konkurs przedmiotowy z historii dla uczniów gimnazjum

advertisement
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2005/2006
....................................
kod pracy ucznia
.............................................
pieczątka nagłówkowa szkoły
KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
ETAP SZKOLNY
Drogi Uczniu,
witaj na I etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj
się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.
•
•
•
•
•
•
•
•
Arkusz liczy 14 stron i zawiera 45 zadań.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest
kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś Komisji
Konkursowej.
Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem
bądź piórem.
Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.
Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz przekreśl błędną
odpowiedź i wpisz poprawną.
W przypadku testu wyboru prawidłową odpowiedź zaznacz
stawiając znak X na literze poprzedzającej treść wybranej
odpowiedzi. Jeżeli pomylisz się, błędne zaznaczenie otocz
kółkiem i zaznacz znakiem X inną odpowiedź.
Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały umieszczone
w miejscu do tego przeznaczonym.
Czas pracy:
60 minut
Liczba punktów
możliwych
do uzyskania:
100
Pracuj samodzielnie.
Powodzenia!
Strona 1 z 14
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2005/2006
Zadanie 1.
(0-2 pkt.)
Uzupełnij zdanie:
Państwo jest terytorialną, przymusową oraz polityczną organizacją ……………..,
wyposażoną w suwerenną ………............
Zadanie 2.
(0-1 pkt.)
Monarchia despotyczna to:
a. państwo,
w
którym
monarcha
sprawuje
władzę
przy
współudziale
społeczeństwa
b. państwo, w którym monarcha sprawuje władzę przy pomocy urzędników,
ustanawia prawa, którym sam nie podlega, jego władza jest dziedziczna
c. państwo, w którym monarcha sprawuje władzę dożywotnio, jest najwyższym
bogiem lub kapłanem, do niego należy dowództwo nad wojskiem, stanowi
prawa, którym sam nie podlega. Posiada władzę nieograniczoną
d. państwo, w którym monarcha sprawuje władzę tylko reprezentacyjną,
faktycznie władzę w państwie sprawują urzędnicy
Zadanie 3.
(0-1 pkt.)
Polis to:
a. nazwa jednego z bogów greckich
b. naczynie greckie
c. wspólnota obywateli
d. inaczej polityka
Zadanie 4.
(0-1 pkt.)
Kto był twórcą terminu demokracja?
a. Militiades
b. Arystoteles
c. Klejstenes
d. Perykles
Strona 2 z 14
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2005/2006
Zadanie 5.
(0-4 pkt.)
Połącz pojęcia z ich znaczeniami. Do litery w miejsce wykropkowane dobierz
cyfrę.
a. Zgromadzenie Ludowe ( …)
1. Ateński rząd, załatwiał bieżące sprawy.
b. Rada Pięciuset
2. Wybierano ich w liczbie 6 tys. drogą
( …)
losowania na 1 rok .
c. Urzędnicy, w tym 10 strategów ( ... ) 3. Decydowano o najważniejszych sprawach państwa, w obradach mógł brać
udział
każdy
wolny
obywatel
miasta
(z wyjątkiem kobiet, przybyszów, niewolników) obradowano 4 razy w miesiącu,
głosowano przez podniesienie ręki.
d. Sądy przysięgłych
( …)
4. Wybierani byli na 1 rok, za swoją
działalność odpowiadali przed zgromadzeniem, gdy nie wywiązywali się ze swoich
funkcji mogli być ukarani.
Zadanie 6.
(0-1 pkt.)
Demagog to:
a. grecka nazwa nauczyciela
b. dowódca armii greckiej, naczelny wódz wiodący armię do boju
c. człowiek, który poprzez swoje przemówienia i wnioski wpływał na decyzje
zgromadzenia ludowego
d. człowiek, który przewodził chórowi podczas widowisk teatralnych
Zadanie 7.
(0-2 pkt.)
Uzupełnij zdanie:
Ostracyzm to …...........................…., podczas którego w drodze głosowania
wskazywano obywateli zagrażających dobru państwa. Musieli oni ……...............……
Ateny.
Strona 3 z 14
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2005/2006
Zadanie 8.
(0-2 pkt.)
Uzupełnij zdanie:
W starożytnej Sparcie wychowaniem przyszłych obywateli zajmowało się
……............................…. Po urodzeniu się dziecka zbierała się …........ …….......…,
która postanawiała o jego dalszym losie.
Zadanie 9.
(0-1 pkt.)
Starożytna Sparta była państwem o typie ustroju:
a. demokratycznym
b. oligarchicznym
c. despotycznym
d. republikańskim
Zadanie 10. (0-1 pkt.)
W starożytnej Grecji specyficzna forma rządów występowała wówczas, gdy
władzę objął ktoś, kto nie miał do tego żadnego prawa, nazywano ją:
a. dyktaturą
b. tyranią
c. strategią
d. hipokryzją
Strona 4 z 14
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2005/2006
Zadanie 11. (0-6 pkt.)
Połącz pojęcia z ich znaczeniami. Do litery w miejsce wykropkowane dobierz
cyfrę.
a. Konsulowie ( … )
1. Był powoływany w przypadku zagrożenia
państwa lub szczególnych trudności, mógł on
pełnić swoją funkcję najwyżej przez pół roku,
posiadał nieograniczoną władzę, a od jego
decyzji nie było odwołania.
b. Senat ( … )
2. Należało do nich przeprowadzanie cenzusu,
czyli spisu wolnej ludności, wycena jej majątków, ustalanie listy senatorów oraz nadzór nad
obyczajami.
c. Cenzorzy ( … )
3.
Na
czele
państwa
stało
ich
dwóch
wybieranych przez zgromadzenie ludowe na
okres 1 roku. Na nich przeszła cała władza
królewska. Kierowali bieżącą polityką państwa,
dowodzili armią a także powoływali senat.
d. Zgromadzenie Ludowe ( ... )
4. Zadaniem ich było bronienie interesów ludzi
ubogich
przed
nadużyciami
urzędników.
Posiadanie prawa weta wobec uchwał senatu
i zarządzeń urzędników dawało im dużą władzę, osoby te były nietykalne.
e. Trybuni Ludowi ( ... )
5. Składał się z członków którzy swą godność
piastowali
dożywotnio.
Zasiadali
w
nim
obywatele pełniący wcześniej wyższe urzędy,
doświadczeni, zasłużeni dla państwa. Z najlepszych rodów rzymskich.
f. Dyktator ( … )
6. Decydowano o sprawach najważniejszych,
np. o wojnie i pokoju, o nowych prawach. Nie
mogło jednak zmieniać przedstawianych mu
przez
konsula
wniosków
ani
wysuwać
własnych. Uchwały te rozpatrywał i zatwierdzał
później senat.
Strona 5 z 14
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2005/2006
Zadanie 12. (0-1 pkt.)
Pryncypat to:
a. inaczej władza
nad państwem rzymskim, polegająca na pełnej akceptacji
poddanych, władza dziedziczna, władca traktowany jest jak ojciec
b. jeden z urzędów w cesarstwie rzymskim
c. forma ustrojowa państwa rzymskiego, w której cesarz posiada władzę
nieograniczoną, rządzi sam, otaczany był boskim kultem
d. forma ustrojowa państwa rzymskiego, w której cesarz, występując tylko jako
pierwszy wśród senatorów i obywateli, zachował urzędy i instytucje
republikańskie – w istocie był jedynowładcą
Zadanie 13. (0-1 pkt.)
W III wieku w cesarstwie rzymskim powstaje system rządów podkreślający
nieograniczoną władzę cesarza zwany dominatem, system ten wprowadza
cesarz:
a. Kaligula
b. Neron
c. Dioklecjan
d. Marek Aureliusz
Zadanie 14. (0-1 pkt.)
Jak nazywamy system, w którym władza świecka podporządkowuje sobie
władze kościelną?
a. teokratyzm
b. cezaropapizm
c. oligarchia
d. totalitaryzm
Zadanie 15. (0-1 pkt.)
Pierwszym władcą z dynastii Karolingów był:
a. Chlodwig
b. Karol Młot
c. Childeryk III
d. Pepin Mały
Strona 6 z 14
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2005/2006
Zadanie 16. (0-2 pkt.)
Uzupełnij zdanie:
W roku …................. papież …….......…….. koronował Karola Wielkiego na cesarza.
Zadanie 17. (0-5 pkt.)
Uzupełnij zdanie:
Państwo Karola Wielkiego, po zawarciu traktatu w …….....................................…..
w roku …….........., zostało podzielone na trzy części: (dopisz władcę do terytorium
lub terytorium do władcy)
władca
terytorium
Italia, Burgundia, Lotaryngia, Fryzja
Ludwik Niemiecki
Państwo zachodniofrankijskie – późniejsza Francja
Zadanie 18. (0-1 pkt.)
Monarchię, w której władca traktował państwo jako własność prywatną, miał
prawo podzielić państwo między swoich spadkobierców nazywamy:
a. stanową
b. despotyczną
c. patrymonialną
d. konstytucyjną
Zadanie 19. (0-1 pkt.)
Drabina zależności feudalnej obejmowała kilka szczebli, a na jej szczycie
znajdował się:
a. princeps
b. suweren
c. margrabia
d. baron
Zadanie 20. (0-1 pkt.)
Czy wasal w średniowieczu mógł być jednocześnie seniorem?
a. tak
b. nie
Strona 7 z 14
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2005/2006
Zadanie 21. (0-2 pkt.)
Uzupełnij zdanie:
Wasal otrzymywał od …….......................…….. posiadłość wraz z osadzonymi
tam chłopami. Przyjmując nadanie składał mu ......………. ……......……… obiecując
wierną służbę w każdej sprawie, która nie uwłacza godności rycerza.
Zadanie 22. (0-1 pkt.)
Otto I koronował się w Rzymie na cesarza w roku:
a. 962
b. 951
c. 961
d. 960
Zadanie 23. (0-1 pkt.)
Nazwa – Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego pojawiło się w:
a. X wieku
b. XII wieku
c. XIII wieku
d. XIV wieku
Zadanie 24. (0-4 pkt.)
Otto III uważał, że cesarstwo powinno składać się z czterech równoprawnych
części:
a. .............................................................
b. .............................................................
c. .............................................................
d. .............................................................
Zadanie 25. (0-2 pkt.)
Uzupełnij zdanie:
W ……................ roku Mieszko I z dynastii piastowskiej przyjął chrzest. Państwo
polskie stało się jednym z krajów świata …............……………………. W okresie
panowania Mieszka I zostały wyznaczone podstawy terytorialne przyszłego państwa
polskiego.
Strona 8 z 14
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2005/2006
Zadanie 26. (0-3 pkt.)
Jakie konkretne korzyści dla państwa polskiego miał zjazd w Gnieźnie
w 1000 roku? Jedna lub więcej odpowiedzi jest poprawna.
a. koronację Bolesława Chrobrego
b. utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie
c. zgodę Ottona III na przyłączenie ziemi Prusów do Polski
d. uznanie przez cesarza suwerenności Polski
e. utworzenie biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu
Zadanie 27. (0-4 pkt.)
Testament (statut) Bolesława Krzywoustego z 1138 roku regulował sprawę
następstwa tronu po jego śmierci. Przyporządkuj ziemie przyznane spadkobiercom. Do litery w miejsce wykropkowane dobierz cyfrę.
a. Władysław II Wygnaniec ( … )
1. Mazowsze
b. Bolesław IV Kędzierzawy ( … )
2. Wielkopolska
c. Mieszko III Stary
(…)
3. Ziemia Sandomierska
d. Henryk
(…)
4. Śląsk, dzielnica senioralna
Zadanie 28. (0-1 pkt.)
Zasada senioratu ustanowiona przez Bolesława Krzywoustego określała, że:
a. Zawsze najstarszy książę z dynastii piastowskiej (senior) miał zarządzać
dzielnicą senioralną i sprawować władzę zwierzchnią nad braćmi w innych
dzielnicach, reprezentować Polskę na zewnątrz i sprawować zwierzchnictwo
nad Pomorzem Gdańskim.
b. Salomea – księżna wdowa miała wyznaczać panującego księcia – seniora,
a po jej śmierci możni polscy.
c. Zawsze najstarszy książę (senior) panujący w dzielnicy senioralnej mógł
przekazać władzę najstarszemu swojemu synowi.
d. Zawsze najstarszy książę musiał dzielić się swoją władzą z pozostałymi
młodszymi braćmi, wspólnie z nimi decydować o polityce zagranicznej,
polityce wewnętrznej nad całym terytorium państwa.
Strona 9 z 14
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2005/2006
Zadanie 29. (0-6 pkt.)
Uporządkuj w kolejności chronologicznej władców, którzy podjęli próby zjednoczenia ziem polskich. W miejsce kropek wpisz cyfry od 1 do 6.
a. Przemysł II
(…)
b. Henryk IV Probus
(…)
c. Władysław Łokietek
(…)
d. Henryk Pobożny
(…)
e. Henryk Brodaty
(…)
f. Wacław II
(…)
Zadanie 30. (0-1 pkt.)
Ostatecznie w Polsce monarchia stanowa ukształtowała się za panowania:
a. Wacława II
b. Władysława Łokietka
c. Kazimierza Wielkiego
d. Ludwika Węgierskiego
Zadanie 31. (0-1 pkt.)
Rzeczpospolita szlachecka to:
a. monarchia
b. republika
Zadanie 32. (0-8 pkt.)
Dobierz przywileje do władcy, który go nadał. Do litery w miejsce wykropkowane dobierz cyfrę.
a. koszycki 1374 r.
( ... )
1. Władysław Jagiełło
b. piotrkowski 1388 r. ( ... )
2. Kazimierz Jagiellończyk
c. czerwiński 1422 r. ( ... )
3. Ludwik Węgierski
d. warecki 1423 r.
4. Jan Olbracht
( ... )
e. jedlneńsko – krakowskie 1430 – 1433 ( ... ) 5. Aleksander Jagiellończyk
f. cerkiewicko – nieszawskie 1454 r.
( ... )
g. piotrkowski 1496 r.
( ... )
h. radomski 1505 r. (konstytucja „nihil novi”)
( ... )
Strona 10 z 14
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2005/2006
Zadanie 33. (0-2 pkt.)
Które z podanych niżej postanowień znalazły się w przywilejach jedlneńsko –
krakowskich? Jedna lub więcej odpowiedzi jest poprawna.
a. szlachta została zwolniona z obowiązku uczestniczenia w wyprawach
wojennych poza granicami kraju
b. gwarantowano szlachcie nietykalność osobistą bez wyroku sądowego
c. ograniczono ludziom spoza stanu szlacheckiego dostępu do najwyższych
godności w państwie
d. zakazano łączenia stanowisk starosty i sędziego ziemskiego
Zadanie 34. (0-1 pkt.)
Sejm walny składał się z następujących izb:
a. izby poselskiej
b. izby poselskiej, senatu
c. izby poselskiej, senatu, króla
d. senatu
Zadanie 35. (0-9 pkt.)
Unia lubelska z 1569 roku zawarta miedzy Polską i Litwą miała charakter realny
czyli ścisły. Od tej pory Polska i Litwa miały: (uzupełnij tabelkę i zdanie poniżej,
pojęcia umieszczone w nawiasie pod tabelką pomogą ci ją uporządkować)
wspólne
osobne
1. ............................................................. 1. ............................................................
2. ............................................................. 2. ............................................................
3. ............................................................. 3. ............................................................
4. ............................................................. 4. ............................................................
Państwo przyjęło nazwę Rzeczpospolita ……........….. …..................……….
(urzędy centralne, sejm, elekcja wspólnego władcy, wojsko, sądownictwo, polityka
zagraniczna, skarb, pieniądz)
Strona 11 z 14
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2005/2006
Zadanie 36. (0-1 pkt.)
Po zawarciu unii lubelskiej do Korony przyłączono część ziem Wielkiego
Księstwa Litewskiego:
a. Wołyń, Podlasie, Ukrainę
b. Ziemię Smoleńską
c. Ziemię Witebską
d. Polesie
Zadanie 37. (0-1 pkt.)
Kto i kiedy po raz pierwszy zerwał sejm używając uprawnienia zwanego
liberum veto?
a. Krzysztof Opaliński – 1650 r.
b. Władysław Siciński – 1652 r.
c. Hieronim Radziejowski – 1654 r.
d. Lubomirski Jerzy – 1665 r.
Zadanie 38. (0-1 pkt.)
Ruch egzekucyjny to:
a. skupianie stanowisk w państwie przez magnaterię
b. ruch zwolenników publicznego wykonywania kary śmierci
c. opozycja mieszczaństwa i chłopów przeciw dominacji szlachty
d. ruch średniej szlachty przeciw dominacji magnaterii
Zadanie 39. (0-1 pkt.)
„Ogólne prawa i ustawy nie jednostek, lecz całego narodu dotyczą przeto na
przyszłość nic nowego nie ma być postanowionym przez nas (tj. króla)
i naszych
następców
bez
wspólnego
senatorów
i
posłów
ziemskich
zezwolenia”
prawo to szlachta otrzymała w przywileju:
a. koszyckim
b. wareckim
c. radomskim (konstytucja „nihil novi”)
d. nieszawskim
Strona 12 z 14
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2005/2006
Zadanie 40. (0-1 pkt.)
W okresie bezkrólewia w Rzeczypospolitej obowiązki władcy sprawował, jako
interrex:
a. Hetman wielki koronny
b. Wojewoda krakowski
c. Prymas
d. Kanclerz wielki koronny
Zadanie 41. (0-1 pkt.)
Artykuły henrykowskie z 1573 roku dotyczyły m.in.:
a. osobistych zobowiązań królewskich
b. zagwarantowania przywilejów, wolnej elekcji, prawa szlachty do wypowiedzenia posłuszeństwa królowi
c. zagwarantowanie mieszczanom prawa uczestniczenia w obradach sejmu jako
„plenipotenci”
d. odebrania sejmowi walnemu uprawnień do stanowienia praw na rzecz sejmu
elekcyjnego
Zadanie 42. (0-7 pkt.)
Uporządkuj w kolejności chronologicznej panowanie królów elekcyjnych
w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku (w miejscu kropek wpisz cyfry od 1 do 7)
a. Stefan Batory
( ... )
b. Jan III Sobieski
( ... )
c. Henryk Walezy
( ... )
d. Michał Korybut Wiśniowiecki
( ... )
e. Władysław IV
( ... )
f. Jan Kazimierz
( ... )
g. Zygmunt III Waza
( ... )
Strona 13 z 14
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2005/2006
Zadanie 43. (0-1 pkt.)
„Wielką Kartę Swobód” – pierwszy dokument wiodący do monarchii parlamentarnej w Anglii wydał w 1215 roku:
a. Henryk II Plantagenet
b. Ryszard Lwie Serce
c. Jan bez Ziemi
d. Henryk III Plantagenet
Zadanie 44. (0-2 pkt.)
W XIV wieku w Anglii ukształtował się parlament składający się z dwu izb,
uzupełnij ich nazwę:
a. Izba ........................................ (niższa)
b. Izba ……............................…. (wyższa)
Zadanie 45. (0-2 pkt.)
Uzupełnij zdanie:
Rewolucja angielska z XVII wieku była rewolucją……........................…………, której
czołową postacią był …....................……. ….....................……..
Strona 14 z 14
Download