Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia i na podstawie tekstów

advertisement
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2004/2005
A
........................................................
...............
kod pracy ucznia
pieczątka nagłówkowa WKK
(wpisuje uczeń)
Życie bez prób nie jest warte tego, aby je przeżyć.
Sokrates
KONKURS PRZEDMIOTOWY HISTORYCZNY
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW
ETAP WOJEWÓDZKI
„STAROŻYTOŚĆ ODLEGŁA I BLISKA”
Drogi Uczniu,
Drogi Uczniu masz szansę zaprezentować swoją wiedzę z historii starożytnej
oraz wykazać się umiejętnościami pracy z tekstem źródłowym i ilustracją.
Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na
wszystkie pytania.
Czas pracy:






Test składa się z 10 zadań i liczy 10 stron.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest kompletny.
Jeżeli zauważysz usterki zgłoś Komisji Konkursowej.
Wszystkie odpowiedzi do zadań zapisuj czytelnie na teście
długopisem lub piórem.
Nie używaj korektora.
Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale
jeżeli się pomylisz to błędne zaznaczenie przekreśl i napisz przy
nim słowo błąd. Prawidłową odpowiedź zakreśl jeszcze raz.
Testy źródłowe czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
90 minut
Liczba punktów
możliwych
do uzyskania:
100
Pracuj samodzielnie.
Powodzenia!
Zadania etapu wojewódzkiego
1
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2004/2005
Pytanie I
Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia i na podstawie tekstów źródłowych
oraz zdobytej wiedzy odpowiedz na pytania. Prawidłową odpowiedź zakreśl
kółkiem.
TEKST I
- Jeżeli ktoś wybił oko człowiekowi wolnemu, wybiję mu się jego oko. Jeżeli
drugiemu kość złamie, złamie się jego kość.
- Jeżeli ktoś wybił oko poddanemu lub złamał kość poddanego, zapłaci karę
pieniężną.
- Jeżeli ktoś wybił oko niewolnika lub złamał kość niewolnika, zapłaci połowę jego
ceny kupna. […]
- Jeżeli ktoś majątek boga lub pałacu ukradł, będzie ten mąż zabity, ten także,
który rzecz skradzioną z jego ręki przyjął, będzie zabity.
- Jeżeli ktoś włamuje się do obcego domu, zabiją go na miejscu włamania […].
- Jeżeli jeden człowiek oskarży drugiego o zabójstwo, a nie udowodnił tego, to
oskarżyciel będzie zabity […].
- Jeżeli budowniczy zbudował komuś dom, a dzieła swego nie wykonał dobrze
i dom, który wybudował, zawali się i zabije właściciela domu, będzie ten
budowniczy zabity.
wybrane fragmenty z Kodeksu Hammurabiego
1. Hammurabi na podstawie tekstu był władcą:
A.
B.
C.
D.
mądrym i sprawiedliwym,
sprawiedliwym i okrutnym,
absolutnym i okrutnym,
przewidującym i dobrotliwym.


 0 1
2. Zgodnie z prawem Hammurabiego, skazywano na śmierć każdego kto:
A.
B.
C.
D.
wybił oko człowiekowi bogatemu,
ukradł majątek boga ze świątyni,
zabił kobietę,
złamał kość kapłanowi.


 0 1
3. Kodeks Hammurabiego umieszczono na:
A.
B.
C.
D.
XII tablicach z brązu,
na kamiennym słupie liczącym ponad 3 metry,
na drewnianej stelli,
na kamiennym słupie liczącym ponad 2 metry.


 0 1
4. Kolumna z tekstem Kodeksu Hammurabiego przedstawiała scenę:
A. wyobrażającą przekazanie praw królowi stojącemu z lewej
strony przez boga słońca, siedzącemu z prawej strony,
B. wyobrażającą przekazanie praw faraonowi stojącemu z prawej
strony przez boga słońca, siedzącemu z lewej strony,
C. Hammurabiego spisującego prawa,
D. Boga spisującego prawa i przekazującego je siedzącemu
Hammurabiemu.
Zadania etapu wojewódzkiego


 0 1
2
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2004/2005
TEKST II
Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami raczej
jesteśmy wzorem dla innych niż inni dla nas. Nazywa się ten ustrój demokracją,
ponieważ opiera się na większości obywateli. W sporach prawnych każdy
obywatel jest równy w obliczu prawa, jeśli zaś chodzi o znaczenie, to jednostkę
ceni się nie za jej przynależność do pewnej grupy, lecz ze względu na talent
osobisty, którym się wyróżnia; nikomu też kto jest zdolny służyć ojczyźnie,
ubóstwo albo nieznane pochodzenie nie przeszkadza w osiągnięciu zaszczytów.
wg. dzieła historyka ateńskiego Tukidydesa
1. Co Tukidydes rozumie przez pojęcie prawa obywatelskiego:
a. wartość jednostki mierzona jest bogactwem i lojalnością
wobec władcy,
b. wartość jednostki mierzona talentem osobistym i



zdolnościami,
 0 1
c. ludzie nieznanego pochodzenia oraz niewolnicy mogą służyć
ojczyźnie uczestnicząc w wojnach,
d. w sprawach prywatnych nawet niewolnik jest równy w obliczu
prawa.
2. Twórcami pierwszej demokracji byli:
a.
b.
c.
d.
Solon, Klejstenes, Perykles,
Perykles, Arystoteles, Sokrates,
Sokrates, Platon, Perykles,
Klejstenes, Perykles, Tukidydes.


 0 1
3. W ustroju demokratycznym:
a. każdy wylosowany obywatel mógł być człowiekiem trybunału
sądowego,


b. większość urzędów można było piastować kilka razy w życiu, 
 0 1
c. w Atenach wszyscy mieszkańcy mieli równe prawa,
d. nie było niewolników.
4. W demokratycznych Atenach przyszły obywatel wychowywany był przez:
a.
b.
c.
d.
władcę państwa,
ojca i prywatnych nauczycieli,
ojca i matkę,
matkę.
Zadania etapu wojewódzkiego


 0 1
3
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2004/2005
TEKST III
Jeżeli nocą popełniona zostanie kradzież i jeśli właściciel zabija złodzieja, śmierć
jego zgodna będzie z prawem.
W sprawach, w których zapada wyrok śmierci, obywatel ma prawo odwołania się
do ludu [Zgromadzenia Ludowego].
Sędzia lub zgodnie z prawem wyznaczonym rozjemca, któremu udowodni się, że
za wydanie wyroku wziął pieniądze, zapłaci głową.
Cokolwiek ostatecznie lud postanowi, powinno być prawem niewzruszonym.
fragmenty z prawa XII Tablic
1. Prawo XII Tablic umieszczono na:
a.
b.
c.
d.
XII oddzielnych kamiennych tablicach,
papirusie,
kolumnie tryumfalnej,
XII tablicach z brązu.


 0 1
2. Kogo można skazać na śmierć z Prawem XII Tablic:
a. złodzieja, który dopuścił się przestępstwa oraz osobę, która
weźmie łapówkę za wydanie wyroku,
b. nikogo,
c. każdego mordercę bez możliwości odwołania się do
Zgromadzenia Ludowego,
d. tylko niewolnika.


 0 1
3. Rolą Zgromadzenia Ludowego było:
a. sprzedaż i rozdawnictwo łupów wojennych,
b. rozpatrywanie odwołań od wyroków śmierci i postanowień
urzędników,
c. dowodzenie armią,
d. rozpatrywanie odwołań od wyroków śmierci i decydowanie o
finansach państwa.


 0 1
4. W czasie dwunastu wieków istnienia, Rzym przeszedł przez trzy formy
ustrojowe, były to:
a.
b.
c.
d.
monarchia, cesarstwo, republika,
cesarstwo, królestwo, oligarchia,
królestwo, republika, cesarstwo,
cesarstwo, oligarchia, republika.
Zadania etapu wojewódzkiego


 0 1
4
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2004/2005
Pytanie II
W miejsca wykropkowane wpisz autorów poniższych cytatów.
1. Kiedy w końcu przestaniesz, Kartagino, wystawiać na próbę naszą
cierpliwość? .............................................................................. .
2. Kości zostały rzucone - .............................................................. .
3. Wiem, że nic nie wiem - .............................................................. .
Pytanie III


 0 1


 0 1


 0 1
Wpisz w wykropkowanych miejscach właściwą osobę.
1. Jego nauczycielem był Seneka. On jako cesarz rzymskim wsławił się
brutalnymi prześladowaniami chrześcijan. ......................................... .
2. Jego panowanie rozpoczęło się od 31 r. p.n.e. i zapoczątkowało
okres „pokoju rzymskiego”. ................................................................ .
3. Był wodzem w II wojnie punickiej, która zakończyła się klęską pod
Zamą. Kartagina za jego radą przyjęła ciężkie warunki pokojowe,
a on 19 lat po bitwie popełnił samobójstwo. ...................................... .


 0 1


 0 1


 0 1
Pytanie IV
Wyjaśnij znaczenie pojęć:
1. ostracyzm - ..........................................................................................


0  2

.…………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………
....................................................................................................................
2. kultura helleńska - ...............................................................................


0  2

.………………………………………...………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. Via Appia - ...........................................................................................
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………….………………..……

0  2


…………………………………………………………………………………....
Zadania etapu wojewódzkiego
5
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2004/2005
Pytanie V
Zaznacz kółkiem, który ciąg chronologiczny jest prawidłowy. W prawidłowym
ciągu w miejscach wykropkowanych dopisz daty. Na osi czasu wpisz
odpowiednie litery zgodnie z chronologią.
1. a – założenie Rzymu ………………………………, b – edykt mediolański
………………………………, c – powstanie Spartakusa …………………………,
d – koniec starożytności ………………………………, e – zabójstwo Cezara
………………………………, f – bitwa pod Akcjum ……………………….………,
2. a – założenie Rzymu ………………………………, f – bitwa pod Akcjum
………………………………, c – powstanie Spartakusa …………………………,
e – zabójstwo Cezara ………………………………, b – edykt mediolański
………………………………, d – koniec starożytności ………………………...…,
3. a – założenie Rzymu ………………………………, c – powstanie Spartakusa
………………………………, e – zabójstwo Cezara ………………………………,
f – bitwa pod Akcjum ………………………………, b – edykt mediolański
………………………………, d – koniec starożytności …………………………...,
p.n.e.
NCh
Pytanie VI
n.e.


 0  13 


Wpisz datę wydarzenia, napisz w którym to było wieku i oblicz ile lat upłynęło
od tego wydarzenia
1. założenie Rzymu ........................, .......................... , ........................
2. bitwa pod Maratonem ........................., ......................... , ..................


0  3




0  3


3. upadek cesarstwa zachodnio – rzymskiego .............................., 

0  3
.............................., ............................


Zadania etapu wojewódzkiego
6
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2004/2005
Pytanie VII
W ramce wpisano ułożone alfabetycznie osoby- postacie:
1 – Arystoteles, 2 – Fidiasz, 3 – Herodot, 4 – Homer,
5 – Leonidas, 6 – Miltiades, 7 – Parandowski, 8 – Perykles
9 – Platon, 10 – Sofokles, 11 – Sokrates, 12 - Tukidydes
1. Wypisz (łącznie z symbolami cyfrowymi) osoby wybitnych historyków greckich:
..................................................................................................................................
2. Wypisz (łącznie z symbolami cyfrowymi) postacie filozofów greckich:
..................................................................................................................................


 0  5 
Pytanie VIII
Rzymianie stworzyli naukę o prawie i ugruntowali teorię nadrzędności prawa
i orzeczeń prawników względem indywidualnych przypadków sądowych
i arbitralnej woli sędziów.
1. Wypisz trzy zasady, które zostały wprowadzone dzięki Rzymianom do
prawoznawstwa i obowiązują do dziś:
a. ..............................................................................................................
b. ..............................................................................................................
c. ..............................................................................................................


 0 1


 0 1


 0 1
2. Jaki język jest do dzisiaj językiem prawa:
....................................................................................................................


 0 1
3. Dorobek rzymskich prawników został skodyfikowany w V i VI w. n.e. W
miejsca wykropkowane wpisz nazwy Kodeksów rzymskich:
a. ..............................................................................................................
b. ..............................................................................................................
Zadania etapu wojewódzkiego


 0 1


 0 1
7
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2004/2005
Pytanie IX
Uzupełnij tabelę:
Bóg grecki
Atrybut
Bóg rzymski
Funkcja
Atena
trójząb
Wulkan
bóg handlu
Diana
piorun


 0 18 
Pytanie X
Wykorzystując poniższe ilustracje i posiadane wiadomości odpowiedz na
pytania:
Zadania etapu wojewódzkiego
8
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2004/2005
Życzę Ci
abyś został(a)
laureatem
1. Nazwij obiekty (każdemu odpowiada określona litera) przedstawione na
ilustracjach i połącz je z odpowiednimi skojarzeniami:
A. ....................................................
● Hannibal
B. ....................................................
● Tutanchamon
C. ....................................................
● gliniane lub ołowiane rury
D. ....................................................
● Atena
E. ....................................................
● Wespazjan


 0 10 
2. Wykorzystując litery z ilustracji podpisz z jakimi współczesnymi miejscami je
łączysz. Nazwij te miejsca:
A. ...........................................................
B. ...........................................................
C. ...........................................................
D. ...........................................................
E. ...........................................................
Zadania etapu wojewódzkiego


 0  5 
9
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2004/2005
3. Na podstawie przeczytanych lektur, powyższych ilustracji oraz informacji
zawartych w podręcznikach napisz:
a. Jakie nauki i jakie przejawy kultury rozwijały się w starożytności?(podaj
co najmniej 5 przykładów)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................


 0  5 
b. Jakie osiągnięcia umożliwiły szybki rozwój tych cywilizacji?(podaj co
najmniej 5 przykładów)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................


 0  5 
Zadania etapu wojewódzkiego
10
Download