Karta Klienta z umową ramową numer CIF Karta Klienta

advertisement
Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank
dla Osoby Fizycznej
NINIEJSZA UMOWA O ŚWIA DCZENIE USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ BA NK DLA OSOBY FIZYCZNEJ („Umowa”) została
zawarta w dniu …………… 2016 roku przez i pomiędzy:
A lior Bank Spółka A kcyjna z sie dzibą w W arszawie , przy ul. Łopuszańskiej nr 38 D, wpisaną do re je stru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd R ejonowy dla m .st. W arszawy w W arszawie, XIII W ydział Gospodarczy Krajowe go R eje stru Sądowego
pod numerem KRS 0000305178; NIP 1070010731; wysokość kapitału zakładowe go: 1 292 577 120,00 złotych wpłacony w całości,
zwaną dalej Bankiem,
a:
[im ię i nazwisko], adres zamieszkania: [ulica/miejscowość dom], [kod miejscowość] PESEL [nr PESEL],
zwanym dalej Posiadaczem lub Klientem.
Bank i Posiadacz w dalszej tre ści Umowy łącznie zwani są Stronami, zaś k ażdy z osobna Stroną.
§1
1.
O k re ślenia użyte w niniejszej umowie oznaczają:
Umowa Produktu
dla osób
fizycznych
Kanały
Elektroniczne
Punkt sprzedaży
produktów
oferowanych
przez Bank
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
um owa, na podstawie k tórej Bank świadczy na rzecz Klienta usługi w zak resie usług bankowych, takich
jak rachunek, karta płatnicza, pożyczka.
usługi um ożliwiające uzyskiwanie informacji o Produktach Bank u i podmiotów współpracujących
z Bank iem, a tak że sk ładanie dyspozycji za pom ocą urządzeń e le ktronicznych (k omputer, te lefon
stacjonarny, te le fon k omórkowy, urządzenia PDA, sm artfony); w szcze gólności je st to Bankowość
Inte rnetowa, Bankowość Mobilna i Bankowość Telefoniczna.
je dnostka organizacyjna Banku prowadząca sprzedaż produktów oferowanych przez Bank lub placówka,
w k tóre j wyk onywane są czynności związane z pośre dnictwe m finansowym dla produktów Banku.
Ninie jsza Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla O soby Fizycznej (zwana dalej „ Umową Ramową”) stanowi
podstawę do zawarcia Umów Produktów oferowanych przez Bank dla osób fizycznych.
Um owa nie zobowiązuje żadnej ze Stron do zawarcia k tórejk olwie k z Umów, o których mowa w ust. 2.
§2
Strony ak ceptują następujące sposoby złożenia przez nie oświadczenia woli:
1)
na piśm ie – z zastrzeżeniem, że podpis Klie nta m usi być zgodny ze wzore m podpisu Klie nta złożonym uprzednio
w Bank u,
2)
na e k ranie dotykowym – z zastrzeżeniem, że podpis Klienta m usi być zgodny ze wzore m podpisu Klie nta złożonym
uprze dnio w Bank u,
3)
k odem SMS lub Kluczem elektronicznym w ram ach Bankowości Internetowe j, w zale żności od wybranego przez Klienta
sposobu we ryfikacji transakcji,
4)
poprzez deklarację ustną złożoną za pośrednictwe m Bankowości Telefonicznej,
5)
w form ie wiadom ości SMS w form acie wsk azanym w odrę bnych re gulacjach, z num eru te le fonu k om órkowego
oznaczonego w Banku jako zaufany,
6)
poprzez wyk onanie w bankomacie operacji z wyk orzystaniem numeru PIN.
Złoże nie oświadczenia woli przez Strony może również przebiegać w innym , uzgodnionym przez Strony, trybie.
§3
Na podstawie Um owy R am owe j Bank zobowiązuje się do zapewnie nia dostępu do środków pie niężnych zgromadzonych
na rachunkach Klienta oraz do wyk onywania operacji i innych czynności zleconych przez Klie nta za pośre dnictwe m Kanałów
Ele k tronicznych.
Zasady k orzystania z Kanałów Ele k tronicznych re guluje R e gulamin Kanałów Ele k tronicznych, k tóry je st załącznikiem
do niniejszej Umowy R amowe j.
Klie nt oświadcza, że znane są m u postanowie nia zawarte w ninie jszej Um owie R amowe j oraz R e gulaminie wskazanym
w ust. 2 powyżej i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
§4
1/2
1.
2.
3.
Ninie jsza Um owa zawarta je st na czas nie określony i m oże być rozwiązana prze z k ażdą ze Stron na piśm ie. R ozwiązanie
Um owy pozostaje bez wpływu na skuteczność zawartych na je j podstawie Umów Produktów oferowanych przez Bank dla osób
fizycznych.
W m omencie rozwiązania niniejszej Umowy, Klie nt traci możliwość k orzystania z Kanałów Ele k tronicznych .
Klie nt m oże odstąpić od Um owy R am owe j w ciągu 14 dni od dnia je j zawarcia, be z podania przyczyn, sk ładając w Banku
stosowne oświadczenie w form ie pisemnej.
§5
1. W związk u z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) Klient
dobrowolnie wyraża zgodę na prze twarzanie je go danych osobowych w ce lu zawie rania i wyk onywania um ów (także
w przyszłości) z Alior Bank S.A. oraz potwie rdza otrzymanie informacji, że:
1) adm inistratorem danych je st Bank.
2) ze brane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wsk azanym w przepisach powszechnie obowiązujące go prawa,
a w szcze gólności w Prawie bankowym .
3) na warunkach określonych w ww. ustawach, Klientowi przysługuje prawo dostępu do tre ści swoich danych, ich poprawiania
oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania je go danych osobowych .
2. Klie nt wyraża zgodę na otrzym ywanie za pom ocą środków k om unikacji e le ktronicznej informacji z Bank u w sprawie
wype łniania warunków zawartych Umów.
N iniejs zy dokument zos tał wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpis u ani s templa. N a pods tawie art. 7 us t. 1 us tawy P rawo
bankowe (D z. U . N r 1 4 0 z 1 997 roku, poz. 9 39 z późniejszymi zmianami) oświadczenia woli związane z dokonywaniem c zynności ban kowych
mogą być s kładane w pos taci elektro nicznej.
2/2
Download