1 - Powiat Wyszkowski

advertisement
Zarząd Powiatu Wyszkowskiego
07 – 200 Wyszków
ul. Aleja Róż 2
ZLECENIODAWCA:
GEO-CONSULTING-SYSTEM
05 – 825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kielecka 16 A
WYKONAWCA:
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Projektu
„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
POWIATU WYSZKOWSKIEGO NA LATA 2013 – 2016
Z PERSPEKTYWĄ DO 2020 ROKU”
OPRACOWAŁ:
mgr Szymon Forst
Wyszków, 2013 r.
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
SPIS TREŚCI:
1.
Wprowadzenie ............................................................................................................................. 3
2.
Zawartość, główne cele oraz powiązania Programu ochrony środowiska dla powiatu
wyszkowskiego z innymi dokumentami ....................................................................................... 4
2.1. Zawartość i główne cele projektowanego dokumentu ................................................................. 4
2.2. Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami o charakterze strategicznym . 6
2.3. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu . 13
3.
Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu ....................................................................................................... 14
3.1. Położenie powiatu ...................................................................................................................... 14
3.2. Środowisko przyrodnicze powiatu ............................................................................................. 14
3.3. Środowisko społeczno – gospodarcze powiatu .......................................................................... 16
3.4. Infrastruktura techniczna powiatu .............................................................................................. 18
3.5. Ochrona przyrody ...................................................................................................................... 26
3.6. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów .................................................................................... 30
3.7. Racjonalne gospodarowania zasobami wodnymi ...................................................................... 31
3.8. Ochrona powierzchni ziemi ....................................................................................................... 36
3.9. Gospodarowanie zasobami geologicznymi ................................................................................ 36
3.10.
Poprawa jakości powietrza..................................................................................................... 37
3.11.
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych .................................................................. 39
3.12.
Racjonalna gospodarka odpadami ......................................................................................... 49
3.13.
Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym ..................................... 51
3.14.
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska................................................................................... 55
3.15.
Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji programu ............................ 55
1
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
4.
Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu.................................................................................................................................. 59
5.
Przewidywane oddziaływania skutków realizacji programu na środowisko ............................ 62
5.1. Oddziaływanie na cele i przedmioty ochrony obszarów natura 2000 ....................................... 79
5.2. Oddziaływanie na inne formy ochrony przyrody ...................................................................... 81
5.3. Oddziaływanie na zwierzęta ...................................................................................................... 81
5.4. Oddziaływanie na rośliny i grzyby ............................................................................................ 84
5.5. Oddziaływanie na różnorodność biologiczną ............................................................................ 85
5.6. Oddziaływanie na wodę ............................................................................................................. 85
5.7. Oddziaływanie na powietrze i klimat......................................................................................... 87
5.8. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi ...................................................................................... 89
5.9. Oddziaływanie na ludzi .............................................................................................................. 91
5.10.
Oddziaływanie na zasoby naturalne ....................................................................................... 91
5.11.
Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne ........................................................................ 92
5.12.
Oddziaływanie transgraniczne ............................................................................................... 94
6.
Rozwiązania mające na celu zapobieganie oraz ograniczanie prawdopodobnych negatywnych
oddziaływań na środowisko ....................................................................................................... 94
7.
Opis rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie programu .................... 95
8.
Metody oceny oddziaływania na środowisko zastosowane przy sporządzaniu prognozy ......... 96
9.
Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy .................... 97
10. Materiały źródłowe .................................................................................................................... 97
2
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
1. Wprowadzenie
Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko
projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z
perspektywą do 2020 r., zwanego w dalszej części dokumentu Programem.
Konieczność sporządzenia przedmiotowej prognozy wynika z zapisów ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199,
poz. 1227 ze zm.). Głównym celem prognozy jest określenie skutków dla środowiska (zarówno
pozytywnych jak i negatywnych), jakie związane mogą być z realizacją ustaleń Programu.
Zgodnie z wymogami określonymi w art. 51 cytowanej powyżej ustawy, prognoza
powinna zawierać:
1)
informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
2)
informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
3)
propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
4)
informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
5)
opis istniejącego stanu środowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
6)
opis stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
7)
przedstawienie istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczących obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
8)
informacje
na
temat
celów
ochrony
środowiska
ustanowionych
na
szczeblu
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, oraz opis, w jaki sposób zostały one uwzględnione podczas opracowywania
dokumentu,
9)
informacje na temat przewidywanych znaczących oddziaływań, w tym oddziaływań
bezpośrednich,
pośrednich,
wtórnych,
skumulowanych,
krótkoterminowych,
średnioterminowych i długoterminowych, stałych, chwilowych oraz pozytywnych i
negatywnych, na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność, a
także na środowisko,
3
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
10)
opis rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych
oddziaływań
na
środowisko,
mogących
być
rezultatem
realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralność tego obszaru,
11)
opis rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru
albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych,
12)
opis napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy,
13)
streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.
Zarówno charakter, jak i zakres niniejszego opracowania odpowiada powyższym
wymaganiom. Prognoza oddziaływania na środowisko, powinna również uwzględnić informacje
zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla przyjętych dokumentów
powiązanych z projektem dokumentu.
Wersja końcowa Prognozy zostanie opracowana po zakończeniu procesu konsultacji
społecznych i uzyskaniu opinii stosownych organów. W ramach prowadzenia prac nad
opracowaniem projektu Programu wystąpiono do właściwych organów z prośbą o określenie
zakresu oraz stopnia szczegółowości informacji wymaganych do ujęcia w Prognozie oddziaływania
na środowisko dla projektu ww. Programu. W odpowiedzi:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 18.03.2013 r. znak
WOOŚ-I.411.53.2013.DC określił zakres Prognozy,

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem z dnia 27.03.2013 r. znak
ZNS.9022.1.00026.2013.PK określił zakres Prognozy.
2.
Zawartość, główne cele oraz powiązania Programu ochrony środowiska dla
powiatu wyszkowskiego z innymi dokumentami
2.1. Zawartość i główne cele projektowanego dokumentu
Programu ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z
perspektywą do 2020 r. jest trzecim programem ochrony środowiska, jaki został opracowany dla
powiatu wyszkowskiego. Niniejszy dokument podzielono na cztery główne rozdziały:
Rozdział I – Wprowadzenie
Rozdział II – Stan aktualny
4
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Rozdział III – Strategia działania
Rozdział IV – Realizacja założeń programowych
Biorąc pod uwagę zapisy dokumentów wyższego szczebla oraz dokumentów lokalnych,
nadrzędnym celem polityki ekologicznej powiatu wyszkowskiego jest:
Ochrona środowiska przyrodniczego, poprawa jakości środowiska oraz poprawa standardu
życia i bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców powiatu wyszkowskiego
Podstawowymi kryteriami, branymi pod uwagę przy definiowaniu priorytetów
ekologicznych dla powiatu, poza zapisami przytoczonych w dokumentach wyższego rzędu, były:

wymogi wynikające z najważniejszych ustaw z zakresu szeroko pojmowanej ochrony
środowiska,

dysproporcja pomiędzy stanem wymaganym a aktualnym,

ponadlokalny wymiar działania,

możliwość uzyskania wielokrotnej korzyści,

możliwość uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego.
Uwzględniając aktualne uwarunkowania środowiskowe oraz społeczno – gospodarcze
powiatu określono następujące priorytety Programu:
PRIORYTET I – ograniczenie emisji substancji i energii do środowiska:
Cele średniookresowe:
I.1. Poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu celu
długoterminowego dla ozonu do 2020 r.
I.2. Poprawa jakości wód.
I.3. Racjonalna gospodarka odpadami.
I.4. Ochrona powierzchni ziemi.
I.5. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym.
PRIORYTET II – racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska:
Cele średniookresowe:
II.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi.
II.2. Zrównoważone wykorzystanie energii.
II.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi.
PRIORYTET III – ochrona przyrody:
Cele średniookresowe:
5
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
III.1. Ochrona walorów przyrodniczych.
III.2. Zwiększenie lesistości.
III.3. Ochrona lasów, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej.
PRIORYTET IV – poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego powiatu:
Cele średniookresowe:
IV.1. Transport substancji niebezpiecznych.
IV.2. Przeciwdziałanie poważnym awariom.
IV.3. Ochrona przed powodzią i susza.
IV.4. Ochrona przed osuwiskami.
IV.5. Ochrona przeciwpożarowa.
PRIORYTET V – podnoszenie świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa:
Cele średniookresowe:
V.1. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu.
2.2. Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami o charakterze
strategicznym
Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego powiązany jest z następującymi
dokumentami strategicznymi, zarówno o charakterze krajowym, regionalnym, jak i powiatowym:

Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016,

Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015,

Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz
Program działań na lata 2007 – 2013,

Krajowy program zwiększenia lesistości,

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014,

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032,

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020,

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,

Program zwiększenia lesistości dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020,

Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego,

Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa
Mazowieckiego,
6
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”

Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2014 z
uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.
Aspekty środowiskowe i uwarunkowania wynikające z niżej wymienionych dokumentów,
głównie mające swoje odniesienie przy wykonywaniu zadań na poziomie województwa, znalazły
odzwierciedlenie przy formułowaniu celów, priorytetów i kierunków działań analizowanego
Programu. Poniżej krótko scharakteryzowano (w kontekście powiązań z analizowanym
dokumentem) główne dokumenty strategiczne.
Polityka ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016
Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016 (PEP)
stanowi dokument określający, na podstawie aktualnego stanu środowiska, priorytety ekologiczne
oraz wskazujący kierunki działań, których realizacja pozwoli na osiągnięcie niżej wymienionych
celów średniookresowych:
1)
w zakresie działań systemowych:

doprowadzenie do sytuacji, w której projekty dokumentów strategicznych wszystkich
sektorów gospodarki będą, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem,
poddawane procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą
uwzględniane w ostatecznych wersjach tych dokumentów,

uruchomienie takich mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które
prowadziłyby do rozwoju proekologicznej produkcji towarów oraz do świadomych
postaw konsumenckich, zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego,

jak
najszersze
przystępowanie
do
systemu
EMAS
(Wspólnotowy
System
Ekozarządzania i Audytu), rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa o tym
systemie i tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie,

podnoszenie
świadomości
ekologicznej
społeczeństwa,
a
także
aktywizacja
mieszkańców do działań na rzecz ochrony środowiska,

zwiększenie roli polskich placówek badawczych we wdrażaniu ekoinnowacji w
przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska oraz doprowadzenie
do zadowalającego stanu systemu monitoringu środowiska,

stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w
środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody,

przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego na obszarze całego kraju.
7
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
2)
w zakresie ochrony zasobów naturalnych:

zachowanie
bogatej
różnorodności
biologicznej
wraz
z
umożliwieniem
zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju,

racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury
gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego,

racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych,

rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju
zrównoważonego,

przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno – błotnych przez
czynniki antropogenne,

rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych,

racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z
zasobów podziemnych oraz ochrona tych zasobów przed ilościową i jakościową
degradacją.
3)
w zakresie poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego:

dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora
ochrony środowiska z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju
instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych,

obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zgodnie z wymogami UE,

utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 r.,

racjonalne gospodarowanie odpadami,

dokonanie wiarygodnej oceny narażenia społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i
podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe,

stworzenie
efektywnego
systemu
nadzoru
nad
substancjami
chemicznymi
dopuszczonymi na rynek.
Ze względu na charakter dokumentu wskazane cele i założenia są uniwersalne dla
wszystkich regionów Polski. Dlatego też w programach ochrony środowiska doprecyzowuje się
przesłanki i wytyczne PEP, zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami danego regionu.
Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015
Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 jest podstawowym dokumentem strategicznym na
poziomie krajowym, który określa cele do osiągnięcia w obszarze rozwoju społeczno –
8
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
gospodarczego kraju oraz warunki, które powinny zapewnić ten rozwój. Strategia, jak i inne
dokumenty o charakterze strategicznym, programowym, planistycznym, sporządzona została
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju czyli równorzędnego uwzględniania rozwoju
gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Celem strategii, która uwzględnia też cele Unii
Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju, jest polepszenie jakości życia mieszkańców
Polski. Jednym z pięciu priorytetów Strategii jest poprawa infrastruktury technicznej i społecznej.
W ramach tego priorytetu wskazuje się na konieczność realizacji inwestycji z zakresu ochrony
środowiska służących ochronie zasobów wodnych, poprawie czystości wód i powietrza,
zapewniających oszczędność energii i zabezpieczających przed katastrofami naturalnymi.
Ujęte w Strategii cele pozwolą na efektywne wykorzystania funduszy krajowych oraz
unijnych. Strategia jest źródłem odniesienia dla innych strategii i programów krajowych (w tym do
Narodowej Strategii Spójności), regionalnych i lokalnych.
Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz
Program działań na lata 2007 – 2013
Głównym celem strategii jest zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej oraz
zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jej organizacji, z
uwzględnieniem potrzeb rozwoju społeczno – gospodarczego oraz konieczności zapewnienia
odpowiednich warunków życia i rozwoju społeczeństwa. Odbywa się to poprzez:

realizację polityki regionalnej zgodnej z zasadami rozwoju zrównoważonego,

zwiększenie powierzchni i liczby terenów chronionych,

zwiększenie różnorodności biologicznej kompleksów leśnych,

zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

wzmocnienie merytoryczne i organizacyjne służb ochrony przyrody na poziomie regionalnym
i lokalnym.
Krajowy program zwiększania lesistości
Krajowy program zwiększania lesistości jest instrumentem polityki leśnej w zakresie
kształtowania przestrzeni przyrodniczej kraju, którego głównym założeniem jest zwiększenie
powierzchni zalesionych, przy założeniu, że szczególną funkcją zalesień będzie odpowiednie
kształtowanie struktur przestrzennych zasobów przyrodniczych, zwiększenie ich biologicznej
aktywności i bioróżnorodności, a także estetycznych walorów krajobrazu. Ważnym zadaniem
programu jest także ochrona i wzmacnianie oraz łączenie we wspólny system najcenniejszych
obszarów przyrodniczych.
9
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Program ten jest podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy
91/271/EWG (dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych). Jego celem jest identyfikacja
faktycznych potrzeb w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregowanie ich
realizacji w taki sposób, aby Polska mogła wypełnić zobowiązania traktatowe.
Dokument zawiera zestawienie aglomeracji o wielkości RLM powyżej 2 000, wraz z
jednoczesnym wykazem niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub
modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów
kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w tych aglomeracjach w terminie do końca 2015 r.
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014
Program ten został opracowany zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów
2008/98/WE. Dokument obejmuje pełny zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej
gospodarki odpadami w kraju w sposób zapewniający ochronę środowiska, uwzględniając obecne i
przyszłe możliwości oraz uwarunkowania ekonomiczne. Celem KPGO 2014 jest dojście do
systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni
realizowane będą zasady gospodarki odpadami, a w szczególności zasada postępowania z odpadami
zgodnie z hierarchią sposobów postępowania, czyli na początku zapobieganiu powstawanie
odpadów, następnie kolejno przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku
(wykorzystanie odpadów), unieszkodliwianie i składowanie.
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032
Głównym celem programu jest sukcesywne oczyszczanie kraju z azbestu do roku 2032,
poprzez realizację niżej wymienionych założeń:
1)
usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
2)
likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020
Dokumentem nadrzędnym wytyczającym cele i kierunki działań m. in. w zakresie polityki
ekologicznej (ochrony środowiska) województwa mazowieckiego jest Strategia rozwoju
województwa mazowieckiego do roku 2020.
Dążenia i aspiracje władz województwa w urzeczywistnieniu nakreślonej wizji rozwoju
regionu oddaje sformułowana misja strategiczna: Mazowsze jako najbardziej rozwinięty
gospodarczo region w Polsce podejmuje uczestnictwo w rywalizacji z innymi rozwiniętymi
10
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
regionami, poprzez eliminowanie dysproporcji rozwojowych, rozwój nowoczesnej gospodarki
opartej na wiedzy oraz zapewnienie mieszkańcom Mazowsza optymalnych warunków do rozwoju
jednostki, rodziny, jak i całej społeczności, przy jednoczesnym zachowaniu spójnego i
zrównoważonego rozwoju.
Uszczegółowienie jej istoty zawierają poszczególne cele Strategii, wyznaczające
strategiczne kierunki działań. Za nadrzędny cel rozwoju Mazowsza przyjmuje się wzrost
konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno – gospodarczego w regionie jako
podstawę poprawy jakości życia mieszkańców.
Realizacja celu nadrzędnego będzie możliwa poprzez następujące trzy cele strategiczne:

Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości życia mieszkańców województwa,

Zwiększanie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym,

Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach
zrównoważonego rozwoju.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego jest drugim
podstawowym dokumentem wyznaczającym cele i kierunki rozwoju regionu – w układzie
przestrzennym. Zgodnie z założeniami PZPWM priorytetowym celem polityki przestrzennej
Mazowsza jest stwarzanie warunków do osiągania spójności terytorialnej oraz trwałego i
zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego, jak również do poprawy warunków życia
mieszkańców oraz zwiększenia konkurencyjności regionu.
Uwarunkowania wynikające z PZPWM dotyczą głównie trzech kierunków wojewódzkiej
polityki przestrzennej, do których należy:

Poprawa warunków funkcjonowania środowiska przyrodniczego (w odniesieniu do dwóch
stref jakości środowiska: ochrony walorów przyrodniczych i poprawy standardów
środowiska),

Przeciwdziałanie największym zagrożeniom (m.in. zagrożenia powodzią i zapewnienie
przepływu wielkich wód, przewożenie materiałów niebezpiecznych),

Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury technicznej (m.in. systemy wodociągowokanalizacyjne, inwestycje w odnawialne źródła energii).
Program zwiększania lesistości dla województwa mazowieckiego do roku 2020
Program stanowi cenny materiał wyjściowy do rozpoznania uwarunkowań przyrodniczych
i społeczno – gospodarczych, nakreśla docelową wizję systemu obszarów leśnych regionu, a także
11
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
wskazuje konkretną przestrzeń, w obrębie której samorządy gminne mogłyby i powinny rozważać
zmiany przeznaczenia gruntów w tym kierunku. Program zwiększania lesistości jest pierwszym
opracowaniem w tym zakresie w Województwie Mazowieckim. Opracowanie takiego programu na
szczeblu wojewódzkim i jego wdrożenie przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika lesistości
Mazowsza do ok. 25% w 2020 r.
Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego
Program przedstawia wielopłaszczyznowe uwarunkowania dla rozwoju małej retencji,
zawiera zestawienia danych o istniejących i planowanych obiektach służących retencji wodnej, a
także systemach melioracyjnych i mokradłach.
Program
możliwości
wykorzystania
odnawialnych
źródeł
energii
dla
Województwa
Mazowieckiego
Program stanowi istotny materiał wyjściowy do sporządzania założeń dla gminnych
planów zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, do czego zobowiązuje
prawo energetyczne.
Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego ma lata 2011 – 2014 z
uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.
W Programie określono szereg zadań o charakterze priorytetowym do zrealizowania do
roku 2018. Na podstawie analizy stanu aktualnego i uwarunkowań wynikających z dokumentów
programowych dotyczących ochrony środowiska, w tym raportów z realizacji dotychczasowego
programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego, wyznaczonych zostało pięć obszarów
priorytetowych dla Mazowsza:
I.
Poprawa jakości środowiska
II. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych
III. Ochrona przyrody
IV. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego
V. Edukacja ekologiczna społeczeństwa
oraz obszar działań dotyczący Zagadnień systemowych.
Wymienione obszary wskazują w jakim zakresie należy zintensyfikować działania, aby
osiągnąć zakładane cele środowiskowe, a tym samym poprawić jakość życia mieszkańców
Mazowsza.
12
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu wyszkowskiego do roku 2015
Na poziomie powiatu cele dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska zostały
sformułowane w Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu wyszkowskiego do roku 2015 –
aktualizacja (załącznik do Uchwały Nr X/80/2007 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 czerwca
2007 r.) w sposób następujący:
Cel nadrzędny:
Rozwinięty Powiat Wyszkowski ze swoją kulturą i tradycjami, bogactwem
przyrody, ze zgodnym i zasobnym społeczeństwem
Cel główny:
Zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowo – kulturowych
Cele szczegółowe
1.1. Zachowanie walorów krajobrazowych, szczególnie dolin rzecznych
1.2. Utworzenie obszarów chronionych i nowych użytków ekologicznych
1.3. Likwidacja zagrożeń środowiska
1.4. Powiększanie lesistości i dbałość o stan sanitarny lasów
1.5. Edukacja ekologiczna – Podniesienie świadomości ekologicznej
1.6. Ochrona walorów kulturowo – krajobrazowych
W postaci działań powyższe cele zostały w pewnym stopniu skonkretyzowane w Planie
Rozwoju Lokalnego Powiatu Wyszkowskiego na lata 2004 – 2006 z uwzględnieniem kolejnego
okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 (załącznik do Uchwały Nr
XXXI/214/2005 Rady Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 października 2005 r.).
2.3. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w
jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania
dokumentu
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii
Europejskiej jest VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. Na
najbardziej ogólnym poziomie zostały w nim określone następujące priorytetowe pola aktywności:

zmiany klimatu,

przyroda i różnorodność biologiczna,

środowisko i zdrowie,

zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami.
13
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Na szczeblu krajowym wyżej wymienione aspekty uwzględnione zostały w Polityce
ekologicznej Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 (PEP), zaś na szczeblu
regionalnym w Programie Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego ma lata 2011 – 2014
z
uwzględnieniem
perspektywy
do
2018
r.
Ponieważ
analizowany
Program
stanowi
uszczegółowienie ww. dokumentów z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań należy uznać, że
cele te zostały w nim uwzględnione. Świadczą o tym priorytety i cele średniookresowe, jakie
zostały wyznaczone w ramach Programu.
3.
Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku
braku realizacji projektowanego dokumentu
3.1. Położenie powiatu
Powiat wyszkowski położony jest w północno – wschodniej części województwa
mazowieckiego, w odległości ok. 60 km od Warszawy. Administracyjnie powiat składa się z
sześciu gmin: jednej miejsko – wiejskiej (miasto i gmina Wyszków) oraz pięciu wiejskich
(gmina Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Zabrodzie). W powiecie wyszkowskim
jest 241 miejscowości łącznie z miastem, zorganizowanych w 170 sołectw. Siedzibą powiatu
jest miasto Wyszków.
Powiat wyszkowski rozciąga się między dolinami Bugu i Narwi, granicząc z
powiatami: wołomińskim, legionowskim, pułtuskim, makowskim, ostrołęckim, ostrowskim i
węgrowskim.
3.2. Środowisko przyrodnicze powiatu
Według podziału fizyczno – geograficznego Polski (Kondracki J, 2002 r.) powiat
wyszkowski położony jest w obrębie: makroregionu Nizina Północnomazowiecka oraz
mezoregionów: Dolina Dolnej Narwi, Międzyrzecze Łomżyńskie, Dolina Dolnego Bugu oraz
Równina Wołomińska.
Rzeźba terenu w obrębie powiatu jest konsekwencją budowy geologicznej najmłodszych
utworów, ukształtowanych w wyniku działalności akumulacyjnej lądolodu zlodowacenia
środkowopolskiego oraz działalności fluwioglacjalnej wód polodowcowych. Obecnie istotnym
czynnikiem kształtującym rzeźbę terenu powiatu wyszkowskiego jest gospodarcza działalność
człowieka. Na podstawie wierceń geologicznych w podłożu stwierdzono występowanie osadów
14
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
związanych genetycznie z ostatnią epoką lodowcową. Reprezentują je: szara glina zwałowa oraz
wodno – lodowcowe piaski i żwiry. Występują tu również osady pochodzenia rzecznego, piaski
wydmowe, a w dolinie Bugu – namuły bagienne i torfy.
Warunki morfologii, geologiczne i wodne w obrębie powiatu wyszkowskiego są niezbyt
korzystne dla wytworzenia urodzajnych gleb rolniczych. Ogólny wskaźnik jakości rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej
według szacunków
własnych
Instytutu
Upraw, Nawożenia
i
Gleboznawstwa w Puławach wynosi dla powiatu wyszkowskiego 48,9 (dla województwa
mazowieckiego – 59,4, dla kraju – 66,6). Gleby dobre i średnie (klasy III i IV) stanowią na terenie
powiatu ok. 30% użytków rolnych (w województwie mazowieckim – 55,7%, w kraju – 60,5%).
Najwyższej jakości gleby występują na terenie gminy Somianka, najniższej – na terenie gminy
Długosiodło. Gleby I i II klasy bonitacyjnej w powiecie nie występują w ogóle.
Obszar powiatu wyszkowskiego nie jest obszarem zasobnym w surowce mineralne. Wśród
udokumentowanych złóż surowców mineralnych podstawową grupę stanowią kopaliny pospolite,
do których należą głównie kruszywa, surowce ilaste i piaski.
Zasoby wód powierzchniowych powiatu wyszkowskiego stanowią zasadniczo wody
płynące i ich starorzecza (wchodzące w skład zlewiska Wisły). Główne zasoby stanowi rzeka Bug z
lewobrzeżnym dopływem rzeką Liwiec. Uzupełnieniem zasobów są rzeka Narew oraz mniejsze
cieki powierzchniowe, m.in. Fiszor, Ruda, Prut, Tuchełka, Struga, Wymakracz, Kabat, Kanał
Zambski, Kanał A, Kanał B, Rów A, Fiszor (Lewy, Prawy, Środkowy), Kanał Gostkowo.
Długość rzeki Bug (III rzędowy lewobrzeżny dopływ Narwi) w obrębie powiatu
wyszkowskiego wynosi 68 km po lewej stronie (6 – 74 km) i 52 km po prawej (22 – 74 km). Rzeka
Liwiec (gmina Wyszków) charakteryzuje się płytką doliną o zmiennej szerokości od ok. 5 do 50 m.
Liwiec uchodzi do rzeki Bug w rejonie wsi Kamieńczyk.
Rzeka Narew na przestrzeni ok. 15 km stanowi północno – zachodnią granicę powiatu
wyszkowskiego, a szerokość jej doliny w obrębie powiatu waha się od 1,5 km do 3,0 km. Na
pograniczu doliny Narwi usytuowane są gminy Długosiodło i Rząśnik.
Wody podziemne na terenie powiatu wyszkowskiego związane są przede wszystkim z
utworami czwartorzędowymi i trzeciorzędowymi oraz kredowymi i jurajskimi. Ze względów
eksploatacyjnych największe znacznie posiada poziom czwartorzędowy, co ma związek z jego
łatwością odnawiania i płytkim występowaniem. W obrębie powiatu wyszkowskiego posiadają
15
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
lokalizację dwa główne zbiorniki wód podziemnych: GZWP nr 221 oraz GZWP nr 215A (wg
Kleczkowskiego).
Pierwszą warstwę wodonośną stanowią wody podskórne na ogół na głębokości do 1 – 5 m,
o zwierciadle swobodnym, bardzo narażone na zanieczyszczenia pochodzące z powierzchni terenu,
w związku z czym praktycznie nieużytkowane. Drugi poziom wodonośny występuje na głębokości
20 – 45 m p.p.t. i stanowią go wody o zwierciadle napiętym, stabilizujące się na głębokości ok. 1 –
10 m. Trzeci poziom wodonośny występuje na głębokości ok. 50 – 60 m p.p.t. i jest najbardziej
zasobny w wodę. Są to wody o zwierciadle napiętym, stabilizujące się na głębokości 1 – 4,5 m.
Lasy i tereny leśne stanowią w powiecie wyszkowskim ok. 33% całkowitej jego
powierzchni i charakteryzują się urozmaiconym składem gatunkowym oraz licznymi stanowiskami
gatunków rzadkich i chronionych (wskaźnik lesistości dla województwa mazowieckiego wynosi
21,9%, dla kraju – 28,5%, dla Europy – 33%). Największy odsetek lasów w strukturze użytkowania
terenu charakteryzuje gminę Brańszczyk, najmniejszy – gminę Somianka. W strukturze
własnościowej lasów na terenie powiatu dominują lasy państwowe ok. 80%.
W strukturze wiekowej drzewostanów w lasach państwowych dominują lasy
w II i III klasie wieku (20 – 60 lat). W lasach prywatnych przeważa drzewostan młody
w II klasie wieku (do 40 lat). Drzewostany powyżej 80 lat zajmują nie więcej niż 10% powierzchni
leśnych. Znaczny odsetek tutejszych lasów stanowi drzewostan nasadzony przez człowieka.
Dominującymi typami siedliskowymi są w obrębie powiatu: bór mieszany świeży, las mieszany
świeży oraz bór świeży.
Funkcje administratora w stosunku do lasów państwowych położonych na terenie powiatu
wyszkowskiego pełnią dwa Nadleśnictwa: Wyszków (po prawej stronie Bugu – obejmuje gminy:
Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka oraz Wyszków) i Drewnica (po lewej stronie Bugu –
obejmuje gminy: Zabrodzie i Wyszków).
3.3. Środowisko społeczno – gospodarcze powiatu
Powiat wyszkowski jest powiatem typowo rolniczym, na strukturę przestrzenną,
którego składają się obszary zurbanizowane miasta Wyszków oraz tereny wiejskie
zróżnicowane pod względem zasobów i wyposażenia.
Sieć osadnicza ma w głównej mierze układ pasmowo – koncentryczny z wykształconym
ośrodkiem regionalnym, jaki stanowi miasto Wyszków oraz ze strefą osadnictwa związanego z osią
16
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
doliny Bugu. Funkcjonuje także pięć lokalnych ośrodków obsługi mieszkańców, tj. miejscowości
gminne: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka oraz Zabrodzie.
Powiat wyszkowski zajmuje powierzchnię 87.752 ha. Zamieszkuje go 73300
mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosi 83,5 osoby/ km2. Powierzchnię oraz liczbę ludności i
gęstość zaludnienia gmin wchodzących w skład powiatu wyszkowskiego przedstawia poniższa
tabela nr 1.
Brańszczyk
Długosiodło
Rząśnik
Somianka
Wyszków
Zabrodzie
POWIAT
Tabela nr 1. Charakterystyka gmin powiatu wyszkowskiego
1.
powierzchnia [ha]
16761
16745
16743
11784
16518
9201
87752
2.
ludność [osoby]
8282
7937
6946
5577
38771
5787
73300
3.
gęstość zaludnienia
[osób/ km2]
49,4
21,2
42
47
234,7
62,9
83,5
Lp.
Charakterystyka
Źródło: dane Urzędów Gmin na dzień 31 grudnia 2012 r.
Pod względem użytkowania powierzchni terenu grunty orne zajmują nieco ponad 40%
powierzchni powiatu wyszkowskiego, zaś łąki i pastwiska – ok. 18%. Lasy oraz tereny leśne
zajmują nieco ok. 33% powierzchni powiatu. Poniższa tabela nr 2 przedstawia użytkowanie terenu
gmin wchodzących w skład powiatu wyszkowskiego.
Tabela nr 2. Użytkowanie terenu gmin powiatu wyszkowskiego
Użytkowanie terenu [%]
Lp.
Gmina
grunty orne
łąki i pastwiska
lasy i tereny
leśne
pozostałe
grunty
1.
Brańszczyk
29,6
15,8
45,8
8,8
2.
Długosiodło
33,7
19,6
41,7
5,0
3.
Rząśnik
34,1
23,3
38,0
4,6
4.
Somianka
60,3
12,8
17,2
9,7
5.
Wyszków
41,6
23,5
22,5
12,4
6.
Zabrodzie
41,7
11,7
29,3
17,3
Źródło: dane Urzędów Gmin na dzień 31 grudnia 2012 r.
17
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Dominującą gałęzią gospodarki na terenie powiatu wyszkowskiego jest rolnictwo.
W produkcji zwierzęcej przeważa hodowla trzody chlewnej i bydła. W strukturze zasiewów
dominują zboża oraz ziemniaki, w mniejszym stopniu rośliny przemysłowe, przede wszystkim
buraki cukrowe. Sady stanowią ok. 2 % ogólnej powierzchni użytków rolnych.
Działalność gospodarczą na terenie powiatu wyszkowskiego prowadzi ponad 6500
podmiotów gospodarczych. W głównej mierze są to podmioty świadczące usługi w zakresie: handlu
(1357 podmiotów), budownictwa (1035 podmiotów), transportu (803 podmioty) i pozarolniczej
działalności produkcyjnej (387 podmiotów). Na terenie powiatu wyszkowskiego dominują małe i
średnie zakłady produkcyjne oraz liczne zakłady usługowe, charakteryzujące się różnym stopniem
oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Do największych przedsiębiorstw na terenie powiatu
zaliczyć należy: CYNKOMET Sp. z o.o., QUAD GRAPHICS Sp. z o.o., CYNKLAK, POMELAC
Sp. z o.o., Ardagh Glass S.A., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo
Produkcyjno – Usługowe POMEL Sp. z o.o., "Jeronimo Martins Dystrybucja" S.A.
Ze względu na niezaprzeczalne walory przyrodnicze i krajobrazowe na terenie powiatu
wyszkowskiego coraz większe znaczenie posiadają usługi okołoturystyczne, związane z rozwijającą
się turystyką pobytową, agro- i ekoturystyką oraz turystyką pieszą, konną i wodną.
3.4. Infrastruktura techniczna powiatu
Przez teren powiatu wyszkowskiego przebiegają następujące odcinki dróg krajowych: nr 8
prowadząca od przejścia granicznego do Czech w Kudowie – Słonem do przejścia granicznego
na Litwę w Budzisku przez Piotrków Trybunalski – Warszawę – Wyszków – Białystok –
Suwałki, jest jedną z głównych szlaków komunikacyjnych między południową a wschodnią
częścią kraju oraz droga nr 62 Strzelno – Radziejów – Włocławek – Płock – Wyszogród –
Nowy Dwór Mazowiecki – Wyszków – Węgrów – Siemiatycze.
Sieć dróg publicznych na terenie powiatu uzupełniają dwie drogi wojewódzkie: nr 618
Gołymin – Pułtusk – Wyszków oraz nr 694 Przyjmy – Brok – granica województwa, a także
drogi powiatowe i gminne.
Niestety nie wszystkie drogi na terenie powiatu posiadają dostosowane parametry
techniczne do normatywu szerokości i korony drogi. Zasadniczym problemem wszystkich dróg
jest ich niedostateczna nośność oraz zły stan nawierzchni lub podbudowy, wymagający ciągłej
modernizacji. Charakterystykę układu komunikacyjnego powiatu oraz gmin wchodzących w skład
powiatu wyszkowskiego prezentują tabela nr 3 i nr 4.
18
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Tabela nr 3. Sieć dróg publicznych w gminach powiatu wyszkowskiego [km]
Ogółem
Drogi
asfaltowe
Kostka
brukowa
Drogi
żwirowe
Drogi
nieutwardzone
Brańszczyk
75,15
45,65
-
29,5
-
2.
Długosiodło
136,43
39,64
-
96,40
-
3.
Rząśnik
172,0
101,3
-
37,0
33,7
4.
Somianka
354,0
28,4
-
18,3
307,3
5.
Wyszków
84,3
31,38
2,63
-
50,29
6.
Zabrodzie
306,36
123,67
-
36,19
146,5
1128,24
370,04
2,63
217,39
537,79
Lp.
Gmina
1.
powiat wyszkowski
Źródło: dane Urzędów Gmin na dzień 31 grudnia 2012 r.
Tabela nr 4. Sieć dróg powiatowych w gminach powiatu wyszkowskiego [km]
1.
Brańszczyk
52,59
Drogi
asfaltowe
49,59
2.
Długosiodło
59,74
45,39
14,35
3.
Rząśnik
53,82
50,74
3,08
4.
Somianka
41,92
37,08
4,84
5.
Wyszków
51,94
45,37
6,57
6.
Zabrodzie
29,17
27,7
1,47
289,18
255,87
33,31
Lp.
Gmina
powiat wyszkowski
Ogółem
Drogi żwirowe
3,0
Źródło: dane Starostwa Powiatowego w Wyszkowie na dzień 31 grudnia 2012 r.
Ze względu na ochronę środowiska oraz jakość funkcjonowania lokalnych społeczności
najistotniejszym elementem infrastruktury technicznej są sieci wodno – kanalizacyjne, których
charakterystykę prezentują poniższe tabele nr 5 i 6.
19
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Zabrodzie
POWIAT
4.
Wyszków
3.
Somianka
2.
długość czynnej sieci wodociągowej
108,35
[km]
liczba przyłączy wodociągowych
2384
[szt.]
procent zwodociągowania gminy
91,69
[%]
średnie zużycie wody z wodociągów
w
gospodarstwach
domowych
44,0
3
[m /mieszk./rok]
Rząśnik
1.
Charakterystyka
Długosiodło
Lp.
Brańszczyk
Tabela nr 5. Charakterystyka sieci wodociągowej w gminach powiatu wyszkowskiego
46,3
142,92
100,2
217,0
99,26
714,03
659
1568
1320
5933
1316
13180
35,0
98,0
97,0
98,0
83,0
-
104,5
34,8
20,0
34,6
35,2
45,5
Źródło: dane Urzędów Gmin na dzień 31 grudnia 2012 r.
POWIAT
5.
ilość ścieków odprowadzanych do
kanalizacji [tys. m3/ rok]
długość sieci kanalizacji sanitarnej
[km]
Zabrodzie
4.
procent skanalizowania gminy [%]
Wyszków
3.
Somianka
2.
długość czynnej sieci kanalizacyjnej
[km]
liczba przyłączy kanalizacyjnych
[szt.]
Rząśnik
1.
Charakterystyka
Długosiodło
Lp.
Brańszczyk
Tabela nr 6. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej w gminach powiatu wyszkowskiego
26,3
21,56
37,15
6,2
83,8
25,17
200,18
1015
434
725
160
2463
425
5222
39,08
16,0
42,82
10,0
71,0
29,4
-
140,9
104,0
86,1
10,0
1335,4
74,3
1750,7
-
0,73
-
-
43,1
0,8
44,63
Źródło: dane Urzędów Gmin na dzień 31 grudnia 2012 r.
Poniższa tabela nr 7 prezentuje krótką charakterystykę gminnych ujęć wody i stacji
uzdatniania wody, zaś tabela nr 8 – krótką charakterystykę gminnych oczyszczalni ścieków,
funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego.
20
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Tabela nr 7. Charakterystyka gminnych stacji uzdatniania wody na terenie powiatu
wyszkowskiego
Nazwa ujęcia/ lokalizacja
Lp.
Wydajność
[m3/ dobę]
Nazwa stacji uzdatniania wody/
lokalizacja
Wydajność
[m3/ dobę]
1.
Udrzyn, gm. Brańszczyk
199,0
Trzcianka, gm. Brańszczyk
481,0
2.
Turzyn, gm. Brańszczyk
200,0
Poręba Średnia, gm. Brańszczyk
352,0
3.
-
-
Dalekie Tartak, gm. Brańszczyk
155,5
4.
-
-
Nowe Budy, gm. Brańszczyk
343,2
5.
-
-
Nowa Wieś, gm. Brańszczyk
402,1
6.
Długosiodło, gm. Długosiodło
1000,0
Długosiodło, gm. Długosiodło
335,0
7.
Chrzczanka
gm. Długosiodło
400,0
Chrzczanka
gm. Długosiodło
160,0
8.
Rząśnik, gm. Rząśnik
265,0
Rząśnik, gm. Rząśnik
265,0
9.
Ochudno, gm. Rząśnik
211,0
Ochudno, gm. Rząśnik
211,0
10. Stary Lubiel, gm. Rząśnik
793,0
Stary Lubiel, gm. Rząśnik
793,0
11. Somianka, gm. Somianka
197,0
Somianka, gm. Somianka
197,0
12. Celinowo, gm. Somianka
186,0
Celinowo, gm. Somianka
186,0
13. Stare Wypychy, gm. Somianka
300,0
Stare Wypychy, gm. Somianka
300,0
14. Wyszków, gm. Wyszków
7920,0
Wyszków, gm. Wyszków
7920,0
Niegów, gm. Zabrodzie
1840,0
Włościańska,
15. -
-
Włościańska,
Źródło: dane Urzędów Gmin na dzień 31 grudnia 2012 r.
Tabela nr 8. Charakterystyka gminnych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu
Rok
uruchomienia
Typ
wyszkowskiego
Przepustowość
maksymalna
[m3/ d]
1993
BIOBLOK – BIS 90
310,0
2377
Udrzynek, gm. Brańszczyk
2003
CBR – FOS
120,0
2000
3.
Kornaciska, gm. Długosiodło
1998
APIS
500,0
3750
4.
Rząśnik, gm. Rząśnik
1996
BIOBLOK – BIS 400
400,0
5830
5.
Somianka Parcele,
gm. Somianka
2000
SBR
300,0
2580
Lp.
Gmina/ Parametry
1.
Brańszczyk, ul.
gm. Brańszczyk
2.
Przyjemna,
21
RLM
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
6.
Rybienko Stare,
gm. Wyszków
1984
mechaniczno –
biologiczna
6000,0
44250
7.
Zabrodzie, ul. Szkolna,
gm. Zabrodzie
1996
BIOBLOK – BIS 100
300,0
2170
Źródło: dane Urzędów Gmin na dzień 31 grudnia 2012 r.
Powyższe
oczyszczalnie
pracują
ze
sprawnością
pozwalającą
osiągnąć
dla
odprowadzanych do środowiska ścieków normy jakości wynikające z zapisów Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.).
Obecnie na terenie powiatu wyszkowskiego nie posiadają lokalizacji czynne składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne (komunalne). Wszystkie gminy powiatu wyszkowskiego w celu
składowania odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców korzystają z usług
składowisk zewnętrznych.
Poniżej przedstawiono listę podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenie na
zbieranie i transport odpadów komunalnych na terenie gmin powiatu wyszkowskiego:
1)
Gmina Brańszczyk

MPK Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07 – 401 Ostrołęka

Usługi Komunalne „KOMGAZ” Mirosław Milczarek, ul. Stefana Okrzei 77A,
07 – 200 Wyszków

PPHU „WTÓRPOL” ZPChr. Leszek Wojteczek, ul. Żurawia 1, 26 – 110 Skarżysko Kamienna
2)
3)
Gmina Długosiodło:

MPK Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07 – 401 Ostrołęka

Błysk – Bis Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, 06 – 200 Maków Mazowiecki

ZGK Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 66, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka

„Czyścioch” Sp. z o.o., ul. Kleeberga 20, 15 – 691 Białystok

Sita Polska Sp. z o.o., ul. Zawodzie 5, 02 – 981 Warszawa
Gmina Rząśnik:

MPK Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07 – 401 Ostrołęka

Błysk – Bis Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, 06 – 200 Maków Mazowiecki

PPH „Czyścioch” Sp. z o.o., ul. Kleeberga 20, 15 – 691 Białystok

Sita Polska Sp. z o.o., ul. Zawodzie 5, 02 – 981 Warszawa
22
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”

Usługi Komunalne „KOMGAZ” Mirosław Milczarek, ul. Stefana Okrzei 77A,
07 – 200 Wyszków

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Czyścioch Bis” Sp. z o.o., ul. Mjr Hubala 18,
Suwałki
4)
5)
6)

WAB – POL, ul. Nagórze 34, 07 – 200 Wyszków

„EKOM” Sp. z o.o., ul. Płytowa 1, Warszawa

„Partner” Dariusz Apelski, ul. Płytowa 1, Warszawa

Usługi Transportowe Krzysztof Grzybowski, ul. Słowicza 13, 07 – 200 Wyszków

Jurant Sp. j., ul. Ossowska 73, Zielonka

PPHU „Batory” Sp. z o.o., ul. Batorego 9, Tłuszcz

„Veolia” Usługi dla środowiska S.A., ul. Kurpiowska 12, Ostrołęka

EKOPARTNER Jacek Suchecki i wspólnicy Sp. J., ul. Kleeberga 20, Białystok

PHU „NORD” Krzysztof Kaczorowski, ul. Bernardyńska 16/48, Warszawa
Gmina Somianka:

MPK Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07 – 401 Ostrołęka

Błysk – Bis Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, 06 – 200 Maków Mazowiecki
Gmina Wyszków:

MPK Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07 – 401 Ostrołęka

Błysk – Bis Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, 06 – 200 Maków Mazowiecki

WAB – POL, ul. Nagórze 34, 07 – 200 Wyszków

REMONDIS KOMUNALNA Sp. z o.o., ul. Tupadzka 7, Drobin
Gmina Zabrodzie:

Usługi Transportowe Krzysztof Grzybowski, ul. Słowicza 13, 07 – 200 Wyszków

JURANT Sp. J. S. Matak, J. Borkowski, ul. Ossowska 73, 05 – 220 Zielonka

PPHU „BATORY” Sp. z o.o., ul. Batorego 9, 05 – 240 Tłuszcz

EKOPARTNER J. Suchecki i wspólnicy Sp. J., ul. Kleeberga 20, 15 – 691 Białystok
W poniższej tabeli nr 9 przedstawiono rodzaje i ilości odpadów zebrane na terenie
poszczególnych gminy w roku 2012 r.
23
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Tabela nr 9. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych na terenie powiatu
wyszkowskiego w 2012 r.
Gmina
Nazwa i kod odpadu zebranego na terenie gminy
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
13,0
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
13,0
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
Brańszczyk
Długosiodło
Rząśnik
Masa
Miejsce unieszkodliwiania
[Mg/rok]
570,5
17,7
15 01 07 – opakowania ze szkła
9,0
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
6,3
19 12 12 – inne odpady
0,4
ex 20 01 10 – odzież
1,6
20 01 10 – odzież
0,8
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
0,9
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
579,7
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane)
komunalne
54,4
odpady
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
8,4
15 01 07 – opakowania ze szkła
4,2
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
6,3
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
1,16
20 03 01- niesegregowane zmieszane odpady
474,63
15 01 02 – opakowania tworzyw sztucznych
14,45
15 01 07 – opakowania ze szkła
7,36
20 03 01 – niesegregowane zmieszane odpady
2,89
20 01 02 – szkło
1,02
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
0,15
20 01 01 – papier
0,10
20 01 39 – tworzywa sztuczne
0,07
19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe
66,0
24
Zakład Usług Komunalnych
„Uskom” Sp. z o.o. w
Mławie, ul. Płocka 102
Sortownia odpadów Błysk
– Bis Sp. z o.o., Maków,
ul. Armii Krajowej 1,
MPK Sp. z o.o., Ławy,
ul. Przemysłowa 45
Sita Radom Sp. z o.o.,
ul. Witosa 76, Radom
Linia sortownicza
„VALVAN”, Skarżysko –
Kamienna, ul. Żurawia 1
Zakład Usług Komunalnych
„Uskom” Sp. z o.o. w
Mławie, ul. Płocka 102
MPK Sp. z o.o., Ławy,
ul. Przemysłowa 45
Dział zagospodarowania
odpadów w Starym
Lubiejewie
MPK Sp. z o.o., Ławy,
ul. Przemysłowa 45
Terra Recykling S.A.
Grodzisk Mazowiecki
MPK Sp. z o.o., Ławy,
ul. Przemysłowa 45
Zakład Usług Komunalnych
„Uskom” Sp. z o.o. w
Mławie, ul. Płocka 102
Krynicki Recykling
Sp. z o. o., Olsztyn,
ul. Iwaszkiewicza 48/23
„WAB-POL” Andrzej
Wójcik, ul. Nadgórze 34,
Wyszków
„BIO - MED.” Sp. z o. o
ul. Olszewskiego 6, Kielce
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Gmina
Nazwa i kod odpadu zebranego na terenie gminy
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane)
komunalne
odpady
Masa
Miejsce unieszkodliwiania
[Mg/rok]
392,3
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
5,0
15 01 07 – opakowania ze szkła
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane)
komunalne
2,5
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane)
komunalne
odpady
odpady
1,2
9,6
Somianka
15 01 07 – opakowania ze szkła
2,7
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
2,2
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane)
komunalne
odpady
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane)
komunalne
odpady
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane)
komunalne
odpady
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane)
komunalne
odpady
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane)
odpady
komunalne
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane)
komunalne
Wyszków
odpady
25,2
1197,38
1217,09
1683,84
3600,44
12,02
10,42
20 01 01 – papier i tektura
34,22
20 01 39 – tworzywa sztuczne
5,73
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
7,04
20 01 01 – papier i tektura
14,9
20 01 01 – papier i tektura
25,69
20 01 02 – szkło
68,8
20 01 39 – tworzywa sztuczne
4,2
20 10 40 – metale
4,5
20 01 02 – szkło
286,98
20 01 39 – tworzywa sztuczne
14,36
20 10 40 – metale
2,3
25
MPK Sp. z o.o., Ławy,
ul. Przemysłowa 45
Remondis Sp. z o. o.,
ul. Zawodzie 16, Warszawa
Sortownia odpadów Błysk
– Bis Sp. z o.o., Maków,
ul. Armii Krajowej 1,
Krynicki Recykling
Sp. z o. o., Olsztyn,
ul. Iwaszkiewicza 48/23
Disani Trade House
Sp. z o.o., ul. Raszyńska 6,
Michałowice
PHU KAJA-EKOSERWIS
Nykola Khomytskyy
ul. Wiklinowa 28 lok.2,
Warszawa
ZUK „Uskom” Sp. z o.o. w
Mławie, ul. Płocka 102
REMONDIS
KOMUNALNA Sp. z o.o.
Tupadzka 7, Drobin
Sortownia odpadów Błysk
– Bis Sp. z o.o., Maków,
ul. Armii Krajowej 1,
MPK Sp. z o.o., Ławy,
ul. Przemysłowa 45
Zakład Gospodarki
Komunalnej, Zakroczym
„WAB-POL” Andrzej
Wójcik, ul. Nadgórze 34,
Wyszków
D.H. Surowce Wtórne Jan
Wołosz, Szwedowy Most 2,
Lelis
METAL-ZBYT Zbigniew
Bryl, Wyszków
Krynicki Recykling
Sp. z o. o., Olsztyn,
ul. Iwaszkiewicza 48/23
Veolia UdŚ, Gliwice,
Szobiszowicka 1
„SKRZAT” Robert
Wrzesiński, Wyszków
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Gmina
Nazwa i kod odpadu zebranego na terenie gminy
20 02 03 – odpadowa masa roślinna
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 03 37 – odpady wielkogabarytowe
25,6
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 200131*
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
Zabrodzie
Masa
Miejsce unieszkodliwiania
[Mg/rok]
Gospodarstwo rolne
19,83
Zdzisław Mróz, Natalin,
ul. Wyszkowska 43
R.
Jeż,
Budy Pobyłkowskie
5,0
1478,87
0,68
OTBS Sp. z o.o., Ostrołęka
ul. Joselewicza 1
Centrum Onkologii
ul. Dr I. Romanowskiej 2,
Bydgoszcz
598,4
7,5
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
6,1
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
17,6
15 01 07 – opakowania ze szkła
8,8
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
1,8
MPK Sp. z o.o., Ławy,
ul. Przemysłowa 45
Źródło: dane Urzędów Gmin na dzień 31 grudnia 2012 r.
3.5. Ochrona przyrody
Powiat wyszkowski charakteryzuje wysoki odsetek obszarów cennych przyrodniczo,
chronionych na podstawie zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).
Na terenie powiatu wyszkowskiego występują następujące formy ochrony przyrody:
pomniki przyrody (tabela nr 10), użytki ekologiczne (tabela nr 11) oraz obszary NATURA 2000
(tabele nr 12 i 13). W granicach administracyjnych powiatu nie występują: parki narodowe, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody oraz zespoły przyrodniczo –
krajobrazowe.
26
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Tabela nr 10. Pomniki przyrody na terenie powiatu wyszkowskiego
Lp.
Ilość
pomników
Gmina
1.
Brańszczyk
10
2.
Długosiodło
1
3.
Somianka
4
4.
Rząśnik
2
5.
Wyszków
15
6.
Zabrodzie
6
Powiat wyszkowski
Rodzaj pomnika
dąb szypułkowy (7), lipa drobnolistna (1), 2 grupy drzew
(dąb szypułkowy – 2, modrzew polski – 2)
dąb szypułkowy
kasztan zwyczajny (2), lipa drobnolistna (1), klon
zwyczajny (1)
topola czarna (1), grupa drzew (modrzew polski – 2)
dąb szypułkowy (10), 4 grupy drzew (dąb szypułkowy –
po 2), grab zwyczajny (1)
dąb szypułkowy (6)
38
Źródło: załącznik do Rozporządzenia nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia
pomników przyrody na terenie powiatu wyszkowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3638)
Tabela nr 11. Użytki ekologiczne na terenie powiatu wyszkowskiego
Lp.
Powierzchnia użytków
ekologicznych [ha]
62,19
Gmina
Liczba użytków
ekologicznych
32
1.
Brańszczyk
2.
Długosiodło
14,48
21
3.
Somianka
4,64
7
4.
Rząśnik
3,36
12
84,67
72
Powiat wyszkowski
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Rozporządzenia Nr 221 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lipca
2001 r. w sprawie wprowadzenia użytków ekologicznych na terenie województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 162, poz. 2403)
Tabela nr 12. Obszary specjalnej ochrony ptaków na terenie powiatu wyszkowskiego
Obszar NATURA 2000
Brańszczyk
Długosiodło
Rząśnik
Somianka
Wyszków
Zabrodzie
powierzchnia [ha]
Dolina Dolnego Bugu
(PLB140001)
4.480,9
-
-
2.582,9
5.248,0
1.102,3
Dolina Liwca (PLB140002)
-
-
-
-
271,5
-
Puszcza Biała (PLB140007)
Dolina Dolnej Narwi
(PLB140014)
9.742,3
10.799,3
9.093,4
834,6
561,5
-
-
604,9
1.176,3
-
-
-
Bagno Pulwy (PLB 140015)
-
2.928,6
1.183,7
-
-
-
RAZEM:
14.223,2
14.332,8
11.453,4
3.417,5
6.081,0
1.102,3
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w
sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.)
27
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Tabela nr 13. Obszary ochrony siedliskowej na terenie powiatu wyszkowskiego
Lp.
1.
Obszar
Gmina
Ostoja Nadbużańska
(PLB140011)
Brańszczyk
Somianka
m. Wyszków
Wyszków
Zabrodzie
2.
Ostoja Nadliwiecka
(PLH140032)
3.
Wydmy Lucynowsko –
Mostowieckie
(PLB140013)
Powierzchnia
[ha]
Typy występujących siedlisk
7.698,112
nadrzeczne zarośla wierzbowe,
starorzecza i inne naturalne zbiorniki
wodne, wydmy śródlądowe z
murawami szczotlichowymi
zalewane muliste brzegi rzek
378,74
lasy łęgowe, głównie łęgi olszowojesionowe Fraxino-Alnetum, liczne
starorzecza, nitrofilne niżowe
nadrzeczne ziołorośla okrajkowe, łąki
rajgrasowe Arrhenatherion elatioris,
śródlądowe ciepłolubne murawy
napiaskowe z klasy Koelerio
glaucae-Corynephoretea canescentis
427,76
suche wrzosowiska oraz wydmy
śródlądowe z murawami
szczotlichowymi
Wyszków
Wyszków
Zabrodzie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
Poniżej przedstawiono mapę (nr 1) obszarów NATURA 2000 na terenie województwa
mazowieckiego.
28
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Mapa nr 1. Lokalizacja obszarów NATURA 2000 na terenie województwa mazowieckiego
Źródło: Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem
perspektywy do 2018 r., Warszawa 2012 r.
29
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
3.6. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
Lasy i tereny leśne stanowiąc w powiecie wyszkowskim ok. 33% całkowitej jego
powierzchni i charakteryzują się urozmaiconym składem gatunkowym oraz licznymi stanowiskami
gatunków rzadkich i chronionych. Największy odsetek lasów w strukturze użytkowania terenu
charakteryzuje gminę Brańszczyk, najmniejszy – gminę Somianka. Powierzchnia lasów i terenów
leśnych w poszczególnych gminach kształtuje się następująco: gmina Brańszczyk – 7679,6 ha,
gmina Długosiodło – 6434,8 ha, gmina Rząśnik – 6353,3 ha, gmina Wyszków – 4842,0 ha, gmina
Zabrodzie – 2076,0 ha oraz gmina Somianka – 1997,6 ha. W strukturze własnościowej lasów na
terenie powiatu dominują lasy państwowe.
Znaczna powierzchnia leśna nie oznacza wysokiej jakości zasobów leśnych. Przeważają
typowe lasy gospodarcze o niezgodnym układzie gatunkowym z siedliskiem i niezbyt wysokich
zasobach biomasy (to ze względu na słabe gleby i mniej korzystne warunki klimatyczno – wodne).
Szczególnie niskie oceny bonitacyjne dotyczą lasów będących własnością prywatną.
W strukturze wiekowej drzewostanów w lasach państwowych dominują lasy
w II i III klasie wieku (20 – 60 lat). W lasach prywatnych przeważa drzewostan młody w II klasie
wieku (do 40 lat). Drzewostany powyżej 80 lat zajmują ok. 10% powierzchni leśnych. Znaczny %
tutejszych lasów stanowi drzewostan nasadzony przez człowieka. Jako relikt dawnych borów w
trudno dostępnych rejonach wideł Narwi i Bugu zachował się jeszcze fragment naturalnego
drzewostanu. W obrębie lasów powiatu wyszkowskiego występują lasy pełniące funkcje
glebochronne i wodochronne oraz lasy na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych
oraz wyłączone drzewostany nasienne. Na obszarze powiatu wyszkowskiego nie posiadają
lokalizacji Leśne Kompleksy Promocyjne.
Dominującymi typami siedliskowymi są w obrębie powiatu: bór mieszany świeży, las
mieszany świeży oraz bór świeży. Cechy klimatu i warunki glebowe sprawiają, że obszar powiatu
leży poza zasięgiem buka, jodły i w zasadzie świerka. Najcenniejszymi drzewostanami na terenie
powiatu są drzewostany sosnowe. Występuje tu cenny rodzimy ekotyp sosny wywodzący swój
rodowód z pierwotnych lasów Puszczy Białej. Gatunkami stanowiącymi istotną domieszkę w lasach
sosnowych są dąb szypułkowy, brzoza, akacja i jarzębina. W podszycie leśnym dominuje jałowiec
pospolity, kruszyna pospolita i leszczyna. Lokalnie występują kępy modrzewia polskiego.
Według Krajowego Programu Zwiększania Lesistości lesistość kraju do roku 2020 ma
wzrosnąć do 30%. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu lesistość powiatu wyszkowskiego
przekraczała już 30% jego powierzchni. W przyjętym przez Samorząd Województwa
30
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Mazowieckiego Programie zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020
określono skalę zalesień w powiecie wyszkowskim na 4.625 ha.
3.7. Racjonalne gospodarowania zasobami wodnymi
Zasoby wód powierzchniowych powiatu wyszkowskiego stanowią zasadniczo wody
płynące i ich starorzecza (wchodzące w skład zlewiska Wisły). Główne zasoby stanowi rzeka Bug z
lewobrzeżnym dopływem rzeką Liwiec. Uzupełnieniem zasobów są rzeka Narew oraz mniejsze
cieki powierzchniowe (charakterystykę przedstawia tabela nr 14), w tym także rowy melioracyjne.
Tabela nr 14. Rzeki i kanały zlokalizowane w granicach powiatu wyszkowskiego
Odbiornik
Długość [km]
14,10
Lp.
Nazwa
1.
Fiszor Środkowy
Bug
2.
Fiszor Prawy
Fiszor Środkowy
8,30
3.
Fiszor Lewy
Fiszor Środkowy
5,96
4.
Ruda
Bug
10,51
5.
Kanał Gostkowo
Narew
0,97
6.
Kanał Zambski
Narew
10,24
7.
Kanał B
Narew
8,00
8.
Prut
Narew
10,69
9.
Tuchełka
Bug
7,95
10.
Struga
Bug
14,28
11.
Rów A
Bug
6,34
12.
Kanał A
Narew
18,35
13.
Wymakracz
Narew
16,50
14.
Kabat
Narew
15,49
Razem:
148,22
Źródło: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Inspektorat Wyszków
Rzeka Bug (III rzędowy lewobrzeżny dopływ Narwi), stanowiąca największy ciek wodny
powiatu wyszkowskiego, w jego obrębie płynie asymetryczną doliną, o płaskim dnie w kierunku
południowo – zachodnim, w której występuje kilka rozległych teras zalewowych. Na swym
prawym brzegu rzeka zbliża się do krawędzi wysoczyzny, powodując jej podcinanie. Długość Bugu
w obrębie powiatu wynosi 68 km po lewej stronie (6 – 74 km) i 52 km po prawej (22 – 74 km).
31
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Bug jest rzeką nieuregulowaną, dziką, stąd też zarówno szerokość jej koryta, jak i
głębokość jest bardzo zmienna i na poszczególnych odcinkach wykazuje znaczne zróżnicowanie.
Poza nurtem rzeka jest płytka. Istnieje tu dużo płycizn i piaszczystych łach, które często zarastają
roślinnością. Powoduje to zmiany biegu rzeki i w konsekwencji odcięcia starego koryta tworzenie
starorzeczy. Z czasem ulegają one zarośnięciu i przekształceniu w pokłady torfu (w czasie
geologicznym). Bug charakteryzuje duża zmienność przepływów, ściśle uzależniona od warunków
pogodowych. Na wiosnę (w okresie tajenia śniegu) i latem (po obfitych deszczach) często zdarzają
się powodzie.
Główny dopływ Bugu na terenie powiatu wyszkowskiego stanowi rzeka Liwiec (gmina
Wyszków), charakteryzująca się płytką, piaszczystą doliną o zmiennej szerokości od ok. 200 m do
kilku kilometrów. Szerokość koryta waha się w granicach od ok. 5 do 50 m. Liwiec uchodzi do
Bugu w rejonie wsi Kamieńczyk.
Rzeka Narew na przestrzeni ok. 15 km stanowi północno – zachodnią granicę powiatu
wyszkowskiego, a szerokość jej doliny w obrębie powiatu waha się od 1,5 km do 3,0 km. Na
pograniczu doliny Narwi usytuowane są gminy Długosiodło i Rząśnik.
Istotny element zasobów wodnych na terenie powiatu wyszkowskiego stanowi także
szereg naturalnych zbiorników i oczek wodnych, wypełniających zagłębienia terenu. Najwięcej z
nich znajduje się w dolinie Bugu, gdzie mają również charakter starorzeczy. Oczka wodne
występują także w obrębie lasów na siedliskach wilgotnych oraz na terenach bagnisk śródleśnych,
które w większości zostały objęte ochroną prawną, jako użytki ekologiczne. Zbiorniki te stanowią
cenny element krajobrazu powiatu, ale przede wszystkim ważne rezerwuary zasobów wodnych.
Wody podziemne na terenie powiatu wyszkowskiego związane są przede wszystkim z
utworami czwartorzędowymi i trzeciorzędowymi oraz kredowymi i jurajskimi. Ze względów
eksploatacyjnych największe znacznie posiada poziom czwartorzędowy, co ma związek z jego
łatwością odnawiania i płytkim występowaniem. W obrębie powiatu posiadają lokalizację dwa
główne zbiorniki wód podziemnych: GZWP nr 221 i GZWP nr 215A (wg Kleczkowskiego).
32
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Mapa nr 2. Główne zbiorniki wód podziemnych na terenie województwa mazowieckiego
Źródło: Program małej retencji dla województwa mazowieckiego, 2008 r.
33
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
GZWP nr 215A to zbiornik porowy, o warstwie wodonośnej w utworach triasowych i
średniej głębokości ujęć ok. 180 m. Ze względu na naturalne zabezpieczenia od wpływów z
powierzchni, nie jest on objęty strefą ochrony, a wpływ działalności człowieka na jakość jego
zasobów można uznać za znikomy. GZWP nr 221 to również zbiornik porowy, lecz o warstwie
wodonośnej w utworach czwartorzędowych, o średniej głębokości ujęć ok. 100 m. Ze względu na
słabą odnawialność jego zasobów wodnych przewiduje się ustanowienie dla niego strefy wysokiej
ochrony (OWO), jednak nie jest to jeszcze możliwe ze względu na brak pełnej dokumentacji.
Jak już wspomniano głównym źródłem wód podziemnych na potrzeby lokalnej ludności są
poziomy wodonośne zlokalizowane w obrębie utworów czwartorzędowych, zbudowane z piasków
różnych frakcji o zróżnicowanej miąższość warstwy wodonośnej, wahającej się w granicach od
kilku do kilkudziesięciu metrów.
Pierwszą warstwę wodonośną stanowią wody podskórne na ogół na głębokości do 1 – 5 m,
o zwierciadle swobodnym, bardzo narażone na zanieczyszczenia pochodzące z powierzchni terenu,
w związku z czym praktycznie nieużytkowane. Drugi poziom wodonośny występuje na głębokości
20 – 45 m p.p.t. i stanowią go wody o zwierciadle napiętym, stabilizujące się na głębokości ok.
1 – 10 m. Wydajność ujęć czerpiących z tego poziomu waha się w granicach 25 – 50 m3/h. Trzeci
poziom wodonośny występuje na głębokości ok. 50 – 60 m p.p.t. i jest najbardziej zasobny w wodę.
Wydajność studni ujmujących wody z tej warstwy waha się w granicach 45 – 70 m3/h. Są to
również wody o zwierciadle napiętym, stabilizujące się na głębokości 1 – 4,5 m.
W przypadku wielu ujęć warstwa wodonośna przykryta jest nadkładem utworów
nieprzepuszczalnych lub słaboprzepuszczalnych (gliny, iły), a więc izolowana od ujemnych
wpływów z powierzchni terenu. Brak jednak pewności co do ciągłości tych utworów.
Na obszarze powiatu wyszkowskiego występuje zagrożenie powodziowe, związane z
obecnością rzek – dotyczy to głównie rzeki Bug na długości 75 km, rzeki Narew na odcinku
15 km oraz rzeki Liwiec na końcowym odcinku. Występujące na terenie powiatu wezbrania
powodziowe zaliczane są do powodzi opadowych oraz roztopowo – zatorowych, przede
wszystkim na rzece Bug. Zjawiska powodziowe występują na przełomie okresu zimowego i
wiosennego, tj. od marca do połowy kwietnia (zagrożenia roztopowe i zatorowe spowodowane
przez szybko topniejące śniegi oraz nasilające się zjawiska lodowe w rzekach) oraz w okresie
letnim, na przełomie czerwca i lipca (spowodowane przez ulewne deszcze).
Prognozowany obszar zalewowy na terenie powiatu wyszkowskiego wynosi ok.
6300 ha, zaś liczba zagrożonych osób to ok. 1400 osób. Poniżej przedstawiono mapę obszarów
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi na terenie województwa mazowieckiego.
34
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Mapa nr 3. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi na terenie województwa
mazowieckiego
Źródło: Program małej retencji dla województwa mazowieckiego, 2008 r.
35
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
3.8. Ochrona powierzchni ziemi
Na obszarze powiatu dominują generalnie gleby słabe, wykształcone na podłożu
piaszczystym w obrębie wysoczyzny. Są to głównie gleby brunatne wyługowane, bielicowe i
pseudobielicowe, miejscami czarne ziemie i gleby szare. Na fragmentach dna doliny Bugu (głównie
w starorzeczach) oraz w obniżeniach dolin bocznych, a także lokalnie w obniżeniach na terasie
nadzalewowej wykształciły się gleby organiczne: torfowe, mające często charakter torfowisk
niskich oraz mady. Gleby płowe i brunatne tworzą przeważnie kompleksy żytnie dobre lub pszenne
dobre, bardzo rzadko bardzo dobre. Gleby bielicowe oraz gleby rdzawe mają bardzo niską
przydatność rolniczą – stanowią głównie kompleks żytni słaby lub żytnio – łubinowy. Gleby
hydromorficzne tworzą przeważnie kompleksy trwałych użytków zielonych.
W powiecie wyszkowskim gleby dobre i średnie (klasy III i IV) stanowią ok. 28%
użytków rolnych, a ich udział w przekroju przestrzennym jest zróżnicowany. Najwyższej jakości
gleby występują na terenie gminy Somianka, najniższej – na terenie gminy Długosiodło. Gleby I i II
klasy bonitacyjnej w powiecie nie występują w ogóle.
Na terenie powiatu wyszkowskiego nie są prowadzone badania jakości gleb gruntów
ornych w ramach monitoringu chemizmu IUNG.
Wśród naturalnych zagrożeń gleb na terenie powiatu wyszkowskiego dominuje: erozja
wietrzna, występująca głównie na obszarach gleb lekkich oraz erozja wodna, występująca głównie
wzdłuż pradolin rzek: Bug i Narew, a w mniejszym stopniu wzdłuż pozostałych cieków.
Na terenie powiatu wyszkowskiego nie udokumentowano osuwisk stanowiących
zagrożenie dla środowiska i lokalnej społeczności.
3.9. Gospodarowanie zasobami geologicznymi
Obszar powiatu wyszkowskiego nie jest obszarem zasobnym w surowce mineralne.
Wynika to z budowy geologicznej terenu i pokrycia utworów trzeciorzędowych grubą warstwą
luźnych
skał
nagromadzonych
w
czasie
zlodowacenia
środkowopolskiego.
Wśród
udokumentowanych złóż surowców mineralnych podstawową grupę stanowią kopaliny pospolite,
do których należą głównie kruszywa, surowce ilaste, piaski. Na podmokłych i zabagnionych
terenach powiatu występują także pokłady torfu o niewielkiej, maksymalnie kilku metrowej
miąższości.
36
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Na terenie powiatu udokumentowane złoża surowców mineralnych o zasobach powyżej
10 tys. ton i 1000 m3 tworzą piaski kwarcowe (złoże w Mostówce, gmina Zabrodzie o zasobach
5,6 mln m3) i piaski szklarskie (złoże także w Mostówce, gmina Zabrodzie o zasobach 8,8 mln m3).
Główne zagrożenie dla środowiska stanowi tzw. „dzika eksploatacja”, która powoduje
nieodwracalne zmiany w naturalnym krajobrazie.
3.10. Poprawa jakości powietrza
Na jakość powietrza atmosferycznego w powiecie wyszkowskim największy wpływ ma emisja
zanieczyszczeń ze źródeł lokalnych oraz napływ zanieczyszczeń terenów ościennych. Wśród lokalnych
źródeł zanieczyszczeń, największy wpływ mają:

emisja punktowa z podmiotów gospodarczych – technologiczna i energetyczna,

emisja powierzchniowa z sektora bytowego – głównie lokalne kotłownie i paleniska domowe,

emisja liniowa z transportu samochodowy,

nielegalne spalanie odpadów (w piecach domowych i innych).
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w
których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. Nr 0, poz. 914) na terenie kraju wydzielono strefy, w
których dokonywane są coroczne badania jakości powietrza. Powiat wyszkowski nie stanowi odrębnej
strefy, lecz wchodzi w skład strefy mazowieckiej (PL1404).
Klasyfikację strefy mazowieckiej (w skład której wchodzi powiat wyszkowski), według
danych zawartych w Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie mazowieckim – raport za
rok 2011, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, 2012 r. prezentują poniższe
tabele nr 15 oraz nr 16.
37
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Tabela nr 15. Klasyfikacja terenu strefy mazowieckiej z uwzględnieniem kryteriów
określonych w celu ochrony zdrowia
Substancja
dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
tlenek węgla
benzen
pył PM10
ołów
As (PM10), Cd (PM10), Ni (PM10)
B/a/P (PM10)
ozon (O3)
poziom docelowy
Symbol klasy dla obszaru strefy nie
obejmującego obszarów ochrony
uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów
uśredniania stężeń
A
A
A
A
C
A
A
C
A
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim – raport za rok 2011. Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska, Warszawa 2012 r.
Tabela nr 16. Klasyfikacja terenu strefy mazowieckiej z uwzględnieniem kryteriów określonych
w celu ochrony roślin
Symbol klasy dla
obszaru strefy
Substancja
dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
ozon (AOT40)*
poziom docelowy
A
A
A
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim – raport za rok 2011. Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska, Warszawa 2012 r.
Biorąc pod uwagę charakter zagospodarowania powiatu wyszkowskiego, stopień jego
uprzemysłowienia, moc i rozmieszczenie źródeł zanieczyszczenia powietrza oraz wysoką lesistość
(mimo zakwalifikowania strefy mazowieckiej do klasy C dla B/a/P (PM10) oraz ozonu (O3)) stan
sanitarny powietrza atmosferycznego na terenie powiatu określić należy jako dobry.
Wśród największych emitorów zanieczyszczeń do powietrza na terenie powiatu
wyszkowskiego wymienić należy:
1)
ARDAGH GLASS WYSZKÓW S.A., miasto Wyszków, ul. Zakolejowa 23,
2)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 4.
3)
Zakład Prefabrykacji Elementów Betonowych w m. Gaj, gmina Zabrodzie – LINK EUROPA
A. Jastrząb, K. Jastrząb, gmina Wesoła, ul. Konopnickiej 2,
4)
„ROLSTAL PAWŁOWSKI”, J. Pawłowski, Ostrów Mazowiecka, ul. Różańska 45, Filia w
Wyszkowie, miasto Wyszków, ul. Przemysłowa 3,
38
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
5)
CRT Sp. z o.o. ul. Pułtuska 120, miasto Wyszków,
6)
MASARNIA – PLEWKI Tadeusza Żebrowskiego, Plewki 23, gmina Długosiodło,
7)
Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Spółka z o.o., ul. Brokowska 37, Ostrów
Mazowiecka – wytwórnia mas bitumicznych w m. Trzcianka, gmina Brańszczyk,
8)
„TADEX” Tadeusz Wiśniewski, Turzyn 108, gmina Brańszczyk – linia uboju bydła,
9)
Zakłady Mięsne Somianka, Andrzej Ruciński, Somianka 88, gmina Somianka,
10)
Krematorium Wyszków, ul. Pułtuska 177, miasto Wyszków.
Na terenie powiatu wyszkowskiego odnawialne źródła energii wykorzystywane są w
sposób znikomy – w głównej mierze przez osoby prywatne w postaci kolektorów słonecznych,
służących do podgrzewania wody w budynkach mieszkalnych. Na potrzeby c.o. kolektory
słoneczne na terenie powiatu zainstalowane zostały w Kościele Parafialnym w Brańszczyku, gmina
Brańszczyk. Ponadto w latach programowania niniejszego Programu ochrony środowiska gmina
Somianka planuje instalację kolektorów słonecznych z przeznaczeniem do ogrzewania obiektów
gminnych, np. szkół, ośrodka zdrowia.
Według danych Programu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla
Województwa Mazowieckiego, 2006 r. teren powiatu wyszkowskiego:

nie stanowi obszaru preferowanego dla rozwoju biogazowni,

nie stanowi obszaru preferowanego dla rozwoju energetyki geotermalnej,

nie stanowi obszaru preferowanego dla rozwoju energetyki wiatrowej.
Według Programu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla
Województwa Mazowieckiego, 2006 r. teren powiatu wyszkowskiego jest preferowany dla rozwoju
energetyki na bazie biomasy stałej. Potencjał energetyczny powiatu kształtuje się następująco:

z drewna z lasów – 104.662 GJ/ rok,

z sadów – 179 GJ/ rok,

z drewna odpadowego z dróg i miejskich terenów zurbanizowanych – 5.894 GJ/ rok.
3.11. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
Nieracjonalna gospodarka zasobami wodnymi oraz wykorzystywanie cieków wodnych jako
odbiorników ścieków powoduje, że wody powierzchniowe są najsilniej przekształconym i
zdegradowanym elementem środowiska naturalnego w naszym kraju, także w powiecie wyszkowskim.
39
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Rzeka Bug, według danych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, należy do najbardziej
zanieczyszczonych rzek na terenie województwa mazowieckiego.
Główne
źródła
zanieczyszczenia
wód
powierzchniowych
na
terenie
powiatu
wyszkowskiego stanowią: ścieki komunalne i przemysłowe, spływy powierzchniowe z terenów
rolniczych (zawierające nawozy mineralne i organiczne oraz środki ochrony roślin) oraz terenów
komunikacyjnych, nielegalne zrzuty nieoczyszczonych ścieków oraz wody opadowe (wprowadzające
do wód zanieczyszczenia przemysłowe z atmosfery oraz spływające z terenów zurbanizowanych), a
także naturalne procesy hydrogeochemiczne w dolinach rzek (np. rozkładu materii organicznej,
wietrzenia skał podłoża geologicznego).
Przy rozpatrywaniu stanu czystości wód rzeki Bug istotne znaczenie ma wpływ
transgranicznego transportu zanieczyszczeń, pochodzących z powiatów przez które ta rzeka
przepływa. Głównymi źródłami zanieczyszczenia są miasta: Strzyżów, Włodawa, Drohiczyn.
Rzekami, które doprowadzają do Bugu znaczne ładunki zanieczyszczeń są: Huczwa, Uherka
odprowadzająca ścieki z Chełmna, Toczna oraz Cetynia niosąca ścieki z Sokołowa Podlaskiego.
Poniżej Wyszkowa pośrednimi źródłami zanieczyszczenia są rzeki: Liwiec, Rządza i jej dopływ
Cienka (odbiornik ścieków komunalno – przemysłowych z miasta Tłuszcz).
Ponadto na długim odcinku Bug jest rzeką graniczną i stanowi odbiornik dużych ilości,
wysoko obciążonych ścieków z Ukrainy. Bezpośrednio do rzeki Bug bądź do jej dopływów
spływają ścieki z okręgu przemysłowego z wieloma kopalniami i zakładami przemysłowymi, co
powoduje, że wody Bugu dopływają do granic Polski już znacznie zanieczyszczone.
Przebieg rzek Narew i Liwiec na terenie powiatu wyszkowskiego jest krótki,
a jakość ich wód związana jest głównie ze zrzutami ścieków z poza terenu powiatu wyszkowskiego
– w przypadku Narwi z powiatów ostrołęckiego i pułtuskiego, a w przypadku Liwca z powiatu
siedleckiego.
Monitoring wód powierzchniowych prowadzony jest obecnie w jednolitych częściach wód
powierzchniowych (JCW), z których każda oznacza oddzielny i znaczący element wód
powierzchniowych, taki jak: jezioro, sztuczny zbiornik wodny, strumień, rzeka lub ich części.
W poniższych tabelach nr 17 i nr 18 przedstawiono wyniki ostatnich dostępnych badań
monitoringowych dla jednolitych części wód powierzchniowych, w punktach pomiarowych
położonych na terenie powiatu wyszkowskiego oraz w jego najbliższym sąsiedztwie.
Ponadto w tabeli nr 19 przedstawiono zestawienie oczyszczalni ścieków eksploatowanych
na terenie powiatu wyszkowskiego.
40
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Ocena – elementy
fizykochemiczne *
Ocena – substancje
szczególnie szkodliwe *
Ocena – elementy
hydromorfologiczne *
Stan/ potencjał
ekologiczny
Stan chemiczny *
Stan ogólny wód
191,4/
163,2
4
3
1
0
słaby
1
zły
Barcice
15,2
4
3
1
0
słaby
1
zły
Kamieńczyk,
Paplin
0,5
3
3
1
0
umiarkowany
1
zły
Dyszobaba
119,7
1
3
0
0
umiarkowany
0
zły
Nowy Dwór
Maz.
3,1
2
3
1
0
umiarkowany
1
zły
0
b.d.
słaby
0
zły
umiarkowany
stan
poniżej
dobrego
zły
umiarkowany
0
zły
Ocena – elementy
biologiczne *
Kózki;
Frankopol
Nazwa punktu
pomiarowo
– kontrolnego
Kod jednolitej części
wód
Nazwa części wód
Tabela nr 17. Zestawienie ocen jednolitych części wód powierzchniowych w latach 2008 – 2009
Km
2008 r.
PLRW20002126699
PLRW20002126699
PLRW200019266899
PLRW20002126599
PLRW20002169
Bug od granicy RP w
Niemirowie do ujścia
Bug od granicy RP w
Niemirowie do ujścia
Liwiec od dopływu z
Zalesia do ujścia
Narew od Omulwi do
zbiornika Dębe
Narew od Zalewu
Zegrzyńskiego do ujścia
2009 r.
PLRW20002126699
Bug od granicy RP w
Niemirowie do ujścia
Frankopol
163,2
4
PLRW200019266899
Liwiec od dopływu z
Zalesia do ujścia
Paplin
0,5
3
PLRW20002126599
Narew od Omulwi do
zbiornika Dębe
Dyszobaba
119,7
1
Źródło: Monitoring rzek w 2008 r. i Monitoring rzek w 2009 r., www.wios.warszawa.pl
41
stan
poniżej
dobrego
stan
poniżej
dobrego
stan
poniżej
dobrego
dobry
0
b.d.
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Tabela nr 18. Zestawienie ocen jakości wód płynących będących środowiskiem życia w warunkach naturalnych w latach 2008 – 2009
Rzeka
Nazwa punktu
pomiarowo
– kontrolnego
Km
Gmina
Powiat
Klasa
ogólna
Wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które zadecydowały
o jakości rzek w poszczególnych punktach pomiarowych
nazwa wskaźnika
stężenie
jednostka
średnioroczne
maksymalne
minimalne
mg O2/l
mg N/l
mg NO2/l
mg PO4/l
mg HOCl/l
mg O2/l
mg N/l
mg NH3/l
mg NO2/l
mg PO4/l
mg HOCl/l
mg O2/l
mg N/l
mg NH3/l
mg NO2/l
mg PO4/l
mg HOCl/l
mg Cu/l
mg N/l
mg NH3/l
mg NO2/l
mg PO4/l
mg HOCl/l
mgNH3/l
mgNO2/l
mgP/l
mgHOCl/l
4,25
0,248
0,078
0,646
0,015
4,55
0,751
0,0314
0,048
0,651
0,0196
4,35
0,726
0,0292
0,05
0,628
0,0204
0,0124
0,591
0,0154
0,033
0,375
0,0171
0,0112
0,022
0,128
0,0903
11,0
0,966
0,148
1,226
0,015
9
1,33
0,12
0,076
0,920
0,05
8
1,32
0,11
0,076
0,950
0,045
0,1258
0,92
0,033
0,053
0,950
0,037
0,045
0,039
0,21
0,222
2,0
0,05
0,016
0,30
0,015
2
0,38
0,0013
0,013
0,398
0,011
1,9
0,37
0,0011
0,013
0,368
0,011
0,001
0,39
0,0017
0,013
0,175
0,011
0,0004
0,007
0,08
0,013
2008 r.
Bug
Kózki
191,4
Sarnaki
łosicki
non
Bug
Wyszków
33,0
Wyszków
wyszkowski
non
Bug
Barcice
15,2
Somianka
wyszkowski
non
Narew
Dyszobaba
119,7
Różan
makowski
non
Narew
Pułtusk
63,0
Pułtusk
pułtuski
non
BZT5
azot amonowy
azotyny
Fosfor ogólny
chlor całk. poz.
BZT5
azot amonowy
niezjon. amoniak
azotyny
fosfor ogólny
chlor całk. pozostały
BZT5
azot amonowy
niezjon. amoniak
azotyny
fosfor ogólny
chlor całk. pozostały
miedź
azot amonowy
niezjon. amoniak
azotyny
fosfor ogólny
chlor całk. pozostały
niezjon. amoniak
azotyny
fosfor ogólny
chlor całk. poz.
42
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Narew
Nowy Dwórpowyżej ujścia do
Wisły
Liwiec
Liw
3,1
Nowy
Dwór
Maz.
nowodworski
non
52,8
Liw
węgrowski
non
Bug
Frankopol
163,2
Repki
sokołowski
non
Liwiec
Kamieńczyk
0,5
Wyszków
wyszkowski
non
azot amonowy
niezjon. amoniak
azotyny
fosfor ogólny
chlor całk. poz.
azotyny
fosfor ogólny
chlor całk. poz.
2009 r.
tlen rozp.
BZT5
azotyny
fosfor ogólny
chlor całk. poz.
tlen rozp.
BZT5
azotyny
fosfor ogólny
chlor całk. poz.
mgN NH4/l
mgNH3/l
mgNO2/l
mgP/l
mgHOCl/l
mg NO2/l
mg PO4/l
mg HOCl/l
0,221
0,0122
0,098
0,172
0,087
0,064
0,367
0,015
0,79
0,094
0,663
0,23
0,182
0,082
0,668
0,015
0,025
0,0004
0,033
0,11
0,015
0,033
0,075
0,015
mg O2/l
mg O2/l
mg NO2/l
mg PO4/l
mg HOCl/l
mg O2/l
mg O2/l
mg NO2/l
mg PO4/l
mg HOCl/l
10,692
5,25
0,055
0,957
0,015
9,927
3,818
0,102
0,934
0,015
17,1
13,0
0,082
4,782
0,015
12,7
10,0
0,492
5,364
0,015
1,86
1,0
0,033
0,307
0,015
5,83
1,0
0,016
0,273
0,015
Źródło: Monitoring rzek w 2008 r. i Monitoring rzek w 2009 r., www.wios.warszawa.pl
Wyjaśnienia:
1)
Ocena elementów biologicznych: cyfry 1 - 5 odpowiadają klasom z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r..; b.d. – brak wyników pomiarów
wskaźników biologicznych (od listopada 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych – Dz. U. Nr 257, poz. 1545)
2)
Ocena elementów fizykochemicznych: cyfry 1 - 2 odpowiadają klasom z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych – Dz. U. Nr 162, poz. 1008 (uchylony)
3)
Ocena substancji szczególnie szkodliwych ujętych w załączniku 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 sierpnia 2008 r.; 0 - oznacza brak przekroczeń, 1 - oznacza
przekroczenia, b.d. – brak wyników pomiarów
4)
Ocena elementów hydromorfologicznych. Ze względu na brak danych elementy hydromorfologiczne zostały pominięte przy ocenie stanu/potencjału ekologicznego.
5)
Stan chemiczny: wyniki oceny stanu chemicznego JCW. Ocena substancji priorytetowych ujętych w załączniku 8 rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 sierpnia 2008 r.;
0 – oznacza stan dobry, 1 - oznacza nie osiągający stanu dobrego
43
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Tabela nr 19. Wykaz komunalnych i innych oczyszczalni ścieków eksploatowanych na terenie powiatu wyszkowskiego w 2011 r.
Lp.
1.
Zarządzający
Zakład Gospodarki
Komunalnej w
Brańszczyku
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zakład Gospodarki
Komunalnej w
Długosiodle
Zakład Gospodarki
Komunalnej w
Rząśniki
Ośrodek
Doskonalenia Kadr
Służby Więziennej
w Popowie
Ośrodek
Charytatywno –
Szkoleniowy
CARITAS Diecezji
Płockiej w Popowie
Letnisko
Zakład Gospodarki
Komunalnej w
Somiance
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z
o.o. w Wyszkowie
PPHU MLEKS Sp.
z o.o. w Wyszkowie
Typ i rodzaj
oczyszczalni
Lokalizacja
Odbiornik/ km
Maksymalna
przepustowość
[m3/d]
Średnia
przepustowość
[m3/d]
RLM
Ilość
ścieków w
m3/d
Ilość ścieków
w dam3/rok
biologiczna z
podwyższony
usuwaniem
biogenów
Brańszczyk, gm.
Brańszczyk
rów
melioracyjny/
Bug/ 47,2
310,0
220,0
2377
298,0
109,0
biologiczna
Udrzynek, gm.
Brańszczyk
Tuchełka/ 2,3/
Bug
261,0
120,0
2000
150,0
55,0
biologiczna z
podwyższony
usuwaniem
biogenów
Kornaciska,
gm. Długosiodło
Wymakracz/
9,62/ Narew/
104,1
550,0
500,0
3750
306,0
112,0
biologiczna
Rząśnik,
gm. Rząśnik
rów
melioracyjny/
Narew/ 81,0
400,0
350,0
5830
243,8
89,0
biologiczna
Popowo,
gm. Somianka
rów
melioracyjny/
Bug/ 12,0
200,0
85,0
1000
39,0
14,0
biologiczna
Popowo,
gm. Somianka
drenaż
odcieków
100,0
50,0
300
6,31
2,3
Somianka,
gm. Somianka
rów
melioracyjny/
Bug/ 17,0
300,0
b.d.
2580
71,23
26,0
Wyszków,
gm. Wyszków
Bug/ 30,0
6000,0
4500,0
44250
3682,0
1344,0
Wyszków,
gm. Wyszków
Struga/ Bug
100,0
b.d.
b.d.
23,0
8,42
biologiczna z
podwyższony
usuwaniem
biogenów
biologiczna z
podwyższony
usuwaniem
biogenów
biologiczna
44
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Lp.
10.
11.
12.
Zarządzający
Dom Pomocy
Społecznej dla
Dzieci „FISZOR”
Dom Pomocy
Społecznej dla
Dzieci w Niegowie
Gmina Zabrodzie
Typ i rodzaj
oczyszczalni
Lokalizacja
biologiczna
Gaj,
gm. Zabrodzie
biologiczna
Niegów,
gm. Zabrodzie
biologiczna z
podwyższony
usuwaniem
biogenów
Zabrodzie,
gm. Zabrodzie
Odbiornik/ km
rów
melioracyjny/
Fiszor
rów
melioracyjny/
Fiszor
Fiszor/ Bug/
22,4
Maksymalna
przepustowość
[m3/d]
Średnia
przepustowość
[m3/d]
RLM
Ilość
ścieków w
m3/d
Ilość ścieków
w dam3/rok
120,0
100,0
150
22,65
8,27
100,0
65,0
b.d.
23,08
8,42
300,0
200,0
2170
202,0
74,0
Źródło: Wykaz oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych eksploatowanych na obszarze województwa mazowieckiego (stan na 31.12.2011 r.) www.wios.warszawa.pl
45
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Na terenie powiatu wyszkowskiego źródłem zanieczyszczenia wód gruntowych oraz
podziemnych mogą być: depozycja zanieczyszczeń z powietrza na powierzchni terenu oraz naturalne
procesy biologiczno – chemiczne, zachodzące w powierzchniowej warstwie profilu glebowego. Ponadto
zagrożeniem są przekształcenia powierzchni terenu i niekontrolowana produkcja rolnicza i hodowlana.
Należy pamiętać, że jakość wód gruntowych, a przez to pośrednio poziomów podziemnych, może być
zagrożona poprzez:

nieprawidłową gospodarkę wodno – ściekową,

braki w sieci kanalizacyjnej,

niezabezpieczone studnie kopane,

nieszczelne zbiorniki bezodpływowe,

dzikie składowiska odpadów.
Powiat wyszkowski zlokalizowany jest w obrębie dwóch jednolitych części wód
podziemnych. Są to: JCWPd 54 i JCWPd 55. Poniższe mapy obrazują ich lokalizację.
46
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Mapa nr 4. Lokalizacja jednolitej części wód podziemnych nr 54
Źródło: http://www.psh.gov.pl/publikacje/Jcwpd
47
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Mapa nr 5. Lokalizacja jednolitej części wód podziemnych nr 55
Źródło: http://www.psh.gov.pl/publikacje/Jcwpd
48
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Poniżej, w tabeli nr 20, przedstawiono ostatnie dostępne wyniki badania jakości wód
podziemnych wykonane na terenie powiatu wyszkowskiego.
Nr
otworu
Miejscowość
1020
Brańszczyk
Stratygrafia
Tabela nr 20. Ocena jakości wód podziemnych w roku 2007 i roku 2010
Głębokość
do stropu
warstwy
JCWPd
Klasa
wód
w
roku
2007
Q
55,3
54
III
Wskaźniki w
zakresie stężeń
odpowiadających
wodzie o niskiej
jakości
Klasa
wód
w
roku
2010
Wskaźniki w
zakresie stężeń
odpowiadających
wodzie o niskiej
jakości
Fe
III
-
Źródło: Monitoring jakości wód podziemnych w województwie mazowieckim w 2010 r., www.wios.warszawa.pl
Na terenie powiatu wyszkowskiego nie zidentyfikowano obszarów szczególnie narażonych
na zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego (OSN).
3.12. Racjonalna gospodarka odpadami
Obecnie jedno z największych zagrożeń dla środowiska naturalnego stanowią odpady,
będące wytworem człowieka i stanowiące formę nieprzydatną w miejscu i czasie ich powstania.
Większość z nich jest wysoce uciążliwa i toksyczna dla środowiska przyrodniczego. Głównym
źródłem powstawania odpadów na terenie powiatu wyszkowskiego są gospodarstwa domowe,
obiekty użyteczności publicznej oraz zakłady usługowo – produkcyjne.
Największymi wytwórcami odpadów, niebezpiecznych, jak i innych niż niebezpieczne, na
terenie powiatu wyszkowskiego są poniższe podmioty:

Ardagh Glass S.A., Zakład w Wyszkowie, ul. Zakolejowa 23, miasto Wyszków,

CRT Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, miasto Wyszków,

„ROLSTAL PAWŁOWSKI”, J. Pawłowski, Ostrów Mazowiecka, ul. Różańska 45, Filia w
Wyszkowie, miasto Wyszków, ul. Przemysłowa 3,

Horizont Rolos Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 2, miasto Wyszków,

Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. ul. Żniwna 5, Kostrzyn, Centrum Dystrybucyjne w
Wyszkowie ul. Leśna 33, miasto Wyszków,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „BIAS” Sp. z o.o., ul. Zawodowa 32,
Warszawa, stacja paliw płynnych, ul. Warszawska 1, miasto Wyszkowie,

„BAJ-PROS EKO” Sp. z o.o. ul. Pułtuska 120, miasto Wyszków,
49
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”

Krynicki Recykling S.A. ul. Iwaszkiewicza 48/23, Olsztyn – instalacja ul. Zakolejowa 23,
miasto Wyszków,

BOG – MAR Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marek Rakowski, Kręgi Nowe 21A,
gmina Wyszków,

TTS TRANS Tomasz Stalmach, ul. Graficzna 1, miasto Wyszków,

„TWAR” Twardowski Spółka Jawna, Nowe Kozłowo 3, gmina Somianka,

Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe „ROTRANS” Sp. z o.o. Tadeusz Paweł Rojek,
ul. Odnowy 2, miasto Wyszków,

„POMELAC” Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, miasto Wyszków,

GRAFICO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Centrum Poligraficzno-Logistycznego w
Wyszkowie, ul. Pułtuska 120,

„HAJAN-TRANS” s.c., Piątnica, Jeziorko 43 – warsztat w Wyszkowie, ul. Zakolejowa 11,

TB TRUCK & TRAILER SERWIS Sp. z o.o. Al. Katowicka 40, Wolica, Nadarzyn, Oddział
Wyszków, ul. Sienkiewicza 26,

Polski Transport Międzynarodowy Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, miasto Wyszków,

TI Poland Sp. z o.o., Zakład w Wyszkowie, ul. I AWP 130A, miasto Wyszków.
W poniższej tabeli nr 21 przedstawiono najważniejsze podmioty gospodarcze prowadzące
na terenie powiatu wyszkowskiego działalność w zakresie odzysku odpadów.
Tabela nr 21. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odzysku odpadów
Lp.
Podmiot gospodarczy
Odpady poddawane odzyskowi
1.
BTB Sp. z o.o., ul. Leśna 10,
Wyszków
2.
EKO-RECYKLING Andrzej
Szulc ul. Bursztynowa 16,
Wyszków
3.
Krynicki Recykling S.A.
ul. Iwaszkiewicza 48/23, Olsztyn
10 01 02 – popioły lotne z węgla
10 01 17 – popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
16 01 22 – inne niewymienione elementy
16 01 99 – inne niewymienione odpady
16 02 16 – elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione
w 16 02 15
17 02 03 – tworzywa sztuczne
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 – aluminium
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10
19 01 99 – inne niewymienione odpady
19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma
10 11 10 – odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż
wymienione w 10 11 09
10 11 12 – szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
15 01 07 – opakowania ze szkła
16 01 20 – szkło
17 02 02 – szkło
19 12 05 – szkło
20 01 02 – szkło
50
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Lp.
4.
5.
6.
Podmiot gospodarczy
„TRANS-ROL” Usługi
Transportowe i Rolnicze
Agnieszka Powierża,
Choszczowe 14, gmina Zabrodzie
GEOTRADE Sp. z o.o.
ul. Trzebnicka 88/1 A, Wrocław,
instalacja w Wyszkowie,
ul. Przemysłowa 4
Zakład Produkcyjno-HandlowoBudowlany, Eugeniusz
Kurpiewski, Wyszków,
ul. Leśna 1
7.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
Handlowo – Usługowe POL-SET
Kazimierz Tadeusz Trętowski
ul. Leśna 3, Wyszków
8.
„MADEK” Marek Spodek
ul. 11 Listopada 43/35, Wyszków
Odpady poddawane odzyskowi
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione
w 17 01 06
17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 05 03* – gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje
niebezpieczne
17 05 05* – urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony
substancjami niebezpiecznymi
10 01 02 – popioły lotne z węgla
10 01 17 – popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
02 01 04 - odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań),
04 02 09 - odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane,
elastomery, plastomery)
07 02 13 - odpady tworzyw sztucznych
15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 05 - opakowania wielomateriałowe
15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 09 - opakowania z tekstyliów
16 01 19 - tworzywa sztuczne
17 02 03 - tworzywa sztuczne
19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma
20 01 39 - tworzywa sztuczne
10 01 02 – popioły lotne z węgla
10 01 17 – popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
Źródło: dane Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
Ponadto na terenie powiatu wyszkowskiego funkcjonują trzy stacje demontażu pojazdów
(Jolanta Glinka „STAL-MET”, ul. I Armii Wojska Polskiego140A, Wyszków; Tadeusz Ruszczak
„TADEX”, ul. Stolarska 6, Wyszków; Tomasz Stefaniuk, Beata Maria Stefaniuk AUTO-KASACJA
„DAST” s.c. Skuszew, ul. Łochowska 34, Wyszków) oraz jeden zakład zagospodarowania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Tadeusz Ruszczak „TADEX”, ul. Stolarska 6, Wyszków).
3.13. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym
Hałas, rozumiany jako każdy uciążliwy, przeszkadzający i szkodliwy dźwięk jest jednym z
bardziej istotnych czynników determinujących jakość środowiska. Powszechność występowania
hałasu powoduje wiele negatywnych skutków, szczególnie dla jakości życia i zdrowia człowieka.
Na terenie powiatu wyszkowskiego, hałas występujący w środowisku można podzielić na
dwie główne kategorie: hałas przemysłowy (pochodzący od urządzeń i instalacji przemysłowych)
oraz hałas komunikacyjny (drogowy i kolejowy).
51
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Hałas komunikacyjny (drogowy) na terenie powiatu, może stanowić poważny problem dla
obszarów zurbanizowanych, a w szczególności dla zabudowy mieszkaniowej. Warunkiem
zachowania właściwego standardu akustycznego w budynkach zlokalizowanych w strefach
oddziaływania tras komunikacyjnych jest wprowadzenie zabezpieczeń akustycznych.
Kolejne podstawowe źródło hałasu związane jest z działalnością produkcyjną człowieka.
Hałas wytwarzany przez środki produkcji występuje zarówno w obiektach przemysłowych, jak też i
na zewnątrz, przenikając do otoczenia z niedostatecznie izolowanych hal przemysłowych lub nie
izolowanych i nie wyciszonych maszyn.
Na obszarach o korzystnej sytuacji akustycznej należy podejmować przede wszystkim
działania prewencyjne celem niedopuszczenia do pogorszenia parametrów hałasu. Należy przy tym
stosować metody planistyczne poprzez wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego zapisów dotyczących ochrony przed hałasem, a także poprzez wyznaczanie stref
ograniczonego użytkowania wokół zakładów przemysłowych, szlaków komunikacyjnych i innych
obiektów, gdzie przekraczane są progowe wartości poziomu hałasu.
Ograniczanie istniejącego hałasu polega w głównej mierze na wyciszeniu jego źródeł, a
więc np. na modernizacji technologii w przemyśle celem zmniejszenia hałaśliwości wytwarzanych
wyrobów. Dopiero w przypadkach trudności technicznych w wyciszaniu źródła hałasu podejmować
należy prace ograniczające jego rozprzestrzenianie się w środowisku. Wykonuje się wówczas
osłony, ekrany (w tym z wykorzystaniem zieleni wysokiej i niskiej) lub dokonuje zmian
konstrukcyjnych w budowie obiektów pozostających w strefie oddziaływania źródeł hałasu.
Na terenie powiatu wyszkowskiego brak jest stałego punktu monitoringu emisji hałasu do
środowiska, w związku z czym ocena zagrożenia środowiska w tym zakresie nie jest możliwa.
W 2011 r. w Wyszkowie przy ul. Pułtuskiej 66 równoważny poziom dźwięku dla pory dnia
i nocy dla hałasu drogowego wynosił LAeqD = 68,1 dB i LAeqN = 63,9 dB. W obydwu
przypadkach zostały przekroczone wartości dopuszczalne (odpowiednio 60 dB i 50 dB). Na dzień
sporządzenia niniejszego dokumentu brak informacji o podjęciu przez zarządcę drogi działań
zmierzających do zmiany tego stanu.
Obecnie żaden z zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie powiatu
wyszkowskiego nie posiada decyzji stwierdzające przekroczenie emisyjnych norm hałasu.
Decyzję określającą dopuszczalny poziom hałasu (dnia 12.10.2011 r.) Starosta Powiatu
Wyszkowskiego wydał dla trójstanowiskowej, samoobsługowej, bezdotykowej myjni pojazdów,
usytuowanej na działce nr ew. 3538 w Wyszkowie, przy ul. 11 Listopada 28, należącej do firmy
EuroCarWash.pl s.c. Paweł Turek, Konrad Turek, Adam Podgórny, z siedzibą w Wyszkowie
ul. Geodetów 58/13.
52
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Promieniowanie niejonizujące uważa się obecnie za jedno z
poważniejszych
zanieczyszczeń środowiska. Powstaje ono w wyniku działania zespołów sieci i urządzeń
elektrycznych będących w powszechnym użyciu (kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe,
komputery, telewizory, lodówki itp.), urządzeń elektromedycznych do badań diagnostycznych i
zabiegów fizykochemicznych, jak również stacji nadawczych, urządzeń energetycznych,
telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych.
Do najważniejszych czynników mających wpływ na oddziaływanie promieniowania
elektromagnetycznego na zdrowie człowieka (tzw. parametrów pola) należą: odległość od źródła
promieniowania, natężenie pola elektromagnetycznego i czas przebywania w tym polu (tzw. czas
ekspozycji). Pola elektromagnetyczne w przeciwieństwie do wielu fizycznych czynników
środowiska, jak np. hałas, nie są z reguły rejestrowane przez zmysły człowieka, co pomniejsza
świadomość występującego w związku z nimi zagrożenia. Ponadto, brak jest stałego monitoringu w
zakresie elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, co uniemożliwia ocenę stopnia
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wokół obiektów i urządzeń będących jego źródłem.
Na
terenie
powiatu
wyszkowskiego
nie
są
prowadzone
badania
emisji
pól
elektromagnetycznych do środowiska, w związku z czym ocena ich wpływu na stan środowiska
oraz jakość życia lokalnej społeczności nie jest możliwa.
W tabeli nr 22 przedstawiono lokalizację na terenie powiatu wyszkowskiego ważniejszych
źródeł emisji promieniowania elektromagnetycznego.
Tabela nr 22. Ważniejsze źródła emisji pól elektromagnetycznych na terenie powiatu
wyszkowskiego
Lp.
Nazwa urządzenia nadawczego
Lokalizacja obiektu
Gmina Brańszczyk
1.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
Białebłoto – Kurza
2.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
Nowa Wieś
3.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
Dalekie Tartak, ul. Puszczy Białej
4.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
Poręba Kocęby
5.
Stacja bazowa telefonii komórkowej x 2
Knurowiec
Gmina Długosiodło
6.
Wieża kratowa
Długosiodło
7.
Stacja bazowa telefonii komórkowej x 2
Długosiodło
8.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
Kornaciska
9.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
Chrzczanka Włościańska
Gmina Somianka
10.
Somianka – Parcele
Stacja bazowa telefonii komórkowej
53
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Lp.
Nazwa urządzenia nadawczego
Lokalizacja obiektu
Gmina Somianka
11.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
Somianka
12.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
Popowo Parcele
Gmina Rząśnik
13.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
Wielątki Folwark
14.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
Cygany
15.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
Lubiel Nowy
16.
Wieża telefonii komórkowej
Rząśnik
Miasto i Gmina Wyszków
17.
Wieża telekomunikacyjna telefonii cyfrowej
Wyszków, ul. Leśna 50
18.
Radiowa stacja bazowa PGE
Wyszków
19.
Wyszków, ul. Leśna 33
24.
Zespół
instalacji
radiokomunikacyjnych,
radionawigacyjnych i radiolokacyjnych
Zespół
instalacji
radiokomunikacyjnych,
radionawigacyjnych i radiolokacyjnych
Zespół
instalacji
radiokomunikacyjnych,
radionawigacyjnych i radiolokacyjnych
Zespół
instalacji
radiokomunikacyjnych,
radionawigacyjnych i radiolokacyjnych
Zespół instalacji radiokomunikacyjnych
Stacja bazowa telefonii komórkowej
25.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
Wyszków, ul. Zakolejowa 23
26.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
Wyszków, ul. Sikorskiego 40
27.
Stacja bazowa telefonii komórkowej x 4
Wyszków, ul. Przemysłowa 4
28.
Stacja UKF
Wyszków, ul. Przemysłowa
29.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
Wyszków, ul. Sowińskiego 80
30.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
Wyszków, ul. Białostocka 28
31.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
Wyszków, ul. Strażacka
32.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
Wyszków, ul. Daszyńskiego
33.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
Stare Rybienko
34.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
Skuszew
35.
Stacja bazowa telefonii komórkowej x 2
Kamieńczyk
20.
21.
22.
23.
Wyszków, ul. Pułtuska 120
Wyszków, ul. Zakolejowa 23
Kamieńczyk
Kamieńczyk
Wyszków, ul. 1 Maja 23A
Gmina Zabrodzie
36.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
Głuchy
37.
Stacja bazowa telefonii komórkowej
Niegów
Źródło: dane Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
54
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
3.14. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska, spowodowane poważną awarią mogą wywoływać
znaczne zniszczenia w środowisku lub pogorszenie jego stanu, a także stwarzać bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi.
W ustawie – Prawo ochrony środowiska określono instrumenty prawne służące
zapobieganiu wystąpienia awarii, sposób postępowania i obowiązki poszczególnych organów
administracji w przypadku wystąpienia awarii oraz wymagania wobec zakładów stwarzających
zagrożenie awarią. Poważne awarie podlegają zgłoszeniu do Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska.
Na terenie powiatu wyszkowskiego występuje ryzyko zaistnienia nadzwyczajnych
zagrożeń środowiska, które mogą być wynikiem różnego typu awarii infrastruktury technicznej.
Obecnie na terenie powiatu zakładem wykorzystującym TSP (toksyczne środki
przemysłowe) w procesie technologicznym jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w
Wyszkowie, posiadające w swych zbiornikach 2 tony kwasu siarkowego.
Istotnym zagrożeniem na terenie powiatu wyszkowskiego jest także transport substancji
niebezpiecznych, tj. amoniak, paliwa płynne, propan butan, materiały wybuchowe, chlor, kwas
siarkowy, kwas solny, kwas azotowy, ług sodowy (substancje, dla których najczęściej rejestrowane
były przejazdy przez teren powiatu). Szczególnie newralgicznym punktem przejazdu powyższych
substancji są przeprawy mostowe na rzece Bug.
3.15. Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji Programu
Podstawowym założeniem Programu ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 r. jest uzyskanie stałej i zauważalnej poprawy jakości
wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego. Proponuje on spójny, w układzie
powiatowym oraz gminnym i wojewódzkim, system działań proekologicznych wzajemnie się
uzupełniających. Co prawda analizowany Program jest dokumentem o dużym stopniu ogólności,
doprecyzowującym warunki, cele i priorytety, które wynikają z dokumentów nadrzędnych (głównie
PEP), więc brak jego realizacji nie zmienia ogólnych zasad ochrony i kształtowania środowiska.
Jednakże brak jego realizacji znacznie utrudni wprowadzenie określonych zasad w życie, a tym
samym znacznie utrudni realizację zrównoważonego rozwoju na terenie powiatu wyszkowskiego.
Istnieje również prawdopodobieństwo, że nastąpi pogorszenie się stanu środowiska w regionie.
55
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Poniżej przedstawiono potencjalne zmiany, jakie mogłyby nastąpić w przypadku braku
realizacji, w poszczególnych dziedzinach/zagadnieniach ochrony środowiska.
1)
Ograniczenie emisji substancji i energii
Powiat wyszkowski posiada stosunkowo niewysoki poziom emisji zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego. Jednak w dalszym ciągu należy utrzymać pozytywną tendencję stopniowej
poprawy stanu jego czystości. Brak realizacji działań przedstawionych w Programie spowoduje
zahamowanie tych korzystnych trendów, a nawet w najgorszym przypadku, pogorszenie się jakości
powietrza.
Utrzymanie
starych,
przestarzałych
technologii
ulegających
dekapitalizacji,
wzrost
energochłonności produkcji, oraz brak nowoczesnych, wysokosprawnych urządzeń redukujących
ilość wytwarzanych zanieczyszczeń spowoduje wzrost emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Emisja
transportowa zwiększy się w wyniku wzrostu liczby pojazdów samochodowych przy jednoczesnym
ich złym stanie technicznym i nieograniczonym ruchu samochodowym. Wykorzystywanie węgla
niskiej jakości jako głównego źródła energii, brak inwestycji proekologicznych w dziedzinie
ciepłownictwa oraz stosowanie alternatywnych źródeł energii na małą skalę może również
przyczynić się do tego, że miasto utraci swoją korzystną pozycję wśród innych i pozostanie w
grupie regionów o podwyższonej emisji zanieczyszczeń.
Brak realizacji systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami zawartych w Programie
doprowadzi do dalszego zwiększania się ilości deponowanych na składowiskach odpadów. Może
również przyczynić się do zwiększania się liczby „dziki wysypisk” oraz ograniczy ilość odpadów
poddawanych odzyskowi.
Bardzo ważne jest podjęcie działań dotyczących badań hałasu wg znormalizowanych metod, w
potencjalnych obszarach jego występowania. Badania te, określą obszary gdzie przekroczenia norm
są największe co pozwoli na zastosowanie doraźnych rozwiązań, a także na stworzenie bazy danych
dla dalszych opracowań planistycznych.
Inwestycje komunikacyjne realizowane w najbliższych latach, zmierzające do wyprowadzenia
ruchu z obszarów silnie zurbanizowanych wykonywane będą z zachowaniem norm dotyczących
hałasu. Do czasu realizacji ww. inwestycji należałoby stosować działania doraźne (usprawnienie
organizacji ruchu, budowa ekranów, stosowanie materiałów dźwiękoszczelnych w budynkach),
zmierzające do zmniejszenia uciążliwości. Zaniechanie tych działań spowoduje rozszerzanie się
obszarów już obecnie zagrożonych hałasem o następne tereny położone przy zabudowanych
56
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
odcinkach dróg z udziałem całodobowego ruchu tranzytowego, w znacznej części realizowanego
transportem ciężarowym. Bardzo istotnym działaniem jest wprowadzenie w opracowywanych
(zgodnie z nową ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) planach miejscowych
zapisów wprowadzających strefy ograniczonego użytkowania od tras komunikacyjnych i
uciążliwych obiektów przemysłowych. Brak tych działań może skutkować zabudową tych terenów i
pogorszeniem się warunków zamieszkiwania.
Stosowanie ograniczeń lokalizacyjnych dla obiektów podatnych na pola elektromagnetyczne w
strefach zagrożeń istniejących urządzeń emitujących promieniowanie oraz zachowanie pełnych
rygorów przy lokalizowaniu nowych urządzeń pozwoli na zmniejszenie obszarów potencjalnego
zagrożenia. Istotnym dla unormowania tych działań jest prowadzenie aktualizowanego rejestru
zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie poziomu pól
elektromagnetycznych. Rejestr ten pozwoli na bieżącą kontrolę wprowadzanych zapisów
dotyczącej tej problematyki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Brak
realizacji
powyższych
działań
uniemożliwi
ograniczenie
ujemnych
wpływów
pól
elektromagnetycznych.
2)
Racjonalne gospodarowanie środowiskiem
Priorytety ekologiczne dotyczące ochrony i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi
zostały sformułowane w Programie pod kątem m.in. realizacji postanowień Traktatu Akcesyjnego i
związane są przede wszystkim z wdrażaniem Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków
Komunalnych. W przypadku zaniechania realizacji przedsięwzięć priorytetowych zawartych w
Programie, mogą wystąpić następujące niekorzystne zmiany: pogorszenie się jakości wód,
zahamowanie wzrostu retencji zbiornikowej, pogorszenie się bezpieczeństwa powodziowego.
Jednym z głównych ustaleń Programu jest zapewnienie harmonijnego i kompleksowego rozwoju
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Brak wyposażenia w kanalizację i sprawnego systemu
oczyszczania ścieków, może bowiem oddziaływać zniechęcająco na potencjalnych inwestorów i w
efekcie zahamować aktywizację obszarów. Wpłynie też na pogarszanie się czystości wód
powierzchniowych i może zagrozić wodom wgłębnym.
Gospodarka wodna, w myśl ustanowionych w Programie priorytetów powinna być prowadzona
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Działania przypadkowe i fragmentaryczne tylko
wybiórczo rozwiążą problem kanalizacji. Nie będą miały natomiast istotnego znaczenia dla
poprawy jakości wody w mieście, a co za tym idzie w całym regionie.
57
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Najsilniej zagrożone degradacją środowiska wodnego mogą być tereny, położone na obszarach
cennych przyrodniczo. Konsekwencją pogorszenia się jakości wód byłaby bowiem degradacja
obszarów cennych przyrodniczo i utrata szansy aktywizacji turystycznej.
Kierowanie (tak jak dotychczas) wszystkich środków na realizację systemu oczyszczania ścieków
(bez równoległego rozwiązywania problemu spływu zanieczyszczeń powierzchniowych zarówno z
terenów rolniczych, jak i miejskich oraz terenów przemysłowych), spowoduje tylko niewielką
poprawę jakości wód powierzchniowych (niewspółmiernie niską do poniesionych nakładów).
Do najważniejszych problemów gospodarki wodnej zalicza się także, nieprzestrzeganie w praktyce
planistycznej i realizacyjnej zakazów zabudowy obszarów zagrożonych powodzią. Zakazy te,
powinny być wyraźnie ustanowione w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w
pełni respektowane w toku realizacji. Nieprzestrzeganie tych ustaleń, będzie doprowadzać do
powiększenia obszarów zagrożonych klęską powodzi.
3)
Ochrona środowiska przyrodniczego
Brak ochrony najcenniejszych przyrodniczo ekosystemów spowoduje niewątpliwie zubożenie
zasobów biologicznych regionu, a tym samym całego kraju. Postępująca degradacja ekosystemów
wywoła szereg nieodwracalnych zmian w ich strukturze (przede wszystkim ich uproszczenie).
Zmiany takie skutkują zaburzeniami równowagi ekologicznej i zakłóceniami przepływu energii i
materii w ekosystemie.
Podobne zmiany spowoduje również odizolowanie przestrzenne obszarów cennych przyrodniczo
i fragmentaryzacja korytarzy ekologicznych umożliwiających swobodny przepływ gatunków
pomiędzy węzłami ekologicznymi.
4)
Bezpieczeństwo ekologiczne powiatu
Brak realizacji rozwiązań systemowych w zakresie m.in. transportu materiałów niebezpiecznych
przyczynić się może do wystąpienia poważnego zagrożenia ekologicznego dla środowiska i
społeczności powiatu wyszkowskiego.
Równie istotne jest ograniczanie ryzyka występowania poważnych awarii na terenie
funkcjonujących w powiecie wyszkowskim zakładów będących potencjalnymi sprawcami
poważnych awarii przemysłowych. W szczególności istotne jest respektowanie zakazu lokalizacji
powyższych obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej bądź projektowanej zabudowy
mieszkaniowej.
58
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Brak ewidencji tego rodzaju zakładów oraz niewypełnienie przez nie obowiązków wynikających z
ustawy – Prawo ochrony środowiska będzie w sposób bezpośredni rzutować na szybkość
i skuteczność ewentualnej akcji ratowniczej.
5)
Zwiększenie aktywności obywatelskiej i podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa
W przypadku nie podjęcia działań edukacyjnych, można spodziewać się kontynuacji
konsumpcyjnego modelu życia, polegającego na stałym dążeniu do podnoszenia efektywności
procesów gospodarczych bez uwzględniania skutków społecznych i przyrodniczych. Takiemu
„rozwojowi” towarzyszyć będzie postępująca degradacja środowiska przyrodniczego, prowadząca
do trwałych i (w wielu przypadkach) nieodwracalnych zmian. Nasilona konsumpcja, która wiąże się
ze zwiększonym zapotrzebowaniem na surowce i energię oraz nadmierną produkcją odpadów
przyczyni się do marnotrawstwa zasobów przyrody, ludzkiej pracy i wzrostu kosztów produkcji.
Będzie też następować stały wzrost zanieczyszczenia środowiska, co z kolei wpłynie na
pogorszenie się warunków zdrowotnych społeczeństwa. Jeżeli proces ten byłby kontynuowany,
może dojść do zagrożenia katastrofą ekologiczną. Zachodzi więc pilna konieczność inwestowania w
świadomość społeczną, zwłaszcza młodego pokolenia. Niezbędne jest ukształtowanie ekologicznej
wrażliwości, kreującej nowe wzorce zachowań społecznych, nowe hierarchie i pragnienia, zgodne z
zasadami zrównoważonego rozwoju.
4.
Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu
Poniżej przedstawiono główne problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia
realizacji projektowanego dokumentu:
W zakresie ochrony przyrody:

rosnąca presja przekształcania gruntów rolnych i leśnych na grunty budowlane zwłaszcza na
obszarach o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych,

brak akceptacji społecznej dla tworzenia nowych form ochrony przyrody, co powoduje
trudności z powiększaniem i utworzeniem parków krajobrazowych,

brak uchwalonych wieloletnich planów ochrony - podstawowych dokumentów określających
zasady ochrony walorów oraz dopuszczalne formy zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów Natura 2000, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
59
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”

brak mechanizmów prawnych tworzenia korytarzy ekologicznych oraz określenia zasad ich
funkcjonowania,

brak pełnej waloryzacji przyrodniczej w aspekcie gatunków chronionych i zagrożonych
wyginięciem oraz gatunków i siedlisk obszarów Natura 2000.
W zakresie ochrony lasów:

rozdrobnienie lasów prywatnych,

monokultury sosnowe, szczególnie na terenach lasów prywatnych,

duże zagrożenie lasów przez pożary,

zaśmiecanie lasów.
W zakresie ochrony wód oraz gospodarki wodno – ściekowej:

nadmierna eksploatacja zasobów wód powierzchniowych i podziemnych,

nieprzestrzeganie przez użytkowników warunków ustalonych w pozwoleniach wodnoprawnych bądź brak posiadania stosownych pozwoleń,

niedostateczna kontrola użytkowników korzystających z zasobów wodnych,

niski stopień retencjonowania wód,

zły stan istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej,

brak aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających
strefy zagrożenia powodzią,

zagrożenie suszą hydrologiczną,

odprowadzanie nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych ścieków z sektora
komunalnego i przemysłowego do wód i do ziemi,

niewystarczające skanalizowanie miejskich terenów zurbanizowanych,

braki w infrastrukturze odprowadzającej i oczyszczającej wody opadowe,

niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich,

dysproporcje pomiędzy stopniem zwodociągowania i skanalizowania obszarów wiejskich,

złe funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i systemu indywidualnego
przetrzymywania i odbioru ścieków,

spływy powierzchniowe pochodzące ze źródeł rolniczych, obciążone związkami biogennymi
oraz toksycznymi pozostałościami po środkach ochrony roślin.
60
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
W zakresie ochrony powierzchni ziemi:

nielegalne miejsca składowania odpadów przyczyniają się do zanieczyszczenia powierzchni
ziemi.
W zakresie ochrony jakości powietrza atmosferycznego:

brak szczegółowych badań jakości powietrza na poziomie powiatu,

emisja powierzchniowa (emisja niska), szczególnie z palenisk domowych i lokalnych
kotłowni, stanowiąca główną przyczynę niedotrzymania standardów imisyjnych dla pyłu
PM10,

emisja komunikacyjna pochodząca z niesprawnych środków transportu,

niewielkie wykorzystanie potencjalnych możliwości w zakresie odnawialnych źródeł energii,

brak rozbudowanej infrastruktury elektroenergetycznej co ogranicza podłączanie instalacji do
sieci, a w konsekwencji blokuje inwestycje OZE,

ograniczone możliwości dotacji dla osób fizycznych, chcących zainwestować w instalacje
OZE (kolektory słoneczne, pompy ciepła),

protesty społeczności lokalnych związane z planowanymi inwestycjami OZE, szczególnie
elektrowniami biogazowymi, wodnymi i wiatrowymi.
W zakresie gospodarowania odpadami:

brak objęcia wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowanym systemem zbierania
odpadów komunalnych,

zbyt niski postęp w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, w tym odpadów
niebezpiecznych występujących w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych,

niewystarczająca liczba oraz moc przerobowa instalacji do zagospodarowania odpadów, w
tym do termicznego przekształcania oraz mechaniczno-biologicznego przetwarzania,
zmieszanych odpadów komunalnych,

niewdrożenie selektywnego systemu zbierania odpadów ulegających biodegradacji,

brak wystarczająco rozwiniętego systemu zbierania olejów odpadowych z małych i średnich
przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych oraz brak odpowiedniego selektywnego
zbierania omawianych odpadów w miejscu wytwarzania, co uniemożliwia w wielu
przypadkach kierowanie ich do regeneracji,

niewystarczający poziom selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
61
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”

niepełne informacje o ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest oraz ilości
pozostających jeszcze na terenie powiatu wyrobów azbestowych,

niskie poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych,

niekompletny system zagospodarowania osadów ściekowych.
W zakresie zanieczyszczenia środowiska hałasem i polami elektromagnetycznymi:

wzrost zagrożenia hałasem komunikacyjnym w miastach,

niekorzystne zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego pozwalające na rozwój
zabudowy mieszkaniowej w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych,

wzrost liczby obiektów stwarzających wysoką lokalną uciążliwość akustyczną dla
mieszkańców,

wzrost liczby miejsc generowania promieniowania elektromagnetycznego poprzez rozwój
telefonii komórkowej.
W zakresie możliwości wystąpienia poważnych awarii:

brak parkingów, na które usuwane są pojazdy przewożące towary niebezpieczne.
W zakresie udziału społeczeństwa w ochronie środowiska:

brak zainteresowania i zaangażowania ze strony potencjalnych uczestników konsultacji,

zbyt niskie zainteresowanie edukacją ekologiczną ludności regionu,

zbyt małe zaangażowanie dorosłych grup społecznych w sprawy edukacji ekologicznej,

konsumpcyjny tryb życia.
5.
Przewidywane oddziaływania skutków realizacji Programu na środowisko
Przedstawione poniżej analizy oddziaływania ustaleń Programu na środowisko oparto na
podstawie dostępnych danych literaturowych, badań jakości środowiska (dostępnych w
szczególności na poziomie powiatu) oraz wiedzy naukowej, traktującej o oddziaływaniu na
środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych. Ponadto pod uwagę wzięto zapisy Prognozy
oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na
lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r., co wiąże się z faktem, iż zawarte w
Programie ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do
2020 r. działania zostały przeniesione w sposób literalny z Programu Ochrony Środowiska
Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.
62
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Poniższą prognozę oddziaływania na środowisko charakteryzuje duży poziom ogólności,
co wiąże się ze strategicznym charakterem analizowanego dokumentu. Ponadto w ramach prognozy
strategicznej analizie w głównej mierze podlegają założenia programu oraz korzyści i zagrożenia
związane z jego realizacją.
Z założenia, program ochrony środowiska, powinien wywierać pozytywny wpływ na
środowisko (gdyż zawiera zbiór zadań pro-środowiskowych i wypełnia założenia zawarte w
Polityce Ekologicznej Państwa). Jednakże ze względu na kompleksowy charakter projektowanych
działań może wystąpić sytuacja, że niektóre działania, które pozytywnie oddziałują na poszczególne
komponenty środowiska, oddziaływają równocześnie negatywnie na inne komponenty z nimi
powiązane. Czasami obserwowane jest także równoczesne oddziaływanie negatywne i pozytywne
na ten sam element środowiska (tylko w innym zakresie, czasie lub miejscu). Zaznaczyć jednak
należy, że ze względu na ogólny charakter Programu analiza oddziaływania jego realizacji na
środowisko ma wysoce teoretyczny charakter, a zdefiniowane oddziaływania mają charakter
prawdopodobny (ich rodzaj i skala będzie uzależniona od uwarunkowań środowiskowych,
społecznych i lokalizacyjnych, w jakich realizowane będą poszczególne przedsięwzięcia).
W poniższej prognozie nie przeprowadzono wartościowania wielkości poszczególnych
potencjalnych oddziaływań, nie wzięto również pod uwagę, czy mogą one zostać zminimalizowane.
Dlatego też stwierdzenie możliwości wystąpienia oddziaływania negatywnego w odniesieniu do
danego działania (opisywanego w Programie) nie oznacza automatycznie, że konkretne
przedsięwzięcie realizowane w ramach takiego działania będzie także oddziaływać negatywnie.
Taką ocenę należy rozumieć raczej jako dość prawdopodobną możliwość wystąpienia oddziaływań
negatywnych. Jednak, określenie czy takie efekty w rzeczywistości mogą wystąpić, możliwe będzie
dopiero przy analizowaniu oddziaływania konkretnego przedsięwzięcia, szczególnie w kontekście
możliwych do zastosowania działań minimalizujących negatywne oddziaływanie.
Działania w odniesieniu, do których stwierdzono możliwość wystąpienia oddziaływań
zarówno pozytywnych jak i negatywnych, rozumieć należy podobnie. Przyznanie takiej oceny nie
oznacza automatycznie, że oddziaływania takie zawsze wystąpią oraz co jest bardzo ważne, że
oddziaływania pozytywne będą miały podobną wielkość jak oddziaływania negatywne.
Ze względu na ogólny charakter zidentyfikowanych oddziaływań należy stwierdzić, że
poszczególnych ocen dla konkretnych działań nie można sumować w celu oceny ich
kompleksowego oddziaływania na środowisko jako całość. Ma to w szczególności związek z
faktem, iż nie jest znana skala ani intensywność danego oddziaływania, a w przedstawionych
analizach nie ma możliwości uwzględnienia działań służących minimalizacji oddziaływań
negatywnych.
63
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
W poniższej analizie rozpatrywano występowanie w odniesieniu do poszczególnych
komponentów środowiska następujących oddziaływań: bezpośrednich, pośrednich, wtórnych,
skumulowanych, stałych, krótko-, średnio- i długoterminowych.
W poniższej tabeli nr 23 przedstawiono legendę ułatwiającą odczytywanie matrycy
oddziaływań środowiskowych, zaprezentowanej w tabeli nr 24.
Tabela nr 23. Charakter i rodzaj prawdopodobnych oddziaływań związanych z realizacją
poszczególnych działań określonych w Programie
Negatywne oddziaływanie
0
Brak oddziaływania
Pozytywne oddziaływanie
Oddziaływanie o charakterze zarówno pozytywnym jak i negatywnym
B
Oddziaływanie bezpośrednie
P
Oddziaływanie pośrednie
W
Oddziaływanie wtórne
Sk
Oddziaływanie skumulowane
Kr
Oddziaływanie krótkoterminowe (w tym chwilowe)
Śr
Oddziaływanie średnioterminowe
Dł
Oddziaływanie długoterminowe (w tym stałe)
Ocena ogólnego oddziaływania
Pozytywna – 4
Neutralna – 3
Umiarkowanie negatywna – 2
Negatywna – 1
64
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Ocena ogólna
oddziaływania
Obszary
NATURA 2000
Zabytki i dobra
materiale
Zasoby naturalne
Krajobraz
Powierzchnia
ziemi
Powietrze i klimat
Woda
Rośliny i grzyby
Zwierzęta
Działania
Ludzie
Lp.
Różnorodność
biologiczna
Tabela nr 24. Charakter i rodzaj prawdopodobnych oddziaływań związanych z realizacją poszczególnych działań określonych w Programie
PRIORYTET I – Ograniczenie emisji substancji i energii do środowiska
I.1.
I.1.1.
Cel średniookresowy - Poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego dla ozonu do 2020 r.
Kierunek działań - Zmniejszenie przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń monitorowanych substancji
Przygotowywanie, wdrażanie i monitorowanie
P,W,
P,W,
P,W,
P,W,
P,W,
P,W,
P,W,
0
programów ochrony powietrza
Śr
Śr
Śr
Śr
Śr
Śr
Śr
I.1.2.
Rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w
energię cieplną
I.1.3.
Zmiana paliwa na inne, o mniejszej zawartości
popiołu lub zastosowanie energii elektrycznej oraz
indywidualnych źródeł energii odnawialnej
I.1.4.
Termomodernizacja budynków
I.1.5
I.1.6.
Tworzenie i wdrażanie programów ograniczania
niskiej emisji
Wprowadzanie przepisów lokalnych dotyczących
sposobu ogrzewania mieszkań
Kierunek działań - Ograniczenie emisji powierzchniowej
P,W,
P,W,
B,P,
P,W,
P,B,
0
Śr,
Śr, Dł
Kr,Dł
Śr,Dł
Dł
Dł
0
B.Kr.
Śr
P.W.
Śr
0
P,W,
Śr
P,W,
Śr
0
4
P.W.
Śr.Dł
P.W.
Śr.Dł
P.Dł
P.Śr
0
4
P.W.
Dł
4
P.W.
Dł
P.W.
Dł
P.W.
Dł
P.W.
Dł
B.P.
Dł
P.W.
Dł
P.W.
Dł
P.Dł
P.W.
Dł
B.Dł
B.Kr.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.Dł
P.Dł
P.Dł
P.Dł
B.Dł
P.Dł
0
4
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
B.P.
Dł
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
4
0
4
P.W.
Dł
P.W.
Dł
P.W.
Dł
P.W.
Dł
P.B.
Dł
0
4
P. Dł
B.Kr.
Dł
B.Kr.
Dł
P.Kr
B.P.
Kr.Dł
B.P.
Kr.Dł
P.W.
Śr
P.W.
Śr
Kierunek działań - Ograniczenie emisji liniowej
I.1.7.
Zintegrowane planowanie rozwoju systemu
transportu na terenie miast, uwzględniające również
system kierowania ruchem ulicznym
0
P.W.
Dł
P.Śr
P.Dł
P.W.
Dł
I.1.8.
Modernizacja infrastruktury drogowej w miastach,
kierowanie ruchu tranzytowego z ominięciem miast
lub ich części centralnych, budowa: obwodnic
drogowych miast, autostrad, dróg szybkiego ruchu
B.P.
W.Kr.
Śr.Dł
B.P.
Śr. Dł
B.P.
W.Kr.
Śr.Dł
B.P.
W.Kr.
Śr.Dł
B.P.
W.Kr.
Śr.Dł
65
2
3
I.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
I.1.14.
Zakup przez lokalne władze pojazdów bardziej
przyjaznych dla środowiska
Budowa ścieżek rowerowych
I.1.16.
Wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach o
pylącej nawierzchni
Intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic
I.1.17.
Szkolenia kierowców - ekojazda
I.1.15.
I.1.18.
I.1.19.
Ograniczenie wielkości emisji substancji
zanieczyszczających powietrze poprzez m.in.:
optymalne sterowanie procesem spalania i
podnoszenie sprawności procesu produkcji energii,
zmianę technologii lub profilu produkcji, zmianę
paliwa, a także likwidację źródeł emisji
Stosowanie efektywnych technik odpylania gazów
odlotowych
P.Śr.
Dł
0
P.Śr.
Dł
0
P.Śr.
Dł
P.Śr.
Dł
4
B.P.
Dł
P.Dł
B.P.
Dł
B.P.
Dł
B.P.
Dł
P.Dł
P.Dł
B.P.
Dł
B.P.
Dł
P.Dł
B.P.
Kr.Dł
3
P.Śr
P.Dł
P.Dł
P.Dł
P.Dł
P.Dł
P.Dł
P.Dł
P.Dł
P.Dł
0
4
P.Śr
P.Śr
P.Śr
P.Śr
P.Śr
P.Śr
0
P.Śr
P.Śr
P.Śr
0
4
P.Śr
P.Śr
P.Śr
P.Śr
P.Śr
P.Śr
0
P.Śr
P.Śr
P.Śr
0
4
B.P.
Śr
P.Śr
B.P.
Śr
B.P.
Śr
P.Dł
P.Śr
B.Dł.
Śr
P.Śr
P.Śr
P.Śr
0
3
4
P.Śr
P.Śr
P.Śr
P.Śr
P.Śr
P.Śr
P.Śr
P.Śr
0
P.Śr
P.Śr
4
0
B.Kr
0
P.Kr.
P.Kr
Śr
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
Śr
Śr
Śr
Śr
Śr
Śr
Kierunek działań - Ograniczenie emisji punktowej
0
P.Kr
0
P.Kr
Ocena ogólna
oddziaływania
P.Śr.
Dł
Obszary
NATURA 2000
P.Śr.
Dł
Zabytki i dobra
materiale
P.Śr.
Dł
Zasoby naturalne
P.Śr.
Dł
Krajobraz
P.Śr.
Dł
Powierzchnia
ziemi
Powietrze i klimat
I.1.10.
Woda
Stosowanie przy modernizacji dróg i parkingów
materiałów i technologii gwarantujących
ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji
Modernizacja transportu miejskiego, usprawnienie
miejskiej komunikacji, rozwijanie infrastruktury
kolejowej, wymiana taboru
Polityka cenowa opłat za przejazdy i
zsynchronizowanie rozkładów jazdy transportu
zbiorowego zachęcające do korzystania z systemu
transportu zbiorowego
Wprowadzanie niskoemisyjnych paliw i technologii
w systemie transportu publicznego i służb miejskich
Rośliny i grzyby
I.1.9.
Zwierzęta
Działania
Różnorodność
biologiczna
Lp.
Ludzie
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
P.Kr
0
4
P.W.
Śr
B.Kr.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
4
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
4
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
Śr
4
66
I.1.20.
I.1.21.
I.2.
I.2.1.
I.2.2.
I.2.3.
I.2.4.
I.2.5.
I.2.6.
I.2.7.
I.2.8.
I.2.9.
Zmniejszenie strat przesyłu energii
P.W.
Śr
P.W.
Śr
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
Śr
Śr
Śr
Śr
Śr
Śr
Śr
Śr
Śr
Wdrażanie nowoczesnych technologii przyjaznych
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
środowisku (BAT)
Śr
Śr
Śr
Śr
Śr
Śr
Śr
Śr
Śr
Cel średniookresowy - Poprawa jakości wód
Kierunek działań - Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska, szczególnie w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków
B.P.
B.P.
B.P.
P.Śr.
B.P.
P.Śr.
B.Kr.
B.P.
P.Śr.
P.Śr.
Realizacja KPOŚK
Kr.Śr.
Kr.Śr.
Kr.Śr.
Dł
Śr. Dł
Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Budowa sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
B.P.
B.Kr.
P..Śr.
P..Śr.
ścieków na terenach wiejskich
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Budowa, rozbudowa lub modernizacja
B.P.
B.P.
B.P.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
B.P.
B.Kr.
P.Śr.
P.Śr.
przemysłowych oczyszczalni ścieków
Kr.Śr.
Kr.Śr.
Kr.Śr.
Dł
Dł
Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Realizacja Programu wyposażenia aglomeracji
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
B.P.
B.Kr.
P.Śr.
P.Śr.
poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
kanalizacji zbiorczej
Zagospodarowanie ścieków w zabudowie
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
B.P.
B.P.
P.Śr.
rozproszonej - budowa zbiorników bezodpływowych
0
0
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Dł
oraz przydomowych oczyszczalni
Budowa i modernizacja urządzeń odprowadzających
oraz oczyszczających ścieki opadowe oraz
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
B.P.
B.Kr.
P.Śr.
P.Śr.
roztopowe przy zastosowaniu rozwiązań
0
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
technicznych zapobiegających bezpośredniemu
odprowadzaniu wód opadowych do cieków wodnych
Podłączanie budynków do istniejących sieci
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
B.P.
B.P.
P.Śr.
P.Śr.
0
kanalizacyjnych
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Dł
Dł
Budowa i modernizacja systemów poboru, przesyłu i
B.P.
B.Kr.
B.P.
B.Kr.
B.P.
P.Śr.
0
0
0
B.Kr
uzdatniania wody
Śr.Dł
Śr.
Śr.Dł
Śr.Dł
Dł
Dł
Kierunek działań - Redukcja zanieczyszczeń wód spowodowanych działalnością rolniczą
Właściwe stosowanie i przechowywanie nawozów
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
B.Śr.
P.Śr.
naturalnych
0
0
0
0
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
(m.in. wyposażenie jak największej liczby
67
Ocena ogólna
oddziaływania
Obszary
NATURA 2000
Zabytki i dobra
materiale
Zasoby naturalne
Krajobraz
Powierzchnia
ziemi
Powietrze i klimat
Woda
Rośliny i grzyby
Zwierzęta
Działania
Ludzie
Lp.
Różnorodność
biologiczna
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
P.W.
Śr
P.W.
Śr
B.P.
Kr.Śr.
Dł
P.Śr.
Dł
0
4
4
3
4
3
4
4
P.Śr.
Dł
P.Śr.
Dł
4
4
P.Śr.
Dł
4
P.Śr.
Dł
4
0
4
0
4
Ocena ogólna
oddziaływania
Obszary
NATURA 2000
Zabytki i dobra
materiale
Zasoby naturalne
Krajobraz
Powierzchnia
ziemi
Powietrze i klimat
Woda
Rośliny i grzyby
Zwierzęta
Działania
Ludzie
Lp.
Różnorodność
biologiczna
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
gospodarstw rolnych w zbiorniki na gnojowicę i
płyty obornikowe)
Kierunek działań - Realizacja przedsięwzięć mających wpływ na poprawę stanu jakości wód
I.2.10. Wprowadzanie technologii produkcji
B.Śr.
P.Śr.
ograniczających ilość zanieczyszczeń
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
B.Śr.
0
0
0
0
4
wprowadzanych do wód (m.in. zamknięte obiegi
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
wód technologicznych)
B.P.
B.P.
B.P.
B.P.
B.P.
B.P.
B.P.
P. Śr.
B.P.
I.2.11. Renaturyzacja zbiorników wodnych
0
0
4
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
I.3.
Cel średniookresowy - Racjonalna gospodarka odpadami
Kierunek działań - Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów, w tym zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% wytworzonych odpadów
Objęcie zorganizowanym systemem odbierania
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
B. P.
B. P.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
I.3.1.
0
4
odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców.
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Dł
Dł
Dł
Objęcie wszystkich mieszkańców systemem
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
B. P.
B. P.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
I.3.2.
0
4
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Dł
Dł
Dł
Zorganizowanie systemu zbierania, sortowania i
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
B. P.
B. P.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
I.3.3.
odzysku odpadów komunalnych ulegających
0
4
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Dł
Dł
Dł
biodegradacji
Wdrożenie nowych technologii w zakresie odzysku,
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P. Śr.
P. Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
I.3.4.
0
4
recyklingu i zmniejszenia ilości odpadów
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Zwiększenie udziału odzysku odpadów, w
szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła,
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
P.Śr.
B. P.
B. P.
B. P.
P.Śr.
P.Śr.
I.3.5.
metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury,
0
4
Dł
Dł
Dł
Dł
Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr.Dł
Dł
Dł
jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z
wymogami ochrony środowiska
Kierunek działań - Usunięcie i unieszkodliwienie do 2032 r. wszystkich wyrobów zawierających azbest
Gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i miejscach
P.W.
W. P.
W. P.
P.W.
I.3.6.
0
0
0
0
0
0
0
4
występowania wyrobów zawierających azbest
Śr.Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
I.3.7.
Przygotowanie i aktualizacja programów usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest
P.Kr.
Śr. Dł
P.Śr.
Dł
P.Kr.
Śr. Dł
68
0
0
P.Śr.
Dł
P.Śr.
Dł
P. Śr.
Dł
0
P.Śr.
Dł
3
0
4
I.3.8.
I.3.9.
I.3.10.
I.3.11.
I.4.
I.4.1.
I.4.2.
I.4.3.
I.4.4.
I.5.
B.P.
B.P.
B,P.
B.P.
B.P.
B.P.
B.P.
Kr.
Kr.
0
0
0
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Kierunek działań - Właściwe zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych
Minimalizacja oddziaływania na środowisko osadów
B.P.
B.P.
B.P.
B.P.
P.
P.
B.
B.
P.
ściekowych poprzez prawidłowe ich
0
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
zagospodarowanie
Kierunek działań - Eliminacja praktyk nielegalnego składowania odpadów
Likwidacja nielegalnych miejsc składowania
P.
P.
P.
P.
P.
B.P.
B.P.
P.
P.
0
odpadów komunalnych
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Realizacja programu Czyste Lasy na Mazowszu
P.
P.
P.
P.
P.
B.P.
B.P.
P.
P.
0
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Cel średniookresowy - Ochrona powierzchni ziemi
Kierunek działań - Ochrona gleb użytkowanych rolniczo
Ochrona przed erozją wietrzną m.in. poprzez
P.
P.
P.
P.
P.
B.
B.
B.
P.
prowadzenie odpowiednich zabiegów
0
agrotechnicznych i wprowadzenie zalesień na
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
glebach o najniższych klasach bonitacji
Kierunek działań - Zwiększenie skali rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych
Rekultywacja gleb zdewastowanych i
P.
P.
P.
P.
P.
P.
B.
B.
P.
zdegradowanych, przywracająca im funkcje
0
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
przyrodnicze, rekreacyjne lub rolne
Kierunek działań - Edukacja ekologiczna rolników
Realizacja Planu Działań Samorządu Województwa
Mazowieckiego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i
P.
P.
P.
P.
P.
B.
B.
P.
Poprawy Jakości Artykułów Żywnościowych na
0
0
Mazowszu w zakresie jakości i bezpieczeństwa
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
żywności, technologii, produkcji, wytwarzania
produktów tradycyjnych i rolnictwa ekologicznego
Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
0
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Cel średniookresowy - Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
69
0
Ocena ogólna
oddziaływania
Obszary
NATURA 2000
Zabytki i dobra
materiale
Zasoby naturalne
Krajobraz
Powierzchnia
ziemi
Powietrze i klimat
Woda
Rośliny i grzyby
Zwierzęta
Działania
Ludzie
Lp.
Różnorodność
biologiczna
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
3
4
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
4
4
4
P.
Śr.Dł
4
P.
Śr.Dł
4
P.
Śr.Dł
4
P.
Śr.Dł
4
B.
Śr.Dł
0
0
Ocena ogólna
oddziaływania
B.
Kr.Dł
Obszary
NATURA 2000
P.
Kr.
Zabytki i dobra
materiale
Zasoby naturalne
B.
Kr.
Dł
Powierzchnia
ziemi
Krajobraz
Powietrze i klimat
Woda
Rośliny i grzyby
Zwierzęta
Działania
Ludzie
Lp.
Różnorodność
biologiczna
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Kierunek działań - Ograniczenie emisji hałasu do środowiska
I.5.1.
I.5.2.
I.5.3.
I.5.4.
I.5.5.
I.5.6.
I.5.7.
I.5.8.
I.5.9.
Budowa obwodnic, modernizacja, przebudowa dróg
wraz z budową zabezpieczeń akustycznych,
przebudowa dróg
Budowa zabezpieczeń akustycznych nie wynikająca
z modernizacji, przebudowy, budowy dróg
Wdrażanie rozwiązań ograniczających hałas w
zakładach
Tworzenie odpowiednich zapisów w dokumentach
planistycznych oddzielających potencjalne źródła
hałasu od terenów zamieszkałych
Poprawa stanu technicznego tras kolejowych i
tramwajowych wraz z zabezpieczeniami
akustycznymi
Wyznaczanie obszarów „cichych"
B.P.
W.Kr.
Śr. Dł
0
0
B.P.
Śr. Dł
B.
Śr.Dł
B.
Śr.Dł
B.P.
W.Kr.
Śr. Dł
B.P.
W.Kr.
Śr. Dł
B.P.
Kr.
Śr. Dł
P. Dł
B.
Śr.Dł
0
0
0
0
0
0
B.Kr.
Dł
B.P.
Kr.
Śr. Dł
B.P.
Kr.
Śr. Dł
0
B.
Śr.Dł
0
4
0
0
0
0
4
2
3
0
B.
Śr.Dł
0
0
0
0
0
P.
Śr.Dł
0
P.
Śr.Dł
0
4
0
B.P.
Śr.Dł
0
0
0
0
0
P.
Śr.Dł
0
0
0
4
0
0
0
P.
Śr.Dł
0
4
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
4
0
P. Śr.
Dł
0
P. Śr.
0
4
B.P.
0
0
0
0
Śr.Dł
Kierunek działań - Ocena stanu akustycznego środowiska
P.
Opracowywanie przeglądów ekologicznych i analiz
0
0
0
0
0
porealizacyjnych
Śr.
Kierunek działań - Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Kontynuacja monitoringu pól elektromagnetycznych,
a także tworzenie baz danych oraz rejestru
zawierającego informacje o terenach na których
0
P. Śr.
0
0
0
0
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych
poziomów pól w środowisku
Uwzględnianie w planach zagospodarowania
przestrzennego zasad ograniczenia w użytkowaniu
terenów położonych w zasięgu ewentualnego
0
P. Śr.
0
0
0
0
ponadnormatywnego promieniowania
elektromagnetycznego
0
70
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.1.5.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.2.3.
II.2.4.
0
0
PRIORYTET II – racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych
Cel średniookresowy - Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
Kierunek działań - Zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych i podziemnych
Monitorowanie i ochrona ekosystemów zależnych od
P. Śr.
P. Śr.
P. Śr.
P. Śr.
P. Śr.
P. Śr.
P. Śr.
wód
Racjonalne wykorzystanie wód podziemnych na cele
P. Śr.
P. Śr.
B. Śr.
P. Śr.
0
0
0
komunalne i przemysłowe
Dł
Dł
Dł
Dł
Realizacja i monitoring Programu małej retencji
B.P.
B.P.
B.P.
dla Województwa Mazowieckiego
P.
B.P.
P.
B.P.
W.Kr.
W.Kr.
W.Kr.
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Kierunek działań - Działania organizacyjno – prawne w zakresie gospodarowania woda
Działania kontrolne związane z ochroną wód przed
P.Kr.
P.Kr.
P.Kr.
P.Kr.
P.Kr.
0
0
zanieczyszczeniami
Śr.
Śr.
Śr.
Śr.
Śr.
Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
P.
0
0
wód
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Cel średniookresowy - Zrównoważone wykorzystanie energii
Kierunek działań - Poprawa efektywności energetycznej
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
Realizacja obowiązku oszczędności energii przez
jednostki sektora publicznego
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Wprowadzanie nowoczesnych i energooszczędnych
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
technologii oraz systemu zarządzania energią i
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
systemu audytów
Opracowanie i przyjęcie dokumentacji dot.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
gazowe (założenia do planów i plany)
Kierunek działań - Zwiększenie wykorzystana odnawialnych źródeł energii
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
P.
P.
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii do produkcji energii elektrycznej i ciepła
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
71
0
0
0
0
4
P. Śr.
P. Śr.
P. Śr.
P. Śr.
4
P. Śr.
Dł
B. Śr.
Dł
0
0
4
B.P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
P.W.
Śr.Dł
W.P.
Śr.Dł
P.Kr.
Śr.
P.
Śr.Dł
P.
Śr.
W.P.
Śr.Dł
W.P.
Śr.Dł
W.P.
Śr.Dł
W.P.
Śr.Dł
4
W.P.
Śr.Dł
W.P.
Śr.Dł
W.P.
Śr.Dł
W.P.
Śr.Dł
4
W.P.
Śr.Dł
W.P.
Śr.Dł
W.P.
Śr.Dł
W.P.
Śr.Dł
4
P.
Śr.Dł
W.P.
Śr.Dł
W.P.
Śr.Dł
W.P.
Śr.Dł
3
4
0
P.
W.Kr.
Śr. Dł
P.Kr.
Śr.
W.P.
Śr.Dł
Ocena ogólna
oddziaływania
0
Obszary
NATURA 2000
Powietrze i klimat
0
Zabytki i dobra
materiale
Woda
0
Powierzchnia
ziemi
Rośliny i grzyby
P. Śr.
Zasoby naturalne
II.1.1.
0
Krajobraz
II.1.
Prowadzenie przez organy ochrony środowiska
ewidencji źródeł wytwarzających pola
elektromagnetyczne (zgłoszenia instalacji)
Zwierzęta
I.5.10.
Działania
Ludzie
Lp.
Różnorodność
biologiczna
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
3
4
4
4
II.2.6.
Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących kogenerację
W.P.
Śr.Dł
W.P.
Śr.Dł
W.P.
Śr.Dł
W.P.
Śr.Dł
W.P.
Śr.Dł
Ocena ogólna
oddziaływania
W.P.
Śr.Dł
Obszary
NATURA 2000
W.P.
Śr.Dł
Zabytki i dobra
materiale
W.P.
Śr.Dł
Zasoby naturalne
W.P.
Śr.Dł
Krajobraz
Powietrze i klimat
W.P.
Śr.Dł
Powierzchnia
ziemi
Woda
W.P.
Śr.Dł
Rośliny i grzyby
Wykorzystanie biomasy do produkcji cieplnej i
energii elektrycznej
Zwierzęta
II.2.5.
Działania
Ludzie
Lp.
Różnorodność
biologiczna
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
3
4
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
4
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
II.3.
Cel średniookresowy - Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi
Kierunek działań - Monitoring i kontrola kopalin
II.3.1.
Ograniczenie nielegalnej eksploatacji kopalin
starosta
zadanie ciągłe
zadanie własne jednostki
PRIORYTET III – ochrona przyrody
III.2.
Cel średniookresowy - Ochrona walorów przyrodniczych
Kierunek działań - Ochrona, rozwój i uporządkowanie systemu obszarów chronionych
III.1.1. Budowanie i aktualizacja baz danych z zakresu
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
W.P.
0
0
4
ochrony przyrody
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Kontynuacja tworzenia sieci obszarów chronionych
uwzględniająca utworzenie nowych parków
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
P.
P.B.
P.B.
P.B.
P.
P.B.
krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu,
III.1.2.
0
4
rezerwatów przyrody oraz form mniejszych tj.:
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
zespoły przyrodniczo - krajobrazowe, użytki
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne
III.1.3. Odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych
P.B.
P.
P.B.
P.B.
P.B.
P.
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
P.
4
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Kierunek działań - Ochrona gatunkowa
Czynna ochrona wybranych gatunków chronionych
P.
P.
P.
P.
P.
P.W.
P.W.
P.
III.1.4. ze szczególnym uwzględnieniem gatunków
0
0
0
4
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
zagrożonych
III.1.5. Przywracanie właściwego stanu siedlisk
przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach
P.
P.
P.
P.
P.
P.W.
P.W
P.
chronionych z zachowaniem zagrożonych
0
0
0
4
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
wyginięciem gatunków oraz
różnorodności genetycznej
Kierunek działań - Udrażnianie, kształtowanie, odtwarzanie korytarzy ekologicznych (leśnych, rzecznych) umożliwiających przemieszczenie się zwierząt i funkcjonowanie populacji
72
III.1.6.
III.1.7.
III.1.8.
III.1.9.
III.1.10.
III.1.11.
III.2.
III.2.1.
III.2.2.
III.2.3.
III.2.4.
III.3.
III.3.1.
Tworzenie przejść umożliwiających migrację
zwierząt przy drogach przecinających korytarze
ekologiczne
Budowa urządzeń udrażniających rzeki i potoki
P.B.
B.
B.
P.B.
Kr.
Kr.
0
0
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
B.
B.
P.B.
Kr.
0
0
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Kierunek działań - Ochrona i rozwój zieleni na terenach zurbanizowanych
Uregulowanie stanu własności terenów zieleni
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
0
0
0
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Budowa, modernizacja i pielęgnacja parków i
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
P.W.
B.W.
B.W.
P.
skwerów
W.
W.
W.
W.
0
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Utrzymanie terenów zieleni przy drogach gminnych,
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
B.
B.
powiatowych, wojewódzkich, krajowych i
0
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
osiedlowych
Systematyczna pielęgnacja pomników przyrody
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
0
0
0
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Cel średniookresowy - Zwiększenie lesistości
Kierunek działań - Realizacja założeń Programu zwiększenia lesistości dla Województwa Mazowieckiego do 2020 roku
Zalesianie terenów z uwzględnieniem warunków
P.B.
P.
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
B.
B.
P.B.
przyrodniczo-krajobrazowych i potrzeb
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
różnorodności biologicznej
Odbudowa powierzchni zniszczonej przez huragany i
P.B.
P.
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
B.
B.
P.B.
pożary
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
P.W.
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Przeznaczanie nowych terenów pod zalesienia i
P.B.
P.
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
B.
B.
P.B.
ograniczanie wylesień poprzez odpowiednie zapisy
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
w planach zagospodarowania przestrzennego
Cel średniookresowy - Ochrona lasów, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej
Kierunek działań - Rozwój różnorodności biologicznej w lasach na różnych poziomach jej funkcjonowania
Ochrona i utrzymanie cennych, naturalnych siedlisk
P.B.
0
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
B.
B.
P.
P.B.
Śr.Dł
0
P.B.
Śr.Dł
73
Ocena ogólna
oddziaływania
Obszary
NATURA 2000
Zabytki i dobra
materiale
Zasoby naturalne
Krajobraz
Powierzchnia
ziemi
Powietrze i klimat
Woda
Rośliny i grzyby
Zwierzęta
Działania
Ludzie
Lp.
Różnorodność
biologiczna
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
P.B.
Śr.Dł
P.B.
Śr.Dł
4
P.B.
Śr.Dł
P.B.
Śr.Dł
4
0
4
0
4
P.B.
Śr.Dł
0
4
P.B.
Śr.Dł
0
4
P.W.
Śr.Dł
P.B.
Śr.Dł
4
P.W.
Śr.Dł
P.W.
Śr.Dł
P.B.
Śr.Dł
P.W.
Śr.Dł
P.W.
Śr.Dł
P.B.
Śr.Dł
4
P.W.
P.B.
4
P.W.
Śr.Dł
P.B.
W.
Śr.Dł
4
4
III.3.2.
III.3.3.
IV.1.
bagiennych i podmokłych
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Zwiększenie różnorodności genetycznej i
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
B.
B.
P.
gatunkowej biocenoz leśnych (selekcja,
0
szkółkarstwo, odnowienia naturalne, przebudowa
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
drzewostanów i in.)
Kierunek działań - Ochrona lasów przed nadmierną presją turystów na terenach cennych przyrodniczo
Budowa lub modernizacja malej infrastruktury
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
B.
B.
P.
służącej zabezpieczeniu obszarów cennych
0
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
przyrodniczo przed nadmierną presja turystów
PRIORYTET IV – poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego powiatu
Cel średniookresowy - Transport substancji niebezpiecznych
Kierunek działań - Ograniczenie ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z transportem materiałów niebezpiecznych
Ocena ogólna
oddziaływania
Obszary
NATURA 2000
Zabytki i dobra
materiale
Zasoby naturalne
Krajobraz
Powierzchnia
ziemi
Powietrze i klimat
Woda
Rośliny i grzyby
Zwierzęta
Działania
Ludzie
Lp.
Różnorodność
biologiczna
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Śr.Dł
Śr.Dł
P.W.
Śr.Dł
P.B.
Śr.Dł
4
P.W.
Śr.Dł
P.B.
Śr.Dł
4
IV.1.1.
Wyznaczenie i budowa przy głównych drogach w
pobliżu dużych miast parkingów dla pojazdów
przewożących materiały niebezpieczne
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.W.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
4
IV.1.2.
Kontrole pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.W.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
4
IV.1.3.
Aktualizacja wykazu tras drogowych i kolejowych
po których przewożone są towary niebezpieczne
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.W.
Śr.Dł
P.W.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
4
0
P.
Śr.Dł
0
0
0
0
0
P.
Śr.Dł
0
P.
Śr.Dł
0
4
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.W.
Śr.Dł
P.W.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
4
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.W.
Śr.Dł
P.W.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
4
IV.1.4.
IV.1.5.
IV.1.6.
IV.2.
Ograniczenie budownictwa obiektów użyteczności
publicznej i zbiorowego zamieszkania wzdłuż
szlaków, którymi prowadzony jest transport
materiałów niebezpiecznych poprzez odpowiednie
zapisy w mpzp
Sukcesywna modernizacja środków transportu
przewożących materiały niebezpieczne
Ewidencjonowanie ilości przewożonych materiałów
niebezpiecznych
Cel średniookresowy - Przeciwdziałanie poważnym awariom
Kierunek działań - Wzmocnienie instytucjonalne służb inspekcji ochrony środowiska, inspekcji sanitarnej i straży pożarnej
74
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
IV.2.5.
IV.2.6.
IV.2.7.
Poprawa technicznego wyposażenia służb inspekcji
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.W.
P.W.
P.
ochrony środowiska, inspekcji sanitarnej
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Doposażenie straży pożarnej w sprzęt ratownictwa
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.W.
P.W.
P.
chemiczno-ekologicznego
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Wzmocnienie etatowe służb inspekcji ochrony
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.W.
P.W.
P.
środowiska
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Kierunek działań - Prowadzenie baz danych dotyczących zakładów, które mogą być potencjalnymi sprawcami poważnych awarii
Aktualizacja i udostępnianie bazy danych o
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.W.
P.W.
P.
zakładach przemysłowych mogących potencjalnie
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
powodować istotne zagrożenie dla środowiska
Aktualizacja i udostępnianie danych o grupach ZZR
lub ZDR, których lokalizacja w niedużej odległości
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.W.
P.W.
P.
od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
wystąpienia awarii przemysłowych lub pogłębić ich
skutki
Kierunek działań - Ograniczenie ryzyka wystąpienia zagrożeń przez zakłady, które mogą być potencjalnymi sprawcami poważnych awarii
Zintensyfikowanie monitoringu i kontroli
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.W.
P.W.
P.
potencjalnych sprawców poważnych awarii pod
kątem spełniania przez nich wymogów
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
bezpieczeństwa i prewencji
Modernizacja zakładów w celu eliminacji
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.W.
P.W.
P.
potencjalnych zagrożeń wystąpienia awarii
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
Ocena ogólna
oddziaływania
Obszary
NATURA 2000
Zabytki i dobra
materiale
Zasoby naturalne
Krajobraz
Powierzchnia
ziemi
Powietrze i klimat
Woda
Rośliny i grzyby
Zwierzęta
Działania
Ludzie
Lp.
Różnorodność
biologiczna
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
4
4
4
P.
Śr.Dł
4
P.
Śr.Dł
4
P.
Śr.Dł
4
P.
Śr.Dł
4
IV.2.8.
Zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie
życia lub zdrowia ludzi w granicach miast i w
obrębie zwartej zabudowy wsi poprzez odpowiednie
zapisy w mpzp
0
P.
Śr.Dł
0
0
0
0
0
0
0
P.
Śr.Dł
0
4
IV.2.9.
Zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco
oddziaływać na środowisko na terenach szczególnie
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi poprzez
odpowiednie zapisy w mpzp
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
0
0
P.W.
Śr.Dł
P.W.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
P.W.
Śr.Dł
4
IV.3.
Cel średniookresowy - Ochrona przed powodzią i suszą
75
IV.3.1.
IV.3.2.
IV.3.3.
IV.3.4.
IV.3.6.
IV.3.7.
IV.3.8.
IV.3.9.
IV.3.10.
IV.3.11.
Kierunek działań - Przygotowywanie oraz aktualizacja dokumentów planistycznych i map w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
Przygotowanie wstępnej oceny ryzyka
P.W.
P.W.
P.W.
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
P.W.
P.B.
powodziowego
Kr.
Kr.
Kr.
0
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Przygotowanie mapy zagrożenia powodziowego
P.
P.
P.
P.
P.
0
0
0
0
0
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Przygotowanie mapy ryzyka powodziowego
P.
P.
P.
P.
P.
0
0
0
0
0
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Przygotowanie planu zarządzania ryzykiem
P.
P.
P.
P.
P.
0
0
0
0
0
powodziowym
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Wyznaczania i wprowadzania do planów
zagospodarowania przestrzennego, decyzji o
P.
P.
P.
P.
P.
warunkach zabudowy i innych dokumentów
0
0
0
0
0
planistycznych granic obszarów zagrożenia
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
powodzią oraz ustaleń planów zarządzania ryzykiem
powodziowym
Doskonalenie procedur kierowania akcją na wypadek
P.
P.
P.
P.
P.W.
P.
0
0
0
0
wystąpienia powodzi
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Kierunek działań - Przygotowanie i modernizacja technicznego zaplecza w zakresie ochrony przed powodzią i suszą
Poprawa stanu istniejącej infrastruktury
P.W.
P.W.
P.W.
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
P.W.
przeciwpowodziowej
Kr.
Kr.
Kr.
0
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Realizacja nowych inwestycji w zakresie
P.W.
P.W.
P.W.
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
infrastruktury przeciwpowodziowej w tym
P.W.
Kr.
Kr.
Kr.
0
utworzenie polderów na terenie województwa
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
mazowieckiego
P.W.
P.W.
P.W.
Budowa i modernizacja infrastruktury pozwalającej
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
P.W.
Kr.
Kr.
Kr.
na zwiększenie retencji wody w sposób techniczny i
0
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
nietechniczny
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Doskonalenie systemu wczesnego ostrzegania przed
P.B.
P.B.
P.B.
P.B.
P.W.
zjawiskami hydrologicznymi oraz
0
0
0
0
0
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
meteorologicznymi
76
Ocena ogólna
oddziaływania
Obszary
NATURA 2000
Zabytki i dobra
materiale
Zasoby naturalne
Krajobraz
Powierzchnia
ziemi
Powietrze i klimat
Woda
Rośliny i grzyby
Zwierzęta
Działania
Ludzie
Lp.
Różnorodność
biologiczna
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
P.W.
Kr.
Śr. Dł
3
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
P.W.
Kr.
Śr. Dł
3
P.W.
Kr.
Śr. Dł
3
P.W.
Kr.
Śr. Dł
3
0
4
4
4
4
4
IV.4.
IV.4.1.
IV.4.2.
IV.5.
IV.5.1.
IV.5.2.
IV.5.3.
IV.5.4.
V.1.
V.1.1.
V.1.2.
V.1.3.
Kontynuacja systemu monitorowania terenów
osuwiskowych
Wprowadzanie w planach zagospodarowania
przestrzennego w zapisach dotyczących rejonów
osuwiskowych warunków wynikających z badań
geologiczno-inżynierskich
Cel średniookresowy - Ochrona przed osuwiskami
Kierunek działań - Ochrona przed osuwiskami
P.
0
0
0
0
0
Śr. Dł
0
P.Kr.
Śr. Dł
0
0
0
0
Ocena ogólna
oddziaływania
Obszary
NATURA 2000
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
0
4
P.Kr.
Śr. Dł
P.Kr.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
P.Kr.
Śr. Dł
0
4
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
P.
Śr.Dł
P.
Śr.Dł
4
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
4
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
4
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
4
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
4
Cel średniookresowy - Ochrona przeciwpożarowa
Kierunek działań - Kierunek działań - Ochrona przed pożarami
Monitoring terenów szczególnie zagrożonych
P.
P.
P.
P.
P.W.
P.
P.
P.
P.
pożarami, w tym zakup sprzętu
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Propagowanie zasad przeciwdziałania zagrożeniom
P.
P.
P.
P.
P.W.
P.
P.
P.
P.
pożarowym w lasach
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Budowa i modernizacja dróg przeciwpożarowych
P.B.
P.B.
P.B.
P.
P.W.
P.B.
P.B.
P.
P.
Kr.
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Śr.Dł
Modernizacja i wyposażenie jednostek straży
P.
P.
P.
P.
P.W.
P.
P.
P.
P.
pożarnych
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
PRIORYTET IV – podnoszenie świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa
Cel średniookresowy - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu
Kierunek działań - Kształtowanie i promocja postaw pro środowiskowych
Organizowanie kampanii informacyjnoP.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
edukacyjnych oraz akcji lokalnych służących
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
ochronie środowiska
Prowadzenie działań związanych z edukacją
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
przyrodniczo-leśną ze szczególnym uwzględnieniem
zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
potrzeb i właściwych metod ochrony przyrody
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
Organizowanie kampanii i akcji edukacyjno0
informacyjnych, dla wszystkich grup społecznych,
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
77
Zabytki i dobra
materiale
Zasoby naturalne
Krajobraz
Powierzchnia
ziemi
Powietrze i klimat
Woda
Rośliny i grzyby
Zwierzęta
Działania
Ludzie
Lp.
Różnorodność
biologiczna
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
4
4
Powierzchnia
ziemi
P.
Śr. Dł
P.
P.
P.
P.
P.
P.
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Śr. Dł
Kierunek działań - Edukacja ekologiczna rolników
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
4
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
4
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
Realizacja Planu Działań Samorządu Województwa
Mazowieckiego na Rzecz RozwojuRolnictwa i
Poprawy Jakości Artykułów Żywnościowych na
Mazowszu w zakresie jakości i bezpieczeństwa
żywności, technologii, produkcji, wytwarzania
produktów tradycyjnych
i rolnictwa ekologicznego
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
Źródło: Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2014 z uwzględnienie perspektywy do 2018 r.
78
Ocena ogólna
oddziaływania
4
V.1.4.
dotyczącej zasad i podstaw prawidłowego
funkcjonowania gospodarki odpadami.
Kształtowanie właściwych zachowań społecznych
poprzez propagowanie konieczności oszczędzania
wody, energii cieplnej i elektrycznej oraz
uświadamianie o szkodliwości spalania paliw niskiej
jakości;
Promocja rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz
technologii ograniczających zużycie energii
Krajobraz
P.
Śr. Dł
Ludzie
P.
Śr. Dł
Różnorodność
biologiczna
Obszary
NATURA 2000
Powietrze i klimat
P.
Śr. Dł
Zabytki i dobra
materiale
Woda
P.
Śr. Dł
Zasoby naturalne
Rośliny i grzyby
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
Działania
V.1.6
P.
Śr. Dł
P.
Śr. Dł
Lp.
V.1.5.
Zwierzęta
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
Wyniki powyższej analizy wskazują, że realizacja założeń Programu wpłynie pozytywnie
na jakość poszczególnych komponentów środowiska, jak i na środowisko traktowane jako całość.
W przypadku działań zapisanych w analizowanym Programie występowanie negatywnego
oddziaływania w szczególności wiąże się z realizacją działań inwestycyjnych, tj. budowa dróg,
oczyszczalni
ścieków,
realizacja
zabezpieczeń
przeciwpowodziowych,
termomodernizacja
budynków, inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i w zdecydowanej większości
dotyczy oddziaływań bezpośrednich, związanych z fazą realizacji danego przedsięwzięcia.
Poniższe analizy potwierdzają, że prognozowane oddziaływania nie będą miały charakteru
znaczącego w skali uniemożliwiającej przyjęcie i realizację Programu ochrony środowiska dla
powiatu wyszkowskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 r.
5.1. Oddziaływanie na cele i przedmioty ochrony obszarów NATURA 2000
Przeprowadzone wstępne analizy wykazały, że oddziaływania związane z realizacją
poszczególnych działań określonych w Programie w odniesieniu do obszarów Natura 2000, są w
zdecydowanej większości pozytywne. W większości są to oddziaływania o charakterze pośrednim
(oraz niejednokrotnie wtórnym), średnio i długoterminowym wynikające między innymi z:

poprawy stanu środowiska na terenie powiatu (w zakresie powietrza, wód, gospodarki
odpadami, powierzchni ziemi),

racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi,

zrównoważonego wykorzystania energii,

racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi,

ochrony walorów przyrodniczych,

zwiększenia lesistości i bioróżnorodności w lasach,

poprawy warunków transportu materiałów niebezpiecznych,

zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej,

wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu,

udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,

zapobiegania i naprawy szkód w środowisku.
Natomiast możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze zarówno pozytywnym, jak i
negatywnym (w efekcie m.in. realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich,
charakteryzujących się często wysoką różnorodnością i cennymi walorami przyrodniczymi)
stwierdzono w odniesieniu do następujących działań:
79
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”

realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

budowa sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich,

realizacja Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i
systemy kanalizacji zbiorczej,

budowa elektrowni wiatrowych,

wykorzystanie biomasy do produkcji cieplnej i energii elektrycznej (negatywne –
wprowadzanie monokultur roślinnych),

zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i
ciepła,

poprawa stanu istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej.
Ww. działania obok ewidentnych pośrednich oddziaływań pozytywnych, tj.: poprawa
jakości powietrza, uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej (zmniejszenie zanieczyszczeń ze
źródeł rozproszonych do wód powierzchniowych i podziemnych), uporządkowanie zagadnień
związanych z ochroną przeciwpowodziową (zmniejszenie ryzyka zniszczeń w środowisku
przyrodniczym na skutek powodzi) charakteryzują się także możliwością wystąpienia oddziaływań
negatywnych (z reguły o ch3arakterze bezpośrednim związanym z koniecznością realizacji danych
inwestycji w terenie).
Ponieważ analizowany Program nie określa lokalizacji poszczególnych inwestycji, istnieje
ryzyko, że inwestycje realizowane w ramach ww. działań będą zlokalizowane na tyle blisko
obszarów Natura 2000 (lub na ich terenie), że mogą wystąpić negatywne oddziaływania, przy czym
zaznaczyć należy, że w większości przypadków będą one związane z fazą budowy poszczególnych
inwestycji. Możliwe jest również wystąpienie oddziaływań negatywnych o charakterze pośrednim
związanych z przekształceniem środowiska wokół zrealizowanych inwestycji.
Zaznaczyć jednak należy, że realizacja przedsięwzięć nie związanych z ochroną obszarów
NATURA 2000 wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania, na etapie której w
sposób
szczegółowy
zostanie
przeanalizowany
zakres
oddziaływania
poszczególnych
przedsięwzięć na obszary NATURA 2000.
Przeprowadzone w ramach opracowywania niniejszej Prognozy analizy wykazują, że
realizacja przedmiotowego Programu nie będzie wpływała negatywnie na przedmioty ochrony
obszarów Natura 2000, które zlokalizowane są na terenie i w sąsiedztwie województwa
mazowieckiego, także na integralność tych obszarów, jak również na spójność i integralność
całej sieci Natura 2000.
80
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
5.2. Oddziaływanie na inne formy ochrony przyrody
Biorąc pod uwagę fakt, iż zlokalizowane na terenie powiatu wyszkowskiego użytki
ekologiczne położone są w granicach obszarów NATURA 2000 proces oceny oddziaływania
poszczególnych przedsięwzięć na nie będzie przebiegał w sposób opisany powyżej.
W przypadku pomników przyrody ich punktowy charakter w znacznym stopniu ułatwia
ich ochronę przed ewentualnymi, negatywnymi oddziaływaniami powstającymi w efekcie realizacji
działań inwestycyjnych. Ponieważ:

analizowany Program ma ogólny charakter i brak jest w nim danych dotyczących lokalizacji i
zakresu planowanych inwestycji wynikających z poszczególnych działań,

brak jest danych przestrzennych przedstawiających lokalizację pomników przyrody,
nie jest możliwe przeprowadzenie szczegółowej oceny oddziaływania. Ocenę taką można będzie
dopiero przeprowadzić na etapie przeprowadzenia oceny oddziaływania dla konkretnych
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji, w ramach uzyskiwania niezbędnych decyzji
administracyjnych.
Przeprowadzając analizy ogólne można ocenić, że realizacja analizowanego Programu
(tak jak w przypadku obszarów NATURA 2000) w zdecydowanej większości będzie
pozytywnie oddziaływać na tę formę ochrony przyrody (głównie poprzez oddziaływanie
pośrednie).
5.3. Oddziaływanie na zwierzęta
Oddziaływanie skutków realizacji postanowień analizowanego dokumentu w odniesieniu
do możliwych oddziaływań na zwierzęta w większości przypadków prowadzi do podobnych
wniosków jak przedstawionych w poprzednich rozdziałach. Ponadto w przypadku obszarów Natura
2000 występuje nawet odwrotna zależność – oddziaływania na zwierzęta (będące przedmiotem
ochrony) warunkują w dużej mierze oddziaływanie na sam obszar. Biorąc pod uwagę, że znaczna
część zwierząt dziko żyjących wykorzystuje właśnie te tereny jako miejsce bytowania – wszelkie
oddziaływania na poszczególne formy ochrony przenoszą się w jakiś sposób na zamieszkujące je
zwierzęta.
W zdecydowanej większości realizacja założeń Programu będzie pozytywnie oddziaływać
na zwierzęta (głównie poprzez oddziaływanie pośrednie – choć znaczny udział mają oddziaływania
bezpośrednie). Związane są one z realizacją następujących celów średniookresowych:

poprawa jakości powietrza,
81
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”

poprawa jakości wód,

racjonalna gospodarka odpadami,

ochrona powierzchni ziemi,

racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,

zrównoważone wykorzystanie energii,

racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi,

ochrona walorów przyrodniczych,

zwiększenie lesistości,

ochrona lasów, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej, ograniczenie
ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z transportem materiałów niebezpiecznych,

ochrona przeciwpożarowa,

wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu,

udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
W zdecydowanej większości przypadków wdrażanie ww. działań powoduje szeroko
rozumianą poprawę warunków życia zwierząt, jak również zmniejszenie zagrożeń mogących na nie
negatywnie oddziaływać (pożarów, poważnych awarii, bezmyślnego niszczenia siedlisk i zabijania
zwierząt oraz ograniczania możliwości przemieszczania się poszczególnych osobników).
Część działań przewidywanych do realizacji w ramach Programu może na zwierzęta
wywierać wpływ zarówno pozytywny, jak i negatywny. Dotyczy to w szczególności:

modernizacja transportu miejskiego, usprawnienie miejskiej komunikacji, rozwijanie
infrastruktury kolejowej, wymiana taboru,

organizacji systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miast łącznie z systemem taniego
transportu zbiorowego do centrum miasta,

budowy ścieżek rowerowych,

wprowadzania zapisów dotyczących lokalizacji zakładów przemysłowych, wprowadzających
substancje do powietrza, na terenach oddalonych od zabudowy mieszkaniowej oraz terenów
cennych przyrodniczo i kulturowo,

realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

budowy sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich,

realizacji Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i
systemy kanalizacji zbiorczej,

zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i
ciepła,
82
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”

budowy elektrowni wiatrowych,

wykorzystania biomasy do produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej,

budowy, modernizacji i pielęgnacji parków i skwerów,

poprawy stanu istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej,

budowy i modernizacji dróg przeciwpożarowych w lasach,
Ww. działania z reguły powodują dwoiste oddziaływanie. Z uwagi na konieczność
podjęcia pewnych działań inwestycyjnych następuje przekształcenie środowiska, a przez to
negatywne oddziaływanie na zwierzęta. Dodatkowo niekorzystnie na zwierzęta wpływa faza
budowy (hałas, penetracja ludzka, zmiany stosunków wodnych, zabijanie zwierząt poprzez pracę
sprzętu budowlanego lub w powstałych na placu budowy pułapkach antropogenicznych). Są to
głównie oddziaływania bezpośrednie, krótkotrwałe i średnioterminowe, które można skutecznie
minimalizować.
Inną grupą oddziaływań jest świadome podejmowanie działań w kierunku poprawy
warunków środowiskowych lub ochrony cennych gatunków. Ponieważ środowisko nie znosi próżni
– wprowadzenie takich działań także negatywnie oddziałuje na inne (z reguły mniej cenne
organizmy). Z kolei oddziaływania pozytywne (poza pewnymi wyjątkami, jak np. wdrażanie
programów aktywnej ochrony, modernizacji istniejących dróg) mają charakter pozytywny i wiążą
się z poprawą warunków życia zwierząt lub ograniczania wystąpienia zagrożeń dla środowiska.
Możliwość negatywnego oddziaływania w odniesieniu do gatunków (często rzadkich i
chronionych), które dostosowały się do życia w warunkach miejskich i wykorzystują istniejącą
budynki jako miejsca rozrodu bądź odpoczynku wynika z realizacji przedsięwzięć związanych
m.in. z termomodernizacją budynków. Dotyczy to w szczególności ptaków, które zakładają gniazda
w obrębie budynków (jaskółki, jerzyki, rudziki, szpaki), jak i nietoperzy. Realizacja prac
remontowych w nieodpowiednich okresach i bez poszanowania obowiązujących w tym zakresie
przepisów, powodować może niszczenie lęgów (w ramach prowadzenia prac) lub też osobników
młodocianych, które nie potrafią jeszcze latać, lub też prowadzić do porzucenia lęgów przez
osobniki rodzicielskie, a przez to śmierć osobników młodocianych.
Takie oddziaływanie negatywne łatwo jest zminimalizować, najczęściej wybierając
odpowiedni okres prowadzenia prac oraz przez stosowanie rozwiązań sprzyjających zakładaniu
gniazd (np. budki lęgowe w odniesieniu do jerzyków). W pewnym stopniu pozytywnie wpływać
będzie na to również fakt, że z reguły właściciele/ zarządcy obiektów, posiadają informacje na
temat wykorzystywania określonych budynków jako miejsc gniazdowania lub też odpoczynku
83
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
przez chronione gatunki ptaków lub też nietoperze, dzięki czemu można z wyprzedzeniem
zastosować odpowiednie tryby postępowania.
Biorąc to wszystko pod uwagę należy stwierdzić, że realizacja analizowanego
dokumentu nie spowoduje negatywnego oddziaływania na zwierzęta.
5.4. Oddziaływanie na rośliny i grzyby
Oddziaływanie na rośliny i grzyby jest bardzo podobne do omówionego powyżej
oddziaływania na zwierzęta i ma charakter wybitnie pozytywny. Występują jedynie niewielkie
różnice wynikające z faktu, że:

na terenach zurbanizowanych także występują cenne zasoby zieleni (np. zieleń miejska,
pomniki przyrody) co powoduje, że realizacja wszelkich inwestycji infrastrukturalnych w
obrębie miasta (np. budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa centralnych
systemów ogrzewania) może negatywnie na nie oddziaływać (co nie uwidaczniało się w
przypadku oddziaływania na zwierzęta),

występuje bardzo ograniczone oddziaływanie na zieleń w związku z termomodernizacją
budynków i usuwaniem azbestu,

przyjęto założenie, że odnawialne źródła energii nie oddziałują na rośliny (brak jest takiego
powiązania jak pomiędzy budową elektrowni wiatrowych a oddziaływaniem na ptaki, itp.),

realizacja niektórych działań korzystnych dla zwierząt (np.: budowa przejść nad drogami,
udrażnianie cieków dla migracji zwierząt, odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych) z
uwagi na przekształcenie terenu i konieczność zniszczenia występującej tam wcześniej
roślinności (zbiorowisk roślinnych) w przypadku roślin i grzybów ma charakter negatywny
lub zarówno pozytywny jak i negatywny.
Podobnie jak w przypadku zwierząt negatywnie (lub zarówno pozytywnie jak i
negatywnie) oddziałują na rośliny i grzyby wszelkie inwestycji infrastrukturalne. Oddziaływanie to
ma zarówno charakter bezpośredni (niszczenie siedlisk, prowadzenie prac w strefie korzeniowej
drzew, niszczenie poszczególnych osobników roślin i grzybów, prowadzenie wycinki roślinności –
głównie w fazie budowy), jak i pośredni z reguły średnio i długoterminowy (występujące np.
poprzez: zmiany stosunków wodnych, przekształcenie struktury fizycznej i chemicznej gleby,
zmiana warunków świetlnych (np. zacienienie przy ekranach akustycznych), pogorszenie jakości
powietrza). Działania te szczególnie uwidaczniają się przy prowadzeniu prac na terenach
84
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
zurbanizowanych, gdzie roślinność z reguły jest i tak osłabiona poprzez niekorzystne warunki
środowiska, przekształcenie gleby oraz działania podejmowane przez człowieka (chociażby zabiegi
„pielęgnacyjne” lub chroniące inną infrastrukturę (np. sieci elektroenergetyczne, czy też zimowe
zwalczanie śliskości jezdni za pomocą substancji chemicznych).
Biorąc jednak pod uwagę, szereg oddziaływań pozytywnych związanych z realizacją
przedmiotowego dokumentu powodujących przede wszystkim poprawę warunków wegetacji
roślin i grzybów, cały Program należy ocenić pozytywnie w kontekście oddziaływania na
roślinność.
5.5. Oddziaływanie na różnorodność biologiczną
Szczególne znaczenie dla różnorodności biologicznej powiatu wyszkowskiego mają dwa
typy ekosystemów. Są to ekosystemy leśne i obszary wodno – błotne. W znacznym stopniu
ekosystemy te objęte są na terenie powiatu ochroną przyrody w postaci obszarów NATURA 2000.
Oddziaływanie na bioróżnorodność w odniesieniu do analizowanego Programu stanowi sumę
opisywanych we wcześniejszych rozdziałach oddziaływań na zwierzęta i rośliny jak również na
formy ochrony przyrody
Biorąc pod uwagę, że przeprowadzone wcześniej analizy wykazały, że realizacja
przedmiotowego dokumentu będzie generalnie wpływała pozytywnie na zwierzęta i rośliny
jak i formy ochrony przyrody stwierdzić należy, że pozytywnie oddziaływała będzie na
bioróżnorodność.
5.6. Oddziaływanie na wodę
Analizując oddziaływanie na wody uwzględniano (łącznie) zarówno wody podziemne, jak
i powierzchniowe, w odniesieniu do dwóch głównych aspektów: wpływu na ich jakość jak i na
zasoby.
Przeprowadzone analizy wykazały, że działania przewidziane do realizacji w ramach
Programu mają zdecydowanie pozytywne oddziaływanie na ten komponent środowiska.
Sformułowane zostały oddzielne cele średniookresowe odnoszące się bezpośrednio do ochrony
wód, tj.: poprawa jakości wód oraz racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi.
Dodatkowo pośrednio pozytywnie na wody oddziaływać będzie:

poprawa jakości powietrza,
85
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”

racjonalna gospodarka odpadami,

ochrona powierzchni ziemi,

zrównoważone wykorzystanie energii,

racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi,

ochrona walorów przyrodniczych,

zwiększenie lesistości,

ograniczenie
ryzyka
wystąpienia
zagrożeń
związanych
z
transportem
materiałów
niebezpiecznych,

ochrona przed powodzią i suszą,

ochrona przeciwpożarowa,

wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu,

udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,

zapobieganie i naprawa szkód w środowisku.
Przeprowadzona analiza wykazała natomiast brak oddziaływań jedynie o charakterze
negatywnym, występują natomiast stosunkowo nielicznie działania, które będą powodowały
oddziaływania zarówno o charakterze pozytywnym, jak i negatywnym. Do działań takich należą:

modernizacja infrastruktury drogowej,

budowa ścieżek rowerowych,

realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

budowa sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich,

budowa, rozbudowa lub modernizacja przemysłowych oczyszczalni ścieków,

realizacja Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM (równoważna liczba
mieszkańców) w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej,

zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i
ciepła,

wykorzystanie biomasy do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.
Na uwagę zasługuje fakt, że znaczna część zadań mających na celu poprawę jakości wód
także posiada negatywne oddziaływania w tym zakresie. Wynika to z faktu, że wdrożenie
centralnych
systemów
oczyszczania
z
jednej
strony
ogranicza
znacznie
rozproszone
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, ale z drugiej strony następuje
skoncentrowany zrzut zanieczyszczeń w jednym miejscu do danego odbiornika. Może to
powodować znaczne, lokalne pogorszenie jakości wody w odbiorniku, jak również w
86
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
ekstremalnych przypadkach znaczne zmiany w przepływach wody w odbiorniku (w sytuacji gdy
dostawa ścieków jest duża a przepływy w odbiorniku małe np. na skutek suszy). Drugą grupę
oddziaływań o charakterze negatywnym stanowi działalność inwestycyjna, powodująca
zwiększenie powierzchni terenów nieprzepuszczalnych. Powoduje to w efekcie przyśpieszenie
przepływu wód w zlewni (ogranicza możliwości retencyjne), jak również powierzchnie te stanowią
dodatkowe źródło ścieków. Podkreślić należy jednak, że oddziaływania takie bardzo prosto można
minimalizować (np. poprzez zwiększenie retencji w systemach odwodnienia, stosowanie urządzeń
podczyszczających wody opadowe).
Podsumowując należy stwierdzić, że analizując zagadnienie całościowo realizacja
postanowień omawianego dokumentu ma pozytywny wpływ na wody podziemne i
powierzchniowe (zarówno w odniesieniu do kwestii jakościowej, jak i ilościowej ochrony
zasobów).
5.7. Oddziaływanie na powietrze i klimat
Analiza oddziaływań skutków realizacji postanowień przedmiotowego dokumentu w
odniesieniu do jakości powietrza i klimatu generalnie wykazuje na zdecydowane pozytywne
oddziaływania. W szczególności pozytywnie na jakość powietrza wpływają:

racjonalna gospodarka odpadami,

zrównoważone wykorzystanie energii,

ochrona walorów przyrodniczych,

zwiększenie lesistości,

ograniczenie
ryzyka
wystąpienia
zagrożeń
związanych
z
transportem
materiałów
niebezpiecznych,

ochrona przeciwpożarowa,

wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu,

udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,
Wszelkie oddziaływania na klimat mają charakter pośredni i związane są ściśle
oddziaływaniem na jakość powietrza. Ponieważ realizacja poszczególnych działań ujętych w
Programie powinna powodować poprawę jakości powietrza (szczególnie w odniesieniu do
zanieczyszczeń pochodzących ze spalania kopalnych paliw energetycznych): między innymi
dwutlenku węgla i innych gazów, które uznawane są za cieplarniane, np. tlenki azotu (emisja z
87
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
transportu) – pośrednio pozytywnie będą wpływać na klimat. Dodatkowo działania powodujące
poprawę kondycji terenów leśnych oraz lesistość mają wpływ na pochłanianie, tychże
produkowanych w nadmiarze gazów cieplarnianych.
Część działań ujętych w analizowanym dokumencie będzie charakteryzowała się zarówno
oddziaływaniami pozytywnymi, jak i negatywnymi w odniesieniu do jakości powietrza jak i
wpływu na zmiany klimatu. Do działań tych zaliczyć należy:

modernizację infrastruktury drogowej,

budowę biogazowi,

wdrażanie
efektywnych
ekonomicznie
i
ekologicznych
technologii
odzysku
i
unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na recykling oraz odzysk
energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania.
Wśród działań przewidzianych do realizacji w ramach Programu zdefiniowano również i
takie, które będą na powietrze i klimat oddziaływały negatywnie. Dotyczy to w szczególności
działań związanych z:

realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

budową sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich,

budową, rozbudową lub modernizacją przemysłowych oczyszczalni ścieków,

realizacją Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i
systemy kanalizacji zbiorczej.
Negatywne oddziaływania związane z realizacją tych działań wynikają z konieczności
zagospodarowania osadów ściekowych, która w efekcie skutkuje emisją gazów cieplarnianych.
Należy jednak zwrócić uwagę, że istnieją różne sposoby zagospodarowywania/utylizacji osadów
ściekowych, charakteryzujące się różną efektywnością w zakresie emisji zanieczyszczeń do
powietrza.
Analizując opisywany powyżej szereg oddziaływań pozytywnych, jak i możliwe
nieliczne negatywne oddziaływania, można stwierdzić, że realizacja przedmiotowego
Programu będzie pozytywnie wpływała na stan powietrza oraz nie będzie powodowała zmian
klimatu.
88
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
5.8. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi
Analizowane w niniejszej Prognozie działania w zdecydowanej większości wywierają
pozytywny wpływ na zachowanie powierzchni ziemi w odpowiednim stanie. W większości są to
działania o charakterze pośrednim. Nie brakuje jednak oddziaływań bezpośrednich. Dotyczy to w
szczególności zapisów tj.:

ochrona powierzchni ziemi,

poprawa jakości powietrza,

racjonalna gospodarka odpadami,

racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,

zrównoważone wykorzystanie energii,

racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi,

ochrona walorów przyrodniczych,

zwiększenie lesistości,

ochrona lasów, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej,

ograniczenie
ryzyka
wystąpienia
zagrożeń
związanych
z
transportem
materiałów
niebezpiecznych,

ochrona przed powodzią i suszą,

ochrona przeciwpożarowa,

wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu,

udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,

zapobieganie i naprawa szkód w środowisku.
Analizy wykazały również, że niektóre działania w odniesieniu do powierzchni ziemi
mogą wywierać wpływ zarówno pozytywny, jak i negatywny. Do grupy tej należą działania:

budowa biogazowi,

wykorzystanie biomasy do produkcji energii cieplnej i elektrycznej,

wdrażanie
efektywnych
ekonomicznie
i
ekologicznych
technologii
odzysku
i
unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na recykling oraz odzysk
energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania,

czynna ochrona wybranych gatunków chronionych,

przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach
chronionych z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności
genetycznej,
89
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”

budowa i modernizacja dróg przeciwpożarowych.
Z reguły taki charakter oddziaływań związany jest z faktem, że dane działanie wymaga
podjęcia działań inwestycyjnych, których realizacja spowoduje przekształcenie w miejscu ich
lokalizacji powierzchni ziemi (oddziaływania bezpośrednie z reguły długookresowe (stałe), jednak
z drugiej strony jego wdrożenie przyniesie pośrednio (lub wtórnie) pozytywne efekty (np.
ograniczenia
zanieczyszczenia
powierzchni
ziemi
poprzez
poprawę
jakości
powietrza,
uporządkowanie gospodarki odpadami, zmniejszenia ryzyka wystąpienia pożaru, który niszczy
wierzchnią warstwę gleby). Drugą grupą takich działań są prace polegające na przekształcaniu
powierzchni ziemi w celu uzyskania korzyści przyrodniczych (np. ochrony gatunków chronionych,
przywracania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych). Prace o takim charakterze z
reguły powodują pewne zmiany w użytkowaniu ziemi (niszczone są obecnie istniejące struktury,
ale powstają nowe).
Realizacja Programu może powodować także negatywne oddziaływania na powierzchnię
ziemi. Sytuacja taka występować może w odniesieniu do:

modernizacji infrastruktury drogowej,

organizacji systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miast łącznie z systemem taniego
transportu zbiorowego do centrum miasta,

budowy ścieżek rowerowych,

realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

budowy sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich,

budowy, rozbudowy lub modernizacji przemysłowych oczyszczalni ścieków,

realizacji Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i
systemy kanalizacji zbiorczej,

budowy i modernizacji systemów poboru, przesyłu i uzdatniania wody,

budowy i modernizacji urządzeń odprowadzających oraz oczyszczających ścieki opadowe
oraz roztopowe.
Wszystkie ww. działania zakładają realizację zamierzeń inwestycyjnych, które powodować
będą bezpośrednie przekształcenia w powierzchni ziemi i jej wierzchnich warstwach.
Oddziaływania te będą miały zarówno charakter krótkotrwały (przekształcenia związane z fazą
budowy), jak i długotrwały (stały) – przekształcenie powierzchni ziemi.
W związku z obowiązującymi przepisami i koniecznością wykonywania ocen
oddziaływania na środowisko, w skład której wchodzi także ocena oddziaływania na powierzchnię
90
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
ziemi zakładać można, że zakres niezbędnych przekształceń zostanie ograniczony do minimum i do
zakresu nieznaczącego.
Podsumowując należy stwierdzić, że analizując zagadnienie całościowo realizacja
postanowień omawianego dokumentu będzie mieć pozytywny wpływ na powierzchnię ziemi.
5.9. Oddziaływanie na ludzi
Realizacja ocenianego Programu wywierać będzie bardzo pozytywny wpływ na zdrowie i
życie ludzi. W zasadzie wszystkie cele średniookresowe i kierunki działań, które przewidziane są
do realizacji, pozytywnie oddziałują na człowieka. Jedynie w nielicznych przypadkach, oceniono że
konkretne działania mogą mieć wpływ zarówno pozytywny, jak i negatywny lub też są obojętne dla
zdrowia i życia ludzi. Oddziaływania pozytywne z reguły mają charakter pośredni (niejednokrotnie
nawet wtórny) i związane są poprawą warunków życia na skutek poprawy warunków środowiska,
w którym żyje człowiek. Wszystkie te działania, które w efekcie powodują, że powietrze, woda,
gleby posiadają wysoką jakość pozytywnie wpływają także na człowieka. Podobne zależności
występują w odniesieniu do hałasu. Nawet poprawa jakości krajobrazu pozytywnie wpływać może
na stan zdrowotny społeczeństwa.
Wśród działań, które wywierają wpływ zarówno pozytywny jak i negatywny na człowieka
wyróżniono:

modernizacja infrastruktury drogowej,

wdrażanie
efektywnych
ekonomicznie
i
ekologicznych
technologii
odzysku
i
unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na recykling oraz odzysk
energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania,

usuwanie wyrobów zawierających azbest,

budowa elektrowni wiatrowych.
Podsumowując należy stwierdzić, że analizując zagadnienie całościowo realizacja
postanowień omawianego dokumentu będzie mieć pozytywny wpływ na ludzi.
5.10. Oddziaływanie na zasoby naturalne
Realizacja postanowień analizowanego dokumentu będzie miała pozytywny wpływ na
ochronę zasobów naturalnych. Do działań wywołujących oddziaływania pozytywne na zasoby
naturalne należy:
91
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”

racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi,

poprawa jakości powietrza,

poprawa jakości wód,

racjonalna gospodarka odpadami,

ochrona powierzchni ziemi,

racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,

zrównoważone wykorzystanie energii,

ochrona walorów przyrodniczych,

zwiększenie lesistości,

ochrona lasów, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej,

ochrona przeciwpożarowa,

wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu,

udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,

zapobieganie i naprawa szkód w środowisku.
W odniesieniu do zasobów geologicznych w Programie wskazane są zarówno działania
bezpośrednie (związane z kontrolą koncesji i eliminacją nielegalnego wydobywania surowców
kopalnych), jak również szereg działań (szczególnie w odniesieniu do ochrony jakości powietrza)
powodujących wystąpienie oddziaływań pośrednich (i wtórnych), które w efekcie doprowadzić
mogą do ograniczenia zapotrzebowania na standardowe energetyczne surowce kopalne.
Negatywnie w odniesieniu do surowców oceniono natomiast działania, które wiązać się
będą z realizacją dużych, liniowych inwestycji infrastrukturalnych (budowy autostrad, dróg
szybkiego ruchu, obwodnic), z uwagi na fakt, dużego wykorzystania surowców mineralnych
(głównie kruszyw).
Podsumowanie pozwala jednak wnioskować, że realizacja postanowień Programu
będzie mieć pozytywny wpływ na powierzchnię ziemi.
5.11. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne
Z uwagi na fakt, że nie jest znana lokalizacja i zakres wszystkich inwestycji związanych z
realizacją Programu, jak również brak jest przestrzennych danych o lokalizacji poszczególnych
zabytków (brak danych umożliwiających analizy przestrzenne), jak również w odniesieniu do
zabytków archeologicznych występują znaczne braki w wiedzy, nie jest możliwe wykonanie
dokładnej analizy oddziaływania. Analiza taka musi być wykonana na etapie uzyskiwania
92
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
stosownych decyzji administracyjnych określających warunki realizacji danego przedsięwzięcia lub
też zezwalających na jego realizację.
W celu wykonania strategicznej oceny oddziaływania przyjęto następujące założenia:

negatywne oddziaływanie na dany zabytek następować może na skutek bezpośredniej kolizji
z realizacją konkretnej inwestycji (wynikającej z Programu), lub też oddziaływań pośrednich
związanych z jej realizacją (np. wpływu transportu na obiekty zabytkowe),

zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza będzie w sposób pośredni pozytywnie oddziaływać
na architektoniczne zabytki nieruchome (ograniczenie chemicznego niszczenia zabytków),

obowiązujące przepisy w zakresie ochrony zabytków i dóbr kultury w sposób skuteczny
chronią zabytki przed zniszczeniem na skutek realizacji inwestycji.
Analiza zapisów Programu przy uwzględnieniu ww. założeń wykazała, że realizacja jego
założeń będzie miała generalnie pozytywny wpływ na zabytki. W szczególności wpływ ten
związany jest z oddziaływaniami pośrednimi wynikającymi z zakładanej poprawy jakości powietrza
(na skutek realizacji Programu). Dotyczyć on będzie głównie zabytków architektonicznych.
Ponieważ nie jest znana lokalizacja poszczególnych zamierzeń, nie można również
wykluczyć wystąpienia oddziaływań zarówno o charakterze pozytywnym jak i negatywnym.
Dotyczy to w szczególności następujących działań:

rozbudowy centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną,

modernizacja infrastruktury drogowej.
Zaznaczyć również należy, że realizacja przedsięwzięć w sąsiedztwie obiektów
podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania, na etapie której w sposób
szczegółowy zostanie przeanalizowany zakres oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć na
zabytki.
Biorąc powyższe pod uwagę należy ocenić, że generalnie oddziaływanie Programu na
zabytki będzie miało charakter pozytywny.
Podobnie sytuacja ma się w przypadku dóbr materialnych.
93
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
5.12. Oddziaływanie transgraniczne
Biorąc pod uwagę lokalizację powiatu wyszkowskiego oraz lokalny charakter
przedsięwzięć wynikających z realizacji założeń Programu nie przewiduje się wystąpienia
oddziaływań transgranicznych.
6.
Rozwiązania mające na celu zapobieganie oraz ograniczanie prawdopodobnych
negatywnych oddziaływań na środowisko
Podstawowym sposobem i narzędziem minimalizacji ewentualnych negatywnych
oddziaływań
związanych
z
realizacją
Programu,
jest
przestrzeganie
przy
wdrażaniu
poszczególnych działań (realizacji poszczególnych zamierzeń) obowiązujących przepisów.
Do przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu, które mogą negatywnie
oddziaływać na środowisko należą przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury
komunalnej (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków), ciągi komunikacyjne, zbiorniki
retencyjne, elektrownie wiatrowe, biogazownie, urządzenia hydrotechniczne i przeciwpowodziowe.
Inwestycje te w zdecydowanej większości, z uwagi na swój charakter podlegać będą procedurze
oddziaływania na środowisko, w której szczegółowo analizowane będzie oddziaływanie na
poszczególne komponenty środowiska. W ramach procedury uwzględniane będą również analizy
dotyczące minimalizacji bądź kompensacji możliwych oddziaływań. W efekcie ocenie zostanie
poddany poziom znaczności poszczególnych oddziaływań.
Poniżej wymieniono główne zasady (działania), które pozwolą ewentualne negatywne
oddziaływania ograniczyć do racjonalnego poziomu. Do działań takich zaliczyć można:

odpowiednio dobrze przemyślany wybór lokalizacji inwestycji (a w przypadku inwestycji
liniowych ich przebiegu) uwzględniający lokalne uwarunkowania, walory przyrodnicze i
występowanie zabytków,

odpowiednio starannie przygotowany projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska
zarówno na etapie budowy jak i w fazie eksploatacji inwestycji,

odpowiednie zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w szczególności w
sąsiedztwie obszarów szczególnie wrażliwych na negatywne oddziaływanie, obiektów
zabytkowych oraz siedzib ludzkich,

stosowanie odpowiednich technologii, materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych i organizacji
pracy ograniczających wpływ na środowisko w fazie budowy, oraz eksploatacji,
94
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”

dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu, wegetacji, okresów lęgowych, okresów
odpoczynku itp.,

maskowanie (wkomponowywanie w otoczenie) elementów dysharmonijnych dla krajobrazu,

w przypadku inwestycji liniowych obok ww. działań stosować można również:

budowę zabezpieczeń akustycznych (ekrany, wały ziemne, „ciche” nawierzchnie),

budowę przejść dla zwierząt,

budowę zbiorników retencyjnych opóźniających odpływ wody ze zlewni,

budowę urządzeń oczyszczających ścieki pochodzące z wód opadowych z powierzchni
drogi,

realizację zabezpieczeń w przypadku wystąpienia poważnej awarii (zastawki w
systemie odwodnienia),

zastosowanie nasadzeń roślinności wzdłuż dróg zarówno w celu wkomponowania drogi
w krajobraz, jak również w celu tworzenia stref zieleni ekotonowej lub osłonowej,

zastosowanie ogrodzeń ochronnych i naprowadzających na przejścia dla zwierząt.
Biorąc pod uwagę wyniki analizy w zakresie oddziaływania na środowisko zakładać
można, że realizacja Programu nie będzie wymagała wykonania działań kompensacyjnych. Z
pewnym prawdopodobieństwem zakładać również można (aczkolwiek musi być to zweryfikowane
na etapie poszczególnych inwestycji), że realizacja poszczególnych inwestycji wynikających z
poszczególnych działań nie będzie wymagać wykonania: „naturowej” kompensacji przyrodniczej
wynikającej z art. 34 ustawy o ochronie przyrody.
Na tym etapie nie można jednak przesądzić, czy nie będzie konieczne wykonywania
kompensacji w rozumieniu ogólnym zgodnie z art. 75 ustawy - Prawo ochrony środowiska w
odniesieniu do poszczególnych inwestycji.
7.
Opis rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie Programu
Większość działań proponowanych do realizacji w ramach Programu ma pozytywny
wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto
dokument jest na wysokim stopniu ogólności i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego
określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań.
Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od lokalnej chłonności
środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych,
dlatego przy budowie nowych dróg, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, urządzeń
95
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
wykorzystujących odnawialne źródła energii, itp. należy rozważać warianty alternatywne tak aby
wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Jako
warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważać: warianty lokalizacji, warianty
konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant niezrealizowania inwestycji
tzw. wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni, ponieważ brak realizacji
inwestycji może także powodować konsekwencje środowiskowe.
Przeprowadzona w ramach Prognozy analiza celów Programu, a w szczególności jego
spójności z innymi dokumentami strategicznymi (w tym nadrzędnym dokumentem, jakim jest
Polityka Ekologiczna Państwa) wskazuje, że są one w pełni zgodne z postanowieniami tych
dokumentów, a także wynikają wprost z postanowień wynikających z tych dokumentów oraz
obowiązującego w Polsce prawa. W świetle powyższego faktu przedstawianie alternatyw w tym
kontekście jest nieuzasadnione.
Jako dodatkowy argument potwierdzający brak potrzeby przedstawiania rozwiązań
alternatywnych w ramach niniejszej Prognozy są wyniki przeprowadzonych analiz, które pozwalają
stwierdzić, że realizacja zamieszczonych w Programie rozwiązań ma zdecydowanie pozytywny
wpływ na środowisko, oraz że realizacja jego postanowień nie powoduje występowania znaczących
negatywnych oddziaływań na środowisko (w tym na obszary Natura 2000).
8.
Metody oceny oddziaływania na środowisko zastosowane przy sporządzaniu
Prognozy
Ocenę oddziaływania na środowisko dla projektu Programu ochrony środowiska dla
powiatu wyszkowskiego przeprowadzono według następującego schematu:

określono zagadnienia wchodzące w skład oceny oddziaływania na środowisko,

dokonano identyfikacji stanu elementów środowiska, potencjalnie wrażliwych na zmiany w
wyniku realizacji założeń Programu,

dokonano identyfikacji kierunków działań, które mogą wpłynąć na stan środowiska,

sporządzenie matrycy przedstawiającej w skondensowanej postaci obszary oddziaływania, w
szczególności negatywnego, w rozbiciu na poszczególne jego komponenty,

dokonano analizy rozwiązań alternatywnych.
96
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
9.
Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy
Główną trudnością napotkaną przy sporządzaniu niniejszej prognozy był wysoki stopień
ogólności zapisów analizowanego Programu. Nie znając zakresu i lokalizacji koniecznych do
wykonania w ramach konkretnych działań inwestycji, nie można dokonać konkretnej i
szczegółowej oceny oddziaływania. W związku z powyższym wszelkie analizy oddziaływań mają
charakter bardzo ogólny i opierają się w dużej mierze na teoretycznej możliwości wystąpienia
negatywnych lub pozytywnych oddziaływań. Dlatego też należy zakładać, że wszelkie
sformułowane wnioski odnośnie możliwości wystąpienia możliwego negatywnego oddziaływania,
powinny być zweryfikowane na etapie wykonywania szczegółowych analiz np. na etapie
przygotowywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowych.
10. Materiały źródłowe
1)
Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz
z Programem Działań na lata 2007 – 2013, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2003 r.
2)
Krajowego program zwiększania lesistości, aktualizacja, Ministerstwo Środowiska,
Warszawa, 2003 r.
3)
Krajowy plan gospodarki odpadami 2014, Rada Ministrów (Uchwała Nr 217 z dnia
24 grudnia 2010 r., M.P. Nr 101, poz. 1183)
4)
Monitoring Chemizmu Gleb Ornych Polski w latach 2005 – 2007, IOŚ, Warszawa, 2008 r.
5)
Plan Zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego i ocena planu
zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, Samorząd Województwa
Mazowieckiego, Warszawa, 2006 r.
6)
Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do 2016 roku, Minister
Środowiska, Warszawa, 2008 r.
7)
Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego, Sejmik Województwa
Mazowieckiego (Uchwała Nr 75/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r.)
8)
Program Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa
Mazowieckiego, Sejmik Województwa Mazowieckiego (Uchwała Nr 208/06 z dnia 9
października 2006 r.)
9)
Program Ochrony Powietrza dla Stref w Województwie Mazowieckim, w których został
przekroczony poziom docelowy benzo(α)pirenu jako wskaźnika wielopierścieniowych
97
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na
lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku”
węglowodorów aromatycznych w powietrzu, Sejmik Województwa Mazowieckiego
(Uchwała Nr 223/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.)
10)
Program Ochrony Powietrza dla Strefy Mazowieckiej, w której został przekroczony poziom
docelowy ozonu w powietrzu, Sejmik Województwa Mazowieckiego (Uchwała Nr 222/09 z
dnia 21 grudnia 2009 r.)
11)
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych
wzdłuż drogi krajowej nr 8 na terenie województwa mazowieckiego, Sejmik Województwa
Mazowieckiego (Uchwała Nr 140/09 z dnia 7 września 2009 r.)
12)
Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011 – 2014 z
uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.
13)
Program Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa
Mazowieckiego, Samorząd Województwa Mazowieckiego, 2006
14)
Program zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020, Samorząd
Województwa Mazowieckiego, Warszawa, 2007 (Uchwała Nr 18/07 z dnia 19 lutego 2007 r.)
15)
Raport o występowaniu poważnych awarii w 2009 roku. Główny Inspektor Ochrony
Środowiska, Warszawa, 2010 r.
16)
Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim – raport za rok 2011,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, 2012 r.
17)
Monitoring rzek w 2008 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
18)
Monitoring rzek w 2009 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
19)
Monitoring jakości wód podziemnych w województwie mazowieckim w 2010 r.,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
20)
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), Samorząd
Województwa Mazowieckiego, Warszawa, 2006 r.
21)
Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,
2006 r.
22)
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 - 2011 z
uwzględnieniem lat 2012 – 2015 (WPGO 2007 – 2015), Sejmik Województwa
Mazowieckiego (Uchwała Nr 164/07 z dnia 15 października 2007 r.)
23)
Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym.
Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002 r.
98
Download