Katedra Ochrony Środowiska Lp. Kierunek studiów stacjonarnych II

advertisement
Katedra Ochrony Środowiska
1.
Kierunek studiów
stacjonarnych II
stopnia
Ochrona środowiska
TOŚ
2.
Ochrona środowiska
TOŚ
3.
Ochrona środowiska
TOŚ
4.
Ochrona środowiska
TOŚ
5.
Ochrona środowiska
TOŚ
6.
Ochrona Środowiska
TOŚ
7.
Ochrona Środowiska
8.
Lp.
Specjalność
Temat pracy dyplomowej magisterskiej 2016/2017
Opiekun pracy
Wpływ eksploatacji rud Zn-Pb na zanieczyszczenie
metalami ciężkimi osadów doliny rzeki Chechło
Zmienność zanieczyszczenia metalami ciężkimi
osadów zbiorników wodnych w dolinie rzeki Chechło
koło Zagórcza
Zmienność zanieczyszczenia metalami ciężkimi
osadów zbiorników wodnych w dolinie rzeki Chechło
koło Żarek
Rekonstrukcja zmian zanieczyszczenia rzeki Chechło
metalami ciężkimi
Kumulacja metali ciężkich w osadach doliny rzeki
Białej Przemszy
Zawartość chlorków w wodach rzeki Wisły na terenie
wybranych miast
Dr hab. Dariusz
Ciszewski
Dr hab. Dariusz
Ciszewski
TOŚ
Zanieczyszczenie fosforanami wód rzeki Wisły na
terenie wybranych miast
Dr inż. Magdalena
Strzebońska
Ochrona Środowiska
TOŚ
Analiza zawartości chlorków w wodach rzeki Wilgi
Dr inż. Magdalena
Strzebońska
9.
Ochrona Środowiska
TOŚ
Analiza źródeł zanieczyszczenia wód rzeki Rudawy
fosforanami
Dr inż. Magdalena
Strzebońska
10.
Ochrona Środowiska
TOŚ
Gospodarka wodno-ściekowa wybranej gminy
Dr inż. Magdalena
Strzebońska
11.
Ochrona Środowiska
TOŚ
12.
Ochrona Środowiska
TOŚ
Badanie zawartości Pb w piaskownicach, w górskich
miejscowościach uzdrowiskowych woj. małopolskiego
Ocena wpływu oczyszczalni ścieków komunalnych w
Krakowie na zawartość w środowisku wodnym Gd i
Dr hab. inż. Alicja
Kicińska
Dr hab. inż.
Urszula
Dr hab. Dariusz
Ciszewski
Dr hab. Dariusz
Ciszewski
Dr hab. Dariusz
Ciszewski
Dr inż. Magdalena
Strzebońska
Nazwisko
studenta
Eu.
13.
Ochrona Środowiska
TOŚ
14.
Ochrona Środowiska
TOŚ
15.
Ochrona Środowiska
TOŚ
16.
Ochrona Środowiska
TOŚ
17.
Ochrona Środowiska
TOŚ
18.
Ochrona Środowiska
TOŚ
19.
Ochrona Środowiska
TOŚ
20.
Ochrona Środowiska
TOŚ
21.
Ochrona Środowiska
TOŚ
22.
Ochrona Środowiska
TOŚ
23.
Ochrona Środowiska
TOŚ
24.
Ochrona Środowiska
TOŚ
25.
Ochrona Środowiska
TOŚ
AleksanderKwaterczak
Wpływ ruchu turystycznego na stan jakości środowiska Dr hab. inż.
wodno-gruntowego wzdłuż wybranych szlaków
Urszula
Tatrzańskiego Parku Narodowego
AleksanderKwaterczak
Internetowe systemy informacyjne dotyczące jakości
dr inż. Agnieszka
powietrza jako narzędzie podnoszenia świadomości
Gruszeckaekologicznej
Kosowska
Ocena wywiązywania się Odlewni Kutno Sp. z o.o. z
dr inż. Agnieszka
wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska
GruszeckaKosowska
Rola gatunków z rodzaju Bacillus w procesach
Dr inż Anna
bioremediacyjnych
Kostka
Rola gatunków z rodzaju Pseudomonas w procesach
Dr inż Anna
bioremediacyjnych
Kostka
Rola drobnoustrojów w oczyszczaniu ścieków
Dr inż Anna
Kostka
Bakterie wytwarzające wiolaceinę –występowanie i
Dr inż Anna
rola w środowisku
Kostka
Systemy
Zarządzania
Środowiskiem
w Dr inż. Ewa
przedsiębiorstwie Nidec Motors & Actuators – Adamiec
Niepołomice w świetle zmian w normie ISO14001
Sposoby ograniczania zawartości PM2,5 i PM10 w Dr inż. Ewa
powietrzu na przykładzie rozwiązań zastosowanych w Adamiec
wybranych miastach w Europie
Analiza wpływ korozji mostów na jakość wód rzeki Dr inż. Ewa
Wisły
Adamiec
Warunki lokalizacji klasztoru ss. Bernardynek i
Dr inż.
kościoła św. Józefa w Krakowie w aspekcie jakości
MartaWardasgruntów i stanu podłoża zabytkowych budowli
Lasoń
Warunki lokalizacyjne w rejonie ulicy św. Krzyża w
Dr inż.
Krakowie w aspekcie wpływu jakości gruntów i stanu
MartaWardaspodłoża na infrastrukturę budowlaną
Lasoń
Warunki lokalizacji kościoła św. Michała Archanioła i
Dr inż.
św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie w
MartaWardasaspekcie jakości gruntów podłoża
Lasoń
26.
Inżynieria Środowiska
GO
Rola drobnoustrojów w remediacji środowisk
zanieczyszczonych metalami ciężkimi
Dr inż Anna
Kostka
27.
Inżynieria Środowiska
GO
28.
Inżynieria Środowiska
GO
29.
Inżynieria Środowiska
GO
Dr inż. Ewa
Adamiec
Dr inż. Rafał
Wójcik
Dr inż. Rafał
Wójcik
30.
Inżynieria Środowiska
GO
31.
Inżynieria Środowiska
GO
Badanie jakości pyłów drogowych pobranych w
pobliżu ścieżek rowerowych i terenów rekreacyjnych
Zawartość węglanów w odpadach I kompleksu
składowisk Krakowskich Zakładów Sodowych
Wymywalność chlorków i siarczanów z odpadów I
kompleksu składowisk Krakowskich Zakładów
Sodowych
Wymywalność sodu i wapnia z odpadów I kompleksu
składowisk Krakowskich Zakładów Sodowych
Odpady historycznych ośrodków górniczo-hutniczych
w zlewni Białej Przemszy i ich wpływ na środowisko
32.
Inżynieria Środowiska
GO
33.
Inżynieria Środowiska
GO
34.
Inżynieria Środowiska
GO
35.
Inżynieria Środowiska
GO
36.
Inżynieria Środowiska
GO
37.
Inżynieria Środowiska
GO
38.
Inżynieria Środowiska
GO
39.
Inżynieria Środowiska
GO
40.
Inżynieria Środowiska
GO
Gospodarka odpadami komunalnymi w dziejach
Starego Krakowa jako czynnik sprawczy
przekształcenia gruntów podłoża
Gospodarka odpadami hutniczymi w dziejach Starego
Krakowa jako czynnik sprawczy przekształcenia
gruntów podłoża
Ocena gospodarki odpadami w powiecie ….
(wybranym przez studenta)
Ocena gospodarki odpadami w powiecie ….
(wybranym przez studenta)
Ocena oddziaływania na środowisko składowiska
odpadów …. (do wyboru studenta)
Ocena oddziaływania na środowisko składowiska
odpadów …. (do wyboru studenta)
Ocena oddziaływania na środowisko składowiska
odpadów …. (do wyboru studenta)
Badanie możliwości wykorzystania odpadowego żużla
z hutnictwa cynku jako surowca do budownictwa
drogowego
Ocena możliwości wykorzystania osadów ściekowych
jako podłoże do rekultywacji w kierunku plantacji
wierzby energetycznej
Dr inż. Rafał
Wójcik
Dr inż.
MartaWardasLasoń
Dr inż.
MartaWardasLasoń
Dr inż.
MartaWardasLasoń
Dr inż. Marian
Skwarczek
Dr inż. Marian
Skwarczek
Dr inż. Marian
Skwarczek
Dr inż. Marian
Skwarczek
Dr inż. Marian
Skwarczek
Dr hab. inż. Alicja
Kicińska
Dr hab. inż. Alicja
Kicińska
Ocena możliwości wykorzystania osadów ściekowych
jako podłoże do rekultywacji w kierunku parku
miejskiego ze stanowiskiem botanicznym
Badanie możliwości wykorzystania szlamów
podprocesowych z hutnictwa cynku do wapnowania
gleb
Analiza
porównawcza
parametrów
fizykochemicznych osadów ściekowych z wybranej wiejskiej
i miejskiej oczyszczalni ścieków w aspekcie ich
zagospodarowania
Dr hab. inż. Alicja
Kicińska
41.
Inżynieria Środowiska
GO
42.
Inżynieria Środowiska
GO
43.
Inżynieria Środowiska
GO
44.
Inżynieria Środowiska
GO
Badanie wpływu dzikich wysypisk na środowisko oraz Dr inż. E. Jaroszanaliza możliwości rozwiązania problemu na Krzemińska
przykładzie gminy Nędza
45.
Inżynieria Środowiska
GO
Badanie właściwości fizyko-chemicznych wybranych Dr inż. E. Jaroszodpadów hutniczych w aspekcie ich zagospodarowania Krzemińska
46.
Inżynieria Środowiska
GO
Analiza porównawcza wybranych właściwości fizyko- Dr inż. E. Jaroszchemicznych ubocznych produktów spalania węgla Krzemińska
oraz współspalania biomasy i węgla w kotłach
energetyki zawodowej
47.
Inżynieria Środowiska
GO
48.
Inżynieria Środowiska
GO
49.
Inżynieria Środowiska
GO
50.
Inżynieria Środowiska
GO
Badania właściwości fizyko-chemicznych oraz
możliwości zagospodarowania wybranych odpadów
wytworzonych w Zakładach Azotowych w Tarnowie.
Analiza gospodarki odpadami w wybranej gminie w
świetle obowiązujących uregulowań prawnych
Analiza stanu gospodarki opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi w wybranym
województwie
Analiza stanu gospodarki e-odpadami
w wybranym województwie
51.
Inżynieria Środowiska
GO
Analiza stanu gospodarki bateriami
i akumulatorami w wybranym województwie
Dr hab. inż. Alicja
Kicińska
Dr inż. E. JaroszKrzemińska
Dr inż. E. JaroszKrzemińska
Dr inż. E. JaroszKrzemińska
dr inż. Agnieszka
GruszeckaKosowska
dr inż. Agnieszka
GruszeckaKosowska
dr inż. Agnieszka
GruszeckaKosowska
52.
Inżynieria Środowiska
GO
53.
Inżynieria Środowiska
GO
54.
Ochrona Środowiska
OSŚ
55.
Ochrona Środowiska
OSS
dr inż. Agnieszka
GruszeckaKosowska
Analiza stanu gospodarki opakowaniami
dr inż. Agnieszka
i odpadami opakowaniowymi w wybranym
Gruszeckawojewództwie
Kosowska
Ocena stanu jakości potoku Łęgówka pod kątem
Dr hab. inż.
zawartości metali ciężkich.
Urszula
AleksanderKwaterczak
Analiza jakości pyłów drogowych pobranych na Dr inż. Ewa
drogach miejskich o dużej kongestii
Adamiec
Analiza stanu gospodarki bioodpadami
w wybranym województwie
Download