Nowy lek stosowany w leczeniu POChP

advertisement
Należy zapoznać się z treścią Ulotki dla pacjenta przed zastosowaniem leku.
Nowy lek stosowany w leczeniu
POChP
Karta Pacjenta
Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie
zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy
powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych; Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48
22 49 21 309, e-mail: [email protected] Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można
będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
Szanowny Pacjencie, Szanowny Opiekunie Pacjenta,
Daxas® jest to lek przepisany przez lekarza jako terapia dodatkowa w leczeniu
POChP.
Należy poinformować lekarza o następujących schorzeniach, jeśli wystąpiły one w
przeszłości:

choroba nowotworowa,

bezsenność, lęk, depresja, myśli lub zachowania samobójcze,

stwardnienie rozsiane lub toczeń rumieniowaty (ang. SLE),

gruźlica, opryszczka, półpasiec, zapalenie wątroby, zakażenie HIV.
Należy również poinformować lekarza, jeśli w trakcie leczenia wystąpią objawy
związane z:

bezsennością, lękiem, depresją, zmianami w nastroju lub zachowaniu,
myślami lub zachowaniem samobójczym,

ciężkimi zakażeniami.
Należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach.
U niektórych pacjentów lek Daxas® może powodować
niezamierzoną utratę masy ciała (nie związaną z dietą lub
ćwiczeniami) dlatego zaleca się regularne kontrolowanie masy
ciała i zapisywanie wyników na odwrocie Karty Pacjenta.
Aby ułatwić lekarzowi kontrolę masy ciała Kartę Pacjenta należy zabierać ze sobą
na każdą wizytę.
Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: AstraZeneca Pharma Poland Sp. zoo, ul. Postępu 14, 02-676
Warszawa, tel. +48 22 245 73 00, fax. +48 22 485 30 07, www.astrazeneca.pl
Podmiot odpowiedzialny: AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, Szwecja; Data opracowania: Grudzień 2016
NALEŻY REGULARNIE
KONTROLOWAĆ MASĘ CIAŁA
Zaleca się kontrolę masy ciała, co dwa tygodnie
DATA
WAGA
NOTATKI
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards