Local: C:\NrPortbl\EUE_ACTIVE\ORZOLMAG

advertisement
KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2
Z DNIA 4 LIPCA 2012 R.
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PCC EXOL S.A.
ZATWIERDZONEGO W DNIU 27 CZERWCA 2012 R.
DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DPI/WE/410/36/15/12
(„PROSPEKT”)
Niniejszy komunikat aktualizujący do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2
Ustawy o Ofercie Publicznej.
Terminy pisane wielką literą w komunikacie aktualizującym zostały zdefiniowane w Prospekcie w
rozdziale „Skróty i definicje”.
Informacja o zmianie harmonogramu Oferty
Było: Okładka
Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 2 lipca
2012 r. (po opublikowaniu aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat Ceny
Maksymalnej) do dnia 4 lipca 2012 r., do godz. 15:00. Po zakończeniu budowania księgi popytu
Inwestorzy Instytucjonalni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 5 lipca
2012 r. do dnia 6 lipca 2012 r.
Jest: Okładka
Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 2 lipca
2012 r. (po opublikowaniu aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat Ceny
Maksymalnej) do dnia 6 lipca 2012 r., do godz. 18:00. Po zakończeniu budowania księgi popytu
Inwestorzy Instytucjonalni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 10 lipca
2012 r. do dnia 13 lipca 2012 r.
*************
Było: Rozdział „Podsumowanie”-„Podsumowanie
„Przewidywany harmonogram Oferty”, str. 16
warunków
Oferty
i
jej
harmonogramu”-
29 czerwca 2012 r.
Złożenie wniosku o zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego
informację na temat Ceny Maksymalnej
do 2 lipca 2012 r. włącznie
Publikacja aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat
Ceny Maksymalnej (przy założeniu, że zatwierdzenie powyższego
aneksu do Prospektu nastąpi nie później niż w dniu 2 lipca 2012 roku)
2 lipca 2012 r.
Rozpoczęcie
budowania
Instytucjonalnych
2 lipca 2012 r.
(od momentu publikacji
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych
księgi
popytu
wśród
Inwestorów
aneksu dot. Ceny
Maksymalnej)
4 lipca 2012 r.
do godz. 15:00
Zakończenie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych
4 lipca 2012 r.
Zakończenie
budowania
Instytucjonalnych;
księgi
popytu
wśród
Inwestorów
Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty (w
przypadku skorzystania przez Zarząd z upoważnienia wynikającego z
Uchwały o Podwyższeniu), ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Akcji
Oferowanych
4 lipca 2012 r.
Opublikowanie Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych w ramach Oferty (w przypadku skorzystania przez
Zarząd z upoważnienia wynikającego z Uchwały o Podwyższeniu)
oraz
ostatecznej
liczby
Akcji
Oferowanych
oferowanych
poszczególnym kategoriom inwestorów
5-6 lipca 2012 r.
Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
do 9 lipca 2012 r. włącznie
Przyjmowanie ewentualnych
Gwarantowanie Oferty
do 16 lipca 2012 r.
Przydział Akcji Oferowanych
Jest: Rozdział „Podsumowanie”-„Podsumowanie
„Przewidywany harmonogram Oferty”, str. 16
zapisów
warunków
w
Oferty
wykonaniu
i
jej
Umowy
o
harmonogramu”-
29 czerwca 2012 r.
Złożenie wniosku o zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego
informację na temat Ceny Maksymalnej
do 2 lipca 2012 r. włącznie
Publikacja aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat
Ceny Maksymalnej (przy założeniu, że zatwierdzenie powyższego
aneksu do Prospektu nastąpi nie później niż w dniu 2 lipca 2012 roku)
2 lipca 2012 r.
Rozpoczęcie
budowania
Instytucjonalnych
2 lipca 2012 r.
(od momentu publikacji
aneksu dot. Ceny
Maksymalnej)
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych
6 lipca 2012 r.
do godz. 18:00
Zakończenie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych
6 lipca 2012 r.
Zakończenie
budowania
Instytucjonalnych
9 lipca 2012 r.
Ustalenie i opublikowanie Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby
Akcji Oferowanych w ramach Oferty (w przypadku skorzystania przez
Zarząd z upoważnienia wynikającego z Uchwały o Podwyższeniu)
oraz
ostatecznej
liczby
Akcji
Oferowanych
oferowanych
2
księgi
księgi
popytu
popytu
wśród
wśród
Inwestorów
Inwestorów
poszczególnym kategoriom inwestorów
10-13 lipca 2012 r.
Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
do 16 lipca 2012 r.
włącznie
Przyjmowanie ewentualnych
Gwarantowanie Oferty
do 20 lipca 2012 r.
Przydział Akcji Oferowanych
zapisów
w
wykonaniu
Umowy
o
*************
Było: Rozdział „Warunki Oferty”-„Planowany harmonogram Oferty”, str. 200
29 czerwca 2012 r.
Złożenie wniosku o zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego
informację na temat Ceny Maksymalnej
do 2 lipca 2012 r.
włącznie
Publikacja aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat
Ceny Maksymalnej (przy założeniu, że zatwierdzenie powyższego
aneksu do Prospektu nastąpi nie później niż w dniu 2 lipca 2012 roku)
2 lipca 2012 r.
Rozpoczęcie
budowania
Instytucjonalnych
2 lipca 2012 r.
(od momentu
publikacji aneksu dot.
Ceny Maksymalnej)
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych
4 lipca 2012 r.
do godz. 15:00
Zakończenie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych
4 lipca 2012 r.
Zakończenie
budowania
Instytucjonalnych;
księgi
księgi
popytu
popytu
wśród
wśród
Inwestorów
Inwestorów
Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty (w
przypadku skorzystania przez Zarząd z upoważnienia wynikającego z
Uchwały o Podwyższeniu), ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Akcji
Oferowanych
4 lipca 2012 r.
Opublikowanie Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych w ramach Oferty (w przypadku skorzystania przez Zarząd
z upoważnienia wynikającego z Uchwały o Podwyższeniu) oraz
ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym
kategoriom inwestorów
5-6 lipca 2012 r.
Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
do 9 lipca 2012 r.
włącznie
Przyjmowanie ewentualnych
Gwarantowanie Oferty
do 16 lipca 2012 r.
Przydział Akcji Oferowanych
3
zapisów
w
wykonaniu
Umowy
o
Jest: Rozdział „Warunki Oferty”-„Planowany harmonogram Oferty”, str. 200
29 czerwca 2012 r.
Złożenie wniosku o zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego
informację na temat Ceny Maksymalnej
do 2 lipca 2012 r.
włącznie
Publikacja aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat
Ceny Maksymalnej (przy założeniu, że zatwierdzenie powyższego
aneksu do Prospektu nastąpi nie później niż w dniu 2 lipca 2012 roku)
2 lipca 2012 r.
Rozpoczęcie
budowania
Instytucjonalnych
2 lipca 2012 r.
(od momentu
publikacji aneksu dot.
Ceny Maksymalnej)
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych
6 lipca 2012 r.
do godz. 18:00
Zakończenie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych
6 lipca 2012 r.
Zakończenie
budowania
Instytucjonalnych
9 lipca 2012 r.
Ustalenie i opublikowanie Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby
Akcji Oferowanych w ramach Oferty (w przypadku skorzystania przez
Zarząd z upoważnienia wynikającego z Uchwały o Podwyższeniu) oraz
ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym
kategoriom inwestorów
10-13 lipca 2012 r.
Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
do 16 lipca 2012 r.
włącznie
Przyjmowanie ewentualnych
Gwarantowanie Oferty
do 20 lipca 2012 r.
Przydział Akcji Oferowanych
księgi
księgi
popytu
wśród
popytu
zapisów
w
wśród
wykonaniu
Inwestorów
Inwestorów
Umowy
o
*************
Było: Rozdział „Warunki Oferty”-„Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych”, str. 203
„W dniach 2-4 lipca 2012 r. zostanie przeprowadzony proces budowania księgi popytu na Akcje
Oferowane. Podczas procesu budowania księgi popytu Współoferujący będą badać poziom
zainteresowania potencjalnych Inwestorów Instytucjonalnych Ofertą oraz wrażliwość cenową popytu.
W procesie budowania księgi popytu mogą uczestniczyć wyłącznie ci potencjalni Inwestorzy
Instytucjonalni, którzy zostaną zaproszeni przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.”
Jest: Rozdział „Warunki Oferty”-„Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych”, str. 203
„W dniach 2-6 lipca 2012 r. zostanie przeprowadzony proces budowania księgi popytu na Akcje
Oferowane. Podczas procesu budowania księgi popytu Współoferujący będą badać poziom
zainteresowania potencjalnych Inwestorów Instytucjonalnych Ofertą oraz wrażliwość cenową popytu.
W procesie budowania księgi popytu mogą uczestniczyć wyłącznie ci potencjalni Inwestorzy
Instytucjonalni, którzy zostaną zaproszeni przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.”
4
Download