Informacje dla Pacjenta: Sigmoidoskopia

advertisement
SAGES
Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons
http://www.sages.org
Informacje dla Pacjenta: Sigmoidoskopia
Author : SAGES Webmaster
CO TO JEST SIGMOIDOSKOPIA?
Sigmoidoskopia jest to badanie które pozwala uwidoczni? ?luzówk? odbytnicy i ko?cowego odcinka
jelita grubego. Jest to zwykle wykonywane w gabinecie lekarskim lub w szpitalu. Gi?tki instrument
grubo?ci palca wskazuj?cego jest wprowadzany przez odbyt do odbytnicy i ko?cowego odcinka
jelita grubego.
W JAKIM CELU WYKONUJE SI? SIGMOIDOSKOPIE ?
Sigmoidoskopia jest wykonywana jako badanie skreeningowe (przegl?dowe) dla pacjentów
powy?ej 50 roku ?ycia, przed niektórymi zabiegami chirurgicznymi, w celu diagnostyki takich
objawów jak biegunka, krwawienie, zapalenie jelita, zmiana rytmu i typu wypró?nie?, zmiana koloru
i konsystencji stolca. Sigmoidoskopia jest równie? stosowana jako badanie profilaktyczne w
rodzinach z rodzinnym wyst?powaniem raka jelita grubego.
JAKIE PRZYGOTOWANIE JEST WYMAGANE PRZED BADANIEM ?
Przed badaniem odbytnica i ko?cowy odcinek jelita grubego musi zosta? ca?kowicie oczyszczone
ze stolca. Do przygotowania wystarczaj?ce jest wykonanie 1 lub 2 enem (lewatyw) przed
badaniem. W niektórych przypadkach lekarz mo?e zaleci? diet? i leki przeczyszczaj?ce podczas
przygotowania do badania. Twój lekarz udzieli Ci szczegó?owych instrukcji dotycz?cych
przygotowania do badania. Je?eli jelito nie jest odpowiednio przygotowane badanie mo?e by?
niemo?liwe do wykonania, dlatego podczas przygotowania dok?adnie stosuj si? do zalece?
lekarza.
Podczas przygotowania wi?kszo?? leków mo?e by? za?ywana jak dotychczas. Nale?y
poinformowa? lekarza o za?ywanych lekach szczególnie je?eli jest to aspiryna, witamina E ,
niesterydowe leki przeciwzapalne lub insulina. Je?eli zwykle za?ywasz antybiotyki przed
zabiegami stomatologicznym poinformuj o tym swojego lekarza gdy? mo?esz równie? wymaga?
antybiotyku przed sigmoidoskopi? .
CZEGO MO?ESZ OCZEKIWA? PODCZAS SIGMOIDOSKOPII ?
Podczas badania pacjent pozostaje ?wiadomy. Czasami podczas badania podaje si? lekkie leki
uspokajaj?ce. Badanie jest zwykle dobrze tolerowane i powoduje jedynie niewielki dyskomfort.
?ciana wewn?trzna jelita posiada sk?pe unerwienie dlatego te? pacjenci nie czuj? ruchów
instrumentu wewn?trz jelita. Do rozd?cia ?wiat?a jelita, co umo?liwia jego dok?adne obejrzenie
This document is property of the Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons. All Rights Reserved. Do not repost.
u?ywa si? wdmuchiwanego powietrza. Mo?e to powodowa? uczucie wzd?cia czy bólów podczas
badania. Badanie wykonywane jest w pozycji le??cej na plecach. Bardzo uwa?nie ogl?dana jest
?luzówka jelita grubego. Sigmoidoskopia zajmuje zwykle od 5 do 15 minut. Je?eli podczas
badania odczuwasz nasilone dolegliwo?ci bólowe poinformuj swojego lekarza.
WYNIK SIGMOIDOSCOPII ?
Po badaniu lekarz wyja?ni Ci wynik. Po badaniu mo?esz odczuwa? wzd?cia i skurcze jelit
powodowane przez powietrze wprowadzone do jelita podczas badania. Uczucie to mija po
oddaniu wiatrów. Po badaniu mo?esz od?ywia? si? i powróci? do normalnej aktywno?ci ?yciowej
zaraz po opuszczeniu gabinetu lekarskiego lub szpitala. Je?eli podczas badania lekarz zauwa?a
miejsce podejrzane, wykonuje biopsj? zmiany i przesy?a preparat do badania histopatologicznego.
Biopsja jest wykonywana specjalnym instrumentem chirurgicznym. Biopsja jest niebolesna. Je?eli
polip lub inna patologia jest znaleziona podczas badania to lekarz zleci Ci wykonanie kolonoskopii
która pozwala oceni? ca?e jelito grube.
JAKIE KOMPLIKACJE MOG? WYST?PI? PO BADANIU ?
Sigmoidoskopia i biopsja s? to bezpieczne badania je?eli s? wykonywane przez do?wiadczonego
lekarza. Komplikacje s? rzadkie lecz mog? wyst?pi?. Zalicza si? do nich krwawienie z miejsca
biopsji lub perforacja czyli przedziurawienie ?ciany jelita. Nale?y skontaktowa? si? z lekarzem
je?eli wyst?pi? objawy takie jak: ból brzucha lub wzd?cie, nudno?ci, gor?czka, dreszcze,
krwawienie z odbytu w ilo?ci wi?kszej ni? pó? szklanki. Krwawienia w niewielkim nasileniu mog?
wyst?powa? przez kilka dni po biopsji.
This document is property of the Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons. All Rights Reserved. Do not repost.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download