Nowoczesne metody diagnostyczne Nowoczesne metody

advertisement
Nowoczesne metody diagnostyczne
Nowoczesne metody diagnostyczne
Immunodiagnostyka
dr hab. Beata Krawczyk
Katedra Mikrobiologii PG
d
k b l
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Miareczkowanie przeciwciał
• W diagnostyce chorób W di
t
h ób
zakaźnych izolacja patogenów nie zawsze jest możliwa, alternatywą jest mierzenie
alternatywą jest mierzenie poziomu przeciwciał dla określonego patogena
(poziom przeciwciał –
„antibody
tib d titer”) poprzez tit ”)
precypitację
• Test serologiczny do T t
l i
d
ilościowego mierzenia stężenia przeciwciał
• Precypitacja pojawia się tylko Precypitacja pojawia się tylko
wtedy, gdy są optymalne proporcje dwóch reagujących substancji Rys. „Microbiology „Robert W. Bauman Wyd. Pearson Benjamin Cummings
Immunodyfuzja
Rys. „Microbiology „Robert W. Bauman Wyd. Pearson Benjamin Cummings
Linia identyczności i częściowej identyczności tzw. ostroga
Linia identyczności i częściowej identyczności tzw ostroga
A B C –ekstrakty
A,B,C ekstrakty komórek Proteus mirabilis; S
komórek Proteus mirabilis; S‐przeciwciała
przeciwciała przeciwko Proteus mirabilis
przeciwko Proteus mirabilis
Rys. „Brock Biology of Microorganisms” Madigan, Martinko, Parker 9Ed.
Odmianą precypitacji jest immunodyfuzja (ang. radial immunodiffusion)
Rys. „Microbiology „Robert W. Bauman Wyd. Pearson Benjamin Cummings
Immunoelektroforeza połączenie elektroforezy i immunodyfuzji ł
i l kt f
ii
d f ji
Antygen rozdzielany elektroforetycznie
(+)
agar
()
(‐)
A. Jest to metoda rozdziału
A
J tt
t d
di ł
i identyfikacji rozpuszczalnych antygenów w żelu, (białek występujących we krwi, w surowicy lub w moczu)
i l b
)
surowica
precypitat
(+)
(‐)
B. Po elektroforezie białek dodaje się do żelu przeciwciała które dyfundują
żelu przeciwciała, które dyfundują bocznie w kierunku antygenu (białka); w miejscu połączenia białka ze swoistym dla niego przeciwciałem następuje precypitacja (wytrącenie) kompleksu precypitacja (wytrącenie) kompleksu
antygen – przeciwciało w postaci łuku precypitacyjnego, co pozwala na ocenę charakteru antygenu.
Immunofiksacja
• Wybrane białka można zidentyfikować przez związanie ich w żelu swoistymi przeciwciałami, a następnie wybarwić je po wypłukaniu wszystkich innych nie związanych białek.
• Metoda ta nazywana jest immunofiksacją. Kiedy wykonujemy badanie?
Kiedy
wykonujemy badanie?
Elektroforezę stosuje się w celu wykrycia i identyfikacji nietypowych białek (jeżeli w surowicy lub moczu stwierdza się podwyższony lub obniżony poziom poszczególnych grup białek)
poszczególnych grup białek). Aglutynacja
• Zachodzi dla antygenów nierozpuszczalnych, obecnych na powierzchni komórki czy innych cząstek
• Reakcja antygen‐przeciwciało prowadzi do „wykłaczania” R k j
t
i i ł
d id
kł
i ”
(ang. clump)
Aglutynacja Zastosowanie kuleczek lateksowych (związanych z przeciwciałami lub antygenami)
•
•
•
•
•
zwiększona czułość (100 x) w stosunku do precypitacji, pozwala na 100% identyfikację; bardzo szybka 30s; bardzo szybka ‐
30s;
prosta w obsłudze, niedroga;
kuleczki lateksowe mają zastosowanie do identyfikacji y
j
Staphylococcus aureus
(wykrywanie czynnika „clumping
factor), Streptococcus pyogenes, Neisseria gonorrhoeae, g
,
Haemophilus influensae, Campylobacter, Cryptococcus
neoformans i Candida albicans
niektóre testy aglutynacji
niektóre testy aglutynacji używają jako nośnika węgiel aktywny np. testy na wykrywanie wirusa opryszczki Herpes simplex
1.
Staphylococcus aureus
produkuje zarówno clumping
produkuje zarówno „clumping
factor” i białko A
2.
Staphylococcus aureus
produkuje tylko „clumping
factor”
3. Staphylococcus aureus
produkuje tylko białko A
4. Staphylococcus aureus produkuje „clumping factor” z wolnym białkiem A
białkiem A
Test komplementacji (
Test komplementacji (ang
ang. . complement
complement fixation test)
Służy do wykrywania obecności specyficznych przeciwciał w surowicy pacjenta, które występują w bardzo małych ilościach, niewykrywalnych testem aglutynacji.
Składa się z trzech etapów:
1. Próbka surowicy ogrzewana do 56°C w celu zniszczenia naturalnego komplementu
2. Dodanie znanej ilości antygenu 2
Dodanie znanej ilości antygenu
(charakterystycznego dla danego czynnika chorobowego) i standardowej ilości komplementu do surowicy
3. Owcze krwinki czerwone (RBCs)
i przeciwciała przeciwko tym krwinkom (przeciwciała anty‐RBC)
4. Wynik negatywny‐liza krwinek czerwonych
Rys. „Microbiology „Robert W. Bauman Wyd. Pearson Benjamin Cummings
Pojedynczy pomiar przeciwciał nie wskazuje na Pojedynczy pomiar przeciwciał nie wskazuje na aktywną infekcje, trzeba wykonać badania w k
i f kj
b
k
ćb d i
odstępach czasu
• Poziom przeciwciał może wzrastać podczas rekonwalescencji (np. dur brzuszny, brucelloza)
• Sama obecność przeciwciał jest wystarczająca do S
b
ść
i i łj t
t
j
d
stwierdzenia infekcji np. w przypadku AIDS
• Odpowiedź immunologiczna słabo indukowana np. w Odpowiedź immunologiczna słabo indukowana np w
przypadku Neisseria
Rys. Podstawy biologii komórki, Bruce Alberts i in. PWN 1999
Technika HYBRYDOMA
Przeciwciała pochodzące z jednego klonu komórek B
(o jednej specyficzności) zwane są monoklonalnymi
Rys. „Brock Biology of Microorganisms” Madigan, Martinko, Parker 9Ed.
Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych
Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych
1. Do identyfikacji i rozdziału mieszaniny limfocytów T 1
D id t fik ji i d i ł
i
i li f tó T
2. Do immunologicznego typowania bakterii i identyfikacji komórek zawierających obce antygeny powierzchniowe np. wirusa infekującego k ók
komórki
3. W inżynierii genetycznej do identyfikacji i mierzenia poziomu produktów genów nie wykrywalnych innymi metodami
4. Zastosowania kliniczne i medyczne: ‐ wykrywanie i leczenie nowotworów
‐ w transplantologii
w transplantologii
‐ typowanie krwi
‐określenie czynnika reumatoidalnego
‐ testy ciążowe
‐ wykrywanie „in vivo” „ukrytej” miozyny w mięśniu sercowym
Mikroskopia immunoelektronowa
Mikroskopia immunoelektronowa
Mikroskopia •
•
Zastosowanie do określenia położenia specyficznego antygenu d k śl
ł
f
(przeważnie białka) w odpowiednim regionie komórki.
Komórki traktuje się przeciwciałami kowalencyjnie związanymi z metalem j ęp
yj
ą y
ciężkim (złoto, platyna), metal rozprasza elektrony, obecność związanych przeciwciał widać w postaci gęstej plamy na fotografii.
Zastosowanie przeciwciał fluorescencyjnych
P
Przeciwciała są chemicznie zmodyfikowane barwnikiem fluorescencyjnym (rodamina, i i ł
h i i
d fik
b
iki
fl
j
( d i
izotiocjanian) służą do wykrywania antygenów powierzchniowych.
Zastosowanie w mikroskopii świetlnej
Dwie metody znakowania fluorescencyjnego:
a. odczyn immunofluorescencji bezpośredniej przeciwciała są wyznakowane barwnikiem fluorescencyjnym
b. odczyn immunofluorescencji pośredniej
ang. IFA – przeciwciała (nie znakowane) przeciwko antygenom komórkowym wykrywa się stosując przeciwciała znakowane fluorescencyjnie np. FITC
znakowane fluorescencyjnie np. FITC
Rys. „Brock Biology of Microorganisms” Madigan, Martinko, Parker 9Ed.
Zastosowanie wielu warstw przeciwciał (sandwicza) w wielu przypadkach pozwala znacznie zwiększyć czułość testu. dk h
l
i
i k ć
ł ść t t
Metoda „sandwicza” umożliwia wykrycie mniejszej liczby cząstek antygenu
Znakowane drugie przeciwciało (czerwone) wiąże się z pierwszym
(czerwone) wiąże się z pierwszym przeciwciałem (fioletowe) antygen
Wykorzystanie przeciwciał fluorescencyjnych
Wykorzystanie przeciwciał fluorescencyjnych
1.
2.
3.
4.
W mikrobiologii środowiskowej
W mikrobiologii klinicznej w diagnostyce chorób infekcyjnych
do wykrywania markerów komórkowych
w chorobach nie infekcyjnych
Spektroskopia fluorescencyjna (FACS)
Spektroskopia fluorescencyjna (FACS)
•
•
•
Służy do wizualizacji, zliczania i rozdziału komórek
FACS wykorzystuje promień lasera do aktywacji przeciwciał fluorescencyjnych FACS –
wykorzystuje promień lasera do aktywacji przeciwciał fluorescencyjnych
związanych z komórkami
Użycie przeciwciał wyznakowanych różnymi barwnikami fluorescencyjnymi pozwala na identyfikacje markerów komórkowych np. w identyfikacji białek powierzchniowych CD3
identyfikacje markerów komórkowych np. w identyfikacji białek powierzchniowych CD3 i CD4 na komórkach T osobników chorych na AIDS i zdrowych
TcR
TcR
CD3
CD3
TH
CD4
T supressor/T
/ c
CD8
Rys. „Brock Biology of Microorganisms” Madigan, Martinko, Parker 9Ed.
Enzymatyczny odczyn Enzymatyczny odczyn immunoadsorpcyjny
immunoadsorpcyjny – test ELISA
(ang Linked Immunosorbent Assay
(ang. Linked
(ang. Assay))
Bezpośredni test ELISA „direct ELISA” – detekcja antygenu (np.cz. wirusowe w krwi)
1.
Wysoce specyficzny i czuły
2.
Stosuje się przeciwciała związane kowalencyjnie z enzymami, których katalityczne, enzymatyczne właściwości i specyficzność pozostają niezmienione. Takimi linkami enzymatycznymi są: peroksydaza, alkaliczna fosfataza beta‐galaktozydaza
fosfataza, beta‐galaktozydaza. Powstające produkty są kolorowe i mogą być wykrywane w bardzo małych ilościach Rys. „Brock Biology of Microorganisms” Madigan, Martinko, Parker 9Ed.
Pośredni test ELISA „indirect ELISA” Pośredni test ELISA „indirect
– wykrywanie przeciwciał
wykrywanie przeciwciał
Każda studzienka musi zawierać ok. 200ng zniszczonego wirusa HIV. Na początku infekcji Na
początku infekcji
produkowane są przeciwciała skierowane przeciwko antygenom płaszcza wirusa HIV i te
płaszcza wirusa HIV i te przeciwciała są wykrywane w teście ELISA‐HIV.
Rys. „Brock Biology of Microorganisms” Madigan, Martinko, Parker 9Ed.
Zastosowanie testu ELISA
testu ELISA
•
•
•
„direct
di
ELISA” – wykrywanie bakteryjnych toksyn
k
i b k
j h k
np. toksyny cholery, toksyny k
h l
k
enteropatogennych szczepów E. coli, enterotoksyny Staphylococcus aureus, wirusów:
rotawirusy, Hepatitis wirus, Parainfluensae wirus
„indirect
indirect ELISA
ELISA” – do wykrywania bakterii:
do wykrywania bakterii: Salmonella, Yersinia, Brucella, riketsji, Vibrio
Salmonella Yersinia Brucella riketsji Vibrio
cholerae, Mycobacterium tuberculosis, M. leprae, Legionella pneumophila, Borrelia
burgdorferi, Treponema pallidum
Wykrywanie przeciwciał na drożdżaki, amebozy, malarię, toksoplazmozę
y y
p
y
ę
p
ę
Zalety:
‐ szybki
‐ tani
‐ brak radioaktywności
‐ bardzo wrażliwy
Radioimmunoassay (RIA)
Zamiast enzymów można wykorzystać radioizotopy jako koniuganty do przeciwciał. Izotop J125 nie niszczy specyficzności białek. Służy do wykrywania poziomu takich białek jak: ludzki hormon wzrostu, glukagon, wazopresyna, testosteron, insulina, do badania nadużycia leków i środków dopingujących.
Wzrastające stężenie antygenu
Znane stężenie antygenu
Surowica pacjenta
Wykrywanie poziomu insuliny surowicy pacjenta z zastosowaniem przeciwciał anty‐
insulinowych wyznakowanych radioaktywnie
Rys. „Brock Biology of Microorganisms” Madigan, Martinko, Parker 9Ed.
Western blot
marker radioaktywny wiąże się do kompleksu antygen‐przeciwciało np. białko A Staphylococcus
jodynownane J125, białko to wykazuje silne powinowactwo do przeciwciał
Dodanie anty‐ludzkich przeciwciał króliczych związanych z enzymem
króliczych związanych z enzymem
Rys. „Brock Biology of Microorganisms” Madigan, Martinko, Parker 9Ed.
Czułość metod immunodiagnostycznych
Czułość metod immunodiagnostycznych Test
Czułość (μg przeciwciał/ml)a
Reakcja precypitacji
W roztworze
24‐160
W żelu (podwójna immunodyfuzja)
24‐160
j g y j
Reakcja aglutynacji
a
Bezpośrednia 0,4
Pasywna
0,08
RIA
0,0008‐0,008
ELISA
0,0008‐0,008
Immunofluorescencja 8,0
Najmniejsza ilość przeciwciał, która daje pozytywną reakcję w obecności antygenu Wady metod opartych o analizę białek
Wady metod opartych o analizę białek
1. Wadą typowania serologicznego jest potrzeba posiadania odpowiedniego 1
W d t
i
l i
j t t b
i d i d
i d i
zestawu surowic, których otrzymanie wiąże się ze skomplikowaną procedurą.
2. Przeciwciała monoklonalne mogą wchodzić w reakcje krzyżowe z ł
kl
l
h d ć
k k
antygenami występującymi u innych bakterii, nie będących przedmiotem badań.
3. W metodach elektroforetycznych skomplikowana analiza wzoru prążków, wynikająca z ich dużej ilości przy nieodpowiednim ustaleniu czułości przeprowadzanego procesu. Trudności te można ominąć stosując immunoblotting, w którym specyficzność reakcji jest określana przez strukturę chemiczną wysoko reaktywnych przeciwciał.
Download