roku wskaźnik ten uległ obniżeniu do poziomu 414 dni.
10.4.Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów
kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny
wpływ, na działalność operacyjną Emitenta
Zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny z dnia 30 września 2008 r. zawartą pomiędzy jednostką zależną E.F. Progress V Sp. z o.o. a BZ WBK
S.A., zgody BZ WBK S.A. wymaga udzielenie przez E.F. Progress V Sp. z o.o. jakichkolwiek pożyczek, w tym podmiotowi dominującemu.
Zgody wymaga również wypłata dywidendy przez E.F. Progress V Sp. z o.o. Stosowne oświadczenia-zobowiązania o zaniechaniu wypłaty
dywidendy zostały podpisane dnia 30 września 2008 r. przez Zarząd jednostki dominującej Rank Progress S.A. i osobno przez głównych akcjonariuszy jednostki dominującej tj. Jana Mroczkę oraz Andrzeja Bartnickiego. Zobowiązania objęte tymi oświadczeniami nie mogą zostać
zwolnione bez zgody BZ WBK S.A. W chwili obecnej, Zarządy Emitenta i jego jednostki zależnej podjęły negocjacje z BZ WBK S.A. w celu
zwolnienia części nadwyżek finansowych z obowiązku uzyskania uprzedniej zgody BZ WBK S.A. na wypłatę w postaci dywidendy.
Zarząd Emitenta nie wyklucza, że w przyszłości na pozostałe jednostki zależne realizujące kolejne projekty inwestycyjne przy zaangażowaniu instytucji finansowych, mogą zostać narzucone umowne ograniczenia dotyczące wypłaty całości lub części dywidendy lub udzielania
pożyczek w ramach Grupy Emitenta. Zarząd Emitenta przy negocjowaniu kolejnych kredytów inwestycyjnych dla spółek zależnych, wymaga jednak, aby instytucje finansowe podczas opracowywania warunków kredytowych uwzględniły fakt, że nadwyżki gotówkowe w spółkach celowych będą transferowane do jednostki dominującej i mogą zostać przeznaczone zarówno na dalsze inwestycje, jak i na wypłatę
dywidendy.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 67
część iII - Dokument Rejestracyjny
W roku 2009 Emitent nie dotrzymał warunku wniesienia do dnia 31 marca 2009 r. udziału własnego do inwestycji „Galeria Piastów II” w wysokości 6,1 mln PLN określonego w umowie kredytowej z BZ WBK, o której mowa w punkcie 22.1.4 III Rozdziału niniejszego Prospektu. Również spółka zależna od Emitenta E.F. Progress V Sp. z o.o. nie dotrzymała warunku polegającego na utrzymaniu wskaźnika relacji zadłużenia
do wartości inwestycji Centrum Handlowe Twierdza na poziomie nie wyższym niż 55% w momencie uruchomienia inwestycji określonego
w umowie kredytowej zawartej z BZ WBK, o której mowa w punkcie 22.1.7 III Rozdziału niniejszego Prospektu. W wyniku negocjacji z BZ
WBK, oba wymienione powyżej naruszenia umów kredytowych zostały zaakceptowane przez BZ WBK, przy czym koniecznym była zmiana
warunków ww. umów kredytowych, jak i umowy podpisanej przez Emitenta z BZ WBK, o której mowa w punkcie 22.2.1 III Rozdziału niniejszego Prospektu. W wyniku negocjacji, w dniu 10 września 2009 r. doszło do podpisania stosowych aneksów przez oba podmioty. Zgodnie
z podpisanymi przez Emitenta aneksami do umów kredytowych przedstawionych w punkcie 22.1.1 oraz 22.1.4 III Rozdziału niniejszego
Prospektu, najistotniejsze zmiany w stosunku do umów pierwotnych dotyczyły skrócenia okresu kredytowania odpowiednio do 31 sierpnia
2014 r. i 1 września 2014 r. przy założeniu 1,5% amortyzacji kredytów rocznie i raty balonowej na koniec okresu kredytowania z możliwością
wydłużenia okresu finansowania o kolejne 2 lata, zwiększenia marży banku, ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia kredytów w postaci hipoteki na nieruchomości Emitenta położonej w Zgorzelcu, wprowadzenia mechanizmu „cash sweep” w przypadku kredytu, o którym mowa w punkcie 22.1.1 III Rozdziału niniejszego Prospektu i jego modyfikacji w przypadku kredytu, o którym mowa w punkcie 22.1.4 III Rozdziału niniejszego Prospektu. Ponadto aneksy przewidują dodatkowe zobowiązania ciążące na Spółce i modyfikację uzgodnionych
parametrów na wypadek nie spełnienia warunków przewidzianych aneksami. Zgodnie z aneksem podpisanym w dniu 10 września 2009 r.
przez podmiot zależny od Emitenta E.F. Progress V Sp. z o.o. do umowy kredytowej, o której mowa w punkcie 22.1.7 III Rozdziału niniejszego
Prospektu, najistotniejsze zmiany w stosunku do umowy pierwotnej dotyczyły przedłużenia okresu kredytowania do 1 września 2013 r.
(pierwotna umowa określała ten termin na 30 czerwca 2009 r. z możliwością wydłużenia o 15 lat po spełnieniu określonych warunków)
z możliwością przedłużenia, po spełnieniu określonych warunków do 1 września 2016 r., zmiany wysokości rat kapitałowych uwzględniającą
1,5% amortyzację kredytu rocznie, zwiększenia marży banku i zmiany mechanizmu „cash sweep”. Ponadto, aneks przewiduje dodatkowe
zobowiązania ciążące na spółce i modyfikację uzgodnionych parametrów na wypadek nie spełnienia warunków przewidzianych aneksem.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że w przypadku umowy kredytowej przedstawionej w punkcie 22.1.2 III Rozdziału niniejszego Prospektu,
Emitent nie dokonał spłaty kredytu udzielonego na podstawie tej umowy w terminie do 31 stycznia 2010 r., a w przypadku umowy kredytowej przedstawionej w punkcie 22.1.5 III Rozdziału niniejszego Prospektu – nie dokonał spłaty kredytu udzielonego na podstawie tej umowy
w terminie do 31 marca 2010 r. Na wniosek Emitenta, komitet kredytowy banku BZ WBK SA, który odbył się 8 kwietnia 2010 r., zatwierdził
uzgodnione z Emitentem warunki dalszej współpracy objętej zakresem wspomnianych umów kredytowych, wg których termin spłaty wyżej wymienionych kredytów przedłużono do 30 czerwca 2010 r. Spłata kredytów ma nastąpić w wyniku pozyskania przez Emitenta środków
finansowych ze sprzedaży Centrum Handlowego Twierdza w Kłodzku, o którym mowa w punkcie 5.2.1.3 III Rozdziału niniejszego Prospektu,
którego sprzedaż planuje się zrealizować w czerwcu 2010 r. Emitent nie przewiduje istotnego ryzyka związanego z niewywiązaniem się terminu spłaty wspomnianych kredytów. W przypadku jednak wycofania się przez potencjalnego inwestora z nabycia Centrum Handlowego
Twierdza, Emitent będzie negocjował przesunięcie terminu spłaty wyżej wymienionych kredytów na okres późniejszy, konieczny do sprzedaży Centrum Handlowego Twierdza lub innych nieruchomości przeznaczonych przez Emitenta do sprzedaży i wymienionych w tabeli pn.
„Projekty inwestycyjne na sprzedaż” w punkcie 6.1.1.6 III Rozdziału niniejszego Prospektu.
10.5.Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań wynikających z planowanych inwestycji Emitenta oraz planowanych znaczących
rzeczowych aktywów trwałych
W latach 2010 - 2012 Emitent zamierza zrealizować zobowiązania wynikające z planowanych inwestycji Emitenta opisanych w punkcie 5.2.3
Części III Prospektu pt. „Dokument Rejestracyjny” oraz dokonać nabyć znaczących rzeczowych aktywów trwałych opisanych w punkcie 8.1.3
Części III Prospektu pt. „Dokument Rejestracyjny”. Środki na sfinansowanie ww. nakładów pochodzić będą z:
•
emisji Nowych Akcji – 49 mln PLN,
•
kredytów bankowych – 398,2 mln PLN,
•
wpływów gotówkowych z działalności operacyjnej i inwestycyjnej – w pozostałej części tj. 52,9 mln PLN.
11.Badania i rozwój, patenty i licencje
11.1.Badania i rozwój
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie prowadził żadnych prac badawczo-rozwojowych.
11.2.Patenty, licencje i znaki towarowe
Emitent oraz spółki od niego zależne nie są właścicielami żadnego patentu, w rozumieniu ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności
przemysłowej.
Emitent oraz spółki od niego zależne posiadają licencje na używanie programów komputerowych, takich jak systemy operacyjne MS Windows, oprogramowanie biurowe MS Office oraz specjalistyczne programy projektowe i księgowe.
Emitent posiada prawo do następujących domen internetowych:
•
www.rankprogress.pl,
•
www.galeriapiastow.pl,
•
www.galeriafutura.pl,
•
www.galeriatecza.pl,
•
www.parkhandlowyeden.pl,
68 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
•
www.pasazgrodzki.pl,
•
www.galeriatwierdza.pl,
•
www.swidnickagaleria.pl,
•
www.galeriaswidnicka.pl,
•
www.galeria-swidnicka.pl,
•
www.twierdzazamojska.pl,
•
www.centrumtwierdza.pl.
11.3.Znaki towarowe
Spółka zgłosiła do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej następujące znaki towarowe: Galeria Piastów, Twierdza Kłodzko, Centrum
Handlowe w Kłodzku, Pasaż Grodzki, Galeria Świdnicka, Galeria Tęcza, Rank Progress S.A.
Postępowanie w sprawie rejestracji ww. znaków towarowych jest w toku.
12.Informacje o tendencjach
12.1.Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz
kosztach i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego
do daty dokumentu rejestracyjnego
Ze względu na globalny kryzys na rynkach finansowych i nieruchomościowych Emitent w roku 2009 zmniejszył swoje zaangażowanie w realizację i sprzedaż wysoko rentownych projektów krótkoterminowych na rzecz długoterminowych projektów inwestycyjnych o stabilnych
przychodach i kosztach tj. projektów dotyczących obiektów handlowych przeznaczonych na długoterminowy wynajem. Tendencja ta jest
odzwierciedlona w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych poprzez systematyczne zwiększanie się przychodów pochodzących
z wynajmu obiektów handlowych oraz wartości inwestycji w nieruchomości. Jednocześnie, na skutek kryzysu i związanych z nim zmian
czynników rynkowych, Emitent w roku 2008 i 2009 dokonał rewizji swoich zamierzeń inwestycyjnych odraczając wykonanie niektórych
projektów inwestycyjnych w czasie, jak również przeznaczając niektóre projekty, nie odpowiadające oczekiwaniom Emitenta, na sprzedaż,
co spowodowało znaczący przyrost wartości zapasów w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych w porównaniu do lat ubiegłych.
Zawirowania na rynku finansowym dotknęły nie tylko inwestorów lub właścicieli galerii handlowych, lecz również części najemców, którzy
musieli zrewidować swoje plany odnośnie ekspansji i chwilowo ją wstrzymać lub bardziej selektywnie podchodzić do nowych lokalizacji.
Znaczący wzrost kursu euro na początku roku 2009 zapewne też niekorzystnie wpłynął na ich sytuację finansową, szczególnie jeśli w euro
były przez nich nabywane kolekcje sklepowe lub zaciągane kredyty. Wszystkie te czynniki znalazły odzwierciedlenie w słabej kondycji finansowej firm zwłaszcza z branży odzieżowej, co spowodowało, iż niektóre z nich, jeśli nie złożyły wniosku o upadłość, to przynajmniej rozpoczęły renegocjacje umów najmu w celu obniżenia obciążeń czynszowych. Z drugiej jednak strony wiele marek dalej kontynuuje ekspansję
na polskim rynku lub zapowiada wejście na polski rynek, również dzięki osłabieniu się konkurencji. Pomimo jednak zapowiedzianej i kontynuowanej ekspansji, zauważalny jest ogólny spadek popytu na nowe powierzchnie handlowe i zauważalny jest wzrost wolnej niewynajętej
powierzchni handlowej.
Skutkiem ograniczonej ekspansji najemców oraz ograniczeń w pozyskiwaniu finansowania bankowego była w ostatnim czasie tendencja
zniżkowa stawek czynszu w stosunku do umów najmu zawieranych w latach 2007 i 2008, z wyjątkiem najatrakcyjniejszych centrów handlowych i większa siła przetargowa potencjalnych najemców, którzy na zachętę żądają coraz wyższego standardu wykończenia lokali, zerowego czynszu przez kilka pierwszych miesięcy i dodatkowych gratyfikacji na pokrycie kosztów wykończenia lokali. Od połowy roku 2009 Emitent zauważa jednak pewną stabilizację na rynku nieruchomościowym, co pozwoliło na dokonanie weryfikacji zamierzeń inwestycyjnych
na podstawie stabilnych danych dotyczących oczekiwanych czynszów z najmu na poszczególnych realizowanych obiektach handlowych
(niższych niż czynsze rynkowe z 2008 r. i lat wcześniejszych), stóp procentowych (niższych niż obowiązujące w roku 2008 i latach wcześniejszych), marż bankowych (wyższych niż obowiązujące w roku 2008 i latach wcześniejszych), kosztów budowy (niższych niż obowiązujące
jeszcze na początku roku 2009 i latach wcześniejszych) itd.
Jak wskazano powyżej, wiele z nieruchomości zostało przeznaczonych przez Emitenta na sprzedaż. Przez cały rok 2009 do dnia sporządzenia niniejszego Prospektu nie udało się jednak dokonać istotnych transakcji sprzedaży tego typu nieruchomości. Było to skutkiem kilku
czynników – m. in. trudnościami związanymi z pozyskaniem finansowania bankowego, wysokim stanem zapasów nieruchomości u wielu
podstawowych graczy rynkowych, którzy częstokroć nabywali nieruchomości pod przyszłe projekty deweloperskie w czasie hossy w latach
2007 i 2008 i w chwili obecnej oczekują na poprawę koniunktury, która umożliwi przeprowadzenie i sprzedaż inwestycji lub jej wynajem
zachowując odpowiednie parametry finansowe, jak i ostrożniejszą niż w latach ubiegłych, analizą ryzyka inwestycyjnego, co przekłada się
również na wydłużenie procedur związanych z zawarciem transakcji. Taka sytuacja spowodowała, że ceny sprzedaży osiągane w czasie
hossy nie są możliwe obecnie do osiągnięcia w większości przypadków.
Obecna stabilizacja na rynku nieruchomościowym i postrzegany wzrost zainteresowania inwestorów nieruchomościami przeznaczonymi
przez Emitenta na sprzedaż, wskazuje na możliwość dokonania takich transakcji po satysfakcjonujących cenach już w roku 2010 i później,
osiągających poziom co najmniej wartości księgowej tych nieruchomości ujętej w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Emitenta. Jednocześnie Emitent nie wyklucza możliwości powrotu do realizacji projektów inwestycyjnych na bazie posiadanych gruntów. Z uwagi
na fakt, iż wspomniane wyżej grunty mają aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz większość uzgodnień, decyzja, co do rozpoczęcia inwestycji, może być podjęta w bardzo krótkim czasie, co z kolei powinno przełożyć się na istotne zwiększenie
przychodów, ale z jednoczesnym ich odsunięciem w czasie.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 69
część iII - Dokument Rejestracyjny
12.2.Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący
wpływ na perspektywy Emitenta przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce
Całość przychodów Spółki jest związana z działalnością na rynku krajowym, i z tego też względu jest uzależniona pośrednio od czynników
związanych z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski, między innymi takich jak poziom bezrobocia, tempo wzrostu gospodarczego, czy
poziom inflacji. Perturbacje na międzynarodowych rynkach finansowych wpłynęły na sytuację gospodarczą w Polsce. Odnotowano spadek
tempa krajowego wzrostu gospodarczego, wzrost stopy bezrobocia oraz deprecjację kursu PLN wobec walut obcych. Opisane powyżej
tendencje makroekonomiczne wpłynęły na wielkość przychodów Grupy Emitenta. Niemiej jednak sytuacja makroekonomiczna w roku
2010 powinna ulec poprawie, co powinno pozytywnie przełożyć się na sytuację Grupy Emitenta
Regulacje prawne
Na działalność Grupy Emitenta istotny wpływ mogą również mieć przepisów prawa polskiego. Przynajmniej do końca 2010 r. Emitent nie
przewiduje znaczących zmian przepisów prawa, mogących mieć wpływ na działalność Grupy Emitenta.
Dynamika i kierunki rozwoju rynków, na których działa Grupa Emitenta
Na działalność Grupy Emitenta istotny wpływ mogą mieć dynamika i rozwój rynków, na których Grupa Emitenta działa. Od połowy 2009 r.
obserwowana jest niewielka poprawa dynamiki i kierunku rozwoju rynków, na których działa Grupa Emitenta. Zgodnie z wiedzą Emitenta
przynajmniej do końca 2010 r. dynamika i kierunek rozwoju rynków, powinny być korzystne dla działalności Grupy Emitenta.
Konkurencja ze strony innych podmiotów
Perspektywy rozwoju Grupy Emitenta uzależnione są od nasilenia działań konkurencyjnych firm krajowych i zagranicznych obecnych
na polskim rynku. Przynajmniej do końca 2010 r. działania konkurencji nie powinny znacząco wpływać na działalność Grupy Emitenta.
Zmiana kursów walutowych
Działalność Grupy Emitenta podlega wpływowi wahań kursów walutowych, a w szczególności kursu euro. Zgodnie z wiedzą Emitenta przynajmniej do końca 2010 r. przewidywana zmiana kursów walut nie powinna znacząco wpłynąć na działalność Grupy Emitenta.
Możliwość wzmocnienia pozycji rynkowej
Perspektywy rozwoju Grupy Emitenta są w dużej mierze uzależnione od sukcesu w realizacji jej strategii rozwoju, która została przedstawiona w pkt. 6.1.1.1. Części III „Dokument rejestracyjny”.
13.Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe
13.1.Podstawowe założenia prognoz lub szacunków Emitenta
Metodologia prognoz wyników finansowych i wyników szacunkowych dla Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A.
Zarząd Emitenta, przygotowując prognozę wyników na rok 2010, 2011, 2012 brał pod uwagę m.in.:
•
ogólnodostępne prognozy makroekonomiczne dotyczące polskiej gospodarki, które mogą mieć wpływ na działalność Grupy
Kapitałowej,
•
dostępne publicznie analizy branży nieruchomości komercyjnych, w której prowadzi działalność Grupa Emitenta, dotyczące
prognozy jej rozwoju,
•
własną ocenę perspektyw rozwoju polskiego rynku nieruchomości komercyjnych,
•
plany strategiczne Grupy Kapitałowej dotyczące m.in. przyszłych inwestycji, kosztów, przychodów, jak również przepływów
finansowych oraz finansowania działalności.
13.1.1.
Założenia do wyników szacunkowych Emitenta
Wyniki szacunkowe Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2009 zostały sporządzone na podstawie transakcji przeprowadzonych przez Grupę
Kapitałową Emitenta w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, przy zastosowaniu tych samych metod wyceny i prezentacji, które
mają zastosowanie do rocznego sprawozdania finansowego Emitenta, w tym, które zostały zastosowane do sporządzenia historycznych
informacji finansowych zamieszczonych w Prospekcie.
Wycena do wartości godziwej zakończonych do 31 grudnia 2009 r. inwestycji w nieruchomości komercyjne oraz wycena nieruchomości
gruntowych zaliczonych do kategorii nieruchomości inwestycyjnych została ustalona na podstawie otrzymanych w trakcie roku 2009 operatów szacunkowych wykonanych przez niezależnych rzeczoznawców skorygowanych przez Emitenta o czynniki występujące między datą,
na którą operaty zostały sporządzone a dniem 31 grudnia 2009 r., które mogą wpłynąć na wartość tych nieruchomości ustaloną w tych
operatach.
Zarząd Emitenta dołożył należytej staranności, aby wyniki szacunkowe zostały sporządzone w sposób rzetelny, tj. sporządził je przy zastosowaniu tych samych zasad i procedur, co w stosunku do rocznych sprawozdań finansowych.
Wyniki szacunkowe zaprezentowane w niniejszy Prospekcie emisyjnym mogą być różne od wartości, które będą wynikały ze zbadanego
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2009.
70 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
13.1.2.
Założenia do prognoz finansowych niezależne od Emitenta
Zarząd Emitenta przygotowując prognozę wyników finansowych za rok 2010, 2011, 2012 opierał się na danych makroekonomicznych. Prognozy przychodów i kosztów sporządzone przez Emitenta uwzględniają prognozowaną inflację w wysokości 2% rocznie, jednak z uwagi
na stosowanie indeksacji stawek czynszowych o stopę inflacji nie przewiduje się istotnego wpływu tych czynników na prognozy Emitenta.
Dodatkowe niezależne od Emitenta, czynniki związane z prognozami:
•
stawki czynszowe zostały ustalone w oparciu o:
- aktualne dane uzyskiwane w procesie negocjacji prowadzonych przez Emitenta z potencjalnymi najemcami (Emitent w chwili obecnej
sam komercjalizuje swoje obiekty handlowe),
- analogię do aktualnych stawek stosowanych przez Emitenta w istniejących obiektach,
- dane pochodzące z operatów szacunkowych wartości rynkowej istniejących i przyszłych nieruchomości inwestycyjnych Emitenta sporządzonych przez niezależne firmy doradcze,
•
stopę kapitalizacji w wysokości 8,5%, wykorzystywaną przy szacowaniu wartości godziwej planowanych nieruchomości
inwestycyjnych ustalono w oparciu o:
- operaty szacunkowe wartości rynkowej istniejących i przyszłych obiektów Emitenta sporządzone przez niezależne firmy doradcze,
- przeprowadzone przez Emitenta negocjacje z potencjalnymi klientami zainteresowanymi zakupem pojedynczych projektów Emitenta,
- ogólnodostępne raporty i analizy rynku nieruchomości sporządzane przez renomowane firmy konsultingowe takie jak Knight Frank
oraz Cushman & Wakefield, przedstawiające tendencje w zakresie kształtowania się stóp dyskontowych i kapitalizacji nieruchomości
handlowych,
•
wartości cen transakcyjnych dotyczących krótkoterminowych projektów inwestycyjnych zostały ustalone na podstawie:
- podpisanych umów, które zostaną zrealizowane w przyszłości,
- operatów szacunkowych wartości rynkowej obecnych i przyszłych nieruchomości inwestycyjnych Emitenta sporządzonych przez niezależnych rzeczoznawców,
- prowadzonych negocjacji,
•
stopy procentowe w wysokości 1% i 3,5% odpowiednio dla kredytów denominowanych w euro i denominowanych w złotych,
marże i prowizje banków finansujących inwestycje ustalono w oparciu o:
- otrzymywane na bieżąco wstępne warunki finansowania nieruchomości inwestycyjnych z banków zainteresowanych finansowaniem
danego projektu,
- obecnie stosowane przez banki stopy i marże do wybudowanych już inwestycji Emitenta,
- prowadzonych negocjacji z bankami,
- publikowane stopy procentowe EURIBOR i WIBOR,
•
wycena do wartości godziwej zakończonych do 31 grudnia 2009 r. inwestycji w nieruchomości komercyjne oraz wycena
nieruchomości gruntowych zaliczonych do kategorii nieruchomości inwestycyjnych została ustalona na podstawie otrzymanych
operatów szacunkowych wykonanych przez niezależnych rzeczoznawców. W kolejnych latach prognozy nie ujęto dalszych zmian
wartości godziwych nieruchomości inwestycyjnych.
13.1.3.
Założenia do prognoz finansowych zależne od Emitenta
Zarząd Rank Progres S.A., przygotowując prognozę na rok 2010, 2011, 2012 opierał się na następujących głównych założeniach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Emitent zamierza realizować założone inwestycje,
Emitent zrealizuje założone transakcje krótkoterminowe,
powierzchnie całkowite i pod wynajem realizowanych i przyszłych obiektów ustalono na podstawie projektów i koncepcji
architektonicznych przygotowanych dla celów inwestycyjnych,
przychody z czynszów najmu stanowią iloczyn powierzchni pod wynajem i średnich rocznych stawek czynszowych ustalonych
w oparciu o umowy już zawarte, w fazie negocjacji i oczekiwane,
koszty działalności operacyjnej, w tym koszty ogólnego Zarządu, oparto na danych za ostatni zakończony rok obrotowy
i uwzględniono eskalację kosztów m.in. z powodu wzrostu zatrudnienia. Koszty operacyjne dla poszczególnych nieruchomości
inwestycyjnych ustalono w oparciu o dane historyczne o kosztach nieruchomości inwestycyjnych już zakończonych,
przychody z opłat eksploatacyjnych stanowią równowartość kosztów operacyjnych danej nieruchomości inwestycyjnej
pomniejszonych o kwotę kosztów, które nie zostaną refakturowane na najemców, i które zostały oszacowane na podstawie
zrealizowanych, analogicznych inwestycji,
przychody ze sprzedaży z tytułu działalności deweloperskiej oparto wyłącznie o inwestycje, których realizacja wydaje się
prawdopodobna,
przychody ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych oparto na podstawie toczonych negocjacji z potencjalnymi nabywcami,
nieruchomości inwestycyjne na etapie budowy są wyceniane do wartości godziwej zgodnie ze stosowaną polityką rachunkowości,
przy czym wartość godziwa jest rozpoznawana proporcjonalnie do kosztów wytworzenia inwestycji od momentu rozpoczęcia
finansowania przedsięwzięcia przez bank; nie zakłada się zmian wartości godziwej ustalonej w momencie zakończenia budowy
inwestycji w okresach przyszłych,
wycena planowanych nieruchomości inwestycyjnych w obiekty komercyjne do wartości godziwej jest dokonywana na podstawie
następującego wzoru: (roczne spodziewane dochody z najmu) / (stopa kapitalizacji),
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 71
część iII - Dokument Rejestracyjny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
koszty finansowania inwestycji w budowie odniesiono w koszty danej inwestycji i zostały uwzględnione przy szacowaniu zysku z danej
inwestycji,
nakłady na roboty budowlane dotyczące inwestycji w budowie zostały ujęte równomiernie w okresie budowy obiektu komercyjnego,
nie uwzględniono w prognozie wzrostu wartości gruntów przeznaczonych do sprzedaży, które zostały ujęte jako towary,
uwzględniono spadek wartości gruntów przeznaczonych do sprzedaży, które zostały ujęte jako towary w oparciu o operaty
szacunkowe wartości rynkowej przygotowane przez niezależnych rzeczoznawców,
finansowanie inwestycji opierać się będzie o środki własne wygospodarowane z prowadzonej działalności, środki pozyskane z emisji
Akcji Serii C oraz kredyty bankowe zaciągnięte w PLN w trakcie budowy, a następnie - po jej zakończeniu, zamienione na kredyty
w euro,
przyszłe nakłady na nieruchomości inwestycyjne zostały zaprognozowane na podstawie wykonanych przez Emitenta kosztorysów,
po 2010 roku nie zakłada się zmiany stanu należności i zobowiązań (z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych) w prognozach,
prognoza zakłada nową emisję akcji,
począwszy od roku 2010, w prognozach zakłada się wypłatę dywidendy na poziomie 10% zysku netto za rok poprzedni.
13.2.Raport niezależnych księgowych lub biegłych rewidentów na temat prawidłowości
sporządzenia prognoz finansowych oraz wyników szacunkowych
Raport niezależnego biegłego rewidenta o prognozach
dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu RANK PROGRESS S.A.
Przeprowadziliśmy prace poświadczające, których przedmiotem były wyniki szacunkowe oraz prognozy wyników obejmujące prognozę
przychodów ze sprzedaży netto, zysk na działalności operacyjnej (EBIT), zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) oraz zysk netto Grupy Kapitałowej RANK PROGRESS („Grupa”) za lata obrotowe kończące się dnia 31 grudnia 2009 roku („Wyniki
szacunkowe”) oraz 31 grudnia 2010 roku, 31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2012 roku („Prognoza wyników”).
Wyniki szacunkowe oraz Prognoza wyników oraz istotne założenia leżące u jej podstawy zamieszczone zostały w punkcie 13.1. Dokumentu
Rejestracyjnego sporządzonego przez Emitenta.
Za sporządzenie Wyników szacunkowych oraz Prognoz wyników, w tym założeń do nich, odpowiada wyłącznie Zarząd Emitenta.
Naszym zadaniem było wyrażenie wniosku o tych Wynikach szacunkowych oraz Prognozach wyników na podstawie przeprowadzonych
przez nas prac. Prace przeprowadziliśmy zgodnie ze stosowaną w Polsce praktyką badania i świadczenia usług atestacyjnych oraz Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych 3400 mającym zastosowanie do sprawdzania prognozowanych informacji finansowych
wydanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Księgowych („IFAC”).
Prace te obejmowały rozważenie, czy Wyniki szacunkowe oraz Prognoza wyników zostały prawidłowo ustalone w oparciu o ujawnione
założenia, spójnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez Emitenta.
Nasze prace zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby zgromadzić informacje i wyjaśnienia uznane przez nas za niezbędne
dla uzyskania wystarczającej pewności, że Wyniki szacunkowe i Prognoza wyników zostały, na podstawie podanych założeń, prawidłowo
sporządzone oraz że zastosowane zasady rachunkowości są spójne z zasadami rachunkowości przedstawionymi we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego zamieszczonego w punkcie 20 Dokumentu Rejestracyjnego.
Ponieważ Prognoza wyników i założenia, na których jest ona oparta, odnoszą się do przyszłości i z tej przyczyny mogą podlegać wpływowi nieprzewidzianych zdarzeń, nie wypowiadamy się co do tego, czy rzeczywiste wyniki będą odpowiadały tym, które przedstawiono
w Prognozie wyników oraz czy różnice będą istotne. Jednocześnie Wyniki szacunkowe mogą się różnić od wartości, które będą wynikały ze
zbadanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2009, na co Zarząd Emitenta zwrócił uwagę w zaprezentowanych założeniach do wyników szacunkowych. Może to nastąpić na skutek m.in. zmian kursów walut przyjętych
do wyceny wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych.
Naszym zdaniem Wyniki szacunkowe oraz Prognoza wyników zostały prawidłowo opracowane na podstawie założeń wskazanych w Dokumencie Rejestracyjnym w punkcie 13.1. a przyjęte założenia stanowią racjonalną podstawę sporządzenia prognozowanych informacji
finansowych, zaś zastosowane zasady rachunkowości są spójne z zasadami rachunkowości przedstawionymi we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego zamieszczonego w punkcie 20 Dokumentu Rejestracyjnego.
Niniejszy raport sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku wykonujące
dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy włączenia
przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149 z 30 kwietnia 2004 roku)
i wydajemy go w celu spełnienia tego obowiązku.
Dariusz Sarnowski
…………………………
Biegły rewident
Numer ewidencyjny 10200
HLB SARNOWSKI & WIŚNIEWSKI Sp. z o.o.
61-478 Poznań, ul. Bluszczowa 7
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KIBR, pod numerem ewidencyjnym 2917
Poznań, 04 stycznia 2010 roku.
72 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
13.3. Prognoza wybranych danych finansowych oraz wyniki szacunkowe
Przy uwzględnieniu założeń przedstawionych w pkt. 13.1 części III Prospektu Emisyjnego, Emitent szacuje wyniki uzyskane za 2009 r. oraz
prognozuje uzyskanie wyników w latach 2010-2012 na poziomie nie niższym niż zaprezentowany w poniższej tabeli.
Tabela: Prognozy finansowe Grupy Kapitałowej na lata 2010 – 2012, wyniki szacunkowe za 2009 r. oraz wyniki uzyskane w roku
2008 (w tys. PLN)
Wyszczególnienie
2008
Przychody netto ze sprzedaży (bez zmiany stanu
produktów)
Zysk netto
2009
szacunek
2010
prognoza
2011
prognoza
2012
prognoza
91 548
143 657
166 488
77 227
133 890
4 836
73 862
157 214
124 018
89 210
EBIT
52 719
116 647
216 316
173 983
134 768
EBITDA
54 083
118 011
217 680
175 347
136 132
Źródło: Emitent
13.4.Porównywalność prognozy wyników lub wyników szacunkowych z historycznymi informacjami finansowymi
Skonsolidowane historyczne informacje finansowe za lata 2006–2008 w Prospekcie zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości.
Wyniki szacunkowe Grupy Emitenta za rok 2009 oraz prognoza wyników Grupy Emitenta na rok 2010, 2011 i 2012 zostały przygotowane
na zasadach zapewniających ich porównywalność z zasadami przyjętymi dla sporządzania i przedstawienia historycznych informacji finansowych za lata 2006–2008.
Emitent nie publikował wcześniej prospektów emisyjnych oraz prognoz.
14.Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego szczebla
14.1.Dane na temat członków organów zarządzających i nadzorczych oraz osób zarządzających
wyższego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną
wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością
Zarząd
W skład Zarządu wchodzą:
•
Jan Mroczka - Prezes Zarządu,
•
Dariusz Domszy - Wiceprezes Zarządu,
•
Mariusz Kaczmarek - Członek Zarządu.
Wszyscy członkowie zarządu wykonują pracę w siedzibie Emitenta przy ul. Złotoryjskiej 63 w Legnicy.
Jan Mroczka
Funkcja w ramach Emitenta:
Prezes Zarządu
Szczegółowy opis wiedzy i doświadczeń:
Wykształcenie:
Średnie
Przebieg pracy zawodowej:
2007 – obecnie
Rank Progress S.A., Prezes Zarządu
1997 – 2007
Spółka „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Sp. j., wspólnik
Jan Mroczka nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Rank Progress S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.
Spółki, w których Jan Mroczka jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub wspólnikiem nie prowadzą
działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie ma powiązań rodzinnych z innymi członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla (o których mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia
809).
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 73
część iII - Dokument Rejestracyjny
Wedle złożonego oświadczenia Jan Mroczka w ciągu ostatnich pięciu lat:
•
jest akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Emitenta, pełni funkcję w spółkach zależnych Emitenta, tj. prezesa zarządu E.F. Progress
I Sp. z o.o., E.F. Progress III Sp. z o.o., E.F. Progress V Sp. z o.o., E.F. Progress VII Sp. z o.o, HIT Zarząd Majątkiem Legnica 1 Sp. z o.o., Rank
Prosper Skarżysko Kamienna Sp. z o.o.; wiceprezesa zarządu E.F. Progress II Sp. z o.o., E.F. Progress IV Sp. z o.o., E.F. Progress VI Sp. z o.o.,
jest także likwidatorem spółki KMM Sp. z o.o. w likwidacji oraz pełni funkcje dyrektora w spółce Colin Holdings Limited,
•
poza tym pełni funkcje dyrektora w spółce MB Progress Capital Limited i wiceprezesa zarządu w spółce MB Progress 1 Sp. z o.o.,
•
ponadto nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub wspólnikiem w żadnych innych
spółkach prawa handlowego,
•
jest właścicielem 8 125 480 akcji serii A spółki Rank Progress S.A., a nadto posiada 50% udziałów w spółce MB Progress Capital
Limited z siedzibą w Nikozji, która jest właścicielem 13 674 185 akcji serii B spółki Rank Progress S.A., ponadto nie posiada on ani
obecnie, ani w okresie ostatnich pięciu lat udziałów w innych podmiotach,
•
nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
•
nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla
(o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w okresie ostatnich pięciu lat, w tym
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, poza spółkami
KMM Sp. z o.o. w likwidacji (likwidator) oraz E.F. Progress IV Sp. z o.o., która w dniu 14 sierpnia 2009 r. złożyła wniosek o ogłoszenie
upadłości z możliwością zawarcia układu (Wiceprezes Zarządu),
•
nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych), poza postępowaniem toczącym się przed Urzędem Kontroli Skarbowej we Wrocławiu. W toku
tego postępowania UKS we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2009 r. skierował przeciwko Janowi Mroczce i Andrzejowi Bartnickiemu
akt oskarżenia, w którym zarzuca, iż Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki w kwietniu 2003 r. podali w zeznaniu podatkowym za rok 2002
nieprawdziwe dane, wskutek czego naraził na uszczuplenie podatek od osób fizycznych za rok 2002 o kwotę ok. 520 000 PLN oraz,
że w okresie od lipca 2002 r. do stycznia 2003 r. podali nieprawdziwe dane w deklaracjach podatkowych VAT, wskutek czego naraził
na uszczuplenie podatek VAT w kwocie ok. 145 000 PLN. Jan Mroczka nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, a nadto w jego
ocenie zarzucane mu przestępstwa uległy przedawnieniu. Jednocześnie Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki uiścili w całości zarówno
podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i podatek VAT wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. W dniu 12 marca 2010 r. Sąd
Rejonowy w Legnicy umorzył przedmiotowe postępowanie z uwagi na przedawnienie karalności, postanowienie to nie jest w chwili
obecnej prawomocne.
•
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek
Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta.
Likwidacja spółki KMM Sp. z o.o. W dniu 2 września 2008 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KMM Sp. z o.o., podjęło
uchwałę o likwidacji spółki, powodem podjęcia takiej decyzji przez Zgromadzenie Wspólników był brak perspektyw dalszego
prowadzenia działalności przez spółkę, a tym bardziej jej rozwoju. Nadto Zgromadzenie Wspólników było przekonane, iż dalsze
funkcjonowanie spółki jest zbędne, ze względu na osiągnięcie zakładanych przez wspólników celów. Likwidatorem spółki został
ustanowiony Jan Mroczka. W chwili obecnej Likwidator prowadzi czynności związane z likwidacją spółki oraz ostatecznym
wykreśleniem jej z rejestru.
Upadłość E.F. Progress IV Sp. z o.o. W dniu 14 sierpnia 2009 r. spółka z Grupy Emitenta – E.F. Progress IV Sp. z o.o., a której
to Wiceprezesem Zarządu jest Jan Mroczka, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością ogłoszenia układu. Postępowanie
w tej sprawie toczy się przed Sądem Rejonowym w Legnicy, Wydział Gospodarczy (sygn. akt V GU 41/09). W dniu zgłoszenia
wniosku o upadłość łączna suma zobowiązań spółki wobec wierzycieli wynosiła 14 769 315,32 PLN, w tym wymagalne było 6 676
521,32 PLN, natomiast kwota 8 092 794 PLN stanowiła zobowiązanie warunkowe tj. niewymagalne, a które wynikało z zawartej
przedwstępnej umowy sprzedaży gruntu ze stroną trzecią. W dniu 16.12.2009 r. strona trzecia odstąpiła od zawarcia przyrzeczonej
umowy sprzedaży gruntu, wobec czego zobowiązanie warunkowe z umowy przedwstępnej wygasło. W związku z tym na dzień
zatwierdzenia niniejszego Prospektu wymagalne zadłużenie spółki wynosi 6 676 521,32 PLN.W złożonym wniosku E.F. Progress IV Sp.
z o.o. wnosi o podział wierzycieli na dwie kategorie, przy czym w pierwszej kategorii wnioskuje o redukcję zobowiązań (należności
głównych, odsetek i ewentualnych kosztów) o 25% i spłatę tak zredukowanych zobowiązań w 10 równych kwartalnych ratach,
płatnych z końcem każdego kolejnego kwartału, przy czym pierwsza rata płatna z upływem 12 miesięcy od uprawomocnienia się
postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu, zaś w kategorii drugiej - o redukcję zobowiązań w zakresie należności głównej o 40%,
umorzenie w całości odsetek i ewentualnych kosztów i spłatę tak zredukowanych zobowiązań w 12 równych kwartalnych ratach,
płatnych z końcem każdego kolejnego kwartału, przy czym pierwsza rata płatna z upływem 12 miesięcy od uprawomocnienia się
postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. Zgodnie z wnioskiem E.F. Progress IV Sp. z o.o. sfinansowanie układu nastąpić ma
z zysku osiąganego przez Spółkę w wyniku realizacji planów inwestycyjnych (budowa centrum handlowego), albo ze sprzedaży
nieruchomości należących do spółki, ale po zmianie ich przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (tj.
za ok. 18 miesięcy). Na wstępnym posiedzeniu wierzycieli z uwagi na brak kworum nie doszło do podjęcia wiążących decyzji. W chwili
obecnej spółka oczekuje na wyznaczenie kolejnych posiedzeń Sądu, na których będą podejmowane decyzje co do upadłości E.F.
Progress IV Sp. z o.o.
74 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Dariusz Domszy
Funkcja w ramach Emitenta:
Wiceprezes Zarządu
Szczegółowy opis wiedzy i doświadczeń:
Wykształcenie:
Średnie
Przebieg pracy zawodowej:
2007 – obecnie
2005 – 2007
1996 – 2005
Rank Progress S.A., Wiceprezes Zarządu
Spółka „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Sp. j., dyrektor ds.
ekspansji
indywidualna działalność gospodarcza – pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami
1991 – 1995
TGG Polska Sp. z o.o. Legnica – wiceprezes zarządu
1990 – 1991
TGG GmbH Bruck/Leitha, Austria – przedstawiciel, pełnomocnik
zarządu
Dariusz Domszy nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza Rank Progress S.A. Dariusz Domszy nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub wspólnikiem innych spółek. Nie ma powiązań rodzinnych z innymi członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla (o których mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika
I do Rozporządzenia 809).
Wedle złożonego oświadczenia Dariusz Domszy w ciągu ostatnich pięciu lat:
•
jest Wiceprezesem Zarządu Emitenta, pełni funkcję prezesa zarządu E.F. Progress II Sp. z o.o., E.F. Progress IV Sp. z o.o., E.F. Progress VI
Sp. z o.o. oraz wiceprezesa zarządu E.F. Progress I Sp. z o.o., E.F. Progress III Sp. z o.o., E.F. Progress V Sp. z o.o., E.F. Progress VII Sp. z o.o.,
HIT Zarząd Majątkiem Legnica 1 Sp. z o.o., Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp. z o.o., Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. Poza tym
nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub wspólnikiem w żadnych innych spółkach prawa
handlowego,
•
nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
•
nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla
(o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w okresie ostatnich pięciu lat, w tym
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, poza spółką E.F.
Progress IV Sp. z o.o., która w dniu 14 sierpnia 2009 r. złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu (Prezes
Zarządu),
•
nie posiada on ani obecnie, ani w okresie ostatnich pięciu lat udziałów w jakichkolwiek spółkach,
•
nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych),
•
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek
emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
Upadłość E.F. Progress IV Sp. z o.o. W dniu 14 sierpnia 2009 r. spółka z Grupy Emitenta – E.F. Progress IV Sp. z o.o., a której to Prezesem
Zarządu jest Dariusz Domszy, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością ogłoszenia układu. Postępowanie w tej sprawie
toczy się przed Sądem Rejonowym w Legnicy, Wydział Gospodarczy (sygn. akt V GU 41/09). W dniu zgłoszenia wniosku o upadłość
łączna suma zobowiązań spółki wobec wierzycieli wynosiła 14 769 315,32 PLN, w tym wymagalne było 6 676 521,32 PLN, natomiast
kwota 8 092 794 PLN stanowiła zobowiązanie warunkowe tj. niewymagalne, a które wynikało z zawartej przedwstępnej umowy
sprzedaży gruntu ze stroną trzecią. W dniu 16.12.2009 r. strona trzecia odstąpiła od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży gruntu,
wobec czego zobowiązanie warunkowe z umowy przedwstępnej wygasło. W związku z tym na dzień zatwierdzenia niniejszego
Prospektu wymagalne zadłużenie spółki wynosi 6 676 521,32 PLN.W złożonym wniosku E.F. Progress IV Sp. z o.o. wnosi o podział
wierzycieli na dwie kategorie, przy czym w pierwszej kategorii wnioskuje o redukcję zobowiązań (należności głównych, odsetek
i ewentualnych kosztów) o 25% i spłatę tak zredukowanych zobowiązań w 10 równych kwartalnych ratach, płatnych z końcem
każdego kolejnego kwartału, przy czym pierwsza rata płatna z upływem 12 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu
o zatwierdzeniu układu, zaś w kategorii drugiej - o redukcję zobowiązań w zakresie należności głównej o 40%, umorzenie w całości
odsetek i ewentualnych kosztów i spłatę tak zredukowanych zobowiązań w 12 równych kwartalnych ratach, płatnych z końcem
każdego kolejnego kwartału, przy czym pierwsza rata płatna z upływem 12 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu
o zatwierdzeniu układu. Zgodnie z wnioskiem E.F. Progress IV Sp. z o.o. sfinansowanie układu nastąpić ma z zysku osiąganego przez
spółkę w wyniku realizacji planów inwestycyjnych (budowa centrum handlowego), albo ze sprzedaży nieruchomości należących
do spółki, ale po zmianie ich przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (tj. za ok. 18 miesięcy).
Na wstępnym posiedzeniu wierzycieli z uwagi na brak kworum nie doszło do podjęcia wiążących decyzji. W chwili obecnej spółka
oczekuje na wyznaczenie kolejnych posiedzeń Sądu, na których będą podejmowane decyzje co do upadłości E.F. Progress IV Sp.
z o.o.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 75
część iII - Dokument Rejestracyjny
Mariusz Kaczmarek
Funkcja w ramach Emitenta:
Członek Zarządu
Szczegółowy opis wiedzy i doświadczeń:
Wykształcenie:
Wyższe
Przebieg pracy zawodowej:
2008 – obecnie
Rank Progress S.A., członek zarządu
2007 – 2008
KPMG Audyt Sp. z o.o., starszy menadżer
1995 – 2007
Ernst & Young Audit Sp. z o.o., starszy menadżer
Mariusz Kaczmarek nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza Rank Progress S.A. Mariusz Kaczmarek nie jest członkiem organów
administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub wspólnikiem innych spółek. Nie ma powiązań rodzinnych z innymi członkami organów
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla (o których mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809).
Wedle złożonego oświadczenia Mariusz Kaczmarek w ciągu ostatnich pięciu lat:
•
jest Członkiem Zarządu Emitenta. Poza tym nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub
wspólnikiem w żadnych innych spółkach prawa handlowego,
•
nie posiada on ani obecnie, ani w okresie ostatnich pięciu lat udziałów w jakichkolwiek spółkach,
•
nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
•
nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla
(o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w okresie ostatnich pięciu lat, w tym
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,
•
nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych),
•
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek
emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
Rada Nadzorcza
W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
•
Andrzej Bartnicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
•
Jakub Górski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
•
Paweł Puterko – Członek Rady Nadzorczej,
•
Piotr Kowalski – Członek Rady Nadzorczej,
•
Łukasz Kurdyś – Członek Rady Nadzorczej.
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wykonują pracę w siedzibie Emitenta przy ul. Złotoryjskiej 63 w Legnicy oraz poza siedzibą.
Andrzej Bartnicki
Funkcja w ramach Emitenta:
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Szczegółowy opis wiedzy i doświadczeń:
Wykształcenie:
Średnie
Przebieg pracy zawodowej:
2007 – obecnie
Rank Progress S.A., przewodniczący rady nadzorczej
Spółka „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Sp. j. Legnica,
wspólnik
Andrzej Bartnicki nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Rank Progress S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Spółki, w których Andrzej Bartnicki jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub wspólnikiem nie
prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie ma powiązań rodzinnych z innymi członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla (o których mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809).
1997 – 2007
76 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Wedle złożonego oświadczenia Andrzej Bartnicki w ciągu ostatnich pięciu lat:
•
obecnie jest akcjonariuszem Emitenta, Przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz dyrektorem w spółce Colin Holdings Limited,
•
we wcześniejszym okresie pełnił funkcję prezesa zarządu E.F. Progress II Sp. z o.o., E.F. Progress IV Sp. z o.o., Wiceprezesa Zarządu E.F.
Progress I Sp. z o.o., E.F. Progress III Sp. z o.o., E.F. Progress V Sp. z o.o. oraz HIT Zarząd Majątkiem Legnica 1 Sp. z o.o.,
•
poza tym pełni funkcje dyrektora w spółce MB Progress Capital Limited i prezesa zarządu w spółce MB Progress 1 Sp. z o.o.,
•
poza tym nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub wspólnikiem w żadnych innych
spółkach prawa handlowego,
•
jest właścicielem 8 125 480 akcji serii A spółki Rank Progress S.A., a nadto posiada 50 % udziałów w spółce MB Progress Capital
Limited z siedzibą w Nikozji, która jest właścicielem 13 674 185 akcji serii B spółki Rank Progress S.A., ponadto nie posiada on ani
obecnie, ani w okresie ostatnich pięciu lat udziałów w innych podmiotach,
•
nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
•
nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla
(o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w okresie ostatnich pięciu lat, w tym
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,
•
nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych), poza postępowaniem toczącym się przed Urzędem Kontroli Skarbowej we Wrocławiu. W toku
tego postępowania UKS we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2009 r. skierował przeciwko Janowi Mroczce i Andrzejowi Bartnickiemu
akt oskarżenia, w którym zarzuca, iż Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki w kwietniu 2003 r. podali w zeznaniu podatkowym za rok 2002
nieprawdziwe dane, wskutek czego naraził na uszczuplenie podatek od osób fizycznych za rok 2002 o kwotę ok. 520 000 PLN oraz
że w okresie od lipca 2002 r. do stycznia 2003 r. podali nieprawdziwe dane w deklaracjach podatkowych VAT, wskutek czego naraził
na uszczuplenie podatek VAT w kwocie ok. 145 000 PLN. Andrzej Bartnicki nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, a nadto
w jego ocenie zarzucane mu przestępstwa uległy przedawnieniu. Jednocześnie Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki uiścili w całości
zarówno podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i podatek VAT wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. W dniu 12 marca 2010 r.
Sąd Rejonowy w Legnicy umorzył przedmiotowe postępowanie z uwagi na przedawnienie karalności, postanowienie to nie jest w chwili
obecnej prawomocne.
•
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek
emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
Jakub Górski
Funkcja w ramach Emitenta:
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Szczegółowy opis wiedzy i doświadczeń:
Wykształcenie:
Wyższe, Uniwersytet Wrocławski, kierunek: prawo
Przebieg pracy zawodowej:
2009 - dziś
Chocoffee S.A., członek rady nadzorczej
2009 - dziś
Rank Progress S.A., wiceprzewodniczący rady nadzorczej
2007 – 2009
Rank Progress S.A., członek rady nadzorczej
Jakub Górski nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Rank Progress S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.
Spółki, w których Jakub Górski jest członkiem organów nadzorczych nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.
Nie ma powiązań rodzinnych z innymi członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osobami zarządzającymi
wyższego szczebla (o których mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809).
Wedle złożonego oświadczenia Jan Górski w ciągu ostatnich pięciu lat:
•
jest Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Rank Progress S.A., członkiem rady nadzorczej spółki Chocoffee S.A., nadto nie był
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub wspólnikiem w żadnych innych spółkach prawa
handlowego,
•
nie posiada on ani obecnie, ani w okresie ostatnich pięciu lat udziałów w jakichkolwiek spółkach,
•
nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
•
nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla
(o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w okresie ostatnich pięciu lat, w tym
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,
•
nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych),
•
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek
emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 77
część iII - Dokument Rejestracyjny
Paweł Puterko
Funkcja w ramach Emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
Szczegółowy opis wiedzy i doświadczeń:
Wykształcenie:
Wyższe, Uniwersytet Warszawski/University of Illinois, program Executive MBA
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji (magister
prawa, otwarty przewód doktorski)
Przebieg pracy zawodowej:
2010 – dziś
ATON-HT S.A., członek rady nadzorczej
2009 – dziś
Microtech S.A., członek rady nadzorczej
2009 – dziś
Abak Sp. z o.o., prezes zarządu
2009 – dziś
Rank Progress S.A., członek rady nadzorczej
2007 – 2009
Rank Progress S.A., wiceprzewodniczący rady nadzorczej
2007 – 2009
Internet Media Services S.A., członek rady nadzorczej
2007 – 2008
Kopahaus S.A., przewodniczący rady nadzorczej
2005
Lo – Ka Sp. z o. o., prezes zarządu
2005
PPM Polesie Sp. z o. o., członek rady nadzorczej
2003
JTT Computer S.A., prezes zarządu
2002 – 2003
MCI Management S.A., członek rady nadzorczej
2002 – 2003
Wielton S.A., prezes zarządu
2001 – 2002
Internet Designers S.A., wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy
2000
Getin Service Provider S.A., dyrektor finansowy
1999 – dziś
PROFESCAPITAL Sp. z o.o., prezes zarządu, udziałowiec
1995 – 2000
Grupa Banku Zachodniego S.A., stażysta, inspektor, specjalista Departamentu Skarbu, doradca prezesa zarządu banku, członek zarządu dyrektor ds. operacji kapitałowych Dom Maklerski BZ S.A.
Paweł Puterko nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Rank Progress S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.
Spółki, w których Paweł Puterko jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub wspólnikiem nie prowadzą
działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie ma powiązań rodzinnych z innymi członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla (o których mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia
809).
Wedle złożonego oświadczenia Paweł Puterko w ciągu ostatnich pięciu lat:
•
jest prezesem zarządu i udziałowcem spółki PROFESCAPITAL Sp. z o.o., jest prezesem zarządu Abak Sp. z o.o., Członkiem Rady
Nadzorczej Rank Progress S.A., członkiem rady nadzorczej Microtech S.A.,
•
był wiceprezesem zarządu Internet Designers S.A., prezesem zarządu Wielton S.A., członkiem rady nadzorczej MCI Management S.A.,
prezesem zarządu JTT Computer S.A., członkiem rady nadzorczej PPM Polesie Sp. z o. o., prezesem zarządu Lo – Ka Sp. z o. o. Poza
tym nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub wspólnikiem w żadnych innych spółkach,
•
jest właścicielem 40 udziałów w Spółce PROFESCAPITAL Sp. z o.o., ponadto nie posiada on ani obecnie, ani w okresie ostatnich pięciu
lat udziałów w innych podmiotach,
•
nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
•
PROFESCAPITAL Sp. z o.o. zajmuje się m.in. projektami polegającymi na restrukturyzacji przedsiębiorstw, znajdujących się w trudnej
sytuacji gospodarczej. PROFESCAPITAL Sp. z o.o. od początku swojego istnienia zajmowała się przeprowadzaniem restrukturyzacji
78 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
przedsiębiorstw, które miały kłopoty ekonomiczne. Takie projekty realizowane były m.in. w grupie kapitałowej Wielton S.A. (Wieluń),
czy Delko S.A. (Śrem). W spółce Lo-Ka Sp. z o.o. z branży dystrybucji mrożonek, Paweł Puterko jako prezes zarządu prowadził
projekt restrukturyzacji finansowej. W 2005 roku PROFESCAPITAL Sp. z o.o. podpisała umowę z tą spółką oraz jej udziałowcami,
której celem była restrukturyzacja i osiągnięcie trwałej rentowności biznesowej. W chwili podpisania umowy spółka miała bardzo
małą sprzedaż, nie pozwalającą na osiągnięcie progu rentowności, bardzo duże zadłużenie w bankach oraz u dostawców oraz
cofnięte limity kredytów kupieckich. Spółka była także przedmiotem postępowań komorniczych. Celem PROFESCAPITAL Sp. z o.o.
było odzyskanie limitów kredytowych u głównych dostawców, wznowienie obrotu handlowego, osiągnięcie progu rentowności
i następnie restrukturyzacja zobowiązań. Przejściowo udało się taki rezultat osiągnąć, jednakże był to sukces związany z nadejściem
okresu letniego, który stanowi szczyt konsumpcji lodów, które stanowiły gros sprzedaży Lo – Ka. Po sezonie sprzedaż ponownie
dramatycznie spadła, dostawcy nie zgodzili się na przedłużenie limitów handlowych, a w konsekwencji projekt restrukturyzacji
stracił możliwość realizacji. PROFESCAPITAL Sp. z o.o. rozwiązała umowę z Lo-Ka, a ta następnie zgłosiła wniosek o upadłość,
•
poza powyższym nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w okresie ostatnich pięciu
lat, w tym w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,
•
nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych),
•
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek
emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
Piotr Kowalski
Funkcja w ramach Emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
Szczegółowy opis wiedzy i doświadczeń:
Wykształcenie:
Wyższe – magister sztuki Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu
Przebieg pracy zawodowej:
2007 – obecnie
Rank Progress S.A., członek rady nadzorczej
1997 - 2007
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, usługi projektowe
w zakresie projektowania wnętrz ,,Brand”-Oleśnica
Piotr Kowalski nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Rank Progress S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.
Nie ma powiązań rodzinnych z innymi członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osobami zarządzającymi
wyższego szczebla (o których mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809).
Wedle złożonego oświadczenia Piotr Kowalski w ciągu ostatnich pięciu lat:
•
nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub wspólnikiem w żadnych innych spółkach prawa
handlowego,
•
nie posiada on ani obecnie, ani w okresie ostatnich pięciu lat udziałów w jakichkolwiek spółkach,
•
nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
•
nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla
(o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w okresie ostatnich pięciu lat, w tym
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,
•
nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych),
•
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek
emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 79
część iII - Dokument Rejestracyjny
Łukasz Kurdyś
Funkcja w ramach Emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
Szczegółowy opis wiedzy i doświadczeń:
Wykształcenie:
Wyższe – magister prawa, Uniwersytet Wrocławski, adwokat
Przebieg pracy zawodowej:
2005 – obecnie
Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Świdnicy, Rynek 34, własna działalność gospodarcza
2002 - 2005
pracownik Kancelarii Adwokackiej adw. Ryszarda Trusiewicza
we Wrocławiu, ul. Świebodzka 2/3
2002 - 2005
aplikant sądowy
Łukasz Kurdyś nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Rank Progress S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.
Nie ma powiązań rodzinnych z innymi członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osobami zarządzającymi
wyższego szczebla (o których mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809).
Wedle złożonego oświadczenia Łukasz Kurdyś w ciągu ostatnich pięciu lat:
•
nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub wspólnikiem w żadnych innych spółkach prawa
handlowego,
•
nie posiada on ani obecnie, ani w okresie ostatnich pięciu lat udziałów w jakichkolwiek spółkach,
•
nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
•
nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla
(o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w okresie ostatnich pięciu lat, w tym
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,
•
nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych),
•
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek
emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
14.2.Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz
wśród osób zarządzających wyższego szczebla
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami członków Zarządu Jana Mroczki, Dariusza Domszy oraz Mariusza Kaczmarka nie prowadzą oni interesów prywatnych ani nie wykonują innych obowiązków, które pozostawałyby w konflikcie z interesami Emitenta.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami członków Rady Nadzorczej Andrzeja Bartnickiego, Pawła Puterko, Łukasza Kurdysia, Piotra Kowalskiego oraz Jakuba Górskiego nie prowadzą oni interesów prywatnych ani nie wykonują innych obowiązków, które pozostawałyby w konflikcie z interesami Emitenta.
Paweł Puterko członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie Prezesem Zarządu i udziałowcem PROFESCAPITAL Sp. z o.o. pełniącego
funkcję Doradcy Finansowego Emitenta, jednakże w ocenie Emitenta Paweł Puterko nie prowadzi interesów prywatnych ani nie wykonuje
innych obowiązków, które pozostawałyby w konflikcie z interesami Emitenta.
Żadna z ww. osób nie została powołana do organów Spółki na mocy umowy lub porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami,
dostawcami lub innymi osobami. Nie istnieją ograniczenia uzgodnione przez osoby, o których mowa powyżej, w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nie papierów wartościowych Emitenta.
14.2.1.
Umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi
osobami, na podstawie których członkowie organów zarządzających, nadzorczych oraz osoby zarządzające wyższego szczebla zostały powołane na swoje stanowiska
Nie istnieją żadne umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na podstawie których
członkowie organów zarządzających, nadzorczych oraz osoby zarządzające wyższego szczebla zostały powołane na swoje stanowiska, z zastrzeżeniem wyboru zarządu w spółce „Rank Müller Jelenia Góra” Sp. z o.o.
Zgodnie ze Statutem Spółki Rank Progress S.A., członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, a członków Zarządu – Rada Nadzorcza.
Z kolei zgodnie z umowami spółek „E.F. Progress I” Sp. z o.o., „E.F. Progress II” Sp. z o.o., „E.F. Progress III” Sp. z o.o., „E.F. Progress IV” Sp. z o.o.,
„E.F. Progress V” Sp. z o.o., „E.F. Progress VI” Sp. z o.o., „E.F. Progress VII” Sp. z o.o., „HIT Polska Zarząd Majątkiem Legnica 1” Sp. z o.o., „Rank
Prosper Skarżysko Kamienna” Sp. z o.o. – członków zarządu tych spółek wybierają zgromadzenia wspólników. Natomiast w spółce „KMM”
Sp. z o.o. w likwidacji ustanowiony został likwidator.
Ponadto zgodnie z umową spółki „Rank Müller Jelenia Góra” Sp. z o.o., każdy z obecnych wspólników ma prawo do wyboru jednego członka
zarządu, w związku z tym jednego członka zarządu ma prawo powoływać Paweł Müller, a drugiego E.F. Progress II Sp. z o.o.
80 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
14.2.2.
Ograniczenia uzgodnione przez członków organów zarządzających i nadzorczych oraz osoby
zarządzające wyższego szczebla w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez
nie papierów wartościowych Emitenta
Prezes Zarządu – Jan Mroczka oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Bartnicki, posiadający po 8 125 480 Akcji Serii B, złożyli
oświadczenia o ograniczeniu zbywalności posiadanych przez siebie akcji. Tej samej treści oświadczenie złożyła spółka MB Progress Limited,
która jest kontrolowana przez Jana Mroczkę i Andrzeja Bartnickiego, a która to posiada 13 674 185 Akcji Serii A.
Zgodnie z brzmieniem tych oświadczeń, wyżej wymienieni akcjonariusze nie będą sprzedawać posiadanych przez siebie Akcji Serii A i B
w okresie 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych lub do dnia 31 marca 2011 r., w zależności
od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
W przypadku naruszenia przez akcjonariuszy złożonych oświadczeń ponoszą oni odpowiedzialność za wyrządzoną w ten sposób szkodę
na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
15.Wynagrodzenia i inne świadczenia
15.1.Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów administracyjnych, zarządzających
i nadzorczych Emitenta
Emitent wypłacił w roku 2009 następujące wynagrodzenia brutto osobom wchodzącym w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych zaprezentowano w tabelach poniżej.
Tabela: Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu (w PLN).
Członek Zarządu
2009
Jan Mroczka
380 000
Dariusz Domszy
281 111
Mariusz Kaczmarek
245 000
Źródło: Emitent
Tabela: Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej (w PLN).
Członek Rady Nadzorczej
2009
Andrzej Bartnicki
380 000
Jakub Górski
36 733
Paweł Puterko
47 266
Łukasz Kurdyś
36 000
Piotr Kowalski
36 000
Źródło: Emitent
Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie wypłacano wynagrodzenia na podstawie planu premii, podziału zysku, w formie opcji na akcje
i nie przyznano żadnych świadczeń w naturze.
W 2009 r. członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta nie zostały wypłacone żadne wynagrodzenia przez Spółki zależne.
15.2.Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne
na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia
Emitent nie utworzył rezerw na świadczenia emerytalne, rentowe lub świadczenia o podobnym charakterze.
16.Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego
16.1.Data zakończenia obecnej kadencji członków organów administracyjnych, zarządzających
i nadzorczych oraz okres, przez jaki osoba ta sprawowała swoją funkcję
Zarząd
•
•
•
Jan Mroczka został powołany do Zarządu w dniu 1 października 2007 r. na trzyletnią kadencję Prezesa Zarządu. Jego kadencja
rozpoczęła się z chwilą podjęcia powyższej uchwały i upływa z dniem 1 października 2010 r. Jego mandat wygasa najpóźniej z dniem
odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia
2009 r.
Dariusz Domszy został powołany do Zarządu w dniu 1 października 2007 r. na trzyletnią kadencję Wiceprezesa Zarządu. Jego kadencja
rozpoczęła się z chwilą podjęcia powyższej uchwały i upływa z dniem 1 października 2010 r. Jego mandat wygasa najpóźniej z dniem
odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia
2009 r.
Mariusz Kaczmarek został powołany do Zarządu w dniu 1 lipca 2008 r. na Członka Zarządu. Jego kadencja rozpoczęła się z chwilą
podjęcia powyższej uchwały i upływa łącznie z upływem kadencji pozostałych członków Zarządu, tj. z dniem 1 października 2010 r.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 81
część iII - Dokument Rejestracyjny
Jego mandat wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok
obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 r.
Rada Nadzorcza
•
Andrzej Bartnicki został powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 9 listopada 2009 r.,
•
Paweł Puterko został powołany na Członka Rady Nadzorczej z dniem 9 listopada 2009 r.,
•
Piotr Kowalski został powołany na Członka Rady Nadzorczej z dniem 9 listopada 2009 r.,
•
Jakub Górski został powołany na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 9 listopada 2009 r.,
•
Łukasz Kurdyś został powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 9 listopada 2009 r.
Kadencja wszystkich ww. członków Rady Nadzorczej trwa do dnia 9 listopada 2011.
16.2.Umowy o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub z jego podmiotem zależnym określające świadczenia wypłacane
w chwili rozwiązania stosunku pracy
Prezes Zarządu Spółki Jan Mroczka pełni tę funkcję na podstawie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu z dnia 1 października 2007 r.
Wiceprezes Zarządu Dariusz Domszy zatrudniony jest na podstawie kontraktu menadżerskiego z dnia 1 listopada 2007 r. Zgodnie z postanowieniami umowy, może zostać ona rozwiązana na wniosek jednej ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
Umowa może być w każdym czasie rozwiązana za obopólnym porozumieniem stron. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu
menadżerskiego Wiceprezes Zarządu przez okres dwóch lat od dnia jego rozwiązania lub wygaśnięcia objęty będzie zakazem działalności konkurencyjnej. Spółka w tym okresie wypłacać będzie menadżerowi odszkodowanie w kwocie 100% wynagrodzenia wypłaconego
w okresie obowiązywania klauzuli konkurencyjnej.
Członek Zarządu Mariusz Kaczmarek zatrudniony jest na podstawie kontraktu menadżerskiego z dnia 1 lipca 2008 r. Zgodnie z postanowieniami umowy, może zostać ona rozwiązana na wniosek jednej ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa
może być w każdym czasie rozwiązana za obopólnym porozumieniem stron. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu menadżerskiego Członek Zarządu przez okres sześciu miesięcy od dnia jego rozwiązania lub wygaśnięcia objęty będzie zakazem działalności konkurencyjnej. Spółka w tym okresie wypłacać będzie menadżerowi odszkodowanie w kwocie 80% wynagrodzenia wypłaconego w okresie
obowiązywania klauzuli konkurencyjnej.
Emitent wskazuje, iż zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej wynikają z Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 26 stycznia
2007 r. oraz Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 9 listopada 2009 r. Zgodnie z ww. uchwałami miesięczne wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej przedstawiają się następująco:
•
•
•
Przewodniczący Rady Nadzorczej – 50 000 PLN,
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 4 000 PLN,
Członek Rady Nadzorczej – 3 000 PLN.
Jednocześnie Emitent wskazuje, iż w razie odwołania lub rezygnacji z funkcji przed upływem kadencji członkowi Rady Nadzorczej nie należą
się żadne świadczenia dodatkowe z tytułu wcześniejszego odwołania lub rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej.
16.3.Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń Emitenta
W ramach Rady Nadzorczej Emitenta nie został powołany Komitet Audytu ani Komisja ds. Wynagrodzeń. Wobec pięcioosobowego składu
Rady Nadzorczej i braku w niej członków niezależnych Emitent uważa za niecelowe powoływanie Komisji ds. Wynagrodzeń, gdyż jej zadania mogą być w pełni realizowane przez całą Radę Nadzorczą. Jednakże Zarząd Emitenta zamierza rekomendować w czasie najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołanie przez ten organ nowego członka Rady Nadzorczej spełniającego wymagania art. 86
ust. 4 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze
publicznym, który to członek posiadać będzie kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej oraz utworzenie przez Radę
Nadzorczą Komitetu Audytu.
16.4.Zasady ładu korporacyjnego
Uchwałą z dnia 13 lutego 2008 r. Zarząd Emitenta postanowił o przestrzeganiu przez Emitenta od dnia dopuszczenia do obrotu giełdowego
na GPW w Warszawie akcji Emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w uchwale 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów
Wartościowych z dnia 4 lipca 2007 r. („Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”).
Odpowiedni raport zawierający informacje o tym, która zasada nie jest stosowana, przyczyny nie stosowania zasady oraz w jaki sposób
Emitent zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania zasad ładu korporacyjnego w przyszłości zostanie opublikowany w formie komunikatu bieżącego, a ponadto treść raportu Emitenta
zamieści na swojej oficjalnej stronie internetowej.
Jednocześnie Zarząd Spółki postanowił, że Spółka przestrzegać będzie wszystkich zasad ładu korporacyjnego z wyłączeniem następujących reguł: II.1 pkt 6, II.1 pkt 7 (do momentu uzyskania statusu spółki publicznej), III.1, III.7, III.8. Poniżej Emitent wskazuje uzasadnienie
do nieprzestrzegania ww. zasad.
Zasada nr II.1 pkt 6: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (…) Roczne sprawozdania z działalności rady
nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.” Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, bowiem w ramach
działalności Rady Nadzorczej nie istnieją komitety.
82 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Zasada nr II.1 pkt 7: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (…) Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw
objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.” Zasada nie
jest stosowna w chwili obecnej. Reguła ta będzie stosowna z momentem uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej.
Zasada nr III.1 pkt 1: „Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna: raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu
zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.” Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej oceny systemów. Ze względu na brak
komitetów w ramach Rady Nadzorczej, których przedmiotem jest ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
istotnym dla Spółki, Rada Nadzorcza nie przedstawi zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu oceny tych systemów.
Zasada nr III.7: „W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić
co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje
w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.”
W przedsiębiorstwie Emitenta nie funkcjonuje wyodrębniona komisja (komitet) ds. audytu ani komisja (komitet) ds. wynagrodzeń. W dniu
6 czerwca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 r., Nr 77, Poz. 649), zgodnie z którą w strukturze emitenta papierów
wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa UE powinien działać komitet audytu, w skład którego wchodzi
co najmniej 3 członków, powołanych spośród członków rady nadzorczej. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien spełniać
określone w ww. ustawie warunki niezależności oraz posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W chwili
obecnej w strukturze Emitenta nie działa komitet audytu. Z tego względu Emitent wskazuje, iż po dopuszczeniu do obrotu papierów wartościowych Emitenta, niezbędne będzie powołanie komitetu audytu, spełniającego wymagania określone w ww. ustawie, co może również
wiązać się z koniecznością wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.
Zasada nr III.8: „W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…).”
Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana przez Radę Nadzorczą Rank Progress S.A., ponieważ nie stosowana jest zasada nr 7 części
III „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych”. W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety. Przy czym
Emitent wskazuje, iż w razie powiększania w przyszłości składu Rady Nadzorczej Emitent będzie dążył do utworzenia, w ramach Rady Nadzorczej, stosownych komitetów.
17.Pracownicy
17.1.Ogólna liczba pracowników Emitenta i w podziale na formę zatrudnienia i wykonywane
funkcje
Emitent
Ze względu na dynamiczny rozwój Emitenta w okresie od dnia 31 grudnia 2006 r. do daty zatwierdzenia Prospektu nastąpił wzrost liczby
zatrudnionych u Emitenta. Liczba osób zatrudnionych w powyższym okresie kształtowała się w następujący sposób:
Tabela: Zatrudnienie Emitenta wg form świadczenia pracy.
Na dzień:
liczba osób
z tego,
umowa
zlecenia
umowa
o pracę
umowa
o dzieło
2006-12-31
28
18
6
4
2007-12-31
45
41
4
0
2008-12-31
52
47
5
0
Na dzień zatwierdzenia Prospektu
64
58
6
0
Źródło: Emitent
Tabela: Zatrudnienie wg pełnionych funkcji w Emitencie.
Na dzień:
Zarząd i Dyrekcja
Administracja
Pozostali pracownicy
2006-12-31
1
7
20
2007-12-31
2
22
21
2008-12-31
Na dzień zatwierdzenia Prospektu
5
28
17
6
38
20
Źródło: Emitent
Emitent nie zatrudnia pracowników czasowych (sezonowych). Pracownicy Emitenta świadczą pracę w Legnicy.
Grupa Emitenta
Z wyjątkiem spółki zależnej E.F. Progress V Sp. z o.o. inne spółki zależne Emitenta nie zatrudniały pracowników w latach 2006 - 2008.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 83
część iII - Dokument Rejestracyjny
Tabela: Zatrudnienie E.F. Progress V Sp. z o.o. wg form świadczenia pracy.
Na dzień:
liczba osób
z tego,
umowa
zlecenia
umowa
o pracę
umowa
o dzieło
2006-12-31, 2007-12-31
0
0
0
0
2008-12-31
2
2
0
0
16
14
2
0
Na dzień zatwierdzenia Prospektu
Źródło: Emitent
Tabela: Zatrudnienie wg pełnionych funkcji w E.F. Progress V Sp. z o.o.
Na dzień:
Zarząd i Dyrekcja
Administracja
Pozostali pracownicy
2006-12-31, 2007-12-31
2
0
0
2008-12-31
Na dzień zatwierdzenia Prospektu
3
1
0
3
7
7
Źródło: Emitent
Z wyjątkiem dwóch osób pełniących funkcje w Zarządzie, pozostałe osoby zatrudnione w spółce E.F. Progress V Sp. z o.o. świadczą pracę
w Kłodzku. Miejscem świadczenia pracy Zarządu jest Legnica.
W innych spółkach zależnych działają tylko osoby w zarządach tych spółek na podstawie aktu powołania. Inne spółki zależne miały w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi następującą łączną liczbę osób w zarządach: na dzień zatwierdzenia Prospektu i na
30 czerwca 2009 r.: 24 osoby, na 31 grudnia 2008 r. – 19 osób, na 31 grudnia 2007 r. – 14 osób, na 31 grudnia 2006 r. – 14 osób.
17.2.Posiadane akcje lub opcje na akcje przez osoby wchodzące w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych
Na dzień zatwierdzenia Prospektu członkowie organów, o których mowa w punkcie 14.1 Części III Prospektu „Dokument rejestracyjny” nie
posiadają akcji Emitenta za wyjątkiem:
•
Jana Mroczki, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta,
•
Andrzeja Bartnickiego, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.
Stan posiadanych przez powyższe osoby akcji oraz udział w kapitale i w głosach na WZA przedstawia poniższa tabela.
Tabela: Akcje posiadane przez osoby wchodzące w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych.
Akcjonariusz
Jan Mroczka
Andrzej Bartnicki
liczba akcji
8 125 480
Akcji Serii A
8 125 480
Akcji Serii A
% kapitału
liczba głosów
% głosów
25,00%
16 250 960
33,33%
25,00%
16 250 960
33,33%
Źródło: Emitent
Panowie Jan Mroczka oraz Andrzej Bartnicki są ponadto pośrednio akcjonariuszami Spółki, poprzez spółkę MB Progress Capital Limited,
o czym jest mowa w punkcie 18.1 Części III Prospektu „Dokument rejestracyjny”.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu żaden z członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, o których mowa w punkcie
14.1 Części III Prospektu „Dokument rejestracyjny” nie posiada opcji na akcje Emitenta.
17.3.Uczestnictwo pracowników w kapitale Emitenta
Na dzień zatwierdzenia Prospektu pracownicy Emitenta nie posiadają akcji Emitenta. Brak jest ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta w przyszłości.
84 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
18.Znaczni akcjonariusze
18.1.Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających
i nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta
lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta
Na dzień zatwierdzenia Prospektu znacznym akcjonariuszem Spółki za wyjątkiem członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest podmiot, którego dane przedstawione są w poniższym zestawieniu.
Tabela: Znaczni akcjonariusze Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu.
Akcjonariusz
MB Progress Capital Limited
liczba akcji
13 674 185
% kapitału
liczba głosów
42,07%
13 674 185
% głosów
28,05%
Źródło: Emitent
W dniu 27 listopada 2007 r. panowie Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki wnieśli aportem 16 250 960 akcji Serii B Spółki Rank Progress S.A.,
o wartości nominalnej 0,1 PLN każda, do Spółki MB Progress Capital Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze. W zamian za wniesiony aport,
panowie Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki objęli 4 000 akcji, o cenie emisyjnej 110 EUR każda, w podwyższonym kapitale Spółki MB Progress
Capital Limited. W wyniku tej transakcji, Spółka MB Progress Capital Limited uzyskała 33,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Rank
Progress S.A. MB Progress Capital Limited jest spółką inwestycyjną, której udziałowcami są po połowie Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki. Są
oni ponadto bezpośrednimi akcjonariuszami Spółki, o których mowa w punkcie 17.2 Części III „Dokument rejestracyjny” Prospektu.
Spółka MB Progress Limited Capital zbyła w okresie od 7 marca 2008 r. do 20 listopada 2009 r. 2 576 775 akcji Serii B Spółki Rank Progress
S.A. na rzecz 21 podmiotów. Jednocześnie podmioty, które nabyły ww. akcje zawarły z Emitentem umowy, zgodnie z którymi zobowiązały
się, że nie będą sprzedawać posiadanych przez siebie Akcji Serii B do 31 marca 2011 r. lub w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań
spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej). W przypadku naruszenia przez
akcjonariuszy złożonych oświadczeń ponoszą oni odpowiedzialność za wyrządzoną w ten sposób szkodę na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
18.2.Informacje o innych prawach głosu w odniesieniu do Emitenta
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Emitenta akcjonariuszom nie przysługują inne prawa głosu, niż wynikające z udziału w kapitale zakładowym Emitenta.
18.3.Wskazanie podmiotu dominującego wobec Emitenta lub podmiotu sprawującego kontrolę
nad Emitentem
Emitent ani Grupa Kapitałowa Emitenta nie jest częścią innej grupy kapitałowej, w związku z czym nie istnieje podmiot dominujący w stosunku do Emitenta.
18.4.Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja w przyszłości może
spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta
Emitentowi nie są znane jakiekolwiek ustalenia, w wyniku których w przyszłości mogą nastąpić zmiany w sposobie kontroli Emitenta.
19.Transakcje z podmiotami powiązanymi
W okresie objętym zbadanymi historycznymi informacjami finansowymi, w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz
w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu, Emitent był stroną przedstawionych poniżej transakcji z podmiotami
powiązanymi.
Poza poniżej wymienionymi transakcjami nie było żadnych innych istotnych transakcji ani nierozliczonych sald czy rezerw zawiązanych
przez Spółkę na poszczególne daty bilansowe w związku z transakcjami z podmiotami powiązanymi, w tym z Członkami Zarządu lub Rady
Nadzorczej.
Ponadto Emitent wskazuje, iż wszystkie transakcje, o których mowa poniżej, a zawarte z podmiotami powiązanymi, zostały zawarte na warunkach rynkowych.
W okresie objętym zbadanymi historycznymi informacjami finansowymi, w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz
w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do zatwierdzenia Prospektu, Emitent był stroną transakcji z osobami powiązanymi według definicji podanej w MSR 24 przyjętym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002. W świetle definicji wynikających z MSR 24 następujące podmioty
powinny być uważane za powiązane z Rank Progress S.A.:
•
•
•
•
Hit Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o. – Rank Progress S.A. posiada 100% udziałów tej spółki i taką samą liczbę głosów
na zgromadzeniu wspólników,
E.F. Progress I Sp. z o.o. – Rank Progress S.A. posiada 100% udziałów tej spółki i taką samą liczbę głosów na zgromadzeniu wspólników,
E.F. Progress II Sp. z o.o. – Rank Progress S.A. posiada 100% udziałów tej spółki i taką samą liczbę głosów na zgromadzeniu wspólników,
E.F. Progress III Sp. z o.o. – Rank Progress S.A. posiada 100% udziałów tej spółki i taką samą liczbę głosów na zgromadzeniu wspólników,
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 85
część iII - Dokument Rejestracyjny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
E.F. Progress IV Sp. z o.o. – Rank Progress S.A. posiada 100% udziałów tej spółki i taką samą liczbę głosów na zgromadzeniu wspólników,
E.F. Progress V Sp. z o.o. – Rank Progress S.A. posiada 100% udziałów tej spółki i taką samą liczbę głosów na zgromadzeniu wspólników,
E.F. Progress VI Sp. z o.o. – Rank Progress S.A. posiada 100% udziałów tej spółki i taką samą liczbę głosów na zgromadzeniu wspólników,
E.F. Progress VII Sp. z o.o. – Rank Progress S.A. posiada 100% udziałów tej spółki i taką samą liczbę głosów na zgromadzeniu wspólników,
KMM Sp. z o.o. – Rank Progress S.A. posiada 100% udziałów tej spółki i taką samą liczbę głosów na zgromadzeniu wspólników,
Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. – jest to podmiot, w którym spółka zależna Emitenta E.F. Progress II Sp. z o.o. posiada 54 % udziałów tej spółki i 50 % głosów na zgromadzeniu wspólników,
Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp. z o.o. – Rank Progress S.A. posiada 100% udziałów tej spółki i taką samą liczbę głosów na zgromadzeniu wspólników,
Colin Holdings Limited – Rank Progress S.A. posiada 100% udziałów tej spółki i taką samą liczbę głosów na zgromadzeniu wspólników,
MB Progress Capital Limited – spółka prawa cypryjskiego, której udziałowcami są Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki, tj. znaczący
akcjonariusze Emitenta, a która to spółka posiada 42,07 % akcji Emitenta,
•
osoby wchodzące w skład Zarządu oraz bliscy członkowie ich rodzin,
•
osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej oraz bliscy członkowie ich rodzin,
•
podmioty powiązane z osobami wchodzącymi w skład władz Spółki oraz bliskimi członkami ich rodzin,
•
akcjonariusze Spółki: Jan Mroczka, Andrzej Bartnicki i MB Progress Capital Limited – spółka prawa cypryjskiego, której udziałowcami
są Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki.
W okresie objętym zbadanymi historycznymi informacjami finansowymi, w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz
w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu, Emitent był stroną przedstawionych poniżej transakcji z podmiotami
powiązanymi.
Poza poniżej wymienionymi transakcjami nie było żadnych innych istotnych transakcji ani nierozliczonych sald czy rezerw zawiązanych
przez Spółkę na poszczególne daty bilansowe w związku z transakcjami z podmiotami powiązanymi, w tym z Członkami Zarządu lub Rady
Nadzorczej.
Ponadto Emitent wskazuje, iż wszystkie transakcje, o których mowa poniżej, a zawarte z podmiotami powiązanymi, zostały zawarte na warunkach rynkowych.
19.1.Okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu
Z tytułu poniżej przedstawionych i opisanych transakcji zawartych od 1 stycznia 2010 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu, wzajemne obroty
oraz nierozliczone salda wzajemnych należności i zobowiązań wyniosły (dane w PLN):
E.F. Progress I Sp. z o.o.
Wynajem lokalu
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
Obroty w PLN
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
366,00
122,00 - Sprzedaż usług księgowych
15 250,00 3 660,00
- Refaktury – inne koszty
13 410,27
0,07
- 739 320,00
246 440,00
-
3 636 184,00
3 561 184,00
- Sprzedaż usługi zastępstwa inwestycyjnego
Wpłaty na kapitał
E.F. Progress II Sp. z o.o.
Wynajem lokalu
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
Obroty w PLN
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
366,00
488,00
- Sprzedaż usług księgowych
4 270,00 5 490,00
- Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
4 266,88
- -
E.F. Progress III Sp. z o.o.
Pożyczki otrzymane
86 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
Obroty w PLN
- - Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
495 410,44 część iII - Dokument Rejestracyjny
Spłata pożyczki
404 589,56
-
-
Odsetki od pożyczek
31 427,50
14 354,72 -
Spłata odsetek od pożyczki
77 410,44
-
-
366,00
122,00
- Sprzedaż usług księgowych
5 490,00
1 220,00
- Wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością
2 200,88
550,22
- Wynajem lokalu
Refaktury – inne koszty
Zwrot za wynajem nieruchomości w Zamościu
Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
E.F. Progress IV Sp. z o.o.
Wynajem lokalu
Sprzedaż usług księgowych
Refaktura - usługa marketingowa
Refaktura – opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego
Wpłaty na kapitał
E.F. Progress V Sp. z o.o.
9 524,00
2 387,00
-
33 013,20
- - 150 000,00
-
35 000,00
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
Obroty w PLN
366,00 Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
1 098,00
- 4 270,00
12 200,00
- - 11 170,32 - -
24 400,00
-
- - - Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
Obroty w PLN
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
Pożyczki otrzymane
3 440 000,00
- 5 233 000,00
Spłata pożyczek
1 937 000,00
-
-
Odsetki od pożyczek
58 882,11
- 90 871,56
Spłata odsetek od pożyczek
33 081,78
-
-
366,00
122,00 - Sprzedaż usług księgowych
18 300,00
6 100,00 - Sprzedaż usługi zarządzania
140 679,93
46 488,36
- - - - Wynajem lokalu
Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
E.F. Progress VI Sp. z o.o.
Wynajem lokalu
Obroty w PLN
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
366,00
122,00
- Sprzedaż usług księgowych
5 490,00
1 220,00
- Refaktury – inne koszty
2 288,72
-
-
565 000,00
100 000,09
-
Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 87
część iII - Dokument Rejestracyjny
E.F. Progress VII Sp. z o.o.
Obroty w PLN
Wynajem lokalu
Sprzedaż usług księgowych
Sprzedaż usługi zastępstwa inwestycyjnego
Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.
366,00
100,00
- 3 660,00
- 553 575,00
184 525,00
-
1 424 450,00
1 348 000,00
- Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
- Odsetki od pożyczek
Wynajem lokalu
Sprzedaż usług księgowych
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
- 14 785 775,81
182 233,69
- 252 541,50
366,00
488,00
- 4 270,00
5 490,00
- Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
Obroty w PLN
Pożyczki otrzymane
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
12 810,00
Obroty w PLN
Pożyczki otrzymane
KMM Sp. z o.o. w likwidacji
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
- - 516 431,44 Odsetki od pożyczek
6 364,98 - 143 172,85
Sprzedaż usług księgowych
1 342,00
244,00
- Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp. z o.o.
Obroty w PLN
Wynajem lokalu
Sprzedaż usług księgowych
122,00
- 5 490,00
1 220,00
- - - -
Refaktura - materiały promocyjne
Wynajem lokalu
Zakup usług gastronomicznych
88 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
183 000,00
- Obroty w PLN
4 962,35
Sprzedaż usługi zastępstwa inwestycyjnego
170 269,56
Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
przez E.F. Progress II
Klub Con Cuore Małgorzata Mroczka
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
183 000,00
Wynagrodzenie za zabezpieczenie kredytu
Rank Muller Jelenia Góra Sp. z o.o.
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
Obroty w PLN
Pożyczki otrzymane
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
366,00
Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
MB Progress Capital Limited
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
Obroty w PLN
- 537 425,00
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
2 196,00
- 113 513,04
-
1 135 317,12 - Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
4 392,00
1 464,00 - 27 636,01
251,49 1 464,00 część iII - Dokument Rejestracyjny
PATI Mariola Bartnicka
Obroty w PLN
Wynajem lokalu
14 884,01
Easy Promotion S.C. M. Mroczka, D. Zboralski
Wynajem lokalu
Dariusz Domszy
Rozliczenie kosztów podróży służbowych
Małgorzata Mroczka
- -
8 685,63
“BRAND” Piotr Kowalski
Zakup usług nadzoru inwestorskiego
14 044,71
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
Obroty w PLN
- - Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
Obroty w PLN
Rozliczenie kosztów podróży służbowych
4 419,23
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
Obroty w PLN
- - Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
Obroty w PLN
- Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
- Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
Obroty w PLN
Rozliczenie kosztów podróży służbowych
Mariola Bartnicka
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
- Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
3 788,69
Obroty w PLN
Rozliczenie kosztów podróży służbowych
Jan Mroczka
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
- Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
- Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
- Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
- Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
34 824,34
3 810,00 -
Wynajem samochodu
7 320,00
4 880,00
- Refaktura – bilety lotnicze
3 810,00
7 384,59
-
-
7 469,50
-
Refaktura – udział w targach nieruchomości
Kancelaria Adwokacka Łukasz Kurdyś
Usługi doradztwa prawnego
Wynajem samochodu
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
Obroty w PLN
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
- - - - - - Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 89
część iII - Dokument Rejestracyjny
KMG Lawyers & Advisors Łukasz Kurdyś, Michał Miłoń,
Jakub Górski s.c.
Usługi doradztwa prawnego
Wynajem samochodu
Obroty w PLN
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
prospektu w PLN
25 986,00
13 395,00 -
9 760,00
2 440,00 - Ponadto, Emitent wypłacił od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu następujące wynagrodzenia brutto osobom wchodzącym w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych.
Tabela: Wynagrodzenie Członków Zarządu (w PLN). Członek Zarządu
Od 1 stycznia 2010 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu
Jan Mroczka
200 000
Dariusz Domszy
120 000
Mariusz Kaczmarek
130 000
Źródło: Emitent
Kwoty brutto wynagrodzeń wypłacone członkom Rady Nadzorczej Rank Progress S.A.:
Tabela: Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej (w PLN).
Członek Rady Nadzorczej
Od 1 stycznia 2010 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu
Andrzej Bartnicki
200 000
Jakub Górski
16 000
Paweł Puterko
12 000
Łukasz Kurdyś
12 000
Piotr Kowalski
12 000
Źródło: Emitent
19.2.Rok 2009
Z tytułu poniżej przedstawionych i opisanych transakcji zawartych od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wzajemne obroty oraz
nierozliczone salda wzajemnych należności i zobowiązań wyniosły (dane w PLN):
E.F. Progress I Sp. z o.o.
Wynajem lokalu
Sprzedaż usług księgowych
Obroty w PLN
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
1 464,00 488,00 - 29 280,00 14 640,00 - Refaktura - koszty post. przed Urzędem Patentowym
4 654,00 - - Sprzedaż usługi zastępstwa inwestycyjnego
788 120,00
788 120,00
-
Refaktura – opłata za postępowanie sądowe
11 468,00
11 468,00
-
5 607 663,18
- 75 000 Wpłaty na kapitał
E.F. Progress II Sp. z o.o.
Wynajem lokalu
Sprzedaż usług księgowych
Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
90 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
Obroty w PLN
1 464,00 Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
488,00
- 14 640,00 4 880,00 - 4 478 233,12
655 733,12 -
część iII - Dokument Rejestracyjny
E.F. Progress III Sp. z o.o.
Pożyczki otrzymane
Odsetki od pożyczek
Wynajem lokalu
Sprzedaż usług księgowych
Sprzedaż nieruchomości gruntowej
Wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością
Refaktura - prace rozbiórkowe
Refaktury innych kosztów
Zwrot za wynajem nieruchomości w Zamościu
Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
E.F. Progress IV Sp. z o.o.
Obroty w PLN
900 000,00 63 055,72 1 464,00
14 640,00
170 000,00 6 602,64
229 604,00 62 232,00
132 052,80
2 181 867,60
Obroty w PLN
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
- - 122,00
1 220,00 - - - 2 370,00
- - Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
900 000,00 63 055,72 - - - - - 11 004,40 35 000,00
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
Wynajem lokalu
1 464,00 732,00 - Sprzedaż usług księgowych
14 640,00
7 930,00
- - 11 170,32 - 24 400,00
24 400,00
786 000,00 - Refaktura - usługa marketingowa
Refaktura – opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego
Wpłaty na kapitał
E.F. Progress V Sp. z o.o.
Pożyczki otrzymane
Obroty w PLN
3 730 000,00
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
- Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
- 3 730 000,00
Odsetki od pożyczek
65 071,23
- 65 071,23
Wynajem lokalu
1 464,00
122,00 - Sprzedaż usług księgowych
61 000,00
6 200,00 - 3 086 600,00
- - Sprzedaż materiałów budowlanych
8 046,28 - - Sprzedaż usługi magazynowej
4 880,00 - - Sprzedaż usługi zarządzania CH Twierdza
397 035,29
51 467,90 - Wynajem samochodu służbowego
6 140,66 - - 1 830,00
1 830,00
-
Sprzedaż usługi zastępstwa inwestycyjnego
Sprzedaż notebooka
Refaktura - koszty post. przed Urzędem Patentowym
4 654,00 - - Refaktura - koszty komercjalizacji
706 225,08 - - Refaktura - nadzory autorskie
91 500,00 76 860,00 - - Refaktura - wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego
Refaktury innych kosztów
24 823,23
-
Refaktura usług graficznych - zakup
2 696,20 - - Refaktura kosztów podziału działki - zakup
5 124,00 - - 59 805,79
-
59 805,79
52 000,00 - - Zakup płytki ściennej
Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
- - Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 91
część iII - Dokument Rejestracyjny
E.F. Progress VI Sp. z o.o.
Wynajem lokalu
Sprzedaż usług księgowych
Refaktura - koszty post. przed Urzędem Patentowym
Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
Obroty w PLN
1 464,00
14 640,00
7 041,00 735 000,09
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
488,00
4 880,00
- - Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
- - - 264 999,91
1 464,00
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
488,00
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
- Sprzedaż usług księgowych
19 520,00 9 760,00 - Refaktura - wizualizacje
5 830,00 5 830,00 - 738 100,00
1 863 550,00
738 100,00
1 523 550,00 - - E.F. Progress VII Sp. z o.o.
Wynajem lokalu
Sprzedaż usługi zastępstwa inwestycyjnego
Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.
Pożyczki otrzymane
Obroty w PLN
Obroty w PLN
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
- - 14 785 775,81 1 011 945,73 - 70 307,81
Wynajem lokalu
1 464,00
122,00
- Sprzedaż usług księgowych
14 640,00 1 220,00
- Odsetki od pożyczek
KMM Sp. z o.o. w likwidacji
Pożyczki otrzymane
Odsetki od pożyczek
Sprzedaż usług księgowych
Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp. z o.o.
Obroty w PLN
- Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
- 516 431,44 40 168,74 - 136 807,86
2 928,00
244,00
- Obroty w PLN
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
Wynajem lokalu
1 464,00
- - Sprzedaż usług księgowych
14 640,00
- - Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
34 026,00 - 40 974,00 MB Progress Capital Limited
Wynagrodzenie za zabezpieczenie kredytu
92 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
Obroty w PLN
370 000,00 Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
- Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
555 000,00 część iII - Dokument Rejestracyjny
Rank Muller Jelenia Góra Sp. z o.o.
Obroty w PLN
Refaktura - koszty post. przed Urzędem Patentowym
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
4 654,00 Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
-
- Refaktura - materiały promocyjne
3 977,20 3 977,20 - Refaktura - koszty aktu notarialnego
2 527,84 2 527,84 - Refaktura - wycena nieruchomości
4 209,00 4 209,00 - Zakup nieruchomości w Zgorzelcu
3 690 500,00
-
-
681 078,26
-
-
4 439 317,12
1 135 317,12 - Sprzedaż usługi zastępstwa inwestycyjnego
Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
przez E.F. Progress II
Klub Con Cuore Małgorzata Mroczka
Obroty w PLN
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
Wynajem lokalu
17 568,00
1 464,00 - Zakup usług gastronomicznych
124 536,97 - 15 625,00 PATI Mariola Bartnicka
Wynajem lokalu
Rozliczenia z tyt. promocji
Easy Promotion S.C. M. Mroczka, D. Zboralski
Wynajem lokalu
Dariusz Domszy
Rozliczenie kosztów podróży służbowych
Jan Mroczka
Rozliczenie kosztów podróży służbowych
Małgorzata Mroczka
Rozliczenie kosztów podróży służbowych
Mariola Bartnicka
Rozliczenie kosztów podróży służbowych
50 376,50
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
847,52
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
- 100,00 - -
Obroty w PLN
Obroty w PLN
44 457,89 Obroty w PLN
72 304,96
Obroty w PLN
289 298,52
Obroty w PLN
646,99 Obroty w PLN
646,99 Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
2 285,34 Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
4 419,23
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
9 423,18
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
- Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
- Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
- Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
- Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
- Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
- Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
- Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 93
część iII - Dokument Rejestracyjny
“BRAND” Piotr Kowalski
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
Obroty w PLN
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
Zakup usług nadzoru inwestorskiego
137 293,92
- 2 440,00 Wynajem samochodu
29 280,00
7 320,00 - 7 469,50
7 469,50
-
-
3 574,59
-
Refakura – udział w targach nieruchomości
Refaktura – bilety lotnicze
Kancelaria Adwokacka Łukasz Kurdyś
Usługi doradztwa prawnego
Wynajem samochodu
Obroty w PLN
49 776,00 7 320,00 KMG Lawyers & Advisors Łukasz Kurdyś, Michał Miłoń,
Obroty w PLN
Jakub Górski s.c.
Usługi doradztwa prawnego
Wynajem samochodu
Colin Holdings Limited
Wpłata na kapitał
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
- - Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
- - Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
107 726,00
- -
21 960,00
- - Obroty w PLN
4 701,30
Saldo należności
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
Saldo zobowiązań
na dzień
zatwierdzenia
Prospektu w PLN
- - Ponadto, Emitent wypłacił w roku 2009 następujące wynagrodzenia brutto osobom wchodzącym w skład organów administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych.
Tabela: Wynagrodzenie Członków Zarządu (w PLN).
Członek Zarządu
2009
Jan Mroczka
380 000
Dariusz Domszy
281 111
Mariusz Kaczmarek
245 000
Źródło: Emitent
Kwoty brutto wynagrodzeń wypłacone członkom Rady Nadzorczej Rank Progress S.A.:
Tabela: Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej (w PLN).
Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Bartnicki
2009
380 000
Jakub Górski
36 733
Paweł Puterko
47 266
Łukasz Kurdyś
36 000
Piotr Kowalski
36 000
Źródło: Emitent
94 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
19.3.Rok 2008
Z tytułu poniżej przedstawionych i opisanych transakcji przeprowadzonych w roku 2008 wzajemne obroty oraz nierozliczone salda
wzajemnych należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły (dane w PLN):
E.F. Progress I Sp. z o.o.
Obroty w roku 2008
w PLN
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
Wynajem lokalu
1 464,00
122,00
-
Sprzedaż usług księgowych
7 320,00
610,00
-
336,72
-
-
35 000,00
-
-
Refaktury kosztów materiałów biurowych
Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
E.F. Progress II Sp. z o.o.
Obroty w roku 2008
w PLN
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
Wynajem lokalu
1 464,00
122,00
-
Sprzedaż usług księgowych
7 320,00
610,00
-
336,72
-
-
550 000,00
-
450 000,00
Refaktury kosztów materiałów biurowych
Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
E.F. Progress III Sp. z o.o.
Obroty w roku 2008
w PLN
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
Wynajem lokalu
1 464,00
122,00
-
Sprzedaż usług księgowych
7 320,00
610,00
-
12 688 132,40
-
-
1 100,44
1 100,44
-
336,72
-
-
11 558,04
7 705,36
-
317 204,11
317 204,11
-
Refaktura - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
1 922,30
1 922,30
-
Refaktura - ogłoszenie w Shopping Center
2 039,84
-
-
Sprzedaż nieruchomości
Wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością
Refaktury kosztów materiałów biurowych
Refaktura - opłata za użytkowanie wieczyste gruntów
w Zamościu
Refaktura - prace rozbiórkowe
Refaktura - koszty eksploatacji
Refaktura - koszty projektu budowlanego
Zwrot za najem w Zamościu
Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
E.F. Progress IV Sp. z o.o.
Wynajem lokalu
Sprzedaż usług księgowych
Refaktury kosztów materiałów biurowych
Refaktura - usługa marketingowa
Refaktura kosztów podróży służbowych
Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
E.F. Progress V Sp. z o.o.
9 556,40
9 556,40
-
312 966,60
33 013,20
15 431 632,40
312 966,60
-
2 116 867,60
Obroty w roku 2008
w PLN
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
1 464,00
7 320,00
336,72
121 519,32
122,00
87,00
121 519,32
-
523,00
-
-
1 820 000,00
-
-
Obroty w roku 2008
w PLN
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
Wynajem lokalu
1 464,00
122,00
-
Sprzedaż usług księgowych
7 320,00
610,00
-
1 915 400,00
-
-
389 578,09
-
-
2 440,00
2 440,00
-
94,72
-
-
234 836,61
-
-
1 415,14
-
-
Sprzedaż usługi zastępstwa inwestycyjnego
Sprzedaż materiałów budowlanych
Sprzedaż usługi magazynowej
Refaktura - opłata z tyt. użytkowania wieczystego
Refaktura - wyłączenie z prod. Rolnej
Refaktura – tłumaczenie
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 95
część iII - Dokument Rejestracyjny
Refaktury kosztów materiałów biurowych
336,72
Refaktura - nakłady na budowę CH Twierdza
-
-
1 629 199,87
-
-
176 190,49
62 819,06
-
Refaktura - uzyskanie pozwolenia na budowę
61 000,00
-
-
Refaktura - przyłączenie do sieci gazowej
19 927,24
-
-
Refaktura - opracowanie planu promocji
6 710,00
-
-
Refaktura - ogłoszenie w prasie
2 039,84
-
-
Refaktura - usługi telekomunikacyjne
1 719,16
789,32
-
Refaktura - koszty komercjalizacji
Refaktura - koszty reklamy
585,60
585,60
-
Refaktura - opłata za przyłączenie do sieci energetycznej
22 882,11
22 882,11
-
Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
16 650 750,00
-
52 000,00
E.F. Progress VI Sp. z o.o.
Obroty w roku 2008
w PLN
Wynajem lokalu
610,00
122,00
-
6 100,00
1 220,00
-
250 000,00
-
-
Sprzedaż usług księgowych
Wpłata na kapitał zakładowy
E.F. Progress VII Sp. z o.o.
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
Obroty w roku 2008
w PLN
Wynajem lokalu
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
610,00
244,00
-
Sprzedaż usług księgowych
6 100,00
2 440,00
-
Wpłata na kapitał zakładowy
10 000,00
-
40 000,00
Obroty w roku 2008
w PLN
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
Pożyczki otrzymane
1 673 172,54
-
13 010 130,01
Spłata odsetek od pożyczek
- 1 249 744,14
-
834 007,85
Wynajem lokalu
1 464,00
122,00
-
Sprzedaż usług księgowych
7 320,00
610,00
-
Refaktury kosztów materiałów biurowych
336,72
-
-
Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
150 000,00
-
-
KMM Sp. z o.o.
Obroty w roku 2008
w PLN
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.
Pożyczki otrzymane
Odsetki od pożyczek
Sprzedaż usług księgowych
Refaktura - opłata sądowa
Refaktura - koszty aktu notarialnego
Refaktura - ogłoszenie w Monitorze Sądowym
Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp. z o.o.
Wynajem lokalu
Sprzedaż usług księgowych
Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
MB Progress Capital Limited
Wynagrodzenie za zabezpieczenie kredytu
96 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
-
-
516 431,44
31 097,46
-
96 639,12
976,00
-
-
720,30
-
-
1 005,28
-
-
371,01
-
-
Obroty w roku 2008
w PLN
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
366,00
122,00
-
3 660,00
1 220,00
-
25 000,00
-
25 000,00
Obroty w roku 2008
w PLN
185 000,00
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
-
185 000,00
część iII - Dokument Rejestracyjny
Rank Muller Jelenia Góra Sp. z o.o.
Obroty w roku 2008
w PLN
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
Refaktura - opracowanie projektu graficznego
5 392,40
Refaktura – wizualizacje
5 490,00
-
-
8 952,59
-
-
550 000,00
-
-
Refaktura - koszty komercjalizacji
Wpłata na kapitał przez E.F. Progress II
Klub Con Cuore Małgorzata Mroczka
Obroty w roku 2008
w PLN
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
Wynajem lokalu
17 568,00
-
-
Zakup usług gastronomicznych
99 083,02
-
-
PATI Mariola Bartnicka
Obroty w roku 2008
w PLN
Wynajem lokalu
Easy Promotion S.C. M. Mroczka, D. Zboralski
48 613,78
Obroty w roku 2008
w PLN
Wynajem lokalu
Dariusz Domszy
Obroty w roku 2008
w PLN
Zaliczki na podróże służbowe
Rozliczenie kosztów podróży służbowych
48 847,38
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
-
627,50
-
-
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
-
-
1 868,15
-
-
203 647,50
3 793,19
-
Obroty w roku 2008
w PLN
- 24 300,00
Spłata odsetek od pożyczek
Rozliczenie kosztów podróży służbowych
-
2 571,55
Spłata pożyczek
Mariola Bartnicka
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
200 000,00
Odsetki od pożyczek
-
28 108,90
Obroty w roku 2008
w PLN
Pożyczki otrzymane i spłacone
Małgorzata Mroczka
1 430,28
122 648,43
Rozliczenie kosztów podróży służbowych
Jan Mroczka
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
-
-
- 16 587,09
-
-
646,99
646,99
-
Obroty w roku 2008
w PLN
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
Spłata pożyczek
- 75 000,00
-
-
Spłata odsetek od pożyczek
- 19 896,81
-
-
Rozliczenie kosztów podróży służbowych
646,99
646,99
-
Kaczmarek Mariusz
Obroty w roku 2008
w PLN
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
Rozliczenie kosztów podróży służbowych
7 686,40
-
Kowalski Piotr
Obroty w roku 2008
w PLN
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
Rozliczenie kosztów podróży służbowych
8 540,00
-
-
-
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 97
część iII - Dokument Rejestracyjny
“BRAND” Piotr Kowalski
Obroty w roku 2008
w PLN
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
Zakup usług nadzoru inwestorskiego
102 806,96
-
2 440,00
Rozliczenie kosztów podróży służbowych
12 283,08
-
-
Wynajem samochodu
17 080,00
7 320,42
-
Biuro Obsługi i Realizacji Inwestycji Budowlanych
“GLOB-BUD”
Obroty w roku 2008
w PLN
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
Zakup usług nadzoru inwestorskiego
PROFESCAPITAL Sp. z o.o.
310 822,56
Obroty w roku 2008
w PLN
Obsługa projektu IPO
Kancelaria Adwokacka Łukasz Kurdyś
1 464 000,00
Obroty w roku 2008
w PLN
Usługi doradztwa prawnego
Wynajem samochodu
-
26 149,24
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
-
-
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2008r. w PLN na 31.12.2008r. w PLN
163 602,00
-
-
29 280,00
-
-
Ponadto, Emitent wypłacił w roku 2008 następujące wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych.
Tabela: Wynagrodzenie Członków Zarządu (w PLN).
Członek Zarządu
2008
Jan Mroczka
360 000
Dariusz Domszy
240 000
Mariusz Kaczmarek
120 000
Źródło: Emitent
Kwoty wypłacone członkom Rady Nadzorczej Rank Progress S.A.:
Tabela: Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej (w PLN).
Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Bartnicki
2008
360 000
Jakub Górski
36 000
Paweł Puterko
48 000
Łukasz Kurdyś
33 800
Piotr Kowalski
36 000
Grzegorz Kołcz
2 200
Źródło: Emitent
98 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
19.4.Rok 2007
Z tytułu poniżej przedstawionych i opisanych transakcji zawartych w roku 2007 wzajemne obroty oraz nierozliczone salda wzajemnych
należności i zobowiązań wyniosły na dzień 31 grudnia 2007 r. (dane w PLN):
E.F. Progress I Sp. z o.o.
Obroty w PLN
Saldo należności
na 31.12.2007r. w PLN
Saldo zobowiązań
na 31.12.2007r. w PLN
Wynajem lokalu
1 152,00
122,00
-
Sprzedaż usług księgowych
1 830,00
610,00
-
Saldo należności
na 31.12.2007r. w PLN
Saldo zobowiązań
na 31.12.2007r. w PLN
E.F. Progress II Sp. z o.o.
Obroty w PLN
Wynajem lokalu
1 152,00
122,00
-
Sprzedaż usług księgowych
1 830,00
610,00
-
Saldo należności
na 31.12.2007r. w PLN
Saldo zobowiązań
na 31.12.2007r. w PLN
E.F. Progress III Sp. z o.o.
Obroty w PLN
Wynajem lokalu
1 464,00
122,00
-
Sprzedaż usług księgowych
1 830,00
610,00
-
Obroty w PLN
Saldo należności
na 31.12.2007r. w PLN
Saldo zobowiązań
na 31.12.2007r. w PLN
Wynajem lokalu
1 464,00
122,00
-
Sprzedaż usług księgowych
1 830,00
610,00
-
Obroty w PLN
Saldo należności
na 31.12.2007r. w PLN
Saldo zobowiązań
na 31.12.2007r. w PLN
1 464,00
122,00
-
1 830,00
610,00
-
1 217 000,00
-
-
Saldo należności
na 31.12.2007r. w PLN
Saldo zobowiązań
na 31.12.2007r. w PLN
E.F. Progress IV Sp. z o.o.
E.F. Progress V Sp. z o.o.
Wynajem lokalu
Sprzedaż usług księgowych
Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.
Obroty w PLN
Spłata pożyczek
- 48 420,00
-
11 336 957,47
Odsetki od pożyczek
625 638,65
-
2 083 751,99
Wynajem lokalu
1 464,00
122,00
-
Sprzedaż usług księgowych
1 830,00
610,00
-
Saldo należności
na 31.12.2007r. w PLN
Saldo zobowiązań
na 31.12.2007r. w PLN
-
-
516 431,44
30 985,92
-
65 541,66
Saldo należności
na 31.12.2007r. w PLN
Saldo zobowiązań
na 31.12.2007r. w PLN
KMM Sp. z o.o.
Obroty w PLN
Pożyczki otrzymane
Odsetki od pożyczek
Klub Con Cuore Małgorzata Mroczka
Obroty w PLN
Wynajem lokalu
21 756,70
2 928,00
-
Zakup usług gastronomincznych
56 858,00
-
7 995,00
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 99
część iII - Dokument Rejestracyjny
PATI Mariola Bartnicka
Wynajem lokalu
Easy Promotion S.C. M. Mroczka, D. Zboralski
Wynajem lokalu
Gazeta Piastów Śląskich Sp. z o.o.
Wynajem lokalu
Zakup usług reklamowych
Dariusz Domszy
Rozliczenie kosztów podróży służbowych
Zaliczki
Jan Mroczka
Rozliczenie kosztów podróży służbowych
Wypłaty netto na rzecz właściciela
Andrzej Bartnicki
Wypłaty netto na rzecz właściciela
Małgorzata Mroczka
Pożyczki otrzymane
Odsetki od pożyczek
Mariola Bartnicka
Saldo należności
na 31.12.2007r. w PLN
Saldo zobowiązań
na 31.12.2007r. w PLN
-
0,04
Saldo należności
na 31.12.2007r. w PLN
Saldo zobowiązań
na 31.12.2007r. w PLN
27 034,23
-
Saldo należności
na 31.12.2007r. w PLN
Saldo zobowiązań
na 31.12.2007r. w PLN
2 196,00
7 126,90
-
34 715,34
-
-
Saldo należności
na 31.12.2007r. w PLN
Saldo zobowiązań
na 31.12.2007r. w PLN
1 149,46
-
Saldo należności
na 31.12.2007r. w PLN
Saldo zobowiązań
na 31.12.2007r. w PLN
812 211,00
-
-
12 850 500,00
-
-
Saldo należności
na 31.12.2007r. w PLN
Saldo zobowiązań
na 31.12.2007r. w PLN
-
-
Saldo należności
na 31.12.2007r. w PLN
Saldo zobowiązań
na 31.12.2007r. w PLN
-
24 300,00
16 587,09
Saldo należności
na 31.12.2007r. w PLN
Saldo zobowiązań
na 31.12.2007r. w PLN
-
-
75 000,00
2 625,00
-
19 896,81
Saldo należności
na 31.12.2007r. w PLN
Saldo zobowiązań
na 31.12.2007r. w PLN
-
-
Saldo należności
na 31.12.2007r. w PLN
Saldo zobowiązań
na 31.12.2007r. w PLN
-
-
Obroty w PLN
55 394,21
Obroty w PLN
121 655,10
Obroty w PLN
Obroty w PLN
10 126,79
90,00
Obroty w PLN
Obroty w PLN
12 850 500,00
Obroty w PLN
850,56
Obroty w PLN
Pożyczki otrzymane
Odsetki od pożyczek
Grzegorz Kołcz
Rozliczenie kosztów podróży służbowych
Piotr Kowalski
Rozliczenie kosztów podróży służbowych
100 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
Obroty w PLN
300,00
Obroty w PLN
10 402,00
część iII - Dokument Rejestracyjny
“BRAND” Piotr Kowalski
Zakup usług nadzoru budowlanego
Rozliczenie kosztów podróży służbowych
Biuro Obsługi i Realizacji Inwestycji Budowlanych
“GLOB-BUD”
Zakup usług nadzoru budowlanego
PROFESCAPITAL Sp. z o.o.
Usługa konsultingowa
Refaktura - druk katalogu IPO
Rank Muller Jelenia Góra Sp. z o.o.
Wpłata na kapitał w zw. z podwyższeniem kapitału spółki
przez E.F. Progress II
Saldo należności
na 31.12.2007r. w PLN
Saldo zobowiązań
na 31.12.2007r. w PLN
12 200,00
-
-
4 402,00
-
-
Saldo należności
na 31.12.2007r. w PLN
Saldo zobowiązań
na 31.12.2007r. w PLN
-
25 620,00
Saldo należności
na 31.12.2007r. w PLN
Saldo zobowiązań
na 31.12.2007r. w PLN
488 000,00
-
-
4 483,50
-
-
Saldo należności
na 31.12.2007r. w PLN
Saldo zobowiązań
na 31.12.2007r. w PLN
-
-
Obroty w PLN
Obroty w PLN
76 860,00
Obroty w PLN
Obroty w PLN
25 000,00
Emitent wypłacił w roku 2007 następujące wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administracyjnych, zarządzających
i nadzorczych.
Tabela: Wynagrodzenie Członków Zarządu (w PLN).
Członek Zarządu
2007
Jan Mroczka
60 000
Dariusz Domszy
40 000
Źródło: Emitent
Kwoty wypłacone członkom Rady Nadzorczej Rank Progress S.A.:
Tabela: Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej (w PLN).
Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Bartnicki
2007
60 000
Jakub Górski
6 000
Paweł Puterko
8 000
Piotr Dębski
1 200
Piotr Kowalski
6 000
Grzegorz Kołcz
4 900
Źródło: Emitent
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 101
część iII - Dokument Rejestracyjny
19.5.Rok 2006
Z tytułu poniżej przedstawionych i opisanych transakcji ze stronami powiązanymi wzajemne obroty oraz nierozliczone salda wzajemnych
należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosły (dane w PLN):
E.F. Progress I Sp. z o.o.
Wpłata na kapitał zakładowy
E.F. Progress II Sp. z o.o.
Wpłata na kapitał zakładowy
E.F. Progress III Sp. z o.o.
Wynajem lokalu
Wpłata na kapitał zakładowy
E.F. Progress IV Sp. z o.o.
Wynajem lokalu
Wpłata na kapitał zakładowy
E.F. Progress V Sp. z o.o.
50 000,00
-
HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.
50 000,00
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2006r. w PLN na 31.12.2006r. w PLN
Obroty w PLN
122,00
122,00
-
50 000,00
-
-
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2006r. w PLN na 31.12.2006r. w PLN
Obroty w PLN
122,00
122,00
-
50 000,00
-
-
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2006r. w PLN na 31.12.2006r. w PLN
Obroty w PLN
-
-
-
50 000,00
-
-
Obroty w PLN
Spłata pożyczek
- 180 622,59
Odsetki od pożyczek
Wynajem lokalu
KMM Sp. z o.o.
Spłata pożyczek
Odsetki od pożyczek
Klub Con Cuore Małgorzata Mroczka
Refaktura - zakup wyposażenia
Zakup usług gastronomincznych
PATI Mariola Bartnicka
Wynajem lokalu
102 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
-
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2006r. w PLN na 31.12.2006r. w PLN
Obroty w PLN
Wynajem lokalu
Wpłata na kapitał zakładowy
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2006r. w PLN na 31.12.2006r. w PLN
Obroty w PLN
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2006r. w PLN na 31.12.2006r. w PLN
-
11 385 377,47
1 458 113,34
-
1 458 113,34
1 464,00
122,00
-
Obroty w PLN
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2006r. w PLN na 31.12.2006r. w PLN
- 263 639,00
-
516 431,44
34 555,74
-
34 555,74
Obroty w PLN
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2006r. w PLN na 31.12.2006r. w PLN
14 754,64
-
-
6 832,00
-
-
Obroty w PLN
7 236,29
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2006r. w PLN na 31.12.2006r. w PLN
7 136,29
-
część iII - Dokument Rejestracyjny
Easy Promotion S.C. M. Mroczka, D. Zboralski
Wynajem lokalu
Gazeta Piastów Śląskich Sp. z o.o.
Obroty w PLN
17 503,03
Obroty w PLN
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2006r. w PLN na 31.12.2006r. w PLN
-
579,43
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2006r. w PLN na 31.12.2006r. w PLN
Wynajem lokalu
1 841,71
1 841,71
-
Refaktura usług poligraficznych
5 285,19
5 285,19
-
1 342,00
-
1 342,00
50 000,00
-
-
Zakup usług reklamowych
Wpłata na kapitał zakładowy
Jan Mroczka
Wypłata na rzecz właściciela
Andrzej Bartnicki
Wypłata na rzecz właściciela
Małgorzata Mroczka
Obroty w PLN
6 463 500,00
Obroty w PLN
6 463 500,00
Obroty w PLN
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2006r. w PLN na 31.12.2006r. w PLN
-
-
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2006r. w PLN na 31.12.2006r. w PLN
-
-
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2006r. w PLN na 31.12.2006r. w PLN
Pożyczki otrzymane
24 300,00
-
24 300,00
Odsetki od pożyczek
15 736,53
-
15 736,53
Mariola Bartnicka
Obroty w PLN
Saldo należności
Saldo zobowiązań
na 31.12.2006r. w PLN na 31.12.2006r. w PLN
Pożyczki otrzymane
75 000,00
-
75 000,00
Odsetki od pożyczek
17 271,81
-
17 271,81
20.Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat
20.1.Historyczne informacje finansowe
Wprowadzenie
Historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
W niniejszym rozdziale zamieszczone zostały historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta obejmujące okres od 1 stycznia 2006 do
31 grudnia 2006 r., od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. oraz od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r., sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonych do stosowania przez UE.
Emitent jest jednostką dominującą grupy kapitałowej, dlatego, zgodnie z wymogami załącznika I pozycja 20.1, pozycja 20.3, pozycja 20.6
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE. L 2004 Nr 148) oraz w oparciu o Rekomendacje Komitetu Europejskich Regulatorów
Rynku Papierów Wartościowych (CESR) w sprawie spójnej implementacji Rozporządzenia Komisji nr 809/2004 (dokument CESR/05-054b
z lutego 2005 roku) Emitent prezentuje w Prospekcie historyczne informacje finansowe za lata 2006-2008 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 103
część iII - Dokument Rejestracyjny
Podstawa sporządzenia
Historyczne oraz śródroczne informacje finansowe zostały sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych jednostek wchodzących
w skład Grupy Emitenta i zestawione w taki sposób, aby Grupa stanowiła jedną jednostkę. Historyczne informacje finansowe obejmują
sprawozdania finansowe jednostki dominującej RANK PROGRESS S.A. oraz sprawozdania finansowe kontrolowanych przez jednostkę dominującą spółek zależnych.
RANK PROGRESS S.A. („Jednostka dominująca”) powstała w wyniku podjętej uchwały wspólników spółki „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank
Progress” Spółka jawna z dnia 1 października 2007 poprzez przekształcenie ze spółki jawnej w spółkę akcyjną. Spółka akcyjna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 10 października 2007 roku.
W związku z powyższym historyczne informacje finansowe obejmują odpowiednie skonsolidowane informacje finansowe Grupy Kapitałowej Bartnicki, Mroczka E.F.RANK PROGRESS Spółka jawna (dalej „Grupa Kapitałowa RANK PROGRESS”) za okres do dnia przekształcenia
formy prawnej.
Zaprezentowane historyczne informacje finansowe obejmują m. in.:
-
skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek
przepływów pieniężnych, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończone 31 grudnia
2008 roku,
-
skonsolidowane dane porównawcze za rok 2007 stanowiące: skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, skonsolidowany
rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
za rok 2007 jako łączne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 9 października 2007 roku za okres
działalności spółki jawnej oraz za okres od 10 października do 31 grudnia 2007 roku za okres działalności spółki akcyjnej,
-
skonsolidowane dane porównawcze za rok 2006 poprzednika prawnego spółki akcyjnej tj. „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress”
Spółka jawna.
Historyczne informacje finansowe skorygowane zostały o kwoty wzajemnych przychodów, kosztów, marży niezrealizowanej oraz rozrachunków wynikających z transakcji pomiędzy jednostkami Grupy.
Jednostkowe sprawozdania finansowe stanowiące podstawę sporządzenia historycznych informacji finansowych sporządzone zostały przy
założeniu kontynuacji działalności gospodarczej jednostek wchodzących w skład Grupy Emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz
przekonaniu, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności z wyjątkiem spółki KMM Sp. z o.o. w likwidacji,
która została w roku 2008 postawiona w stan likwidacji.
Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego stosowane są w sposób ciągły.
Historyczne informacje finansowe zostały sporządzone w walucie polskiej („PLN”) i zaprezentowane w tysiącach złotych polskich.
Jednostkowe sprawozdania finansowe spółki dominującej i spółek zależnych za lata 2006-2008 sporządzane były zgodnie z Ustawą o rachunkowości i na potrzeby sporządzenia sprawozdań historycznych informacji finansowych zostały dostosowane do MSSF.
104 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
20.1.1.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania historycznych informacji finansowych dla
Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu RANK PROGRESS S.A. („Emitenta”) z siedzibą w Legnicy.
Na potrzeby niniejszego dokumentu rejestracyjnego oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w Prospektach
emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich Prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, przeprowadziliśmy badanie prezentowanych w nim przez Emitenta historycznych skonsolidowanych informacji finansowych Grupy Kapitałowej
RANK PROGRESS S.A. („Grupa”) na dzień 31 grudnia 2008 roku, 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku oraz za lata wtedy zakończone
(„załączone historyczne skonsolidowane informacje finansowe Grupy”), sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE.
Za rzetelność i jasność załączonych historycznych skonsolidowanych informacji finansowych, jak również prawidłowość ich sporządzenia
odpowiedzialny jest Zarząd Emitenta. Naszym zadaniem było zbadanie załączonych historycznych skonsolidowanych informacji finansowych oraz wyrażenie opinii o ich rzetelności i jasności.
Badanie załączonych historycznych skonsolidowanych informacji finansowych przeprowadziliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz normami zawodowymi stosownie do postanowień:
- rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223, wraz z późniejszymi zmianami)
oraz
- stosowanej w Polsce praktyki badania sprawozdań finansowych, oraz
- międzynarodowych standardów rewizji finansowej
w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że załączone historyczne skonsolidowane informacje finansowe nie zawierają istotnych
nieprawidłowości. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowania przez Jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w załączonych historycznych skonsolidowanych informacjach finansowych, jak i całościową ocenę
załączonych historycznych skonsolidowanych informacji finansowych. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło nam
wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o załączonych historycznych skonsolidowanych informacjach finansowych traktowanych
jako całość.
Naszym zdaniem załączone historyczne skonsolidowane informacje finansowe Grupy sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE, we wszystkich istotnych aspektach przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2008 roku, 31 grudnia 2007 roku oraz
31 grudnia 2006 roku oraz wyników działalności, zmian w kapitałach i przepływów pieniężnych odpowiednio za lata zakończone w tych
terminach.
Nie zgłaszając zastrzeżeń, co do prawidłowości i rzetelności historycznych danych finansowych, informujemy, że sprawozdania finansowe
10 jednostek podporządkowanych objęte niniejszymi historycznymi informacjami finansowymi, których udział w sumie bilansowej na dzień
31 grudnia 2008 roku wynosił 8,7% nie były zbadane przez biegłego rewidenta. Jest to zgodne z postanowieniami art. 64 ustawy o rachunkowości.
Dariusz Sarnowski
Biegły rewident
Numer ewidencyjny 10200
HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.
61-478 Poznań, ul. Bluszczowa 7
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
wpisany na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną
przez KIBR, pod numerem ewidencyjnym 2917
Poznań, dnia 23 grudnia 2009 roku.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 105
część iII - Dokument Rejestracyjny
20.1.2.
Informacja o opiniach biegłego rewidenta za poszczególne lata zaprezentowane w niniejszym rozdziale
Biegły rewident na potrzeby Prospektu dokonał badania zamieszczonych w nim skonsolidowanych informacji finansowych Grupy Kapitałowej RANK PROGRESS S.A. na dzień 31 grudnia 2008 roku, 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku oraz za lata wtedy zakończone,
sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE. Opinia
o historycznych informacjach finansowych została zaprezentowana w punkcie 20.1.1. Części III „Dokument rejestracyjny” Prospektu. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta za lata zakończone 31 grudnia 2008 r. oraz 31 grudnia 2007 r. podlegały badaniu przez biegłego
rewidenta. Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2006 r. Emitent nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ponieważ
nie miał takiego obowiązku. Historyczne informacje finansowe zawarte w niniejszym Prospekcie za rok zakończony dnia 31 grudnia 2006
r. zostały przygotowane wyłącznie na potrzeby niniejszego Prospektu i były przedmiotem badania biegłego rewidenta, jak wskazano powyżej. Opinia biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. zawierała
objaśnienie o sprawozdaniach finansowych 10 jednostek zależnych, które nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta, natomiast opinia biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 r. zawierała objaśnienie
dotyczące przekształcenia formy prawnej Emitenta ze spółki jawnej na spółkę akcyjną i jego wpływie na prezentację wybranych elementów
w sprawozdaniu finansowym oraz dotyczące danych porównywalnych zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
pochodzących ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego poprzednika prawnego tj. „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Spółka
jawna. Opinie biegłego rewidenta o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 r., 31 grudnia
2007 r. zostały zaprezentowane punkcie 20.4 Części III „Dokument Rejestracyjny” Prospektu.
20.1.3.
Historyczne informacje finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta sporządzone zgodnie
z MSSF
Wszystkie zaprezentowane w niniejszym rozdziale wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych („tys. PLN”).
1. Skonsolidowany Bilans
Aktywa
Nota
Nieruchomości
14
Środki trwałe w budowie
Pozostałe środki trwałe
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2006
360 456
174 164
132 126
16
-
2 109
2 453
16
4 419
3 817
3 832
Wartości niematerialne
15
474
-
-
Wartość firmy
17
-
-
183
Należności i inne aktywa
20
1 598
269
-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
18
9 818
37
8
Aktywa trwałe
376 765
180 396
138 602
Zapasy
133 540
91 111
58 720
25 540
24 968
14 460
-
-
2 075
Należności i inne aktywa
Pożyczki udzielone
21
Środki pieniężne
22
6 115
4 955
2 495
Aktywa obrotowe
165 195
121 034
77 750
Aktywa ogółem
541 960
301 430
216 352
Pasywa
Nota
31.12.2007
31.12.2006
3 250
3 250
3 250
Kapitał zapasowy
39 602
-
-
Zyski zatrzymane / niepokryte straty
90 895
Kapitał akcyjny
23
31.12.2008
125 658
102 390
- w tym zysk netto
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom
jednostki dominującej
Udział mniejszości
4 839
48 969
92 459
133 747
128 908
105 640
572
25
-
Kapitał własny
134 319
128 933
105 640
138 111
71 866
17 397
-
1 578
1 433
22 616
19 955
17 972
160 727
93 399
36 802
Zobowiązania finansowe
Pozostałe zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania długoterminowe
106 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
25
18
część iII - Dokument Rejestracyjny
Zobowiązania finansowe
25
141 688
15 148
31 261
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
24
8 478
11 545
8 746
Rezerwy
27
-
991
339
Pozostałe zobowiązania
26
96 748
51 414
33 564
Zobowiązania krótkoterminowe
246 914
79 098
73 910
Pasywa ogółem
541 960
301 430
216 352
2. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat
Wyszczególnienie
Nota
01.01.2008 31.12.2008
01.01.2007 31.12.2007
01.01.2006 31.12.2006
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
105 256
62 351
56 409
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
75 548
17 702
12 280
Przychody ze sprzedaży ze sprzedaży towarów
16 000
34 484
44 129
Zmiana stanu produktów
13 708
10 165
0
66 696
38 499
39 454
12 120
18 270
28 276
5 031
2 551
6 557
41 217
12 852
2 573
8 328
4 826
2 048
38 560
23 852
16 955
30
16 595
6 436
94 529
31
1 011
168
44
Koszty działalności operacyjnej
28
29
Wartość sprzedanych towarów
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Pozostałe koszty
Zysk na sprzedaży
Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
32
Zysk na działalności operacyjnej
3 447
1 584
923
52 719
28 872
110 605
Przychody finansowe
33
7 298
28 251
285
Koszty finansowe
34
54 902
4 321
467
5 115
52 802
110 423
Zysk brutto
Podatek dochodowy
35
279
3 833
17 964
4 836
48 969
92 459
4 836
48 969
92 459
Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
4 839
48 969
92 459
Przypadający akcjonariuszom mniejszościowym
-3
-
-
0,15
1,51
2,84
0,15
1,51
2,84
Zysk netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Zysk netto z działalności zaniechanej
Zysk netto za rok obrotowy
Zysk podstawowy na jedną akcję za okres sprawozdawczy (w PLN)
Zysk rozwodniony na jedną akcję za okres sprawozdawczy (w PLN)
36
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 107
część iII - Dokument Rejestracyjny
3. Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
01.01.2008 31.12.2008
01.01.2007 31.12.2007
01.01.2006 31.12.2006
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk brutto
Korekty
Wycena nieruchomości do wartości godziwej
Zyski mniejszości
Amortyzacja
Różnice kursowe
Odsetki
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Podatek dochodowy
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
5 115
52 802
110 423
-25 041
-84 398
-120 834
-16 595
-6 436
-94 529
-3
-
-
1 364
877
431
10 915
-4 258
5 828
4 486
229
-4 610
-
-
1 843
2 660
18 311
-43 081
-32 391
-25 958
-8 991
-9 942
-618
40 906
-34 688
-663
-12 380
-873
-62
-279
-3 833
-17 964
42
-
-11
-19 926
-18 724
-10 410
9 658
24 135
-
-
-
-
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Udzielone pożyczki - spłata
1 401
24 135
-
8 257
-
-
Wydatki
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Udzielone pożyczki - wypłata
119 414
42 864
28 504
1 284
42 864
27 196
750
-
1 308
Na inne aktywa finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
117 380
-
-
-109 756
-18 729
-28 504
Wpływy
152 947
80 929
42 599
750
-
-
Z innych aktywów finansowych
Dopłaty do kapitału
Kredyty bankowe
Wydatki
Wypłaty z zysku
Spłata kredytów bankowych
152 197
80 929
42 599
22 105
41 016
13 465
-
25 182
12 927
12 404
10 457
-
Płatności z tytułu leasingu finansowego
1 307
801
310
Odsetki
8 394
4 576
228
130 842
39 913
29 134
1 160
2 460
-9 781
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
1 160
2 460
-9 781
Środki pieniężne na początek okresu
4 955
2 495
12 276
Środki pieniężne na koniec okresu
6 115
4 955
2 495
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy środków pieniężnych netto
108 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
4. Skonsolidowane Zestawienie zmian w kapitale własnym
Rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
Wyszczególnienie
Stan na 1 stycznia
2008 roku
Podział wyniku finansowego
Wypłata zysku
Zysk/strata netto roku
obrotowego
Dopłaty do kapitału
Stan na 31 grudnia
2008 roku
Kapitał
podstawowy
Kapitał włas- Kapitał przyny przypada- padający akjący akcjona- cjonariuszom
riuszom więk- mniejszościoszościowym
wym
Kapitał zapasowy
Niepodzielony wynik z lat
ubiegłych
3 250
-
125 658
-
128 908
25
128 933
-
39 602
-39 602
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 839
4 839
-3
4 836
-
-
-
-
-
550
550
3 250
39 602
86 056
4 839
133 747
572
134 319
Kapitał zapasowy
Niepodzielony wynik z lat
ubiegłych
Kapitał włas- Kapitał przyny przypada- padający akjący akcjona- cjonariuszom
riuszom więk- mniejszościoszościowym
wym
Kapitał własny
-
102 390
-
105 640
-
105 640
-
-
-
-
-
-
-
-
-25 701
-
-25 701
-
-25 701
-
-
-
48 969
48 969
-
48 969
-
-
-
-
25
25
-
76 689
48 969
128 908
25
128 933
Wynik
netto
Kapitał własny razem
Rok zakończony 31 grudnia 2007 roku
Wyszczególnienie
Stan na 1 stycznia
2007 roku
Podział wyniku finansowego
Wypłata zysku
Zysk/strata netto roku
obrotowego
Udział mniejszości
Stan na 31 grudnia
2007 roku
Kapitał
podstawowy
3 250
3 250
Wynik
netto
Rok zakończony 31 grudnia 2006 roku
Wyszczególnienie
Stan na 1 stycznia
2006 roku
Podział wyniku finansowego
Wypłata zysku
Zysk/strata netto roku
obrotowego
Stan na 31 grudnia
2006 roku
Kapitał
podstawowy
Niepodzielony wynik z lat
ubiegłych
Kapitał
zapasowy
Kapitał włas- Kapitał przyny przypada- padający akjący akcjona- cjonariuszom
riuszom więk- mniejszościoszościowym
wym
Wynik
netto
Kapitał
własny
3 250
-
22 858
-
26 108
-
26 108
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-12 927
-
-12 927
-
-12 927
-
-
-
92 459
92 459
-
92 459
3 250
-
9 931
92 459
105 640
-
105 640
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 109
część iII - Dokument Rejestracyjny
5.Sprawozdanie finansowe według segmentów działalności
Grupa ustaliła segmenty operacyjne na podstawie raportów, których używa do podejmowania decyzji strategicznych.
Sprawozdawczość dotycząca segmentów jest zgodna ze sprawozdawczością wewnętrzną, przedstawianą osobom zarządzającym Grupą
i podejmującym decyzje na poziomie operacyjnym.
Podstawowym podziałem na segmenty działalności jest podział według podstawowych grup asortymentu sprzedaży Grupy, czyli tytułu
z których osiąga ona przychody ze sprzedaży. W związku z powyższym Zarząd wyodrębnił 2 segmenty, tj. segment „Najem nieruchomości”
oraz „Sprzedaż nieruchomości”.
Przychody ze sprzedaży według segmentów działalności
Najem
nieruchomości
Wyszczególnienie
Sprzedaż
nieruchomości
Rok 2006
Przychody ze sprzedaży
-
Przychody ze sprzedaży towarów
44 129
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
2 660
9 620
Razem
2 660
53 749
Rok 2007
Przychody ze sprzedaży
-
34 484
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
11 266
6 436
Razem
11 266
40 920
-
16 000
Przychody ze sprzedaży towarów
Rok 2008
Przychody ze sprzedaży towarów
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
12 959
62 589
Razem
12 959
78 589
Pozostałe informacje wg segmentów działalności
Segmenty działalności
Aktywa segmentu
Najem nieruchomości
31.12.2008
31.12.2007
Sprzedaż nieruchomości
31.12.2006
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2006
379 818
212 833
141 290
140 436
87 745
75 062
21 706
852
-
-
-
-
Aktywa razem
401 524
213 685
141 290
140 436
87 745
75 062
Zobowiązania segmentu
257 295
121 483
69 918
63 191
51 014
40 794
Aktywa nie przypisane
87 155
-
-
-
-
-
344 450
121 483
69 918
63 191
51 014
40 794
-
27 898
29 399
-
1 344
376
Nakłady nie przypisane
1 284
-
-
-
-
-
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe
i wartości niematerialne razem
1 284
27 898
29 399
-
1 344
376
1070
256
185
1 104
693
246
-
-
-
-
-
-
1 070
256
185
1104
693
246
56
50
111
44
36
46
Zobowiązania nie przypisane
Zobowiązania razem
Nakłady środki trwałe
Amortyzacja
Amortyzacja nie przypisana do segmentu
Amortyzacja ogółem
Odpisy aktualizujące
Nie przypisane odpisy aktualizujące
Razem odpisy aktualizujące
-
-
-
-
-
-
56
50
111
44
36
46
6. Dodatkowe noty objaśniające
1.
Informacje ogólne
Grupa Kapitałowa RANK PROGRESS („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) składa się z jednostki dominującej Rank Progress S.A. i jej spółek zależnych.
RANK PROGRESS S.A. („Jednostka dominująca”, „Spółka”) powstała w wyniku podjętej uchwały wspólników spółki „Bartnicki, Mroczka E.F.
Rank Progress” Spółka jawna z dnia 1 października 2007 poprzez przekształcenie ze spółki jawnej w spółkę akcyjną. Spółka akcyjna została
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 10 października 2007 roku.
110 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Siedzibą jednostki dominującej jest Legnica, ulica Złotoryjska 63. Spółka prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej zarejestrowanej w Polsce i aktualnie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu pod numerem KRS 0000290520.
Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy jest nieoznaczony, za wyjątkiem spółki KMM Sp. z o.o.
w likwidacji, która jest w stanie likwidacji.
Podstawowym przedmiotem działania jednostki dominującej jest:
•
•
•
•
•
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
wykonywanie robót ogólnobudowlanych,
wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
wynajem nieruchomości na własny rachunek,
zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
Grupa Kapitałowa koncentruje swoją obecną i przyszłą działalność na realizowaniu czterech kategorii projektów z zakresu rynku nieruchomości:
•
•
•
•
wielkopowierzchniowe centra handlowo-usługowe,
śródmiejskie galerie handlowe,
obiekty i funkcje mieszanej tj. mieszkaniowo-usługowo-biurowej,
wysoko rentowne krótkoterminowe projekty inwestycyjne.
2.
Skład Grupy
W skład Grupy, oprócz jednostki dominującej, w kolejnych latach objętych historycznymi informacjami finansowymi wchodziły następujące
spółki zależne:
Lp.
Nazwa jednostki
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(1)
(2)
E.F. Progress I Sp. z o.o.
E.F. Progress II Sp. z o.o.
E.F. Progress III Sp. z o.o.
E.F. Progress IV Sp. z o.o.
E.F. Progress V Sp. z o.o.
E.F. Progress VI Sp. z o.o.
E.F. Progress VII Sp. z o.o.
HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.
Gazeta Piastów Śląskich Sp. z o.o.
KMM Sp. z o.o. w likwidacji
Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.
Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp. z o.o.
Podstawowy
przedmiot
działalności
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
Siedziba
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Zamość
Jelenia Góra
Legnica
Udział
Grupy
w 2008
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
Udział
Grupy
w 2007
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
-
Udział
Grupy
w 2006
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, obrót nieruchomościami, budowanie na własny rachunek i zarządzanie nieruchomościami, budowanie nieruchomości na cudzy rachunek.
Prasowa działalność wydawnicza i dziennikarska.
Wszystkie spółki w historycznych informacjach finansowych zostały skonsolidowane metodą pełną. Metodę tą zastosowano również
w przypadku spółki Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. w celu rzetelniejszego odzwierciedlenia sytuacji majątkowej Grupy Kapitałowej.
W 2009 roku planowane jest zwiększenie kontroli nad tą spółką poprzez większe zaangażowanie kapitałowe. Wybór metody konsolidacji
w przypadku tej jednostki nie miał istotnego wpływu na bieżący wynik finansowy Grupy.
3.
Połączenie spółek
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie miało miejsca połączenie jednostki dominującej z innym podmiotem gospodarczym. Wszystkie spółki zależne za wyjątkiem spółek KMM Sp. z o.o. w likwidacji, HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o. oraz
Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. zostały założone przez jednostkę dominującą.
4.
Skład Zarządu jednostki dominującej
Skład Zarządu jednostki dominującej na dzień sporządzenia niniejszych informacji finansowych przedstawiał się następująco:
•
Jan Mroczka – Prezes Zarządu,
•
Dariusz Domszy – Wiceprezes Zarządu,
•
Mariusz Kaczmarek – Członek Zarządu.
W 2008 roku w skład Zarządu Spółki został powołany Pan Mariusz Kaczmarek pełniący funkcję Członka Zarządu.
W okresie gdy jednostka dominująca prowadziła działalność w formie spółki jawnej władzami Spółki byli jej Właściciele:
•
Andrzej Bartnicki,
•
Jan Mroczka.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 111
część iII - Dokument Rejestracyjny
5.
Skład rady nadzorczej jednostki dominującej
Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszych informacji finansowych przedstawiał się następująco:
•
Andrzej Bartnicki,
•
Paweł Puterko,
•
Łukasz Kurdyś,
•
Piotr Kowalski,
•
Jakub Górski.
6.
Zatwierdzenie do publikacji historycznych informacji finansowych
Niniejsze historyczne informacje finansowe zostały zatwierdzone do publikacji przez Zarząd jednostki dominującej w dniu 22 grudnia 2009 roku.
7.
Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia
Niniejsze historyczne informacje finansowe Grupy Kapitałowej RANK PROGRESS S.A. zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej i mającymi zastosowanie do sprawozdawczości rocznej, a w zakresie nie uregulowanym w tych Standardach
stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
Na dzień zatwierdzenia niniejszych historycznych informacji finansowych do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma
istotnych różnic między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE.
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (“RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (“KIMSF”).
Historyczne informacje finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości, za wyjątkiem spółki KMM Sp. z o.o. w likwidacji, która jest w stanie likwidacji. Na dzień zatwierdzenia niniejszych historycznych informacji finansowych nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności
przez inne spółki Grupy z wyjątkiem jednostki zależnej E.F. Progress IV Sp. z o.o., której zarząd złożył do właściwego sądu wniosek o upadłość
z możliwością układu i który to wniosek do dnia sporządzenia niniejszych historycznych informacji finansowych nie został jeszcze rozpatrzony. W konsekwencji nie jest wykluczone, że w niedalekiej przyszłości założenie kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę E.F.
Progress IV Sp. z o.o. może okazać się niezasadne.
8.
Waluta pomiaru i waluta sprawozdania finansowego
Walutą pomiaru jednostki dominującej i innych spółek uwzględnionych w niniejszych historycznych informacjach finansowych oraz walutą
sprawozdawczą jest złoty polski. Wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych („tys. PLN”).
9.
Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
Poniżej zostały przedstawione nowe lub zmienione regulacje MSSF/MSR, które Grupa zastosowała w roku 2008. Ich zastosowanie, oprócz
kilku dodatkowych ujawnień, nie miało wpływu ani na wynik operacyjny Grupy, ani na jej sytuację finansową.
•
MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych - Ujawnienia dotyczące kapitału. Grupa zastosowała zmienione regulacje MSR 1. (Nota 45)
•
MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. Grupa zastosowała MSSF 7. Najistotniejsze zmiany zostały wprowadzone
do noty Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym.
•
MSSF 8 Segmenty operacyjne – Grupa zaprezentowała sprawozdanie według segmentów operacyjnych zgodnie z nowymi regulacjami
MSSF8.
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych interpretacji, które według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku nie zostały
jeszcze przyjęte do stosowania:
•
MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy" oraz do MSR 27
(zmiana) "Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe"- opublikowany w dniu 22 maja 2008 zmodyfikowany MSSF 1
oraz MSR 27 obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie.
•
MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy"- opublikowany
27 listopada 2008 roku. Standard wymagany jest przy sporządzaniu pierwszego sprawozdania finansowego jednostki zgodnego
z MSSF dla okresów rocznych począwszy od 1 lipca 2009 roku z dopuszczeniem wcześniejszego zastosowania.
•
MSSF 3 (zmiana) „Połączenia jednostek gospodarczych"- opublikowany w dniu 10 stycznia 2008 roku i obowiązują w odniesieniu
do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie.
•
MSR 27 (zmiana) „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe"- opublikowana w dniu 10 stycznia 2008 roku zmiana
obowiązuje w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie.
•
MSR 32 (zmiana) „Instrumenty finansowe: prezentacja" i MSR 1 (zmiana) "Prezentacja sprawozdań finansowych"- opublikowany
w dniu 14 lutego 2008 zmodyfikowany Standard obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2009 roku lub po tej dacie.
•
MSR 39 (zmiana) „Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena"- opublikowane w dniu 31 lipca 2008 roku zmiany te stosuje się
retrospektywnie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie.
•
MSR 39 (zmiana) „Reklasyfikacja aktywów finansowych: data wejścia w życie i postanowienia przejściowe" opublikowany dnia
27 listopada 2008 roku. Dla reklasyfikacji dokonanych przed dniem 1 listopada 2008: spółka może przeklasyfikować aktywa
112 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
finansowe z datą obowiązującą od 1 lipca 2008 (ale nie wcześniej) albo na jakikolwiek inny dzień po 1 lipca 2008, nie później
jednak niż na 31 października 2008. Aktywa te muszą zostać rozpoznane i udokumentowane przed dniem 1 listopada 2008 r.
Wszelkie przeklasyfikowania dokonane w dniu 1 listopada 2008 lub po tym dniu (niezależnie od momentu rozpoczęcia okresu
sprawozdawczego) obowiązują od dnia przeklasyfikowania tj. reklasyfikacje dokonywane są na moment ich rzeczywistego
przeklasyfikowania.
•
MSSF (2008) „Poprawki do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2008" - opublikowane w dniu 22 maja
2008 roku. Większość poprawek obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie.
•
Interpretacja KIMSF 12 „Umowy na usługi koncesjonowane"- opublikowana w dniu 30 listopada 2006 roku interpretacja KIMSF 12
ma zastosowanie po raz pierwszy do okresów rocznych rozpoczynających się od lub po 1 stycznia 2008 roku
•
Interpretacja KIMSF 15 „Umowy o budowę nieruchomości"- Opublikowana w dniu 3 lipca 2008 roku interpretacja KIMSF 15
obowiązuje w odniesieniu do rocznych sprawozdań finansowych za okresy rozpoczynające się 1 stycznia 2009 roku lub po tej
dacie.
•
Interpretacja KIMSF 16 „Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostce zagranicznej"- opublikowana w dniu 3 lipca 2008 roku
interpretacja KIMSF 16 obowiązuje w odniesieniu do rocznych sprawozdań finansowych za okresy rozpoczynające się 1 października
2008 roku lub po tej dacie.
Grupa nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na stosowane przez Grupę Kapitałową zasady (politykę) rachunkowości.
W roku 2009 Unia Europejska zatwierdziła do stosowania interpretacje oraz kolejne zmiany do istniejących standardów MSSF wprowadzone
przez RMSR. Grupa nie przewiduje, aby zastosowanie tych zmian i interpretacji miało istotny wpływ na stosowane przez Grupę Kapitałową
politykę rachunkowości z wyjątkiem zmian wprowadzonych do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”, które mają zastosowanie do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. lub później. Zgodnie z tymi zmianami, jednostki, które przyjęły model wyceny nieruchomości
inwestycyjnych do wartości godziwej, są zobowiązane do takiej wyceny również nieruchomości w trakcie ich budowy. Ponieważ wg wcześniej obowiązujących zasad, Emitent wyceniał nieruchomości w trakcie budowy wg MSR 16 tj. historycznego kosztu wytworzenia lub ceny
nabycia, zastosowanie zmienionego modelu wyceny spowoduje rozpoznanie różnicy z przeszacowania tych nieruchomości w okresach
wcześniejszych niż dopiero w okresie oddania inwestycji do użytkowania. Ze względu na brak posiadania wycen wg wartości godziwej
nieruchomości w budowie posiadanych przez Emitenta na każdy dzień bilansowy objęty historycznymi informacjami finansowymi, nie jest
możliwym określenie wpływu przyjęcia nowych zasad na te dane.
Grupa również nie przewiduje, aby zastosowanie standardów już opublikowanych a nie zatwierdzonych przez UE, istotnie wpłynęło na dane
liczbowe prezentowane w niniejszym Prospekcie jako historyczne informacje finansowe.
10. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
Zarząd jednostki dominującej wykorzystał swoją najlepszą wiedzę odnośnie zastosowanych standardów i interpretacji, jak również metod
i zasad wyceny poszczególnych pozycji niniejszych historycznych informacji finansowych. Sporządzenie historycznych informacji finansowych zgodnego z MSSF wymagało od Zarządu dokonania pewnych szacunków i założeń, które znajdują odzwierciedlenie w tych informacjach. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić od tych szacunków.
Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym.
Klasyfikacja umów leasingu
Grupa jest stroną umów leasingu, które zdaniem Zarządu spełniają warunki umów leasingu finansowego.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 113
część iII - Dokument Rejestracyjny
Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu stawek podatkowych, które według obowiązujących przepisów będą stosowane na moment zrealizowania aktywa lub rozwiązania rezerwy, przyjmując za podstawę przepisy
podatkowe, które obowiązywały prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy. Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego, bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie.
Pogorszenie wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione.
Stawki amortyzacyjne
Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. Szacunki te opierają się na prognozowanych cyklach życia poszczególnych składników środków trwałych, które mogą ulec zmianie w przyszłości.
Wycena w wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych
Grupa wycenia nieruchomości inwestycyjne wg modelu wartości godziwej korzystając z wyceny profesjonalnych rzeczoznawców.
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje oceny, czy istnieją przesłanki utraty wartości nieruchomości sklasyfikowanych jako zapasy.
W przypadku zaistnienia przesłanek utraty wartości, Grupa dokonuje odpisów aktualizujących wartość nieruchomości do poziomu wartości
odzyskiwanej, tj. do wyższej z dwóch wartości: wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia lub wartości użytkowej. Odpis aktualizujący należności
Grupa dokonała aktualizacji wartości należności, oceniła prawdopodobieństwo uzyskania wpływów z tytułu przeterminowanych należności i pożyczek udzielonych i oszacowała wartość utraconych wpływów, na które utworzyła odpis aktualizujący.
Wartość godziwa instrumentów pochodnych
Wartość godziwą pochodnych instrumentów finansowych, nienotowanych na aktywnych rynkach (np. kontrakty forward), Grupa ustaliła
na podstawie wycen uzyskanych z banków z którymi zawarła te kontrakty. Wyceny uwzględniają zdyskontowane przyszłe przepływy generowane przez te instrumenty oraz przewidywane kursy walut obcych.
11.
Istotne zasady rachunkowości
Podstawa sporządzenia
Historyczne informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, za wyjątkiem wyceny do wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych oraz pochodnych instrumentów finansowych. Historyczne informacje finansowe zostały przedstawione
w walucie polskiej a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tys. złotych polskich.
Zasady konsolidacji
Sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie jednostki dominującej,
przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza
się korekty.
Jednostka dominująca i jednostki zależne sporządzają jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości („PSR”), dlatego na potrzeby konsolidacji dostosowywane są do MSSF.
Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski i straty wynikające z transakcji w ramach
Grupy, zostały w całości wyeliminowane.
Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a przestają być konsolidowane do dnia
ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez jednostkę dominującą ma miejsce wtedy, gdy posiada ona bezpośrednio lub pośrednio, poprzez swoje jednostki zależne, więcej niż połowę liczby głosów w danej spółce, chyba że możliwe jest do udowodnienia, że taka własność
nie stanowi o sprawowaniu kontroli. Sprawowanie kontroli ma miejsce również wtedy, gdy jednostka ma możliwość wpływania na politykę
finansową i operacyjną danej jednostki.
Udziały mniejszości w aktywach netto (z wyłączeniem wartości firmy) konsolidowanych podmiotów zależnych prezentowane są w odrębnej pozycji kapitału własnego „Udziały mniejszości”. Na udziały mniejszości składają się wartości udziałów na dzień połączenia jednostek
gospodarczych oraz udziały mniejszościowe w zmianach w kapitale własnym począwszy od daty połączenia. Straty przypisywane udziałom
mniejszościowym wykraczające poza udział w kapitale podstawowym podmiotu alokowane są do udziałów Grupy, z wyjątkiem przypadków wiążącego zobowiązania i zdolności udziałowców mniejszościowych do dokonania dodatkowych inwestycji w celu pokrycia strat.
Połączenia jednostek gospodarczych
Przejęcia jednostek zależnych rozlicza się metodą nabycia. Koszt połączenia jednostek wycenia się w zagregowanej wartości godziwej (na
dzień dokonania zapłaty) przekazanych aktywów, poniesionych lub przejętych zobowiązań oraz instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez Grupę w zamian za przejęcie kontroli nad jednostką przejmowaną, powiększonej o koszty bezpośrednio związane z połączeniem
jednostek gospodarczych. Dające się zidentyfikować aktywa, zobowiązania i zobowiązania warunkowe jednostki przejmowanej spełniające
warunki ujęcia zgodnie z MSSF 3 „Połączenie jednostek gospodarczych” ujmuje się w wartości godziwej na dzień przejęcia, z wyjątkiem
aktywów trwałych (lub grup do zbycia) sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone
do zbycia i zaniechanie działal­ności”, ujmowanych i wycenianych w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży.
114 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Wartość firmy
Wartość firmy powstająca przy przejęciu wynika z wystąpienia na dzień przejęcia nadwyżki kosztu przejęcia jednostki nad udziałem Grupy
w wartości godziwej netto dających się zidentyfikować aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki zależnej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia ujmowanych na dzień przejęcia.
Wartość firmy ujmuje się początkowo jako składnik aktywów po koszcie, a następnie wycenia według kosztu pomniejszonego o skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości.
Dla celów testowania utraty wartości wartość firmy alokuje się na poszczególne jednostki Grupy generujące przepływy pieniężne, które
powinny odnieść korzyści z synergii będących efektem połączenia.
Nieruchomości inwestycyjne
Nieruchomości inwestycyjne są definiowane jako grunt, budynek lub część budynku, którą Grupa traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości. Warunkiem ujęcia w tej pozycji bilansu jest prawdopodobieństwo
uzyskania korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danej nieruchomości oraz możliwość wiarygodnego ustalenia ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
Początkowe ujęcie nieruchomości inwestycyjnych następuje według ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów transakcji. Wartość bilansowa
składnika aktywów obejmuje koszt zastąpienia części nieruchomości inwestycyjnej w chwili jego poniesienia, o ile spełnione są kryteria
ujmowania, i nie obejmuje kosztów bieżącego utrzymania tych nieruchomości. Po początkowym ujęciu nieruchomości inwestycyjne są wykazywane według wartości godziwej. Zyski lub straty wynikające ze zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych są ujmowane
w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym powstały.
Nieruchomości inwestycyjne są usuwane z bilansu w przypadku ich zbycia lub w przypadku stałego wycofania danej nieruchomości inwestycyjnej z użytkowania, gdy nie są spodziewane żadne przyszłe korzyści z jej sprzedaży. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia
nieruchomości inwestycyjnej z bilansu są ujmowane w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym dokonano takiego usunięcia.
Przeniesienia aktywów do nieruchomości inwestycyjnych dokonuje się tylko wówczas, gdy następuje zmiana sposobu ich użytkowania potwierdzona przez zakończenie użytkowania składnika aktywów przez właściciela, zawarcie umowy leasingu operacyjnego lub zakończenie
budowy/ wytworzenia nieruchomości inwestycyjnej. Jeżeli składnik aktywów wykorzystywany przez właściciela staje się nieruchomością
inwestycyjną, Grupa stosuje zasady opisane w części Środki trwałe aż do dnia zmiany sposobu użytkowania tej nieruchomości. W przypadku
przeniesienia aktywów z zapasów do nieruchomości inwestycyjnych, różnicę między wartością godziwą nieruchomości ustaloną na ten
dzień przeniesienia a jej poprzednią wartością bilansową ujmuje się w rachunku zysków i strat. Gdy Grupa kończy budowę lub wytworzenie
nieruchomości inwestycyjnej, różnicę między ustaloną na ten dzień wartością godziwą tej nieruchomości a jej poprzednią wartością bilansową ujmuje się w rachunku zysków i strat.
W przypadku przeniesienia nieruchomości inwestycyjnej do aktywów wykorzystywanych przez właściciela lub do zapasów, domniemany
koszt takiego składnika aktywów, który zostanie przyjęty dla celów jego ujęcia w innej kategorii jest równy wartości godziwej nieruchomości ustalonej na dzień zmiany jej sposobu użytkowania.
Nieruchomości inwestycyjne w budowie
Do czasu zakończenia budowy lub wytworzenia nieruchomości inwestycyjnych są one wykazywane w pozycji nieruchomości jako nieruchomości w budowie. Koszty prowizji dla pośredników z tytułu doprowadzenia do umów najmu powierzchni biurowych oraz koszty
poniesione na wykończenie lokali najemców zgodnie z zawartymi umowami najmu ujmuje się w należnościach i innych aktywach. Koszty
te uwzględnia się następnie w kwocie przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych, których dotyczą.
Środki trwałe
Środki trwałe nabyte w oddzielnych transakcjach wykazuje się po koszcie historycznym pomniejszonym o umorzenie i skumulowaną
stratę z tytułu utraty wartości. Amortyzację nalicza się metodą liniową w przewidywanym okresie użytkowania tych aktywów. Szacunkowy
okres użytkowania oraz amortyzacja podlegają weryfikacji na koniec każdego rocznego okresu sprawo­zdawczego, a skutki zmian tych
szacunków odnoszone są do przyszłych okresów.
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego użytkowania
ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne, jeśli istnieje wystarczająca pewność uzyskania tytułu własności przed
końcem okresu leasingu. W przeciwnym wypadku aktywa te amortyzuje się nie dłużej jednak niż okres trwania leasingu.
Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji rzeczowych aktywów trwałych określa się, jako
różnicę między przychodami ze sprzedaży, a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje się je w rachunku zysków i strat.
Wartości niematerialne
Wartości niematerialne nabyte w oddzielnych transakcjach wykazuje się po koszcie historycznym pomniejszonym o umorzenie
i skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. Amortyzację nalicza się metodą liniową w przewidywanym okresie użytkowania tych
aktywów. Szacunkowy okres użytkowania oraz amortyzacja podlegają weryfikacji na koniec każdego rocznego okresu sprawo­zdawczego,
a skutki zmian tych szacunków odnoszone są do przyszłych okresów.
Wartości niematerialne przejęte przy połączeniu jednostek gospodarczych identyfikuje się i ujmuje odrębnie od wartości firmy, jeśli
spełniają one definicję wartości niematerialnych i prawnych, a ich wartość godziwą da się wiarygodnie wycenić. Koszt takich aktywów
odpowiada ich wartości godziwej na dzień przejęcia.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 115
część iII - Dokument Rejestracyjny
Po początkowym ujęciu wartości takie wykazuje się po koszcie historycznym pomniejszonym o umorzenie i skumulowaną stratę z tytułu
utraty wartości w taki sam sposób, jak wartości niematerialne i prawne nabyte w oddzielnych transakcjach.
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku trwałego i wartości niematerialnych
w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Jeżeli stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu.
Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Podatek odroczony oblicza się metodą zobowiązań bilansowych jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości, odnosząc się do różnic między wartościami bilansowymi aktywów i pasywów, a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do obliczenia podstawy opodatkowania.
Rezerwę na podatek odroczony ujmuje się od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości w jakiej prawdopodobne jest pomniejszenie przyszłych
zysków podatkowych o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego nie
powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia (poza sytuacją ujęcia po połączeniu jednostek gospodarczych) innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie wpływa ani na wynik podatkowy, ani na wynik
księgowy.
Rezerwę na podatek odroczony ujmuje się od przejściowych różnic podatkowych powstałych w wyniku inwestycji w jednostki zależne, stowarzyszone i udziały we wspólnych przedsięwzięciach, chyba że Grupa jest zdolna kontrolować moment odwrócenia różnicy przejściowej
i jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnica przejściowa się nie odwróci. Aktywa z tytułu podatku odroczonego
wynikające z przejściowych różnic w odliczeniach związanych z takimi inwestycjami i udziałami ujmuje się w zakresie odpowiadającym
prawdopodobnym zyskom podlegającym opodatkowaniu, które będzie można skompensować różnicami przejściowymi, jeśli zachodzi
prawdopodobieństwo, że w przewidywalnej przyszłości różnice te się odwrócą.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega przeglądowi na każdy dzień bilansowy, a w przypadku gdy
spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla odzyskania składnika aktywów lub jego części, wartość tę należy odpowiednio pomniejszyć.
Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego oblicza się przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne, zgodnie z przepisami (stawkami) podatkowymi
obowiązującymi prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy. Wycena aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego odzwierciedla
konsekwencje podatkowe sposobu, w jaki Grupa spodziewa się odzyskać lub rozliczyć wartość bilansową aktywów i zobowiązań na dzień
sporządzenia sprawozdania finansowego.
Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego kompensuje się w przypadku wystąpienia prawa do kompensaty bieżących pozycji
aktywów i zobowiązań podatkowych, o ile te pozycje są opodatkowane przez ten sam organ podatkowy, a Grupa chce rozliczać swoje bieżące aktywa i zobowiązania podatkowe na zasadzie netto.
Zapasy
W pozycji zapasów ujmuje się: półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary oraz zaliczki na poczet dostaw. Ze względu na specyfikę działalności zakupione grunty lub prawa wieczystego użytkowania gruntów klasyfikuje się na produkcje w toku, jeżeli grunt przeznaczony jest do zabudowy lub na towary, jeżeli grunt przeznaczony jest na sprzedaż. Wyroby gotowe obejmują głównie sprzedawane
umowami ostatecznymi lokale mieszkalne i użytkowe. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wycenia się według wartości
odpowiadających cenie nabycia nieruchomości gruntowych oraz kosztów wytworzenia produktów działalności developerskiej powiększonych o aktywowane koszty finansowe. Zapasy dotyczące długoterminowych kontraktów budowlanych wycenia się zgodnie z zaleceniami
MSR Nr 11 „Umowy o budowę”. Zapasy wyceniane są nie wyżej niż możliwa do uzyskania wartość netto przy sprzedaży.
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisu aktualizacyjnego na nieściągalne należności. Odpis aktualizacyjny na należności wątpliwe oszacowywana jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej
kwoty należności przestało być prawdopodobne. Należności nieściągalne są odpisywane do rachunku zysków i strat w momencie stwierdzenia ich nieściągalności.
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie należności
w związku z upływem czasu jest ujmowane jako przychody finansowe.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe
o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy.
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się z określonych powyżej środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty w rachunkach bieżących.
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień sprawozdawczy po kursie średnim NBP. Różnice kursowe dotyczące środków
pieniężnych w walutach obcych i operacji z obrotu walut obcych zalicza się do rachunku zysków i strat.
116 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Aktywa finansowe
Aktywa finansowe dzielone są na następujące kategorie:
•
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
•
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
•
Pożyczki udzielone i należności,
•
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz
ustalonym terminie wymagalności, które Grupa zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Aktywa finansowe nabyte w celu generowania zysku dzięki krótkoterminowym wahaniom ceny są klasyfikowane jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Instrumenty pochodne są również klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu, chyba że są to instrumenty uznane za efektywne instrumenty zabezpieczające lub umowy gwarancji finansowych. Aktywa finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej uwzględniając ich wartość rynkową na dzień
bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany wartości tych instrumentów finansowych ujmowane są w rachunku
zysków i strat jako przychody lub koszty finansowe. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy zaliczane są
do aktywów obrotowych. Jeżeli kontrakt zawiera jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kontrakt może zostać
zakwalifikowany do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.
Pożyczki udzielone i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia
płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie przekracza cyklu
obrotowego od dnia bilansowego. Pożyczki udzielone i należności o terminie wymagalności przekraczającym cykl obrotowy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych.
Wszystkie pozostałe aktywa finansowe są aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
są ujmowane według wartości godziwej. W przypadku braku notowań giełdowych na aktywnym rynku i braku możliwości wiarygodnego
określenia ich wartości godziwej metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. Dodatnią i ujemną różnicę pomiędzy wartością godziwą aktywów dostępnych do sprzedaży
(jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób), a ich
ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, odnosi się na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny. Spadek wartości aktywów
dostępnych do sprzedaży spowodowany utratą wartości odnosi się do rachunku zysków i strat jako koszt finansowy.
Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momencie początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, powiększonej, w przypadku składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniony
w wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia.
Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Grupa traci kontrolę nad prawami umownymi składającymi się na dany
instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży instrumentu lub gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych
przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną stronę trzecią.
Rezerwy
Rezerwy wykazuje się w przypadku wystąpienia w Grupie bieżących zobowiązań (prawnych lub zwyczajowych) będących konsekwencją
zdarzeń z przeszłości, konieczność uregulowania ich przez Grupę jest prawdopodobna, a wielkość tych zobowiązań można wiarygodnie
wycenić.
Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia bieżącego zobowiązania
na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym zobowiązaniem. W przypadku wyceny rezerwy metodą szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej wartość bilansowa odpowiada wartości bieżącej tych przepływów.
Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych do rozliczenia rezerwy będzie można odzyskać od strony trzeciej, należność tę ujmuje się jako składnik aktywów, jeśli prawdopodobieństwo odzyskania tej kwoty jest odpowiednio
wysokie i da się ją wiarygodnie wycenić.
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania handlowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Inne zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki
pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej.
Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy, są wyceniane
według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej.
Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są ujmowane według wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki.
Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, pożyczki i papiery dłużne są następnie wyceniane według zamortyzowanego kosztu, przy
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 117
część iII - Dokument Rejestracyjny
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, z wyjątkiem zobowiązań wyznaczonych na pozycje zabezpieczane, które wyceniane
są zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń lub zobowiązań zakwalifikowanych w momencie początkowego ujęcia jako instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.
Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub premie
uzyskane przy rozliczeniu zobowiązania.
Zyski i straty są ujmowane w rachunku zysków i strat z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu, a także w odpowiednich okresach w trakcie
życia instrumentu metodą efektywnej stopy procentowej.
Kapitał własny
Kapitały własne oraz kapitał zapasowy wycenia się według wartości nominalnej. Różnice między wartością rynkową uzyskanej zapłaty
a wartością nominalną akcji ujmuje się w kapitale zapasowym. Koszty emisji akcji związane z podwyższeniem kapitału zmniejszają kapitał
zapasowy.
W ramach kapitału własnego Grupa wykazuje również w odrębnej pozycji udział mniejszości.
W pozycji „Zyski zatrzymane” Grupa ujawnia niepodzielone zyski z lat ubiegłych, wynik okresu oraz skutki przekształcenia ze spółki jawnej
w spółkę akcyjną.
Ujęcie przychodów ze sprzedaży
Pod pojęciem przychodów i zysków rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych,
o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą
do wzrostu kapitału własnego albo zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób, niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Przychodem ze sprzedaży są należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży rzeczowych składników majątkowych i usług, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług. Przychody ze sprzedaży ustala się w wartości wyrażonej w rzeczywistych cenach sprzedaży, po uwzględnieniu opustów, rabatów i bonusów.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów są ujmowane, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności
do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży usług budowlanych o okresie realizacji krótszym niż
6 miesięcy rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi. Przychody ze sprzedaży Grupa ujmuje w wysokości prawdopodobnych korzyści otrzymanych z transakcji sprzedaży. Wszelkie warunkowe przychody z transakcji sprzedaży są ujmowane w momencie
spełnienia się wszystkich istotnych warunków transakcji sprzedaży oraz istnieje wysokie prawdopodobieństwo wpływu odnośnych korzyści ekonomicznych do Grupy.
Grupa przyjęła zasadę, że moment przekazania nabywcy znaczącego ryzyka i korzyści wynikającego z praw własności do inwestycji, produktów, towarów i materiałów następuje nie wcześniej niż w momencie zawarcia stosownego aktu notarialnego, jeśli transakcja sprzedaży
tego wymaga. Dotyczy to głównie sprzedaży nieruchomości (gruntów i innych nieruchomości będących przedmiotem obrotu, jak wytworzonych przez Spółkę obiektów budowlanych, w tym lokali mieszkalnych).
Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości ujmowane są metoda liniowa przez okres wynajmu w stosunku do zawartych umów.
Przychody z tytułu odsetek i dywidend
Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy do otrzymania płatności.
Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco według czasu powstawania, poprzez odniesienie do kwoty niespłaconego jeszcze kapitału i przy uwzględnieniu efektywnej stopy oprocentowania, czyli stopy efektywnie dyskontującej przyszłe wpływy pieniężne szacowane
na oczekiwany okres użytkowania danego składnika aktywów do wartości bilansowej netto tego składnika.
Leasing
Leasing klasyfikuje się jako leasing finansowy, gdy w ramach zawartej umowy zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające
z bycia właścicielem przenoszone jest na leasingobiorcę. Wszelkie pozostałe rodzaje leasingu traktowane są jako leasing operacyjny.
Waluty obce
Walutą funkcjonalną Grupy jest złoty polski będący walutą podstawowego środowiska gospodarczego, w jakim działa Grupa.
Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty polski ujmuje się po kursie waluty obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień
bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień,
tj. kursu średniego ustalonego przez NBP. Aktywa i zobowiązania niepieniężne wyceniane w wartości godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje niepieniężne wyceniane według kosztu
historycznego w walutach obcych nie podlegają powtórnemu przewalutowaniu.
Wszelkie różnice kursowe ujmuje się w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstają, z wyjątkiem:
•
różnic kursowych dotyczących aktywów w budowie przeznaczonych do przyszłego wykorzystania produkcyjnego, które włącza się
do kosztów tych aktywów i traktuje jako korekty kosztów odsetkowych kredytów w walutach obcych,
•
różnic kursowych wynikających z transakcji przeprowadzonych w celu zabezpieczenia przed określonym ryzykiem walutowym,
różnic kursowych wynikających z pozycji pieniężnych należności lub zobowiązań względem jednostek zagranicznych, z którymi nie
planuje się rozliczeń lub też takie rozliczenia nie są prawdopodobne, stanowiących część inwestycji netto w jednostkę zlokalizowaną
za granicą i ujmowanych w kapitale rezerwowym na przeliczenia walut obcych oraz w zysku/stracie ze zbycia inwestycji netto.
118 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:
31 grudnia 2008 roku
31 grudnia 2007 roku
31 grudnia 2006 roku
EUR
4,1724
3,5820
3,8312
USD
2,9618
2,4350
2,9105
Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku wymagających dłuższego czasu, aby mogły być zdatne do użytkowania lub odsprzedaży, dodaje się do kosztów wytworzenia takich aktywów aż do momentu,
w którym aktywa te są zasadniczo gotowe do zamierzonego użytkowania lub odsprzedania. Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku
krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków zewnętrznych przed zainwestowaniem ich w omawiane aktywa pomniejszają
wartość kosztów finansowania zewnętrznego podlegających kapitalizacji.
Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków i strat w okresie, w którym zostały
poniesione.
Podatek bieżący
Bieżące obciążenie podatkowe oblicza się na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk
(strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu
i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji przychodów i kosztów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenie Grupy z tytułu podatku bieżącego oblicza się w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku
obrotowym.
12. Zmiana formy prawnej
Dnia 10 października 2007 roku zostało zarejestrowane przekształcenie „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Spółka jawna w spółkę akcyjną Rank Progress S.A. W niniejszym punkcie zaprezentowano skonsolidowany bilans i rachunek zysków strat za okres działalności spółki
jawnej oraz spółki akcyjnej w roku 2007.
BILANS
Aktywa
Nieruchomości
31.12.2007
09.10.2007
174 164
173 263
Środki trwałe w budowie
2 109
4 458
Pozostałe środki trwałe
3 817
4 040
-
183
269
470
Wartość firmy
Należności i inne aktywa
Aktywo z tytułu podatku odroczonego
Aktywa trwałe
37
48
180 396
182 461
Zapasy
91 111
71 019
Należności i inne aktywa
24 968
23 715
4 955
10 671
Aktywa obrotowe
Środki pieniężne
121 034
105 405
Aktywa ogółem
301 430
287 866
31.12.2007
09.10.2007
3 250
3 250
Zyski zatrzymane
125 658
113 392
w tym zysk netto
12 784
36 185
128 908
116 642
25
25
128 933
116 667
71 866
68 523
Pasywa
Kapitał akcyjny
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
Udział mniejszości
Kapitał własny razem
Zobowiązania finansowe
Pozostałe zobowiązania
1 578
2 079
19 955
18 269
93 399
88 871
Zobowiązania finansowe
15 012
13 852
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
11 545
9 982
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania długoterminowe
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 119
część iII - Dokument Rejestracyjny
Pasywa
31.12.2007
09.10.2007
991
-
Rezerwy
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe
Pasywa ogółem
51 550
58 494
79 098
82 328
301 430
287 866
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10.10.2007 31.12.2007
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
01.01.2007 09.10.2007
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży ze sprzedaży towarów
18 157
44 194
8 189
9 513
779
33 705
9 189
976
Koszty działalności operacyjnej
13 190
25 309
Wartość sprzedanych towarów
1 556
16 714
Zmiana stanu produktów
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Pozostałe koszty
Zysk na sprzedaży
Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto z działalności kontynuowanej
738
1 813
9 705
3 147
1 191
3 635
4 967
18 885
6 436
-
41
127
1 375
209
10 069
18 803
6 910
21 341
611
3 710
16 368
36 434
3 584
249
12 784
36 185
-
-
12 784
36 185
12 784
36 185
-
-
Działalność zaniechana
Zysk netto z działalności zaniechanej
Zysk netto za rok obrotowy
Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
Przypadający akcjonariuszom mniejszościowym
13.
Korekta błędu poprzednich okresów
W sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. stwierdzono błąd polegający na niepoprawnym zaliczeniu
w koszt sprzedanych towarów i materiałów kwoty 853 tys. PLN reprezentującej wartość gruntów i nakładów poczynionych na tych gruntach
w Zgorzelcu. Transakcja sprzedaży tych gruntów miała miejsce w roku 2009, wobec czego, Grupa dokonała korekty sprawozdania za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku polegającej na powiększeniu stanu towarów na koniec 2007 roku oraz pomniejszeniu wartości sprzedanych
towarów i w konsekwencji zwiększeniu wyniku finansowego o 853 tys. PLN.
Poniżej przedstawiono skutki uwzględnienia powyżej opisanej operacji w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 2007
roku.
Stan na 31
grudnia 2007
przed korektą
Korekta błędu
180 396
-
Zapasy
90 258
853
91 111
Pozostałe aktywa obrotowe
AKTYWA OGÓŁEM
29 923
-
29 923
ZMIANY W BILANSIE
Stan na 31
grudnia 2007
po korekcie
Aktywa
Aktywa trwałe
Pasywa
120 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
300 577
853
180 396
301 430
część iII - Dokument Rejestracyjny
Stan na 31
grudnia 2007
przed korektą
Korekta błędu
128 080
853
128 933
w tym zysk netto
48 116
853
48 969
Zobowiązania długoterminowe
93 399
-
93 399
Zobowiązania krótkoterminowe
PASYWA OGÓŁEM
79 098
300 577
853
79 098
301 430
ZMIANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Stan na 31
grudnia 2007
przed korektą
Korekta błędu
podstawowego
Przychody ze sprzedaży
62 351
-
62 351
Koszty działalności operacyjnej, w tym:
39 352
-853
38 499
Wartość sprzedanych towarów
19 123
-853
18 270
Zysk (strata) na sprzedaży
22 999
853
23 852
Zysk (strata) brutto
53 655
-853
52 802
Podatek dochodowy
3 833
-
3 833
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
48 116
853
48 969
ZMIANY W BILANSIE
Kapitał własny razem, w tym
Stan na 31
grudnia 2007
po korekcie
Stan na 31
grudnia 2007
po korekcie
W niniejszych historycznych informacjach finansowych dane porównywalne za 2007 rok zostały przekształcone uwzględniając powyżej
opisaną korektę.
14. Nieruchomości
Specyfikacja nieruchomości inwestycyjnych
Wyszczególnienie
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2006
Nieruchomości inwestycyjne
- „Galeria Piastów I”
119 831
117 204
123 853
- Fortepiany Legnica
9 080
9 080
-
- Zgorzelec
8 646
8 646
-
- „Galeria Piastów II” (Podkowa)
23 157
-
-
- Opole Turawa
12 084
-
-
172 798
134 930
123 853
- „Galeria Piastów”
85 672
14 531
6 463
- Zamość
15 253
13 138
-
- Centrum Handlowe Twierdza / Kłodzko
73 288
8 683
-
- Grudziądz
2 345
2 344
-
- Stargard Szczeciński
8 540
-
-
Razem nieruchomości inwestycyjne
Nieruchomości w budowie
- pozostałe
Razem nieruchomości w budowie brutto
4 315
538
1 810
189 413
39 234
8 273
-1 755
-
-
-1 755
-
-
Odpisy aktualizujące nieruchomości w budowie
- Stargard Szczeciński
Razem nieruchomości w budowie netto
187 658
39 234
8 273
Razem nieruchomości netto
360 456
174 164
132 126
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a) stan na początek okresu
01.01.2008
- 31.12.2008
01.01.2007
- 31.12.2007
01.01.2006
- 31.12.2006
174 164
132 126
- nieruchomości inwestycyjne
134 930
123 853
-
- nieruchomości w budowie
39 234
8 273
18 956
b) zwiększenia (z tytułu)
188 241
49 972
18 956
113 170
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 121
część iII - Dokument Rejestracyjny
01.01.2008
- 31.12.2008
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
01.01.2007
- 31.12.2007
01.01.2006
- 31.12.2006
- nabycie
171 646
35 602
18 641
- przeszacowanie do wartości godziwej
16 595
14 370
94 529
c) zmniejszenia (z tytułu)
1 949
- odpisy aktualizujące
1 755
- przeszacowanie do wartości godziwej
194
7 934
-
-
-
7 934
-
- sprzedaż
d) stan na koniec okresu
360 456
-
174 164
132 126
Pozostałe informacje
Wszystkie nieruchomości inwestycyjne zakończone Grupa wyceniła w wartości godziwej korzystając z wycen rzeczoznawców.
Grupa w ramach nieruchomości prezentuje nieruchomości zakwalifikowane jako nieruchomości inwestycyjne zgodnie z MSR 40 wg wartości godziwej oraz nieruchomości w budowie wyceniane zgodnie z MSR 16. Zgodnie ze zmianami od MSR 40, od 1 stycznia 2009 r. zmianie
ulega metoda wyceny nieruchomości w budowie co opisano w punkcie 9 Zmiany stosowanych zasad rachunkowości powyżej.
15.
Wartości niematerialne
Specyfikacja wartości niematerialnych
Wyszczególnienie
31.12.2008
Oprogramowanie komputerowe i inne (własne, nabyte), w tym:
-wartość brutto
- umorzenie
Wartości niematerialne, razem
31.12.2007
-
474
536
62
474
31.12.2006
-
16. Środki trwałe w budowie oraz pozostałe środki trwałe
Specyfikacja rzeczowych aktywów trwałych
Wyszczególnienie
31.12.2008
a) środki trwałe, w tym:
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- inne środki trwałe
b) środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem
31.12.2007
4 419
91
1 966
384
1 873
105
4 419
31.12.2006
3 817
91
2 222
404
1 014
86
2 109
5 926
3 832
91
2 479
209
976
77
2 453
6 285
Zmiany rzeczowych aktywów trwałych
Rzeczowe aktywa trwałe
Maszyny
i urządzenia techniczne
Grunty,
budynki
i budowle
Środki
transportu
Pozostałe
Razem
Wartość początkowa lub wycena
Na dzień 1 stycznia 2006
2 116
66
552
115
2 849
-
163
-
73
236
Zwiększenia - inne
2 564
-
1 018
-
3 582
Zmniejszenia (sprzedaż, likwidacja, przekazanie)
-2 025
-
-
-
-2 025
-
-
-
-102
-102
Na dzień 31 grudnia 2006
2 655
229
1 570
86
4 540
Na dzień 1 stycznia 2007
2 655
229
1 570
86
4 540
-
717
529
-
1 246
131
180
28
30
369
Zwiększenia - zakup
Zmniejszenia (inne)
Zwiększenia - zakup
Zwiększenia - inne
122 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Rzeczowe aktywa trwałe
Zmniejszenia (sprzedaż, likwidacja, przekazanie)
Maszyny
i urządzenia techniczne
Grunty,
budynki
i budowle
Środki
transportu
-
-45
Pozostałe
-
Razem
-
-45
-131
-592
-
-
-723
Na dzień 31 grudnia 2007
2 655
489
2 127
116
5 387
Na dzień 1 stycznia 2008
2 655
489
2 127
116
5 387
Zwiększenia - zakup
1 174
72
1 796
49
3 091
Zmniejszenia (sprzedaż, likwidacja, przekazanie)
-641
-4
-
-
-645
Zmniejszenia (inne)
-529
-
-
-
-529
2 659
557
3 923
165
7 304
429
7
271
98
805
85
13
323
9
430
Zmniejszenia (inne)
Na dzień 31 grudnia 2008
Umorzenie i utrata wartości
Na dzień 1 stycznia 2006
Amortyzacja za rok
-429
-
-
-
-429
-
-
-
-98
-98
Na dzień 31 grudnia 2006
85
20
594
9
708
Na dzień 1 stycznia 2007
85
20
594
9
708
257
153
519
21
950
-
-3
-
-
-3
Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży
Zmniejszenia inne
Amortyzacja za rok
Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży
-
-85
-
-
-85
Na dzień 31 grudnia 2007
342
85
1 113
30
1 570
Na dzień 1 stycznia 2008
342
85
1 113
30
1 570
Amortyzacja za rok
260
88
937
30
1 315
Na dzień 31 grudnia 2008
602
173
2 050
60
2 885
Zmniejszenia inne
Wartość netto
Na dzień 31 grudnia 2006
2 570
209
976
77
3 832
Na dzień 31 grudnia 2007
2 313
404
1 014
86
3 817
Na dzień 31 grudnia 2008
2 057
384
1 873
105
4 419
Struktura własności środków trwałych
Wyszczególnienie
Własne
31.12.2008
2 589
31.12.2007
2 976
31.12.2006
3 123
Używane na podstawie umowy leasingu
1 830
841
709
Razem
4 419
3 817
3 832
Pozostałe informacje
Stawki amortyzacji (umorzenia) w poszczególnych grupach rzeczowych aktywów trwałych ustalono na podstawie okresów ekonomicznej
użyteczności i wynoszą one odpowiednio:
•
•
•
•
od 10 do 40 lat dla budynków,
od 3 do 22 lat dla urządzeń technicznych i maszyn,
od 5 do 7 lat dla środków transportu,
od 2,5 do 10 lat dla innych środków trwałych.
Na dzień 31 grudnia 2008 roku, 31 grudnia 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku nie wystąpiły okoliczności, w wyniku których Grupa winna
utworzyć istotne odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych.
Na dzień 31 grudnia 2008 roku, 31 grudnia 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku nie wystąpiły środki trwałe wytworzone we własnym zakresie.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 123
część iII - Dokument Rejestracyjny
Grupa korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu finansowego (środki transportu i maszyny budowlane).
17.
Wartość firmy
HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.
Jednostka dominująca nabyła dnia 21 września 2004 roku 100% udziałów w spółce HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o. przejmując nad nią pełną kontrolę.
Przejęcie zostało rozliczone zgodnie z regulacjami MSSF 3 przy użyciu metody nabycia.
W związku z tym, iż w wyniku pierwszej alokacji ceny nabycia do wartości godziwej nabytych aktywów netto wystąpiła nadwyżka wartości
godziwej nabytych aktywów netto nad ceną nabycia Grupa dokonała ponownej alokacji. Ponowna ocena nie zmieniła jednak rozliczenia
nabycia i powstałą nadwyżkę w kwocie 3 811 tys. PLN spisano w wynik okresu, tj. roku 2004.
Wartość godziwa aktywów netto na dzień nabycia wyniosła 12 802 tys. PLN, natomiast cena nabycia 9 412 tys. PLN stąd nadwyżka w wartości
3 811 tys. PLN.
KMM Sp. z o.o. w likwidacji
Jednostka dominująca nabyła dnia 13 grudnia 2004 roku 100% udziałów (w dwóch transakcjach) w spółce KMM Sp. z o.o. przejmując nad
nią pełną kontrolę.
Przejęcie zostało rozliczone zgodnie z regulacjami MSSF 3 przy użyciu metody nabycia.
Dokonano alokacji cen y nabycia do wartości godziwej nabytych aktywów netto, w związku z czym wystąpiła dodatnia wartość firmy w kwocie nadwyżki ceny nabycia (240 tys. PLN) nad wartością godziwą aktywów netto (57 tys. PLN) w kwocie 183 tys. PLN.
Pozostałe spółki Grupy
Pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej zostały założone lub współtworzone przez jednostkę dominującą zatem nie powstały wartości firm z tytułu ich zawiązania.
Odpisy aktualizujące wartość firmy
Zarząd Spółki na podstawie dokonanej analizy dokonał na koniec 2007 roku odpisu aktualizującego wartość firmy powstałą przy nabyciu
KMM Sp. z o.o. ze względu na planowaną likwidację spółki.
18.
Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Bilans
Wyszczególnienie
Rachunek zysków i strat
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2006
22 535
19 227
17 972
01.01.2008 01.01.2007 01.01.2006
31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
Wycena nieruchomości do wartości godziwej
Inne
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Odpisy aktualizujące wartość inwestycji długoterminowych
Wycena instrumentów pochodnych
Niezapłacone świadczenia pracownicze
Wycena do wartości godziwej - nabycie jednostki
zależnej
Ujemne różnice kursowe
3 289
1 255
17 964
81
728
-
-647
728
-
22 616
19 955
17 972
2 642
1 983
17 964
356
-
-
356
-
-
7 132
-
-
7 132
-
-
197
13
-
184
13
-
-
8
-
-8
-
-
-
1 297
-
-
1 297
Strata podatkowa do rozliczenia
377
-
-
377
-
-
Inne
459
24
-
435
24
-
Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego
9 818
37
8
9 781
29
Obciążenie z tytułu odroczonego podatku
7 139
-1 954
-17 964
dochodowego
Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odro-12 798
-19 918
-17 964
czonego, w tym:
Aktywo z tytułu podatku odroczonego
9 818
37
8
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działal22 616
19 955
17 972
ność kontynuowana
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność zaniechana
We wszystkich okresach zaprezentowanych w powyższej tabeli skutki zmian aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz rezerwy na podatek odroczony zostały odniesione w całości w poszczególnych okresach do rachunku zysków i strat.
124 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
19.
Zapasy
Specyfikacja zapasów
Wyszczególnienie
31.12.2008
Materiały
Produkcja w toku
31.12.2007
31.12.2006
952
-
-
18 353
62 376
-
Towary
114 235
28 735
58 720
Razem
133 540
91 111
58 720
Na towary w Grupie składają się grunty zakupione w celu ich dalszej odsprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2008 roku w ramach towarów Grupa
ujęła:
Lp.
Nazwa projektu
1.
Opole Malinka
2.
Jastrzębie Zdrój
3.
Brzeg
4.
Wrocław
5.
Legnica, ul. Nowodworska
6.
Legnica, ul. Jaworzyńska
7.
Bielsko-Biała
8.
Katowice
Lokalizacja
Powierzchnia
gruntów (ha)
Typ projektu
Wartość
bilansowa
Opole
hipermarket
3,14
3 049
Jastrzębie Zdrój
galeria handlowa
3,53
8 735
Brzeg
market
-
1 833
Wrocław
osiedle mieszkaniowe
6,84
44 296
Legnica
hipermarket
3,01
2 120
Legnica
hurtownia
4,62
12 771
Bielsko-Biała
supermarket
0,49
2 394
Katowice
centrum multifunkcyjne
0,84
Razem
39 037
114 235
Na dzień 31 grudnia 2007 roku w ramach towarów Grupa wykazała w ramach towarów:
Lp.
Nazwa projektu
Lokalizacja
Powierzchnia
gruntów(ha)
Typ projektu
Wartość
bilansowa
1.
Carrefour
Zamość
hipermarket
0,79
1 289
2.
Carrefour
Opole
hipermarket
3,14
3 048
3.
Carrefour
Jastrzębie
hipermarket
3,54
8 861
4.
Carrefour
Szczecin
hipermarket
3,46
7 579
5.
Leroy Merlin
Legnica
hipermarket
2,85
1 648
6.
Lokal użytkowy
Brzeg
lokal użytkowy
-
1 808
7.
Grunt
Zgorzelec
grunt
4,45
3 583
8.
Pozostałe
-
Razem
919
28 735
Na dzień 31 grudnia 2006 roku w ramach towarów Grupa wykazała w ramach towarów:
Lp.
Nazwa projektu
1.
Carrefour
2.
3.
Lokalizacja
Powierzchnia
gruntów (ha)
Typ projektu
Wartość
bilansowa
Opole
hipermarket
Carrefour
Jastrzębie Zdrój
hipermarket
3,54
8 537
Carrefour
Szczecin, ul Struga
hipermarket
3,46
7 420
4.
Carrefour
Szczecin, ul. Wiosenna
hipermarket
7
9 278
4.
Grunt
Wrocław
grunt
5,84
24 658
5.
Grunt
Zgorzelec
grunt
12,33
4 561
6.
Pozostałe
-
530
Razem
4,25
3 736
58 720
Na produkcję w toku na koniec 2008 roku złożyły się poniesione do końca okresu nakłady, które związane były z planowaną budową osiedli
mieszkaniowych oraz budynków usługowych.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 125
część iII - Dokument Rejestracyjny
Lp.
Nazwa projektu
Lokalizacja
Wartość
bilansowa
Typ projektu
1.
Browar - Legnica
Legnica
budynek biurowo-mieszkaniowy
6 243
2.
Osiedle Ptasie
Legnica
osiedle mieszkaniowe
2 456
Legnica
mieszkania
9 120
Zgorzelec
drogi
534
3.
„Galeria Piastów III” - Legnica
4.
Zgorzelec
Razem
18 353
Na dzień 31 grudnia 2007 roku w ramach produkcji w toku Grupa wykazała m.in.:
Lp.
Nazwa projektu
1.
Browar - Legnica
2.
3.
4.
Zgorzelec
5.
Popowice - Wrocław
6.
Pozostałe
Lokalizacja
Wartość
bilansowa
Typ projektu
Legnica
budynek usługowo-mieszkalny
5 800
Osiedle Ptasie
Legnica
osiedle mieszkaniowe
2 453
„Galeria Piastów III” - Legnica
Legnica
mieszkania
2 556
Zgorzelec
galeria handlowa
6 239
Wrocław
osiedle mieszkaniowe
42 247
3 081
Razem
62 376
Na dzień 31 grudnia 2006 roku produkcji w toku nie wystąpiła.
W latach 2006-2008 Grupa nie dokonywała istotnych odpisów aktualizujących wartość zapasów.
20.
Należności i inne aktywa
Specyfikacja należności i innych aktywów długoterminowych
Wyszczególnienie
Należności z tyt. leasingu finansowego
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2006
68
269
-
Koszty komercjalizacji nieruchomości w budowie
1 530
-
-
Razem należności netto
1 598
269
-
-
-
-
1 598
269
-
Odpisy aktualizujące wartość należności
Należności brutto
Specyfikacja należności i innych aktywów krótkoterminowych
Wyszczególnienie
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Rozliczenia międzyokresowe
31.12.2008
23 363
31.12.2007
31.12.2006
24 336
14 404
2 245
901
56
25 608
25 237
14 460
- długoterminowe
68
269
-
- krótkoterminowe
25 540
24 968
14 460
Razem
Specyfikacja należności krótkoterminowych
Wyszczególnienie
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności publiczno-prawne
Pozostałe należności i inne aktywa
Razem należności netto
Odpisy aktualizujące wartość należności
Należności brutto
126 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
31.12.2008
3 674
31.12.2007
31.12.2006
10 013
4 583
12 538
667
2 980
7 151
13 656
6 841
23 363
24 336
14 404
100
91
157
23 463
24 427
14 561
część iII - Dokument Rejestracyjny
Analiza struktury wiekowej należności z tytułu dostaw i usług
Data bilansowa
Przeterminowane, lecz ściągalne
Nie
przeterminowane
Razem
31 grudnia 2008
3 674
2 104
< 30 dni
434
30 - 90 dni
585
91 - 180 dni
58
> 180 dni
493
31 grudnia 2007
10 013
9 192
333
207
65
216
31 grudnia 2006
4 583
2 014
376
1 815
65
313
Analiza zmian w odpisach aktualizujących wartość należności
Data bilansowa
Stan
na początek
okresu
Zwiększenie
Wykorzystanie
Odpisanie nieKorekta
wykorzystanych dotycząca stopy
kwot
dyskontowej
Stan na koniec
okresu
31 grudnia 2008
91
81
(67)
(5)
100
31 grudnia 2007
157
(62)
(4)
91
31 grudnia 2006
157
157
W prezentowanych okresach nie wystąpiły należności i inne aktywa w walutach obcych. Wszystkie należności z tytułu dostaw i usług zaprezentowane powyżej, przypadają do zapłaty w ciągu 1 miesiąca od daty bilansowej.
Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych krótkoterminowych
Wyszczególnienie
31.12.2008
Koszty ubezpieczeń
31.12.2007
31.12.2006
73
58
56
1 700
471
-
Pozostałe koszty rozliczane w czasie
232
372
-
Koszty komercjalizacji nieruchomości w budowie
240
-
-
2 245
901
56
Koszty planowanej emisji publicznej akcji
Razem
Na rozliczenia międzyokresowe a latach 2006-2008 składały się koszty roku następnego, na które wydatki zostały poniesione w danych
roku, w tym przede wszystkim ubezpieczenia rozliczane w czasie a w roku 2008 również koszty emisji akcji w kwocie 1 700 tys. PLN, które
pomniejszą kapitał zapasowy powstały z agio. Koszty komercjalizacji nieruchomości stanowią nakłady poniesione w celu przystosowania
nieruchomości do wynajmu i są rozliczane w okresie trwania odpowiadających im umów najmu.
21.
Pożyczki udzielone krótkoterminowe
Specyfikacja
Wyszczególnienie
31.12.2008
31.12.2007
-
Udzielone pożyczki
31.12.2006
-
2 075
Zestawienie pożyczek na dzień 31.12.2006 roku
Wyszczególnienie
Kwota wg umowy
waluta
Kwota pozostała do spłaty
PLN
waluta
Oprocentowanie
PLN
Termin
zapłaty
SAASS Sp. z o.o.
-
500
-
502
6,0%
31.12.2007
SAASS Sp. z o.o.
-
50
-
54
6,0%
30.04.2007
SAASS Sp. z o.o.
-
645
-
653
6,0%
31.12.2007
JA-WA Sp. z o.o.
-
1 337
-
549
6,0%
30.04.2007
B.U.T. AGA-TUR Sp. z o.o.
Silesian Investment Center Sp. z o.o.
-
195
-
0
50 tys. PLN
15.08.2004
-
300
-
317
7,0%
31.12.2007
-
-
-
2 075
Razem
Pożyczka udzielona spółce B.U.T. AGA-TUR Sp. z o.o. została objęta w całości odpisem aktualizującym w roku 2006. Pozostałe pożyczki zostały uregulowane w pełni w roku 2007.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 127
część iII - Dokument Rejestracyjny
22.
Środki pieniężne
Specyfikacja
Wyszczególnienie
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2006
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
6 015
1 249
2 495
Pozostałe środki pieniężne
Razem środki pieniężne
- w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania
100
6 115
708
3 706
4 955
700
2 495
700
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania stanowią kaucje zabezpieczające kredyty inwestycyjne w banku BZ WBK S.A.
23. Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Wyszczególnienie
31.12.2008
Kapitał podstawowy
31.12.2007
3 250
3 250
31.12.2006
3 250
Kapitał podstawowy Jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 3 250 tys. PLN i dzielił się na 32 501 920 akcji, w tym
16 250 960 akcji Serii A, które są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną
akcję przypadają 2 głosy oraz 16 250 960 akcji Serii B, które są akcjami na okaziciela i nie są uprzywilejowane.
W roku 2006 kapitał podstawowy wynosił 3 250 tys. PLN i dzielił się w równych częściach co do wartości i prawa głosu na Właścicieli Andrzeja Bartnickiego i Jana Mroczka, ponieważ spółka funkcjonowała jako spółka jawna. Dnia 10 października 2007 r. sąd zarejestrował zmianę
formy prawnej Emitenta, w skutek czego, Jan Mroczka oraz Andrzej Bartnicki objęli w Spółce Akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki
jawnej po 50% akcji Serii A i Serii B każdy.
Wartość nominalna akcji
Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 10 groszy i zostały w pełni opłacone.
Akcjonariusze o znaczącym udziale
Na dzień 31 grudnia 2008 roku akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Akcjonariusz
Liczba
posiadanych
akcji
Wartość
nominalna
akcji (PLN)
Liczba
głosów
Udział %
w kapitale
Udział %
głosów na
Andrzej Bartnicki
8 125 480
812 548
16 250 960
25,00%
33,33%
Jan Mroczka
8 125 480
812 548
16 250 960
25,00%
33,33%
15 626 624
1 562 662
15 626 624
48,08%
32,05%
MB Progress Capital Limited
drobni akcjonariusze
Razem
624 336
62 434
624 336
1,92%
1,28%
32 501 920
3 250 192
48 752 880
100,00%
100,00%
Andrzej Bartnicki oraz Jan Mroczka posiadają każdy po 50% głosów i 50% udziałów w kapitale MB Progress Capital Limited spółce prawa
cypryjskiego z siedzibą w Nikozji.
24. Kapitał zapasowy
Na kapitał zapasowy na dzień 31 grudnia 2008 r. składa się w całości kapitał zapasowy jednostki dominującej powstały z podzielenia jej
zysku netto za rok 2007.
25. Zyski zatrzymane / niepokryte straty
Pozycja zyski zatrzymane obejmuje skonsolidowaną kwotę wypracowaną przez Grupę Kapitałową zysków pomniejszoną o straty w bieżącym okresie i okresach ubiegłych. Łączna strata za okres zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. odnotowana przez jednostki Grupy Kapitałowej
zaprezentowana w jednostkowych statutowych sprawozdaniach finansowych wyniosła 12 409 tys. PLN.
26.
Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych
Na kapitał mniejszości w kwocie 572 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2008 r. oraz w kwocie 25 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2007 r. składał się
kapitał przypadający udziałowcom mniejszościowym w spółce Rank-Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. i wynikał on w całości z transakcji podniesienia kapitału w spółce zależnej pomniejszonego o udział w stracie wygenerowanej przez tą jednostkę.
128 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
27.
Zobowiązania finansowe
Specyfikacja zobowiązań finansowych
Wyszczególnienie
31.12.2008
Kredyty i pożyczki
31.12.2007
31.12.2006
240 444
85 693
47 949
1 818
1 321
709
Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego
37 537
-
-
279 799
87 014
48 658
Długoterminowe
138 111
71 866
17 397
Krótkoterminowe
141 688
15 148
31 261
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania finansowe razem, w tym:
Specyfikacja zobowiązań z tytułu kredytów bankowych i pożyczek
Wyszczególnienie
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2006
Kredyty
240 444
85 557
47 817
- długoterminowe
137 250
71 246
16 992
- krótkoterminowe
103 194
14 311
30 825
Pożyczki
-
136
132
- długoterminowe
-
-
-
- krótkoterminowe
-
136
132
Kredyty i pożyczki razem, w tym:
240 444
85 693
47 949
- długoterminowe
137 250
71 246
16 992
- krótkoterminowe
103 194
14 447
30 957
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2008 roku
Kredyt wg umowy
Bank / Pożyczkodawca
waluta (tys)
Kwota pozostała do spłaty
tys. PLN
waluta (tys)
tys. PLN
Warunki
oprocentowania wg
stanu na 31.12.2008r.
Termin
spłaty
BZ WBK S.A.
20 000 EUR
-
-
81 534
EURIBOR1M+1,2p.p.
2022-03-31
BZ WBK S.A.
-
98 530
-
58 671
WIBOR1M+2p.p.
2024-06-01
BZ WBK S.A.
-
7 000
-
6 393
WIBOR1M+2p.p.
2009-08-31
BZ WBK S.A.
-
30 000
-
30 000
WIBOR1M+1,4p.p.
2009-01-13
ING Bank Śląski
-
11 377
-
9 762
WIBOR1M+0,8p.p.
2009-07-31
Deutsche Bank
-
1 000
-
1 003
WIBOR1M+0,8p.p.
2009-09-17
PKO BP
-
2 700
-
2 690
WIBOR1M+2,3p.p.
2009-10-31
Deutsche Bank
-
30 000
-
14 962
WIBOR1M+0,8p.p.
2009-09-10
BZ WBK S.A.
-
68 932
-
28 385
WIBOR1M+2,5p.p.
2009-06-30
BZ WBK S.A.
-
7 000
-
7 044
WIBOR1M+2,5p
2009-06-30
Razem
20 000 EUR
256 539
240 444
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2007 roku
Bank / Pożyczkodawca
BZ WBK S.A.
Kredyt wg umowy
waluta (tys.)
Kwota pozostała do spłaty
PLN (tys.)
Waluta (tys.)
PLN (tys.)
Warunki
oprocentowania wg
stanu na 31.12.2007r.
20 000 EUR
-
-
71 411
EURIBOR1M+1,2p.p.
Termin
spłaty
2022-03-31
ING Bank Śląski S.A.
-
6 646
-
6 646
WIBOR 1M + 0,8p.p.
2009-02-28
ING Bank Śląski S.A.
-
7 500
-
7 500
WIBOR 1M + 0,8p.p.
2008-08-23
Pani Małgorzata Mroczka
-
700
-
41
3,50%
2007-12-31
Pani Mariola Bartnicka
-
600
-
95
3,50%
2007-12-31
20 000 EUR
15 446
-
85 693
Razem
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 129
część iII - Dokument Rejestracyjny
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2006 roku
Bank / Pożyczkodawca
Kredyt wg umowy
waluta (tys.)
Warunki oprocentowania wg stanu
na 31.12.2006r.
Kwota pozostała do spłaty
PLN (tys.)
Waluta (tys.)
PLN (tys.)
Termin
spłaty
BZ WBK S.A.
29 700
18 980
WIBOR1M+2,3p.p.
2015-11-30
BZ WBK S.A.
4 000
2 662
WIBOR1M+2,5p.p.
2006-06-30
BZ WBK S.A.
21 330
21 330
WIBOR1M+2p.p.
2008-05-15
BZ WBK S.A.
5 500
4 845
WIBOR1M+1,75p.p.
2007-07-21
Pani Małgorzata Mroczka
700
40
3,50%
2007-12-31
Pani Mariola Bartnicka
600
92
3,50%
2007-12-31
61 230
47 949
-
-
Razem
Z wyjątkiem kredytów przedstawionych powyżej nie wystąpiły inne zobowiązania finansowe w walutach obcych.
Zabezpieczenia spłaty kredytów
Na dzień 31 grudnia 2008 roku główne zabezpieczenie spłaty kredytów stanowiły:
•
hipoteka zwykła łączna w kwocie 20 000 000 EUR na nieruchomościach położonych w Legnicy, będących własnością Grupy
(przy ul. NMP oraz ul. Grodzka),
•
cesja wierzytelności z całości umów najmu powierzchni w „Galerii Piastów I” w Legnicy,
•
zastaw finansowy na rachunku wydzielonym wraz z blokadą środków do kwoty 700 tys. PLN,
•
hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 122 530 tys. PLN na nieruchomościach i prawach wieczystego użytkowania nieruchomości
położonych w Legnicy, będących własnością Grupy (przy ul. NMP oraz ul. Grodzka),
•
cesji wierzytelności z obecnych i przyszłych umów najmu „Galerii Piastów II i III”,
•
hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 7 300 tys. PLN na nieruchomościach położonych w Legnicy, będących własnością Grupy
(przy ul. NMP),
•
hipoteka zwykła w kwocie 30 000 tys. PLN oraz hipoteka łączna kaucyjna do 1 500 tys. PLN na nieruchomościach położonych
we Wrocławiu,
•
hipoteka kaucyjna łączna do 17 065 tys. PLN na nieruchomościach położonych w Legnicy, będących własnością Grupy,
•
hipoteka kaucyjna do 8 642 tys. PLN na nieruchomościach położonych w Legnicy, będących własnością Grupy,
•
zastaw rejestrowy na wszystkich bieżących i przyszłych należnościach Kredytobiorcy,
•
hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 3 483 tys. PLN na nieruchomościach położonych w Kłodzku,
•
hipoteka zwykła łączna w kwocie 94 092 tys. PLN na nieruchomościach położonych w Kłodzku,
•
cesja wierzytelności z całości umów najmu powierzchni przyszłych galerii położonych w Kłodzku,
•
zastaw rejestrowy na udziałach Rank Progress V Sp. z o.o.,
•
hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 7 300 tys. PLN na nieruchomościach położonych w Kłodzku.
Specyfikacja zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Wyszczególnienie
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2006
Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego
1 818
1 321
709
Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego razem, w tym:
1 818
1 321
709
- długoterminowe (do spłaty w ciągu 3 lat od daty bilansowej)
861
620
405
- krótkoterminowe
957
701
304
130 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Dodatkowe ujawnienia dotyczące umów leasingowych
31.12.2008
Samochody
osobowe
3 331
Wartość brutto
31.12.2007
Inne
125
Samochody
osobowe
1 547
31.12.2006
Inne
0
Samochody
osobowe
965
Inne
0
Dotychczasowe umorzenie
1 573
53
706
0
256
0
Wartość netto
1 758
72
841
0
709
0
Średni okres trwania umowy
3 lata
4 lata
3 lata
3
3 lata
------
76
3
37
19
24
------
1 608
341
840
569
609
------
Miesięczna wielkość rat
Łączna kwota minimalnych opłat
leasingowych, wymagalna w ciągu:
- 1 roku
- od 2 do 5 lat
- powyżej 5 lat
815
233
529
449
285
------
793
108
311
120
324
------
0
0
0
0
0
------
104
27
34
54
53
------
- 1 roku
71
21
28
27
36
------
- od 2 do 5 lat
33
6
6
27
17
------
0
0
0
0
0
------
1 504
314
806
515
709
------
Z czego kwota przyszłych odsetek:
- powyżej 5 lat
Wartość bieżąca przyszłych
zobowiązań, wymagalna w ciągu:
- 1 roku
- od 2 do 5 lat
- powyżej 5 lat
Warunki przedłużenia umowy lub
wykupu przedmiotu leasingu
744
212
501
422
304
------
760
102
305
93
405
------
0
0
0
0
------
Umowy na czas określony. Wykup możliwy po zakończeniu umowy
weksle in
blanco
Zabezpieczenia wykonania umowy
weksle in
blanco
weksle in
blanco
------
------
weksle in
blanco
------
Specyfikacja zobowiązań z tytułu wyceny pochodnych instrumentów finansowych
Wyszczególnienie
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2006
Pochodne instrumenty finansowe, w tym:
37 537
-
-
- krótkoterminowe
37 537
-
-
Na dzień 31 grudnia 2008 roku instrumenty pochodne Grupy stanowiły instrumenty finansowe, dla których nie istnieje aktywny rynek tj.
kontrakty forward zabezpieczające ryzyko walutowe.
Poniżej zaprezentowane pochodne instrumenty finansowe będące w posiadaniu Grupy.
Wartość nominalna
Rodzaj instrumentu
Kontrakt forward
Kontrakt forward
Kontrakt forward
Kontrakt forward
Razem
waluty
kupionej
832
16 630
10 000
19 611
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Wartość godziwa
waluty
sprzedanej
2 803
55 045
32 800
68 932
TPLN
TPLN
TPLN
TPLN
Termin
zapadalności
29.05.2009
29.05.2009
29.05.2009
30.11.2009
Aktywo
finansowe
2 740
53 790
32 052
67 677
156 259
Zobowiązanie
finansowe
3 419
68 356
41 102
80 919
193 796
Wartość
godziwa,
strata
-679
-14 566
-9 050
-13 242
-37 537
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 131
część iII - Dokument Rejestracyjny
28. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania
Specyfikacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług i zobowiązań pozostałych
Wyszczególnienie
31.12.2008
31.12.2007
Długoterminowe
-
31.12.2006
1 577
1 433
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług
-
-
-
b) inne zobowiązania, w tym:
-
1 577
1 433
- kaucje otrzymane – „Galeria Piastów”
-
60
694
-
1 517
739
105 226
62 959
42 310
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług
8 478
11 545
8 746
b) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i inne
1 732
2 023
37
256
-
10
- kaucje otrzymane - prace budowlane
Krótkoterminowe
c) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
d) zaliczki otrzymane na dostawy
33 569
47 783
32 800
e) zobowiązania z tytułu nabytych usług budowlanych
44 045
-
-
f) inne zobowiązania, w tym:
17 146
1 608
717
- kaucje otrzymane - Centrum Handlowe Twierdza - Kłodzko
4 980
-
-
- kaucje otrzymane – „Galeria Piastów” w Legnicy
9 400
-
-
Razem
105 226
64 536
43 743
Nie wystąpiły istotne zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania w walutach obcych. Wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania przypadają do zapłaty w przeciągu roku od daty bilansowej lub mogą stać się wymagalne
w przeciągu roku od daty bilansowej na przypadku spełnienia przez dostawców określonych warunków.
Na pozycję zaliczki otrzymane na dostawy składały się zaliczki otrzymane przez Grupę w związku ze sprzedażą nieruchomości. Zaliczki te
dotyczyły na koniec 2008 roku m.in.:
Lp.
Nazwa kontrahenta
Nazwa projektu
Wartość
1.
Carrefour
Jastrzębie Zdrój
8 140
2.
Carrefour
Opole
4 600
3.
Leroy Merlin
Legnica
7 000
4.
Makro Cash and Carry Polska
Legnica
13 279
5.
„Galeria Piastów I”
Legnica
24
6.
„Galeria Piastów III”
Legnica
346
7.
Pozostałe
180
Razem
33 569
Na koniec 2007 roku w ramach zaliczek ujęto m.in.:
Lp.
Nazwa kontrahenta
Nazwa projektu
Wartość
1.
Carrefour
2.
Carrefour
Opole
4 600
3.
Carrefour
Zamość
2 000
4.
Carrefour
Szczecin Struga
8 000
5.
Carrefour
Wrocław
2 000
6.
Leroy Merlin
Legnica
7 000
7.
Farset
Zgorzelec
18 917
8.
Pozostałe
Jastrzębie Zdrój
4 940
326
Razem
47 783
Na koniec 2006 roku w ramach zaliczek ujęto m.in.:
Lp.
Nazwa kontrahenta
1.
Carrefour
Jastrzębie Zdrój
3 200
2.
Carrefour
Opole
4 600
3.
Carrefour
Zamość
2 000
4.
Carrefour
Szczecin Struga
8 000
5.
Carrefour
Szczecin Wiosenna
13 000
6.
Carrefour
Razem
Wrocław
2 000
32 800
132 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
Nazwa projektu
Wartość
część iII - Dokument Rejestracyjny
29. Rezerwy na inne zobowiązania
Na wykazaną w 2007 roku kwotę rezerwy w wysokości 991 tys. PLN złożyła się rezerwa na oszacowane przez jednostkę dominującą
roszczenia sądowe kontrahenta wobec jednostki zależnej HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o. W 2008 roku sprawa została
zakończona na niekorzyść Grupy w związku z czym rezerwa została wykorzystana.
30. Przychody ze sprzedaży
01.01.2008
- 31.12.2008
Wyszczególnienie
01.01.2007
- 31.12.2007
Sprzedaż towarów
16 000
Sprzedaż produktów i usług
Zmiana stanu produktów
Razem
01.01.2006
- 31.12.2006
34 484
44 129
75 548
17 702
12 280
13 708
10 165
-
105 256
62 351
56 409
Całość przychodów ze sprzedaży została osiągnięta przez Grupę na rynku krajowym.
Na sprzedaż towarów w 2008 roku złożyła się sprzedaż :
Lp.
Nazwa kontrahenta
1.
Carrefour
2.
Jawa
3.
Leroy Merlin
4.
5.
6.
Pozostałe
Nazwa projektu
Wartość
Zamość
2 899
Zamość
1 600
Zgorzelec
815
Carrefour
Szczecin
10 500
Gmina Legnica
Legnica
102
84
Razem
16 000
Na sprzedaż towarów w 2007 roku złożyła się sprzedaż :
Lp.
Nazwa kontrahenta
1.
Leroy Merlin
2.
Ogen i Eren
3.
Carrefour
4.
Jeronimo Martins
5.
Pozostałe
Nazwa projektu
Wartość
Zgorzelec
8 000
Sandomierz
1 350
Szczecin Wiosenna
18 000
Brzeg
5 800
1 334
Razem
34 484
Na sprzedaż towarów w 2006 roku złożyła się sprzedaż :
Lp.
Nazwa kontrahenta
Nazwa projektu
Wartość
1.
Carrefour
Zgorzelec
413
2.
Carrefour
Grudziądz
20 766
3.
Cargo 69
Szczecin
950
4.
Carrefour
Białystok
22 000
Razem
44 129
Na przychody ze sprzedaży produktów i usług w latach 2008 – 2006 składały się następujące pozycje:
Wyszczególnienie
01.01.2008
- 31.12.2008
01.01.2007
- 31.12.2007
01.01.2006
- 31.12.2006
Przychody z wynajmu powierzchni w „Galerii Piastów I i III”
10 143
10 387
1 992
Sprzedaż obiektów handlowych
56 414
-
2 755
5 000
-
1 000
-
5 600
-
Usługi konsultingowe i pośrednictwa
Umowa przeniesienia praw i obowiązków
Refaktury za roboty budowlane
Pozostałe
Razem
772
1 387
5 867
3 219
328
666
75 548
17 702
12 280
Główną pozycją w ramach przychodów ze sprzedaży obiektów handlowych w 2008 roku były przychody ze sprzedaży Galerii „Eden” w Zgorzelcu, które wyniosły 56 414 tys. PLN.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 133
część iII - Dokument Rejestracyjny
31. Specyfikacja kosztów działalności operacyjnej
Wyszczególnienie
01.01.2008
- 31.12.2008
01.01.2007
- 31.12.2007
01.01.2006
- 31.12.2006
Amortyzacja
1 360
877
431
Zużycie materiałów i energii
5 031
2 551
6 557
41 217
12 852
2 573
Podatki i opłaty
Usługi obce
1 721
1 536
734
Wynagrodzenia
3 797
1 381
288
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
542
250
50
Pozostałe koszty rodzajowe
908
782
545
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Razem
12 120
18 270
28 276
66 696
38 499
39 454
Podstawową pozycję kosztów rodzajowych Grupy w 2008 roku stanowią usługi obce, w ramach których największą pozycję stanowią usługi
podwykonawstwa budowlanego związane z inwestycjami budowlanymi. Grupa uzyskała jednocześnie największe przychody ze sprzedaży
obiektów handlowych.
W latach 2007 – 2006 największą pozycję kosztów rodzajowych stanowiła wartość sprzedanych towarów i materiałów, co wynikało z większego zaangażowania Grupy w obrocie nieruchomościami.
32.
Wycena nieruchomości inwestycyjnych
Wyszczególnienie
01.01.2008
- 31.12.2008
01.01.2007
- 31.12.2007
01.01.2006
- 31.12.2006
„Galeria Piastów I”
2 627
-7 934
94 529
„Galeria Piastów II”
10 117
-
-
Fortepiany Legnica
-155
7 311
-
-39
7 059
-
4 045
-
-
16 595
6 436
94 529
Zgorzelec
Opole Turawa
Razem
33.
Pozostałe przychody operacyjne
Wyszczególnienie
01.01.2008
- 31.12.2008
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Rozwiązanie rezerwy na roszczenia sporne
Inne przychody operacyjne
Razem
01.01.2007
- 31.12.2007
-
01.01.2006
- 31.12.2006
35
-
991
-
-
20
133
44
1 011
168
44
34. Pozostałe koszty operacyjne
Wyszczególnienie
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Odpis aktualizujący wartość należności
01.01.2008
- 31.12.2008
01.01.2007
- 31.12.2007
01.01.2006
- 31.12.2006
-
41
-
808
7
157
1 755
-
-
Zawiązanie rezerwy na roszczenia sporne
-
991
-
Darowizny
-
252
-
Koszty egzekucyjne
-
33
-
Odpis aktualizujący nieruchomości w budowie
Inne koszty operacyjne
Razem
134 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
884
260
766
3 447
1 584
923
część iII - Dokument Rejestracyjny
35.
Przychody finansowe
Wyszczególnienie
01.01.2008
- 31.12.2008
01.01.2007
- 31.12.2007
Odsetki, z tego:
5
- odsetki bankowe
- odsetki od udzielonych pożyczek
01.01.2006
- 31.12.2006
65
285
5
9
207
-
56
58
-
-
20
Zysk ze zbycia inwestycji
7 089
23 825
-
Inne przychody finansowe
204
4 361
-
-
4 257
-
- odsetki inne
- saldo różnic kursowych
- inne
Razem
204
104
-
7 298
28 251
285
Główną pozycją przychodów finansowych w 2008 roku był zysk ze zbycia praw z umowy na sprzedaż udziałów FOCUS PARK PIŁA.
W 2007 roku Grupa uzyskała zysk ze sprzedaży udziałów w spółce Jogra 2 Sp. z o.o. Transakcja została szerzej omówiona w nocie 40 niniejszych historycznych informacji finansowych.
36.
Koszty finansowe
Wyszczególnienie
Odsetki od kredytów
01.01.2008
- 31.12.2008
01.01.2007
- 31.12.2007
01.01.2006
- 31.12.2006
5 097
4 302
229
Odsetki od zobowiązań budżetowych
265
-
-
Prowizje i opłaty bankowe
604
-
-
-
19
238
Wycena pochodnych instrumentów finansowych
37 537
-
-
Wynik na różnicach kursowych
10 913
-
-
486
-
-
54 902
4 321
467
Odpis aktualizujący udzielone pożyczki
Inne koszty finansowe
Razem
37.
Podatek dochodowy
Wyszczególnienie
01.01.2008
- 31.12.2008
01.01.2007
- 31.12.2007
01.01.2006
- 31.12.2006
Rachunek zysków i strat
Bieżący podatek dochodowy
-7 394
-1 400
-
-5
-
-
-
-
-
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych
7 120
-2 433
-17 964
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat
279
3 833
17 964
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe z lat poprzednich
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego z działalności zaniechanej
Odroczony podatek dochodowy
Główną pozycję podatku dochodowego w rachunku zysków i strat w latach 2008-2007 stanowiła zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu wyceny do wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych.
Na koniec 2006 roku ujęto rezerwę z tytułu wyceny do wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, pomimo, iż jednostka była spółką
jawną i nie podlegała podatkowi dochodowemu. Decyzja Właścicieli wynikała z późniejszego przekształcenia w spółkę akcyjną, które zostało zarejestrowane 10 października 2007 roku.
38.
Zysk na akcję, wartość księgowa na akcję
Zysk netto ogółem
Wyszczególnienie
Zysk netto za okres (w tys. PLN)
Średnia liczba akcji (w tys. szt)
Zysk netto na akcję w PLN
01.01.2008
- 31.12.2008
01.01.2007
- 31.12.2007
01.01.2006
- 31.12.2006
4 839
48 969
92 459
32 501,92
32 501,92
32 501,92
0,15
1,51
2,84
Jako średnioważoną liczbę akcji przyjęto liczbę akcji po przekształceniu spółki jawnej w spółkę akcyjną tj. 32.501.920 akcji.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 135
część iII - Dokument Rejestracyjny
Wartość księgowa na akcję i rozwodniona wartość księgowa na akcję
Wyszczególnienie
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2006
Wartość księgowa (w tys. PLN)
134 319
128 933
105 640
Średnia ważona liczba akcji (w tys. szt)
32 501,92
32 501,92
32 501,92
Wartość księgowa na akcję (w PLN)
4,13
3,97
3,25
Jako średnioważoną liczbę akcji przyjęto liczbę akcji po przekształceniu spółki jawnej w spółkę akcyjną tj. 32.501.920 akcji.
39.
Informacje o istotnych transakcjach w ramach Grupy Kapitałowej
Udzielone pożyczki wewnątrz Grupy na dzień 31.12.2008 r.
Pożyczkodawca
Kwota wg
umowy
Kwota
pozostała
do spłaty
Rank Progress S.A.
10 000
4 362
WIBOR1M+1%
31.12.2010
Rank Progress S.A.
4 080
4 783
WIBOR1M+1%
31.12.2010
Rank Progress S.A.
2 727
3 115
WIBOR1M+1%
31.12.2010
Rank Progress S.A.
780
613
WIBOR1M+1%
31.12.2010
Rank Progress S.A.
750
750
WIBOR1M+1%
31.12.2010
18 337
13 623
Pożyczkobiorca
HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.
HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.
HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.
KMM Sp. z o.o. w likwidacji
HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.
Razem
Oprocentowanie
Termin
spłaty
Dodatkowo Spółka Rank Progress S.A. zawarła w ramach Grupy umowę o zastępstwo inwestycyjne z EF Progress V Sp. z o.o. Przychody jednostki dominującej z tego tytułu w 2008 roku wyniosły 1 270 tys. PLN. Transakcja została zawarta na zasadach rynkowych.
Udzielone pożyczki wewnątrz Grupy na dzień 31.12.2007 r.
Pożyczkodawca
Pożyczkobiorca
HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.
HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.
HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.
KMM Sp. z o.o.
Kwota wg
umowy
Rank Progress S.A.
10 000
Rank Progress S.A.
4 080
Rank Progress S.A.
2 727
Rank Progress S.A.
780
Razem
17 587
Kwota
pozostała
do spłaty
Oprocentowanie
Termin
spłaty
5,5%, odsetki płatne wraz ze
31.12.2010
spłatą całości pożyczki
5,5%, odsetki płatne wraz ze
4 783
31.12.2010
spłatą całości pożyczki
5,5%, odsetki płatne wraz ze
3 115
31.12.2010
spłatą całości pożyczki
oprocentowanie według
stałej stopy procentowej
582 w wysokości 6% w skali roku. 30.06.2008
Odsetki płatne wraz ze
spłatą pożyczki.
14 003
5 523
Udzielone pożyczki wewnątrz Grupy na dzień 31.12.2006 r.
Pożyczkodawca
Pożyczkobiorca
HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.
HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.
HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.
Bartnicki, Mroczka, E.F. Rank
Progress Sp. jawna
Bartnicki, Mroczka, E.F. Rank
Progress Sp. jawna
Bartnicki, Mroczka, E.F. Rank
Progress Sp. jawna
KMM Sp. z o.o.
Bartnicki, Mroczka, E.F. Rank
Progress Sp. jawna
Razem
136 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
Kwota wg
umowy
10 000
4 080
2 727
780
17 587
Kwota
pozostała
do spłaty
Oprocentowanie
5,5%, odsetki płatne wraz ze
spłatą całości pożyczki
5,5%, odsetki płatne wraz ze
4 559
spłatą całości pożyczki
5,5%, odsetki płatne wraz ze
2 965
spłatą całości pożyczki
oprocentowanie według
stałej stopy procentowej
550 w wysokości 6% w skali roku.
Odsetki płatne wraz ze
spłatą pożyczki.
13 394
5 320
Termin
spłaty
31.12.2007
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2007
część iII - Dokument Rejestracyjny
40.
Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej
Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej jednostki dominującej Grupy i jednostek zależnych przedstawiało się następująco:
Wyszczególnienie
01.01.2008
- 31.12.2008
Zarząd - wynagrodzenia
01.01.2007
- 31.12.2007
01.01.2006
- 31.12.2006
720
100
-
Zarząd - świadczenia w formie akcji własnych
-
-
-
Zarząd (jednostki zależne) – wynagrodzenia
-
-
-
516
86
-
1 236
186
-
Zarząd (jednostki zależne) - świadczenia w formie akcji własnych
Rada Nadzorcza - wynagrodzenia
Rada Nadzorcza - świadczenia w formie akcji własnych
Razem
41. Zatrudnienie
Wyszczególnienie
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2006
Pracownicy fizyczni
29
14
20
Pracownicy umysłowi
16
27
8
Razem
45
41
28
42. Aktywa warunkowe
Sprzedaż spółki Jogra 2 Sp. z o.o.
Dnia 30 maja 2007 roku jednostka dominująca sprzedała posiadane udziały w spółce Jogra 2 Sp. z o.o. spółce prawa holenderskiego Rathburn Holdings B.V. Łączna cena nabycia ustalona została na kwotę 81 556 tys. PLN, z czego zapłata kwoty 64 802 tys. PLN była uzależniona
od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości sprzedanych w ramach spółki Jogra 2 Sp. z o.o.,
który byłby zgodny umową zawartą z Rathburn Holdings B.V. Zgodność planu zagospodarowania przestrzennego, który uprawomocnił się
w lipcu 2009 r. nie została do dnia dzisiejszego ostatecznie potwierdzona.
W związku z powyższym kwotę 64 802 tys. PLN uznano jako aktywo warunkowe.
43.
Zobowiązania warunkowe
Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę dominującą wobec podmiotów powiązanych
Gwarancja udzielona w dniu 30 września 2008r. w imieniu spółki E.F. Progress V Sp. z o.o. („Dłużnik”) na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A.
(„Bank”) stanowiąca zobowiązanie do zapłaty w imieniu Dłużnika wierzytelności wynikającej z zaciągniętej przez niego Umowy Kredytowej,
obejmującej należną kwotę kapitału, odsetki oraz udokumentowane koszty dochodzenia roszczenia pod warunkiem, iż żądanie zapłaty
zostanie doręczone w terminie obowiązywania gwarancji. Gwarancja jest ważna w okresie od dnia 30 września 2008 do 30 lipca 2009 r.
Gwarancja udzielona w dniu 30 września 2008r. w imieniu spółki E.F. Progress V Sp. z o.o. („Dłużnik”) na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A.
(„Bank”) stanowiąca zobowiązanie do zapłaty w imieniu Dłużnika środków niezbędnych do zakończenia prowadzonej przez niego Inwestycji, o której mowa w Umowie Kredytowej zawartej pomiędzy Bankiem a Dłużnikiem, maksymalnie do kwoty 86 164.tys. PLN. Gwarancja jest
ważna w okresie od dnia 30 września 2008 do 31 grudnia 2009 r.
Gwarancje i poręczenia udzielone przez Grupę wobec innych podmiotów oraz istotne zobowiązania pozabilansowe
Zobowiązanie wobec Miasta Kalisz na podstawie oświadczenia z dnia 11 września 2007r. w sprawie wybudowania podziemnego parkingu
na minimum 250 miejsc parkingowych na nieruchomości położonej w Kaliszu. Warunkiem wykonania zobowiązania jest przekazanie wymienionej nieruchomości spółce Rank Progress S.A. wraz z użyczeniem jej na cele budowlane. Po wybudowaniu parkingu spółka przekaże
go nieodpłatnie Miastu Kalisz, w zamian za co będą mogli z niego korzystać klienci budowanego przez spółkę Centrum Handlowego Galeria
Tęcza.
Zobowiązanie wobec Gminy Miejskiej Kłodzko do wybudowania kina o minimalnej liczbie 500 miejsc siedzących na widowni. Rozpoczęcie robót budowlanych ustalono w terminie do dnia 30.06.2010r., natomiast uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w terminie do dnia
30.06.2013 r. Niedotrzymanie tych terminów skutkuje zobowiązaniem zapłaty na rzecz Gminy Miejskiej Kłodzko kary umownej w kwocie
3 000 tys. PLN. Natomiast nie wybudowanie obiektu kina w ogóle skutkować będzie zobowiązaniem zapłaty kary w kwocie 5 000 tys. PLN.
W dniu 27 stycznia 2007 roku Rank Progress S.A. zawarł ze spółką JA-WA Morgaś, Ostasz Spółka jawna z siedzibą w Zamościu umowę
o współpracy w celu określenia zasad wspólnej realizacji celu gospodarczego polegającego na zagospodarowaniu nieruchomości położonych w Zamościu poprzez wybudowanie obiektu handlowego o powierzchni około 35 tysięcy metrów kwadratowych. W ramach umowy
Rank Progress S.A. zobowiązał się do zakupu szeregu nieruchomości położonych w Zamościu, w tym także należących pośrednio do JA-WA
Morgaś, Ostasz Spółka jawna, a następnie do zrealizowania na nich obiektu. Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie
wybudowanego obiektu Rank Progress S.A. zobowiązał się do nieodpłatnego przeniesienia na rzecz partnera 30% udziałów w spółce celowej powołanej do realizacji przedmiotowej inwestycji lub do wypłacenia partnerowi należnego mu zysku, tj. kwoty równej 30% wartości
rynkowej obiektu, pomniejszonej o wszelkie koszty poniesione w związku z inwestycją. Skutki tej umowy nie zostały ujęte, ponieważ nie
spełnił się warunek nabycia uprawnień.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 137
część iII - Dokument Rejestracyjny
Rank Progress S.A. zawarł w dniu 14 maja 2008 roku ze spółką H.M. Prosper Hildebrand Morgaś Spółka jawna z siedzibą w Zamościu („Partner”) umowę o współpracy w celu określenia zasad wspólnej realizacji celu gospodarczego polegającego na zagospodarowaniu nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej poprzez wybudowanie obiektu wielofunkcyjnego (handlowo-usługowo-biurowego) („Obiekt”).
W ramach niniejszej umowy Strony zobowiązały się m.in. do realizacji wspólnego przedsięwzięcia i wspólnego osiągnięcia zysku w proporcji
67,00 % - Rank Progress S.A., 33,00 % - Partner, który zostanie wypłacony Partnerowi w gotówce lub udziałach spółki celowej powołanej
do realizacji inwestycji. Strony jednak uzgodniły, że umowa ta zostanie zmieniona w ten sposób, że Obiekt nie powstanie, a nieruchomość
w postaci gruntu zostanie odsprzedana potencjalnemu inwestorowi, przy czym zysk z tej transakcji zostanie podzielony w proporcjach
przedstawionych powyżej. Na dzień bilansowy nie powstało jeszcze zobowiązanie wobec Partnera z tytułu świadczonych przez niego
usług.
44.
Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa, należą kredyty bankowe, kredyty w rachunku bieżącym, umowy leasingu finansowego oraz otrzymane pożyczki. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Grupy. Grupa posiada też aktywa finansowe, takie jak należności z tytułu dostaw i usług, środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. W 2008 roku Grupa zawarła walutowe kontrakty terminowe
typu forward, które miały służyć zabezpieczeniu ryzyka niekorzystnych zmian kursów euro w przypadku przewalutowania kredytów bankowych z PLN na EUR. Szczegóły dotyczące tych transakcji zostały opisane w nocie 25. W latach 2007-2006 Grupa nie zawierała transakcji
z użyciem pochodnych instrumentów finansowych. Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują
ryzyko stopy procentowej przepływów pieniężnych, ryzyko płynności, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniżej.
Ryzyko stopy procentowej
Narażenie Grupy na ryzyko wywołane zmianami rynkowych stóp procentowych dotyczy przede wszystkim długoterminowych zobowiązań
finansowych ze zmienną stopą procentową tj. kredytów bankowych i zobowiązań z tytułu zawartych umów leasingu. Obecny kryzys finansowy może jednak spowodować, że ocena tego ryzyka może w przyszłości ulec zmianie.
Do końca 2008 roku Grupa uważała, iż ryzyko stopy procentowej nie miało znaczącego wpływu na jej wyniki finansowe. Grupa zamierza
w przyszłości chronić się przed niekorzystnymi zmianami stopy procentowej poprzez zawieranie kontraktów zamian zmiennej stopy procentowej na stałą.
Ryzyko kredytowe
Grupa zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, którzy pragną korzystać
z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom weryfikacji.
Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Grupy na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne. Struktura wiekowa należności handlowych została przedstawiona w nocie 20.
W odniesieniu do innych aktywów finansowych Grupy, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, ryzyko kredytowe Grupy powstaje
w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów.
Ryzyko walutowe
Grupa zawiera umowy najmu powierzchni w większości w walucie euro, w związku z czym występuje ryzyko walutowe związane z niekorzystną zmianą kursu waluty euro w stosunku do PLN. W celu zabezpieczenia ryzyka zmiany kursu euro stosowanego jako waluta rozliczenia
przychodu najmu, Grupa zdecydowała się przewalutować w roku 2007 kredyty bankowe służące finansowaniu inwestycji z PLN na euro.
Przyszłe inwestycje w nieruchomości o przepływach uzależnionych od waluty euro będą zabezpieczone w znaczącym zakresie poprzez
kredyty bankowe finansujące te inwestycje denominowane w euro.
W 2008 roku Grupa zawarła walutowe kontrakty terminowe typu forward, które miały służyć zabezpieczeniu ryzyka niekorzystnych zmian
kursów euro w przypadku przewalutowania uzyskanych w 2008 roku kredytów bankowych z PLN na euro. Szczegóły dotyczące tych transakcji zostały opisane w nocie 25.
Ryzyko związane z płynnością
Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności.
Narzędzie to uwzględnia terminy zapadalności zarówno inwestycji, jak i aktywów finansowych (np. konta należności, pozostałych aktywów
finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.
Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym, umowy leasingu finansowego.
45.
Analiza wrażliwości
Cele i zasady zarządzania ryzykiem kredytowym:
Główne rodzaje ryzyka kredytowego wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko płynności i ryzyko kredytowe.
Ryzyko stopy procentowej:
Grupa korzysta ze zobowiązań głównie w formie kredytów o oprocentowaniu zmiennym. W roku 2008 średnia ważona stopa oprocentowania wszystkich kredytów wyniosła 6,39%, natomiast odsetki od kredytów obciążające wynik finansowy wyniosły 5 097 tys. PLN.
138 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Analiza wrażliwości odsetek na stopę procentową:
Zmiana stóp procentowych
średnia
ważona stopa
oprocentowania
kredytów [%]
Wpływ na wynik
netto
Odsetki
Wpływ na kapitał
własny
+0,25 p.p.
6,64%
5 296
-162
-162
+0,50 p.p.
6,89%
5 496
-323
-323
+0,75 p.p.
7,14%
5 695
-485
-485
+1,00 p.p.
7,39%
5 895
-646
-646
-0,25 p.p.
6,14%
4 898
162
162
-0,50 p.p.
5,89%
4 698
323
323
-0,75 p.p.
5,64%
4 499
485
485
-1,00 p.p.
5,39%
4 299
646
646
Ryzyko walutowe
Grupa narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Wszystkie umowy podpisywane z najemcami są denominowane
w euro. Średnioroczny kurs euro w roku 2008 wyniósł 3,5129 PLN/EUR. W roku 2008 przychody z czynszu denominowane w euro wyraziły
się kwotą 6 839 tys. PLN, co stanowiło 9% przychodów ogółem.
Analiza wrażliwości przychodów na kurs euro:
Zmiana kursu euro na dzień 31.12.2008
Średni kurs euro
po zmianie
Wpływ na wynik
netto
Wycena
Wpływ na kapitał
własny
+5%
3,6885
7 181
277
277
+10%
3,8642
7 523
554
554
+15%
4,0398
7 865
831
831
+20%
4,2155
8 207
1 108
1 108
- 5%
3,3372
6 497
-277
-277
-10%
3,1616
6 155
-554
-554
-15%
2,9859
5 813
-831
-831
-20%
2,8103
5 471
-1 108
-1 108
Jedynymi kosztami wyrażonymi w euro w roku 2008 roku były odsetki od kredytu które wyniosły 3 851 tys. PLN, co stanowiło 3% kosztów.
Kredyt w euro udzielony był od dnia 30.03.2007r. Średni kurs euro w okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 wynosił 3,5129 PLN/EUR.
Analiza wrażliwości odsetek na kurs euro:
Zmiana średniego kursu euro w 2008 roku
Średni kurs euro
po zmianie
Wpływ na wynik
netto
Odsetki
Wpływ na kapitał
własny
+5%
3,6885
4 044
-156
-156
+10%
3,8642
4 236
-312
-312
+15%
4,0398
4 429
-468
-468
+20%
4,2155
4 621
-624
-624
- 5%
3,3373
3 659
156
156
-10%
3,1616
3 466
312
312
-15%
2,9860
3 274
468
468
-20%
2,8103
3 081
624
624
Dodatkowo Grupa dokonała przeszacowania wartości „Galerii Piastów” oraz „Galerii Piastów III” w Legnicy do wartości godziwej, której wartość została wyrażona przez rzeczoznawcę w walucie euro. Wartość godziwa „Galerii Piastów” została ustalona na poziomie 28 720 tys. EUR,
natomiast wartości „Galerii Piastów III” 5 500 tys. EUR. Łączna wartość wyceny w walucie euro wyniosła 34 270 tys. EUR, co wg kursu euro
z dnia 31.12.2008r. wynoszącego 4,1724 PLN/EUR stanowiło kwotę 142 988 tys. PLN.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 139
część iII - Dokument Rejestracyjny
Analiza wrażliwości wartości godziwej na kurs euro:
Średni kurs euro
po zmianie
Zmiana kursu euro na dzień 31.12.2008
Wpływ na wynik
netto
Wycena
Wpływ na kapitał
własny
+5%
4,3810
-6 081
5 791
5 791
+10%
4,5896
-6 370
11 582
11 582
+15%
4,7983
-6 660
17 373
17 373
+20%
5,0069
-6 949
23 164
23 164
- 5%
3,9638
-5 501
-5 791
-5 791
-10%
3,7552
-5 212
-11 582
-11 582
-15%
3,5465
-4 922
-17 373
-17 373
-20%
3,3379
-4 633
-23 164
-23 164
46.
Instrumenty Finansowe
Na dzień 31 grudnia odpowiednio 2008, 2007, 2006 roku wartość godziwa instrumentów finansowych nie różniła się istotnie od ich wartości
bilansowej. Poniższa tabela przedstawia wykaz istotnych instrumentów finansowych Spółki, w podziale na poszczególne klasy i kategorie
aktywów i zobowiązań
Wyszczególnienie
Kategoria
zgodnie
z MSR 39
Wartość bilansowa
31.12.2008
31.12.2007
Wartość godziwa
31.12.2006 31.12.2008
31.12.2007
31.12.2006
Aktywa finansowe
Środki pieniężne
6 115
4 955
2 495
6 115
4 955
2 495
UdtW
-
-
-
-
-
-
WwWGpWF
Pochodne instrumenty finansowe
Należności z tyt. leasingu finansoPiN
wego
Należności z tytułu dostaw i usług
PiN
oraz pozostałe należności
Zobowiązania finansowe
-
-
-
-
-
-
68
269
-
68
269
-
10 825
23 669
11 424
10 825
23 669
11 424
240 444
85 557
47 949
240 444
85 557
47 949
1 818
1 321
709
1 818
1 321
709
37 537
-
-
37 537
-
-
37 537
-
-
37 537
-
-
8 478
11 545
8 746
8 478
11 545
8 746
94 760
50 968
34 950
94 760
50 968
34 950
Pożyczki udzielone
PZFwgZK
Kredyty i pożyczki otrzymane
Zobowiązania z tyt. leasingu finanPZFwgZK
sowego
WwWGpWF
Pochodne instrumenty finansowe
w tym walutowe kontrakty terminoWwWGpWF
we typu forward
Zobowiązania z tytułu dostaw
PZFwgZK
i usług
PZFwgZK
Pozostałe zobowiązania
Użyte skróty:
PiN – Pożyczki udzielone i należności
PZFwgZK – Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
UdtW - Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
WwWGpWF - Aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Przychody i koszty z tytułu odsetek dotyczące instrumentów finansowych
Przychody odsetkowe
01.01.2008
- 31.12.2008
01.01.2007
- 31.12.2007
01.01.2006
- 31.12.2006
5
9
207
Odsetki od pożyczek
----
56
58
Odsetki od kontrahentów
----
----
20
5
65
285
Odsetki bankowe
Razem
Koszty odsetkowe
Odsetki z tytułu kredytów
Odsetki z tytułu leasingu finansowego
Pozostałe odsetki
Razem
140 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
01.01.2008
- 31.12.2008
01.01.2007
- 31.12.2007
01.01.2006
- 31.12.2006
4 963
4 217
183
134
85
46
265
5 362
---4 302
---229
część iII - Dokument Rejestracyjny
Strata z tytułu utraty wartości wg kategorii instrumentów finansowych
Strata z tytułu utraty wartości wg kategorii instrumentów finansowych
01.01.2008
31.12.2008
Odpis aktualizujący udzielone pożyczki
- 01.01.2007
31.12.2007
- 01.01.2006
31.12.2006
-
----
19
238
Wycena pochodnych instrumentów finansowych
37 537
----
----
Razem
37 537
19
238
Przeklasyfikowanie aktywów
W latach 2006 - 2008 Grupa nie dokonywała przeklasyfikowania składników aktywów finansowych wycenianych według kosztu lub zamortyzowanego kosztu na składniki wyceniane według wartości godziwej, jak również nie dokonywała przeklasyfikowania składników
aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej na składniki wyceniane według kosztu lub zamortyzowanego kosztu.
Wyłączenie aktywów
W okresie objętym niniejszym finansowym Prospektem emisyjnym Grupa nie przekazała aktywów finansowych powodujących powstanie
w przyszłości jakichkolwiek ryzyk lub korzyści skutkujących powstaniem zobowiązania lub kosztu.
Zabezpieczenie zobowiązań i zobowiązań warunkowych na aktywach finansowych
Aktywa finansowe ustanowione jako zabezpieczenie zobowiązań
Na bieżących i przyszłych należnościach, które powstają w wyniku realizacji umów najmu na dwóch obiektach Grupy: Centrum Handlowo-Usługowego Twierdza oraz „Galerii Piastów” ustanowiono cesję na rzecz banku BZ WBK S.A. finansującego te nieruchomości. Z kolei
należności pochodzące z transakcji z dużymi sieciami handlowymi zostały scedowane na rzecz banku ING BŚ S.A. przy czym zobowiązania
wobec ING BŚ S.A. zostały uregulowane w roku 2009, wobec czego zabezpieczenie to wygasło.
Zabezpieczenia aktywów lub aktywów niefinansowych ustanowione na rzecz Grupy
Na rzecz Grupy nie ustanowiono zabezpieczenia składników aktywów finansowych lub niefinansowych, dla których Grupa była uprawniona do sprzedaży zabezpieczenia lub obciążenia innym zastawem w przypadku realizacji wszelkich obowiązków przez właścicieli przedmiotów zabezpieczenia.
Rachunkowość zabezpieczeń
W latach objętych niniejszym Prospektem emisyjnym Grupa nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń.
47.
Zarządzanie kapitałem
Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wskaźników kapitałowych,
które wspierałyby działalność operacyjną Spółki i zwiększały wartość dla jej akcjonariuszy.
Grupa zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Grupa może zmienić wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2008 roku i 31 grudnia 2007 roku nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad
i procesów obowiązujących w tym obszarze.
48.
Istotne zdarzenia po dniu bilansowym
Rank Progress S.A.
W dniu 9 grudnia 2009 r. nastąpił przydział obligacji Serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości 24.760.000 PLN wyemitowanych przez Spółkę. Obligacje są obligacjami rocznymi oprocentowanymi 12% w skali rocznej, przy czym odsetki płatne są kwartalnie.
Wpływy z emisji obligacji zostały przeznaczone na spłatę kredytu w banku ING Bank Śląski S.A. oraz na inwestycje w obiekty handlowe: Park
Handlowy Twierdza II w Kłodzku, Galeria Handlowa „Tęcza” w Kaliszu, „Pasaż Grodzki” w Jeleniej Górze oraz „Galeria Piastów II” w Legnicy.
Obligacje zostały zabezpieczone hipoteką w wysokości 120% wartości emisji na nieruchomości Spółki położonej w Katowicach przy ul.
Olimpijskiej 11 oraz na trzech nieruchomościach położonych w Legnicy: przy ul. Złotoryjskiej 63, ul. Senatorskiej 21 oraz ul. Witelona 6-8.
W dniu 9 listopada 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ” dalej) podjęło Uchwałę nr 15/11/2009 w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z tą uchwałą ZWZ postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3 250 192 PLN do kwoty
nie większej niż 3 714 505 PLN, to jest o kwotę nie większą niż 464 313 PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego ma nastąpić w drodze emisji
nie więcej niż 4 643 130 nowych akcji Serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN. Akcje Serii C mają być w całości pokryte wkładami pieniężnymi
przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału i są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie będą im przyznane szczególne uprawnienia. Akcje
Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się
w dniu 31.12.2009 r. Emisja akcji Serii C zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej. Akcje Serii C oraz prawa do Akcji Serii C („PDA”)
zostaną zgłoszone w celu dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W dniu 9 listopada 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o wyłączeniu zysku netto za rok 2008 spod podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczenie go na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 141
część iII - Dokument Rejestracyjny
W dniu 23.03.2009 r. aktem notarialnym Rep. A nr 7170/2009 Spółka dokonała przeniesienia własności nieruchomości położonych w Zgorzelcu na rzecz spółki zależnej E.F. Progress II Sp. z o. o. Umowa przeniesienia własności została wykonana w wyniku zobowiązania wynikającego z Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki E.F. Progress II Sp. z o. o. Za wniesione nieruchomości Rank Progress
S.A. objęła 1 550 udziałów w spółce E.F. Progress II Spółka z o. o. po 2 000,00 PLN każdy.
W dniu 23.03.2009 r. aktem notarialnym Rep. A nr 7483/2009 zależna spółka E.F. Progress II Sp. z o. o. dokonała przeniesienia, nabytych w tym
samym dniu, własności nieruchomości położonych w Zgorzelcu na rzecz spółki zależnej Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o. o. Umowa przeniesienia własności została wykonana w wyniku zobowiązania wynikającego z Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o. o. Za wniesione nieruchomości i wkład gotówkowy E.F. Progress II Spółka z o. o. dokonała wniesienia
podwyższonej wartości istniejących 40 udziałów w spółce Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o. o. po 77 600,00 PLN każdy.
W dniu 23.01.2009 r. Spółka jako Sprzedający zawarła przedwstępną umowę sprzedaży z firmą Aldi Sp. z o. o. w Chorzowie nieruchomości
położonych w Bielsku Białej o łącznej powierzchni 4 871 mkw. Cenę sprzedaży ustalono na 3 900 tys. PLN.
W dniu 13.01.2009 r. Spółka jako Sprzedający zawarła Umowę sprzedaży ze spółką zależną E.F. Progress III Sp. z o. o. gruntu położonego
w Zamościu o powierzchni 3 005 mkw. Cenę sprzedaży ustalono na 170 tys. PLN.
W dniu 22.05.2009 r. Spółka jako Sprzedający zawarła Umowę sprzedaży z firmą Carrefour Polska Sp. z o. o. nieruchomości gruntowej wraz
z budynkiem położonej w Jastrzębiu Zdroju o łącznej powierzchni 28.964 mkw. Cenę sprzedaży ustalono na 54 836 tys. PLN.
W dniu 10 września Spółka podpisała aneksy do umów kredytowych o kredyty inwestycyjne finansujące nieruchomości „Galeria Piastów” I,
II i III (GP I, GP II, GP III) oraz nieruchomość w Katowicach. Zgodnie z podpisanymi aneksami do umów kredytowych GP I, II i III najistotniejsze
zmiany w stosunku do umów pierwotnych dotyczyły skrócenia okresu kredytowania odpowiednio do 31 sierpnia 2014 r. i 1 września 2014 r.
przy założeniu 1,5% amortyzacji kredytów rocznie i raty balonowej na koniec okresu kredytowania z możliwością wydłużenia okresu finansowania o kolejne 2 lata, zmiany wysokości rat kapitałowych, zwiększenia marży banku, ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia kredytów w postaci hipoteki na nieruchomości w Zgorzelcu, wprowadzenia mechanizmu „cash sweep” w przypadku kredytu GP I i jego modyfikacji w przypadku kredytu GP II i GP III. Ponadto aneksy przewidują dodatkowe zobowiązania ciążące na Spółce i modyfikację uzgodnionych
parametrów na wypadek nie spełnienia warunków przewidzianych aneksami. Zmiany warunków kredytowania nie powodują zagrożenia
utraty zdolności jednostki do kontynuacji działalności.
Kontrakty forward zawarte przez jednostkę na sprzedaż waluty euro służące zabezpieczeniu kursu wymiany waluty kredytu inwestycyjnego udzielonego w PLN na walutę euro zostały rozliczone dnia 29 maja 2009 r. oraz 29 czerwca 2009 r. generując całkowitą stratę na instrumentach pochodnych w wysokości 31 722 tys. PLN, z której kwota 24 296 tys. PLN była rozpoznana w roku 2008.
W kwietniu 2009 roku nastąpiło otwarcie „Galerii Piastów III”.
E.F. Progress I
Dnia 28.10.2009 r. jednostka podpisała z firmą P.B. Cezbed Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowę o generalne wykonawstwo inwestycji
w ramach realizacji centrum handlowo-usługowego Galeria Tęcza w Kaliszu. Wartość kontraktu to kwota 69 700 tys. PLN netto.
E.F. Progress III
Dnia 13.01.2009 r. na podstawie aktu notarialnego 403/2009 Spółka dokonała sprzedaży na rzecz MB PROGRESS CAPITAL LIMITED prawa
wieczystego użytkowania działki gruntu nr 40/1 wraz z własnością stanowiącego odrębną nieruchomość budynku.
Umową pożyczki z dnia 02.02.2009 r. – Spółka udzieliła pożyczki firmie Rank Progress S.A. w kwocie 900 tys. PLN. Termin spłaty pożyczki
przypada na dzień 31 grudnia 2010 roku.
E.F. Progress IV Sp. z o.o.
Dnia 14.08.2009r. Zarząd jednostki zależnej E.F. Progress IV Sp. z o.o. zgłosił wniosek do właściwego sądu o ogłoszenie upadłości
z możliwością układu. Do dnia przygotowania niniejszych skonsolidowanych informacji finansowych sąd nie zajął stanowiska w tej
sprawie.
E.F. Progress V Sp. z o. o.
W dniu 3 kwietnia 2009 r. spółka otworzyła Centrum Handlowe Twierdza w Kłodzku.
W dniu 10 września Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej o kredyt inwestycyjny finansujący nieruchomość Centrum Handlowe
Twierdza. Zgodnie z podpisanym aneksem, najistotniejsze zmiany w stosunku do umowy pierwotnej dotyczyły skrócenia okresu kredytowania do 1 września 2013 r. z możliwością przedłużenia, po spełnieniu określonych warunków do 1 września 2016 r., zmiany wysokości rat
kapitałowych, zwiększenia marży banku i zmiany mechanizmu „cash sweep”. Ponadto, aneks przewiduje dodatkowe zobowiązania ciążące
na Spółce i modyfikację uzgodnionych parametrów na wypadek nie spełnienia warunków przewidzianych aneksem. Zmiany warunków
kredytowania nie powodują zagrożenia utraty zdolności jednostki do kontynuacji działalności.
Termin rozliczenia kontraktu forward zawartego przez spółkę w części dotyczącej 3.300 tys. euro został wydłużony do 30 listopada 2009 r.
przy czym strata na tej części kontraktu rozpoznana w roku 2008 wyniosła 2 228 tys. PLN.
E.F. Progress VII Sp. z o. o.
W dniu 29 czerwca 2009 roku Spółka podpisała umowę z firmą Erbud S.A. na generalne wykonawstwo centrum handlowo-usługowego
Retail Park w Kłodzku o wartości netto 16 000 tys. PLN.
142 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.
W dniu 29 czerwca 2009 roku Spółka podpisała umowę z firmą Erbud S.A. na generalne wykonawstwo centrum „Pasażu Grodzkiego” w Jeleniej Górze o wartości netto 32 000 tys. PLN.
49. Informacje na temat umów z podmiotem uprawnionym do badania
Wynagrodzenie biegłego rewidenta za usługi badania oraz przeglądów dotyczących sprawozdań finansowych jednostek z Grupy Kapitałowej za rok 2008 wynosiło 60 tys. PLN netto. Inne usługi nie były świadczone przez biegłego rewidenta na rzecz Grupy w roku 2008.
50. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
W dniu 27 stycznia 2007 roku Rank Progress S.A. zawarł ze spółką JA-WA Morgaś, Ostasz Spółka jawna z siedzibą w Zamościu umowę
o współpracy w celu określenia zasad wspólnej realizacji celu gospodarczego polegającego na zagospodarowaniu nieruchomości położonych w Zamościu poprzez wybudowanie obiektu handlowego o powierzchni około 35 tysięcy metrów kwadratowych. W ramach umowy
Rank Progress S.A. zobowiązał się do zakupu szeregu nieruchomości położonych w Zamościu, w tym także należących pośrednio do JA-WA
Morgaś, Ostasz Spółka jawna, a następnie do zrealizowania na nich obiektu. Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie
wybudowanego obiektu Rank Progress S.A. zobowiązał się do nieodpłatnego przeniesienia na rzecz partnera 30% udziałów w spółce celowej powołanej do realizacji przedmiotowej inwestycji lub do wypłacenia partnerowi należnego mu zysku, tj. kwoty równej 30% wartości
rynkowej obiektu, pomniejszonej o wszelkie koszty poniesione w związku z inwestycją. Skutki tej umowy nie zostały ujęte, ponieważ nie
spełnił się warunek nabycia uprawnień.
Rank Progress S.A. zawarł w dniu 14 maja 2008 roku ze spółką H.M. Prosper Hildebrand Morgaś Spółka jawna z siedzibą w Zamościu („Partner”) umowę o współpracy w celu określenia zasad wspólnej realizacji celu gospodarczego polegającego na zagospodarowaniu nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej poprzez wybudowanie obiektu wielofunkcyjnego (handlowo-usługowo-biurowego) („Obiekt”).
W ramach niniejszej umowy Strony zobowiązały się m.in. do realizacji wspólnego przedsięwzięcia i wspólnego osiągnięcia zysku w proporcji
67,00 % - Rank Progress S.A., 33,00 % - Partner, który zostanie wypłacony Partnerowi w gotówce lub udziałach spółki celowej powołanej
do realizacji inwestycji. Strony jednak uzgodniły, że umowa ta zostanie zmieniona w ten sposób, że Obiekt nie powstanie a nieruchomość
w postaci gruntu zostanie odsprzedana potencjalnemu inwestorowi, przy czym zysk z tej transakcji zostanie podzielony w proporcjach
przedstawionych powyżej. Na dzień bilansowy nie powstało jeszcze zobowiązanie wobec Partnera z tytułu świadczonych przez niego
usług.
Jan Mroczka
Dariusz Domszy
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Mariusz Kaczmarek
Członek Zarządu
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
20.2.Informacje finansowe pro forma
Emitent nie sporządził informacji finansowych „pro forma”, gdyż w Grupie nie miały miejsca żadne transakcje, które nakładałyby na niego
obowiązek sporządzania takich informacji.
20.3.Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowe zostały przedstawione w punkcie 20.1 Części III „Dokument Rejestracyjny” Prospektu. Zaprezentowane
sprawozdania finansowe oraz porównywalne dane finansowe zawierają poszerzony zakres dodatkowych informacji i objaśnień,
w stosunku do podpisanych sprawozdań finansowych za poszczególne lata obrotowe.
20.4.Badanie historycznych rocznych informacji finansowych
20.4.1.
Oświadczenie stwierdzające, że historyczne informacje finansowe zostały zbadane przez
biegłego rewidenta
Historyczne informacje finansowe przedstawione w punkcie 20.1 Części III „Dokument Rejestracyjny” Prospektu zostały zbadane przez biegłego rewidenta. Żaden z biegłych rewidentów nie odmówił wyrażenia opinii ani o badanych historycznych informacjach finansowych ani
o sprawozdaniach finansowych za poszczególne lata obrotowe zaprezentowanych w niniejszym Prospekcie. Jednocześnie wyrażone przez
biegłych rewidentów opinie dotyczące tych sprawozdań nie były negatywne oraz nie zawierały zastrzeżeń.
20.4.1.1. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania historycznych informacji finansowych dla
Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu RANK PROGRESS S.A. („Emitenta”) z siedzibą w Legnicy.
Opinia z badania niezależnego biegłego rewidenta o historycznych informacjach finansowych została zamieszczona w punkcie 20.1.1. „Dokumentu rejestracyjnego”.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 143
część iII - Dokument Rejestracyjny
20.4.1.2. Opinia niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2008 roku
144 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 145
część iII - Dokument Rejestracyjny
20.4.1.3. Opinia niezależnego biegłego rewidenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku
146 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 147
część iII - Dokument Rejestracyjny
20.4.2.
Wskazanie innych informacji w dokumencie rejestracyjnym, które zostały zbadane przez
biegłych rewidentów
Spółka HLB Sarnowski & Wiśniewski Spółka z o.o. poza badaniem historycznych informacji finansowych, śródrocznych informacji finansowych za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. oraz przeprowadzeniem prac poświadczających, których przedmiotem były
prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emitenta, dokonała badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2008 roku oraz 31 grudnia 2007 roku oraz za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 r. i wydała o tych danych opinię bez zastrzeżeń (punkt 20.4, 13.2, 20.4.1,
20.6.1 Części III „Dokument Rejestracyjny” Prospektu).
148 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
20.4.2.1. Opinia niezależnego biegłego rewidenta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku
Dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu
RANK PROGRESS S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
RANK PROGRESS S.A. („Grupy”) obejmującego:
−
śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej na dzień 30 czerwca 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 666 449 tys. zł,
−
śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku
wykazujące zysk netto w kwocie 79 102 tys. zł, oraz zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie
79 106 tys. zł,
−
śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku
wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 82 205 tys. zł,
−
śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku
wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 262 tys. zł,
−
dodatkowe noty objaśniające.
Za rzetelność, prawidłowość i jasność załączonego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jak również
za prawidłowość dokumentacji konsolidacyjnej odpowiada Zarząd jednostki dominującej.
Naszym zadaniem było zbadanie załączonego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i wyrażenie,
na podstawie badania, opinii o tym, czy śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach,
prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy.
Badanie, załączonego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
−
−
−
przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z późniejszymi
zmianami),
stosowanej w Polsce praktyki badań sprawozdań finansowych,
międzynarodowych standardów rewizji finansowej w kwestiach nieuregulowanych w wyżej wymienionych przepisach.
Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidłowości. Badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostki powiązane zasad ( polityki ) rachunkowości i sprawdzenie w przeważającej mierze metodą wyrywkową podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w śródrocznym
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę tego sprawozdania.
Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło wystarczających podstaw do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem,
załączone skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, we wszystkich
istotnych aspektach:
−
−
−
przedstawia prawidłowo oraz rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy
Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2009 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca
2009 roku,
sporządzone zostało prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości/Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami
ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie
do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi grupę
kapitałową.
Nie zgłaszając zastrzeżeń do śródrocznego skróconego sprawozdania skonsolidowanego informujemy, że sprawozdania finansowe 11 jednostek podporządkowanych objęte tym sprawozdaniem, których udział w sumie bilansowej wynosił 8,9% nie były poddane badaniom
bądź przeglądom przeprowadzonym przez biegłego rewidenta.
Dodatkowo do dnia wydania opinii skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok 2008 nie zostało zatwierdzone przez Walne
Zgromadzenie Wspólników, złożone w sądzie ani złożone do ogłoszenia w Monitorze Polskim B.
Dariusz Sarnowski
Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 10200
HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.
61-478 Poznań, ul. Bluszczowa 7
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów
uprawnionych prowadzoną przez KIBR,
pod numerem ewidencyjnym 2917
Poznań, dnia 4 stycznia 2010 roku
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 149
część iII - Dokument Rejestracyjny
20.4.3.
Źródło danych nie pochodzących ze sprawozdań finansowych
Biegły rewident nie korzystał z innych źródeł danych finansowych aniżeli sprawozdania finansowe oraz księgi rachunkowe Spółki.
20.5. Data najnowszych informacji finansowych
Ostatnie historyczne informacje finansowe zbadane przez biegłego rewidenta to sprawozdanie za rok 2008, które zostało przedstawione
w punkcie 20.1. Części III „Dokument Rejestracyjny” Prospektu.
Ostatnie śródroczne informacje finansowe zbadane przez biegłego rewidenta to sprawozdanie za 6 miesięcy roku 2009, które zostało przedstawione w punkcie 20.6. Części III „Dokument Rejestracyjny” Prospektu.
20.6.Śródroczne i inne informacje finansowe
Wprowadzenie
Zarząd Emitenta na potrzeby Prospektu emisyjnego sporządził śródroczne informacje finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca
2009 r.
Śródroczne informacje finansowe podobnie jak i historyczne informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w tym ich zawartość odpowiada wytycznym określonym w MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”.
150 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
20.6.1.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta o śródrocznych informacjach finansowych za okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz
Zarządu RANK PROGRESS SA („Emitenta”) z siedzibą w Legnicy
Przedłożone przez Zarząd Emitenta śródroczne informacje finansowe Grupy Kapitałowej RANK PROGRESS za okres od 1 stycznia 2009 roku
do 30 czerwca 2009 roku zostały poddane badaniu zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29
kwietnia 2004 roku wdrażającym Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach
emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz upowszechniania reklam.
Za rzetelność, prawidłowość i jasność załączonych śródrocznych informacji finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały zatwierdzone przez
Unię Europejską („MSR 34”) odpowiada Zarząd Emitenta.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tych informacji finansowych.
Badanie śródrocznych informacji finansowych przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
•
rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami),
•
stosowanej w Polsce praktyki badania sprawozdań finansowych,
•
międzynarodowych standardów rewizji finansowej w kwestiach nieuregulowanych w wyżej wymienionych przepisach.
Badanie śródrocznych informacji finansowych zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o śródrocznych informacjach finansowych.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Grupę Kapitałową zasad (polityki) rachunkowości
i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w śródrocznych informacjach finansowych, jak i całościową ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta przekazanej przez śródroczne
informacje finansowe.
Uważamy, że badanie dostarczyło nam wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.
Naszym zdaniem, zbadane śródroczne informacje finansowe Grupy Kapitałowej RANK PROGRESS zamieszczone w Prospekcie, obejmujące
dane liczbowe i objaśnienia słowne:
•
przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta
na dzień 30 czerwca 2009 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku,
•
sporządzone zostały prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych
na jej podstawie przepisów wykonawczych,
•
są zgodne z wpływającymi na treść śródrocznych informacji finansowych przepisami prawa obowiązującymi grupę kapitałową,
•
zawierają zakres informacji zgodny z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, mającymi zastosowanie
do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską („MSR 34”).
Nie zgłaszając zastrzeżeń do śródrocznych informacji finansowych informujemy, że sprawozdania finansowe 11 jednostek podporządkowanych objęte tymi informacjami finansowymi, których udział w sumie bilansowej wynosił 8,9% nie były poddane badaniom bądź przeglądom przeprowadzonym przez biegłego rewidenta.
Dariusz Sarnowski
Biegły rewident
Numer ewidencyjny 10200
HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.
61-478 Poznań, ul. Bluszczowa 7
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
wpisany na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną
przez KIBR, pod numerem ewidencyjnym 2917
Poznań, dnia 04 stycznia 2010 roku.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 151
część iII - Dokument Rejestracyjny
20.6.2.
Śródroczne, skrócone, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank
Progress S.A. za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi
za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. sporządzone zgodnie z MSSF
1.Skonsolidowane Sprawozdanie z pozycji finansowej
Aktywa
Nota
Nieruchomości
12
Pozostałe środki trwałe
Wartości niematerialne
Należności i inne aktywa
Aktywo z tytułu podatku odroczonego
30.06.2009
31.12.2008
506 125
360 456
7 134
4 419
388
474
5 853
1 598
14 953
9 818
534 453
376 765
101 198
133 540
26 945
25 540
3 853
6 115
Aktywa obrotowe
131 996
165 195
AKTYWA OGÓŁEM
666 449
541 960
Aktywa trwałe
Zapasy
13
Należności i inne aktywa
Środki pieniężne
Pasywa
Nota
Kapitał akcyjny
Kapitał zapasowy
Zyski zatrzymane/niepokryte straty
w tym zysk netto za okres
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
Kapitały mniejszości
Kapitał własny razem
Zobowiązania finansowe
14
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania finansowe
14
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania
30.06.2009
31.12.2008
3 250
3 250
39 602
39 602
170 001
90 895
79 106
4 839
212 853
133 747
3 671
572
216 524
134 319
207 493
138 111
46 532
22 616
254 025
160 727
148 660
141 688
3 279
8 478
43 961
96 748
Zobowiązania krótkoterminowe
195 900
246 914
PASYWA OGÓŁEM
666 449
541 960
2.Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Wyszczególnienie
Nota
01.01.2009
- 30.06.2009
01.01.2008
- 30.06.2008
Działalność kontynuowana
97 517
46 730
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży
21 313
6 735
Przychody ze sprzedaży ze sprzedaży towarów
70 842
15 814
5 362
24 181
Koszty działalności operacyjnej
78 855
40 843
Wartość sprzedanych towarów
64 429
10 171
Zmiana stanu produktów
23
Zużycie materiałów i energii
3 494
1 151
Usługi obce
4 794
24 545
152 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Wyszczególnienie
Nota
Pozostałe koszty
01.01.2009
- 30.06.2009
01.01.2008
- 30.06.2008
6 138
4 976
Zysk (strata) na sprzedaży
18 662
5 887
Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej
123 711
-784
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
208
6
21 444
810
121 137
4 299
108
3 921
Koszty finansowe
23 361
2 720
Zysk (strata) brutto
97 883
5 500
Podatek dochodowy
18 781
685
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
79 102
4 815
-
-
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Inne całkowite dochody
Inne składniki całkowitych dochodów
-
-
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów
-
-
Inne całkowite dochody (netto)
-
-
Całkowity dochód
79 102
4 815
Zysk netto przypadający:
79 102
4 815
Akcjonariuszom jednostki dominującej
79 106
4 816
-4
-1
Całkowity dochód przypadający:
79 102
4 815
Akcjonariuszom jednostki dominującej
79 106
4 816
-4
-1
2,43
0,15
2,13
0,15
Udziałowcom mniejszościowym
Udziałowcom mniejszościowym
Zysk podstawowy na jedną akcję z zysku za okres w PLN
Zysk rozwodniony na jedną akcję z zysku za okres w PLN
24
3.Skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Wyszczególnienie
01.01.2009
- 30.06.2009
01.01.2008
- 30.06.2008
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk brutto
Korekty
Wycena nieruchomości do wartości godziwej
Zyski mniejszości
97 883
5 500
-135 606
-23 272
-103 620
402
-4
-1
Amortyzacja
1 126
546
Różnice kursowe
8 101
-3 815
Odsetki
3 419
2 261
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
1 733
386
Zmiana stanu rezerw
23 588
869
Zmiana stanu zapasów
12 923
-21 556
Zmiana stanu należności
2 742
-161
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
-67 761
-3 418
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
-10 220
-2 610
-
-
Transfer pomiędzy aktywami trwałymi i zapasami
Podatek dochodowy
-18 781
-685
Inne korekty
11 148
4 510
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 153
część iII - Dokument Rejestracyjny
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-37 723
-17 772
2 107
215
5
215
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wpływy
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Z innych aktywów finansowych
Wydatki
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Na inwestycje w nieruchomości
2 102
-
41 291
38 141
187
441
41 229
37 700
-39 184
-37 926
Wpływy
89 153
65 519
Kredyty bankowe
89 153
65 519
Wydatki
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
14 508
13 385
Spłaty kredytów bankowych
9 391
8 821
Płatności z tytułu leasingu finansowego
1 590
708
Odsetki
3 520
3 856
7
-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
74 645
52 134
Przepływy środków pieniężnych netto
-2 262
-3 564
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Na inne zobowiązania finansowe
-2 262
-3 564
Środki pieniężne na początek okresu
6 115
4 955
Środki pieniężne na koniec okresu
3 853
1 391
4.Skonsolidowane Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku
Wyszczególnienie
Stan na 1
stycznia 2009
roku
Podział wyniku
finansowego
za 2008 rok
Zysk (strata)
netto
Inne całkowite dochody
za okres 6
miesięcy
Dopłaty do kapitału jednostki zależnej
Stan na 30
czerwca 2009
roku
Kapitał włas- Kapitał przyny przypada- padający akjący akcjona- cjonariuszom
riuszom więk- mniejszościoszościowym
wym
Kapitał zapasowy
Niepodzielony wynik z lat
ubiegłych
3 250
39 602
90 895
-
133 747
572
134 319
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79 106
79 106
-4
79 102
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 103
3 103
3 250
39 602
90 895
79 106
212 853
3 671
216 524
Kapitał podstawowy
154 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
Zysk (strata)
netto
Kapitał własny razem
część iII - Dokument Rejestracyjny
Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 roku
Niepodzielony wynik z lat
ubiegłych
Wyszczególnienie
Kapitał
podstawowy
Kapitał
zapasowy
Stan na 1
stycznia 2008
roku
3 250
-
125 658
Podział wyniku
finansowego
za 2007 rok
-
39 602
-39 602
Zysk (strata)
netto
-
-
-
Inne całkowite dochody
za okres 6
miesięcy
-
-
Dopłaty do kapitału jednostki zależnej
-
Stan na 30
czerwca 2008
roku
3 250
Kapitał włas- Kapitał przyny przypada- padający akjący akcjona- cjonariuszom
riuszom więk- mniejszościoszościowym
wym
Zysk (strata)
netto
-
Kapitał
własny
128 908
25
128 933
-
-
-
4 816
4 816
-1
4 815
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39 602
86 056
4 816
133 724
24
133 748
Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2008 roku
Niepodzielony wynik z lat
ubiegłych
Kapitał
zapasowy
Kapitał włas- Kapitał przyny przypada- padający akjący akcjona- cjonariuszom
riuszom więk- mniejszościoszościowym
wym
Wyszczególnienie
Kapitał
podstawowy
Zysk (strata)
netto
Kapitał
własny
Stan na 1
stycznia 2008
roku
3 250
-
125 658
128 908
25
128 933
Podział wyniku
finansowego
za 2007 rok
-
39 602
-39 602
-
-
-
Zysk (strata)
netto
-
-
-
4 839
4 839
-3
4 836
Inne całkowite dochody
za okres 6
miesięcy
-
-
-
-
-
-
-
Dopłaty do kapitału jednostki zależnej
-
-
-
-
-
550
550
Stan na 31
grudnia 2008
roku
3 250
39 602
86 056
4 839
133 747
572
134 319
5. Sprawozdanie finansowe według segmentów działalności
Grupa ustaliła segmenty operacyjne na podstawie raportów, których używa do podejmowania decyzji strategicznych.
Sprawozdawczość dotycząca segmentów jest zgodna ze sprawozdawczością wewnętrzną, przedstawianą osobom zarządzającym Grupą
i podejmującym decyzje na poziomie operacyjnym.
Podstawowym podziałem na segmenty działalności jest podział według podstawowych grup asortymentu sprzedaży Grupy, czyli tytułu
z których osiąga ona przychody ze sprzedaży. W związku z powyższym Zarząd wyodrębnił 2 segmenty, tj. segment „Najem nieruchomości”
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 155
część iII - Dokument Rejestracyjny
oraz „Sprzedaż nieruchomości”.
W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów, zysków oraz aktywów i zobowiązań poszczególnych segmentów Grupy za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 roku oraz 30 czerwca 2008 roku.
Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku lub na dzień 30 czerwca 2009 roku
Wyszczególnienie
Najem nieruchomości
Okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2009
roku
Przychody ze sprzedaży towarów
Sprzedaż nieruchomości
Pozycje nieprzypisane
Korekty konsolidacyjne
Działalność
ogółem
-
70 836
6
-
70 842
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
14 744
-
10 159
-3 590
21 313
Razem
14 744
70 836
10 165
-3 590
92 155
7 545
6 406
4 710
-
18 662
Aktywa i zobowiązania na dzień 30.06.2009
roku
Aktywa ogółem
543 078
111 021
35 125
-22 775
666 449
Zobowiązania ogółem
387 962
43 761
37 200
-19 000
449 925
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 roku lub na dzień 31 grudnia 2008 roku
Wyszczególnienie
Najem nieruchomości
Okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2008
roku
Przychody ze sprzedaży towarów
Sprzedaż nieruchomości
Pozycje nieprzypisane
Korekty konsolidacyjne
Działalność
ogółem
-
15 814
-
-
15 814
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
6 362
-
642
-269
6 735
Razem
6 362
15 814
642
-269
22 549
-798
5 643
1 075
-33
5 887
Aktywa i zobowiązania na dzień 31.12.2008
roku
Aktywa ogółem
381 532
140 436
38 066
-18 074
541 960
Zobowiązania ogółem
289 299
63 199
73 666
-18 522
407 641
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
6. Dodatkowe noty objaśniające
1.
Informacje ogólne
Grupa Kapitałowa Rank Progress („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) składa się z jednostki dominującej Rank Progress S.A. i jej spółek zależnych.
Śródroczne informacje finansowe Grupy obejmują okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku oraz zawierają dane porównawcze
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku lub na dzień 31 grudnia 2008 roku.
Rank Progress S.A. („Jednostka dominująca”, „Spółka”) powstała w wyniku podjętej uchwały wspólników spółki „Bartnicki, Mroczka E.F.
Rank Progress” Spółka jawna z dnia 1 października 2007 poprzez przekształcenie ze spółki jawnej w spółkę akcyjną. Spółka akcyjna została
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 10 października 2007 roku.
Siedzibą jednostki dominującej jest Legnica, ulica Złotoryjska 63. Spółka prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej zarejestrowanej w Polsce i aktualnie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu pod numerem KRS 0000290520.
Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy jest nieoznaczony, z wyjątkiem spółki KMM Sp. z o.o. w likwidacji, która jest w stanie likwidacji.
Podstawowym przedmiotem działania jednostki dominującej jest:
•
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
•
wykonywanie robót ogólnobudowlanych,
•
wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
•
wynajem nieruchomości na własny rachunek,
•
zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
156 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Grupa Kapitałowa koncentruje swoją obecną i przyszłą działalność na realizowaniu czterech kategorii projektów z zakresu rynku nieruchomości:
•
wielkopowierzchniowe centra handlowo-usługowe,
•
śródmiejskie galerie handlowe,
•
obiekty i funkcje mieszanej tj. mieszkaniowo-usługowo-biurowej,
•
wysoko rentowne krótkoterminowe projekty inwestycyjne.
Jednostkę dominującą oraz całą Grupę kontrolują Pan Andrzej Bartnicki oraz Pan Jan Mroczka, którzy posiadają bezpośrednio i pośrednio
po 49,36 % udziałów głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2.
Skład Grupy
W skład Grupy Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2009 roku oraz na dzień 31 grudnia 2008 roku wchodzą następujące spółki zależne:
Lp.
Nazwa jednostki
Podstawowy przedmiot działalności
Udział w ka- Udział w kapitale
pitale
Siedziba
30.06.2009
31.12.2008
1
E.F. Progress I Sp. z o.o.
(1)
Legnica
100%
100%
2
E.F. Progress II Sp. z o.o.
(1)
Legnica
100%
100%
3
E.F. Progress III Sp. z o.o.
(1)
Legnica
100%
100%
4
E.F. Progress IV Sp. z o.o.
(1)
Legnica
100%
100%
5
E.F. Progress V Sp. z o.o.
(1)
Legnica
100%
100%
6
E.F. Progress VI Sp. z o.o.
(1)
Legnica
100%
100%
7
E.F. Progress VII Sp. z o.o.
(1)
Legnica
100%
100%
8
HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.
(1)
Legnica
100%
100%
9
KMM Sp. z o.o. w likwidacji
(1)
Zamość
100%
100%
10
Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.
(1)
Jelenia Góra
50%
50%
11
Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp. z o.o.
(1)
Legnica
100%
100%
12
Colin Holdings Limited
(1)
Nikozja, Cypr
100%
-
(1) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, obrót nieruchomościami, budowanie na własny rachunek i zarządzanie nieruchomościami, budowanie nieruchomości na cudzy rachunek.
Wszystkie spółki w śródrocznych informacjach finansowych zostały skonsolidowane metodą pełną z wyjątkiem spółki Colin Holdings Limited, która zgodnie z MSR 8 kierując się zasadą istotności została wyłączona z konsolidacji. Metodę konsolidacji pełnej zastosowano również
w przypadku spółki Rank Müller JeleniaGóra Sp. z o.o., która docelowo ma się stać jednostką zależną od Rank Progress S.A.
3.
Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia
Niniejsze śródroczne informacje finansowe Grupy kapitałowej Rank Progress zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym przez UE, mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej.
Na dzień zatwierdzenia niniejszych śródrocznych informacji finansowych do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma
różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE.
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).
Niniejsze śródroczne informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych, które są wyceniane do wartości godziwej.
Śródroczne informacje finansowe zostały przedstawione, o ile nie wskazano inaczej, w tysiącach złotych („tys. PLN”).
Śródroczne informacje finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości, z wyjątkiem spółki KMM Sp. z o.o. w likwidacji, która jest w stanie likwidacji.
Na dzień zatwierdzenia niniejszych informacji finansowych nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez inne spółki Grupy z wyjątkiem jednostki zależnej E.F. Progress IV Sp. z o.o., której zarząd złożył do właściwego sądu
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 157
część iII - Dokument Rejestracyjny
wniosek o upadłość z możliwością układu i który to wniosek do dnia sporządzenia niniejszych informacji finansowych nie został jeszcze
rozpatrzony. W konsekwencji nie jest wykluczone, że w niedalekiej przyszłości założenie kontynuowania działalności gospodarczej przez
spółkę E.F. Progress IV Sp. z o.o. może okazać się niezasadne.
Śródroczne informacje finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie z rocznymi informacjami finansowymi Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku.
Niniejsze śródroczne informacje finansowe Grupy za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku zostały zatwierdzone przez Zarząd
do publikacji w dniu 22 grudnia 2009 roku.
4.
Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
Poniżej zostały przedstawione nowe lub zmienione regulacje MSSF oraz nowe interpretacje KIMSF( przyjęte lub będące w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską), które obowiązują na dzień 1 stycznia 2009 roku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MSSF 8 “Segmenty operacyjne” - opublikowany w dniu 30 listopada 2006 roku i mający zastosowanie do sprawozdań finansowych
sporządzonych za okresy rozpoczynające się w dniu 1 stycznia 2009 i później.
MSSF 1 (zmiana) “Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy” oraz do MSR 27
(zmiana) “Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”- opublikowany w dniu 22 maja 2008 zmodyfikowany MSSF 1
oraz MSR 27 obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie.
MSR 32 (zmiana) “Instrumenty finansowe: prezentacja” i MSR 1 (zmiana) “Prezentacja sprawozdań finansowych”- opublikowany
w dniu 14 lutego 2008 zmodyfikowany Standard obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2009 roku lub po tej dacie.
MSSF (2008) “Poprawki do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2008” opublikowane w dniu 22 maja
2008 roku. Większość poprawek obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie.
Interpretacja KIMSF 15 “Umowy o budowę nieruchomości”- Opublikowana w dniu 3 lipca 2008 roku interpretacja KIMSF 15
obowiązuje w odniesieniu do rocznych sprawozdań finansowych za okresy rozpoczynające się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie.
Niniejsza interpretacja nie została zaakceptowana przez Unię Europejską.
Interpretacja KIMSF 16 “Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostce zagranicznej”- opublikowana w dniu 3 lipca 2008 roku
interpretacja KIMSF 15 obowiązuje w odniesieniu do rocznych sprawozdań finansowych za okresy rozpoczynające się 1 października
2008 roku lub po tej dacie.
MSR 23 (zaktualizowany) “Koszty finansowania zewnętrznego”, opublikowany w dniu 10 grudnia 2008 roku obowiązuje w odniesieniu
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie.
8.
MSR 1 (zaktualizowany) “Prezentacja sprawozdań finansowych”, opublikowany w dniu 17 grudnia 2008 roku obowiązuje w odniesieniu
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie.
9.
MSSF 2 (zmiana) .Płatności w formie akcji - Warunki nabycia uprawnień i anulowanie” opublikowany w dniu 17 stycznia 2008 roku
obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie.
Zastosowanie zaktualizowanego MSR 1 “Prezentacja sprawozdań finansowych”, miało wpływ w zakresie zmiany nazewnictwa poszczególnych sprawozdań oraz przedstawienia w zestawieniu zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych tylko transakcji z właścicielami.
Pozostałe elementy zostały ujęte oddzielnie w skonsolidowanym zestawieniu całkowitych dochodów.
Zastosowanie zaktualizowanego MSR 40 “Nieruchomości inwestycyjne”, w zakresie nieruchomości w budowie, skutkuje zastosowaniem
do nich modelu wyceny do wartości godziwej. Jednakże w wypadku, gdy wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnej w budowie nie
może zostać wiarygodnie szacowana jest ona wyceniania według modelu kosztu historycznego do wcześniejszej daty z dwóch: daty zakończenia procesu budowy lub do momentu, w którym będzie istniała możliwość wiarygodnego oszacowania wartości godziwej. Na tej
podstawie Spółka kontynuuje wycenę nieruchomości inwestycyjnych w budowie wg modelu kosztu historycznego. Zastosowanie zaktualizowanego MSR 40 nie powoduje konieczności dokonania zmian w danych finansowych za okresy poprzednie w celu doprowadzenia ich
do porównywalności.
Zastosowanie MSSF 8 “Segmenty operacyjne”, który zastąpił MSR 14 “Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności” miało wpływ
w zakresie ujawnienia danych dotyczących segmentów operacyjnych Grupy według których podejmowane są strategiczne decyzje w ramach Grupy.
Z wyjątkiem wyżej wymienionych, pozostałe zmiany standardów i interpretacji nie spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości Grupy ani w prezentacji danych w śródrocznych informacjach finansowych.
5.
Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie
Na dzień sporządzenia niniejszych śródrocznych informacji finansowych następujące standardy, zmiany standardów i interpretacje zostały
opublikowane, ale nie weszły jeszcze w życie:
1.
MSSF 1 (zmiana) “Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”- opublikowany
27 listopada 2008 roku. Standard wymagany jest przy sporządzaniu pierwszego sprawozdania finansowego jednostki zgodnego
z MSSF dla okresów rocznych począwszy od 1 lipca 2009 roku z dopuszczeniem wcześniejszego zastosowania.
2.
MSSF 3 (zmiana) „Połączenia jednostek gospodarczych”- opublikowany w dniu 10 stycznia 2008 roku i obowiązujący w odniesieniu
do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie.
3.
MSR 27 (zmiana) “Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”- opublikowany w dniu 10 stycznia 2008 roku. Zmiana
obowiązuje w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie.
4.
MSR 39 (zmiana) “Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena”- opublikowany w dniu 31 lipca 2008 roku. Zmiany te stosuje się
retrospektywnie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie.
158 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
5.
MRS 39 (zmiana) “Instrumenty finansowe: Pozycje kwalifikujące się do rachunkowości zabezpieczeń”, maja zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską.
6.
MSSF 1 (zaktualizowany) “Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”, ma
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później. Niniejszy standard nie został zaakceptowany
przez Unię Europejską.
7.
KIMSF 17 “Dystrybucja aktywów niepieniężnych na rzecz właścicieli”, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się
1 lipca 2009 roku i później. Niniejsza interpretacja nie została zaakceptowana przez Unię Europejską.
8.
KIMSF 18 “Nieodpłatne przekazanie aktywów”, ma zastosowanie prospektywnie w odniesieniu do składników aktywów otrzymanych
od klientów 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie. Niniejsza interpretacja nie została zaakceptowana przez Unię Europejską.
9.
Ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej - zbiór zmian do Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej, zmiany mają zastosowanie w większości przypadków dla okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2010 roku i później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską.
10. MSSF dla Małych i Średnich Jednostek. Standard ma zastosowanie z dniem wydania (9 lipca 2009 roku). Niniejszy standard nie został
zaakceptowany przez Unię Europejską.
11. MSSF 1 (zmiana) “Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”, mają zastosowanie
dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez
Unię Europejską.
Według szacunków Grupy, ww. standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na śródroczne informacje
finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez jednostkę na dzień bilansowy.
Grupa również nie przewiduje, aby zastosowanie standardów już opublikowanych a nie zatwierdzonych przez UE, istotnie wpłynęło na dane
liczbowe prezentowane w niniejszym Prospekcie jako śródroczne informacje finansowe.
6.
Istotne zasady rachunkowości
Z wyjątkiem zmian opisanych w Nocie 4, zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania śródrocznych informacji
finansowych są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Rank Progress
sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku, zatwierdzonym do publikacji w dniu 2 października 2009 roku oraz
historycznymi informacjami finansowymi za rok zakończony 31 grudnia 2008 rok.
7.
Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
Zarząd jednostki dominującej wykorzystał swoją najlepszą wiedzę odnośnie zastosowanych standardów i interpretacji, jak również metod
i zasad wyceny poszczególnych pozycji niniejszych śródrocznych informacji finansowych. Sporządzenie śródrocznych informacji finansowych zgodnego z MSSF wymagało od Zarządu dokonania pewnych szacunków i założeń, które znajdują odzwierciedlenie w tych informacjach. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić od tych szacunków.
Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym okresach finansowych.
Klasyfikacja umów leasingu
Grupa jest stroną umów leasingu, które zdaniem Zarządu spełniają warunki umów leasingu finansowego.
Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu stawek podatkowych, które według obowiązujących przepisów będą stosowane na moment zrealizowania aktywa lub rozwiązania rezerwy, przyjmując za podstawę przepisy
podatkowe, które obowiązywały prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy. Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego, bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie.
Pogorszenie wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione.
Stawki amortyzacyjne
Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. Szacunki te opierają się na prognozowanych cyklach życia poszczególnych składników środków trwałych, które mogą ulec zmianie w przyszłości.
Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych
Grupa wycenia nieruchomości inwestycyjne wg modelu wartości godziwej korzystając z wyceny niezależnych rzeczoznawców przynajmniej
raz w roku. W pozostałych przypadkach, Grupa dokonuje własnych szacunków w oparciu o uprzednio otrzymane operaty szacunkowe.
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje oceny, czy istnieją przesłanki utraty wartości nieruchomości sklasyfikowanych jako zapasy.
W przypadku zaistnienia przesłanek utraty wartości, Grupa dokonuje odpisów aktualizujących wartość nieruchomości do poziomu wartości
odzyskiwanej, tj. do wyższej z dwóch wartości: wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia lub wartości użytkowej. Odpis aktualizujący należności
Grupa dokonała aktualizacji wartości należności, oceniła prawdopodobieństwo uzyskania wpływów z tytułu przeterminowanych należności i pożyczek udzielonych i oszacowała wartość utraconych wpływów, na które utworzyła odpis aktualizujący.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 159
część iII - Dokument Rejestracyjny
Wartość godziwa instrumentów pochodnych
Wartość godziwą pochodnych instrumentów finansowych, nienotowanych na aktywnych rynkach (np. kontrakty forward), Grupa ustaliła
na podstawie wycen uzyskanych z banków z którymi zawarła te kontrakty. Wyceny uwzględniają zdyskontowane przyszłe przepływy generowane przez te instrumenty oraz przewidywane kursy walut obcych.
8.
Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy Kapitałowej
W ocenie kierownictwa Grupy w okresie sprawozdawczym oraz w okresie porównywalnym nie zachodziła sezonowość lub cykliczność
w działalności prowadzonej przez jednostki Grupy.
9. Charakter i kwoty pozycji nietypowych ze względu na ich charakter, wielkość lub zakres wpływające na śródroczne informacje finansowe
W okresie zakończonym 30 czerwca 2009 roku nie wystąpiły zdarzenia nietypowe dla Grupy Rank Progress ze względu na charakter, wielkość czy zakres mające wpływ na jej śródroczne informacje finansowe.
10. Zmiany w strukturze grupy kapitałowej
W dniu 31 marca 2009 roku jednostka dominująca założyła i objęła 100% udziałów w Colin Holdings Limited („Spółka Colin”) zgodnie z art.
113 cypryjskiej ustawy Prawo Spółek jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na Cyprze. Spółka Colin została wpisana
do rejestru spółek prowadzonego przez Ministra Handlu, Przemysłu i Turystyki (Departament Rejestracyjny Spółek) w Nikozji pod numerem
247767. Kapitał zakładowy wynosi 1 000 EUR. Inne zmiany w składzie Grupy nie wystąpiły.
Skład Grupy Kapitałowej Rank Progress na dzień 30 czerwca 2009 roku oraz na dzień 31 grudnia 2008 roku został zaprezentowany w Nocie 2.
11.
Zmiany wartości szacunkowych
W poniższej tabeli zaprezentowano podstawowe wartości szacunkowe na dzień 30 czerwca 2009 roku oraz na dzień 31 grudnia 2008 roku.
Wyszczególnienie
Aktywo z tytułu podatku odroczonego
Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnej
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
Amortyzacja
30.06.2009
31.12.2008
14 953
9 818
484 227
172 798
46 532
22 616
1 126
1 360
Odpisy aktualizujące wartość należności
1 242
808
Odpisy aktualizujące wartość nieruchomości w budowie
2 484
1 755
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Wycena pochodnych instrumentów finansowych
12.
19 846
-
3 226
37 537
30.06.2009
31.12.2008
127 831
119 831
9 080
9 080
Nieruchomości
Wyszczególnienie
Nieruchomości inwestycyjne
„Galeria Piastów I”
Legnica/Senatorska
6 043
8 646
„Galeria Piastów II”
Zgorzelec
26 967
23 157
Opole Turawa
12 084
12 084
4 650
-
148 817
-
Osiedle Ptasie
Galeria Twierdza / Kłodzko
„Galeria Piastów III”
Nieruchomości inwestycyjne
148 755
-
484 227
172 798
Nieruchomości w budowie
-
85 672
14 555
15 253
Centrum Handlowe Twierdza / Kłodzko
-
73 288
Grudziądz
-
2 345
8 965
8 540
„Galeria Piastów III”
Zamość
Stargard Szczeciński
Pozostałe
Nieruchomości w budowie (brutto)
Odpisy aktualizujące nieruchomości w budowie
Razem nieruchomości w budowie netto
Razem nieruchomości netto
160 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
862
4 315
24 382
189 413
-2 484
-1 755
21 898
187 658
506 125
360 456
część iII - Dokument Rejestracyjny
Wszystkie nieruchomości inwestycyjne na dzień 30 czerwca 2009 r. oraz 31 grudnia 2008 r. Grupa wyceniła w wartości godziwej w oparciu
o wyceny niezależnych rzeczoznawców.
Na dzień 30 czerwca 2009 roku oraz 31 grudnia 2008 r. wszystkie nieruchomości inwestycyjne w budowie wycenione zostały według modelu kosztu historycznego.
Poniższa tabela prezentuje zmiany stanu wartości nieruchomości inwestycyjnych w okresach sprawozdawczych:
Wyszczególnienie
30.06.2009
31.12.2008
172 798
134 930
Zakup
-
21 372
Sprzedaż
-
-
123 711
16 496
Na początek okresu sprawozdawczego
Skutki wyceny do wartości godziwej
Przeniesienie z inwestycji w budowie
Na koniec okresu sprawozdawczego
187 718
-
484 227
172 798
Poniższa tabela prezentuje zmiany stanu wartości nieruchomości inwestycyjnych w budowie w okresach sprawozdawczych:
Wyszczególnienie
Na początek okresu sprawozdawczego
Zakupy i nakłady na inwestycje
Sprzedaż
30.06.2009
31.12.2008
187 658
39 234
25 032
175 778
-
-25 599
Odpisy aktualizujące nieruchomości w budowie
-729
-1 755
Przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych
-187 718
-
-2 345
-
21 898
187 658
Przeniesienie do towarów
Na koniec okresu sprawozdawczego
Poniższa tabela prezentuje skutek zmian wartości godziwej nieruchomości w poszczególnych okresach zaprezentowanych w niniejszych
śródrocznych informacjach historycznych.
Wyszczególnienie
„Galeria Piastów I”
Legnica/Senatorska
Zgorzelec
„Galeria Piastów III”
Osiedle Ptasie
Galeria Twierdza / Kłodzko
„Galeria Piastów II”
Razem
01.01.2009
- 30.06.2009
8 000
01.01.2008
- 30.06.2008
-628
-
-117
-2 603
-39
3 810
-
2 194
-
67 528
-
44 782
-
123 711
-748
30.06.2009
31.12.2008
13. Zapasy
Wyszczególnienie
Materiały
623
952
Produkcja w toku
672
18 353
7 040
-
Towary
92 863
114 235
Razem
101 198
133 540
Produkty gotowe
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 161
część iII - Dokument Rejestracyjny
Na towary w Grupie składają się grunty zakupione w celu ich dalszej odsprzedaży. Na dzień 30 czerwca 2009 roku w ramach towarów Grupa
ujęła:
Lp.
Nazwa projektu
Lokalizacja
Wartość
bilansowa
Przeznaczenie
1.
Opole Malinka
Opole
hipermarket
3 050
2.
Brzeg
Brzeg
market
1 847
3.
Wrocław
Wrocław
osiedle mieszkaniowe
4.
Legnica, ul. Nowodworska
Legnica
hipermarket
44 334
2 120
5.
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
supermarket
6.
Katowice
Katowice
obiekt multifunkcyjny
22 895
2 485
7.
Browar
Legnica
obiekt mulitifunkcyjny
5 800
8.
Kłodzko II
Legnica
park handlowy
4 556
9.
pozostałe
5 776
Razem
92 863
Na dzień 31 grudnia 2008 roku w ramach towarów Grupa ujęła:
Lp.
1.
Nazwa projektu
Opole Malinka
Lokalizacja
Opole
Wartość
bilansowa
Przeznaczenie
hipermarket
3 049
8 735
2.
Jastrzębie Zdrój
Jastrzębie Zdrój
galeria handlowa
3.
Grudziądz
Grudziądz
centrum handlowo-rozrywkowe
4.
Brzeg
Brzeg
market
5.
Wrocław
Wrocław
osiedle mieszkaniowe
6.
Legnica, ul. Nowodworska
Legnica
hipermarket
7.
Legnica, ul. Jaworzyńska
Legnica
hurtownia
8.
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
supermarket
9.
Katowice
Katowice
obiekt multifunkcyjny
4
1 833
44 296
2 120
12 771
2 394
39 033
Razem
114 235
Poniższa tabela prezentuje zmiany stanu wartości zapasów w okresach sprawozdawczych:
Wyszczególnienie
30.06.2009
31.12.2008
133 540
91 111
Na początek okresu sprawozdawczego
Nakłady i zakupy
Sprzedaż
9 010
54 549
-21 506
-12 120
-19 846
-
101 198
133 540
30.06.2009
31.12.2008
351 175
240 444
1 753
1 818
Odpisy aktualizujące zapasy
Na koniec okresu sprawozdawczego
W okresach sprawozdawczych Grupa nie dokonywała istotnych odpisów aktualizujących wartość zapasów.
14. Zobowiązania finansowe
Wyszczególnienie
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania finansowe razem, w tym:
3 225
37 537
356 153
279 799
- długoterminowe
207 493
138 111
- krótkoterminowe
148 660
141 688
30.06.2009
31.12.2008
351 175
240 444
- długoterminowe
206 695
137 250
- krótkoterminowe
144 480
103 194
15. Kredyty bankowe
Wyszczególnienie
Kredyty
162 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Specyfikacja kredytów na dzień 30 czerwca 2009 roku
Kredyt wg umowy
Bank / Pożyczkodawca
waluta (tys.)
Kwota pozostała do spłaty
tys. PLN
waluta (tys.)
tys. PLN
Warunki oprocentowania wg stanu
na
Termin spłaty
30.06.2009r.
BZ WBK S.A.
20 000 TEUR
-
-
86 422
EURIBOR1M+2,1p.p.
2022-03-31
BZ WBK S.A.
27 852 TEUR
-
-
124 488
EURIBOR1M+2,1p.p.
2024-06-01
BZ WBK S.A.
-
7 000
-
5 915
WIBOR1M+2p.p.
2009-08-31
BZ WBK S.A.
-
30 000
-
30 000
WIBOR1M+3,5p.p.
2010-01-31
ING Bank Śląski
-
11 377
-
7 823
WIBOR1M+0,8p.p.
2009-07-31
Deutsche Bank
-
1 000
-
1 000
WIBOR1M+0,8p.p.
2009-09-17
PKO BP
-
2 700
-
2 672
WIBOR1M+2,3p.p.
2009-07-31
Deutsche Bank
-
17 500
-
17 486
WIBOR1M+0,8p.p.
2009-09-10
BZ WBK S.A.
-
68 932
-
1 405
WIBOR1M+3,25p.p.
2009-07-31
BZ WBK S.A.
-
7 000
-
1 056
2009-07-31
BZ WBK S.A.
16 311 TEUR
-
72 908
-
351 175
WIBOR1M+2,5p.p.
EURIBOR1M+3,25p.
p.
Razem
64 163 TEUR
145 509
2024-04-30
Specyfikacja kredytów na dzień 31 grudnia 2008 roku
Kredyt wg umowy
Bank / Pożyczkodawca
BZ WBK S.A.
BZ WBK S.A.
BZ WBK S.A.
BZ WBK S.A.
ING Bank Śląski
Deutsche Bank
PKO BP
Deutsche Bank
BZ WBK S.A.
BZ WBK S.A.
Razem
waluta (tys.)
20 000 TEUR
20 000 TEUR
tys. PLN
98 530
7 000
30 000
11 377
1 000
2 700
30 000
68 932
7 000
256 539
Kwota pozostała do spłaty
waluta (tys.)
tys. PLN
-
81 534
58 671
6 393
30 000
9 762
1 003
2 690
14 962
28 385
7 044
240 444
Warunki oprocentowania wg stanu
na 31.12.2008r.
EURIBOR1M+1,2p.p.
WIBOR1M+2p.p.
WIBOR1M+2p.p.
WIBOR1M+1,4p.p.
WIBOR1M+0,8p.p.
WIBOR1M+0,8p.p.
WIBOR1M+2,3p.p.
WIBOR1M+0,8p.p.
WIBOR1M+2,5p.p.
WIBOR1M+2,5p
Termin spłaty
2022-03-31
2024-06-01
2009-08-31
2009-01-13
2009-07-31
2009-09-17
2009-10-31
2009-09-10
2009-06-30
2009-06-30
16. Zabezpieczenia spłaty kredytów
Na dzień 30 czerwca 2009 roku główne zabezpieczenie spłaty kredytów stanowiły:
•
hipoteka zwykła łączna w kwocie 20 000 tys. EUR na nieruchomościach położonych w Legnicy, będących własnością Grupy (przy ul.
NMP oraz ul. Grodzka),
•
cesja wierzytelności z całości umów najmu powierzchni w „Galerii Piastów I” w Legnicy,
•
zastaw finansowy na rachunku wydzielonym wraz z blokadą środków do kwoty 700 tys. PLN,
•
hipoteka kaucyjna do kwoty 4 036 tys. EUR na nieruchomościach i prawach wieczystego użytkowania nieruchomości położonych
w Legnicy, będących własnością Grupy (przy ul. NMP oraz ul. Grodzka),
•
hipoteka zwykła łączna w kwocie 27 068 tys. EUR oraz hipoteki kaucyjnej łącznej do kwoty 13 801 tys. EUR na nieruchomościach
położonych w Legnicy, będących własnością Grupy (przy ul. NMP oraz ul. Grodzka),
•
hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 13 813 tys. PLN na nieruchomościach położonych w Legnicy, będących własnością Grupy (przy
ul. NMP oraz ul. Grodzka),
•
cesji wierzytelności z obecnych i przyszłych umów najmu „Galerii Piastów” II i III,
•
hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 7 300 tys. PLN na nieruchomościach położonych w Legnicy, będących własnością Grupy (przy ul.
NMP),
•
hipoteka zwykła w kwocie 30 000 tys. PLN oraz hipoteka łączna kaucyjna do 1 500 tys. PLN na nieruchomościach położonych
we Wrocławiu,
•
hipoteka kaucyjna łączna do 17 065 tys. PLN na nieruchomościach położonych w Legnicy, będących własnością Grupy,
•
hipoteka kaucyjna do 8 642 tys. PLN na nieruchomościach położonych w Legnicy, będących własnością Grupy,
•
zastaw rejestrowy na wszystkich bieżących i przyszłych należnościach Kredytobiorcy z wyjątkiem wierzytelności scedowanych
na rzecz banków z tytułu umów najmu,
•
hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 3 483 tys. PLN na nieruchomościach położonych w Kłodzku,
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 163
część iII - Dokument Rejestracyjny
•
hipoteka kaucyjna do kwoty 24 467 tys. EUR na nieruchomościach położonych w Kłodzku, w obrębie Ustronie oraz przy ul.
Noworudzkiej,
•
hipoteka zwykła łączna w kwocie 11 598 tys. PLN, oraz hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 6 000 tys. PLN na nieruchomościach
położonych w Kłodzku, w obrębie Ustronie oraz przy ul. Noworudzkiej,
•
cesja wierzytelności z całości umów najmu powierzchni przyszłych galerii położonych w Kłodzku,
•
zastaw rejestrowy na udziałach Rank Progress V Sp. z o.o.,
•
hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 7 300 tys. PLN na nieruchomościach położonych w Kłodzku.
17. Instrumenty finansowe
Na dzień 30 czerwca 2009 roku oraz 31 grudnia 2008 roku wartość godziwa instrumentów finansowych nie różniła się istotnie od ich wartości bilansowej. Poniższa tabela przedstawia wykaz istotnych instrumentów finansowych Spółki, w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów i zobowiązań.
Wyszczególnienie
Kategoria
zgodnie
z MSR 39
Wartość bilansowa
30.06.2009
Wartość godziwa
31.12.2008
30.06.2009
31.12.2008
Aktywa finansowe
Środki pieniężne
Pożyczki udzielone
Pochodne instrumenty finansowe
Należności z tyt. leasingu finansowego
Należności z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe należności
Zobowiązania finansowe
Kredyty i pożyczki otrzymane
Zobowiązania z tyt. leasingu
finansowego
Pochodne instrumenty finansowe
w tym walutowe kontrakty
terminowe typu forward
Zobowiązania z tytułu dostaw
i usług
Pozostałe zobowiązania
3 853
6 115
3 853
6 115
UdtW
-
-
-
-
WwWGpWF
-
-
-
-
PiN
-
68
-
68
PiN
18 033
10 825
18 033
10 825
PZFwgZK
351 175
240 444
351 175
240 444
PZFwgZK
1 753
1 818
1 753
1 818
WwWGpWF
3 225
37 537
3 225
37 537
WwWGpWF
3 225
37 537
3 225
37 537
PZFwgZK
3 279
8 478
3 279
8 478
PZFwgZK
43 960
94 760
43 960
94 760
Użyte skróty:
PiN – Pożyczki udzielone i należności
PZFwgZK – Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
UdtW - Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
WwWGpWF - Aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
18. Realizacja pochodnych instrumentów finansowych
Kontrakty forward zawarte przez Rank Progress S.A. na sprzedaż waluty euro służące zabezpieczeniu kursu wymiany waluty kredytu inwestycyjnego udzielonego w PLN na walutę euro zostały rozliczone dnia 29 maja 2009 r. oraz 29 czerwca 2009 r. generując całkowitą stratę
na instrumentach pochodnych w wysokości 31 722 tys. PLN, z której kwota 24 296 tys. PLN była rozpoznana w roku 2008.
Kontrakt forward zawarty przez spółkę E.F. Progress V Sp. z o.o. na sprzedaż waluty euro służący zabezpieczeniu kursu wymiany waluty
kredytu inwestycyjnego udzielonego w PLN na walutę euro, został częściowo rozliczony dnia 30 kwietnia 2009 r. w kwocie 16 311 tys. EUR
generując całkowitą stratę na rozliczonej części instrumentu pochodnego w wysokości 14 171 tys. PLN z czego kwota 11 013 tys. PLN została
już rozpoznana jako strata za rok 2008. Termin rozliczenia kontraktu forward w części dotyczącej 3 300 tys. EUR został wydłużony do 30
listopada 2009 r. przy czym strata od tej części kontraktu rozpoznana w roku 2008 wynosiła 2 228 tys. PLN.
19. Emisja, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych
W okresie zakończonym 30 czerwca 2009 roku oraz w okresie porównywalnym nie miała miejsca emisja, wykup lub spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
164 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
20. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych
Aneksem nr 1 do umowy z dnia 14 maja 2008 roku zawartej przez Rank Progress S.A. ze spółką H.M. Prosper Hildebrand Morgaś Spółka
jawna z siedzibą w Zamościu („Partner”) o współpracy w celu określenia zasad wspólnej realizacji celu gospodarczego polegającego na zagospodarowaniu nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej poprzez wybudowanie obiektu wielofunkcyjnego (handlowo-usługowo-biurowego), który został podpisany po dniu bilansowym, strony postanowiły, że ich wolą jest w pierwszej kolejności zbycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz podmiotu, który samodzielnie dokona wybudowanie obiektu na swoją rzecz lub sieci handlowej. W takim
przypadku, strony podzielą się zyskiem uzyskanym w wyniku sprzedaży nieruchomości w proporcji 33% - Partner i 67% - Spółka. W związku
z powyższym i przewidywanym rozliczeniem transakcji, Spółka ustaliła, że na dzień bilansowy nie powstało zobowiązanie wobec Partnera
z tytułu świadczonych przez niego usług.
Rank Progress S.A. poręczyła weksel na kwotę 825 000,00 PLN wystawiony przez Adama Morgasia (Nabywca) jako zabezpieczenie zawartej
z Cezarym Wielgusem (Zbywca) umowy sprzedaży 30% udziałów w spółce GLOBAL-In Bogdan Rzążewski i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą w Lublinie.
Rank Progress S.A. poręczyła weksel na kwotę 530 000,00 PLN wystawiony przez Adama Morgasia (Nabywca) jako zabezpieczenie zawartej
z Bogdanem Rzążewskim (Zbywca) umowy sprzedaży 30% udziałów w spółce GLOBAL-In Bogdan Rzążewski i Wspólnicy Spółka jawna
z siedzibą w Lublinie.
Poza powyższymi, nie wystąpiły zmiany w stosunku do zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które Grupa ujawniła
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 12 miesięcy zakończony 2008 roku oraz historycznymi informacjami finansowymi
za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku.
21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy
Spółka dominująca Rank Progress S.A. nie wypłacała ani nie deklarowała wypłaty dywidendy.
22. Sprawy sądowe
Na dzień 30 czerwca 2009 roku, z wyjątkiem zgłoszenia wniosku o upadłość z możliwością zawarcia układu przez spółkę zależną E.F. Progress
IV Sp. z o.o., który do dnia podpisania śródrocznych informacji finansowych nie został rozpatrzony przez sąd, nie były wszczynane przed sądem, ani organem administracji publicznej istotne postępowania, dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Rank Progress S.A. i jednostek
od niej zależnych.
23. Przychody ze sprzedaży
01.01.2009
- 30.06.2009
01.01.2008
- 30.06.2008
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
21 313
6 735
Przychody ze sprzedaży ze sprzedaży towarów
70 842
15 814
5 362
24 181
97 517
46 730
Wyszczególnienie
Zmiana stanu produktów
Razem
Na przychody ze sprzedaży produktów i usług w okresach sprawozdawczych składały się następujące pozycje:
01.01.2009
- 30.06.2009
01.01.2008
- 30.06.2008
14 431
6 123
288
588
Usługi konsultingowe
4 035
-
Refaktury za roboty budowlane
1 718
-
841
24
21 313
6 735
Wyszczególnienie
Czynsze z najmu galerii handlowych
Sprzedaż obiektów handlowych
Pozostałe
Razem
Przychody ze sprzedaży towarów uzyskane w pierwszym półroczu 2009 roku oraz w okresie porównywalnym stanowiły przychody ze
sprzedaży gruntów.
24. Rozwodniony zysk na akcję
Rozwodniony zysk na akcję za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku ustalono w oparciu o liczbę istniejących akcji powiększoną
o maksymalną liczbę akcji, która zostanie wyemitowana w ofercie publicznej na podstawie uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o której mowa w Nocie 26 poniżej.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 165
część iII - Dokument Rejestracyjny
25. Informacje o transakcjach w ramach Grupy Kapitałowej
Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca
2009 roku oraz za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku.
Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku
Podmiot powiązany
Sprzedaż
HIT ZMPL 1
Zakup
Saldo otrzymanej pożyczki
Saldo naliczonych
odsetek
od otrzymanej pożyczki
Odsetki
od podmiotu powiązanego ujęte
w wyniku
w okresie
Saldo należności z tytułu dostaw
i usług
Saldo zobowiązań z tytułu dostaw
i usług
8
-
13 010
1 156
322
5
-
E.F.Progress I
13
-
-
-
-
10
-
E.F.Progress II
8
-
-
-
-
5
-
E.F.Progress III
424
66
900
18
18
247
33
E.F.Progress IV
8
-
-
-
-
130
-
E.F.Progress V
4 035
-
-
-
-
15
-
E.F. Progress VI
15
-
-
-
-
12
-
E.F.Progress VII
8
-
-
-
-
5
-
KMM Sp.zo.o.
Rank Prosper Skarzysko
Kamienna
MB Progress Capital Ltd
1
-
516
109
13
1
-
8
-
-
-
-
5
-
-
185
-
-
-
-
370
5
-
-
-
-
5
-
4 533
251
14 426
1 283
353
440
403
Saldo otrzymanej pożyczki
Saldo naliczonych
odsetek
od otrzymanej pożyczki
Odsetki
od podmiotu powiązanego ujęte
w wyniku
w okresie
Saldo należności z tytułu dostaw
i usług
Saldo zobowiązań z tytułu dostaw
i usług
Rank Muller
Razem
Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2008 roku
Podmiot powiązany
Sprzedaż
Zakup
HIT ZMPL 1
7
-
13 010
834
1 071
1
-
E.F.Progress I
7
-
-
-
-
1
-
E.F.Progress II
7
-
-
-
-
1
-
E.F.Progress III
291
27
-
-
-
651
-
E.F.Progress IV
108
-
-
-
-
122
-
E.F.Progress V
2 072
16
-
-
-
90
2
E.F. Progress VI
6
-
-
-
-
1
-
E.F.Progress VII
6
-
-
-
-
3
-
KMM Sp.zo.o.
Rank Prosper Skarzysko
Kamienna
MB Progress Capital Ltd
3
-
516
97
34
-
-
3
-
-
-
-
1
-
-
185
-
-
-
-
185
16
-
-
-
-
-
-
Małgorzata Mroczka
-
-
-
-
1
-
-
Mariola Bartnicka
-
-
-
-
3
-
-
Jan Mroczka
-
-
-
-
2
-
-
2 526
228
13 526
931
1 111
871
187
Rank Muller
Razem
166 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
26. Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały odzwierciedlone w śródrocznych
informacjach finansowych za dany okres śródroczny
Rank Progress S.A.
W dniu 9 listopada 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ” dalej) podjęło Uchwałę nr 15/11/2009 w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z tą uchwałą ZWZ postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3 250 192 PLN do kwoty nie
większej niż 3 714 505 PLN, to jest o kwotę nie większą niż 464 313 PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego ma nastąpić w drodze emisji nie
więcej niż 4 643 130 nowych akcji Serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN. Akcje Serii C mają być w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału i są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie będą im przyznane szczególne uprawnienia. Akcje Serii C
będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się w dniu
31.12.2009 r. Emisja akcji Serii C zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej. Akcje Serii C oraz prawa do Akcji Serii C („PDA”) zostaną
zgłoszone w celu dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W dniu 9 grudnia 2009 r. nastąpił przydział obligacji Serii A o wartości nominalnej 1 000 PLN każda i łącznej wartości 24 760 000 PLN wyemitowanych przez Spółkę. Obligacje są obligacjami rocznymi oprocentowanymi 12% w skali rocznej, przy czym odsetki płatne są kwartalnie.
Wpływy z emisji obligacji zostały przeznaczone na spłatę kredytu w banku ING Bank Śląski S.A. oraz na inwestycje w obiekty handlowe: Park
Handlowy Twierdza II w Kłodzku, Galeria Handlowa „Tęcza” w Kaliszu, „Pasaż Grodzki” w Jeleniej Górze oraz „Galeria Piastów II” w Legnicy.
Obligacje zostały zabezpieczone hipoteką w wysokości 120% wartości emisji na nieruchomości Spółki położonej w Katowicach przy ul.
Olimpijskiej 11, oraz na trzech nieruchomościach położonych w Legnicy: przy ul. Złotoryjskiej 63, ul. Senatorskiej 21 oraz ul. Witelona 6-8.
W dniu 10 września Spółka podpisała aneksy do umów kredytowych o kredyty inwestycyjne finansujące nieruchomości „Galeria Piastów” I,
II i III (GPI, GP II, GP III) oraz nieruchomość w Katowicach. Zgodnie z podpisanymi aneksami do umów kredytowych GP I, II i III najistotniejsze
zmiany w stosunku do umów pierwotnych dotyczyły skrócenia okresu kredytowania odpowiednio do 31 sierpnia 2014 r. i 1 września 2014
r. przy założeniu 1,5% amortyzacji kredytów rocznie i raty balonowej na koniec okresu kredytowania z możliwością wydłużenia okresu
finansowania o kolejne 2 lata, zmiany wysokości rat kapitałowych, zwiększenia marży banku, ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia
kredytów w postaci hipoteki na nieruchomości w Zgorzelcu, wprowadzenia mechanizmu „cash sweep” w przypadku kredytu GP I i jego
modyfikacji w przypadku kredytu GP II i GP III. Ponadto aneksy przewidują dodatkowe zobowiązania ciążące na Spółce i modyfikację uzgodnionych parametrów na wypadek nie spełnienia warunków przewidzianych aneksami.
E.F. Progress IV Sp. z o.o.
Dnia 14.08.2009r. Zarząd jednostki zależnej E.F. Progress IV Sp. z o.o. zgłosił wniosek do właściwego sądu o ogłoszenie upadłości z możliwością układu. Do dnia przygotowania niniejszych informacji finansowych sąd nie zajął stanowiska w tej sprawie.
E.F. Progress V Sp. z o.o.
W dniu 10 września 2009 r. spółka zależna E.F. Progress V Sp. z o.o. podpisała aneks do umowy kredytowej o kredyt inwestycyjny finansujący
nieruchomość Centrum Handlowe Twierdza. Zgodnie z podpisanym aneksem, najistotniejsze zmiany w stosunku do umowy pierwotnej
dotyczyły przedłużenia okresu kredytowania do 1 września 2013 r. z możliwością przedłużenia, po spełnieniu określonych warunków do 1
września 2016 r., zmiany wysokości rat kapitałowych, zwiększenia marży banku i zmiany mechanizmu „cash sweep”. Ponadto, aneks przewiduje dodatkowe zobowiązania ciążące na Spółce i modyfikację uzgodnionych parametrów na wypadek nie spełnienia warunków przewidzianych aneksem.
Termin wykorzystania pozostałej kwoty kredytu budowlanego w wysokości 10 193 tys. PLN został przesunięty do dnia 30 listopada 2009 r.
27. Wynagrodzenie biegłego rewidenta
Wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu przeglądów oraz badania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za rok 2009 wynosi 94,5
tys. PLN; wynagrodzenie za prace związane z Prospektem emisyjnym akcji Spółki Rank Progress S.A. w roku 2009 zostało ustalone w wysokości 24 tys. PLN.
Jan Mroczka
Dariusz Domszy
Mariusz Kaczmarek
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
20.7.Polityka dywidendy
Organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zgodnie z art. 395 KSH, winno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki akcyjnej ustala wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 §
3 KSH). Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na swoim rachunku akcje w dniu, który Walne
Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.
Statut Emitenta przewiduje możliwości wypłaty zaliczki na dywidendę. Wypłaty zaliczek na poczet dywidendy dokonuje Zarząd spółki.
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy może nastąpić, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej i jest możliwe, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka
może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może
dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej
na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty
przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie
siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 167
część iII - Dokument Rejestracyjny
Warunki i sposób przekazania dywidendy ogłaszane są przez Spółkę w formie raportów bieżących zgodnie z §39 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych. Warunki i termin przekazania dywidendy, w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie
decyzje o jej wypłacie, ustalane będą zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. Zgodnie z §91 ust. 1 Szczegółowych Zasad
Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu
ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z §91 ust. 2. Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 9 dni. Ponadto, stosownie do §26 Regulaminu GPW obowiązującego na rynku regulowanym, Emitent jest
zobowiązany przekazywać GPW informacje o zamiarze wypłaty dywidendy i uzgadniania z GPW decyzji dotyczących wypłaty dywidendy,
które mogą mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. Wypłata dywidendy będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje
spółki publicznej zgodnie z §97 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji
KDPW środków na realizacje prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie
rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy.
Jednym z priorytetowych celów Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna jest zapewnienie swoim Akcjonariuszom możliwości budowania ich
majątku w aspekcie wzrostu cen akcji poprzez realizację programu inwestycyjnego oraz czytelnej, długofalowej i stabilnej polityki dywidend. Nadwyżka wolnych środków, w zależności od interesów Spółki i oceny zamierzeń i perspektyw oraz stosownych zasobów Spółki dokonanych przez organy nadzorujące i zarządzające Spółki, będzie mogła być wypłacana w formie pieniężnej. Dywidenda będzie wypłacana
akcjonariuszom raz do roku, po zakończeniu roku obrotowego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom. Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości od 10%
do 20% rocznego skonsolidowanego zysku netto.
Dodatkowo, wypłata dywidendy, zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej o kredyt inwestycyjny z dnia 5 czerwca 2008 r. zawartej
z Bankiem Zachodnim WBK S.A. wymaga zgody tego banku. Dnia 9 lipca 2008 r. Bank Zachodni WBK S.A. wydał oświadczenie o wyrażeniu
zgody na wypłatę dywidend w wysokości 25% skonsolidowanego zysku netto Rank Progress S.A. i podmiotów podporządkowanych, pod
warunkiem, że:
•
wypłata dywidendy nie przekroczy 50% jednostkowego zysku netto Rank Progress S.A. wykazanego za rok obrotowy poprzedzający
rok obrotowy, w którym następuje wypłata dywidendy,
•
wskaźnik ustalany jako kwota zysku zatrzymanego za rok obrotowy poprzedzający rok obrotowy, w którym następuje wypłata
dywidendy w relacji do sumy rat kapitałowych przypadających na rok obrotowy, w którym następuje wypłata dywidendy będzie nie
niższy niż 1,2,
•
nie wystąpią naruszenia warunków umów kredytowych zawartych między Rank Progress S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A.
Wskaźnik wypłaty dywidendy musi odzwierciedlać odpowiednio interesy Akcjonariuszy, jak i samej Spółki. Po zakończeniu każdego roku
obrotowego, Zarząd po akceptacji Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę warunki rynkowe i otoczenie samej Spółki, przedstawi na Walnym
Zgromadzeniu wniosek o wypłatę dywidendy. Informacja dotycząca uzasadnienia, co do wielkości wskaźnika jej wypłaty, będzie dostępna
dla Akcjonariuszy. Spółka będzie wykonywać wypłatę zgodnie z Art. 348 § 3 KSH, który stanowi, że dzień dywidendy może być wyznaczony
na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od tego dnia. Ustalenie terminów w związku z wypłatą dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy jest przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW. Ostateczną decyzję w tym zakresie będzie
podejmowało Walne Zgromadzenie. Zarząd Emitenta przewiduje rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok
obrotowy 2009.
Emitent za rok 2006 oraz za okres 1.01.2007 r. - 9.10.2007 r. nie wypłacał dywidend, ze względu na działalność opartą o formę spółki prawa
handlowego, spółki jawnej. Wspólnikom poprzednika prawnego Emitenta zostały natomiast wypłacone w ww. okresach, kwoty z zysku.
Jednocześnie w roku 2008 i 2009 Emitent nie wypłacał dywidendy.
Wartość wypłaconych kwot z zysku na rzecz Wspólników poprzednika prawnego Emitenta w latach 2006 – 2007
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi poprzednik prawny Emitenta wypłacił na rzecz Właścicieli następujące kwoty
z zysku za poszczególne lata:
•
za rok 2006 - 12 927 tys. PLN (co w razie istnienia spółki akcyjnej stanowiłoby 0,40 PLN na jedną akcję przy założeniu 32 501 960 szt. akcji),
•
za rok 2007 - 25 701 tys. PLN (co w razie istnienia spółki akcyjnej stanowiłoby 0,79 PLN na jedną akcję przy założeniu 32 501 960 szt. akcji).
Wartość wypłaconych dywidend za rok 2007
W dniu 27 lipca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. podjęło uchwałę nr 4/06/2008, na mocy której zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym okresie od 10 października 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w wysokości 8 430 tys. PLN został wyłączony
od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczony został w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej
działalności Spółki.
Ponadto Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. postanowiło (uchwała nr 4/06/2008), że niepodzielony zysk netto osiągnięty przez Spółkę
w poprzednich latach obrotowych przez poprzednika prawnego spółki w wysokości 34 813 909,44 PLN przeznaczony został w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej działalności Spółki.
Wartość wypłaconych dywidend za rok 2008
W dniu 9 listopada 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. podjęło uchwałę nr 3/11/2009, na mocy której zysk netto
osiągnięty przez Spółkę w zakończonym okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. w wysokości 1 311 tys. PLN został wyłączony
od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczony został w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej
działalności Spółki.
168 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
20.8.Postępowania sądowe i arbitrażowe
W punkcie tym został przedstawiony opis postępowań, wszczętych w okresie ostatnich 12 miesięcy, których wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta lub jego grupy kapitałowej.
20.8.1.
Postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, egzekucyjne lub likwidacyjne wszczęte
wobec Emitenta, jego grupy kapitałowej lub udziałowca posiadającego co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta bądź spółki z jego grupy
kapitałowej
W okresie ostatnich dwunastu miesięcy wobec Emitenta, akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta nie były i nie są w chwili obecnej prowadzone żadne postępowania upadłościowe,
układowe, ugodowe, egzekucyjne lub likwidacyjne, poza postępowaniem, o którym mowa poniżej.
1. Likwidacja spółki KMM Sp. z o.o.
W dniu 2 września 2008 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KMM Sp. z o.o. podjęło uchwałę o likwidacji Spółki. W chwili obecnej
Likwidator prowadzi czynności związane z likwidacją spółki oraz ostatecznym wykreśleniem jej z rejestru.
2.Upadłość spółki E.F. Progress IV Sp. z o.o.
W dniu 14 sierpnia 2009 r. spółka z Grupy Emitenta – E.F. Progress IV Sp. z o.o. złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością ogłoszenia układu. Postępowanie w tej sprawie toczy się przed Sądem Rejonowym w Legnicy. W dniu zgłoszenia wniosku o upadłość łączna suma
zobowiązań spółki wobec wierzycieli wynosiła 14 769 315,32 PLN, w tym wymagalne było 6 676 521,32 PLN, natomiast kwota 8 092 794 PLN
stanowiła zobowiązanie warunkowe tj. niewymagalne, które wynikało z zawartej przedwstępnej umowy sprzedaży gruntu ze stroną trzecią i które to zobowiązanie w dniu 16.12.2009 r. wygasło na skutek odstąpienia przez stronę trzecią od przedwstępnej umowy sprzedaży.
Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu zadłużenie spółki wynosi 6 676 521,32 PLN. W złożonym wniosku E.F. Progress IV Sp. z o.o.
wnosi o podział Wierzycieli na dwie kategorie, przy czym w pierwszej kategorii wnioskuje o redukcję zobowiązań (należności głównych,
odsetek i ewentualnych kosztów) o 25 % i spłatę tak zredukowanych zobowiązań w 10 równych kwartalnych ratach, płatnych z końcem
każdego kolejnego kwartału, przy czym pierwsza rata płatna z upływem 12 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu, zaś w kategorii drugiej o redukcję zobowiązań w zakresie należności głównej o 40%, umorzenie w całości odsetek
i ewentualnych kosztów i spłatę tak zredukowanych zobowiązań w 12 równych kwartalnych ratach, płatnych z końcem każdego kolejnego
kwartału, przy czym pierwsza rata płatna z upływem 12 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu.
Zgodnie z wnioskiem E.F. Progress IV Sp. z o.o. sfinansowanie układu nastąpić ma z zysku osiąganego przez Spółkę w wyniku realizacji
planów inwestycyjnych (budowa Centrum Handlowego), albo ze sprzedaży nieruchomości należących do Spółki, ale po zmianie ich przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (tj. za ok. 18 miesięcy). Na wstępnym posiedzeniu wierzyciel z uwagi
na brak kworum nie doszło do podjęcia przez wierzycieli wiążących decyzji. W chwili obecnej Emitent oczekuje na wyznaczenie kolejnych
posiedzeń Sądu, na których będą podejmowane decyzje co do upadłości E.F. Progress IV Sp. z o.o.
20.8.2.
Inne postępowania, których stroną jest Emitent, spółki z jego grupy kapitałowej lub
udziałowiec, posiadający co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub spółki z jego grupy kapitałowej
W odniesieniu do postępowań toczących się przed organami administracji publicznej, jak również w odniesieniu do postępowań sądowych
i arbitrażowych toczących się w ciągu poprzednich dwunastu miesięcy, których stroną był Emitent, należy wskazać, iż Emitent jest Stroną
dwóch postępowań sądowych, które mogą mieć istotny wpływ na jego sytuację finansową lub rentowność.
1. Spór z Gminą-Miastem Grudziądz
W dniu 30 lipca 2009 r. Gmina-Miasto Grudziądz wytoczyła powództwo przeciwko Emitentowi. Powód domagał się w tej sprawie nakazania
Emitentowi złożenia oświadczenia woli, którego treścią miało być przeniesienie własności nieruchomości położonej w Grudziądzu o pow.
ok. 3,5 ha i wartości ok. 3 500 000 PLN (wartość przedmiotu sporu). Podstawą roszczeń powoda miała być „Zobowiązująca Umowa Przekazania Nieodpłatnego Gruntu Stanowiąca Warunek Realizacji Inwestycji Centrum Handlowego Galerii Grudziądz” z dnia 26 stycznia 2006
r. W ocenie Emitenta powództwo wytoczone przez Gminę-Miasto Grudziądz było bezzasadne, a w związku z tym w złożonej odpowiedzi
na pozew i kolejnych pismach procesowych Emitent wnosił o oddalenie powództwa.
Stanowisko Emitenta podzielił zarówno Sąd I Instancji, który w dniu 3 grudnia 2009 r. oddalił powództwo w całości, jak i Sąd II Instancji, który
w dniu 8 kwietnia 2010 r. oddalił w całości apelację Gminy Miasta-Grudziądz. Wyrok jest prawomocny.
2.Spór ze spółką Jogra 2 Sp. z o.o.
W chwili obecnej Emitent pozostaje w sporze ze spółką Rathburn Holdings B.V. („Kupujący”), która jest podmiotem dominującym w stosunku do spółki Jogra 2 Sp. z o.o., co do obowiązku zapłaty kwot, o których mowa w punkcie 6.4.1.2 Dokumentu Rejestracyjnego. Na chwilę
obecną Emitent toczy z Kupującym negocjacje w celu polubownego rozwiązania sporu. Jednocześnie w razie braku polubownego rozwiązania przedmiotowego sporu Emitent zamierza skorzystać z posiadanych uprawnień, a które to umożliwią zaspokojenie jego roszczeń, tj.
m.in. z ustanowionej na nieruchomości hipoteki oraz aktu notarialnego, w którym Kupujący poddał się wobec Emitenta dobrowolnej egzekucji co do obowiązku zapłaty Drugiej Transzy wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 6.4.1.2 Dokumentu Rejestracyjnego.
Ponadto spółka Jogra 2 Sp. z o.o. złożyła w dniu 18 stycznia 2010 r. wniosek o zabezpieczenie jej roszczeń w kwocie 2 930 188,00 PLN mających wynikać z braku zgody na wykreślenie hipoteki przysługującej Emitentowi. W dniu 3 lutego 2010 r. Sąd Okręgowy w Legnicy udzielił
spółce Jogra 2 Sp. z o.o. ww. zabezpieczenia (przed wszczęciem postępowania o zapłatę) poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej
na nieruchomości Emitenta. Jednocześnie natychmiast po otrzymaniu przedmiotowego orzeczenia Emitent złożył zażalenie na wydane
przez Sąd postanowienie. W ocenie Emitenta złożony przez Jogra 2 Sp. z o.o. wniosek był całkowicie bezzasadny. Stanowisko Emitenta po-
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 169
część iII - Dokument Rejestracyjny
dzielił Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, który w dniu 30 marca 2010 r. zmienił zaskarżone postanowienie, w ten sposób, iż wniosek o udzielenie
zabezpieczenia oddalił.
20.8.2.1. Postępowania egzekucyjne, w których stroną jest Emitent lub spółki z jego grupy kapitałowej
Przeciwko Emitentowi oraz jego Spółkom zależnym nie toczy się ani obecnie, ani nie toczyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy żadne postępowanie egzekucyjne.
20.8.2.2. Postępowania, w których stroną jest udziałowiec Emitenta lub spółki z jego grupy kapitałowej
posiadający co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub spółki z jego grupy kapitałowej
Emitentowi nie są znane żadne inne postępowania, których stroną byłby udziałowiec Emitenta lub spółki z jego grupy kapitałowej i których
wynik ma lub mógłby mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.
20.8.2.3. Postępowania przed organami administracji w związku z prowadzoną przez Emitenta
działalnością lub spółek z jego grupy kapitałowej
W okresie ostatnich dwunastu miesięcy do dnia zatwierdzenia Prospektu wobec Emitenta nie były i nie są w chwili obecnej prowadzone
żadne istotne postępowania przed organami administracji mogące mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, poza postępowaniem,
o którym mowa poniżej.
1. Postępowanie ws. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie Centrum Handlowego Galeria
Tęcza w Kaliszu.
W dniu 30 sierpnia 2007 r. wydana została przez Prezydenta Miasta Kalisza na rzecz Rank Progress S.A. decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowo-rozrywkowego Centrum Handlowe Galeria Tęcza w Kaliszu.
Decyzję tę zaskarżył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu Waldemar Wiącek. W wyniku odwołania w dniu 17 kwietnia
2008 r. SKO w Kaliszu zaskarżoną decyzję utrzymało w mocy. Ww. decyzję SKO zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Waldemar Wiącek oraz wniósł o uchylenie decyzji SKO, jak i poprzedzającej jej decyzji prezydenta miasta, i o przekazanie sprawy
do ponownego rozpoznania. W dniu 24 czerwca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił zaskarżoną decyzję SKO oraz
poprzedzającą ją decyzję prezydenta miasta. Emitent nie zgodził się ze stanowiskiem WSA w Poznaniu i w dniu 22 sierpnia 2009 r. złożył
do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną od wyroku WSA w Poznaniu. Skarga kasacyjna została przyjęta
i przesłana wraz z aktami do NSA. W skardze kasacyjnej Emitent wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku WSA w Poznaniu i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania WSA w Poznaniu, względnie o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku WSA w Poznaniu
i rozpoznanie skargi kasacyjnej.
2.Postępowania ws. decyzji o pozwoleniu na budowę Centrum Handlowego Galeria Tęcza w Kaliszu.
W dniu 29 kwietnia 2009 r. wydana została przez Prezydenta Miasta Kalisza na rzecz Rank Progress S.A. decyzja o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowo-rozrywkowego Centrum Handlowe Galeria Tęcza w Kaliszu. Decyzję tę zaskarżył do Wojewody Wielkopolskiego Waldemar Wiącek. W wyniku odwołania w dniu 26 czerwca 2009 r. Wojewoda
Wielkopolski zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy. Ww. decyzję Wojewody Wielkopolskiego zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Waldemar Wiącek oraz wniósł o uchylenie decyzji Wojewody, jak i poprzedzającej jej decyzji prezydenta miasta i
o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Emitent nie zgadza się ze stanowiskiem skarżącego, a w związku z tym w toku postępowania będzie domagał się oddalenia skargi Waldemara Wiącka.
20.9.Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta
Zmiany w sytuacji finansowej Emitenta w okresie objętym historycznymi i śródrocznymi informacjami finansowymi przedstawionymi
w punkcie 20 Części III Prospektu „Dokument rejestracyjny” zostały przedstawione w punktach 5.1, 6, 9 Części III Prospektu „Dokument
rejestracyjny”. Po tym okresie, do dnia zatwierdzenia Prospektu jedyna znacząca zmiana w sytuacji finansowej Emitenta dotyczyła emisji
obligacji. W dniu 9 grudnia 2009 r. nastąpił przydział obligacji Serii A o wartości nominalnej 1 000 PLN każda i łącznej wartości 24 760 000 PLN
wyemitowanych przez Spółkę. Obligacje są obligacjami rocznymi oprocentowanymi 12% w skali rocznej, przy czym odsetki płatne są kwartalnie. Wpływy z emisji obligacji zostały przeznaczone na spłatę kredytu w banku ING Bank Śląski S.A. o wartości 6,3 mln PLN oraz na dokapitalizowanie spółek zależnych, które przeznaczyły te środki na inwestycje w obiekty handlowe: Park Handlowy Twierdza II w Kłodzku, Galeria
Tęcza w Kaliszu, „Pasaż Grodzki” w Jeleniej Górze oraz „Galeria Piastów” II w Legnicy. Obligacje zostały zabezpieczone hipoteką w wysokości
120% wartości emisji na nieruchomości Spółki położonej w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11 oraz na trzech nieruchomościach położonych
w Legnicy: przy ul. Złotoryjskiej 63, ul. Senatorskiej 21 oraz ul. Witelona 6-8.
Nie miała natomiast miejsca znacząca zmiana w sytuacji handlowej Emitenta po okresie objętym historycznymi i śródrocznymi informacjami finansowymi.
170 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
21.Informacje dodatkowe
21.1.Kapitał akcyjny
21.1.1.
Wielkość wyemitowanego kapitału
Kapitał akcyjny Emitenta wynosi 3 250 192 PLN i dzieli się na 32 501 920 Akcji, w tym:
•
16 250 960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych Serii
A o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda, utworzonych na podstawie uchwały o przekształceniu Emitenta w spółkę
akcyjną z dnia 1 października 2007 roku,
•
16 250 960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Serii B
o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda, utworzonych na podstawie uchwały o przekształceniu Emitenta w spółkę
akcyjną z dnia 1 października 2007 roku.
Akcje Serii A są uprzywilejowane co do głosu (na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu). Wszystkie akcje zostały
opłacone. Statut Emitenta przewiduje również utworzenie funduszu rezerwowego i dopuszcza możliwość utworzenia funduszy celowych
(w tym kapitału celowego na pokrycie strat Spółki).
Wartość nominalna każdej Akcji Emitenta wynosi 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda.
W latach 2004 – 2006 poprzednik prawny Emitenta działał w formie spółki jawnej pod firmą „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Sp. j., a
w związku z tym zarówno w dniu 1 stycznia 2007 r., jak i w dniu 31 grudnia 2006 r. na kapitał zakładowy poprzednika prawnego Emitenta
nie składały się żadne akcje. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi ponad 10% kapitału nie było opłacone w postaci
aktywów innych niż gotówka.
21.1.2.
Akcje, które nie reprezentują kapitału
Nie istnieją inne akcje niż akcje Emitenta tworzące kapitał zakładowy.
21.1.3.
Akcje będące w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub podmiotów
zależnych Emitenta
Emitent lub podmioty zależne od Emitenta nie posiadają na dzień zatwierdzenia Prospektu jakichkolwiek Akcji Emitenta.
21.1.4.
Zamienne, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami
Nie istnieją zamienne, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami dotyczące Emitenta.
21.1.5.
Wszelkie prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego lub
zobowiązania do podwyższenia kapitału zakładowego
Nie istnieją żadne uprawnienia do nabycia akcji lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego ani zobowiązania do podwyższenia kapitału zakładowego.
21.1.6.
Kapitał dowolnego członka Grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało
uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji
Nie istnieje kapitał członka Grupy będącego przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że
stanie się on przedmiotem opcji.
21.1.7.
Dane historyczne na temat kapitału zakładowego za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi
Do dnia 9 października 2007 r. Emitent działał jako spółka jawna pod firmą „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Sp. j. W powyższych latach
kapitał zakładowy Emitenta nie ulegał zmianom. Kapitał zakładowy poprzednika prawnego Emitenta, tj. spółki „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank
Progress” Sp. j. wynosił 3 250 192 PLN, przy czym każdy ze wspólników wniósł wkład w wysokości 1 625 096 PLN.
W dniu 1 października 2007 r. wspólnicy spółki „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Sp. j. podjęli uchwałę o przekształceniu przedmiotowej spółki w spółkę akcyjną w trybie art. 551 -574 k.s.h. Jednocześnie na mocy ww. uchwały pokrycie kapitału zakładowego spółki akcyjnej
nastąpiło poprzez wniesienie przez dotychczasowych wspólników spółki jawnej jej majątku, a który to majątek odpowiadał wysokości ich
udziałów kapitałowych w spółce jawnej, według stanu potwierdzonego opinią i raportem biegłego rewidenta z badaniem planu przekształcenia oraz wyceny aktywów i pasywów na dzień 31 maja 2007 r. oraz sprawozdaniem finansowym za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31
maja 2007 r. Jednocześnie spółka przekształcona stała się podmiotem wszystkich praw i obowiązków spółki przekształcanej, a także stała
się właścicielem dotychczasowego majątku spółki jawnej. W dniu 10 października 2007 roku przekształcona Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W późniejszym okresie wysokość kapitału zakładowego Emitenta nie uległa zmianie.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 171
część iII - Dokument Rejestracyjny
21.2.Statut
21.2.1.
Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta
Zgodnie z § 2 Statutu, przedmiotem działalności Emitenta jest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
45.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne,
43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
41.20.Z - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
42.99.Z - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
43.21.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych,
43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
43.31.Z - Tynkowanie,
43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,
43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 43.34.Z - Malowanie i szklenie, 55.10.Z- Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
55.52.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
49 - Transport lądowy,
49.41.Z - Transport drogowy towarów,
42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
68.20.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
46.- Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi
47.- Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem,
70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
74.14.B - Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.
172 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
21.2.2.
Podsumowanie wszystkich postanowień Statutu Emitenta oraz regulaminów Emitenta
odnoszących się do członków organów zarządzających i nadzorczych
Zarząd
Zasady funkcjonowania, obowiązki i uprawnienia Zarządu określa Statut Spółki w § 5 oraz regulamin pracy Zarządu zatwierdzony przez
Radę Nadzorczą. Regulamin Zarządu jest zamieszczony na stronie internetowej Spółki: www.rankprogress.pl.
Zgodnie z § 5.1 i § 5.3.1 Statutu, Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do reprezentacji Spółki upoważnieni są: 1)
Prezes Zarządu - jednoosobowo, 2) dwóch członków Zarządu łącznie lub 3) Członek Zarządu z prokurentem łącznie (§ 5.3.2).
Zarząd składa się z: 2 do 5 członków, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Nadzorczą bezwzględną większością głosów. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Członkowie Zarządu pierwszej
kadencji powołani zostali uchwałą z dnia 1 października 2007 r. o przekształceniu spółki pod firmą „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress”
Sp.j. w spółkę Rank Progress S.A. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą (§ 5.2 Statutu).
Zgodnie z § 5.4 Statutu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że
wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu (§ 5.4.2). Uchwały
Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu (§ 5.4.3).
Rada Nadzorcza
Zasady funkcjonowania, obowiązki i uprawnienia Rady Nadzorczej określa Statut Spółki w § 6 oraz regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony
przez Walne Zgromadzenie. Regulamin Rady Nadzorczej jest zamieszczony na stronie internetowej Spółki: www.rankprogress.pl.
Zgodnie z § 6 Statutu, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Kadencja członków pierwszej Rady Nadzorczej, powołanych uchwałą
o przekształceniu Spółki, o którym mowa w § 1.8 Statutu, trwa do dnia przyjęcia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego
za rok 2008. Członków następnych Rad Nadzorczych powołuje Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję.
Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być
wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji (§ 6.4.8 Statutu).
Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób (§ 6.1.5 Statutu).
Zgodnie z § 6.4.1 Statutu, Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego
Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie
dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.
Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszani członkowie Zarządu, z wyłączeniem posiedzeń dotyczących bezpośrednio członków
Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności i ustalania wynagrodzenia.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie
zostali zaproszeni na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas,
kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczy na piśmie, że
wyraża zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem
innego członka Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie
w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek
członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego
Rady Nadzorczej.
Zgodnie z § 6.5 Statutu, umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje Przewodniczący Rady
Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności
prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 173
część iII - Dokument Rejestracyjny
Zgodnie z § 6.6 Statutu, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu
Spółek Handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
•
ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia
straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
•
reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
•
zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej
do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
•
zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
•
podejmowanie uchwał, o których mowa w § 5.8.4 Statutu, tj. w sprawie zatwierdzenia Planu Inwestycyjnego,
•
wyrażanie zgody na zawarcie umowy lub większej ilości powiązanych ze sobą umów powodujących przyjęcie przez Spółkę
zobowiązań o wartości przekraczającej 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych),
•
wyrażanie zgody na nabycie oraz na zbycie składników majątku trwałego tj. wartości niematerialnych i prawnych, o wartości
przekraczającej 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych),
•
nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości powyżej 5 000 000 PLN
(słownie: pięć milionów złotych),
•
wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
•
wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,
•
wyrażanie zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia,
•
wyrażanie zgody na zawarcie przez członka Zarządu jakiejkolwiek umowy lub uzyskanie jakiegokolwiek świadczenia od Spółki
i jakiekolwiek podmiotu powiązanego ze Spółką,
•
wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo
Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,
•
wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umów o subemisję akcji,
•
wyrażenie zgody na powołanie przez Zarząd prokurenta,
•
ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
•
wyrażanie zgody na zatrudnianie osób pełniących funkcje kierownicze,
•
wyrażenie zgody na wyemitowanie przez Spółka warrantów subskrypcyjnych.
21.2.3.
Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z akcjami Emitenta
Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta określone są w Statucie Emitenta, w przepisach KSH, a także w innych przepisach. Celem
uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej.
Zgodnie z § 3.2.2 Statut, akcje Serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że
na jedną akcję przypadają dwa głosy. Akcje na okaziciela Emitenta Serii B dają prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Prawa o charakterze majątkowym związane z akcjami Spółki
1.
Prawo do dywidendy - udziału w zysku Spółki wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta,
przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 KSH). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej
samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia
uchwały o podziale zysku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty. Dzień
dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od tego dnia (art.
348 KSH).Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno wziąć pod uwagę regulacje Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych. Emitent jest zobowiązany poinformować Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, oraz o terminie dnia dywidendy i terminie wypłaty, przesyłając
niezwłocznie, lecz nie później niż 10 dni przed dniem dywidendy uchwałę właściwego organu Spółki w tych sprawach. Dzień
wypłaty może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazuje
powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim. Uczestnicy bezpośredni ustalają liczbę papierów wartościowych
dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach oraz przesyłają do Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych informacje o:
• wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy,
• łącznej kwocie należnego podatku dochodowego od osób prawnych, który powinien zostać pobrany przez Emitenta od dywidend
wypłacanych za pośrednictwem uczestnika,
• liczbie rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla osób będących podatnikami podatku od osób prawnych.
W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest pozostawić do dyspozycji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych środki przeznaczone
na realizację prawa do dywidendy. W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają
roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega
przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu po którym wygasa prawo do dywidendy. W przypadku
podatników, którzy nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, co do których powstaje obowiązek podatkowy od przychodów
z dywidend, mają zastosowanie stawki wynikające z zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów w sprawie zapobieżenia
podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobieranie podatku zgodnie z takimi umowami, wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi
zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą
174 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
administrację podatkową. Certyfikat rezydencji ma za zadanie wykazać czy dany podmiot objęty jest zakresem przedmiotowym
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, tzn. uprawniony jest do skorzystania z niższych, preferencyjnych stawek
opodatkowania ewentualnie do zwolnienia z podatku. W przypadku, gdy istnieją wątpliwości, płatnik potrąci podatek w ustawowej
wysokości. Jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej,
które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać stwierdzenia
nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. Kwota przeznaczona do podziału między
akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty
przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.
Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być
przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH). Obowiązujące w Polsce prawo
nie wprowadza innych regulacji dotyczących stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz kumulatywnego
lub niekumulatywnego charakteru wypłat. Z akcjami Emitenta nie jest związane inne od wskazanego powyżej prawa do udziału
w zyskach Emitenta, w szczególności Statut Emitenta nie przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania
imiennych świadectw założycielskich, w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki lub świadectw użytkowych
wydanych w zamian za akcje umorzone.
2.
Prawo poboru - prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. Na warunkach określonych
w art. 433 KSH akcjonariusze mogą zostać pozbawieni prawa poboru w części lub w całości w interesie Spółki w drodze uchwały
Walnego Zgromadzenia. Uchwała ta podjęta zostaje większością co najmniej czterech piątych głosów. Przepisów o konieczności
uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe
akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom
celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje
mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmują części lub wszystkich
oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane
w porządku obrad walnego zgromadzenia.
3.
Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Zgodnie
z art. 474 § 2 KSH majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku
do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym
zakresie.
4.
Prawo do zbywania posiadanych akcji. Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie.
5.
Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono
zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym
rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).
6.
Akcje Spółki mogą zostać umorzone. Akcje mogą być umorzone przez obniżenie kapitału zakładowego, za zgodą akcjonariusza
w drodze nabycia akcji przez Spółkę.
7. Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana
na żądanie akcjonariusza. (art.334 KSH w zw. § 3.2.5 Statutu Spółki). Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę
uprzywilejowania.
Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki
Z akcjami Spółki związane są następujące prawa korporacyjne:
1.
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1
KSH), przy czym prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki
na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) (art. 406 1 KSH), które
zwróciły się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406 3 KSH). Każdej Akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu (art.
411 KSH).
2.
Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie
w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH).
3.
Prawo do złożenia, w terminie 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wniosku o umieszczenie określonych
spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, przyznane Akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki (art. 401 § 1 KSH).
4.
Prawo do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących
spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad,
przyznane Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 4 KSH).
5.
Prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6.
Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 KSH.
7.
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy,
reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez
najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8.
Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej
lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie
na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 175
część iII - Dokument Rejestracyjny
i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej). Akcjonariusze mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać
umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie
podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 ustawy, wnioskodawcy mogą
wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do sądu rejestrowego w terminie 14 dni
od dnia podjęcia uchwały.
9.
Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428
KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji
dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono
ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek
do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH).
10. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych,
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, posiadającemu akcje
zdematerializowane oraz prawo tego akcjonariusza do imiennego zaświadczenia o prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu
spółki publicznej (art. 328 § 6 KSH).
11. Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem
sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395
§ 4 KSH).
12. Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania
odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 11 KSH).
13. Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym
Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).
14. Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co
najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego
na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).
15. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 2 KSH).
16. Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 KSH, jeżeli Spółka
nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
17. Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których
mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH
(w przypadku przekształcenia Spółki).
18. Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 KSH).
19. Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku
dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki
stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów
lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi
osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH).
21.2.4.
Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które
mają bardziej znaczący zakres, niż jest to wymagane przepisami prawa
Statut w zakresie działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, nie przewiduje zasad, które mają bardziej znaczący zakres niż jest
to wymagane przepisami prawa. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę.
Zgodnie ze Statutem Emitenta akcje Serii A są akcjami imiennymi, a pozostałe akcje są akcjami na okaziciela.
Statut Emitenta w zakresie działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, nie przewiduje zasad, które mają bardziej znaczący zakres,
niż jest to wymagane przepisami prawa.
Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują możliwość wydawania przez spółkę akcji o szczególnych uprawnieniach, a także indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia, które wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być
akcjonariuszem Spółki.
Akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne, a uprzywilejowanie, o którym mowa, może dotyczyć m.in. prawa
głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie może dotyczyć spółki publicznej, a ponadto jednej akcji nie można przyznać więcej niż 2 głosy i w przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela
lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom, uprzywilejowanie to wygasa. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą
przyznawać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom
uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to akcji niemych oraz zaliczek na poczet dywidendy) i nie korzystają one z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami (nie dotyczy akcji niemych). Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może
być wyłączone prawo głosu (akcje nieme), a nadto akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo
częściowo dywidendy w danym roku obrotowym, można przyznać prawo do wyrównania z zysku w następnych latach, nie później jednak
niż w ciągu kolejnych trzech lat obrotowych. Przyznanie szczególnych uprawnień można uzależnić od spełnienia dodatkowych oświadczeń
na rzecz spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane z akcją uprzywilejowaną po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego. Osobiste uprawnienia, jak wskazano wyżej, mogą być przyznane jedynie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi i dotyczyć mogą m.in.
prawa powoływania lub odwoływania członków Zarządu, rady nadzorczej lub prawa do otrzymywania oznaczonych oświadczeń od spółki.
176 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
Przyznanie osobistego uprawnienia można uzależnić od dokonania oznaczonych oświadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście należy stosować odpowiednio ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania
uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych.
Opisane zmiany praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji o szczególnych uprawnieniach oraz przyznanie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, muszą zostać zawarte w Statucie Spółki i w związku z tym wymagana jest zmiana Statutu w takim
zakresie. Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Uchwała zmieniająca statut powinna zawierać wskazanie akcji uprzywilejowanych lub odpowiednio oznaczenie podmiotu, któremu
przyznawane są osobiste uprawnienia, rodzaj uprzywilejowania akcji lub odpowiednio rodzaj osobistego uprawnienia oraz ewentualnie
dodatkowe warunki, od których spełnienia uzależnione jest przyznanie uprzywilejowania akcji lub odpowiednio osobistego uprawnienia.
Uchwała dotycząca zmiany statutu zapada większością trzech czwartych głosów, przy czym uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca oświadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 Kodeksu
Spółek Handlowych, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy (art. 415 Kodeksu Spółek Handlowych). Statut Emitenta nie
ustanawia surowszych warunków podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu. Jeżeli zmiana Statutu nie jest związana z podwyższeniem
kapitału zakładowego po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd ma 3 miesiące na zgłoszenie do sądu rejestrowego zmiany
statutu (art. 430 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).
21.2.5.
Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy
oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie z zasadami uczestnictwa
w nich
Sposób zwoływania Walnych Zgromadzeń oraz zasady uczestnictwa w nich określają odpowiednie postanowienia Statutu oraz Kodeksu
Spółek Handlowych i innych przepisów prawa.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno sie odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 Kodeksu
Spółek Handlowych). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje sie w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, a także
gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane (art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych).
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd (art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Zgodnie z § 10 ust. 3 Statutu, Zgromadzenie nadzwyczajne
zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej
1/20 cześć kapitału akcyjnego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła
Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorcza (art. 395 § 2 Kodeksu
Spółek Handlowych).
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia (art. 400 § 1 Kodeksu
Spółek Handlowych). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie
zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sad wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia. Zgromadzenie podejmuje uchwale rozstrzygająca, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka (art. 401 Kodeksu Spółek Handlowych).
Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia należy do Zarządu. Obowiązek ten obejmuje wszystkie wynikające z przepisów
prawa powinności Zarządu, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne do zwołania i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie zwołuje sie przez jednorazowe ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przewidzianym dla ogłoszeń Spółki. Powinno być ono dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu
należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych
lub zmienionych postanowień Statutu (art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych). Ponadto Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się
przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie
z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia (4021
Kodeksu Spółek Handlowych).
Walne Zgromadzenie odbywa sie w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie spółki publicznej może odbyć się także w miejscowości będącej
siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu (art. 403 Kodeksu Spółek Handlowych).
Spółka publiczna prowadzi własną stronę internetową (4023 Kodeksu Spółek Handlowych) i zamieszcza na niej od dnia zwołania walnego
zgromadzenia:
•
•
ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,
informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także
o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
•
•
dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
•
formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane
bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.
projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed
terminem walnego zgromadzenia,
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 177
część iII - Dokument Rejestracyjny
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed
datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych (4061 Kodeksu Spółek Handlowych). Uprawnieni z akcji imiennych
i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. (4062 Kodeksu Spółek
Handlowych). Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli
dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane
przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub
firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów
akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na żądanie
uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego
zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (4063 Kodeksu
Spółek Handlowych).
W Walnym Zgromadzeniu maja prawo uczestniczyć z prawem głosowania:
•
akcjonariusze będący właścicielami akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przez terminem
Walnego Zgromadzenia,
•
akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, jeżeli złoża Zarządowi Spółki akcje przynajmniej na tydzień przed odbyciem
Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich do zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia
o zdeponowaniu akcji (u notariusza, w biurze maklerskim itp.) zawierające wymienione liczby akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą
wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia,
•
pełnomocnicy akcjonariuszy, pod warunkiem uprzedniego złożenia pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnikami na Walnym
Zgromadzeniu nie może być Członek Zarządu ani pracownik Spółki. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika
stosuje sie do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela (art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych).
Ponadto w Walnym Zgromadzeniu maja prawo uczestniczyć:
•
•
•
członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie doradcy i specjaliści,
notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo
firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać
adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy
za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad
w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych).
Osoby wyznaczone przez Zarząd, na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzają
listę obecności, która zostaje wyłożona przy wejściu do sali obrad. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają swoją
obecność podpisem na liście obecności i odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy
nazwisku mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako pełnomocnicy.
Informacje na temat daty, godziny i miejsca Walnego Zgromadzenia Spółki publicznej wraz z jego szczegółowym porządkiem obrad oraz
datą i godziną, do której należy składać imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu, wraz ze wskazaniem miejsca, w którym należy je złożyć, a w przypadku zamierzonej zmiany statutu – ze wskazaniem dotychczas obowiązujących jego
postanowień i treści proponowanych zmian albo projektu nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem jego nowych lub zmienionych postanowień, powinny zostać podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, co najmniej na 22 dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie co najmniej na 8 dni przed terminem walnego zgromadzenia należy podać do publicznej
wiadomości treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych z punktu widzenia podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.
Regulamin Walnego Zgromadzenia szczegółowo określa także zasady zarządzania przerw w obradach oraz wznawiania obrad. Regulamin
Walnego Zgromadzenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki: www.rankprogress.pl.
21.2.6.
Opis postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować
opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem
Statut i regulaminy Emitenta nie zawierają postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany
kontroli nad Emitentem.
21.2.7.
Wskazanie postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, jeśli takie istnieją, regulujących
progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu
posiadania akcji przez akcjonariusza
Statut Spółki oraz regulaminy obowiązujące w Spółce nie zawierają postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. Obowiązki takie wynikają jednakże z Ustawy o Ofercie
Publicznej.
178 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
21.2.8.
Opis warunków nałożonych zapisami Statutu lub regulaminami Emitenta, którym podlegają
zmiany kapitału, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne, niż określone wymogami
obowiązującego prawa
Statut Spółki ani regulaminy w niej obowiązujące nie zawierają postanowień odnośnie do zmian w kapitale, które są bardziej rygorystyczne,
niż te określone wymogami Kodeksu Spółek Handlowych.
22. Istotne umowy
Podsumowanie wszystkich istotnych umów, innych niż umowy zawarte w normalnym toku działalności, których stroną jest Emitent lub
spółki z Grupy, przy czym umową istotną jest umowa która stanowi ponad 10% kapitałów własnych Emitenta.
22.1.Umowy kredytowe kontynuowane
1. Umowa o dewizowy kredyt inwestycyjny z dnia 5 grudnia 2005 r. z BZ WBK S.A. wraz z aneksami nr 1 – 16.
Na mocy umowy z dnia 5 grudnia 2005 roku wraz z aneksami (1-16) Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu udzielił Emitentowi dewizowego
kredytu inwestycyjnego w wysokości do kwoty 20 000 tys. EUR.
Emitent zobowiązał się dokonać spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 31 sierpnia 2014 r. z zastrzeżeniem, że ostateczny termin spłaty
kredytu może zostać wydłużony do 31 sierpnia 2016 r. po spełnieniu przez Emitenta dodatkowych warunków.
Strony uzgodniły przy tym, iż Bank udzielił przedmiotowego kredytu, na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zakończonych wg
stanu na dzień 20 listopada 2007 r. oraz na sfinansowanie działalności gospodarczej Kredytobiorcy.
Wykorzystana kwota kredytu zaewidencjonowana na Rachunku Kredytowym oprocentowana jest według zmiennej stawki EURIBOR dla
jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w euro powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,00 punktów procentowych (Marża).
Jednocześnie Strony postanowiły, iż od pierwszego dnia okresu odsetkowego następującego po dacie zawarcia transakcji IRS (transakcji
zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej) marża zostanie obniżona do poziomu 3,50 punktu procentowego, przy czym transakcja IRS
winna być zawarta do 31 grudnia 2009 r.
Odsetki i raty kapitałowe od kredytu są płatne na koniec każdego miesiąca, przy czym raty kapitałowe są równe i płatne w wysokości odzwierciedlającej 1,5% roczną amortyzację kredytu. Dodatkowo BZ WBK ma prawo do pobierania 80% nadwyżki zdefiniowanej jako przychód z najmu netto pomniejszony o roczną całkowitą ratę kredytową i o aktualnie obowiązującą stawkę podatkową podatku dochodowego
od osób prawnych na spłatę ostatniej raty kapitałowej.
Emitent w związku z udzielonym kredytem, w celu zabezpieczenia roszczeń Banku, udzielił prawnego zabezpieczenia w postaci:
•
hipoteki zwykłej łącznej w kwocie 20 000 tys. EUR na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. NMP 6 w Legnicy (KW
nr 66547), na udziale wynoszącym 3097/10000 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. NMP 9 w Legnicy (KW
nr 43810), na nieruchomościach stanowiących osiem lokali użytkowych położonych w Legnicy przy ul. NMP 3, 4, 5, 6, 10 12, 1.2 oraz
9 (KW 64222, 64223, 64224, 64225, 65948, 65949, 65950, 70428) oraz na nieruchomości stanowiącej niezabudowany grunt położony
przy ul. Grodzkiej w Legnicy (KW 44733), wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
•
hipoteki kaucyjnej łącznej do kwoty 1 000 tys. EUR na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. NMP 6 w Legnicy (KW
nr 66547), na udziale wynoszącym 9968/10000 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. NMP 9 w Legnicy (KW
nr 43810), na nieruchomościach stanowiących osiem lokali użytkowych położonych w Legnicy przy ul. NMP 3, 4, 5, 6, 10 12, 1.2 oraz
9 (KW 64222, 64223, 64224, 64225, 65948, 65949, 65950, 70428) oraz na nieruchomości stanowiącej niezabudowany grunt położony
przy ul. Grodzkiej w Legnicy (KW 44733), wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
•
cesji wierzytelności z całości umów najmu powierzchni w „Galerii Piastów” przy ul. NMP 9 w Legnicy,
•
zestawu finansowego na rachunku wydzielonym wraz z blokadą środków do kwoty 700 tys. PLN; w przypadku obniżenia wskaźnika
DSCR poniżej kwoty 1,2, kwota blokady środków na rachunku wydzielonym zostanie podwyższona przez Bank do kwoty 1 700 tys.
PLN.
Emitent zobowiązał się także m.in. do utrzymywania wskaźników finansowych na poziomie:
•
LTV (loan to value – stosunek udzielonego kredytu do wartości rynkowej zabezpieczenia) nie wyższym niż 75%,
•
DSCR (debt service coverage ratio – wskaźnik pokrycia płatności wynikających z kredytów bieżącymi wpływami finansowymi)
nie niższym niż 1,2 mierzonym kwartalnie, począwszy od danych za 12.2006 r., na bazie przychodów z umów najmu powierzchni
w „Galerii Piastów” oraz kosztów eksploatacyjnych tego obiektu.
W zakresie roszczeń Banku wynikających z tytułu udzielenia kredytu Emitent poddał się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. Po ewentualnym wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego wierzytelność Banku oprocentowana jest wg stawki zmiennej
odpowiadającej dwukrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego NBP.
Emitent zobowiązał się także do pisemnego informowania Banku o działaniach dotyczących emisji obligacji zamiennych, przejmowania
innych podmiotów lub fuzji z innymi podmiotami oraz zmian statutu, które byłyby niezgodne z umową.
W ocenie Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy, a zatem nie
istnieje ryzyko wypowiedzenia umowy z winy Emitenta.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 179
część iII - Dokument Rejestracyjny
2.Umowa o kredyt inwestycyjny na uwolnienie kapitału ze zrealizowanej inwestycji zakupu gruntu (tzw. Equity Release)
z BZ WBK S.A. we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2008 r. wraz z aneksami 1 – 4.
W dniu 11 stycznia 2008 roku Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu udzielił Emitentowi kredytu złotowego (wraz z aneksami 1 – 4)
w wysokości 30 000 tys. PLN przeznaczonego na uwolnienie kapitału ze zrealizowanej inwestycji zakupu gruntu (tzw. Equity Release) poprzez finansowanie przyrostu wartości nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej, objętych księgami wieczystymi
nr WR1K/00122955/0, WR1K/00122953/6, WR1K/00122952/9, WR1K/00122957/4, WR1K/00121781/2, który zostanie przeznaczony na zakup
nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Olimpijskiej objętej księgą wieczystą nr KA1K/00039722/1.
Emitent był zobowiązany ostatecznie spłacić całość zadłużenia tj. kwotę 30 000 tys. PLN z tytułu kredytu w dniu 31 stycznia 2010 roku.
Oprocentowanie kredytu jest ustalone według zmiennej stopy stanowiącej sumę stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych i marży Banku w wysokości 3,50 punktu procentowego. Odsetki płatne są miesięcznie na koniec każdego miesiąca.
Zabezpieczeniem kredytu są:
1.
wpływy na rachunek bieżący stanowią zabezpieczenie kredytu, udzielonego na podstawie niniejszej umowy i nie mogą być
cedowane na rzecz innych wierzycieli,
2.
hipoteka zwykła łączna w kwocie 30 000 tys. PLN na zabezpieczenie kapitału oraz hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 1 500 tys. PLN
na zabezpieczenie odsetek na następujących nieruchomościach:
• użytkowaniu wieczystym i prawie własności budynków, nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej, działka nr 3/7, objętej
księgą wieczystą nr WR1K/00122955/0,
• użytkowaniu wieczystym nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej, działka 2/3, objętej księgą wieczystą
nr WR1K/00121781/2,
• użytkowaniu wieczystym i prawie własności budynków, nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej, działka nr 3/5, objętej
księgą wieczystą nr WR1K/00122953/6,
• użytkowaniu wieczystym i prawie własności budynków, nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej, działka nr 3/4, objętej
księgą wieczystą nr WR1K/00122952/9,
• użytkowaniu wieczystym i prawie własności budynków, nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej, działka nr 3/15, objętej
księgą wieczystą nr WR1K/00122957/4,
• użytkowaniu wieczystym i prawie własności budynków, nieruchomości zabudowanej budynkami magazynowymi, działki 74/22,
74/24, 74/29, 74/30, 74/40, 92/11, 74/43, położonej w Katowicach przy ul. Olimpijskiej, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00039722/1,
3.
kaucja w wysokości 600 tys. PLN.
Ponadto akcjonariusze Emitenta Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki zostali zobowiązaniu do niedokonywania zmian właścicielskich w całym
okresie kredytowania, powodujących obniżenie przypadających na nich głosów na walnym zgromadzeniu do mniej niż 60% głosów ogółem.
Emitent nie dokonał spłaty kredytu udzielonego na podstawie niniejszej umowy w terminie do 31 stycznia 2010 r. Na wniosek Emitenta,
komitet kredytowy banku BZ WBK SA, który odbył się 8 kwietnia 2010 r., zatwierdził uzgodnione z Emitentem warunki dalszej współpracy
objętej zakresem niniejszej umowy kredytowej, wg których termin spłaty kredytu przedłużono do 30 czerwca 2010 r. Spłata kredytu ma nastąpić w wyniku pozyskania przez Emitenta środków finansowych ze sprzedaży Centrum Handlowego Twierdza w Kłodzku, o którym mowa
w punkcie 5.2.1.3 III Rozdziału niniejszego Prospektu.
Emitent podjął już odpowiednie działania zmierzające do sprzedaży Centrum Handlowego Twierdza, m. in. podpisał z potencjalnym inwestorem list intencyjny, który określa sposób wyliczenia ceny sprzedaży, harmonogram jej przeprowadzenia, warunki i terminy płatności.
W konsekwencji, Emitent nie przewiduje istotnego ryzyka związanego z wypowiedzeniem umowy z winy Emitenta.
3. Umowa o kredyt złotowy na bieżącą działalność gospodarczą z dnia 12 marca 2008 r. z Deutsche Bank PBC S.A.
w Warszawie Oddział Legnica wraz z aneksem nr 1 – 6.
Na mocy umowy z dnia 12 marca 2008 roku (wraz z aneksami 1 – 6) Deutsche Bank PBC S.A. w Warszawie Oddział w Legnicy udzielił Emitentowi kredytu złotowego w rachunku bieżącym w wysokości 5 000 tys. PLN przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.
Kredyt został udzielony na okres od dnia 12 marca 2008 roku do dnia 17 września 2010 roku. Emitent jest zobowiązany spłacić całość zadłużenia z tytułu kredytu do dnia 16 września 2010 roku.
Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych i marży Banku
w wysokości 2,5 punktu procentowego. Od kwoty wykorzystywanego kredytu Bank nalicza i pobiera odsetki w miesięcznych okresach obrachunkowych, na ostatni dzień miesiąca, z wyjątkiem ostatniej raty odsetkowej naliczanej na dzień zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu.
Spłata zadłużenia Emitenta z tytułu kredytu musi mieć równorzędną pozycję w stosunku do innych źródeł finansowania Emitenta.
Zabezpieczeniem kredytu jest:
•
pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkiem bieżącym Emitenta;
•
oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 96-98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe;
•
depozyty środków pieniężnych złożone w trybie art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe na rachunku w Banku
przez spółkę MB Progress Capital Limited w maksymalnej wysokości 5 075 tys. PLN.
W ocenie Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy, a zatem nie
istnieje ryzyko wypowiedzenia umowy z winy Emitenta.
180 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
4. Umowa o kredyt inwestycyjny z BZ WBK S.A. we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2008 r. wraz z aneksami nr 1 – 7.
W dniu 5 czerwca 2008 r. Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu podpisał z Emitentem wraz z aneksami (1 – 7) umowę o kredyt inwestycyjny do wysokości 98 530 tys. PLN przeznaczonego na budowę galerii handlowo-usługowej („Galeria Piastów II”), obiektu kinowego oraz
obiektu handlowo-usługowo-mieszkaniowego położonego w Legnicy przy ul. Grodzkiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW
nr LEIL/00044733/3, i przy ul. Najświętszej Marii Panny 18a, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr LEIL/00044707/2 (Rozbudowa
„Galerii Piastów”), oraz na finansowanie odsetek do dnia zakończenia budowy inwestycji, finansowanie prowizji przygotowawczej i całkowitą spłatę kredytu udzielonego na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny na uwolnienie kapitału ze zrealizowanej inwestycji (tzw. Equity
Release) nr K0005116 z dnia 4 kwietnia 2008 roku.
Emitent zobowiązał się dokonać spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 31 sierpnia 2014 r. z zastrzeżeniem, że ostateczny termin spłaty
kredytu może zostać wydłużony do 31 sierpnia 2016 r. po spełnieniu przez Emitenta dodatkowych warunków.
Wykorzystana kwota kredytu zaewidencjonowana na rachunku kredytowym w euro oprocentowana jest według zmiennej stawki EURIBOR
dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w euro powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,00 punktów procentowych.
Jednocześnie Strony postanowiły, iż od pierwszego dnia okresu odsetkowego następującego po dacie zawarcia transakcji IRS (transakcji
zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej) marża zostanie obniżona do poziomu 3,50 punktu procentowego, przy czym transakcja IRS
winna być zawarta do 31 grudnia 2009 r.
Wykorzystana kwota kredytu zaewidencjonowana na Rachunku kredytowym w złotówkach oprocentowana jest według zmiennej stawki
WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,00 punktów procentowych. Od pierwszego dnia okresu odsetkowego następującego po dacie zawarcia ww. Transakcji IRS marża zostanie obniżona do poziomu
3,50 punktu procentowego.
Odsetki i raty kapitałowe od kredytu są płatne na koniec każdego miesiąca, przy czym raty kapitałowe są równe i płatne w wysokości odzwierciedlającej 1,5% roczną amortyzację kredytu. Dodatkowo BZ WBK ma prawo do pobierania 80% nadwyżki zdefiniowanej jako przychód z najmu netto pomniejszony o roczną całkowitą ratę kredytową i o aktualnie obowiązującą stawkę podatkową podatku dochodowego
od osób prawnych na spłatę ostatniej raty kapitałowej.
Emitent w związku z udzielonym kredytem, w celu zabezpieczenia roszczeń Banku, udzielił prawnego zabezpieczenia w postaci:
2.
Hipoteki zwykłej łącznej w kwocie 27 852 145,79 EUR na zabezpieczenie kapitału i hipoteki kaucyjnej łącznej do kwoty 13 926 072,89
EUR na zabezpieczenie odsetek od kwoty kredytu wyrażonej w EUR i zaewidencjonowanej na Walutowym Rachunku Kredytu, na:
• udziale w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem 243 oraz 836/1 o obszarze 0,3033 ha wynoszącym 3097/10000 części i własności budynku – pawilonu handlowego z wyłączeniem lokalu użytkowego nr 2 oraz części wspólnych
budynku, położonych w Legnicy, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, wpisanych w księdze wieczystej KW nr LE1L/00043810/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych, przypadającym Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą
w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy
oznaczony numerem 3, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064222/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział
Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy
oznaczony numerem 4, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064223/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział
Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy
oznaczony numerem 5, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064224/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział
Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy
oznaczony numerem 6, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064225/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział
Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy
oznaczony numerem 10, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00065948/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy
oznaczony numerem 12, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00065949/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy
oznaczony numerem 1.2, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00065950/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy
oznaczony numerem 9, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00070428/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział
Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmującej działki gruntu oznaczone numerami 812 oraz 813 o łącznej po-
wierzchni 0,1339 ha, położonej w Legnicy, przy ul. Najświętszej Marii Panny 6, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00066547/2,
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych, przypadające Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą
w Legnicy,
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 181
część iII - Dokument Rejestracyjny
• nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem 789/1, o powierzchni 0,5365 ha, położonej w Legnicy,
przy ul. Grodzkiej, wpisanej w KW nr LE1L/00044733/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział Ksiąg Wieczystych,
• nieruchomości położonej w Legnicy przy ulicy Grodzkiej, działka nr 837, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem LE1L/00063592/1,
• nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Najświętszej Marii Panny nr 18A, działka nr 296/1, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem LE1L/00044707/2,
• nieruchomości położonej w Łagowie, gmina Zgorzelec, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą pod numerem JG1Z/00039600/9,
• nieruchomości położonej w Łagowie, gmina Zgorzelec, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą pod numerem JG1Z/00044433/5,
3.
Hipoteki zwykłej łącznej w kwocie 6 148 289,91 PLN na zabezpieczenie kapitału i hipoteki kaucyjnej łącznej do kwoty 3 074 144,96
PLN na zabezpieczenie odsetek od kwoty kredytu wyrażonej w PLN i zaewidencjonowanej na Rachunku Kredytu, na:
• udziale w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem 243 oraz 836/1 o obszarze 0,3033 ha wynoszącym 3097/10000 części i własności budynku – pawilonu handlowego z wyłączeniem lokalu użytkowego nr 2 oraz części wspólnych
budynku, położonych w Legnicy, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, wpisanych w księdze wieczystej KW nr LE1L/00043810/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych, przypadającym Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą
w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy
oznaczony numerem 3, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064222/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział
Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy
oznaczony numerem 4, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064223/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział
Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy
oznaczony numerem 5, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064224/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział
Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy
oznaczony numerem 6, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064225/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział
Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy
oznaczony numerem 10, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00065948/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy
oznaczony numerem 12, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00065949/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy
oznaczony numerem 1.2, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00065950/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy
oznaczony numerem 9, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00070428/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział
Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmującej działki gruntu oznaczone numerami 812 oraz 813 o łącznej po-
wierzchni 0,1339 ha, położonej w Legnicy, przy ul. Najświętszej Marii Panny 6, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00066547/2,
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych, przypadające Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą
w Legnicy,
• nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem 789/1, o powierzchni 0,5365 ha, położonej w Legnicy,
przy ul. Grodzkiej, wpisanej w KW nr LE1L/00044733/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział Ksiąg Wieczystych,
• nieruchomości położonej w Legnicy przy ulicy Grodzkiej, działka nr 837, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem LE1L/00063592/1,
• nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Najświętszej Marii Panny nr 18A, działka nr 296/1, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem LE1L/00044707/2,
• nieruchomości położonej w Łagowie, gmina Zgorzelec, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą pod numerem JG1Z/00039600/9,
• nieruchomości położonej w Łagowie, gmina Zgorzelec, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą pod numerem JG1Z/00044433/5.
4.
Cesji praw z polisy ubezpieczeniowej od ryzyk budowlanych Inwestycji, a po jej zakończeniu cesji praw z polisy ubezpieczeniowej
„Galerii Piastów II”, w terminie do 14 dni od Dnia zakończenia budowy „Galerii Piastów II”.
5.
Cesji wierzytelności z obecnych i przyszłych umów najmu powierzchni „Galerii Piastów II”.
182 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
6.
Umowy blokady środków na Rachunku pomocniczym.
7.
Dodatkowego zabezpieczenia w postaci podporządkowania spłacie niniejszego kredytu, pożyczki udzielonej Kredytobiorcy przez
firmę HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.
8.
Podporządkowania spłacie niniejszego kredytu pożyczki udzielonej Kredytobiorcy przez spółkę KMM Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu
ul. Kiepury 6/8.
Ponadto Emitent w związku z ww. Umową o IRS, w szczególności w związku z:
• wierzytelnością z tytułu odsetek, do których zapłaty Klient zobowiązany będzie w wysokości i na zasadach określonych w Umowie
IRS, w tym również odsetek umownych za opóźnienie,
• wierzytelnościami wynikających z kosztów, które Bank poniesie w przypadku rozwiązania umowy IRS przed okresem jej obowiązywania z powodu okoliczności, które na podstawie Umowy ramowej uprawniają Bank do rozwiązania Umowy IRS, w tym kosztów
wynikających z zawarcia przez Bank na rynku pieniężnym transakcji o treści odpowiadającej pierwotnemu zobowiązaniu Klienta
wobec Banku, tak aby zapewnić spełnienie świadczenia Banku w stosunku do osób trzecich, wynikającego z transakcji zawartych
w następstwie zawarcia Umowy IRS,
• wierzytelnościami z tytułu roszczeń odszkodowawczych za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez Klienta,
jeżeli wysokość faktycznie poniesionej przez Bank szkody przewyższa wysokość odsetek umownych za opóźnienie i innych wpłaconych przez Klienta kwot,
ustanowi hipotekę kaucyjną łączną do kwoty 4 036 960,62 EUR na:
• udziale w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem 243 oraz 836/1 o obszarze 0,3033 ha wynoszącym
3097/10000 części i własności budynku – pawilonu handlowego z wyłączeniem lokalu użytkowego nr 2 oraz części wspólnych budynku, położonych w Legnicy, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, wpisanych w księdze wieczystej KW nr LE1L/00043810/0 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych, przypadającym Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy ozna-
czony numerem 3, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064222/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg
Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy oznaczony numerem 4, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064223/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg
Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy ozna-
czony numerem 5, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064224/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg
Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy ozna-
czony numerem 6, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064225/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg
Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy ozna-
czony numerem 10, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00065948/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg
Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy ozna-
czony numerem 12, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00065949/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg
Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy oznaczony numerem 1.2, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00065950/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg
Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy oznaczony numerem 9, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00070428/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg
Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmującej działki gruntu oznaczone numerami 812 oraz 813 o łącznej powierzchni
0,1339 ha, położonej w Legnicy, przy ul. Najświętszej Marii Panny 6, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00066547/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych, przypadające Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem 789/1, o powierzchni 0,5365 ha, położonej w Legnicy, przy
ul. Grodzkiej, wpisanej w KW nr LE1L/00044733/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział Ksiąg Wieczystych,
• nieruchomości położonej w Legnicy przy ulicy Grodzkiej, działka nr 837, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą pod numerem LE1L/00063592/1,
• nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Najświętszej Marii Panny nr 18A, działka nr 296/1, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem LE1L/00044707/2.
Emitent zobowiązał się także m.in. do utrzymywania wskaźników finansowych na poziomie:
• LTV (loan to value – stosunek udzielonego kredytu do wartości rynkowej zabezpieczenia) nie wyższym niż 70%,
• DSCR (debt service coverage ratio – wskaźnik pokrycia płatności wynikających z kredytów bieżącymi wpływami finansowymi) wyliczany wyłącznie na bazie przychodów z umów najmu powierzchni „Galerii Piastów II” oraz kosztów eksploatacyjnych „Galerii Piastów II” na poziomie nie niższym niż 1,05 w III i IV kwartale 2009 r. oraz I i II 2010 r. oraz 1,10 w późniejszych okresach.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 183
część iII - Dokument Rejestracyjny
W zakresie roszczeń Banku wynikających z tytułu udzielenia kredytu Emitent poddał się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. Po ewentualnym wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego wierzytelność Banku oprocentowana jest wg stawki zmiennej
odpowiadającej dwukrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego NBP.
Emitent zobowiązał się także do pisemnego informowania Banku o działaniach dotyczących emisji obligacji zamiennych, przejmowania
innych podmiotów lub fuzji z innymi podmiotami oraz zmian statutu, które byłyby niezgodne z umową.
W ocenie Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy, a zatem nie
istnieje ryzyko wypowiedzenia umowy z winy Emitenta.
Dodatkowo akcjonariusze Emitenta Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki zostali zobowiązani do niedokonywania zmian właścicielskich w całym
okresie kredytowania, powodujących obniżenie przypadających na nich głosów na Walnym Zgromadzeniu do mniej niż 60% głosów ogółem.
Ponadto Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki zobowiązali się, iż nie będą korzystać z prawa do dywidendy bez zgody Banku, przy czym zgoda
taka została przez Bank udzielona pod warunkiem, że dywidenda nie przekroczy 25% skonsolidowanego zysku netto Emitenta oraz 50%
jednostkowego zysku netto Emitenta wykazanego za rok obrotowy poprzedzający rok obrotowy, w którym następuje wypłata dywidendy,
wskaźnik ustalony jako kwota zysku zatrzymanego za rok obrotowy poprzedzający rok obrotowy, w którym następuje wypłata dywidendy
w relacji do sumy rat kapitałowych przypadających na rok obrotowy, w którym następuje wypłata dywidendy będzie nie niższy niż 1,2 i nie
występują naruszenia warunków umów kredytowych zawartych między Rank Progress S.A. a BZ WBK.
W ocenie Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy, a zatem nie
istnieje ryzyko wypowiedzenia umowy z winy Emitenta.
5. Umowa o rewolwingowy kredyt obrotowy z BZ WBK S.A. we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2008 r. wraz z aneksami
nr 1 i 2.
W dniu 6 czerwca 2008 roku Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu podpisał umowę (wraz z aneksami 1 i 2) z Emitentem o rewolwingowy
kredyt obrotowy do wysokości 7 000 tys. PLN przeznaczonego na finansowanie rozliczeń z tytułu podatku VAT dotyczącego Rozbudowy
„Galerii Piastów”, położonej w Legnicy przy ul. Grodzkiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr LEIL/00044733/3, i przy ul. Najświętszej Marii Panny 18a, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr LEIL/00044707/2.
Emitent był zobowiązany ostatecznie spłacić całość zadłużenia z tytułu kredytu w dniu 31 marca 2010 roku.
Oprocentowanie kredytu zostało ustalone według zmiennej stopy stanowiącej sumę stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN powiększonej o marżę Banku w wysokości 3,50 punkty procentowe.
Zabezpieczeniem kredytu są:
1.
hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 7 300 tys. PLN na zabezpieczenie kapitału i odsetek na:
• udziale w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem 243 oraz 836/1 o obszarze 0,3033 ha wynoszącym
3097/10000 części i własności budynku – pawilonu handlowego z wyłączeniem lokalu użytkowego nr 2 oraz części wspólnych budynku, położonych w Legnicy, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, wpisanych w księdze wieczystej KW nr LE1L/00043810/0 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych, przypadającym Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy ozna-
czony numerem 3, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064222/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg
Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy oznaczony numerem 4, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064223/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg
Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy ozna-
czony numerem 5, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064224/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg
Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy ozna-
czony numerem 6, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064225/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg
Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy ozna-
czony numerem 10, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00065948/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg
Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy ozna-
czony numerem 12, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00065949/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg
Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy oznaczony numerem 1.2, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00065950/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg
Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal użytkowy oznaczony numerem 9, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00070428/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg
Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
184 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
• prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmującej działki gruntu oznaczone numerami 812 oraz 813 o łącznej powierzchni
0,1339 ha, położonej w Legnicy, przy ul. Najświętszej Marii Panny 6, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00066547/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych, przypadające Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
• nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem 789/1, o powierzchni 0,5365 ha, położonej w Legnicy, przy
ul. Grodzkiej, wpisanej w KW nr LE1L/00044733/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział Ksiąg Wieczystych,
• nieruchomości położonej w Legnicy przy ulicy Grodzkiej, działka nr 837, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą pod numerem LE1L/00063592/1,
• nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Najświętszej Marii Panny nr 18A, działka nr 296/1, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem LE1L/00044707/2,
• nieruchomości położonej w Łagowie, gmina Zgorzelec, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą pod numerem JG1Z/00039600/9,
• nieruchomości położonej w Łagowie, gmina Zgorzelec, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą pod numerem JG1Z/00044433/5.
2.
Umowy blokady środków na Rachunku pomocniczym.
Dodatkowo akcjonariusze Emitenta Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki zostali zobowiązaniu do niedokonywania zmian właścicielskich w całym okresie kredytowania, powodujących obniżenie przypadających na nich głosów na walnym zgromadzeniu do mniej niż 60% głosów
ogółem.
Ponadto Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki zobowiązali się, iż nie będą korzystać z prawa do dywidendy bez zgody Banku, przy czym zgoda
taka została przez Bank udzielona pod warunkiem, że dywidenda nie przekroczy 25% skonsolidowanego zysku netto Emitenta oraz 50%
jednostkowego zysku netto Emitenta wykazanego za rok obrotowy poprzedzający rok obrotowy w którym następuje wypłata dywidendy,
wskaźnik ustalony jako kwota zysku zatrzymanego za rok obrotowy poprzedzający rok obrotowy, w którym następuje wypłata dywidendy
w relacji do sumy rat kapitałowych przypadających na rok obrotowy, w którym następuje wypłata dywidendy będzie nie niższy niż 1,2 i nie
występują naruszenia warunków umów kredytowych zawartych między Rank Progress S.A. a BZ WBK.
Emitent nie dokonał spłaty kredytu udzielonego na podstawie niniejszej umowy w terminie do 31 marca 2010 r. Na wniosek Emitenta,
komitet kredytowy banku BZ WBK SA, który odbył się 8 kwietnia 2010 r., zatwierdził uzgodnione z Emitentem warunki dalszej współpracy
objętej zakresem niniejszej umowy kredytowej, wg których termin spłaty kredytu przedłużono do 30 czerwca 2010 r. Spłata kredytu ma nastąpić w wyniku pozyskania przez Emitenta środków finansowych ze sprzedaży Centrum Handlowego Twierdza w Kłodzku, o którym mowa
w punkcie 5.2.1.3 III Rozdziału niniejszego Prospektu.
Emitent podjął już odpowiednie działania zmierzające do sprzedaży Centrum Handlowego Twierdza, m. in. podpisał z potencjalnym inwestorem list intencyjny, który określa sposób wyliczenia ceny sprzedaży, harmonogram jej przeprowadzenia, warunki i terminy płatności.
W konsekwencji, Emitent nie przewiduje istotnego ryzyka związanego z wypowiedzeniem umowy z winy Emitenta.
6.Umowa o kredyt złotowy na bieżącą działalność gospodarczą z dnia 17 września 2008 r. z Deutsche Bank PBC w Warszawie Oddział Legnica wraz z aneksem nr 1 – 3.
Na mocy umowy z dnia 17 września 2008 r. (wraz z aneksami 1 – 3) Deutsche Bank PBC S.A. w Warszawie Oddział w Legnicy udzielił Emitentowi odnawialnego obrotowego kredytu złotowego do maksymalnej wysokości 13 500 tys. PLN, przeznaczonego na finansowanie bieżącej
działalności gospodarczej Emitenta.
Kredyt został udzielony na okres od dnia 12 marca 2008 roku do dnia 17 września 2010 roku. Emitent jest zobowiązany spłacić całość zadłużenia z tytułu kredytu do dnia 16 września 2010 roku.
Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych i marży Banku
w wysokości 2,5 punktu procentowego. Od kwoty wykorzystywanego kredytu Bank nalicza i pobiera odsetki w miesięcznych okresach obrachunkowych, na ostatni dzień miesiąca, z wyjątkiem ostatniej raty odsetkowej naliczanej na dzień zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu.
Spłata zadłużenia Emitenta z tytułu kredytu musi mieć równorzędną pozycję w stosunku do innych źródeł finansowania Emitenta.
Zabezpieczeniem kredytu jest:
•
pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowanie przez Bank rachunkiem bieżącym Emitenta,
•
oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 96-98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe,
•
depozyty środków pieniężnych złożone w trybie art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe na rachunku w Banku
przez spółkę MB Progress Capital Limited w maksymalnej wysokości 13 500 tys. PLN.
W ocenie Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy, a zatem nie
istnieje ryzyko wypowiedzenia umowy z winy Emitenta.
7. Umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 30 września 2008 r. z BZ WBK S.A. wraz z aneksami nr 1 – 6.
Na mocy umowy z dnia 30 września 2008 roku wraz z aneksami (1-6) Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu udzielił spółce zależnej Emitenta
E.F. PROGRESS V Sp. z o.o. kredytu inwestycyjnego w wysokości do kwoty 68 932 tys. PLN
Spółka zależna Emitenta zobowiązała się dokonać spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 1 września 2013 r. z zastrzeżeniem, że ostateczny
termin spłaty kredytu może zostać wydłużony do 1 września 2016 r. po spełnieniu przez spółkę zależną Emitenta dodatkowych warunków.
W dniu 8 kwietnia 2010 r. komitet kredytowy BZ WBK SA zatwierdził zmienione warunki kredytowania, które zakładają skrócenie terminu
spłaty kredytu do 31 grudnia 2010 r., przy czym spłata kredytu ma nastąpić w wyniku planowanej sprzedaży Centrum Handlowego Twierdza
w Kłodzku (Emitent podpisał z potencjalnym inwestorem list intencyjny), bądź w wyniku jego spłaty ze środków pochodzących z kredytu
zaciągniętego w innym banku.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 185
część iII - Dokument Rejestracyjny
Strony uzgodniły przy tym, iż Bank udzielił przedmiotowego kredytu, na sfinansowanie:
•
•
•
•
•
budowy Centrum Handlowego Twierdza,
odsetek od niniejszego kredytu do Dnia zakończenia budowy,
prowizji przygotowawczej,
odsetek od kredytu udzielonego na mocy Umowy o rewolwingowy kredyt obrotowy nr K0006246 z dnia 30 września 2008r. do dnia
zakończenia budowy,
prowizji przygotowawczej od kredytu udzielonego na mocy Umowy o rewolwingowy kredyt obrotowy nr K0006246 z dnia 30
września 2008 r.
Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana jest według zmiennej stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych
w PLN powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,00 punktów procentowych. Od pierwszego dnia okresu odsetkowego następującego
po dacie zawarcia Transakcji IRS (transakcji zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej) marża zostanie obniżona do poziomu 3,50 punktu
procentowego.
Wykorzystana kwota kredytu zaewidencjonowana na Walutowym Rachunku Kredytu (związku z przewalutowaniem kredytu) oprocentowana jest według zmiennej stawki EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR powiększonej o marżę Banku
w wysokości 4,00 punktów procentowych. Od daty zawarcia ww. Transakcji IRS marża zostanie obniżona do poziomu 3,50 punktu procentowego.
Odsetki i raty kapitałowe od kredytu są płatne na koniec każdego miesiąca, przy czym raty kapitałowe są równe i płatne w wysokości odzwierciedlającej 1,5% roczną amortyzację kredytu. Dodatkowo BZ WBK ma prawo do pobierania 60% nadwyżki zdefiniowanej jako przychód z najmu netto pomniejszony o roczną całkowitą ratę kredytową i o aktualnie obowiązującą stawkę podatkową podatku dochodowego
od osób prawnych na spłatę ostatniej raty kapitałowej. Wysokość nadwyżki może ulec zwiększeniu maksymalnie do 80% w momencie, gdy
nie zostaną spełnione warunki określone umową.
Spółka zależna Emitenta w związku z udzielonym kredytem, w celu zabezpieczenia roszczeń Banku, udzieliła prawnego zabezpieczenia
w postaci:
1.
Hipoteki kaucyjnej łącznej do kwoty 24 466 884,02 Euro na zabezpieczenie kapitału i odsetek od kredytu na nieruchomościach,
na których realizowana jest Inwestycja, dla których Sąd Rejonowy w Kłodzku, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste
pod numerami:
a. SW1K/00080327/1 dla nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem 6/1 obręb Ustronie, położonej
w Kłodzku,
b. SW1K/00080390/3 dla prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem
3/3 obręb Ustronie, położonej w Kłodzku,
c. SW1 K/00005954/6, dla nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem 5/2 obręb Ustronie, położonej
w Kłodzku, przy ul. Noworudzkiej,
d. SW1K/00080299/5, dla nieruchomości gruntowej, obejmującej działki gruntu oznaczone numerami 5/3 i 5/4 obręb Ustronie, położonej
w Kłodzku.
2.
Hipoteki zwykłej łącznej w kwocie 11 957 935,12 PLN na zabezpieczenie kapitału oraz hipotekę kaucyjną łączną do kwoty 6
000 000.00 PLN na zabezpieczenie odsetek od kwot kredytu wyrażonej w złotych i zewidencjonowanej na rachunku kredytu,
na nieruchomościach, na których realizowana jest Inwestycja, dla których Sąd Rejonowy w Kłodzku, Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgi wieczyste pod numerami:
e. SW1K/00080327/1 dla nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem 6/1 obręb Ustronie, położonej
w Kłodzku,
f. SW1K/00080390/3 dla prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem
3/3 obręb Ustronie, położonej w Kłodzku,
g. SW1 K/00005954/6, dla nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem 5/2 obręb Ustronie, położonej
w Kłodzku, przy ul. Noworudzkiej,
h. SW1K/00080299/5, dla nieruchomości gruntowej, obejmującej działki gruntu oznaczone numerami 5/3 i 5/4 obręb Ustronie, położonej
w Kłodzku.
3.
Cesji praw z polisy ubezpieczeniowej od ryzyk budowlanych Inwestycji, a po jej zakończeniu cesji praw z polisy ubezpieczeniowej
Centrum Handlowego Twierdza w terminie do 14 dni od Dnia zakończenia budowy Centrum Handlowego Twierdza.
4.
Cesji wierzytelności z całości umów najmu powierzchni w „Galerii Piastów” przy ul. NMP 9 w Legnicy.
5.
Cesji wierzytelności z istniejących i przyszłych umów najmu powierzchni użytkowej w Centrum Handlowym Twierdza
6.
Zastawu rejestrowy na udziałach spółki EF Progress V Sp. z o.o.
7.
Udzielonej przez Rank Progress S.A. gwarancji, której beneficjentem będzie Bank, że będzie spłacał odsetki i kapitał od niniejszego
kredytu do chwili uzyskania pełnej zdolności obsługi odsetek i kapitału przez E.F. Progress V Sp. z o.o.
Spółka zależna Emitenta zobowiązała się także m.in. do utrzymywania wskaźników finansowych na poziomie:
•
•
LTV (loan to value – stosunek udzielonego kredytu do wartości rynkowej zabezpieczenia) nie wyższym niż 65%,
DSCR (debt service coverage ratio – wskaźnik pokrycia płatności wynikających z kredytów bieżącymi wpływami finansowymi)
nie niższym niż 1,2 wyliczanym na bazie przychodów z umów najmu powierzchni Centrum Handlowego Twierdza oraz kosztów
Kredytobiorcy (E.F. Progress V Sp. z o.o.) z wyłączeniem odsetek i niezrealizowanych różnic kursowych.
186 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
W zakresie roszczeń Banku wynikających z tytułu udzielenia kredytu Spółce zależnej Emitenta poddała się ona egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. Z chwilą wystawienia tytułu Bank dokona konwersji waluty kredytu dewizowego w Euro na PLN po kursie
dla dewiz BZ WBK S.A. obowiązującym w momencie dokonywania konwersji.
Ponadto zgody BZ WBK wymaga udzielenie przez E.F. Progress V Sp. z o.o. jakichkolwiek pożyczek, w tym podmiotowi dominującemu. Zgody wymaga również wypłata dywidendy przez E.F. Progress V Sp. z o.o. Stosowne oświadczenia-zobowiązania o zaniechaniu wypłaty dywidendy zostały udzielone BZ WBK przez Zarząd jednostki dominującej Rank Progress S.A. i osobno przez głównych akcjonariuszy jednostki
dominującej tj. Jana Mroczkę oraz Andrzeja Bartnickiego. Zobowiązania objęte tymi oświadczeniami nie mogą zostać zwolnione bez zgody
BZ WBK. W chwili obecnej, Zarządy Emitenta i jego jednostki zależnej podjęły negocjacje z BZ WBK w celu zwolnienia części nadwyżek
finansowych z obowiązku uzyskania uprzedniej zgody BZ WBK na wypłatę w postaci dywidendy.
W ocenie Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu spółka zależna Emitenta na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy, a zatem nie istnieje ryzyko wypowiedzenia umowy z winy spółki zależnej Emitenta.
8. Umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 24 lutego 2010 r. z PKO BP S.A.
Na mocy umowy z dnia 24 lutego 2010 roku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udzielił
spółce zależnej Emitenta Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. kredytu inwestycyjnego w wysokości do kwoty 28 500 000 PLN.
Spółka zależna Emitenta zobowiązała się dokonać spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 1 lutego 2032 r. Spłata kredytu następowała
będzie w okresach miesięcznych począwszy od maja 2011 r. Strony uzgodniły przy tym, iż Bank udzielił przedmiotowego kredytu, na finansowanie kosztów związanych z budową galerii handlowej pod nazwą „Pasaż Grodzki” w Jeleniej Górze przy ul. Grodzkiej – Jasnej.
Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana jest według zmiennej stawki WIBOR dla międzybankowych depozytów 3-miesięcznych w PLN
powiększonej o marżę Banku w wysokości 3,75 punktów procentowych.
Odsetki od wykorzystanego kredytu obliczane są na bieżąco w okresach obrachunkowych i płatne w dniu zakończenia każdego okresu
obrachunkowego.
Spłata kredytu jest zabezpieczona w następujący sposób:
•
hipoteką umowną zwykłą w kwocie 28 500 000,00 PLN zabezpieczająca kredyt w zakresie należności głównej (kapitał) oraz
umowną kaucyjną do kwoty 5 700 000,00 PLN zabezpieczającą świadczenia uboczne, tj. odsetki, opłaty oraz koszty na wieczystym
użytkowaniu gruntu, na którym realizowana jest inwestycja – Galeria „Pasaż Grodzki”, a położona w Jeleniej Górze przy ul. Grodzkiej
– Jasnej, dla którego Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00059789/0,
•
przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia (odnawialnej w całym okresie kredytowania) nieruchomości przedmiotu inwestycji,
•
przelewem wierzytelności pieniężnych z aktualnych umów najmu powierzchni w Galerii „Pasaż Grodzki” w Jeleniej Górze
(odnawianych w całym okresie kredytowania),
•
klauzulą potrącenia wierzytelności Banku z rachunku bieżącego prowadzonego w PKO BP S.A. oraz innych rachunków Kredytobiorcy
prowadzonych w PKO BP S.A.,
•
•
•
wekslem in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
•
zastawem rejestrowym na udziałach „Rank Müller Jelenia Góra” Sp. z o.o. należących do: E.F. Progress II Spółka z o..o oraz Pawła
Müllera z zastrzeżeniem, że w okresie kredytowania zastawem rejestrowym będzie objęte 100% udziałów.
poręczeniem weksla kredytobiorcy przez Emitenta,
przelewem wierzytelności pieniężnych z przyszłych umów najmu powierzchni w Galerii „Pasaż Grodzki” w Jeleniej Górze
(odnawianych w całym okresie kredytowania), niezwłocznie po ich zawarciu,
W zakresie roszczeń Banku wynikających z tytułu udzielenia kredytu spółce zależnej Emitenta poddała się ona egzekucji na podstawie
bankowego tytułu egzekucyjnego.
W ocenie Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu spółka zależna Emitenta na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy, a zatem nie istnieje ryzyko wypowiedzenia umowy z winy spółki zależnej Emitenta.
9. Umowa o kredyt obrotowy z dnia 24 lutego 2010 r. z PKO BP S.A.
Na mocy umowy z dnia 24 lutego 2010 roku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udzielił
spółce zależnej Emitenta Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. kredytu obrotowego w wysokości do kwoty 6 300 000 PLN.
Kredyt został udzielony na okres 24 lutego 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
Strony uzgodniły przy tym, iż Bank udzielił przedmiotowego kredytu, na finansowanie podatku VAT wynikającego z wydatków inwestycyjnych związanych z budową galerii handlowej pod nazwą „Pasaż Grodzki” w Jeleniej Górze przy ul. Grodzkiej – Jasnej.
Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana jest według zmiennej stawki WIBOR dla międzybankowych depozytów 3-miesięcznych w PLN
powiększonej o marżę Banku w wysokości 3,75 punktów procentowych.
Odsetki od wykorzystanego kredytu obliczane są na bieżąco w okresach obrachunkowych i płatne w dniu zakończenia każdego okresu
obrachunkowego.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 187
część iII - Dokument Rejestracyjny
Spłata kredytu jest zabezpieczona w następujący sposób:
•
•
•
•
•
wekslem własnym in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
poręczeniem weksla przez Emitenta,
klauzulą potrącenia wierzytelności PKO BP SA oraz innych rachunków prowadzonych na rzecz kredytobiorcy w PKO BP S.A.,
hipoteką umowną zwykłą w kwocie 6 300 000,00 PLN zabezpieczającą kredyt w zakresie należności głównej (kapitał) i hipoteką
umowną kaucyjną do kwoty 1 260 000,00 PLN zabezpieczająca świadczenia uboczne tj. odsetki, prowizje, opłaty oraz koszty, na wieczystym użytkowaniu gruntu na którym realizowana jest inwestycja – Galeria „Pasaż Grodzki”, a położona w Jeleniej Górze przy
ul. Grodzkiej - Jasnej, dla którego Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00059789/0,
przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia.
W zakresie roszczeń Banku wynikających z tytułu udzielenia kredytu Spółce zależnej Emitenta poddała się ona egzekucji na podstawie
bankowego tytułu egzekucyjnego.
W ocenie Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu spółka zależna Emitenta na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy, a zatem nie istnieje ryzyko wypowiedzenia umowy z winy spółki zależnej Emitenta.
22.2. Pozostałe umowy kredytowe
1. Umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 17 listopada 2006 r. pomiędzy BZ WBK S.A. we Wrocławiu, a Emitentem.
Na mocy umowy bank udzielił Emitentowi kredytu inwestycyjnego w wysokości 21 330 tys. PLN na finansowanie 90% ceny zakupu netto
gruntu położonego we Wrocławiu.
Z tytułu udzielonego kredytu Emitent zobowiązany był zapłacić bankowi odsetki. Wykorzystana kwota kredyty oprocentowana była według zmiennej stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w złotych powiększonej o marżę banku w wysokości 2
punktów procentowych. Marża miała ulec obniżeniu do 1,8 punktu procentowego od dnia prawomocnego uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej, obejmującego kredytowany grunt. Zmiana oprocentowania kredytu następowała
28 dnia miesiąca w okresach rozliczeniowych, przy czym pierwsza zmiana oprocentowania nastąpiła w dniu 28 grudnia 2006 roku.
Emitent zobowiązał się do jednorazowej spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 15 maja 2008 roku.
Kredyt, o którym mowa w niniejszym punkcie został przejęty przez spółkę Jogra 2 Sp. z o.o. w trybie wskazanym w punkcie 6.4.1 punkt 2
„Umowa Sprzedaży Udziałów w Spółce Jogra 2 Sp. z o.o. rozdziału III niniejszego Prospektu, a w związku z tym Emitent został zwolniony
z jego spłaty.
2.Umowa o kredyt obrotowy zawarta w dniu 22 grudnia 2006 roku we Wrocławiu pomiędzy BZ WBK S.A. we Wrocławiu, a Emitentem.
Na mocy umowy bank udzielił Emitentowi kredyt obrotowy w wysokości 5 500 tys. PLN.
Kredyt został udzielony na finansowanie zakupu nieruchomości, na których w przyszłości Emitent miały być realizowane inwestycje w centra handlowe i budynki mieszkaniowe. Kredyt mógł być również przeznaczony na płatności VAT związane z nabywanymi nieruchomościami
do kwoty 1 500 tys. PLN.
Z tytułu wykorzystania kredytu Emitent płacił bankowi odsetki. Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana była według zmiennej stawki
WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w złotych powiększonej o 1,75 punktu procentowego.
Kredyt został spłacony w całości w dniu 6 kwietnia 2007 r.
3. Umowa o kredyt obrotowy z dnia 24 stycznia 2007 roku pomiędzy BZ WBK S.A. we Wrocławiu, a Emitentem.
Na mocy umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu obrotowego w wysokości 7 050 tys. PLN na uwolnienie środków własnych zainwestowanych w zakup gruntu położonego we Wrocławiu.
Z tytułu wykorzystanego kredytu Emitent zapłacił bankowi odsetki. Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana była według zmiennej
stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w złotych powiększonej o marżę Banku w wysokości 2 punktów procentowych. Marża ulec miała obniżeniu do 1,8 punktu procentowego od dnia prawomocnego uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego zabudowę mieszkaniową, obejmującą kredytowany grunt.
Emitent zobowiązał się do jednorazowej spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 23 stycznia 2008 roku.
Kredyt, o którym mowa w niniejszym punkcie został przejęty przez spółkę Jogra 2 Sp. z o.o. w trybie wskazanym w punkcie 6.4.1 punkt 2
„Umowa Sprzedaży Udziałów w Spółce Jogra 2 Sp. z o.o. rozdziału III niniejszego Prospektu, a w związku z tym Emitent został zwolniony z
jego spłaty.
4. Umowa o kredyt złotowy w formie linii odnawialnej z ING Bank Śląski S.A. z dnia 24 sierpnia 2007 r.
W dniu 24 sierpnia 2007 r. Emitent zawarł z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach umowę kredytu złotowego w formie linii odnawialnej. Dopuszczalny pułap zadłużenia został określony na kwotę 7 500 tys. PLN.
Kredyt został udzielony od dnia 24 sierpnia 2007 roku do dnia spłaty, który został określony na dzień 23 sierpnia 2008 roku. Zgodnie z umową kredyt był przeznaczony na:
•
finansowanie zakupu nowych nieruchomości,
•
finansowanie aktywów obrotowych Emitenta, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Na ten cel być mogła
188 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
zostać przeznaczona maksymalnie kwota 1 500 tys. PLN.
Wykorzystanie kredytu ograniczone zostało:
•
do wysokości wpisów hipotecznych na rzecz Banku w ten sposób, że kwota wykorzystanego kredytu nie mogła być wyższa niż 90%
wysokości wpisów hipotecznych,
•
bank dopuścił możliwość zakupu nowych nieruchomości i ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki na tych nieruchomościach.
W takim wypadku maksymalna kwota uruchomienia kredytu mogła zostać powiększona o 90% wartości wpisów na kupowanej
nieruchomości. Każdorazowo na transakcję tego typu wymagana była zgoda banku, który akceptował cenę zakupu oraz wysokość
wpisu hipotecznego,
•
poziomem zastawionych należności o charakterze bezwarunkowym, czyli nie zawierających warunków zawieszających wykonanie
kontraktu. W przypadku spadku należności poniżej 40% pokrycia kredytu (monitoring miesięczny), w ciągu miesiąca od stwierdzenia
powyższego, Emitent miał obowiązek spłaty części kredytu w wysokości pozwalającej na spełnienie ww. warunku w zakresie stopnia
pokrycia kredytu zastawionymi należnościami albo uzupełnia zabezpieczenia do wymaganego poziomu.
Oprocentowanie kredytu miało charakter zmienny i było sumą stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych i marży
banku w wysokości 0,80 punktu procentowego p.a. Oprocentowanie kredytu było ustalane w dniu pierwszego uruchomienia kredytu i ulegało zmianie co miesiąc, począwszy od dnia pierwszego uruchomienia kredytu.
Kredyt, o którym mowa w niniejszym punkcie został zastąpiony kredytem obrotowym, udzielonym na podstawie umowy o kredyt obrotowy z ING Bank Śląski S.A. z dnia 29 sierpnia 2008 r. wraz z aneksami nr 1 – 3 oraz Umową restrukturyzacyjną z dnia 18 września 2009 r. wraz
z aneksem nr 1. Umowa została opisana w pkt 6 poniżej.
5. Umowa o kredyt złotowy na finansowanie inwestycji z dnia 13 września 2007 r. z ING Bank Śląski S.A.
W dniu 13 września 2007 r. we Wrocławiu ING Bank Śląski S.A. we Wrocławiu udzielił Emitentowi kredytu złotowego w wysokości 7 500 tys.
PLN przeznaczonego na finansowanie i refinansowanie inwestycji polegającej na zakupie nieruchomości, do wysokości 80% ceny zakupu. Kredyt został udzielony na okres od dnia 13 września 2007 roku do dnia 28 lutego 2009 roku. Pierwsze uruchomienie kredytu zostało
przeznaczone na spłatę kredytu udzielonego przez Bank na podstawie umowy nr 8932007001000649/00 o kredyt złotowy w formie linii
odnawialnej z dnia 24 sierpnia 2007 roku wraz z późniejszymi zmianami, do poziomu 7 500 tys. PLN. Uruchomienie kredytu na finansowanie
nieruchomości następowało bezpośrednio na rachunek sprzedającego, uruchamianie kredytu na refinansowanie następowało na rachunek
podstawowy Emitenta.
Emitent był zobowiązany spłacić całość zadłużenia z tytułu kredytu w równych ratach kapitałowych, płatnych w ostatnim dniu każdego
miesiąca począwszy od dnia 31 marca 2008 roku. Wysokość rat uzależniona była od stopnia wykorzystania kredytu.
Oprocentowanie kredytu miało charakter zmienny i było sumą stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych i marży
Banku w wysokości 0,8 punktu procentowego p.a. Oprocentowanie kredytu było ustalane w dniu pierwszego uruchomienia kredytu i ulegało zmianie co 1 miesiąc, począwszy od dnia pierwszego uruchomienia. Od kwoty wykorzystywanego kredytu Bank naliczał i pobierał
odsetki w miesięcznych okresach obrachunkowych.
Kredyt, o którym mowa w niniejszym punkcie, został zastąpiony kredytem obrotowym, udzielonym na podstawie umowy o kredyt obrotowy z ING Bank Śląski S.A. z dnia 29 sierpnia 2008 r. wraz z aneksami nr 1 – 3 oraz Umową restrukturyzacyjną z dnia 18 września 2009 r. wraz
z aneksem nr 1. Umowa została opisana w pkt 6 poniżej.
6.Umowa o kredyt obrotowy z ING Bank Śląski S.A. z dnia 29 sierpnia 2008 r. wraz z aneksami nr 1 – 3 oraz Umową
restrukturyzacyjną z dnia 18 września 2009 r. wraz z aneksem nr 1.
W dniu 29 sierpnia 2008 r. Emitent zawarł z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach umowę nieodnawialnego kredytu obrotowego, którą udzielono Emitentowi kredytu w wysokości 11 377 tys. PLN.
Kredyt został udzielony od dnia 29 sierpnia 2008 roku do dnia spłaty, który przypadł na dzień 11 grudnia 2009 roku. Zgodnie z umową kredyt
był przeznaczony na:
•
spłatę kredytu obrotowego udzielonego Kredytobiorcy przez Bank na podstawie Umowy nr 8932007001000649/00 z dnia 24.08.2007
r. wraz z późniejszymi zmianami,
•
spłatę kredytu inwestycyjnego udzielonego Kredytobiorcy przez Bank na podstawie Umowy nr 8932007001000712/00 z dnia
13.09.2007 r.
Oprocentowanie kredytu miało charakter zmienny i było sumą stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych i marży
banku w wysokości 1,75 punktu procentowego w stosunku rocznym. Oprocentowanie kredytu było ustalone w dniu pierwszego uruchomienia kredytu i ulegało zmianie co miesiąc, począwszy od dnia pierwszego uruchomienia kredytu. Równe raty kapitałowe w wysokości 323
tys. PLN były płatne miesięcznie – na koniec każdego miesiąca.
Od kwoty wykorzystanego kredytu bank naliczał i pobierał odsetki w miesięcznych okresach obrachunkowych. Odsetki były pobierane
z dołu, w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu każdego okresu obrachunkowego.
Niezależnie od ustanowienia ww. zabezpieczenia spłaty kredytu, wraz z zawarciem umowy Emitent złożył Bankowi pisemne oświadczenie
o poddaniu się egzekucji.
Kredyt został spłacony dnia 11 grudnia 2009 r.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 189
część iII - Dokument Rejestracyjny
7. Umowa o rewolwingowy kredyt obrotowy z BZ WBK S.A. z dnia 30 września 2008 r. wraz z aneksami nr 1 – 6.
Na mocy umowy z dnia 30 września 2008 r. wraz z aneksami (1-3) Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu udzielił spółce zależnej Emitenta
E.F. PROGRESS V Sp. z o.o. kredytu obrotowego w wysokości do kwoty 7 000 tys. PLN.
Bank udzielił przedmiotowego kredytu na sfinansowanie podatku VAT związanego z budową Galerii Twierdza Kłodzko.
Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana była według zmiennej stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych
w PLN powiększonej o marżę Banku w wysokości 3,50 punktów procentowych.
Kredyt został spłacony dnia 30 listopada 2009 r.
8.Umowa o kredyt obrotowy z PKO BP S.A. z dnia 2 grudnia 2008 r. wraz z aneksami nr 1 – 4.
Na mocy umowy bank udzielił Emitentowi kredytu na zakup nieruchomości w wysokości 2 700 tys. PLN.
Kredyt został udzielony na okres od 2.12.2008 r. do 31.10.2009 r. Stawkę referencyjną stanowił WIBOR-S, oznaczający ustaloną przez PKO BP
S.A. średnią arytmetyczną wartość WIBOR 1M z notowań od 25 dnia poprzedniego miesiąca do dnia 24 danego miesiąca z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, która obowiązywała jako stawka referencyjna od pierwszego dnia następnego miesiąca. Marża banku wynosiła
2,35 punktu procentowego. Odsetki były płacone w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca.
Kredyt został spłacony w całości w dniu 2 listopada 2009 r.
22.3.Polisy ubezpieczeniowe
Poniżej przedstawione są umowy ubezpieczenia, których stroną jest Emitent.
Tabela: Umowy ubezpieczenia, których stroną jest Emitent oraz jego spółki zależne.
Lp.
1.
Nazwa
ubezpieczyciela
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz
Zakres
ubezpieczenia
Ubezpieczenie
majątku
Polska S.A.
Przedmiot
ubezpieczenia
-
Budynki
i budowle „Galeria
Piastów I”, „Galeria
Piastów II”, mieszkania, „Galeria Piastów
III”,
Okres
ubezpieczenia
do dnia 7.11 2010 r.
Suma
ubezpieczenia
223 000 000 PLN
oraz
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
ERGO HESTIA S.A
2.
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz
Polska S.A.
oraz
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
ERGO HESTIA S.A
190 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
-
Środki trwałe
5 000 000 PLN
-
Mienie
niskocenne
1 000 000 PLN
-
Szyby
od stłuczenia
150 000 PLN
-
Gotówka
-
Maszyny
od szkód
elektrycznych
-
Systemy
napowietrzania,
schody ruchome,
windy, klimatyzacja
50 000 PLN
1 000 000 PLN
do dnia 7.11.2010 r.
4 000 000 PLN
część iII - Dokument Rejestracyjny
Lp.
3.
Nazwa
ubezpieczyciela
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz
Polska S.A.
Zakres
ubezpieczenia
Ubezpieczenie
sprzętu elektronicznego na bazie
wszystkich ryzyk
4.
Powszechny Zakład
Ubezpieczeń S.A.
Ubezpieczenie
mienia od ognia
i innych żywiołów
5.
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
ERGO HESTIA S.A.
Ubezpieczenie
mienia od ognia
i innych zdarzeń
losowych
6.
Powszechny Zakład
Ubezpieczeń S.A.
Ubezpieczenie
mienia od ognia
i innych żywiołów
Powszechny Zakład
Ubezpieczeń S.A.
Ubezpieczenie
wykonywanie
działalności usługowej w zakresie
prowadzenia ksiąg
rachunkowych
Powszechny Zakład
Ubezpieczeń S.A.
Ubezpieczenie
OC w związku
z prowadzoną działalnością-obsługa
nieruchomości
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz
Polska S.A.
Ubezpieczenie
majątku Spółki
7.
8.
9.
oraz
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
Ergo Hestia S.A.
E.F. Progress V
Przedmiot
ubezpieczenia
Okres
ubezpieczenia
Suma
ubezpieczenia
-
Sprzęt
elektroniczny
przenośny
do dnia 23.04.2010r.
40 895 PLN
-
Budynki
i budowle
(“Kamienica”)
do dnia 25.06.2010r.
7 000 000 PLN
-
Budynek
(“Browar”)
do dnia 23.04.2010r.
1 000 000 PLN
-
Budynki
i budowle
do dnia 9.08.2010 r.
7 800 000 PLN
do dnia 7.03.2010 r.
10 000 EUR
(„Fortepiany”)
(suma gwarancyjna)
do dnia 12.08.2010r.
50 000 PLN
(suma gwarancyjna)
-
budynki
i budowle
-
środki trwałe
3 500 000 PLN
-
mienie
niskocenne
250 000 PLN
-
szyby
od stłuczenia
100 000 PLN
maszyny
od szkód
elektrycznych
250 000 PLN
do dnia 31.03.2010 r.
76 500 000 PLN
Sp. z o.o.
-
(„Galeria Twierdza”)
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 191
część iII - Dokument Rejestracyjny
Lp.
10.
Nazwa
ubezpieczyciela
Zakres
ubezpieczenia
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz
Polska S.A.
Odpowiedzialność
cywilna Spółki
oraz
Przedmiot
ubezpieczenia
-
E.F. Progress V
Sp. z o.o.
Okres
ubezpieczenia
Ubezpieczenie
z tytułu
prowadzenia
działalności
gospodarczej
do dnia 31.03.2010 r.
Ubezpieczenie
z tytułu
prowadzenia
działalności
gospodarczej
lub
użytkowania
mienia
do dnia 19.11.2010 r.
Suma
ubezpieczenia
10 000 PLN
(suma gwarancyjna)
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
Ergo Hestia S.A.
11.
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz
Polska S.A.
oraz
Odpowiedzialność
cywilna z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowania mienia
Rank Progress S.A.,
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
Ergo Hestia S.A.
-
10 000 000 PLN
(suma gwarancyjna)
E.F. Progress I
Sp. z o.o.,
E.F. Progress II
Sp. z o.o.,
E.F. Progress III
Sp. z o.o.
E.F. Progress IV
Sp. z o.o.,
E.F. Progress V
Sp. z o.o. ,
E.F. Progress VI
Sp. z o.o.,
E.F. Progress VII
Sp. z o.o.,
Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp.
z o.o.,
Hit Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.,
Rank Müller Sp.
z o.o.
Źródło: Emitent
Polisy ubezpieczeniowe, wymienione w pkt. 1 i 9 powyższej tabeli są przedmiotem cesji na rzecz właściwych banków, w związku z zabezpieczeniami ustanowionymi przez Emitenta z tytułu udzielonych przez te banki kredytów.
Wszystkie pojazdy mechaniczne należące do Emitenta, są należycie ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z związku z ruchem tych
pojazdów, na zasadach i w zakresie określonym przepisami prawa.
192 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
22.4.Inne umowy
1. Umowa z Prezydentem Miasta Legnicy.
W dniu 23 sierpnia 2007 r. Emitent („Inwestor”) zawarł z Prezydentem Miasta Legnicy („Zarządca”), na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, umowę w celu ustalenia szczegółowych warunków budowy i przebudowy ulic w związku z budową obiektu handlowousługowego w Legnicy, m.in. na działkach objętych KW LE1L/00033937/3 oraz LE1L/00055738/8.
Na podstawie ww. umowy Emitent zobowiązał się m.in. do realizacji i pokrycia kosztów budowy i przebudowy ulic znajdujących się w sąsiedztwie ww. nieruchomości, tj. budowy odcinka drogi od ul. Spółdzielczej do ul. Zamiejskiej, budowy brakującego odcinka drogi od projektowanej drogi SAG013 do zaplecza CH AUCHAN oraz do wykonania projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Nowodworskiej
i Spółdzielczej. Po wykonaniu ww. obowiązków Emitent zobowiązał się do nieodpłatnego przekazania wykonanych robót.
Zarządca zobowiązał się zaś m.in. do udzielenia Inwestorowi zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami niezbędnymi
do dokonania ww. prac oraz do zbycia na rzecz Inwestora działki nr 271/1, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości, których właścicielem jest Inwestor oraz działki nr 272/4 w zamian za cześć działki nr 270, której właścicielem jest Inwestor, a zajętej kolektorem
deszczowym. Po zakończeniu inwestycji Zarządca zobowiązał się zaś przystąpić do przejęcia zrealizowanego przez Inwestora układu komunikacyjnego.
Emitent wykonał prace objęte ww. umową i w dniu 6 listopada 2009 r. uzyskał pozwolenie na użytkowanie przedmiotowej inwestycji.
2.Zobowiązanie wobec Miasta Kalisz.
Na podstawie oświadczenia z dnia 11 września 2007 r. Emitent zobowiązał się do wybudowania podziemnego parkingu na minimum 250
miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz do urządzenia placu publicznego na powierzchni działki w formie i na zasadach
ustalonych w odrębnym porozumieniu (Inwestycja), przy czym ww. parking zostanie wybudowany na nieruchomości położonej w Kaliszu,
Plac Nowy Rynek, będącym własnością Miasta Kalisz. Warunkiem realizacji Inwestycji jest przekazanie przedmiotowej nieruchomości Inwestorowi wraz z użyczeniem jej na cele budowlane. Po wybudowaniu parkingu Emitent przekaże go nieodpłatnie Miastu Kalisz, w zamian
za co będą z niego mogli korzystać klienci budowanego przez Emitenta Centrum Handlowego Galeria Tęcza.
3. Porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Jastrzębia Zdrój, a Emitentem oraz Stanisławem Bielaszka i Władysławą Bielaszka.
W dniu 14 września 2007 r. Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój zawarł z Emitentem oraz Stanisławem Bielaszka i Władysławą Bielaszka porozumienie, w oparciu o art. 16 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych, na podstawie którego ustalono szczegółowe warunki budowy drogi
łączącej ulice Podhalańską, Małopolską i Cieszyńską wraz z przebudową ronda u zbiegu ulic Podhalańskiej i Cieszyńskiej oraz infrastruktury
technicznej („Inwestycja”). Przedmiotowa przebudowa jest związana z planowanymi przez Emitenta oraz Stanisława Bielaszkę i Władysławę
Bielaszkę inwestycjami polegającymi na budowie centrów handlowo-usługowych w Jastrzębiu Zdroju. Jednocześnie w osobnym porozumieniu ww. podmioty ustaliły wzajemny sposób rozliczenia kosztów realizacji Inwestycji.
Na podstawie umowy Emitent oraz Stanisław Bielaszka i Władysława Bielaszka zobowiązali się wykonać m.in. następujące prace w zakresie
Inwestycji: opracowanie projektu budowlanego oraz dokumentacji wykonawczej niezbędnej dla wykonania Inwestycji, uzyskanie niezbędnych dla zrealizowania Inwestycji decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie Inwestycji na własny koszt. Po ukończeniu przedmiotowych prac Emitent oraz Stanisław Bielaszka i Władysława Bielaszka zobowiązali się przekazać zrealizowaną Inwestycję zarządcy drogi
oraz zapewnić pokrycie kosztów poniesionych przez zarządcę drogi na wykup lub wywłaszczenie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej. Ponadto Emitent oraz Stanisław Bielaszka i Władysława Bielaszka zadeklarowali gotowość do ponoszenia kosztów utrzymania
w należyty stanie oraz bieżącej konserwacji i remontów projektowanej drogi przez okres co najmniej 10 lat począwszy od daty przejęcia
drogi projektowanej przez zarządcę drogi.
W przedmiotowym porozumieniu zarządca drogi zobowiązał się zaś m.in. do wystąpienia do właściwego organu i uzyskania ostatecznej
i prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, a także do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego z chwilą zakończenia Inwestycji.
Jednocześnie Emitent podpisał w dniu 18 maja 2009 r. z Carrefour Polska Sp. z o.o. porozumienie, na podstawie którego Carrefour Polska Sp.
z o.o. przejął prawa i obowiązki Emitenta z przedmiotowej umowy, w tym obowiązek współponoszenia z Władysławem Bielaszką kosztów
utrzymania ww. drogi w okresie 10 lat od dnia jej przejęcia przez Miasto Jastrzębie Zdrój. Ponadto prace objęte ww. umową zostały wykonane, a w dniu 6 sierpnia 2009 r. wydane zostało pozwolenie na użytkowanie przedmiotowej inwestycji.
4. Emisja Obligacji na okaziciela Serii A.
Na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 7 grudnia 2009 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej z dnia 3 grudnia 2009 r. Emitent dokonał emisji 24
760 obligacji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 tys. PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 24 760
tys. PLN.
Obligacje zostały objęte przez 15 podmiotów, a przydział został dokonany w dniu 9 grudnia 2009 r.
Obligacje zostały wyemitowane jako Obligacje zabezpieczone. Zabezpieczeniem obligacji są hipoteki kaucyjne (do wysokości 120% wartości wyemitowanych Obligacji) na:
•
użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach, Bogudzice – Zawodzie, przy ul. Olimpijskiej,
obejmującej działki 74/22, 74/24, 74/29, 74/30, 74/40, 92/11 i 74/43 o łącznej powierzchni 0,8410 ha, oznaczonej księgą wieczystą
nr KA1K/00039722/1, prowadzoną przez XI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, której
właścicielem jest Skarb Państwa, gdzie użytkownikiem wieczystym do 5.12.2089 r. jest Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy.
Aktualnie nieruchomość obciążona jest hipoteką umowną łączną zwykłą w wysokości 30 mln PLN oraz hipoteką umowną łączną
kaucyjną w wysokości do 1,5 mln PLN wpisanymi na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A.,
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 193
część iII - Dokument Rejestracyjny
•
użytkowaniu wieczystym nieruchomości zabudowanej budynkami przemysłowymi, położonej w Legnicy przy ul. Senatorskiej,
obejmującej działki 594/5, 594/6, 594/7 i 594/8 o łącznej powierzchni 10 797 mkw., oznaczonej księgą wieczystą nr LE1L/00047392/1,
prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy, której właścicielem jest Skarb Państwa, gdzie
użytkownikiem wieczystym do 5.12.2089 r. jest Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy. Aktualnie nieruchomość obciążona jest
hipoteką umowną łączną kaucyjną w wysokości do 17 065 500 PLN wpisaną na rzecz ING Banku Śląskiego S.A.,
•
użytkowaniu wieczystym nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Witelona, obejmującej działkę nr 361
o powierzchni 0,8601 ha, oznaczonej księgą wieczystą nr LE1L/00043909/1, prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Legnicy, której właścicielem jest Skarb Państwa, gdzie użytkownikiem wieczystym do 5.12.2089 r. jest Rank Progress
S.A. z siedzibą w Legnicy. Aktualnie nieruchomość obciążona jest hipoteką umowną kaucyjną w wysokości do 8 642 500 PLN wpisaną
na rzecz ING Banku Śląskiego S.A.,
•
użytkowaniu wieczystym nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonej w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej,
obejmującej działki nr 338/1 i 338/2 o łącznej powierzchni 1076 mkw., oznaczonej księgą wieczystą nr LE1L/00046156/8, prowadzoną
przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy, której właścicielem jest Gmina Legnica, gdzie użytkownikiem
wieczystym do 13.01.2097 r. jest Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy. Aktualnie nieruchomość obciążona jest hipoteką umowną
łączną kaucyjną w wysokości do 17 065 500 PLN wpisaną na rzecz ING Banku Śląskiego S.A.
Oprocentowanie Obligacji będzie liczone w oparciu o stałą stopę procentową 12% od dnia przydziału. Odsetki będą wypłacane w dniach: 9
marca 2010 r., 9 czerwca 2010 r., 9 września 2010 r. oraz w dniu wykupu bądź wcześniejszego wykupu. Wykup obligacji przez Spółkę nastąpi
w dniu 9 grudnia 2010 r., przy czym wykup nastąpi poprzez zapłatę wartości nominalnej wykupywanych Obligacji.
Każdy z Obligatariuszy może doręczyć Emitentowi pisemne zawiadomienie, że Obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne, a Emitent zobowiązany jest do natychmiastowego wykupu Obligacji, w przypadku zajścia jednego z wymienionych poniżej zdarzeń:
•
Emitent opóźni się o co najmniej 7 dni z zapłatą odsetek od Obligacji,
•
w przypadku utraty lub nieodpłatnego zbycia aktywów bilansowych Emitenta o znacznej wartości, która to utrata lub nieodpłatne
zbycie aktywów o znacznej wartości może mieć istotny, negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta i jego zdolność
do wykonania lub wywiązania się z obowiązku zapłaty odsetek bądź wykupu Obligacji zgodnie z niniejszą Uchwałą. Przez „aktywa
o znacznej wartości” należy rozumieć aktywa stanowiące co najmniej 10% łącznej wartości kapitałów własnych Emitenta. Utrata
aktywów w rozumieniu niniejszej Uchwały nie następuje, jeżeli utrata ta zostanie zrekompensowana świadczeniami z tytułu
ubezpieczenia w całości lub w części powodującej, że łączne zmniejszenie się kapitałów własnych Emitenta nie przekroczy 30% ich
wartości, według ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego,
•
w przypadku odpłatnego zbycia aktywów o znacznej wartości w rozumieniu wynikającym z punktu a) jeżeli w bezpośrednim
następstwie takiego odpłatnego zbycia suma kapitałów własnych Emitenta na koniec roku zmniejszy się o więcej niż 20%,
•
w przypadku, gdy (i) wykonanie lub wywiązanie się Emitenta z obowiązku zapłaty odsetek bądź wykupu Obligacji zgodnie z niniejszą
Uchwałą, lub z pozostałych istotnych zobowiązań wynikających z niniejszej Uchwały stanie się sprzeczne z prawem, lub (ii) ważność
Obligacji zostanie zakwestionowana przez Emitenta,
•
Emitent stanie się niewypłacalny lub nastąpi wszczęcie postępowania układowego lub upadłościowego lub będzie pozostawał
w zwłoce z zapłatą niespornych zobowiązań wobec instytucji finansowych z tytułu kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczeń lub
innych zobowiązań o podobnym charakterze, w wysokości równej lub przekraczające 1 000 tys. PLN przez okres dłuższy aniżeli 21
dni roboczych,
•
Emitent opóźni się o co najmniej 30 dni z zapłatą niespornych zobowiązań w wysokości równej lub przekraczającej 15% kapitałów
własnych Emitenta według ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego w stosunku do Obligatariuszy lub innych
podmiotów uprawnionych z instrumentów dłużnych, a także papierów wartościowych o podobnym charakterze, emitowanych
w Polsce lub poza jej granicami, z wyłączeniem papierów dłużnych stanowiących zabezpieczenie umów zawartych przez Emitenta
lub stanowiących zabezpieczenie jego zobowiązań handlowych,
•
w przypadku, gdy Emitent zaciągnie Zadłużenie, po skierowaniu do Inwestorów Propozycji Nabycia Obligacji. Zadłużenie, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, oznacza łączną kwotę zobowiązania do zapłaty wynikającego z umów pożyczek, kredytów
(z wyłączeniem jednak niewykorzystanych części limitów kredytowych wynikających z umów kredytowych zawartych przed
skierowaniem Propozycji Nabycia Obligacji do Inwestorów), obligacji i instrumentów dłużnych, a także papierów wartościowych
o podobnym charakterze (z wyłączeniem papierów dłużnych stanowiących zabezpieczenie umów zawartych przez Emitenta lub
stanowiących zabezpieczenie jego zobowiązań handlowych), poręczeń udzielonych instytucjom finansowym, pomniejszoną
o wartość posiadanych przez Emitenta środków pieniężnych oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa, Narodowy Bank Polski w wysokości powodującej, że łączna kwota Zadłużenia w relacji do kapitału własnego Emitenta
przekroczy wartość 3 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta.
22.5. Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami Emitenta
Spółce nie są znane żadne umowy zawarte pomiędzy jej akcjonariuszami.
22.6.Umowy, których stroną są akcjonariusze oraz podmioty powiązane w przypadku, gdy mają
istotne znaczenie dla Emitenta lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
Spółce nie są znane żadne umowy, których stroną są akcjonariusze oraz podmioty powiązane, a które mają istotne znaczenie dla Emitenta
lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
194 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iII - Dokument Rejestracyjny
23.Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów i oświadczenie o jakimkolwiek zaangażowaniu
Poza informacjami pochodzącymi z źródeł:
•
„Marketbeat Polska – Jesień 2009” – raportu przygotowanego przez Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o.,
„Rynek komercyjny 2009” – raportu przygotowanego przez Knight Frank Sp. z o.o.,
„Prognoza rozwoju rynku nieruchomości biurowych w Polsce: Powrót do przyszłości?” - raportu przygotowanego przez Instytut
Badań Nad Gospodarką Rynkową,
„Centra handlowe w średnich miastach Polski” - raportu przygotowanego przez DTZ Polska Sp. z o.o., w Prospekcie emisyjnym nie
zamieszczono informacji osób trzecich ani oświadczeń ekspertów.
•
•
•
Przy sporządzaniu Prospektu korzystano z wyżej wymienionych informacji i informacje takie były przytaczane w dokładny sposób. W stopniu, w jakim Emitent jest świadom, oraz w stopniu, w jakim jest on w stanie ocenić, to nie zostały pominięte żadne fakty, wskutek których
przytoczone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzające w błąd.
24. Dokumenty udostępnione do wglądu
W okresie ważności Prospektu emisyjnego w siedzibie Emitenta można zapoznawać się z następującymi dokumentami lub ich kopiami:
•
Prospektem emisyjnym,
statutem Emitenta,
regulaminami Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
operatami szacunkowymi określającymi wartość rynkową nieruchomości, których podsumowanie jest zawarte w Załączniku do
Prospektu,
historycznymi informacjami finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta, a także Emitenta oraz jego spółek zależnych za lata obrotowe
2006-2008,
śródrocznymi informacjami finansowymi za okres od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2009 r. Emitenta oraz jego spółek zależnych.
•
•
•
•
•
Ponadto Prospekt w formie elektronicznej zostanie udostępniony na stronie internetowej Emitenta (www.rankprogress.pl) oraz Oferującego (www.idmsa.pl).
25.Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach
Poniżej w tabeli zaprezentowano posiadane przez Emitent udziały w innych przedsiębiorstwach.
Tabela: Udziały Emitenta w innych przedsiębiorstwach.
Lp.
Nazwa podmiotu
Siedziba
% udziałów posiadanych przez
Spółkę
% głosów na Zgromadzeniu
Wspólników
Legnica
100%
100%
2
HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.
KMM Sp. z o.o. w likwidacji
Zamość
100%
100%
3
E.F. Progress I Sp. z o.o.
Legnica
100%
100%
4
E.F. Progress II Sp. z o.o.
Legnica
100%
100%
5
E.F. Progress III Sp. z o.o.
Legnica
100%
100%
6
E.F. Progress IV Sp. z o.o.
Legnica
100%
100%
7
E.F. Progress V Sp. z o.o.
Legnica
100%
100%
8
E.F. Progress VI Sp. z o.o.
Legnica
100%
100%
9
Legnica
100%
100%
Legnica
100%
100%
11
E.F. Progress VII Sp. z o.o.
Rank Prosper Skarżysko Kamienna
Sp. z o.o.
Colin Holdings Limited
Nikozja, Cypr
100%
100%
12
Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.*
Jelenia Góra
54%
50%
1
10
Źródło: Emitent
*) Spółka Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym ze spółką zależną Emitenta - „E.F. Progress II” Sp. z o.o., która posiada
54% udziałów i 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
1. Spółka „HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1” Sp. z o.o.
Spółka została zawiązana aktem notarialnym z dnia 25.04.1995 r., zaś poprzednik prawny Emitenta nabył ją na podstawie umowy nabycia
udziałów z dnia 21.09.2004 roku.
Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Legnicy. Kapitał zakładowy spółki wynosi 24 475 tys. PLN. Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Przedmiotem działalności spółki jest wynajem nieruchomości na własny rachunek.
W ostatnim roku obrotowym spółka nie wypłacała dywidendy.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 195
część iII - Dokument Rejestracyjny
2.Spółka „KMM” Sp. z o.o. w likwidacji.
Spółka została zawiązana aktem notarialnym z dnia 15.07.1995 r., zaś poprzednik prawny Emitenta nabył ją na podstawie umów nabycia
udziałów z dnia 13.12.2004 roku.
Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „KMM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu. Kapitał zakładowy spółki wynosi 57 tys. PLN. Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest budownictwo, obsługa nieruchomości oraz handel detaliczny i hurtowy.
W ostatnim roku obrotowym spółka nie wypłacała dywidendy.
W dniu 2 września 2008 r. podjęto uchwałę w sprawie likwidacji spółki. Stosowne ogłoszenie ukazało się w MSiG w dniu 13 października 2008
r. (Nr 200, 3049), powodem podjęcia takiej decyzji przez Zgromadzenie Wspólników był brak perspektyw dalszego prowadzenia działalności
przez spółkę, a tym bardziej jej rozwoju. Nadto Zgromadzenie Wspólników było przekonane, iż dalsze funkcjonowanie spółki jest zbędne,
ze względu na osiągniecie zakładanych przez wspólników celów. Likwidatorem Spółki został ustanowiony Jan Mroczka. W chwili obecnej
Likwidator prowadzi czynności związane z likwidacją spółki oraz ostatecznym wykreśleniem jej z rejestru.
3. Spółka „E.F. Progress I” Sp. z o.o.
Aktem notarialnym z dnia 13 listopada 2006 roku, sporządzonym w Legnicy, poprzednik prawny Emitenta zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 1 grudnia 2006 r. Sąd Rejestrowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy dla Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „E.F. Progress I” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy. Kapitał zakładowy spółki wynosi 61 tys. PLN. Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub
ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno
i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Spółka prowadzi działalność polegającą w pierwszym etapie na budowie, a w drugim na zarządzaniu „Galerią Tęcza” w Kaliszu. Na dzień
zatwierdzenia Prospektu spółka prowadziła działalność m.in. polegającą na zawieraniu umów najmu w ww. Centrum Handlowym. W dniu
28 października 2009 r. spółka zawarła z P.B. Cezbed Sp. z o.o. umowę o generalne wykonawstwo inwestycji w ramach ww. Centrum Handlowego o łącznej wartości 67,9 mln PLN, przy czym prace budowlane rozpoczęły się w grudniu 2009 r.
Do dnia zatwierdzenia Prospektu spółka nie wypłacała dywidendy.
4. Spółka „E.F. Progress II” Sp. z o.o.
Aktem notarialnym z dnia 13 listopada 2006 r., sporządzonym w Legnicy, poprzednik prawny Emitenta zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 7 grudnia 2006 r. Sąd Rejestrowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy dla Krajowego
Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „E.F. Progress II” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3 102 tys. PLN. Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Głównym przedmiotem działalności Spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub
ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno
i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Spółka ta uczestniczy jako Wspólnik w Spółce „Rank Müller Jelenia Góra” Sp. z o.o., która to spółka prowadzić będzie działalność polegającą
na budowie i zarządzaniu obiektem handlowo-usługowym w Jeleniej Górze – „Pasaż Grodzki”.
Do dnia zatwierdzenia Prospektu spółka nie wypłacała dywidendy.
5. Spółka „E.F. Progress III” Sp. z o.o.
Aktem notarialnym z dnia 13 listopada 2006 r., sporządzonym w Legnicy, poprzednik prawny Emitenta zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 23 listopada 2006 r. Sąd Rejestrowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy dla Krajowego
Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „E.F. Progress III” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2 518 500 PLN. Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Głównym przedmiotem działalności Spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub
ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno
i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Spółka prowadzi działalność polegającą w pierwszym etapie na budowie, a w drugim na zarządzaniu obiektem handlowym „Galeria Twierdza” w Zamościu. Na dzień zatwierdzenia Prospektu spółka prowadzi działalność polegającą na budowie ww. obiektu (budowa rozpocznie
się na przełomie maja i czerwca 2010 r. i ma zostać zakończona do lutego 2011 r.) oraz na zawieraniu umów najmu w ww. obiekcie. W dniu
26 kwietnia 2010 r. spółka zawarła z ERBUD S.A. umowę o generalne wykonawstwo inwestycji w ramach ww. obiektu o łącznej wartości 47,0
mln PLN netto.
6.Spółka „E.F. Progress IV” Sp. z o.o.
Aktem notarialnym z dnia 13 listopada 2006 r., sporządzonym w Legnicy, poprzednik prawny Emitenta zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 24 listopada 2006 r. Sąd Rejestrowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy dla Krajowego
Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „E.F. Progress IV” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy. Kapitał zakładowy spółki wynosi 90 200 PLN. Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
196 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iV - Dokument Ofertowy
Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub
ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno
i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Spółka miała prowadzić działalność polegającą na budowie Centrum Handlowego w Stargardzie Szczecińskim i w tym celu dokonała zakupu szeregu nieruchomości. Spółka nie pozyskała jednakże finansowania na realizację inwestycji, a w związku z tym Zarząd Emitenta wycofał
się z jej realizacji. Wynikiem tego było złożenie przez spółkę w dniu 14 sierpnia 2009 r. wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością ogłoszenia układu. Postępowanie w tej sprawie toczy się przed Sądem Rejonowym w Legnicy.
Do dnia zatwierdzenia Prospektu spółka nie wypłacała dywidendy.
7. Spółka „E.F. Progress V” Sp. z o.o.
Aktem notarialnym z dnia 13 listopada 2006 r., sporządzonym w Legnicy, poprzednik prawny Emitenta zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 27 grudnia 2006 r. Sąd Rejestrowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy dla Krajowego
Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki.
Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „E.F. Progress V” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy. Kapitał
zakładowy wynosi 8 069 750 PLN. Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub
ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno
i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
W latach 2008-2009 spółka prowadziła działalność związaną z budową Centrum Handlowego Twierdza w Kłodzku oraz komercjalizacją
tego obiektu. Centrum zostało otwarte w dniu 4 kwietnia 2009 r. i od tego czasu spółka ta prowadzi działalność polegającą na prowadzeniu
i zarządzaniu Centrum Handlowym.
Do dnia zatwierdzenia Prospektu spółka nie wypłacała dywidendy.
8.Spółka „E.F. Progress VI” Sp. z o.o.
Aktem notarialnym z dnia 14 lipca 2008 r., sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu
18 września 2008 r. Sąd Rejestrowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy dla Krajowego Rejestru Sądowego
dokonał rejestracji spółki. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „E.F. Progress VI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Legnicy. Kapitał zakładowy spółki wynosi 61 tys. PLN. Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub
ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno
i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Spółka będzie prowadzić będzie działalność polegającą w pierwszym etapie na budowie, a w drugim na zarządzaniu obiektem handlowousługowym „Galeria Świdnicka” w Świdnicy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu spółka prowadziła działalność polegającą na zawieraniu
umów najmu w ww. Centrum Handlowym.
Do dnia zatwierdzenia Prospektu spółka nie wypłacała dywidendy.
9. Spółka „E.F. Progress VII” Sp. z o.o.
Aktem notarialnym z dnia 14 lipca 2008 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu
5 września 2008 r. Sąd Rejestrowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy dla Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „E.F. Progress VII” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Legnicy. Kapitał zakładowy spółki wynosi 53 tys. PLN. Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub
ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno
i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Spółka prowadzi działalność polegającą w pierwszym etapie na budowie, a w drugim na zarządzaniu Parkiem Handlowym Twierdza II
w Kłodzku. Na dzień zatwierdzenia Prospektu spółka prowadzi działalność polegającą na budowie ww. obiektu oraz na zawieraniu umów
najmu w ww. obiekcie. Nadto w dniu 29 czerwca 2009 r. spółka zawarła z ERBUD S.A. umowę o generalne wykonawstwo inwestycji w ramach ww. Parku Handlowego o łącznej wartości 16,0 mln PLN.
Do dnia zatwierdzenia Prospektu spółka nie wypłacała dywidendy.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 197
część iV - Dokument Ofertowy
10. Zawiązanie spółki Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp. z o.o.
Aktem notarialnym z dnia 15 maja 2008 r., sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu
18.09.2008 r. Sąd Rejestrowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy dla Krajowego Rejestru Sądowego dokonał
rejestracji spółki.
Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Rank Prosper Skarżysko Kamienna” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 500 PLN. Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub
ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno
i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Spółka do dnia zatwierdzenia Prospektu prowadziła działalność zmierzającą do skupu nieruchomości w Skarżysku Kamiennej, na których
w przyszłości ma powstać centrum handlowe.
Spółka do dnia zatwierdzenia Prospektu nie prowadziła działalności gospodarczej i nie wypłacała dywidendy.
11. Zawiązanie spółki Colin Holdings Limited.
W dniu 31 marca 2009 r. została założona zgodnie z art. 113 cypryjskiej ustawy Prawo Spółek Spółka Colin Holdings Limited. Spółka została
wpisana do rejestru spółek prowadzonego przez Ministra Handlu, Przemysłu i Turystyki (Departament Rejestracyjny Spółek).
Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Colin Holdings Limited” z siedzibą w Nikozji, a jej kapitał zakładowy wynosi 1 tys. EUR.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność handlowa, działalność doradcza (na Cyprze i za granicą), doradztwo gospodarcze, działalność finansowa, działalność inwestycyjna, działalność zarządcza (również w odniesieniu do podmiotów zagranicznych), działalność w zakresie reprezentacji innych podmiotów, współpraca z innymi podmiotami, wsparcie dla innych podmiotów z grupy, nabywanie
udziałów i akcji w innych spółkach, przejmowanie innych przedsiębiorstw, przyjmowanie aportów w postaci majątku ruchomego i nieruchomego w zamian za akcje, podział aktywów, zbywanie majątku spółki, przyjmowanie zapłaty w postaci udziałów, przyznawanie udziałów
i papierów wartościowych oraz wynagrodzenia za nabyty majątek i usługi, zakładanie oddziałów, zakładanie i posiadanie innych spółek,
działalność za pośrednictwem przedstawicieli, wykonywanie obowiązków sekretarza, agenta i podobna, usługi transportowe, handel środkami transportu, działalność turystyczna, działalność budowlana, zarządzanie majątkiem nieruchomym, udzielanie gwarancji i poręczeń,
kupno i sprzedaż papierów wartościowych, wystawianie i negocjowanie instrumentów płatniczych, lokowanie środków pieniężnych, emisja
papierów wartościowych, wspieranie działalności charytatywnej, świadczenia na rzecz kadry kierowniczej, pracowników i ich rodzin, zawieranie umów z organami administracji publicznej, otrzymywanie patentów i podobne, ponoszenie kosztów promocji i zakładania spółki,
ponoszenie wstępnych i innych wydatków, przy czym spółka uprawniona jest do prowadzenia wszelkiej innej działalności dodatkowej prowadzącej do osiągnięcia wyżej wskazanych celów lub któregokolwiek z nich.
Spółka do dnia zatwierdzenia Prospektu nie prowadziła działalności gospodarczej i nie wypłacała dywidendy.
12. Spółka „Rank Müller Jelenia Góra” Sp. z o.o.
Aktem notarialnym z dnia 3 lipca 2007 r., sporządzonym w Legnicy, „E.F. Progress II” Sp. z o.o. zawarła z osobą trzecią umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 17 października 2007 r. Sąd Rejestrowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy
dla Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki.
Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Rank Müller Jelenia Góra” Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej
Górze. Kapitał zakładowy spółki wynosi 7 702,8 PLN. Kapitał zakładowy został objęty w 54% przez „E.F. Progress II” Sp. z o.o., a w 46% przez
osobę trzecią.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub
ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno
i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Spółka prowadzi działalność polegającą w pierwszym etapie na budowie, a w drugim na zarządzaniu obiektem handlowym „Pasaż Grodzki”
w Jeleniej Górze. Na dzień zatwierdzenia Prospektu spółka prowadzi działalność polegającą na budowie ww. obiektu (budowa rozpoczęła
się w lipcu 2009 r. i ma zostać zakończona do października 2010 r.) oraz na zawieraniu umów najmu w ww. obiekcie. W dniu 29 czerwca 2009
r. spółka zawarła z ERBUD S.A. umowę o generalne wykonawstwo inwestycji w ramach ww. obiektu o łącznej wartości 32,0 mln PLN netto.
Spółka do dnia zatwierdzenia Prospektu nie wypłacała dywidendy.
198 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iV - Dokument Ofertowy
IV. DOKUMENT OFERTOWY
1. Osoby odpowiedzialne
Dane osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich stosowne oświadczenia zamieszczono w pkt. 1. Części III
Prospektu „Dokument rejestracyjny”.
2. Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych
Opis czynników ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych akcji i potrzeb oceny ryzyka rynkowego powiązanego z tymi akcjami zamieszczono w pkt. 3 Części II Prospektu „Czynniki Ryzyka”.
3. Podstawowe informacje
3.1. Oświadczenie o kapitale obrotowym
Zarząd Spółki oświadcza, iż jego zdaniem Grupa Kapitałowa Emitenta posiada na dzień zatwierdzenia Prospektu wystarczające przepływy
pieniężne, zapewniające poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia swoich zobowiązań, wystarczające na pokrycie jego potrzeb w okresie
12 miesięcy, licząc od daty zatwierdzenia Prospektu emisyjnego. Emitentowi nie są znane problemy z kapitałem obrotowym, które mogą
wystąpić w przyszłości.
3.2. Oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu
Dane finansowe prezentujące wartość kapitału własnego oraz zadłużenia zostały ustalone na dzień 28 lutego 2010r., na podstawie danych
z ostatniego skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta.
Tabela: Informacja dotycząca kapitalizacji i zadłużenia Emitenta (tys. PLN).
Wyszczególnienie
28 lutego 2010 r.
Zadłużenie krótkoterminowe ogółem
- gwarantowane
- zabezpieczone
a) kredyty
b) leasing
- niegwarantowane/niezabezpieczone
Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia długoterminowego)
- gwarantowane
- zabezpieczone
a) kredyty
b) leasing
- niegwarantowane/niezabezpieczone
Kapitał własny
- kapitał zakładowy
- kapitał zapasowy
- zysk (strata) z lat ubiegłych
- zysk (strata) netto
OGÓŁEM
A. Środki pieniężne
B. Ekwiwalenty środków pieniężnych
C. Papiery wartościowe
D. Płynność (A+B+C)
E. Bieżące należności finansowe
F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach
G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego
H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe
I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H)
J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D)
K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe
L. Wyemitowane obligacje
M. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe
N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M)
O. Zadłużenie finansowe netto (J+N)
147 822
0
97 763
70 073
769
50 059
252 810
0 252 568
252 210
358
242
218 101
3 250
40 913
163 346
10 592
2 265
0
0
2 265
0
54 115
15 958
27 690
97 763
95 498
252 210
0
358
252 568
348 066
Źródło: Emitent
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 199
część iV - Dokument Ofertowy
Poniżej przedstawiono dodatkowe informacje aktualizujące powyższe dane liczbowe w zakresie istotnych zmian:
1.
Grupa Emitenta posiada zobowiązania warunkowe, w tym w postaci weksli oraz oświadczeń o poddaniu się egzekucji jako
zabezpieczenia umów kredytowych i leasingowych:
• zobowiązanie wobec Miasta Kalisza na podstawie oświadczenia z dnia 11 września 2007 roku w sprawie wybudowania podziemnego parkingu na minimum 250 miejsc parkingowych na nieruchomości położonej w Kaliszu, Plac Nowy Rynek. Warunkiem wykonania zobowiązania jest przekazanie wymienionej nieruchomości Emitentowi wraz z użyczeniem jej na cele budowlane. Po wybudowaniu parkingu Emitent przekaże go nieodpłatnie Miastu Kalisz, w zamian za co będą z niego mogli korzystać klienci budowanego
przez Emitenta Centrum Handlowego Galeria Tęcza,
• zobowiązanie wobec Miasta Zamościa na podstawie umowy z dnia 17 lutego 2010 roku do budowy i przebudowy układu drogowego przylegającego do planowanego Centrum Handlowego w Zamościu położonego przy ul. Kilińskiego / Przemysłowej,
• weksel stanowiący zabezpieczenie umowy leasingu operacyjnego podnośnika nożycowego Dingli JCPT nr umowy WP5/00007/2009
udzielonego przez BZ WBK Finance & Leasing S.A., z tytułu którego do spłaty pozostało 27 741,19 PLN,
• weksel stanowiący zabezpieczenie umowy leasingu operacyjnego zestawu nagłaśniającego Samson L-3200 nr umowy
WP5/00008/2009 udzielonego przez BZ WBK Finance & Leasing S.A., z tytułu którego pozostało do spłaty 53 556,51 PLN,
• weksel stanowiący zabezpieczenie umowy leasingu operacyjnego ekranu LED Virtual Pixel PH12 nr umowy WP5/00010/2009 udzielonego przez BZ WBK Finance & Leasing S.A., z tytułu którego pozostało do spłaty 128 652,25 PLN,
• weksel stanowiący zabezpieczenie umowy leasingu operacyjnego zestawu oświetleniowego ADJ AccuSpot 250 nr umowy
WP5/00009/2009 udzielonego przez BZ WBK Finance & Leasing S.A., z tytułu którego do spłaty pozostało 23 380,24 PLN,
• weksle własne in blanco stanowiące zabezpieczenie umowy leasingu operacyjnego samochodu Bentley Continental GT nr umowy
ZP5/00010/2008 udzielonego przez BZ WBK Leasing S.A., z tytułu którego do spłaty pozostało 293 942,93 PLN ,
• weksel stanowiący zabezpieczenie umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego Mercedes CL 63 AMG nr umowy
ZP2/00007/2008 udzielonego przez BZ WBK Leasing S.A., z tytułu której pozostało do spłaty 214 667,30 PLN,
• weksel własny in blanco stanowiący zabezpieczenie umowy leasingu operacyjnego koparki gąsienicowej Caterpillar 330 CLN
nr umowy WP5/00013/2007 udzielonego przez BZ WBK Finance & Leasing S.A., z tytułu której pozostało do spłaty 32 293,61 PLN,
• weksle własne in blanco stanowiące zabezpieczenie umowy leasingu operacyjnego podnośnika hydraulicznego Niftylift Nifty 170
nr umowy ZP5/00016/2007 udzielonego przez BZ WBK Leasing S.A., z tytułu której pozostało do spłaty 33 048,02 PLN,
• Emitent zgodnie z aktem notarialnym nr 16661/2008 z dnia 08 grudnia 2008 roku zobowiązał się do wybudowania na działce nr 3/2
w Kłodzku kina o minimalnej liczbie 500 miejsc siedzących, w skład którego będzie wchodziła także sala konferencyjno-widowiskowa. Emitent zobowiązał się do wybudowania kina i uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie najpóźniej do dnia 30 czerwca
2013 roku. W przypadku niedotrzymania ww. terminu Emitent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Gminy Miejskiej Kłodzko kary
umownej w wysokości 5 000 tys. PLN w terminie do dnia 30 września 2013 roku.
• Weksel własny in blanco stanowiący zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Focus Park Piła Sp. z o.o. w związku z zawartą w dniu 02
grudnia 2009 roku umową zlecenia wraz z umową przeniesienia praw i obowiązków. Weksel wystawiony został w dniu 23 grudnia
2009 roku i może być wypełniony do maksymalnej kwoty 17 297 523,85 PLN.
• Weksel własny in blanco stanowiący zabezpieczenie umowy kredytowej zawartej przez spółkę zależną Rank Müller Jelenia Góra Sp.
z o.o. z PKO BP SA w dniu 24 lutego 2010 r.
Emitent posiada zadłużenie pośrednie w postaci:
•
poręczenia weksla na kwotę 825 tys. PLN wystawionego przez Adama Morgasia (Nabywca) jako zabezpieczenie zawartej z Cezarym
Wielgusem (Zbywca) umowy sprzedaży 30% udziałów w spółce GLOBAL-In Bogdan Rzążewski i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą
w Lublinie,
•
poręczenia weksla na kwotę 530 tys. PLN wystawionego przez Adama Morgasia (Nabywca) jako zabezpieczenie zawartej z Bogdanem
Rzążewskim (Zbywca) umowy sprzedaży 30% udziałów w spółce GLOBAL-In Bogdan Rzążewski i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą
w Lublinie.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu z tytułu ww. umów do zapłaty przez Adama Morgasia na rzecz Zbywców pozostała kwota 400 tys. PLN.
Następujące aktywa stanowią zabezpieczenie zobowiązań zabezpieczonych:
1.
Nieruchomość „Galerii Piastów” (działki 243, 836/1, 812, 813, 789/1) położona w Legnicy przy ul. NM Panny 9 stanowi zabezpieczenie
kredytu inwestycyjnego nr K0000432 udzielonego w kwocie 20 000 tys. EUR przez BZ WBK S.A. kredytu inwestycyjnego nr K0005583
udzielonego w kwocie 27 067 994,19 EUR przez BZ WBK S.A. oraz kredytu rewolwingowego obrotowego nr K0005582 udzielonego
w kwocie 7 000 tys. PLN przez BZ WBK S.A.
2.
Nieruchomość „Galerii Piastów” (działki 837 i 296/1) położona w Legnicy przy ul. NM Panny 9, NM Panny 20A i ul. Św. Piotra 11
stanowi zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego nr K0005583 udzielonego w kwocie 98 530 tys. PLN przez BZ WBK S.A. oraz kredytu
rewolwingowego obrotowego nr K0005582 udzielonego w kwocie 7 000 tys. PLN przez BZ WBK S.A.
3.
Cesja wierzytelności z całości umów najmu powierzchni w „Galerii Piastów I” położonej w Legnicy przy ul. NM Panny 9 stanowi jedno
z zabezpieczeń kredytu inwestycyjnego nr K0000432 udzielonego w kwocie 20 000 tys. EUR przez BZ WBK S.A.
4.
Cesja wierzytelności z całości umów najmu powierzchni w „Galerii Piastów II” położonej w Legnicy przy ul. NM Panny 9 i NM Panny
20A stanowi jedno z zabezpieczeń kredytu inwestycyjnego nr K0005583 udzielonego w kwocie 98 530 tys. PLN przez BZ WBK S.A.
5.
Zastaw finansowy na rachunku wydzielonym wraz z blokadą środków do kwoty 700 tys. PLN stanowi jedno z zabezpieczeń kredytu
inwestycyjnego nr K0000432 udzielonego w kwocie 20 000 tys. EUR przez BZ WBK S.A.
200 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iV - Dokument Ofertowy
6.
Emitent złożył wniosek o dokonanie wpisu hipotecznego na nieruchomościach położonych w Zgorzelcu (działki nr 630, 631, 632
i 516) tytułem zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego K00005583 udzielonego w kwocie 98 530 tys. PLN przez BZ WBK S.A. Do dnia
zatwierdzenia Prospektu, zabezpieczenie nie zostało jeszcze zarejestrowane przez Sąd.
7.
Nieruchomość gruntowa położona we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej (działki 3/4, 3/5, 3/7 i 3/15) stanowi jedno z zabezpieczeń
kredytu inwestycyjnego nr K0004564 w kwocie 30 000 tys. PLN udzielonego przez BZ WBK S.A.
8.
Nieruchomość zabudowana położona w Katowicach przy ul. Olimpijskiej (działki 74/22, 74/24, 74/29, 74/30, 74/40, 92/11, 74/43)
stanowi jedno z zabezpieczeń kredytu inwestycyjnego nr K0004564 w kwocie 30 000 tys. PLN udzielonego przez BZ WBK S.A. oraz
jest przedmiotem zabezpieczenia praw z Obligacji Emitenta Serii A o łącznej wartości nominalnej 24 760 tys. PLN objętych przez
obligatariuszy dnia 9 grudnia 2009 r.
9.
Kaucja w wysokości 600 tys. PLN stanowi jedno z zabezpieczeń kredytu inwestycyjnego nr K0004564 w kwocie 30 000 tys. PLN
udzielonego przez BZ WBK S.A.
10. Nieruchomość zabudowana położona w Legnicy przy ul. Senatorskiej 21 (działki 594/5, 594/6, 594/7, 594/8) jest przedmiotem
zabezpieczenia praw z Obligacji Emitenta Serii A o łącznej wartości nominalnej 24 760 tys. PLN objętych przez obligatariuszy dnia
9 grudnia 2009 r.
11. Nieruchomość zabudowana położona w Legnicy przy ul. Witelona 6 (działka 361) jest przedmiotem zabezpieczenia praw z Obligacji
Emitenta Serii A o łącznej wartości nominalnej 24 760 tys. PLN objętych przez obligatariuszy dnia 9 grudnia 2009 r.
12. Nieruchomość zabudowana położona w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 63 (działki 338/1 i 338/2) jest przedmiotem zabezpieczenia
praw z Obligacji Emitenta Serii A o łącznej wartości nominalnej 24 760 tys. PLN objętych przez obligatariuszy dnia 9 grudnia 2009
r.
13. Nieruchomość zabudowana położona w Kłodzku przy ul. Noworudzkiej 2 (działki 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 5/2, 5/3, 5/4 i 3/3) stanowi
zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego nr K0006245 udzielonego w wysokości 68 932 tys. PLN przez Bank Zachodni WBK S.A.
14. Nieruchomość niezabudowana położona w Opolu – Gosławicach przy ul. Sieradzkiej (działki 158 - 164, 132/13 i 166/3) stanowi
zabezpieczenie zwrotu zaliczek udzielonych przez Carrefour Polska w kwocie 4 600 000 PLN.
15. Nieruchomość niezabudowana położona w Opolu – Turawie, obręb Zawada (działki 253/3, 566/3 i 569/3) stanowi zabezpieczenie
wierzytelności z tytułu ewentualnych roszczeń o zapłatę wynagrodzenia należnego firmie Erbud S.A..
16. Nieruchomość niezabudowana położona w Grudziądzu przy ul. Konarskiego (działki 3/1, 3/3, 4/1 i 3/101) stanowi zabezpieczenie
zobowiązań spółki E.F. Progress I Sp. z o.o. wobec PSS Społem w Kaliszu.
17. Nieruchomość niezabudowana położona w Legnicy przy al. Piłsudskiego/ul. Jaskółczej (działka 157) stanowi zabezpieczenie zobowiązań E.F. Progress I Sp. z o.o. wobec PSS Społem w Kaliszu, a dotyczących sprzedaży lokalu niemieszkalnego.
18. Nieruchomość niezabudowana położona w Legnicy przy Al. Piłsudskiego/ul. Jaskółcza (działka 154) stanowi zabezpieczenie
zobowiązań spółki E.F. Progress I Sp. z o.o. wobec PSS Społem w Kaliszu, a dotyczących sprzedaży lokalu niemieszkalnego.
19. Nieruchomość zabudowana położona w Kaliszu przy ul. 3-Maja, Nowy Rynek (działka 26/2) stanowi zabezpieczenie zobowiązań
spółki E.F. Progress I Sp. z o.o. wobec PSS Społem w Kaliszu, a dotyczących pozostałej ceny sprzedaży.
20. Lokal niemieszkalny położony w Brzegu przy ul. Trzech Kotwic 11C stanowi zabezpieczenie zobowiązań spółki E.F. Progress I Sp.
z o.o. wobec PSS Społem w Kaliszu, a dotyczących pozostałej ceny sprzedaży. 21. Przedmioty leasingowane, które są wykazywane w bilansie Emitenta, jednakże do czasu spłaty leasingu są własnością
leasingodawcy:
• podnośnik hydrauliczny Niftylift Nifty 170,
• koparka gąsienicowa Caterpillar 330 CLN,
• samochody osobowe Volkswagen Jetta 11 sztuk,
• samochód osobowy Mercedes CL 63,
• samochód osobowy Bentley Continental GT,
• samochód osobowy Mercedes-Benz CLS 320,
• podnośnik nożycowy Dingli JCPT.
3.3. Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę
Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu, podmiotami zaangażowanymi w Ofertę Publiczną Akcji Emitenta są – oprócz Emitenta,
w którego interesie leży powodzenie emisji Akcji Serii C – wszyscy jego obecni akcjonariusze, w szczególności akcjonariusze posiadający
znaczne pakiety akcji Emitenta, tj. Andrzej Bartnicki, Jan Mroczka oraz MB Progress Capital Limited, którzy są zainteresowani wzrostem
wartości posiadanych przez nich akcji.
Podmiotem zaangażowanym w Ofertę Publiczną jest też Oferujący - Dom Maklerski IDMSA, którego wynagrodzenie zależy od powodzenia
Oferty Publicznej. Oferujący posiada pośrednio akcje Emitenta poprzez fundusz IDEA Y FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez IDEA TFI Spółka Akcyjna - podmiot zależny Oferującego, które to akcje uprawniają do wykonywania mniej niż
5% głosów na WZ Emitenta. Wobec powyższego Oferujący zainteresowany jest uzyskaniem jak najwyższej ceny emisyjnej Akcji Serii C oraz
objęciem przez inwestorów jak najwyższej liczby akcji w Ofercie Publicznej.
Podmiotem zaangażowanym w Ofertę Publiczną jest też Doradca Finansowy – PROFESCAPITAL Sp. z o.o., którego wynagrodzenie zależy
od powodzenia Oferty Publicznej. Doradca Finansowy nie posiada akcji Emitenta.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 201
część iV - Dokument Ofertowy
Paweł Puterko, członek Rady Nadzorczej Emitenta, jest jednocześnie Prezesem Zarządu i udziałowcem PROFESCAPITAL Sp. z o.o. pełniącego
funkcję Doradcy Finansowego Emitenta, jednakże w ocenie Emitenta Paweł Puterko nie prowadzi interesów prywatnych ani nie wykonuje
innych obowiązków, które pozostawałyby w konflikcie z interesami Emitenta.
W związku z powyższym w odniesieniu do Emitenta, Oferującego i Doradcy Finansowego nie istnieje żaden konflikt interesów pomiędzy
podmiotami wymienionymi powyżej, który mógłby wystąpić w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty Publicznej Akcji
Serii C.
3.4. Przesłanki Oferty Publicznej i opis wykorzystania wpływów pieniężnych
Główną przesłanką Oferty Publicznej jest pozyskanie środków, dzięki którym Emitent będzie mógł realizować przyjętą strategię i rozwijać
bieżącą działalność. Emitent zamierza przeznaczyć wpływy netto z emisji Nowych Akcji na:
•
podwyższenie kapitału w swoich spółkach celowych, które z pozyskanych w ten sposób środków będą finansowały wkład własny
w prowadzonych przez Grupę Kapitałową projektach inwestycyjnych,
•
uzupełnienie wkładu własnego na inwestycji „Galeria Piastów” w Legnicy.
W zamiarze Emitenta maksymalny okres wykorzystania pozyskanych środków wynosi 9 miesięcy od dnia ich wpłynięcia do Spółki. Zarząd
Spółki przewiduje pozyskanie z emisji akcji serii C kwoty netto do 51 mln PLN, przy założeniu objęcia przez Inwestorów wszystkich Akcji
Oferowanych po cenie maksymalnej.
Emitent zamierza przeznaczyć wpływy z emisji na następujące cele:
Tabela: Cele emisji Akcji Serii C.
Lp.
Wydatki inwestycyjne
Spółka prowadząca inwestycję
Kwota
(w tys. PLN)
1
Galeria Handlowa Galeria Tęcza w Kaliszu
E.F. Progress I Sp. z o.o.
23 000
2
Centrum Handlowe Galeria Twierdza w Zamościu
E.F. Progress III Sp. z o.o.
14 000
3
Galeria Handlowa Pasaż Grodzki w Jeleniej Górze
Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.
2 000
4
Park Handlowy Twierdza II w Kłodzku
E.F. Progress VII Sp. z o.o.
4 000
5
Galeria Handlowa Galeria Świdnicka w Świdnicy
E.F. Progress VI Sp. z o.o.
6 000
6
Galeria Handlowa Galeria Piastów w Legnicy
Rank Progress S.A.
2 000
Razem
51 000
Źródło: Emitent
Projekty zostały uszeregowane według priorytetów wykonania.
Informacje dotyczące parametrów finansowych i technicznych ww. projektów od nr 1 do 5, a także informacje o łącznych nakładach na poszczególne inwestycje znajdują się w pkt. 6.1.1.5 Części III Prospektu pt. „Dokument Rejestracyjny”. Informacje dotyczące inwestycji nr 6 tj.
„Galeria Piastów” w Legnicy przedstawiono w pkt. 5.1.7 oraz 8.1 Części III Prospektu pt. „Dokument Rejestracyjny”.
Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych Emitenta w latach 2010-2012 wyniesie łącznie 500,1 mln PLN, przy czym w całości dotyczą
one inwestycji w obiekty handlowe.
Środki na sfinansowanie projektów inwestycyjnych zaplanowanych na lata 2010-2012 opisanych w punkcie 5.2.2., 5.2.3 oraz 8.1.3 Części III
Prospektu pt. „Dokument Rejestracyjny” pochodzić będą z:
•
emisji Nowych Akcji – 49 mln PLN,
•
wpływów gotówkowych z działalności operacyjnej i inwestycyjnej – 52,9 mln PLN,
•
kredytów bankowych – 398,2 mln PLN.
Emitent zakłada, iż udział finansowania dłużnego w finansowaniu założonych projektów deweloperskich będzie wynosił około 70%.
Wskazane powyżej cele inwestycyjne i związane z nimi nakłady inwestycyjne będą realizowane niezależnie. Emitent planuje realizację tych
celów w latach 2010-2012. W opinii Emitenta środki pozyskane z emisji Nowych Akcji uzupełnione finansowaniem dłużnym oraz środkami
własnymi z działalności operacyjnej i inwestycyjnej będą wystarczające do realizacji celów emisji.
Jeżeli ostateczna kwota pozyskanych środków z emisji Nowych Akcji będzie niższa od zakładanej przez Zarząd Emitenta, kwota wydatków
na realizację celów emisyjnych zostanie uzupełniona z innych źródeł (środki własne Emitenta, kredyt bankowy bądź leasing), a gdyby i te
środki były niewystarczające, wydłużony zostanie czas realizacji programu inwestycyjnego.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie przewiduje zmiany celów emisji. Gdyby jednak okazało się, że realizacja zaplanowanych
inwestycji z jakichkolwiek przyczyn będzie niemożliwa lub nieefektywna, Zarząd Emitenta nie wyklucza możliwości przesunięcia środków
między ww. celami emisji akcji serii C lub przeprowadzenia innych inwestycji. Ewentualne zmiany dotyczące przesunięć środków, będą
podejmowane przez Zarząd Emitenta w drodze uchwały i przekazywane opinii publicznej w raportach bieżących niezwłocznie po podjęciu
uchwały. W przypadku, gdyby uchwała dotycząca przesunięć środków została podjęta przed wprowadzeniem do obrotu giełdowego praw
do akcji serii C, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości również poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF
aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.
202 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iV - Dokument Ofertowy
4. Informacje o papierach wartościowych oferowanych lub dopuszczonych do obrotu
4.1. Typ i rodzaj Akcji Oferowanych i dopuszczanych do obrotu
Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na GPW w Warszawie:
•
16 250 960 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
•
nie więcej niż 4 643 130 akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
•
nie więcej niż 4 643 130 praw do Akcji Serii C (PDA).
Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest 4 643 130 akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć
groszy) każda, oferowanych przez Spółkę w ramach oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Akcje są papierami wartościowymi udziałowymi, inkorporującymi prawa akcjonariusza spółki akcyjnej. Prawa do Akcji Serii C (PDA) są papierami wartościowymi w rozumieniu art. 3 pkt. 1 lit. a) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. PDA będą przyznane subskrybentom
Akcji Serii C, którym przydzielono Akcje Serii C i zostaną one zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych ich posiadaczy. Po zarejestrowaniu przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii C posiadacze PDA otrzymają Akcje Serii C
w liczbie równej ilości PDA zapisanych na ich rachunkach papierów wartościowych.
4.2. Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe oferowane lub
dopuszczane do obrotu papiery wartościowe
Zgodnie z art. 431 § 1 w związku z art. 430 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała
taka, na mocy art. 415 k.s.h., dla swojej skuteczności musi być podjęta większością trzech czwartych głosów oddanych. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w
przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym,
na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych - po upływie dwunastu miesięcy od dnia odpowiednio zatwierdzenia prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego, albo stwierdzenia równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, przy czym wniosek o zatwierdzenie
prospektu albo memorandum informacyjnego albo wniosek o stwierdzenie równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym nie mogą zostać złożone po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia
uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 431 § 4 k.s.h.).
4.3. Wskazanie, czy papiery wartościowe oferowane lub dopuszczane do obrotu są papierami
imiennymi czy też na okaziciela oraz czy mają one formę zdematerializowaną
Dopuszczane Akcje Serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela, które mają obecnie formę dokumentu. Dokumenty tych akcji zostaną złożone
w depozycie domu maklerskiego przed zawarciem umowy z KDPW. Po zawarciu umowy z KDPW akcje Serii B zostaną zdematerializowane,
a rejestr papierów wartościowych będzie prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Książęcej 4.
Oferowane Akcje Serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. Prawa do Akcji Serii C są to papiery wartościowe, z których wynika uprawnienie
do otrzymania, nie mających formy dokumentu, Akcji Serii C, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą
zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Akcje Serii C oraz Prawa do Akcji Serii C nie będą miały formy dokumentu. Rejestr papierów wartościowych będzie prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4.
4.4. Waluta emitowanych papierów wartościowych
Walutą emitowanych papierów wartościowych jest złoty (PLN).
4.5. Prawa, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami tych praw, związane z papierami
wartościowymi oraz procedury wykonywania tych praw
Prawa związane z Akcjami określa Kodeks Spółek Handlowych, Statut, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawa o Ofercie
Publicznej i Spółkach Publicznych oraz inne przepisy prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady
osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego, finansowego i prawnego.
Prawa o charakterze majątkowym związane z akcjami Spółki
1.
Prawo do dywidendy - udziału w zysku Spółki wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta,
przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 KSH). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej
samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia
uchwały o podziale zysku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty. Dzień
dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od tego dnia (art.
348 KSH). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno wziąć pod uwagę regulacje Krajowego Depozytu Papierów
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 203
część iV - Dokument Ofertowy
Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych. Emitent jest zobowiązany poinformować Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, oraz o terminie dnia dywidendy i terminie wypłaty, przesyłając
niezwłocznie, lecz nie później niż 10 dni przed dniem dywidendy uchwałę właściwego organu Spółki w tych sprawach. Dzień
wypłaty może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazuje
powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim. Uczestnicy bezpośredni ustalają liczbę papierów wartościowych
dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach oraz przesyłają do Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych informacje o:
• wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy,
• łącznej kwocie należnego podatku dochodowego od osób prawnych, który powinien zostać pobrany przez emitenta od dywidend
wypłacanych za pośrednictwem uczestnika,
• liczbie rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla osób będących podatnikami podatku od osób prawnych.
W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest pozostawić do dyspozycji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych środki przeznaczone
na realizację prawa do dywidendy. W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają
roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega
przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy. W przypadku
podatników, którzy nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, co do których powstaje obowiązek podatkowy od przychodów
z dywidend, mają zastosowanie stawki wynikające z zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów w sprawie zapobieżenia
podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobieranie podatku zgodnie z takimi umowami, wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi
zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą
administrację podatkową. Certyfikat rezydencji ma za zadanie wykazać czy dany podmiot objęty jest zakresem przedmiotowym
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, tzn. uprawniony jest do skorzystania z niższych, preferencyjnych stawek
opodatkowania ewentualnie do zwolnienia z podatku. W przypadku, gdy istnieją wątpliwości, płatnik potrąci podatek w ustawowej
wysokości. Jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej,
które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać stwierdzenia
nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. Kwota przeznaczona do podziału między
akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty
przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.
Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być
przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH). Obowiązujące w Polsce prawo
nie wprowadza innych regulacji dotyczących stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz kumulatywnego
lub niekumulatywnego charakteru wypłat. Z akcjami Emitenta nie jest związane inne od wskazanego powyżej prawa do udziału
w zyskach Emitenta, w szczególności Statut Emitenta nie przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania
imiennych świadectw założycielskich, w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki lub świadectw użytkowych
wydanych w zamian za akcje umorzone.
2.
Prawo poboru - prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. Na warunkach określonych
w art. 433 KSH akcjonariusze mogą zostać pozbawieni prawa poboru w części lub w całości w interesie Spółki w drodze uchwały
Walnego Zgromadzenia. Uchwała ta podjęta zostaje większością co najmniej czterech piątych głosów. Przepisów o konieczności
uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe
akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom
celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje
mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmują części lub wszystkich
oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane
w porządku obrad walnego zgromadzenia.
3.
Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Zgodnie
z art. 474 § 2 KSH majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku
do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym
zakresie.
4.
Prawo do zbywania posiadanych akcji. Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie.
5.
Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono
zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym
rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).
6.
Akcje Spółki mogą zostać umorzone. Akcje mogą być umorzone przez obniżenie kapitału zakładowego, za zgodą akcjonariusza
w drodze nabycia akcji przez Spółkę.
7. Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana
na żądanie akcjonariusza. (art.334 KSH w zw. § 3.2.5 Statutu Spółki). Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę
uprzywilejowania.
Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki:
Z akcjami Spółki związane są następujące prawa korporacyjne:
1.
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH), przy
czym prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni
przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) (art. 4061 KSH), które zwróciły się do podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu (art. 4063 KSH). Każdej Akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 KSH).
204 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iV - Dokument Ofertowy
2.
Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w
porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH).
3.
Prawo do złożenia, w terminie 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wniosku o umieszczenie określonych
spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, przyznane Akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki (art. 401 § 1 KSH).
4.
Prawo do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących
spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad,
przyznane Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 4 KSH).
5.
Prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6.
Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 KSH.
7.
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy,
reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez
najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8.
Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej
lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na
wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 i 85
Ustawy o Ofercie Publicznej). Akcjonariusze mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać
umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie
podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 ustawy, wnioskodawcy mogą
wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od
dnia podjęcia uchwały.
9.
Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428
KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji
dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono
ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek
do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH).
10. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych,
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, posiadającemu akcje
zdematerializowane oraz prawo tego akcjonariusza do imiennego zaświadczenia o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
spółki publicznej (art. 328 § 6 KSH).
11. Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem
sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395
§ 4 KSH).
12. Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania
odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 11 KSH).
13. Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym
Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).
14. Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co
najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego
na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).
15. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 2 KSH).
16. Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 KSH, jeżeli Spółka
nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
17. Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których
mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH
(w przypadku przekształcenia Spółki).
18. Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 KSH).
19. Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku
dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki
stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów
lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi
osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH).
Postanowienia w sprawie zmiany akcji
Zgodnie z § 3.2.5 Statutu Spółki akcje na okaziciela nie mogą być zmienione w akcje imienne.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 205
część iV - Dokument Ofertowy
4.6. Podstawy emisji oferowanych lub dopuszczanych papierów wartościowych
W dniu 9 listopada 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 15/11/2009 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany
Statutu Spółki. Uchwała została podjęta po zapoznaniu się Walnego Zgromadzenia z Opinią Zarządu, w której Zarząd zaproponował przeprowadzenie Emisji Akcji Serii C z wyłączeniem prawa poboru, w ramach oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych. Opinia Zarządu zawierała również propozycję ustalenia cena emisyjnej akcji Serii C w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd
Spółki oraz doradcę finansowego analizę popytu na akcje nowej emisji, tzn. po zaprezentowaniu oferty spółki potencjalnym inwestorom
będą oni mogli składać deklaracje zainteresowania nabyciem akcji Serii C, a na podstawie zestawienia wielu deklaracji Zarząd Spółki uzyska
informację na temat rynkowej wyceny akcji Serii C oraz na tej podstawie ustali cenę emisyjną.
W dniu 9 listopada 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w przedmiocie emisji Akcji Oferowanych, o następującej treści:
„Uchwała nr 15/11/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A.
z dnia 9.11.2009 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Serii C z wyłączeniem prawa
poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki
I. Podwyższenie kapitału zakładowego
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchyla w całości uchwałę nr 6/01/2008 ws. podwyższenia kapitału zakładowego z dnia 22 kwietnia 2008 r. oraz uchwałę nr 7/01/2008 w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie
i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Serii B i C oraz praw do akcji Serii C a także dematerializacji akcji Serii B i C oraz praw
do akcji Serii C z dnia 22 kwietnia 2008 r.
§ 2.
Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 i art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3 250 192
PLN (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote) do kwoty nie większej niż 3 714 505 PLN (słownie:
trzy miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset pięć złotych), to jest o kwotę nie większą niż 464 313 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt
cztery tysiące trzysta trzynaście złotych).
§ 3.
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 4 643 130 (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści trzy
tysiące sto trzydzieści) nowych akcji Serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda.
§ 4.
Akcje Serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.
§ 5.
1.
Akcje Serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
2.
Akcjom Serii C nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
§ 6.
Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009 r.), tj. od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące
dziewiątego roku (01.01.2009 r.).
§ 7.
Emisja akcji Serii C zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.
U.2005.184.1539 z późn. zm.).
§ 8.
Akcje Serii C oraz prawa do Akcji Serii C („PDA”) zostaną zgłoszone w celu dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje Serii C podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29
lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi.
206 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iV - Dokument Ofertowy
§ 9.
Na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia
oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – podwyższenie będzie dokonane w granicach ustalonych w § 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych
w drodze subskrypcji publicznej.
II. Prawo Poboru
§ 10.
1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii C
przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje Serii C będą objęte w drodze subskrypcji otwartej. Zarząd przedstawił
Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji
Serii C oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C.
2. Zgodnie z opinią Zarządu uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii C jest
fakt, iż zostaną one zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w drodze subskrypcji otwartej, w warunkach publicznego
obrotu papierami wartościowymi, która jest najlepszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce oraz
umożliwi wzrost pozycji Spółki na rynku, podniesienie wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju.
3. Cena emisyjna akcji Serii C zostanie ustalona w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Spółki oraz doradcę finansowego analizę
popytu na akcje nowej emisji. Po zaprezentowaniu oferty spółki potencjalnym inwestorom będą oni mogli składać deklaracje
zainteresowania nabyciem akcji Serii C, a na podstawie zestawienia wielu deklaracji Zarząd Spółki uzyska informację na temat
rynkowej wyceny akcji Serii C oraz na tej podstawie ustali cenę emisyjną.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyla się do powyższej opinii i przyjmuje jej tekst jako
uzasadnienie wyłączenia prawa poboru wymaganego przez Kodeks Spółek Handlowych.
III. Upoważnienia dla Zarządu
§ 11.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C,
2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C,
3) dokonania podziału akcji Serii C na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć między transzami,
4) określenia sposobów i warunków składania zapisów na Akcje Serii C oraz do zawierania umów z podmiotami upoważnionymi
do przyjmowania takich zapisów, jak również do ustalania miejsc, w których będą przyjmowane zapisy na Akcje Serii C,
5) ustalenia pozostałych zasad przydziału i dystrybucji Akcji Serii C,
6) dokonania przydziału Akcji Serii C,
7) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, jeżeli Zarząd uzna to za stosowne,
8) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie
Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
IV. Zmiana Statutu Spółki
§ 12.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii C zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się § 3.2.1
Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„3.2.1 Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 3 714 505 PLN (słownie: trzy miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset pięć złotych)
i dzieli się na:
a) 16 250 960 (słownie: szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych Serii A o wartości
nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 16 250 960,
b) 16 250 960 (słownie: szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Serii B
o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 16 250 960,
c) nie więcej niż 4 643 130 (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela Serii C
o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 4 643 130.”
V. Tekst jednolity Statutu Spółki
§ 13.
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą, po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 207
część iV - Dokument Ofertowy
§ 14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”
Załącznik numer 1 do Uchwały 15/11/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 9.11.2009 roku
Opinia Zarządu Rank Progress Spółka Akcyjna
w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Spółki Serii C
oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji
Zarząd Spółki, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych poniżej przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia w całości
prawa poboru akcji Spółki Serii C („Akcje”) oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.
Spółka zamierza w drodze emisji nowych akcji Serii C pozyskać środki konieczne do realizacji planowanych inwestycji i rozwoju Spółki
w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Wobec ograniczonych możliwości finansowania przez dotychczasowych akcjonariuszy, podjęcie decyzji o wyłączeniu prawa poboru akcji Serii C jest uzasadnione i leży w interesie Spółki. Wyłączenie prawa poboru
umożliwi pozyskanie nowych inwestorów oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce i wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej. Pozyskanie przez Spółkę nowych inwestorów umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju Spółki.
Wyłączenie prawa poboru akcji Serii C nie ogranicza przy tym możliwości objęcia tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, stąd też
należy przyjąć, iż będąc w interesie Spółki, wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy.
W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru Akcji Serii C
przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
Cena emisyjna akcji Serii C zostanie ustalona w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Spółki oraz doradcę finansowego analizę popytu
na akcje nowej emisji. Po zaprezentowaniu oferty spółki potencjalnym inwestorom będą oni mogli składać deklaracje zainteresowania nabyciem akcji Serii C, a na podstawie zestawienia wielu deklaracji Zarząd Spółki uzyska informację na temat rynkowej wyceny akcji Serii C
oraz na tej podstawie ustali cenę emisyjną.
Ponadto w dniu 9 listopada 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło Uchwałę nr 16/11/2009 w sprawie wyrażenia zgody
na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Serii B i C oraz praw do akcji Serii C a także dematerializacji akcji Serii B i C oraz praw do akcji Serii C, o następującej treści:
„Uchwała nr 16/11/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A.
z dnia 9.11.2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie
do obrotu w warunkach publicznego obrotu papierami wartościowymi
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii B i C
oraz dematerializacji akcji Serii B i C.
Działając na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 – 5 Ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 poz. 1538 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala,
co następuje:
§ 1.
Zgoda na wprowadzenie
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Serii B i C oraz praw
do akcji Serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji Spółki Serii B i C, zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. W przypadku wydania akcji Serii B i C, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na złożenie tych akcji do depozytu
prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie.
§ 2.
Upoważnienie dla Zarządu
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które
będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki Serii B i C oraz praw do akcji Serii C do obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych
mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Serii B i C, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S. A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji Serii B i C oraz praw do akcji Serii C.
3.
W przypadku wydania akcji Serii B i C, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia tych akcji
do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie.
208 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iV - Dokument Ofertowy
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
4.7. Przewidywana data nowych emisji
Emitent zamierza przeprowadzić emisję Akcji Serii C w II kwartale 2010 roku.
4.8. Ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych
4.8.1.
Ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych wynikające z KSH lub
Statutu Spółki
Kodeks Spółek Handlowych oraz Statut Spółki nie przewidują żadnych ograniczeń na swobodę przenoszenia jakichkolwiek akcji w Spółce.
Spółce nie jest także wiadomo o żadnych umowach zawartych na podstawie art. 338 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, które ustanawiałyby
ograniczenia przenoszenia jakichkolwiek akcji Spółki lub części akcji Spółki. Spółce nie jest również wiadomo o żadnych umowach zawartych na podstawie art. 338 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, które ustanawiałyby prawa pierwokupu lub jakiekolwiek inne prawa pierwszeństwa w odniesieniu do jakichkolwiek akcji Spółki.
4.8.2. Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Ustawy o Ofercie Publicznej
Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie Publicznej oraz Ustawie
o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:
a.
papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym
wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu,
b.
dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo obrotu papierami wartościowymi lub innymi
instrumentami finansowymi na rynku regulowanym wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy
emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia
lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać na rachunek
własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami
finansowymi w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Osoby,
o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować
czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji
emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować
czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej (art. 159 ust. 1a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi). Okresem zamkniętym jest:
a.
okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych,
spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi do przekazania tej informacji
do publicznej wiadomości,
b.
w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem
roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych,
chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport,
c.
w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem
zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego
ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony
raport,
d.
w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem
zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego
ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony
raport.
Przepisów ust. 1 i 1a art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi nie stosuje się do czynności dokonywanych:
a.
przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby
w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, albo
b.
w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz
innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu
zamkniętego, albo
c.
w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, zapisu
w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie
publicznej, albo
d.
w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 209
część iV - Dokument Ofertowy
e.
w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo
f.
w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod warunkiem, że
informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.
Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych
emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały
dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji
Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących
akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej każdy:
•
kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce
publicznej,
•
kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce i w wyniku
zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej
liczby głosów,
•
kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów
w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, lub o co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do innego rynku regulowanego, albo
•
kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział
się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych
od dnia zawarcia transakcji (dni sesyjne są określone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany w regulaminie, zgodnie z przepisami
Ustawy o Obrocie oraz ogłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego w drodze publikacji na stronie internetowej).
Zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązek zawiadomienia spoczywa również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: (i) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, (ii) nabywaniem
lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki
publicznej, (iii) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
Obowiązek zawiadomienia powstaje również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać
prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz
którego ustanowiono zabezpieczenie (art. 69a ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Zawiadomienie powinno zawierać informacje o: (i) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie,
(ii) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji
i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, (iii) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, (iv) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki, a także (v) o osobach trzecich, z którymi ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu (art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej). Jeżeli podmiot zobowiązany
do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać informacje, o których mowa w pkt. (ii) i (iii)
odrębnie dla każdego rodzaju akcji (art. 69 ust. 4a Ustawy o Ofercie Publicznej).
W przypadku gdy zawiadomienie składane jest w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów powinno ono dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia
zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku zmiany zamiarów lub celu należy niezwłocznie, nie później niż w terminie
3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz tę spółkę.
Zawiadomienie dokonywane przez podmiot, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem
lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki
publicznej, powinno dodatkowo zawierać informacje o: (i) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji, (ii) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji, (iii) dacie wygaśnięcia
instrumentu finansowego.
Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim (art. 69 ust. 4b Ustawy o Ofercie Publicznej).
Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji
zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.
Zgodnie z art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie
głosów o więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej
spółce wynosi mniej niż 33% albo o więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego
udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%, może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio o 10% lub 5% ogólnej liczby głosów,
210 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iV - Dokument Ofertowy
Zgodnie z art. 73 i 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, przekroczenie:
•
33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się
na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy
przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w podpunkcie poniżej (art.
73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej),
•
66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się
na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej),
przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia
akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz
lub podmiot który pośrednio nabył akcje jest zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia odpowiedniego progu, albo do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów
(dotyczy przekroczenia progu 33%) lub wszystkich pozostałych akcji tej spółki (dotyczy przekroczenia progu 66%), albo do zbycia akcji
w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów (dotyczy przekroczenia progu 33%), chyba że w tym terminie
udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do nie więcej
niż 33% lub 66% ogólnej liczby głosów odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia
uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej). Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy
o Ofercie Publicznej i art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, ma zastosowanie także w przypadku, gdy przekroczenie odpowiednio progu
33% lub 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ
dalszemu zwiększeniu, z tym że termin trzymiesięczny liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału
w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 oraz art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Obowiązki, o których mowa w art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki (art. 75 ust. 1 Ustawy o Ofercie
Publicznej).
Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki wskazane w art. 72 i 73 Ustawy o Ofercie Publicznej nie powstają w przypadku
nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb
Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej. Zgodnie z art. 75 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki, o których mowa w art.
72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie powstają w przypadku nabywania akcji:
a. spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu zorganizowanego,
b. od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, (w tym przypadku art. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej nie stosuje się),
c. w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
d. zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych
w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871),
e. obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu,
f. w drodze dziedziczenia, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powołanej wyżej ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871 oraz Dz.U.
z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538).
Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie Publicznej w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji mogą
być nabywane wyłącznie: (i) zdematerializowane akcje innej spółki, kwity depozytowe i listy zastawne oraz (ii) obligacje emitowane przez
Skarb Państwa.
W przypadku wezwania, o którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki lub inne zdematerializowane zbywalne
papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce (art. 76 ust. 1a Ustawy o Ofercie Publicznej).
W przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać możliwość sprzedaży
akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie
mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania, a ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane
zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest
ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
który jest zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane
dane akcje i dołączenia do niego treści wezwania (art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej). Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest
niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania
ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej). Po ogłoszeniu wezwania podmiot
obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie dotyczy, przekazuje informację o tym wezwaniu, wraz z jego
treścią, odpowiednio przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku ich braku – bezpośredProspekt Emisyjny Rank Progress S.A. 211
część iV - Dokument Ofertowy
nio pracownikom (art. 77 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej). Po otrzymaniu zawiadomienia Komisja Nadzoru Finansowego może najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień
w treści wezwania lub przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni (art. 78
ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej). Żądanie Komisji Nadzoru Finansowego doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską,
o którym mowa w art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej uważa się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia wezwania.
W okresie pomiędzy zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane
dane akcje, o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania, podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty
zależne od niego lub wobec niego dominujące, a także podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania
przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw
spółki mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w sposób w nim określony, nie mogą
zbywać takich akcji ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania oraz nie
mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie (art. 77 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej powinna zostać ustalona na zasadach
określonych w art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej:
Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki określone w pkt. 4)-10) powyżej spoczywają również na:
a.
podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem
kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej,
b.
funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego
w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
• inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
• inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot,
c.
podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach
następuje w związku z posiadaniem akcji:
• przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
• w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych w zakresie akcji
wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu
zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, oraz,
• przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa
głosu,
d.
pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa
głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,
e.
wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki
publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki chociażby tylko
jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków, oraz
f.
podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt (e), posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej
łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.
W przypadkach wskazanych w pkt. (e) i (f) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony
porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt. (e), domniemywa się w przypadku podejmowania czynności określonych
w tym przepisie przez:
•
małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające
w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli,
•
•
osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
•
mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów
wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, oraz
jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. Do liczby głosów, która powoduje
powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:
•
•
•
po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne,
po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z pkt. (d) powyżej - wlicza się liczbę
głosów z akcji objętych pełnomocnictwem, oraz,
wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy
statutu, umowy lub przepisu prawa.
212 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iV - Dokument Ofertowy
Zgodnie z art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej, przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej dotyczącego znacznych pakietów akcji
spółek publicznych:
a.
nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa
odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, przy czym przepisu
art. 69 nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę inwestycyjną w celu realizacji zadań, o których mowa
powyżej, które łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce
publicznej, o ile: (i) prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz (ii) firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych
od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację zadań związanych z organizacją rynku regulowanego zawiadomi organ państwa
macierzystego (w rozumieniu art. 55a Ustawy o Ofercie Publicznej), właściwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań związanych
z organizacją rynku regulowanego oraz (iii) firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań związanych
z organizacją rynku regulowanego (art. 90 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej),
b.
nie stosuje się, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie
Publicznej w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 Ustawy o Obrocie (art. 90 ust. 1b
Ustawy o Ofercie Publicznej),
c.
nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych
przez: (i) Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie, (ii) spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust.
15 Ustawy o Obrocie, albo (iii) spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 Ustawy o Obrocie
(art. 90 ust. 1c Ustawy o Ofercie Publicznej),
d.
nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej,
wykonujących czynności określone w pkt. 11 (c) myślnik drugi powyżej, pod warunkiem, że: (i) spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna
wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego, (ii) podmiot
dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu spółki
publicznej, (iii) podmiot dominujący przekaże do Komisji Nadzoru Finansowego oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa
powyżej, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm inwestycyjnych zarządzających
portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów, przy czym warunki określone w pkt. (i) i (ii) powyżej uważa się
za spełnione jeżeli:
• struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub firmy inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej,
• osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub firmę inwestycyjną, działają niezależnie,
• w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną umowę o zarzą-
dzanie portfelem instrumentów finansowych - w relacjach pomiędzy tym podmiotem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych
lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje niezależność (art. 90 ust. 1d i 1e Ustawy o Ofercie Publicznej),
e.
nie stosuje się z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt. 6 i art. 89 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej – w zakresie dotyczącym
art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, również w przypadku porozumień dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego
głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy
mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w art.
385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 429 § 1 KSH (art. 90 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej),
f.
nie stosuje się z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku udzielenia
pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym
zgromadzeniu, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania, dotyczącego wyłącznie
jednego walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno
zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu (art.
90 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Zgodnie z art. 90a Ustawy o Ofercie przepisu art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej nie stosuje się w przypadku spółki publicznej z siedzibą
w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, której akcje: (i) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (ii) zostały po raz pierwszy dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w innym państwie członkowskim niebędącym państwem siedziby
tej spółki, albo (iii) zostały jednocześnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie członkowskim niebędącym państwem siedziby tej spółki - jeżeli spółka wskazała Komisję Nadzoru Finansowego jako organ
nadzoru w zakresie nabywania znacznych pakietów jej akcji. W takim przypadku podmiot nabywający akcje obowiązany jest do ogłoszenia
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki zgodnie z przepisami państwa członkowskiego
w którym spółka publiczna ma siedzibę, przy czym do wezwania przeprowadzanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy o wezwaniach (art. 72 do art. 81 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz odpowiednie przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 81 Ustawy o Ofercie Publicznej) w zakresie przedmiotu świadczenia oferowanego w wezwaniu, ceny akcji proponowanej w wezwaniu
oraz procedury przeprowadzania wezwania, w szczególności dotyczące treści wezwania i trybu jego ogłaszania.
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa w pkt. 2)
i 3), w sposób następujący:
a.
na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (członkowie zarządu, rady nadzorczej,
prokurenci lub pełnomocnicy emitenta, jego pracownicy, biegli rewidenci oraz inne osoby pozostające z emitentem w stosunku zlecenia
lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze), która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których
mowa w art. 159 ust. 1 lub 1a ustawy (nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 213
część iV - Dokument Ofertowy
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywanie, na rachunek własny lub osoby
trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenia takimi instrumentami finansowymi),
Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 200 000 złotych (art. 174 ust.
1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi),
b.
na osobę (członkowie władz emitenta, prokurenci oraz osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze,
które posiadają stały dostęp do informacji poufnych w rozumieniu ustawy dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta
oraz posiadają kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na rozwój i perspektywy prowadzenia
działalności gospodarczej tego emitenta) , która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160
ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (obowiązek przekazywania Komisji oraz emitentowi informacji o zawartych
przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta oraz innych
instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub
będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku), Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć
w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 100 000 złotych, chyba że osoba ta zleciła uprawnionemu
podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób, który wyłącza
ingerencje tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie
mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji (art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi).
Ustawa o Ofercie Publicznej reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa w pkt. 4)-10) powyżej,
w sposób następujący:
a.
stosownie do art. 88a Ustawy o Ofercie Publicznej podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust.
2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o Ofercie Publicznej nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub
obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej liczby głosów,
b.
zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie Publicznej prawo głosu z:
•
akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu
nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69, art. 72 ust. 1 lub art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie
Publicznej,
•
wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków
określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz
•
akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej,
nie może być wykonywane, a jeśli zostało wykonane wbrew zakazowi – nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw,
c.
zgodnie z art. 89 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym
mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie może wykonywać prawa
głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach. Prawo głosu
wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia,
z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw,
d.
w przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt. 3 albo art.
88a, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1, podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą
wykonywać prawa głosu z tych akcji. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw,
e.
zgodnie z art. 97 Ustawy o Ofercie Publicznej, na każdego kto:
•
nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 Ustawy o Ofercie Publicznej,
•
nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, lub dokonuje takiego
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,
•
przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie
Publicznej,
•
nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie Publicznej,
•
nie ogłasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku zbycia akcji w przypadkach,
o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie Publicznej,
•
nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 2 lub 5,
•
nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa w art. 90a ust. 1,
•
wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie Publicznej, w określonym w nim terminie nie wprowadza
niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści,
•
nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadkach określonych w art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie
214 Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A.
część iV - Dokument Ofertowy
Publicznej,
•
w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie
art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej,
•
bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt. 1 lub 3 albo art. 88a,
•
nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej
oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej,
•
dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej,
•
nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej,
•
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 ustawy nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw szczególnych
lub nie udziela mu wyjaśnień,
•
nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3,
•
dopuszcza się czynów, o których mowa wyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nie posiadającej osobowości prawnej,
Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 złotych, przy czym
może być ona nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących
w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki. W decyzji, o której mowa, Komisja Nadzoru Finansowego
może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których
naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej i w razie bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję
o nałożeniu kary pieniężnej.
4.8.3. Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji wynikający z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 EUR lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50
000 000 EUR. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących
w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio
uczestniczący w koncentracji (art. 16 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru przejęcia – m.in. poprzez nabycie lub objęcie akcji – bezpośredniej lub pośredniej kontroli
nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców. Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez
przedsiębiorcę dominującego.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
1.
Jeżeli obrót przedsiębiorcy:
• nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli,
• którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte,
nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
równowartości 10 000 000 EUR.
2.
Polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności
gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod
warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia oraz że:
• instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
• wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych
akcji.
3.
Polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on
wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży.
4.
Następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest
konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego.
5.
Przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca obejmujący lub nabywający akcje
lub odpowiednio instytucja finansowa albo przedsiębiorca, który nabył akcje w celu zabezpieczenia wierzytelności. Postępowanie
antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
Prospekt Emisyjny Rank Progress S.A. 215
część iV - Dokument Ofertowy
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna
zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania
koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania
koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji – koncentracja nie została dokonana.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie
większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby
nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości
stanowiącej równowartość do 50 000 000 EUR, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 22 Ustawy
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości
stanowiącej równowartość do 10 000 EUR za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą
w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy
sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału
spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje
organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień
oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.
4.8.4.
Rozporządzenie Rady WE nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw
1) Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady w Sprawie Koncentracji. Rozporządzenie
powyższe reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, tzn. takie, które przekraczają określone progi obrotu towarami
i usługami. Transakcje podlegające zgłoszeniu do Komisji Europejskiej zwolnione są (z pewnymi wyjątkami) spod obowiązku
zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK. Rozporządzenie swoim zakresem obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku
których dochodzi do trwałej zmiany w strukturze kontroli nad przedsiębiorcą w wyniku: połączenia dwóch lub więcej samodzielnych
przedsiębiorców, przejęcia bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad przedsiębiorcą lub jego częścią (m.in. w drodze nabycia lub
objęcia akcji lub innych papierów wartościowych) przez jednego lub więcej przedsiębiorców lub przez jedną lub więcej osób
kontrolujących już co najmniej jednego przedsiębiorcę albo w wyniku utworzenia wspólnego przedsiębiorcy pełniącego w sposób
trwały wszelkie funkcje autonomicznego przedsiębiorcy. W rozumieniu Rozporządzenia przejęciem kontroli są wszelkie formy
bezpośredniego lub pośredniego uzyskania uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności
prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na określonego przedsiębiorcę.
2) Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
a. zawarciu odpowiedniej umowy,
b. ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia, lub
c. nabyciu kontrolnego pakietu akcji.
3) Zgłoszenie koncentracji Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny
zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy
w przypadku, gdy:
a. łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji w ostat