Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z geografii, klasie

advertisement
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z geografii, klasie drugiej
(wymagania na stopień wyższy obejmują również wymagania na stopnie niższe)
Ocena śródroczna
stopień dopuszczający stopień dostateczny
Uczeń:
stopień dobry
stopień bardzo dobry
stopień celujący
• wskazuje Afrykę na • określa położenie
• oblicza rozciągłość
• wykazuje związki
•
określa
położenie
geograficzne
Afryki
mapie świata
południkową i
między budową
na kuli ziemskie
matematycznorównoleżnikową
geologiczną a
• wyjaśnia znaczenie • wymienia czynniki
-geograficzne Afryki
Afryki
ukształtowaniem
terminów: „obszar
geograficzne
kształtujące klimat
• omawia wpływ
pionowym Afryki
bezodpływowy”,
• wykazuje
Afryki
wybranych czynników symetryczność stref
„rzeka okresowa”,
• wyjaśnia
• przyporządkowuje
geograficznych na
„rzeka epizodyczna”
klimatycznomechanizm
strefom klimatycznym
klimat Afryki
-roślinno-glebowych
odpowiednie formacje
powstawania
• wymienia nazwy
roślinne
i
typy
gleb
Afryki
• określa cechy
systemu rowów
stref klimatyczno• porównuje linię
ukształtowania
tektonicznych w
roślinno• wyjaśnia zależności
brzegową Afryki z
powierzchni Afryki
Afryce
-glebowych Afryki
między
linią brzegową innych
rozmieszczeniem stref
• wskazuje na mapie kontynentów
• wyjaśnia
• dowodzi związku
klimatycznych,
ogólno geograficznej • wyjaśnia znaczenie
występowanie stref
między warunkami
roślinnych i
wybrane elementy
klimatycznymi,
terminów: „eksplozja klimatycznoglebowych
linii brzegowej,
krainy geograficzne,
rzeki i jeziora Afryki
oraz podaje ich
nazwy
• wyjaśnia znaczenie
terminu „gęstość
zaludnienia”
• podaje liczbę
ludności Afryki
demograficzna”,
„przyrost naturalny”,
„urbanizacja”
• omawia przyczyny
eksplozji
demograficznej w
Afryce
• wyjaśnia przyczyny
niskiego poziomu
urbanizacji w Afryce
-roślinno-glebowych
• charakteryzuje klimat
oraz formacje roślinne
Afryki na podstawie
mapy klimatycznej,
klimatogramów oraz
ilustracji
• charakteryzuje wody
powierzchniowe
Afryki
• wskazuje na mapie
oraz wymienia nazwy • ocenia wpływ
warunków naturalnych
największych miast
na rozmieszczenie
Afryki
ludności
• opisuje problemy
• wymienia nazwy
mieszkańców Afryki • omawia wskaźnik
obszarów najgęściej i
HDI
• wyjaśnia znaczenie
najsłabiej
w wybranych krajach
terminu „produkt
zaludnionych w
krajowy brutto”
Afryce
na podstawie mapy
tematycznej
• wymienia problemy • wyjaśnia, dlaczego
mieszkańców Afryki Afryka nazywana jest • omawia problemy
kontynentem
• wymienia nazwy
odmian ludzkich
zamieszkujących
Afrykę
• oblicza współczynnik
przyrostu naturalnego
• wyjaśnia przyczyny i
skutki wysokiego
przyrostu naturalnego
• analizuje przyczyny i
skutki głodu w Afryce
• ocenia skutki
wybranych
konfliktów zbrojnych
ukształtowaniem
pionowym a
gęstością i układem
sieci rzecznej
• uzasadnia
twierdzenie, że
Afryka jest
kontynentem ludzi
młodych
• proponuje działania
mające na celu
ograniczenie
problemów
mieszkańców Afryki
• określa związki
pomiędzy
problemami
wyżywienia,
• określa związki
występowaniem
pomiędzy
chorób a poziomem
problemami
życia w krajach
wyżywienia,
Afryki położonych na występowaniem
południe od Sahary
chorób, a
poziomem życia w
• ocenia warunki
krajach Afryki
środowiska
położonych na
• opisuje poziom
rozwoju
gospodarczego
Afryki
• wymienia czynniki
warunkujące rozwój
rolnictwa w Afryce
rolniczym
związane z epidemią
• wyjaśnia przyczyny AIDS na kontynencie
niskiego poziomu
afrykańskim
rozwoju przemysłu w
Afryce
• wymienia przyczyny
• opisuje pasterstwo
koczownicze
• opisuje poziom
rozwoju usług w
Afryce
• wymienia nazwy
najważniejszych
roślin żywieniowych • opisuje potencjał
i eksportowych
gospodarczy Egiptu i
uprawianych w
RPA
Afryce
• określa położenie
• wymienia główne
geograficzne Ameryki
cechy środowiska
na kuli ziemskiej
Egiptu i Republiki
Południowej Afryk
• wskazuje na mapie i
• wskazuje Amerykę wymienia nazwy
na mapie świata
obszarów aktywnych
sejsmicznie i
• wyjaśnia znaczenie wulkanicznie
terminów: „Ameryka
Łacińska”, „Ameryka • opisuje linię
brzegową Ameryki
i skutki głodu oraz
konfliktów zbrojnych
toczących się na
terenie Afryki
przyrodniczego
Afryki
pod kątem rozwoju
rolnictwa
• analizuje mapy
gospodarcze Afryki i
formułuje wnioski
• porównuje cechy
• omawia
społecznouwarunkowania
gospodarcze na
rozwoju gospodarczego przykładzie Egiptu i
Afryki
RPA
• analizuje
gospodarowanie w
strefie Sahelu
• oblicza rozciągłość
południkową i
równoleżnikową
Ameryki
• wyjaśnia przyczyny i
skutki pustynnienia
• porównuje
rozwinięcie linii
• analizuje przyczyny i
brzegowej i
skutki nadmiernej
ukształtowanie
działalności rolniczej
powierzchni Ameryki
południe od Sahary
• dowodzi wpływu
kolonializmu na
aktualne problemy
gospodarcze Afryki
• wykazuje
zróżnicowanie
poziomu rozwoju
społecznogospodarczego
państw afrykańskich
• wykazuje związki
między budową
geologiczną
a ukształtowaniem
pionowym
Ameryki
• udowadnia, ze
Stany Zjednoczone
są potęgą
gospodarczą świata
Środkowa”
• przyporządkowuje
• wskazuje elementy strefom klimatycznym
linii brzegowej
odpowiednie
Ameryki na mapie zbiorowiska roślinne
oraz wymienia ich
• opisuje wielkie
nazwy
migracje w dziejach
• wymienia czynniki Ameryki
geograficzne
• wymienia przyczyny
kształtujące klimat
dużego zróżnicowania
Ameryki
etnicznego i
• wskazuje na mapie i
wymienia nazwy
najważniejszych
krainy, rzek i jezior
w Ameryki
kulturowego ludności
Ameryki
• opisuje, korzystając
z mapy,
rozmieszczenie
ludności Ameryki
Północnej i
Południowej
•wymienia nazwy
przedstawicieli
odmian ludzkich oraz
• porównuje liczbę
odmian mieszanych
ludności w
• wyjaśnia przyczyny wybranych krajach
Ameryki na
zróżnicowania
• uzasadnia
z innymi
konieczność
kontynentami
sztucznego
• omawia skutki
nawadniania pól
południkowego
uprawnych w Egipcie
układu form rzeźby
• wykazuje zależności
terenu w Ameryce
między warunkami
Północnej i
naturalnymi a
Południowej
rozmieszczeniem
• wykazuje wpływ
ludności w Ameryce
klimatu na
• wyjaśnia przyczyny
rozmieszczenie
wysokiego poziomu
zbiorowisk roślinnych
urbanizacji w
w Ameryce
Ameryce Północnej i
• analizuje przyczyny
Południowej
wzrostu liczby
• wyróżnia główne
ludności Ameryki
cechy i przyczyny
oraz prognozuje
zróżnicowania
dalsze jej zmiany
kulturowego i
etnicznego ludności
• oblicza współczynnik
Ameryki
przyrostu
rzeczywistego w
• opisuje cechy
wybranych krajach
• wykazuje związki
między warunkami
klimatycznymi,
ukształtowaniem
pionowym a
gęstością i układem
sieci rzecznej
• omawia aktywność
sejsmiczną uskoku
San Andreas
• analizuje skutki
gwałtownego
wzrostu liczby
ludności w
wielkich miastach
Ameryki
• ocenia warunki
naturalne Ameryki
pod kątem rozwoju
rolnictwa
ludności Ameryki
podstawie
dostępnych źródeł
• wskazuje na mapie
obszary gęsto i słabo • wymienia przyczyny
migracji do wielkich
zaludnione w
Ameryce oraz nazywa miast
je
• wskazuje na mapie
obszary o
• wymienia nazwy i
największej
wskazuje na mapie
koncentracji
największe miasta
przemysłu w
Ameryki
Ameryce i nazywa je
•wymienia cechy
• opisuje konflikt
państw wysoko
interesów pomiędzy
rozwiniętych
ekologicznymi
• wskazuje na mapie i skutkami wylesiania
wymienia nazwy
Amazonii a jej
krajów Ameryki
gospodarczym
najlepiej i najsłabiej wykorzystaniem
rozwiniętych
• określa położenie
gospodarczo
geograficzne USA
• wskazuje na mapie
• omawia cechy
świata Stany
Zjednoczone, podaje ukształtowania
nazwę stolicy tego
gospodarki bogatej
północy i biednego
południa Ameryki
Ameryki
• analizuje zmiany
wskaźnika urbanizacji
• wyjaśnia różnice
w Ameryce
między gospodarką
krajów wysoko i słabo • opisuje warunki życia
rozwiniętych
i pracy ludzi
gospodarczo
zamieszkujących
wielkie miasta Ameryki
• uzasadnia, że
• wyjaśnia znaczenie
Amerykanie są
terminu „produkt
narodem imigrantów
światowy brutto”
• udowadnia, że Stany • analizuje naturalne i
antropogeniczne
Zjednoczone krajem
zagrożenia dla
wysoko rozwiniętym amazońskiej selwy
gospodarczo
• analizuje
uwarunkowania
• opisuje znaczenie
rozwoju przemysłu
Doliny Krzemowej w
nowoczesnych
rozwoju
technologii
gospodarczym USA
• analizuje przyczyny
• charakteryzuje
zróżnicowania
regiony rolnicze w
gospodarczego
kraju i nazwy państw
z nim sąsiadujących
powierzchni USA
• opisuje
zróżnicowanie
ludności USA
USA
• analizuje strukturę
użytkowania ziemi
bogatej północy i
biednego południa
Ameryki
• wskazuje na mapie
iwymienia nazwy
• opisuje związki
• określa rolę Stanów
wybranych krain
między warunkami
• wyjaśnia zależność
Zjednoczonych w
geograficznych,
przyrodniczymi a
między warunkami
gospodarce światowej
najważniejszych rzek
rozmieszczeniem
przyrodniczymi a
i jezior USA
przemysłu w
rozmieszczeniem
Ameryce
• wymienia
ludności w USA
najważniejsze cechy
• wykazuje związki
• wyjaśnia
środowiska
między gospodarką a
uwarunkowania
przyrodniczego USA
warunkami środowiska
wysokiego rozwoju
• wyjaśnia znaczenie gospodarczego USA
w najważniejszych
terminów:
regionach
• wskazuje na mapie i
„megalopolis”,
gospodarczyc Stanów
wymienia nazwy
„technopolia”
Zjednoczonych
obszarów o dużej
• wymienia
najważniejsze cechy
gospodarki USA
koncentracji
przemysłu
• wyjaśnia znaczenie
terminu „fawele”
• wykazuje zależność
między wysokim
poziomem gospodarki
a poziomem rozwoju
transportu
Ocena roczna (wymagania na ocenę roczną obejmują również wymagania na ocenę śródroczną)
• wyjaśnia znaczenie
terminu „Eurazja”
• wskazuje na mapie
świata Azję
• wskazuje na mapie
elementy linii
brzegowej Azji
• wymienia czynniki
geograficzne
kształtujące klimat
Azji
• opisuje na podstawie
• określa położenie
geograficzne Azji na mapy granicę między
Europą a Azją
kuli ziemskiej
• charakteryzuje
wybrane strefy
roślinne Azji
• charakteryzuje
ukształtowanie
powierzchni Azji
• opisuje cechy
klimatu Azji na
podstawie
klimatogramów i
mapy klimatycznej
• opisuje cyrkulację
monsunową
• wymienia nazwy i
• wymienia cechy
wskazuje na mapie
ukształtowania
najważniejsze krainy powierzchni Azji
geograficzne, rzeki
• opisuje
oraz jeziora Azji
rozmieszczenie wód
podaje liczbę ludności powierzchniowych
• oblicza rozciągłość
południkową i
równoleżnikową
Azji
• porównuje
rozwinięcie linii
brzegowej i
ukształtowanie
powierzchni Azji na
tle innych
kontynentów
• wykazuje wpływ
klimatu na
rozmieszczenie
• wykazuje na
zbiorowisk roślinnych podstawie map
tematycznych, że
• wyjaśnia, na czym
polega kontrastowość kontynent Azji jest
obszarem wielkich
klimatyczna Azji
geograficznych
• opisuje czynniki
kontrastów
warunkujące układ
• analizuje genezę
powstania
Himalajów
• wykazuje
zależność między
budową
geologiczną, a
ukształtowaniem
powierzchni Azji
• opisuje
dziedzictwo
kulturowe
najstarszych
cywilizacji Azji
• wykazuje kontrasty
w rozwoju
gospodarczym Azji
zamieszkującej Azję
na podstawie mapy
• wskazuje na mapie i • opisuje
wymienia nazwy
zróżnicowanie
azjatyckich miastludności Azji
-gigantów
• omawia czynniki
• wymienia nazwy
warunkujące
państw o wysokim i
rozmieszczenie
niskim wskaźniku
ludności w Azji
urbanizacji
• omawia
• wskazuje na mapie i uwarunkowania
wymienia nazwy
eksplozji
obszarów o dużej i
demograficznej
małej gęstości
zaludnienia
• wskazuje na mapie
wyjaśnia znaczenie
główne rejony
rolnicze w Azji i
terminu „azjatyckie
nazywa je
tygrysy” i podaje
• wskazuje na mapie
przykłady
główne regiony
przemysłowe Azji
• wymienia cechy
• omawia przyczyny
gospodarki
azjatyckich tygrysów zróżnicowania
uprzemysłowienia
wymienia nazwy
promienisty wielkich
• analizuje przyrost
systemów rzecznych w naturalny w
Azji
wybranych państwach
Azji
• analizuje zmiany
liczby ludności Azji
• charakteryzuje
przyczyny i skutki
• wyjaśnia
wybranych
uwarunkowania
problemów
powstania miastdemograficznych Azji
-gigantów
• analizuje strukturę i
• przedstawia na
wartość PKB na
podstawie map
tematycznych warunki jednego mieszkańca w
przyrodnicze obszarów, wybranych państwach
na których kształtowały
• wyjaśnia przyczyny
się najstarsze
nierównomiernego
cywilizacje
rozwoju
• ocenia warunki
gospodarczego
rozwoju rolnictwa w
wybranych państw
Azji
Azji
• omawia przyczyny
zróżnicowania
poziomu rozwoju
• uzasadnia (na
wybranych
przykładach) wpływ
warunków
przyrodniczych na
działalność
gospodarczą
człowieka
• omawia kontrasty
przyrodnicze Chin
• wykazuje wpływ
Chin na światową
gospodarkę
• przewiduje skutki
społecznogospodarcze
wynikające z
eksplozji
demograficznej
• analizuje poziom
• analizuje
rozwoju gospodarczego geograficzne
państw eksportujących czynniki
głównych roślin
żywieniowych
uprawianych w Azji
• wymienia nazwy
surowców
mineralnych
wydobywanych w
Azji
• wymienia nazwy
państw wysoko i słabo
rozwiniętych
gospodarczo
• wskazuje Chiny na
mapie, podaje nazwę
stolicy tego kraju
oraz nazwy państw z
nim sąsiadujących
państw w Azji
• charakteryzuje
azjatyckie tygrysy
• określa położenie
geograficzne Chin
• omawia cechy
ukształtowania
powierzchni Chin
• charakteryzuje
klimat Chin
• opisuje przyczyny
katastrofalnych
powodzi w Chinach
oraz sposoby
zapobiegania im
• wskazuje na mapie i • wyjaśnia zależność
wymienia nazwy
między warunkami
krain geograficznych przyrodniczymi a
oraz najważniejszych rozmieszczeniem
rzek w Chinach
ludności Chin
rolnictwa w Azji
• wykazuje związek
pomiędzy rytmem
upraw i „kulturą
ryżu” a cechami
klimatu
monsunowego w
Azji PołudniowoWschodniej
ropę naftową
• wykazuje zależności
między warunkami
przyrodniczymi a
rozwojem
gospodarczym Chin
klimatotwórcze
• analizuje
geograficzne
czynniki
klimatotwórcze
• ocenia warunki
naturalne Japonii
• analizuje przyczyny
szybkiego rozwoju
• uzasadnia tezę, że
gospodarczego Chin w konflikty na
• opisuje znaczenie
ostatnich latach
Bliskim Wschodzie
OPEC dla gospodarki
• opisuje wpływ religii mają wpływ na
światowej
na życie muzułmanów globalną
• analizuje dane
gospodarkę
• opisuje skutki
liczbowe dotyczące
• wykazuje związek
urbanizacji w Chinach położenia Japonii w
między budową
strefie aktywności
• wyjaśnia na podstawie wulkanicznej i
geologiczną, a
map tematycznych
ukształtowaniem
sejsmicznej
rozmieszczenie
pionowym Europy
• opisuje
ludności
• analizuje problemy
uwarunkowania
• wyjaśnia, na czym
demograficzne
rozwoju
polega chiński
gospodarczego Japonii Europy i formułuje
• wymienia
• wskazuje na mapie
program kontroli
najważniejsze cechy
obszary o dużej
urodzeń
środowiska
koncentracji
• opisuje
przyrodniczego Chin przemysłu i nazywa
uwarunkowania
je
• podaje liczbę
rozwoju rolnictwa na
ludności Chin
• opisuje poziom
Nizinie Chińskiej
urbanizacji w
• analizuje wykresy i
• wymienia kierunki
Chinach
dane liczbowe
rozwoju
dotyczące rozwoju
• określa położenie
gospodarczego Chin
ludności Chin
geograficzne Japonii
• wykazuje zmiany
• wymienia nazwy
• omawia cechy
znaczenia Chin w
głównych roślin
ukształtowania
gospodarce światowej
uprawnych
powierzchni Japonii
• opisuje system
• wymienia
• charakteryzuje
kastowy
najważniejsze cechy
klimat Japonii
społeczeństwa
gospodarki Chin
• opisuje poziom
• analizuje przyrost
wskazuje na mapie
urbanizacji Japonii
naturalny
świata Japonię i
podaje nazwę stolicy
• wyjaśnia
• charakteryzuje
tego kraju
uwarunkowania
indyjskie rolnictwo
rozwoju przemysłu
• wymienia
• wyjaśnia przyczyny
najważniejsze cechy
• udowadnia, że Japonia wnioski
jest potęgą
• uzasadnia tezę, że
gospodarczą
Europa jest
• analizuje wysokość
najlepiej rozwinięta
plonów podstawowych pod względem
zbóż w Japonii na tle
gospodarczym
innych krajów Azji
• wykazuje
• porównuje poziom
zależności miedzy
życia mieszkańców
wielkością ruchu
Bliskiego Wschodu
turystycznego, a
poziomem rozwoju
• porównuje wielkość
infrastruktury
wydobycia ropy
turystycznej
naftowej w
poszczególnych krajach
• wykazuje
Bliskiego Wschodu
znaczenie
Eurotunelu
• oblicza rozciągłość
południkową i
równoleżnikową
Europy
• opisuje czynniki
geograficzne
warunkujące klimat
• wykazuje
znaczenie
zamorskich
terytoriów Wielkiej
Brytanii (dawniej i
środowiska
przyrodniczego
Japonii
gwałtownego rozwoju Europy
przemysłu
• opisuje cechy
• analizuje czynn iki
nowoczesnych
warunkujące
rolnictwa Japonii
technologii
rozmieszczenie
• podaje liczbę
• opisuje położenie
wielkich systemów
ludności Japonii
• charakteryzuje
rzecznych i zbiorników
geograficzne
warunki naturalne
wodnych w Europie
• wskazuje na mapie i Bliskiego Wschodu
Japonii
wymienia nazwy
• ocenia poziom
• przewiduje zmiany
wielkich miast
• omawia
urbanizacji w
demograficzne w
Japonii
rozmieszczenie
państwach Bliskiego
Europie
ludności Japonii
• wymienia nazwy
Wschodu
• uzasadnia twierdzenie,
głównych roślin
• wykazuje wpływ
• omawia zasoby ropy
że Europa się starzeje
uprawnych
czynników społecznonaftowej na Bliskim
-kulturowych na
• oblicza średnią
• wymienia
Wschodzie i na
gęstość zaludnienia
tworzenie
najważniejsze cechy
świecie
Europy
nowoczesnej
japońskiej gospodarki
gospodarki Japonii (na
• opisuje
wyjaśnia znaczenie
• porównuje poziom
tle niekorzystnych
rozmieszczenie
terminu „Bliski
rozwoju rolnictwa w
warunków
zasobów ropy
Wschód”
Europie Zachodniej i
środowiska)
naftowej na Bliskim
Środkowo-Wschodniej
• wskazuje Bliski
Wschodzie
• wykazuje znaczenie
Wschód na mapie
• omawia na wybranych
ogólnogeograficznej • wskazuje na mapie i transportu w
przykładach czynniki
wymienia nazwy
przetwórczego
obecnie)
• analizuje na
przykładzie
Wielkiej Brytanii
uwarunkowania
lokalizacji i
rozwoju przemysłu
wysokiej
technologii
• analizuje
przyczyny migracji
do Niemiec
• wykazuje
gospodarcze
znaczenie sieci
rzecznej Niemiec
• porównuje
środowisko
społecznogospodarcze
południowych
sąsiadów Polski
• wymienia cechy
środowiska i
gospodarki Bliskiego
Wschodu
• opisuje cechy
kultury islamskiej
• wymienia nazwy
państw o
największych
zasobach ropy
naftowej
• wskazuje na mapie
świata Europę
• wskazuje na mapie
element linii
brzegowej Europy i
wymienia ich nazwy
• wskazuje na mapie
wybrane niziny,
wyżyny oraz góry
Europy i nazywa je
• wymienia cechy
obszarów objętych
gospodarce Japonii
lokalizacji przemysłu
konfliktami zbrojnym
high-tech
• opisuje warunki
i
•określa położenie
naturalne Bliskiego • rozpoznaje typy
wybrzeży południowej
Europy na Ziemi
Wschodu
Europy i wyjaśnia ich
• charakteryzuje linię
genezę
• analizuje zasoby
brzegową Europy na
ropy naftowej na
• wykazuje związki
podstawie mapy
świecie i formułuje między rozwojem
• wykazuje, na
wnioski
turystyki a warunkami
podstawie mapy, że
przyrodniczymi i
Europa jest
• charakteryzuje
dziedzictwem
kontynentem
Bliski Wschód pod kulturowym
nizinnym
kątem cech
• ocenia rolę turystyki
kulturowych,
• opisuje cechy
w rozwoju
klimatu Europy na
zasobów ropy
gospodarczym tych
podstawie mapy i
naftowej i poziomu krajów
klimatogramów
rozwoju
• opisuje sytuację
gospodarczego
• charakteryzuje
społeczną imigrantów
wybrane strefy
• określa cechy
• charakteryzuje sieć
roślinne Europy
środowiska
transportową Francji
• opisuje na podstawie przyrodniczego
mapy rozmieszczenie Europy na podstawie • wykazuje aktywną
oraz formułuje
wnioski
• porównuje
środowisko
społecznogospodarcze
południowych i
wschodnich
sąsiadów Polski
oraz formułuje
wnioski
• uzasadnia tezę, że
Rosja jest krajem o
olbrzymich
możliwościach
gospodarczych
ukształtowania
powierzchni Europy
na podstawie mapy
• wskazuje na mapie
wybrane europejskie
rzeki oraz jeziora i
nazywa je
podaje liczbę ludności
Europy
wód
powierzchniowych
Europy
mapy
ogólnogeograficznej
oraz map
tematycznych
• opisuje
• wyjaśnia wpływ
rozmieszczenie
zlodowaceń na rzeźbę
ludności w Europie na
powierzchni Europy
podstawie mapy
• wyjaśnia zależności
• opisuje na podstawie
między typem klimatu
• wskazuje na mapie
map tematycznych
a występowaniem
obszary o
zróżnicowanie
formacji roślinnych
największej oraz
regionalne,
najmniejszej gęstości kulturowe,
• wyjaśnia genezę
zaludnienia i nazywa narodowościowe oraz wybranych
je
europejskich jezior
etniczne
współczesnej Europy
• podaje przykłady
• wyjaśnia przyczyny
krajów o dodatnim i
oraz skutki ujemnego
• omawia przyczyny
ujemnym przyroście
przyrostu naturalnego
wysokiego
naturalnym
w Europie
wskaźnika
wymienia nazwy
urbanizacji w
państwwysoko
• wyjaśnia przyczyny
Europie
rozwiniętych
warunkujące
gospodarczo oraz
rozmieszczenie
• wykazuje się
politykę rolną Francji
w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej Unii
Europejskiej
• wykazuje zalety
wyspiarskiego
położenia Wielkiej
Brytanii
• wykazuje zależności
między warunkami
przyrodniczymi, a
poziomem rozwoju
gospodarczego
• analizuje
uwarunkowania
rozwoju przemysłu
przetwórczego
• analizuje wskaźnik
bezrobocia i formułuje
wnioski
• wykazuje na
krajów o średnim
poziomie rozwoju
gospodarczego w
Europie
znajomością podziału
politycznego Europy
ludności w Europie
• opisuje przyczyny i
konsekwencje
• opisuje potencjał
ekonomiczny Europy zróżnicowania
• wymienia nazwy
ludności Europy
• wyjaśnia przyczyny
głównych roślin
• analizuje
zróżnicowania
uprawnych
zróżnicowanie
gospodarczego
wskaźnika urbanizacji
• wskazuje na mapie i krajów Europy
w krajach Europy
podaje nazwy
• opisuje
głównych obszarów
• analizuje strukturę
uwarunkowania
wydobycia surowców
PKB w wybranych
rozwoju rolnictwa
energetycznych w
krajach Europy
europejskiego
Europie
• porównuje strukturę
• opisuje strukturę
• wskazuje na mapie i
użytkowania ziemi w
produkcji energii
wymienia nazwy
wybranych państwach
elektrycznej w
najważniejszych
Europy, korzystając z
wybranych krajach
europejskich
diagramów
Europy
okręgów
• opisuje czynniki
przemysłowych oraz • opisuje poziom
rozwoju przemysłu ze
ośrodków high-tech• rozwoju usług w
Europie
szczególnym
wskazuje na mapie
• określa położenie
uwzględnieniem
kraje Europy
geograficzne krajów
przykładzie Niemiec
zależność między
poziomem rozwoju
transportu, a
funkcjonowaniem
pozostałych działów
gospodarki
• ocenia zasoby
bogactw mineralnych
Czech i Słowacji
• omawia efekty
przemian
gospodarczych, które
nastąpiły w
omawianych krajach
• ocenia zasoby
bogactw mineralnych
Litwy, Białorusi i
Ukrainy
• omawia efekty
przemian
gospodarczych, które
Południowej, podaje
nazwy ich stolic
• wymienia cechy
środowiska
przyrodniczego
krajów Europy
Południowej
Europy Południowej
przemysłu high-tech
• opisuje cechy
środowiska
przyrodniczego tych
krajów
• wyjaśnia proces
restrukturyzacji
przemysłu w Europie
Zachodniej
nastąpiły w
omawianych krajach
• analizuje zmiany
przyrostu naturalnego
w Rosji i formułuje
wnioski
• opisuje na podstawie • charakteryzuje walory
przyrodnicze i
mapy tematycznej
• wykazuje zależności
pozaprzyrodnicze
• wymienia nazwy
rozmieszczenie
między warunkami
krajów Europy
największych miast
najważniejszych
przyrodniczymi
Południowej
Europy Południow i
ośrodków
a poziomem rozwoju
wskazuje je na mapie turystycznych
• opisuje wybrane
Rosji
atrakcje turystyczne
• wymienia przykłady • opisuje cechy
atrakcji
gospodarki krajów
• wykazuje zależność
turystycznych
Europy Południowej pomiędzy przyjazdami
• wyjaśnia znaczenie • wyjaśnia znaczenie
terminu „akwakultura terminu
”• wskazuje na mapie „infrastruktura
ogólnogeograficznej
turystyczna”
Francję i podaje
• prezentuje
nazwę stolicy tego
opracowaną na
kraju
podstawie map,
• wymienia cechy
turystów a wpływami
z turystyki na
podstawie wykresów
• wykazuje
niekorzystny wpływ
turystyki na środowisko
przyrodnicze
środowiska
przyrodniczego
Francji
przewodników oraz
internetu trasę
wycieczki po Europie
lub jej części
• analizuje
współczynnik
przyrostu naturalnego i
współczynnik salda
migracji
• wskazuje
najważniejsze miasta • opisuje położenie
Francji na mapie i
geograficzne Francji • wykazuje znaczenie
podaje ich nazwy
turystyki w tworzeniu
• charakteryzuje
dochodu narodowego
• wymienia cechy
środowisko
gospodarki Francji
przyrodnicze Francji • analizuje przyrodnicze
i pozaprzyrodnicze
• wskazuje na mapie • opisuje czynniki
czynniki rozwoju
regiony rolnicze
wpływające na
rolnictwa
Francji i wymienia ich wzrost liczby
nazw
mieszkańców Francji • wykazuje na
wskazuje na mapie
przykładzie rolnictwa
ogólnogeograficznej • opisuje pozio m
Francji związek między
Wielką Brytanię i
urbanizacji Francji
warunkami
podaje nazwę stolicy
przyrodniczymi a
• opisuje poziom
kierunkiem i
tego kraju
rozwoju
efektywnością
• wskazuje na mapie
gospodarczego
produkcji rolne
j• analizuje strukturę
wybrane krainy
Francji
narodowościową
geograficzne i
• analizuje strukturę
Wielkiej Brytanii
nazywa je
• wymienia
najważniejsze cechy
środowiska
przyrodniczego i
gospodarki Wielkiej
Brytanii
użytkowania ziemi
• wskazuje miejsce
Francji w światowej
produkcji rolnej
• identyfikuje cechy
rolnictwa
wysokotowarowego
wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej
Niemcy, podaje nazwę • określa położenie
stolicy tego kraju oraz geograficzne
nazwy krajów z nim
Wielkiej Brytanii
sąsiadujących
• charakteryzuje
• wskazuje na mapie
środowisko
wybrane krainy
przyrodnicze
geograficzne oraz
Wielkiej Brytanii
najważniejsze rzeki
• opisuje podział
w Niemczech i
Wielkiej Brytanii na
nazywa je
krainy historyczne
• wymienia
• opisuje strukturę
najważniejsze cechy
narodowościową
środowiska
Wielkiej Brytanii
przyrodniczego oraz
• opisuje poziom
urbanizacji oraz
rozmieszczenie
ludności w Wielkiej
Brytanii
• opisuje układ
przestrzenny oraz
znaczenie Londynu
jako światowej
metropolii
• analizuje strukturę
użytkowania ziemi w
Wielkiej Brytanii
• wyjaśnia
uwarunkowania
wysokiego poziomu
rozwoju gospodarczego
• wykazuje wpływ
czynników
geograficznych na
klimat Niemiec
• opisuje skutki
gospodarki Niemiec
• wyjaśnia
uwarunkowania
dodatniego salda
migracji
• opisuje strukturę
narodowościową
Niemiec
•wskazuje na mapie
• wyjaśnia znaczenie
ogólnogeograficznej
terminu „monarchia
Czechy i Słowację,
konstytucyjna”
podaje nazwy stolic
• przedstawia wielkość
tych krajów oraz
i główne cechy
nazwy państw
sąsiadujących z nimi położenia Londynu
• wymienia
najważniejsze cechy
środowiska
przyrodniczego i
społeczno-gospodarczego
omawianych państw
wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej
Litwę, Białoruś i
Ukrainę, podaje
nazwy stolic tych
krajów oraz nazwy
ujemnego przyrostu
naturalnego
• udowadnia, że
Niemcy są potęgą
gospodarczą
• opisuje zróżnicowanie
rozwoju społeczno-gospodarczego
wschodniej i
zachodniej części
Niemiec
• wskazuje na mapie i
• opisuje czynniki
podaje nazwy
warunkujące rozwój
obszarów o dużej
gospodarczy Czech i
koncentracji
przemysłu
Słowacji
• określa położenie
geograficzne
Niemiec
• omawia cechy
środowiska
przyrodniczego
• porównuje potencjał
gospodarczy
omawianych państw
• opisuje czynniki
warunkujące rozwój
gospodarczy Litwy,
Białorusi i Ukrainy
państw sąsiadujących • wyjaśnia przyczyny i
z nimi
skutki dodatniego
salda migracji
• wymienia
najważniejsze cechy
• charakteryzuje
środowiska
strukturę zatrudnienia
przyrodniczego i
w niemieckiej
społecznogospodarce
-gospodarczego
omawianych państw
wskazuje Rosję na
mapie
ogólnogeograficznej i
podaje nazwę jej
stolicy
• opisuje przyczyny i
skutki ujemnego
przyrostu naturalnego i
salda migracji Litwy,
Białorusi i Ukrainy
• porównuje potencjał
gospodarczy
omawianych państw
• przedstawia na
• wykazuje
podstawie
zróżnicowanie
wskazanych źródeł
przyrodnicze Rosji
główne kierunki i
przyczyny zmian w
• wykazuje wpływ
strukturze przemysłu
czynników
• wskazuje na mapie i Zagłębia Ruhry
geograficznych na
wymienia nazwy
• wskazuje na mapie i klimat Rosji
głównych krain
podaje nazwy
• wyjaśnia zależność
geograficznych, rzek obszarów o dużej
między warunkami
oraz jezior
koncentracji
przemysłu w
przyrodniczymi a
• wymienia
Niemczech
rozmieszczeniem
najważniejsze cechy • określa położenie
ludności w Rosji
środowiska
geograficzne Czech,
• wykazuje
przyrodniczego Rosji Słowacji
• wymienia główne
cechy rosyjskiej
gospodarki
• omawia cechy
środowiska
przyrodniczego
Czech i Słowacji
• wymienia przyczyny • analizuje strukturę
ujemnego przyrostu
zatrudnienia w
naturalnego ludności
Czechach
Rosji
• analizuje strukturę
narodowościową
Słowacji
• określa położenie
geograficzne Litwy,
Białorusi i Ukrainy
• omawia cechy
środowiska
przyrodniczego
Litwy, Białorusi i
Ukrainy
• wyjaśnia przyczyny
kryzysów
gospodarczych na
Litwie, Białorusi i
zróżnicowanie
językowe i religijne
mieszkańców Rosji
• omawia
uwarunkowania
rozwoju przemysłu
wydobywczego
• omawia najważniejsze
problemy rosyjskiego
rolnictwa
Ukrainie po rozpadzie
ZSRR
• omawia współczesne
przemiany społeczne i
gospodarcze Ukrainy
• określa położenie
geograficzne Rosji
• omawia cechy
środowiska
przyrodniczego Rosji
• opisuje
zróżnicowanie
narodowościowe i
kulturowe ludności
• wskazuje na mapie i
wymienia nazwy
obszarów o dużej
koncentracji
przemysłu
Download