krajobraz wilgotnych lasów równikowych

advertisement
Scenariusz lekcji przyrody w klasie VI
KRAJOBRAZ WILGOTNYCH LASÓW RÓWNIKOWYCH
Cele:
Uczeń:
 wskazuje na mapie strefę klimatów równikowych,
 wskazuje na mapie krajobrazowej obszary występowania wilgotnych lasów równikowych,
 odczytuje z wykresu dane klimatyczne,
 oblicza amplitudę temperatury powietrza,
 wymienia cechy klimatu równikowego,
 opisuje warstwy lasu równikowego,
 wymienia gatunki roślin i zwierząt występujących w lesie równikowym,
 wykazuje wzajemne związki między składnikami krajobrazów lasu równikowego,
 wyjaśnia przyczyny zmniejszania się obszarów lasów równikowych,
 opisuje warunki życia i zajęcia ludzi w lesie równikowym,
 wyjaśnia dlaczego człowiek powinien chronić lasy równikowe.
Metody:
o praca z mapą, z podręcznikiem, pogadanka, mapa mentalna.
Formy pracy:
o zbiorowa, zespołowa, indywidualna
Środki dydaktyczne:
o film pt. „ Lasy równikowe” ,Mapa krajobrazowa świata, zdjęcia, atlasy, podręczniki,
ćwiczenia, karty pracy.
o Laptopy z dostępem do Internetu,, rzutnik.
Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca
1. Sprawy organizacyjno – porządkowe.
2. Wprowadzenie do tematu, prezentacja fragmentu filmu przedstawiającego krajobraz
wilgotnego lasu równikowego – podanie tematu lekcji.
3. Wyjaśnienie zasad pracy na lekcji.
Faza realizacyjna
1. Przygotowanie do zabawy dydaktycznej i zaproszenie uczniów na wyprawę naukową do
wilgotnego lasu równikowego.
Podział klasy na zespoły: geografowie, klimatolodzy, botanicy, zoolodzy, demografowie,
ekolodzy.
Każdy zespół otrzymuje kartę z instrukcją oraz materiały do pracy.
Zadania dla zespołów:
GEOGRAFOWIE
· Korzystając z mapy krajobrazowej w atlasie, oraz z map w Internecie, wskaż i nazwij
obszary występowania wilgotnych lasów równikowych.
· Wyszukaj podróżników i badaczy lasów równikowych.
KLIMATOLODZY
· Przeanalizuj diagram klimatyczny dla Kisangani ( podręcznik str.144). Na jego podstawie
określ warunki klimatyczne panujące w strefie wilgotnych lasów równikowych.
· Wskaż najniższą i najwyższą średnią miesięczną temperaturę powietrza.
· Omów rozkład opadów w ciągu roku.
· Wyjaśnij, jak powstaje deszcz zenitalny?
·
BOTANICY
· Na podstawie ilustracji, tekstu z podręcznika oraz Internetu, wymień cechy lasu
równikowego.
· Opisz warstwową budowę lasu równikowego.
· Wypisz i zaprezentuj przy pomocy rzutnika rośliny rosnące w lesie równikowym.
·
ZOOLODZY
· Wypisz nazwy i pokaż przy pomocy rzutnika zwierzęta żyjące w wilgotnych lasach
równikowych.
· Jakie warunki spowodowały wystąpienie tak dużej różnorodności zwierząt na tym
obszarze.
·
DEMOGRAFOWIE
· Na podstawie mapki w atlasie, wiadomości z podręcznika oraz Internetu, określ gęstość
zaludnienia w wilgotnych lasach równikowych.
· Jaka ludność zamieszkuje lasy równikowe?
· Czym zajmują się ludzie w lesie równikowym?
·
EKOLODZY
Korzystając z dostępnych źródeł udziel odpowiedzi na następujące pytania:
· Jakie są przyczyny zmniejszania się obszarów lasu równikowego?
· Jakie jest znaczenie lasów równikowych?
· Jakie skutki dla naszej planety może mieć niszczenie lasów równikowych?
2. Uczniowie przystępują do rozwiązywania zadań, zapisują wyniki swojej pracy na dużych
arkuszach papieru ( wg wzoru podanego niżej).
Sprawozdawcy z poszczególnych zespołów umieszczają wyniki swojej pracy na tablicy –
powstaje w ten sposób mapa przedstawiająca charakterystykę krajobrazu równikowego.
KARTA PRACY
GEOGRAFOWIE
WYSTĘPOWANIE
WILGOTNYCH LASÓW
RÓWNIKOWYCH
ZOOLODZY
ZWIERZĘTA LASÓW
RÓWNIKOWYCH
KLIMATOLODZY
KIMAT WILGOTNYCH
LASÓW RÓWNIKOWYCH
DEMOGRAFOWIE
GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA
W LESIE RÓWNIKOWYM
RDZENNA LUDNOŚĆ
BOTANICY
CHARAKTERYSTYKA
LASU RÓWNIKOWEGO
EKOLODZY
ZNACZENIE LASÓW
RÓWNIKOWYCH
Faza podsumowująca
1. Ocena pracy poszczególnych zespołów, efektów pracy zespołowej.
2. Zadanie pracy domowej- uzupełnienie ćwiczeń.
Download