Projekt: Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” w

advertisement
Załącznik do uchwały Nr XXI/90/2012
Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju
z dnia 29 marca 2012 roku
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Dusznikach Zdroju.
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie Gminy Duszniki Zdrój od dnia 27 kwietnia 2012r. do
dnia 26 kwietnia 2013r.
Spis treści:
I. Taryfa.
Informacje ogólne.
Rodzaj prowadzonej działalności.
Rodzaj i struktura taryfy.
Taryfowe grupy odbiorców usług.
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
5.1. Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowokanalizacyjnych - stawki opłaty.
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości
w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych
grup odbiorców.
7.2. Standardy jakościowe świadczenia usług
1.
2.
3.
4.
5.
II. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf.
1. Zakres świadczenia usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.
2. Standardy jakościowe usług, w tym wpływ ustalonych taryf na ich poprawę.
3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji
kosztów.
4. zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf.
Załączniki:
1. Sprawozdanie finansowe za 2011r.
2. Informacja o ilości i cenie za zakup wody Zakładu.
3. Informacja o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń nie będących w
posiadaniu Zakładu.
4. Tabela od A do H, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek oplat.
5. Koszty dostawy wody i gospodarki wodomierzowo-abonamentowej: wykonanie
2011rok/ plan 2012rok.
6. Koszty odprowadzania ścieków.
7. Plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
I. Taryfa.
1. Informacje ogólne.
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Duszniki Zdrój
na okres 12 miesięcy na okres od dnia 27 kwietnia 2012r. do dnia 26 kwietnia 2013r.
Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858),
zwanej dalej Ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 r. w
sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej
Rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i
odbioru ścieków świadczonych przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Dusznikach Zdroju , z wyłączeniem odbiorców i dostawców hurtowych, wód opadowych i
roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz usług świadczonych przy
użyciu wozów asenizacyjnych.
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów
ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania
publicznych ulic i terenów zielonych
2. Rodzaj prowadzonej działalności.
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach Zdroju, zwany dalej
„Zakładem” prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na podstawie Uchwały Rady Miasta w Dusznikach Zdroju Nr..68/XVII/91z
dnia.15 czerwca 1991 roku
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:
1/ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody
usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych,
2/ w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków
dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń
kanalizacyjnych.
3. Rodzaj i struktura taryfy.
Taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający:
- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat,
- eliminowanie subsydiowania skrośnego,
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczenia
zanieczyszczenia ścieków,
- łatwość obliczenia i sprawdzenia przez odbiorców usług cen i stawek opłat.
Do cen i opłaty abonamentowej nalicza się podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z § 2 pkt
9,10,11 cytowanego rozporządzenia. Stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi
8%.
W zakresie prowadzonej działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zakład ponosi koszty stałe
obsługi klientów, odczytu wodomierzy i rozliczenia należności za wodę. Koszty te ponoszone są
niezależnie od faktycznego poboru wody i rozliczane są za pomocą stawki opłaty
abonamentowej.
Przygotowana taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zawiera:
- cenę za m³ dostarczonej wody,
- stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc
W zakresie prowadzonej działalności zbiorowego odprowadzenia ścieków wydzielono jedną grupę
taryfowych odbiorców usług.
Przygotowana taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków zawiera:
- cenę za m³ odprowadzonych ścieków,
- stawkę opłaty abonamentowej na miesiąc tylko w przypadku odbioru ścieków przy równoczesnym
nie dostarczaniu wody.
Szczegóły kalkulacji cen i stawek opłat przedstawiono w tabelach A – H.
4. Taryfowe grupy odbiorców usług.
Zgodnie z rozporządzeniem zakład dokonał alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług,
uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności:
- wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach
odbiorców usług,
- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
- strukturę planowanych taryf,
- spodziewane korzyści ekonomiczne wprowadzonych nowych metod alokacji, w porównaniu z
kosztami ich wdrożenia,
- stabilność stosowania metod alokacji kosztów,
- wyposażenia w wodomierze i urządzenia pomiarowe.
Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków
wyłoniono jedną taryfową grupę odbiorców usług obejmującą wszystkich odbiorców usług.
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
Ceny wody i ścieków wynikające z kalkulacji opracowanej przez Zakład na podstawie
rozporządzenia wynoszą:
- woda dla wszystkich odbiorców
- 3,09 zł/m³
- woda dla celów przeciwpożarowych - 3,09 zł/m³
- ścieki dla wszystkich odbiorców
- 4,14 zł/m³
Opłata abonamentowa zależna od zapotrzebowania odbiorcy na wodę w zł/ miesiąc wynosi :
- rozliczenia w okresie 2 miesięcy
- 4,82 zł/m³
- rozliczenia w okresie miesięcznym
- 9,64 zł/m³
Do cen i opłaty abonamentowej należy naliczy podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z § 2 pkt
9,10,11 cytowanego rozporządzenia. Stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi
8%.
5.1. Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych
- stawki opłaty.
1) za przyłączenie podmiotu do miejskiej sieci wodociągowej pobiera się opłatę w
wysokości 250,00 zł
2) za przyłączenie podmiotu do miejskiej sieci kanalizacyjnej pobiera się
opłatę w wysokości 150,00 zł
3) za jednoczesne przyłączenie podmiotu do miejskiej sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej pobiera się opłatę w wysokości 300,00 zł
Do stawki opłaty dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej
odrębnymi przepisami .
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i
urządzenia pomiarowe.
6.1 Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
6.2 O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za okres nie dłuższy
niż 3 miesiące .
6.3 Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i
w terminach określonych w umowie.
6.4 Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza
głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą
dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości.
6.5 Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie
wskazań tych urządzeń.
6.6 Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na
własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów
wodomierza głównego i dodatkowego.
6.7 W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą,
ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia
wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą
ilości wody wynikającej z norm.
6.8 Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę
odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego i urządzenia
pomiarowego na zużycie wody , ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi
przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako
równą ilości ścieków określonej w umowie.
6.9 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej
wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed
stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie
średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania
wodomierza.
6.10. Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego, czy
odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.
6.11. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostawę wody i odprowadzone ścieki na warunkach i w
terminach określonych w umowie, zgodnie z wystawioną fakturą.
Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje „ Regulamin dostarczania wody i
odprowadzania ścieków ”, obowiązujący na terenie działania Zakładu.
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
7.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
Zakład świadczy usługi dostawy wody i odbioru ścieków, w zakresie objętym niniejszym
wnioskiem taryfowym na terenie gminy Duszniki Zdrój.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu
o takie same zasady technologiczne i techniczne, co uzasadnia wyodrębnienie jednej grupy
taryfowej odbiorców usług.
W ramach swojej działalności Zakład ponosi koszty stałej obsługi odbiorców usług tj. koszty
odczytu wodomierzy i rozliczenia należności.
7.2 Standardy jakościowe świadczenia usług.
Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi odbiorców, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa, standardów
wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
W zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone w:
- „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków ”, obowiązującym na terenie jego
działania,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń
wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami „ Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków”.
II. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF
1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.
Przedmiot działania – w zakresie objętym ustawą i niniejszym wnioskiem – stanowi dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w
eksploatacji zakładu.
Przedmiotem działalności Zakładu są usługi w szczególności w zakresie dostawy wody, odbioru i
unieszkodliwiania ścieków z zachowaniem uwarunkowań technologicznych.
Zakład w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje
teren Gmin Duszniki Zdrój.
Zakład zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy, zobowiązany jest zapewnić zdolność
posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w
wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w
sposób ciągły oraz niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i
odprowadzonych ścieków, mając na uwadze interes odbiorców usług, wymagań ochrony środowiska
oraz optymalizacji kosztów.
Przedmiotem działania Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków jest:
–
pobór i uzdatnianie wody,
–
rozprowadzania wody,
–
odprowadzanie ścieków,
Zakład prowadzi także dodatkową działalność w zakresie budowy i remontów infrastruktury i
instalacji wodno – kanalizacyjnych.
Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytów wodomierzy oraz przeciętnych norm
zużycia wody w przypadku braku wodomierza.
Ogólna ilość dostarczonej wody na terenie miasta i gminy Duszniki Zdrój wyniosła w roku
obrachunkowym – 231.476 m3.
Zakład w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków kieruje ścieki z terenu miasta i gminy Duszniki
Zdrój do oczyszczalni ścieków w Polanicy Zdrój. Ilość odebranych i odprowadzonych ścieków ustala
się na podstawie odczytów wodomierzy oraz w przypadku braku wodomierza na podstawie
przeciętnych norm zużycia wody.
Ogólna ilość odebranych i odprowadzonych ścieków z terenu Gminy Duszniki Zdrój w roku
obrachunkowym wynosiła 242.226 m3.
2. Standardy jakościowe usług, w tym wpływ ustalonych taryf na ich poprawę.
W zakresie świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone w:
–
Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
–
umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych oraz
–
przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.
Jakość wody odpowiada wymogom zawartym w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących
jakości wody przeznaczonej do spożycia. Woda pod względem bakteriologicznym jak i
fizyko – chemicznym monitorowana jest niezależnie przez Powiatową Stację Sanitarno –
Epidemiologiczną.
Obowiązkiem Zakładu jest utrzymanie przez 24 h na dobę ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków,
a w przypadku wystąpienia awarii niezwłocznie przystąpienie do ich usunięcia.
3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzaniu nowych metod alokacji
kosztów.
Niniejszy wniosek taryfowy sporządzony został w oparciu o koszty ponoszone na działalności
wodociągowej i kanalizacyjnej.
Wniosek taryfowy sporządzony w ten sposób Zakład przedkłada do zatwierdzenia Gminie Miejskiej
Duszniki Zdrój.
Taryfy proponowane na 2012/2013 rok w porównaniu z obecnie obowiązującymi na terenie Gminy
Duszniki Zdrój.
Woda:
- średnia stawka wzrośnie o 0,28 zł za 1 m³ netto, w tym:
1. dla gospodarstw o 0,42 zł/ m³ netto
2. dla pozostałych odbiorców o 0,12 zł/ m³ netto
Ścieki:
- wzrosną o 0,34zł za 1 m³ netto dla wszystkich odbiorców
Stawka opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociągowych na odbiorcę usług pozostaje bez
zmiany i wynosi:
- gospodarstwa domowe - 4,82 zł/m³
- pozostali odbiorcy
- 9,64 zł/m³
Na takie ukształtowanie się poziomu cen i stawek opłat rzutuje w zasadniczy sposób wzrost kosztów
ponoszonych przez Zakład.
Ważną pozycję w kalkulacji stanowią: zakup usług odbioru i oczyszczania ścieków, podatki od
nieruchomości, wynagrodzenia ( wraz z pochodnymi ), a szczególnie koszty zakupu energii
elektrycznej oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, zakup materiałów eksploatacyjnych.
Planowane taryfy umożliwiają przeprowadzenie planowanych i koniecznych remontów na działalności
wodociągowej i kanalizacyjnej, co w efekcie wpłynie na zachowanie ciągłości i jakości
świadczonych usług.
Ponadto nowe taryfy zakładają w roku ich obowiązywania zysk na poziomie 0,15 % dla działalności
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 0,19 % dla działalności zbiorowego odprowadzania ścieków.
4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf.
Prognoza sprzedaży.
Do prognozy sprzedaży na 2012/2013 rok przyjęto planowaną ilość dostarczonej wody w wysokości
232.000m ³ oraz ilości odprowadzonych ścieków w wysokości 243.000 m³.
Koszty działalności.
Planowane koszty zawierają koszty związane z utrzymaniem infrastruktury w pełnej gotowości do
dostawy wody i odbioru ścieków.
Proponowane ceny i stawki opłat, mają na celu pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania
Zakładu.
Podstawę ustalenia taryfy, zgodnie z wymogami rozporządzenia taryfowego, stanowiły:
-dane ewidencji księgowej dotyczące roku obrachunkowego, tj: 12 kolejnych miesięcy od 01 stycznia
2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
Założenia i prognozy
Niezbędne przychody ustalono na podstawie ww. kosztów działalności z uwzględnieniem poniższych
kosztów w roku obowiązywania nowych taryf:
Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
Wzrost wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników zaplanowano w wysokości 2, 3 %.
Uwzględniono wzrost składki rentowej o 2 %
Materiały i usługi transportowe – 2 %
Usługi obce, remonty, pozostałe koszty - uwzględniono prognozę inflacji na 2012 rok w wysokości
2,8 %.
Koszt opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości planowanych w
roku obowiązywania nowych taryf.
Koszt zakupu usługi oczyszczania i odbioru ścieków wzrośnie o 9,0% do roku 2011.
Zysk - marża zysku na działalności wodociągowej wynosi 0,15 %
na działalności kanalizacyjnej wynosi 0,19 %
Duszniki Zdrój, dnia 26 marzec 2012 roku
Załącznik nr 2
Informacja o ilości i cenie zakupu wody przez
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach Zdroju
Zakład nie planuje w roku taryfowym zakupu wody.
Duszniki Zdrój, dnia 26 marzec 2012 roku
Załącznik nr 3
Informacja o ilości i cenie za wprowadzanie ścieków do urządzeń niebędących
w posiadaniu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Dusznikach Zdroju.
1.) Zakład odprowadza ścieki do oczyszczalni ścieków w Polanicy Zdrój.
2.) Do prognozy sprzedaży w roku taryfowym przyjęto planowaną ilości odprowadzonych ścieków w
wysokości 243.000 m³.
3.) Cena odprowadzenia ścieków w roku 2012 wynosi:
- stawka zaliczkowa na I półrocze 2012 r. - 2,43 zł/ m³
- wysokość stawki zaliczkowej może ulec zmianie o 1,5% i wynieść – 2,48 zł/m³
Download