Fizjoterapia - Wydział Nauk o Zdrowiu

advertisement
Lista jednostek, w których można realizować prace licencjackie i magisterskie
oraz obszary tematyczne na kierunku
Fizjoterapia
w roku akademickim 2016/2017
KLINIKA REUMATOLOGII I REHABILITACJI (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
Adres: ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, Tel: (061) 831 02 44, Fax: (061) 831 02 44
E-mail: [email protected]
1. Dr Anna Kostiukow
- Kinezjologia / ruch / motoryczność,
- Rozwój człowieka / zaburzenia rozwoju / stany patologiczne,
- Rehabilitacja dziecięca / metody rehabilitacyjne / wspieranie rozwoju,
- Zaburzenia rozwojowe ze spektrum autyzmu,
- Rehabilitacja neurologiczna,
- Medycyna fizykalna / reumatologia.
2. Dr Roksana Malak
- Ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka z asymetrią ułożeniową,
- Terapia dziecka z hipoplazją móżdżku,
- Ocena skuteczności zastosowania ortezy u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- Terapia narządu żucia u dziecka z dysfagią,
- Leczenie zachowawcze dziecka ze skoliozą,
- Terapia dziecka artrogrypozą,
- Terapia dziecka z problemami w zakresie koordynacji ruchowej,
- Terapia dziecka z padaczką lekooporną,
- Terapia dziecka po usunięciu guza mózgu,
- Usprawnianie dzieci z zaburzeniami narządu żucia,
- Usprawnianie dzieci z asymetrią ułożeniową za pomocą metody NDT Bobath,
- Terapia funkcji ręki za pomocą metod neurorozwojowych,
- Ocena noworodków za pomocą skali oceny psychorozwoju,
- Porównanie oceny dzieci za pomocą skali Alberta oraz Brazeltona,
- Usprawnianie dzieci z zaburzeniami koordynacji ruchowej.
3. Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski
- Reumatologia,
- Balneologia i medycyna fizykalna.
4. Dr hab. Magdalena Sobieska
- Balneologia,
- Ocena sprawności fizycznej,
- Otyłość u dzieci i młodzieży,
- Fizjoterapia w chorobach o podłożu zapalnym.
5. Dr Elżbieta Skorupska
- Reumatologia,
- Neurologia: udary,
- Tematyka bólu.
1
6. Dr Wojciech Manikowski
- Fizjoterapia ortopedyczna i reumatologiczna szczególnie dotycząca chorób i urazów w obrębie
kręgosłupa i kończyn dolnych.
7. Dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska
- Etiologia i epidemiologia bólów kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego,
- Biomechanika dolegliwości bólowych kręgosłupa,
- Obciążenie zawodowe, a częstość występowania bólów kręgosłupa,
- Skuteczność wybranych form rehabilitacji w terapii bólów kręgosłupa,
- Wykorzystanie metody McKenzie w terapii bólów kręgosłupa,
- Wykorzystanie kinesiotapingu w fizjoterapii,
- Wykorzystanie fali uderzeniowej w leczeniu ostrogi piętowej i łokcia tenisisty,
- Porównanie skuteczności fali uderzeniowej i ultradźwięków,
- Wykorzystanie lasera wysokoenergetycznego w terapii chorób narządu ruchu,
- Wykorzystanie gimnastyki korekcyjnej w profilaktyce dolegliwości bólowych kręgosłupa
u młodzieży z wadami postawy.
8. Dr Magdalena Atarowska
- Reumatologia.
9. Dr n. o. kult .fiz. Marcin Bączyk
- Neurofizjologia,
- Rehabilitacja neurologiczna,
- Przez czaszkowa stymulacja prądem stałym: prace bazujące na przeglądzie literatury,
- Przez rdzeniowa stymulacja prądem stałym: prace bazujące na przeglądzie literatury.
10. Dr hab. n. med. Piotr Leszczyński, prof.UM
- Reumatologia,
- Choroby metaboliczne kości i tkanki łącznej,
- Fizjoterapia.
11. Dr Katarzyna Pawlak-Buś
- Reumatologia,
- Choroby metaboliczne kości i tkanki łącznej,
- Fizjoterapia.
12. Dr n. o. kult .fiz. Mateusz Romanowski
- Narząd ruchu (układ mięśniowo-kostny),
- Reumatologia,
- Tematyka bólu.
13. Dr n. med. Dorota Sikorska
- Reumatologia,
- Choroby wewnętrzne.
KLINIKA REHABILITACJI (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM
Adres: ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, Tel: (061) 831 02 17, Fax: (061) 831 01 73
E-mail: [email protected]
2
1. Dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM
Tematy prac licencjackich – studia stacjonarne:
- Podstawy fizyczne elektroterapii.
- Możliwości obiektywizacji działania przeciwbólowego zabiegów fizykalnych.
- Terapia punktów spustowych.
- Dynamiczne ortezy w spastyczności.
- Siła a wytrzymałość – programowanie kinezyterapii.
Tematy prac licencjackich – studia niestacjonarne:
- Praktyczne zastosowanie fizyki w fizjoterapii.
- Aktualne poglądy na leczenie wyciągowe w bólach kręgosłupa.
- Światło spolaryzowane w fizykoterapii.
- Czynność mięśni – możliwości obiektywnego pomiaru dla potrzeb fizjoterapii.
- Teoria nerwowo-mięśniowego ułatwiania w świetle literatury.
Tematy prac magisterskich – studia stacjonarne:
- Efektywność treningu chodu u chorych po endoprotezoplastyce stawu kolanowego w okresie
wczesnym.
- Wpływ jednostronnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego na wybrane parametry chodu.
- Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości wzrokowej w rehabilitacji zaburzeń koordynacji.
Tematy prac magisterskich – studia niestacjonarne:
- Bóle kręgosłupa u kobiet w ciąży.
- Obiektywna ocena skuteczności PNF w świetle analizy bibliografii.
- Rehabilitacja jako proces ciągły u chorych poudarowych.
- Aplikacje mobilne w nauce i praktyce fizjoterapeutycznej.
- Biofeedback w praktyce klinicznej – wykorzystanie w fizjoterapii.
2. Dr med. Edyta Kinel
Tematy prac licencjackich:
- Znaczenie indywidualnego programu usprawniania u osoby z rozpoznaną skoliozą idiopatyczną.
- Ryzyko wystąpienia dolegliwości mięśniowo-szkieletowych u aktywnej zawodowo pielęgniarki.
- Rola badania funkcjonalnego u pacjenta po udarze mózgu.
- Skala Uszkodzeń „Repty” w ocenie pacjenta po udarze mózgu.
- Nieprawidłowości postawy u osoby z przewlekłym bólem części lędźwiowej kręgosłupa.
- Określenie poziomu aktywności fizycznej u osoby z gonartrozą na podstawie Knee Injury and
Osteoarthritis Outcome Score –KOOS.
- Skala Hip Disability and Osteoarthritis Outcome Score – HOOS w ocenie aktywności fizycznej
u osoby z rozpoznaną koksartrozą.
- Znaczenie ergonomii w pracy fizjoterapeuty.
- Wykorzystanie kwestionariusza BSSQ Deformity i Brace w określeniu poziomu jakości życica
nastolatki z rozpoznaną skoliozą idiopatyczną.
- Kompleksowa fizjoterapia u pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu.
Tematy prac magisterskich:
- Określenie poziomu zaburzeń mięśniowo-szkieletowych u fizjoterapeutów na podstawie Nordic
Musculoskeletal Questionnaire (NMQ).
- Określenie poziomu rekreacyjnej aktywności fizycznej u osób z przewlekłym bólem części lędźwiowej
kręgosłupa.
- Wzorce postawy ciała u dzieci w wieku szkolnym.
- Związek pomiędzy wskaźnikiem masy ciała a postawą ciała u młodzieży.
- Zmiany w płaszczyźnie strzałkowej ciała u osób z bólem części lędźwiowej kręgosłupa.
- Nieprawidłowości postawy u osób z rozpoznaną koksartrozą.
- Wykorzystanie skali Depresji i Lęku (HADS )u osób z przewlekłym bólem części szyjnej kręgosłupa.
- Znaczenie fizjoterapii w usprawnianiu osób z rozpoznaną gonartrozą.
3
3. Dr med. Marian Majchrzycki
Tematy prac licencjackich:
- Skuteczność terapii tkanek miękkich w bólach odcinka szyjnego kręgosłupa.
- Skuteczność terapii tkanek miękkich w bólach odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
- Usprawnianie po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana.
- Wykorzystanie terapii manualnej w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego.
- Wykorzystanie terapii manualnej w leczeniu zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa.
- Terapia mięśniowo-powięziowa u kobiet w ciąży.
- Usprawnianie pacjenta z dolegliwościami bólowymi odcinka szyjnego kręgosłupa.
- Usprawnianie pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.
- Usprawnianie pacjenta w zespole bolesnego barku.
- Usprawnianie pacjenta z bólem kolana.
Tematy prac magisterskich:
- Skuteczność terapii mięśniowo-powięziowej w zespołach bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa.
- Usprawnianie osób z bólem odcinka szyjnego kręgosłupa.
- Usprawnianie osób z bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
- Jakość życia po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.
- Postępowanie usprawniające u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.
- Terapia mięśniowo-powięziowa w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
- Zastosowanie rehabilitacji po udarze mózgu.
- Skuteczność fizjoterapii w usprawnianiu osób po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.
4. Dr n .o zdr. Agnieszka Wareńczak-Wysocka
Tematy prac licencjackich - studia stacjonarne:
- Postępowanie usprawniające w zespołach bólowych kręgosłupa piersiowego.
- Kinezyterapia w chorobie Parkinsona.
- Postępowanie usprawniające po endoprotezoplastyce stawu ramiennego.
- Programowanie rehabilitacji u pacjenta z bolesnym barkiem.
- Techniki tkanek miękkich w leczeniu dysfunkcji stawu skokowego.
Tematy prac licencjackich - studia niestacjonarne:
- Postępowanie fizjoterapeutyczne w ZZSK.
- Postępowanie fizjoterapeutyczne w RZS.
- Kinezyterapia po jednostronnej endoprotezoplastyce stawu biodrowego.
- Skuteczność leczenia fizjoterapeutycznego po rekonstrukcji ACL.
- Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu zespołów bólowych odcinka L-S kręgosłupa.
Tematy prac magisterskich - studia stacjonarne:
- Wpływ treningu krótkiej stopy na wyniki badania posturograficznego.
- Wpływ wzrokowego sprzężenia zwrotnego na równowagę u osób zdrowych.
- Trening równowagi u osób starszych. Ocena skuteczności przy pomocy testów funkcjonalnych.
- Ocena skuteczności terapii tkanek miękkich w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową
kręgosłupa w odc. C.
Tematy prac magisterskich - studia niestacjonarne:
- Porównanie sprawności kończyn dolnych pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych
i kolanowych.
- Wykorzystanie platformy balansowej i testów funkcjonalnych do oceny efektów usprawniania chorych
z dysfunkcjami stawu kolanowego.
- Wykorzystanie testu Fullerton Fitness Test do oceny sprawności fizycznej osób starszych,
- Ocena równowagi u osób z osteoporozą.
- Wpływ programu usprawniania na poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów z chorobą zwyrodnieniową
kręgosłupa L-S.
4
- Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego u osób z zespołem bólowym dolnego odcinka
kręgosłupa.
KATEDRA I KLINIKA NEUROLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
Adres: ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, Tel: (061) 869 12 55, Fax: (061) 869 15 53
E-mail: [email protected], [email protected]
1. Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
- Neurologia dzieci i młodzieży,
- Neurologia dorosłych.
2. Dr n. med. Anna Winczewska-Wiktor
- Neurologia dzieci i młodzieży,
- Neurologia dorosłych.
3. Dr hab. n. med. Marcin Żarowski
- Neurologia dzieci i młodzieży,
- Neurologia dorosłych.
4. Dr Izabela Kaczmarek
- Neurologia dzieci i młodzieży,
- Neurologia dorosłych.
ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: prof. dr hab. n. o zdrowiu Ewa Mojs
Adres: ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, Tel: (061) 854 72 74, Fax: (061) 854 72 74
E-mail: [email protected]
1. Dr Bogusław Stelcer
- Wyznaczniki jakości życia seniorów,
- Aktywność i styl życia seniorów w kontekście zdrowia.
Przykładowe tematy:
- Behawioralne wyznaczniki jakości życia seniorów.
- Aktywność fizyczna i styl życia a dobrostan psychiczny seniorów.
2. Dr Marta Czarnecka-Iwańczuk
Prace licencjackie:
- Zaburzenia psychiczne wśród pacjentów poddawanych fizjoterapii.
Przykładowe tematy:
- Zaburzenia psychosomatyczne wśród pacjentów poddawanych fizjoterapii.
- Zaburzenia nastroju wśród pacjentów po amputacji kończyn.
Prace magisterskie:
- Psychologiczne aspekty rehabilitacji i fizjoterapii,
- Wizerunek fizjoterapeuty, autoprezentacja, zarządzanie wizerunkiem.
Przykładowe tematy:
- Czynniki wpływające na motywację pacjenta do podejmowania rehabilitacji po urazie kończyn.
5
- Wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych na stan psychiczny pacjenta.
- Potrzeby i oczekiwania pacjentów prywatnej praktyki fizjoterapeutycznej.
- Postrzeganie zawodu fizjoterapeuty wśród lekarzy ortopedów.
3. Dr Wojciech Strzelecki
- Ruch a stres,
- Ergonomia a wybrane profesje,
- Muzykoterapia w usprawnianiu ruchowym,
- Arteterapia w usprawnianiu ruchowym.
Przykładowe tematy:
- Wysiłek fizyczny jako metoda radzenia sobie ze stresem u kobiet w okresie wczesnej dorosłości.
- Częstość występowania urazów układu mięśniowo-szkieletowego i nerwowego u muzyków
zawodowych oraz ich świadomość na temat ergonomii pracy.
4. Prof. dr hab. Ewa Mojs
Prace licencjackie:
- Specyficzne trudności szkolne a sprawność ruchowa dzieci,
- Zaburzenia lateralizacji u dzieci a ich sprawność ruchowa.
Prace magisterskie:
- Psychologiczne problemy osób chorych przewlekle,
- Motywacja do treningu sportowego,
- Determinanty budowania postaw prozdrowotnych.
5. Dr Bartosz Piasecki
Prace licencjackie:
- Człowiek w chorobie: konsekwencje i radzenie sobie z chorobą,
- Przestrzeganie zaleceń lekarskich, terapeutycznych, rehabilitacyjnych.
Przykładowe tematy:
- Przestrzeganie zaleceń rehabilitacyjnych – analiza zjawiska.
Prace magisterskie:
- Przestrzeganie zaleceń lekarskich, terapeutycznych, rehabilitacyjnych,
- Kontuzje w sporcie amatorskim.
Przykładowe tematy:
- Czynniki wpływające na stosowanie się do zaleceń leczniczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych
u wybranej grupie chorych.
- Kontuzje mięśniowo-szkieletowych i ich konsekwencji psychiczne u osób amatorsko uprawiających
triathlon.
6. Dr Marcin Cybulski
Prace magisterskie:
- Zaburzenia funkcjonowania układu ruchu na wybranych stanowiskach pracy,
- Zaburzenia funkcjonowania układu ruchu w sporcie amatorskim.
Przykładowe tematy:
- Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego i jego konsekwencje psychiczne na stanowisku pracy
kierowcy zawodowego w transporcie drogowym.
- Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego i jego konsekwencje psychiczne w grupie maratończyków
- amatorów.
7. Dr Katarzyna Warchoł Biedermann
- Psychologiczne metody łagodzenia bólu i ich zastosowanie w fizjoterapii,
- Motywowanie pacjenta do kontynuacji leczenia.
6
Przykładowe tematy prac magisterskich:
- Internet jako źródła wsparcia dla opiekunów rodzinnych osób z chorobą przewlekłą.
- Wybrane czynniki wpływające na motywację do kontynuowania leczenia fizjoterapeutycznego.
KATEDRA I ZAKŁAD BIOLOGII KOMÓRKI (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: dr hab. n. med. Małgorzata Kotwicka, prof. UM
Adres: ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań, Tel: (061) 854 71 70, Fax: (061) 854 71 69
E-mail: [email protected]
1. Dr n. med. Mirosław Andrusiewicz
Przykładowy temat pracy magisterskiej:
- Profilaktyka wśród studentów fizjoterapii czynnie uprawiających sport.
2. Dr hab. Małgorzata Kotwicka, prof. UM
Przykładowy temat pracy magisterskiej:
- Porównanie powtarzalności i zgodności pomiaru rotacji tułowia ocenianej skoliometrem Bunnela oraz
aplikacjami scolioscreen telefonów komórkowych.
3. Dr Anna Szczerba
- Molekularne podstawy działania wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych,
- Skuteczność metod rehabilitacji w chorobie nowotworowej (np. raka piersi),
- Wpływ rehabilitacji na powikłania w cukrzycy.
Zakres tematyczny pozostałych prac magisterskich i licencjackich:
- Uszkodzenia narządu ruchu związane z aktywnością fizyczną.
KLINIKA CHORÓB KRĘGOSŁUPA I ORTOPEDII DZIECIĘCEJ (Wydział Lekarski I)
Kierownik: Prof. dr hab. Tomasz Kotwicki
Adres: ul. 28 czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań, Tel: (061) 831 03 76
E-mail: [email protected]
1. Dr hab. med. Tomasz Piontek
Tematy prac licencjackich:
- Fizjoterapia po regeneracji łąkotki przyśrodkowej.
- Fizjoterapia po rekonstrukcji chrząstki stawowej stawu kolanowego metodą AMIC.
- Fizjoterapia po rekonstrukcji chrząstki stawowej stawu skokowego metodą AMIC.
- Fizjoterapia po rekonstrukcji chrząstki stawowej stawu biodrowego metodą AMIC.
- Fizjoterapia po artroskopowej rekonstrukcji wolnym przeszczepem ścięgien mięśni półścięgnistego
i smukłego bocznej torebki stawu skokowego.
- Fizjoterapia po artroskopowej stabilizacji bocznej stawu skokowego.
- Fizjoterapia po zszyciu przezskórnym zerwania ścięgna Achillesa.
- Fizjoterapia po rekonstrukcji bocznej torebki endoskopowej ścięgna Achillesa wolnym przeszczepem
ścięgna mięśnia półścięgnistego i smukłego.
- Leczenie zachowawcze entezopatii rozcięgna podeszwowego stopy.
- Leczenie zachowawcze tendinoptii ścięgna Achillesa.
Tematy prac magisterskich:
- Ocena izokinetyczna mięśni, ocena funkcjonalna FMS, ocena propriocepcji na podstawie testu Rivy
u zdrowych ochotników w wieku 20-30 lat.
- Ocena izokinetyczna mięśni, ocena funkcjonalna FMS, ocena propriocepcji na podstawie testu Rivy
u zdrowych ochotników w wieku 30-40 lat.
- Ocena izokinetyczna mięśni, ocena funkcjonalna FMS, ocena propriocepcji na podstawie testu Rivy
u zdrowych ochotników w wieku 40-50 lat.
- Porównanie izokinetyczne prostowników i zginaczy stawu kolanowego po 3 i 6 miesiącach, po
rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego.
7
-
Porównanie izokinetyczne prostowników i zginaczy stawu kolanowego po 3 i 6 miesiącach, po
regeneracji łąkotki przyśrodkowej stawu kolanowego z zastosowaniem membrany kolagenowej.
Porównanie izokinetyczne prostowników i zginaczy stawu kolanowego po 3 i 6 miesiącach, po
rekonstrukcji chrząstki stawowej metodą AMIC stawu kolanowego.
Porównanie oceny propriocepcji metodą Rivy, 3 i 6 miesięcy po zabiegu w leczeniu niestabilności
stawu kolanowego rekonstrukcją więzadła krzyżowego przedniego.
Porównanie oceny propriocepcji metodą Rivy, 3 i 6 miesięcy po zabiegu rekonstrukcji chrząstki
stawowej metodą AMIC stawu kolanowego.
Porównanie oceny propriocepcji metodą Rivy po zabiegu regeneracji łąkotki przyśrodkowej stawu
kolanowego membraną kolagenową.
Ocena siły mięśni zginaczy stawu skokowego po rekonstrukcji ścięgna Achillesa wolnym
przeszczepem ścięgna mięśnia półścięgnistego i smukłego.
2. Dr n. med. Marek Tomaszewski
Tematy prac licencjackich:
- Leczenie skolioz wrodzonych. Opis przypadku pacjenta z półkręgiem.
- Leczenie skoliozy idiopatycznej dziecięcej. Opis przypadku.
Tematy prac magisterskich:
- Ocena wybranych parametrów oddechowych w badaniu spirometrycznym u pacjentów ze skoliozą
idiopatyczna podczas leczenia.
- Ocena skuteczności leczenia skolioz idiopatycznych gorsetem Cheneau w oparciu o badanie kąta
rotacji tułowia.
3. Dr n. med. Piotr Janusz
Tematy prac licencjackich:
- Opis przypadku pacjenta ze skoliozą wrodzoną - zastosowanego leczenia, rokowanie. Opis możliwych
technik operacyjnych w zależności od rodzaju deformacji.
- Opis przypadku pacjenta z aplazją strzałki - zastosowanego leczenia, rokowanie. Opis możliwych
technik operacyjnych w zależności od rodzaju deformacji.
- Opis przypadku pacjenta z chorobą Schuermanna - zastosowane leczenie gorsetami gipsowymi.
- Opis możliwych technik leczenia w zależności od rodzaju deformacji.
- Opis przypadku pacjenta ze stopą końsko-szpotawą wrodzoną- zastosowanego leczenia, rokowanie.
Opis możliwych technik leczniczych w zależności od rodzaju deformacji.
- Opis przypadku pacjenta ze koślawością kolan - zastosowanego leczenia, rokowanie. Opis możliwych
technik leczniczych w zależności od rodzaju deformacji.
Tematy prac magisterskich:
- Ocena kąta Mehty jako czynnika prognostycznego w idiopatycznych skoliozach dziecięcych.
- Ocena kąta Mehty jako czynnika prognostycznego w idiopatycznych skoliozach młodzieńczych.
- Wpływ leczenia operacyjnego w idiopatycznych skolioz dziecięcych z zastosowaniem
instrumentarium rosnącego na pojemność życiowej płuc- ocena spirometryczna płuc w kolejnych
etapach leczenia operacyjnego.
- Porównanie wyników leczenia operacyjnego skolioz idiopatycznych dziecięcych z zastosowaniem
instrumentarium rosnącego opartego na jednym i na dwóch prętach dystrakcyjnych.
- Wpływ ćwiczeń oddechowych na wyniki badania spirometrycznego. Ocena wczesna i odległa.
(porównanie grupy pacjentów ze skoliozami i grupy kontrolnej).
- Porównanie wyników wczesnych i odległych leczenia choroby Scheuermanna gorsetami gipsowymi
zakładanymi na siedząco i leżąco.
4. Dr n. med. Milud Shadi
Tematy prac licencjackich:
- Wrodzony brak kości strzałkowej (fibular hemimelia)- opis przypadku.
- Wrodzony niedorozwój uda –opis przypadku.
- Wrodzony staw rzekomy goleni – kompleksowe leczenie farmakologiczne i chirurgiczne.
- Wrodzony brak kości piszczelowej – rekonstrukcja versus amputacja.
8
Tematy prac magisterskich:
- Aspekty rehabilitacyjne u dzieci z aplazją strzałki poniżej 4 r.ż. - leczenie metodą Ilizarowa.
- Ocena nawrotu deformacji piszczeli i stopy po wydłużeniu goleni u dzieci z aplazją strzałki.
- Ocena ruchomości stawu skokowego po rekonstrukcji stopy u dzieci z aplazją strzałki.
- Ocena stabilności stawu kolanowego u dzieci po rekonstrukcji więzadeł krzyżowych metodą „super
knee”.
KATEDRA I KLINIKA TRAUMATOLOGII, ORTOPEDII I CHIRURGII RĘKI (Wydział Lekarski I)
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Romanowski
Adres: ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, Tel: (061) 831 03 46
E-mail: [email protected]
1. Prof. dr hab. Leszek Romanowski
Tematy prac licencjackich:
- Postępowanie usprawniające po operacyjnym leczeniu przykurczu Dupuytrena.
- Postępowanie usprawniające w zespole Ehlersa-Danlosa.
- Postępowanie usprawniające po reinsercji mięśnia dwugłowego ramienia.
- Postępowanie usprawniające w przypadku uszkodzenia splotu ramiennego.
- Postępowanie usprawniające w przypadku uszkodzenia nerwu promieniowego.
Tematy prac magisterskich:
- Ocena biomechaniczna mięśni barku po operacyjnym leczeniu zespołu ciasnoty podbarkowej.
- Ocena biomechaniczna mięśni barku po leczeniu zachowawczym zespołu ciasnoty podbarkowej.
- Ocena stanu pacjentów po operacyjnym leczeniu przykurczu Dupuytrena.
- Ocena stanu pacjentów po uszkodzeniu splotu ramiennego.
- Profil izokinetyczny łokcia – badanie populacji 40+.
- Profil izometryczny łokcia – badanie populacji 40+.
- Profil izotoniczny łokcia – badanie populacji 40+.
2. Dr hab. Przemysław Lubiatowski
Tematy prac licencjackich:
- Postępowanie usprawniające po operacyjnym leczeniu przykurczu Dupuytrena.
- Postępowanie usprawniające w zespole Ehlersa-Danlosa.
- Postępowanie usprawniające po reinsercji mięśnia dwugłowego ramienia.
- Postępowanie usprawniające w przypadku uszkodzenia splotu ramiennego.
- Postępowanie usprawniające w przypadku uszkodzenia nerwu promieniowego.
Tematy prac magisterskich:
- Ocena biomechaniczna mięśni barku po operacyjnym leczeniu zespołu ciasnoty podbarkowej.
- Ocena biomechaniczna mięśni barku po leczeniu zachowawczym zespołu ciasnoty podbarkowej.
- Ocena stanu pacjentów po operacyjnym leczeniu przykurczu Dupuytrena.
- Ocena stanu pacjentów po uszkodzeniu splotu ramiennego.
- Profil izokinetyczny łokcia – badanie populacji 40+.
- Profil izometryczny łokcia – badanie populacji 40+.
- Profil izotoniczny łokcia – badanie populacji 40+.
3. Dr Leszek Kaczmarek
Tematy prac licencjackich:
- Postępowanie usprawniające po operacyjnym leczeniu przykurczu Dupuytrena.
- Postępowanie usprawniające w zespole Ehlersa-Danlosa.
- Postępowanie usprawniające po reinsercji mięśnia dwugłowego ramienia.
9
- Postępowanie usprawniające w przypadku uszkodzenia splotu ramiennego.
- Postępowanie usprawniające w przypadku uszkodzenia nerwu promieniowego.
Tematy prac magisterskich:
- Ocena biomechaniczna mięśni barku po operacyjnym leczeniu zespołu ciasnoty podbarkowej.
- Ocena biomechaniczna mięśni barku po leczeniu zachowawczym zespołu ciasnoty podbarkowej.
- Ocena stanu pacjentów po operacyjnym leczeniu przykurczu Dupuytrena.
- Ocena stanu pacjentów po uszkodzeniu splotu ramiennego.
- Profil izokinetyczny łokcia – badanie populacji 40+.
- Profil izometryczny łokcia – badanie populacji 40+.
- Profil izotoniczny łokcia – badanie populacji 40+.
4. Dr Piotr Czarnecki
Tematy prac licencjackich:
- Postępowanie usprawniające po operacyjnym leczeniu przykurczu Dupuytrena.
- Postępowanie usprawniające w zespole Ehlersa-Danlosa.
- Postępowanie usprawniające po reinsercji mięśnia dwugłowego ramienia.
- Postępowanie usprawniające w przypadku uszkodzenia splotu ramiennego.
- Postępowanie usprawniające w przypadku uszkodzenia nerwu promieniowego.
Tematy prac magisterskich:
- Ocena biomechaniczna mięśni barku po operacyjnym leczeniu zespołu ciasnoty podbarkowej.
- Ocena biomechaniczna mięśni barku po leczeniu zachowawczym zespołu ciasnoty podbarkowej.
- Ocena stanu pacjentów po operacyjnym leczeniu przykurczu Dupuytrena.
- Ocena stanu pacjentów po uszkodzeniu splotu ramiennego.
- Profil izokinetyczny łokcia – badanie populacji 40+.
- Profil izometryczny łokcia – badanie populacji 40+.
- Profil izotoniczny łokcia – badanie populacji 40+.
5. Dr Maciej Bręborowicz
Tematy prac licencjackich:
- Postępowanie usprawniające po operacyjnym leczeniu przykurczu Dupuytrena.
- Postępowanie usprawniające w zespole Ehlersa-Danlosa.
- Postępowanie usprawniające po reinsercji mięśnia dwugłowego ramienia.
- Postępowanie usprawniające w przypadku uszkodzenia splotu ramiennego.
- Postępowanie usprawniające w przypadku uszkodzenia nerwu promieniowego.
Tematy prac magisterskich:
- Ocena biomechaniczna mięśni barku po operacyjnym leczeniu zespołu ciasnoty podbarkowej.
- Ocena biomechaniczna mięśni barku po leczeniu zachowawczym zespołu ciasnoty podbarkowej.
- Ocena stanu pacjentów po operacyjnym leczeniu przykurczu Dupuytrena.
- Ocena stanu pacjentów po uszkodzeniu splotu ramiennego.
- Profil izokinetyczny łokcia – badanie populacji 40+.
- Profil izometryczny łokcia – badanie populacji 40+.
- Profil izotoniczny łokcia – badanie populacji 40+.
KATEDRA GERIATRII I GERONTOLOGII (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: dr hab. n. med. Mariola Pawlaczyk, prof. UM
Adres: ul. Święckiego 6, 60-781 Poznań, Tel: (61) 854 65 73
E-mail: [email protected]
1. Dr n. med. Ewa Zasadzka ([email protected])
- Analiza potrzeb osób starszych i ich zaspokojenia,
- Analiza samooceny samopoczucia wśród osób starszych,
- Analiza zapotrzebowania na opiekę wśród osób starszych i możliwości jej realizacji,
- Rola fizjoterapii w leczeniu osób starszych z różnymi zaburzeniami funkcjonalnymi,
10
-
Rola fizjoterapii w leczeniu osób starszych z problemami zaburzeń równowagi,
Rola fizjoterapii w leczeniu osób z zaburzeniami funkcji poznawczych,
Rola fizjoterapii w pracy z osobami zamieszkującymi instytucje np. DPS,
Efektywność metod neurofizjologicznych w usprawnianiu osoby starszej.
2. Dr Anna Klatkiewicz ([email protected])
- Techniki arteterapeutyczne a praca nad poprawą dobrostanu,
- Techniki terapeutyczne w pracy ukierunkowanej na poprawę poczucia własnej wartości,
- Ogólnie tematyka związana z wykorzystywaniem technik arteterapeutycznych w psychoterapii,
- Rola terapii zajęciowej we wspomaganiu rehabilitacji pacjentów.
3. Dr Sławomir Tobis ([email protected])
Studia magisterskie:
- Analiza potrzeb osób starszych i ich zaspokojenia,
- Fotografia i metody wizualne w zastosowaniach terapeutycznych,
- Robot i nowoczesne technologie w opiece nad osobami starszymi,
- Zagadnienia opieki i terapii w środowisku zamieszkania.
4. Dr Mirosława Cylkowska-Nowak ([email protected])
Studia magisterskie:
- Dzieci i dzieciństwo z chorobą przewlekłą – aspekty społeczne, edukacyjne, rozwojowe,
- Edukacja terapeutyczna dziecka z chorobą przewlekłą i jego rodziny,
- Szpital i leczenie w doświadczeniach dzieci i ich rodzin,
- Zmęczenie a choroba przewlekła,
- Arteterapia/muzykoterapia jako terapia wspomagająca pacjentów o wybranej charakterystyce,
- Samotność w zmaganiu się z chorobą/niepełnosprawnością.
5. Dr Barbara Purandare ([email protected])
- Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży/wpływ teratogenów na płód,
- Fizjoterapeutyczna jazda konna w rehabilitacji pacjentów z różnymi schorzeniami,
- Hipoterapia jako naturalna forma rehabilitacji,
- Hipoterapia jako forma rehabilitacjo psycho-ruchowej,
- Wiedza na temat hipoterapii jako formy rehabilitacji pacjentów z różnymi schorzeniami.
6. Dr Monika Matecka ([email protected])
- Aktywność jako jeden z wyznaczników jakości życia w okresie późnej dorosłości,
- Wspomaganie rozwoju osób w starszym wieku,
- Usprawnianie rozwoju psychoruchowego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ,
- Wspomaganie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w domach pomocy
społecznej,
- Problemy w obszarze zdrowia psychicznego u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
KATEDRA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ (Wydział Lekarski I)
Kierownik: prof. dr hab. Marek Jóźwiak
Adres: ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, Tel: (061) 831-03-60, Fax: (061) 831-01-73
E-mail: [email protected]
1. Prof. Maciej Głowacki
- Skrzywienia kręgosłupa.
2. Dr Maciej Idzior
- Specyfikacja złamań kości u dzieci (prace licencjackie),
- Mózgowe porażenie dziecięce (prace magisterskie).
11
3. Prof. dr hab. Marek Jóźwiak
- Przepuklina oponowo-rdzeniowa (prace licencjackie),
- Zastosowanie łuski typu AFO (prace licencjackie),
- Rehabilitacja medyczna w chorobach narządu ruchu (prace magisterskie).
4. Dr Aleksander Koch
- Rozwojowa dysplazja i zwichnięcie stawu biodrowego (prace licencjackie),
- Wrodzone wady goleni i stóp (prace licencjackie),
- Stopa płasko koślawa nabyta (prace licencjackie).
5. Dr Paweł Koczewski
- Zaburzenia wzrostu tkanki kostnego (prace licencjackie),
- Dziecięce biodro szpotawe (prace licencjackie),
- Wzrost kostny, zaburzenia wzrostu kostnego (prace magisterskie),
- Zaburzenia osi i nierówność kończyn (prace magisterskie),
- Wrodzony niedorozwój uda (prace magisterskie),
- Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej (prace magisterskie).
6. Dr Michał Walczak
- Ropne zapalenie stawu biodrowego i dzieci (prace licencjackie),
- Choroba Blounda, piszczel szpotawa u dzieci i młodzieży (prace licencjackie),
- Przemijające zapalenie stawu biodrowego (prace magisterskie),
- Choroba Perthesa (prace magisterskie),
- Stopa płasko koślawa nabyta (prace magisterskie).
KATEDRA I ZAKŁAD PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
Adres: ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, Tel: (061) 854 65 77
E-mail: [email protected]
1. Dr med. Ewelina Wierzejska
- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, profilaktyka, zdrowie międzynarodowe.
2. Dr hab. med. Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak
- Ocena aktywności fizycznej studentów (prace magisterskie).
3. Dr n. med. Jana Krzysztoszek
- Badanie aktywności fizycznej polskiego społeczeństwa w zakresie odsetka osób spełniających
wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące wymiaru prozdrowotnej aktywności fizycznej
(prace magisterskie).
ZAKŁAD PRAKTYCZNEJ NAUKI POŁOŻNICTWA (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: dr hab. Beata Pięta, prof. UM
Adres: ul. Jackowskiego 41, 60-512 Poznań, Tel: (061) 854 72 25
E-mail: [email protected]
1. Dr n. o zdr. Natalia Smolarek
- Fizjoterapia w położnictwie – wpływ aktywności na przebieg porodu; aktywność fizyczna w ciąży;
profilaktyka dolegliwości bólowych kręgosłupa podczas ciąży; fizjoterapia dla kobiet w ciąży
z różnymi schorzeniami ortopedycznymi; metody fizjoterapii stosowane podczas ciąży u pacjentek
z obrzękiem limfatycznym; nietrzymanie moczu w ciąży i po porodzie, dolegliwości bólowe odcinka
12
-
lędźwiowego kręgosłupa po porodzie; wpływ uczestnictwa w szkole rodzenia na przebieg porodu
i połogu,
Fizjoterapia w ginekologii – fizjoterapia u kobiet leczonych onkologicznie; profilaktyka nietrzymania
moczu u kobiet po operacjach ginekologicznych; fizjoterapia po zabiegu operacyjnym.
KATEDRA I KLINIKA MEDYCYNY PALIATYWNEJ (Wydział Lekarski I)
Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska – Tobis
Adres: ul. Rusa 55, 61 – 245 Poznań, Tel: (061) 873 83 03, (061) 873 83 00
E-mail: [email protected]
1. Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska- Tobis
- Ocena sprawności osób starszych,
- Wielkie Zespoły Geriatryczne.
2. Dr hab. Arkadiusz Styszyński
- Ocena sprawności osób starszych,
- Wielkie Zespoły Geriatryczne.
3. Dr hab. Maciej Sopata
- Leczenie objawów w zaawansowanej chorobie nowotworowej,
- Profilaktyka przeciwodleżynowa,
- Leczenie odleżyn i ran przewlekłych takich jak owrzodzenia żylne,
- Leczenie obrzęku limfatycznego,
- Kompresjoterapia w niewydolności żylnej i/lub obrzęku limfatycznym.
4. Dr Roma Krzymińska- Siemaszko
- Ocena siły mięśniowej u osób starszych.
KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: prof. dr hab. Michał Musielak
Adres: ul. Dąbrowskiego 79, 60 – 529 Poznań, Tel: (061) 854 69 11
E-mail: [email protected]
1.
Dr n. hum Jan Domaradzki
Socjologia medycyny, socjologia niepełnej sprawności:
- Społeczne uwarunkowania i konsekwencje niepełnej sprawności,
- Doświadczenie niepełnej sprawności w opiniach wybranych grup pacjentów,
- Opiekunowie osób z niepełnosprawnością,
- Społeczna stygmatyzacja z niepełnosprawnością,
- Postrzeganie społeczne/postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością,
- Obrazy niepełnosprawności w mediach.
2.
Dr hab. Adam Czabański
- Społeczne aspekty usprawniania osób starszych i niepełnosprawnych,
- Szeroko pojęta komunikacja: fizjoterapeuta – pacjent,
- Stres w zawodzie fizjoterapeuty.
3.
Dr n. o zdrowiu Piotr Kordel
- Społeczne aspekty zdrowia i choroby,
- Fizjoterapia w systemie opieki zdrowotnej.
4.
Dr n. hum Justyna Czekajewska
- Racjonowanie zasobów zdrowotnych ze względu na wiek pacjenta,
13
- Etyka zawodowa.
5.
Dr Stanisław Antczak
- Społeczne i kulturowe aspekty niepełnosprawności,
- Społeczne i kulturowe aspekty leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- Wpływ społecznych i/lub kulturowych uwarunkowań na proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- Rola rodziny w procesie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- Postrzeganie niepełnosprawności w mediach i w opinii wybranych grup społecznych lub zawodowych
(np. Studentów kierunków medycznych),
- Rola wolontariatu i wolontariuszy w procesie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- Społeczno-kulturowe, prawne i etyczne aspekty pracy fizjoterapeutów,
- Starzenie się populacji we współczesnym świecie a problematyka niepełnosprawności.
6. Dr Jadwiga Wiertlewska – Bielarz
- Etyczne aspekty w pracy fizjoterapeuty,
- Dylemat moralny,
- Komunikacja między personelem medycznym a pacjentem.
7. Dr n. med. Ewa Baum
Historia medycyny i rehabilitacji, zdrowia i choroby, etyka, bioetyka, etyka zawodowa (kodeksy
zawodowe):
- Etyczne uwarunkowania i konsekwencje niepełnosprawności,
- Kodeksy zawodowe dla profesji fizjoterapeutów,
- Zasady etyki medycznej w zawodzie fizjoterapeuty,
- Wyzwania etyczne medycyny regeneracyjnej w zawodzie fizjoterapeuty,
- Bioetyczne konteksty zdrowia,
- Sytuacje trudne w zawodzie fizjoterapeuty.
8. Dr Agnieszka Ryczek
- Wartość życia w ujęciu etyki utylitarystycznej,
- Dylematy etyczne eutanazji,
- Medycyna a pojęcie jakości życia,
- Eugenika wczoraj i dziś.
9. Dr n. o zdrowiu Katarzyna B. Głodowska
Etyka, bioetyka, historia rehabilitacji, nowoczesne technologie w fizjoterapii, wielokulturowość
w fizjoterapii
- Postawy etyczne personelu medycznego w pracy z pacjentem,
- Problemy rehabilitacyjne w opiece na pacjentem wielokulturowym,
- Problemy w komunikacji fizjoterapeuta - pacjent wielokulturowy,
- Problemy bioetyczne w pracy fizjoterapeuty,
- Nowoczesne technologie wspomagające prace fizjoterapeuty: tele health, elektroniczna dokumentacja
medyczna, aplikacje mobilne.
10. Dr Agnieszka Żok
Społeczno-etyczne aspekty Nowej Genetyki, myśl antydyskryminacyjna w praktyce fizjoterapeutycznej,
kulturowe uwarunkowania zdrowia i choroby, terapie alternatywne:
- Znaczenie myśli równościowej w pracy z pacjentem niepełnosprawnym,
- Terapeutyczne wykorzystanie psów,
- Kulturowe i zdrowotne znaczenie aktywności fizycznej,
- Kodeks etyczny fizjoterapeuty.
14
ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII (Wydział Lekarski I)
Kierownik: dr Barbara Stawińska – Witoszyńska
Adres: ul. Dąbrowskiego 79, 60 – 529 Poznań, Tel: (061) 854 68 24
E-mail: [email protected]
1. Dr n. med. Jerzy Gałęcki
- Epidemiologia nowotworów złośliwych w Wielkopolsce,
- Indywidualne tematy z obszaru epidemiologii, w zależności od zainteresowań studentów.
2. Dr hab. n. med. Barbara Stawińska- Witoszyńska
- Epidemiologia wybranych chorób zakaźnych w Polsce.
3. Dr n. med. Małgorzata Krzywińska- Wiewiorowska
- Epidemiologia wybranych chorób zakaźnych w Polsce.
KATEDRA BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz
Adres: ul. Rokietnicka 8, 60 – 806 Poznań, Tel: (061) 854 91 78, (061) 853 05 71
E-mail: [email protected]
1. Dr hab. med. Paweł Burchardt
- Gospodarka lipidowa,
- Kardiologia,
- Monitorowanie badań klinicznych.
2. Dr med. Michał Chojnicki
- Choroby zakaźne,
- Medycyna paliatywna.
3. Dr hab. med. Jacek Mackiewicz
- Onkologia.
4. Dr hab. n. o zdr. Jakub Żurawski
- Histologia.
KATEDRA I ZAKŁAD EDUKACJI MEDYCZNEJ (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ryszard Marciniak
Adres: ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Tel: (061) 854 69 01, (061) 854 69 00
E-mail: [email protected]
1. Dr n. med. Małgorzata Kampioni
Obszary tematyczne prac magisterskich:
- Ginekologia i położnictwo.
2. Dr n. hum. Urszula Kluczyńska
- Starość,
- Ojcostwo i macierzyństwo,
- Macierzyństwo i niepełnosprawność,
- Seksualność osób starszych,
- Seksualność osób z niepełnosprawnością,
- Edukacja seksualna,
- Sport i aktywność fizyczna,
- Kulturystyka kobiet i mężczyzn,
15
-
Sport osób niepełnosprawnych,
Tai chi,
Cielesność,
Zaburzenia postrzegania własnego ciała,
Medykalizacja (czyli proces określania pewnych problemów, które wcześniej takie nie były
medycznymi jako medyczne i szukanie medycznych sposobów ich rozwiązań),
Medykalizacja porodu,
Medykalizacja śmierci,
Równość miedzy kobietami i mężczyznami,
Kobiety w zmaskulinizowanych zawodach i mężczyźni w sfeminizowanych zawodach.
Propozycje tematów prac:
- Seksualność osób starszych. Pomiędzy potrzebami a stereotypami.
- Zaburzenia postrzegania ciał wśród mężczyzn. Problem społeczny i zdrowotny.
- Seksualność kobiet w ciąży. Mity i fakty.
- Seksualność osób z niepełnosprawnością.
- Macierzyństwo i niepełnosprawność.
- Medykalizacja porodu. Poród oczami personelu medycznego i kobiety.
- Modyfikowanie ciał, granice ciał. Od tatuażu po korektę płci.
- Sport jako obszar konstruowania męskości. Znaczenia aktywności fizycznej dla chłopców.
- Mężczyźni niepełnosprawnie fizycznie. Konstruowanie męskości i seksualności.
- Orientacja seksualna a relacja pacjent-personel medyczny.
- Zdrowie osób LGBT. Analiza zjawiska.
- Seksualność kobiety a seksualność mężczyzny. Stereotypy, potrzeby, kultura.
- Osoba starsza jako opiekun współmałżonka. Potrzeby i oczekiwania.
- Konstruowanie roli opiekuna przez dzieci opiekujące się swoimi starszymi rodzicami.
- Osoba starsza i opieka instytucjonalna.
- Definiowanie kobiecości przez stare kobiety/Definiowanie męskości przez starych mężczyzn.
- Kobiety w zmaskulinizowanych zawodach i mężczyźni w sfeminizowanych zawodach. Analiza
zjawiska.
3. Dr n. hum. Małgorzata Posłuszna-Lamperska
- Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki zdrowia, zdrowego stylu życia
i zachowań zdrowotnych,
- Obszar moich badań koncentruje się również na czynnikach determinujących zdrowie. Dużą uwagę
skupiam na czynnikach warunkujących zdrowie dzieci i młodzieży i zmianach w ich postrzeganiu
wraz ze zmianą modelu zdrowia,
- Moje zainteresowania badawcze koncentrują się także wokół problematyki związanej
z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, sensoryczną oraz diagnozą i terapią zaburzeń mowy
oraz komunikacji słownej.
4. Dr n. o zdrowiu Anna Maria Stanek
- Relacje edukacyjne pomiędzy pielęgniarką, położną a pacjentem i jego rodziną,
- Komunikacja w procesie opieki nad pacjentem i jego rodziną,
- Pedagogika specjalna - elementy dotyczące opieki, terapii, wychowania,
- Wiedza medyczna i prozdrowotna jako element wychowawczy w grupie dzieci i młodzieży,
- Elementy zarządzania w opiece zdrowotnej.
5. Dr n. hum. Karolina Szczeszek
- Określenie mechanizmów edukacyjnych ukierunkowanych na ukształtowanie zdrowego stylu życia
jednostki,
- Analiza potrzeb edukacyjnych pacjentów względem wiedzy z zakresu medycyny i nauk medycznych,
16
-
Kształtowanie/ reedukacja wzorców zachowań prozdrowotnych pacjentów,
Wyznaczniki prawidłowej komunikacji w relacji pacjent a przedstawiciel zawodów medycznych,
Komunikowanie alternatywne i wspomagające z osobami z zaburzeniami w komunikowaniu się,
Analiza zasad prawidłowej komunikacji interpersonalnej: z pacjentem, jego rodziną oraz z zespołem
terapeutycznym,
Zasady efektywnego komunikowania się z pacjentem w różnego typu sytuacjach zawodowych,
Stosowanie nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i teleinformatycznych w medycynie,
Zastosowania współczesnej telemedycyny w pracy pielęgniarki/położnej/ratownika medycznego/
fizjoterapeuty/elektroradiologa/ menedżera służby zdrowia/lekarza,
Rola i znaczenie technologii komunikacyjno-informacyjnych w edukacji z zakresu nauk medycznych,
Kształcenie zdalne jako forma wspomagająca edukacje studenta medycyny,
Wolontariat i jego wartość edukacyjna w budowaniu doświadczenia zawodowego studentów
medycyny/kierunków medycznych,
Samokształcenie jako element rozwoju profesjonalizmu pracowników ochrony zdrowia,
Praca pielęgniarki/położnej/fizjoterapeuty w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej,
Pobudzanie aktywności twórczej i wspieranie rozwoju osobistego pacjenta poprzez działania twórcze
w kontakcie ze sztuką,
Rozwijanie umiejętności zastosowania technik arteterapeutycznych i terapii zajęciowej w pracy
z dziećmi/ młodzieżą/osobami dorosłymi/seniorami/osobami niepełnosprawnymi,
Plastykostymulacja - metody i techniki plastyczne w terapii pacjenta.
ZAKŁAD DERMATOLOGII I WENEROLOGII (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: Prof. dr hab. Ryszard Żaba
Adres: ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, Tel: (061) 869 12 82, (061) 869 12 85
E-mail: [email protected]
1. Prof. dr hab. Ryszard Żaba
2. Dr n. med. Adriana Polańska
3. Dr n. med. Michał Kowalczyk
Przykładowe tematy prac:
- Epidemiologia HIV i AIDS w Polsce w latach 1990-2000.
- Uzależnienie od solarium wśród klientów gabinetów odnowy biologicznej.
- Świadomość zagrożeń wynikających z opalania wśród studentów środowiska poznańskiego.
- Analiza negatywnych aspektów pracy w solarium.
- Słońce w łuszczycy – przyjaciel czy wróg?
- Jak fizjoterapeuci odbierają chorych z dermatozami?
- Ryzyka podczas wykonywania laseroterapii.
- Rozwój organizacji zwalczających HIV/AIDS w Polsce od roku 1980.
- Balneoterapia i helioterapia w leczeniu chorób skóry.
- Analiza chorych leczonych fototerapią w Poradni Fizykoterapii Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu w latach 2008-2012.
- Krioterapia – współczesne wskazania i przeciwwskazania, metody w dermatologii i rehabilitacji.
- Pielęgnacja skóry u chorych leczonych doustnymi retinoidami.
- Metody fizjoterapeutyczne łuszczycy.
- Balneoklimatologia w profilaktyce i leczeniu chorób skórnych.
- Rola fizjoterapeuty w procesie diagnostycznym i leczniczym chorób stóp.
- Jontoforeza w leczeniu nadmiernej potliwości dłoni i stóp.
- Wpływ promieniowania ultrafioletowego na jakość życia pacjentów z łuszczycą.
- Analiza rodzaju ekspozycji na słońce u pacjentów z nowotworami skóry.
- Znaczenie aktywności fizycznej w łuszczycy.
- Analiza uzdrowisk w Polsce pod kątem leczenia łuszczycy pospolitej. Zabiegi
balneoklimatoterapeutyczne w leczeniu łuszczycy.
17
- Krioterapia w wybranych chorobach skóry.
ZAKŁAD PATOFIZJLOGII NARZĄDU RUCHU (Wydział Lekarski I)
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber
Adres: ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-544 Poznań, Tel: (061) 831 02 33
E-mail: [email protected]
Tematy prac magisterskich:
1. Prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber
- Algorytm parametrów elektrostymulacji mięśni określany nieinwazyjnymi badaniami neurofizjologii
klinicznej u chorych z uszkodzeniami neurogennymi (studia stacjonarne).
- Weryfikacja leczenia zachowawczego u chorych z niecałkowity uszkodzeniem rdzenia kręgowego
z wykorzystaniem badań neurofizjologii klinicznej (studia niestacjonarne).
2. Dr n. Med. Magdalena Wojtysiak
- Znaczenie ruchowych korzeniowych potencjałów wywołanych MEP w diagnostyce chorych z rwą
kulszową dla potrzeb fizjoterapii (studia stacjonarne).
- Wykorzystanie stymulacji magnetycznej w diagnostyce i terapii chorych z zespołami bólowymi
kręgosłupa (studia niestacjonarne).
3. Dr n. med. Agnieszka Wiertel- Krawczuk
- Ocena przewodnictwa eferentnego nerwu twarzowego metodą ruchowych potencjałów wywołanych.
Ustalenie wartości referencyjnych oraz aplikacja metody w fizjoterapii (studia stacjonarne).
- Planowanie postępowania rehabilitacyjnego w przypadku wybranych zespołów z ucisku kończyn
górnych w oparciu o wyniki badań neurofizjologii klinicznej (studia niestacjonarne).
ZAKŁAD PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: prof. dr hab. med. Tomasz Siminiak
Adres: Centrum medyczne HCP, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194, 61-485 Poznań
E-mail: [email protected]
1. Prof. dr hab. Ryszard Kalawski
- Rehabilitacja pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych.
2. Dr hab. Paweł Bugajski
- Rehabilitacja pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych.
3. Dr Krzysztof Greberski
- Rehabilitacja pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych.
4. Dr Piotr Kałmucki
- Rehabilitacja pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych.
KATEDRA KARDIOLOGII I KLINIKA KARDIOLOGII (Wydział Lekarski II)
Kierownik: prof. dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Adres: ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań, Tel: (061) 854 91 46
E-mail: [email protected]
1. Prof. dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Proponowany temat pracy licencjackiej:
- Znaczenie wysiłku fizycznego w rehabilitacji pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych,
- Rola wysiłku fizycznego w rehabilitacji kardiologicznej pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym.
18
Proponowany temat pracy magisterskiej:
- Analiza procesu leczniczego z uwzględnieniem rehabilitacji w prowadzeniu pacjentów z ostrym
zespołem wieńcowym (analiza dokumentacji medycznej, ankiety przeprowadzone z pacjentami- na
bazie pacjentów Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.
2. Dr n. med. Marta Kałużny-Oleksy
Proponowany temat pracy licencjackiej:
- Rola diety w rehabilitacji kardiologicznej,
- Znaczenie wysiłku fizycznego w prewencji chorób sercowo – naczyniowych.
Proponowany temat pracy magisterskiej:
- Analiza procesu rehabilitacji z oceną sprawności fizycznej przy użyciu testu Fullerton Fitness Test
u pacjentów z przewlekłą niewydolnością hospitalizowanych z powodu zaostrzenia choroby na bazie
pacjentów Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.
Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnych tematów prac w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji
kardiologicznej.
ZAKŁAD SPONDYLOORTOPEDII I BIOMECHANIKI KRĘGOSŁUPA (Wydział
Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: dr hab. Łukasz Kubaszewski
Adres: ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, Tel: (061) 831 01 76
E-mail: zakł[email protected]
1. Dr hab. Łukasz Kubaszewski
- Zależności pomiędzy choroba zwyrodnieniową kręgosłupa i stawów kończyn dolnych,
- Jakość życia u pacjentów w wieku podeszłym z choroba zwyrodnieniową,
- Rola rehabilitacji w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa,
- Systemy informatyczne w opiece medycznej.
2. Dr Adam Sulewski
- Zależności pomiędzy choroba zwyrodnieniową kręgosłupa i stawów kończyn dolnych,
- Jakość życia u pacjentów w wieku podeszłym z choroba zwyrodnieniową,
- Rola rehabilitacji w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa,
- Systemy informatyczne w opiece medycznej.
3. Dr Mikołaj Dąbrowski
- Zależności pomiędzy choroba zwyrodnieniową kręgosłupa i stawów kończyn dolnych,
- Jakość życia u pacjentów w wieku podeszłym z choroba zwyrodnieniową,
- Rola rehabilitacji w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa,
- Systemy informatyczne w opiece medycznej.
KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, ZABURZEŃ METABOLICZNYCH I NADCIŚNIENIA
TĘTNICZEGO (Wydział Lekarski I)
Kierownik: prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik
Adres: ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań, Tel: (61) 854 93 77
E-mail: [email protected]
1. Prof. Dr hab. n. med. Bryl Wiesław
- Wysiłek fizyczny u osób z nadmierną masą ciała.
2. Dr Monika Szulińska
- Zaburzenia funkcji śródbłonka naczyń tętniczych u otyłych chorych z nadciśnieniem tętniczym.
19
3. Dr Magdalena Kujawska- Łuczak
- Ocena poziomu deklarowanej i rzeczywistej aktywności fizycznej w cukrzycy typu 2 (w zespole
metabolicznym, otyłości).
4. Dr hab. Bogdański Paweł, prof. UM
- Ocena wybranych zachowań prozdrowotnych mieszkańców Wielkopolski.
5. Dr hab. Maciej Cymerys
- Wpływ wysiłku fizycznego na wartości ciśnienia tętniczego.
6. Dr Katarzyna Musialik
- Porównanie diet stosowanych w otyłości.
7. Dr Anna Miczke
- Leczenie zespołu metabolicznego i jego skuteczność.
KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ, NACZYNIOWEJ I ANGIOLOGII (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: prof. dr hab. Paweł Chęciński
Adres: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, Tel: (061) 846 45 31, (061) 846 45 30
E-mail: [email protected]
1. Dr n. med. Tomasz Synowiec
Proponowane tematy pracy magisterskiej:
- Fizjoterapia w przewlekłym niedokrwieniu kończyn.
- Porównanie treningu marszowego nadzorowanego i nienadzorowanego w leczeniu chromania
przestankowego.
- Fizjoterapia u chorych po rozległych zabiegach naczyniowych.
- Porównanie metod fizjoterapii u pacjentów leczonych z powodu tętniaka aorty brzusznej metodą
klasyczną i metodą wewnątrznaczyniową.
2. Dr n. med. Marcin Warot
Proponowane tematy pracy magisterskiej:
- Fizjoterapia u pacjentów z zakrzepicą żył głębokich.
- Rola kompresjo terapii w leczeniu chorób żył.
- Fizjoterapia u pacjentów po zabiegu udrożnienia tętnicy szyjnej.
- Porównanie metod fizjoterapii u pacjentów leczonych z powodu miażdżycy tętnic metodami
otwartymi a metodami wewnątrznaczyniowymi.
- Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych hospitalizowanych.
- Profilaktyka zakrzepicy żył głębokich w życiu codziennym.
3. Dr n. med. Maciej Micker
Proponowane tematy pracy magisterskiej:
- Trening marszowy w leczeniu chorych z miażdżycą tętnic.
- Fizjoterapia u pacjentów z owrzodzeniami żylnymi.
- Przyczyny powstawania oraz możliwości zapobiegania i leczenia owrzodzeń żylnych.
- Fizjoterapia w obrzęku limfatycznym.
- Rola kompresjo terapii w obrzęku limfatycznym.
4. Dr n. med. Wojciech Zieliński
Proponowane tematy pracy magisterskiej:
- Usprawnianie chorych po rozległych zabiegach operacyjnych na jamie brzusznej.
20
-
Usprawnianie pacjentów po amputacjach kończyn dolnych.
Powikłania u chorych unieruchomionych.
Rehabilitacja pacjentów po operacji przepukliny pachwinowej.
Chromanie przestankowe – metody leczenia fizjoterapeutycznego.
Opracowała: Anna Pawlaczyk
Nr telefonu: (061) 8612-233
Adres e-mail: [email protected]
21
Download