„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

advertisement
„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
miasta i gminy Głubczyce” uchwalony został w 2002r.
Zakres sporządzonego dokumentu obejmuje:
1.1 Uwagi ogólne
1.1.1 Zakres „Projektu założeń do planu zaopatrzenia”
1.1.2 Założenia polityki energetycznej Państwa
1.1.3 Sposób podejścia do analizy poszczególnych nośników oraz systemów energetycznych
1.1.4 Dane wejściowe związane z wykonywaniem „Projektu założeń”
1.2 Ogólny opis gminy
1.2.1 Stan zanieczyszczenia powietrza
1.2.1.1 Warunki meteorologiczne
1.2.1.2 Pomiary zanieczyszczenia powietrza
1.2.1.3 Emisja zanieczyszczeń - stan obecny
1.2.1.4 Emisja zanieczyszczeń - stan prognozowany
1.2.1.5 Podsumowanie
1.2.2 Główne czynniki decydujące o zmianach w zaopatrzeniu gminy na media energetyczne
(prognoza demograficzna, prognoza rozwoju zabudowy mieszkaniowej, budynków użyteczności
publicznej i przemysłu)
1.2.2.1 Prognoza demograficzna
1.2.2.2 Prognoza rozwoju zabudowy mieszkaniowej
1.2.2.3 Prognoza rozwoju przemysłu
1.3 Projekt założeń (zakres wynikający z art. 19 pkt. 3 „Prawa energetycznego”).
1.3.1 Ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe
1.3.2 Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych
7.3.3 Możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z
uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania
ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych
1.3.4 Zakres współpracy z innymi gminami
Załączniki:
1. Sołectwa gminy i miasto Głubczyce - ogólna charakterystyka
2. Tereny rozwojowe i związane z nimi potrzeby energetyczne
3. Pismo informujące Gminy sąsiednie o wykonywaniu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Głubczyce”.
Dokument dostępny jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości 14,
48-100 Głubczyce pok. nr 15, 1 - piętro.
Zakres aktualizacji winien być wykonana zgodnie z wymogami obowiązującego prawa,
i zawierać wszystkie części składowe z nim związane.
Download