Chirurgia - Pielęgniarstwo Specjalistyczne

advertisement
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
Nr 3(6)
Wydawnictwo „DUX”
ISSN: 2300-4444
Grudzień 2014
PIELĘGNACJA PACJENTÓW PO URAZACH
CZASZKOWO-MÓZGOWYCH LECZONYCH
W ODDZIALE CHIRURGICZNYM
WAŻNE ASPEKTY OPIEKI PRZED
I POOPERACYJNEJ SPRAWOWANEJ
NAD PACJENTAMI W WIEKU PODESZŁYM
STOPA CUKRZYCOWA – METODY
I TECHNIKI MIEJSCOWEGO LECZENIA
I PIELĘGNACJI ZMIAN SKÓRNYCH
CHIRURGIA
www.pielegniarstwospecjalistyczne.pl
OD REDAKCJI
SZANOWNI PAŃSTWO,
Chirurgia , szósty numer „Pielęgniarstwa Specjalistycznego”, który oddajemy do Państwa rąk został przygotowany z niewielkim opóźnieniem. Wszyscy zajęci byliśmy organizacją I Międzynarodowej Konferencji, która w naszej, a przede wszystkim w opinii uczestników
zakończyła się sukcesem. Podpisaliśmy dwie umowy o wzajemnej
współpracy z pielęgniarkami ukraińskimi reprezentowanymi przez
dr Natalię Shygońską z Uniwersytetu w Żytomierzu oraz słowackimi reprezentowanymi przez dr Lukasa Kobera. Mamy nadzieje,
że wspólne cele, które określiliśmy na konferencji będziemy
mogli wspólnie realizować i wzajemnie się wspierać oraz
wymieniać doświadczeniami w codziennej praktyce zawodowej. Jesteśmy w trakcie ustalania formy spotkania na
przyszły rok i czekamy na Państwa sugestie, potrzeby oraz
dziedziny pielęgniarstwa i położnictwa, w których chcieli by
Państwo prezentować swoje prace.
W związku z tym, że jest to ostatni numer przed Nowym
Rokiem składam Państwu w imieniu całej Redakcji dobrych
Świąt Bożego Narodzenia, dobrego Nowego Roku,
mądrych decyzji i rozwoju zawodowego.
Z pozdrowieniami
Ewa Molka
Redaktor Naczelna
RADA NAUKOWA
Redaktor Naczelna
dr n. med. Ewa Molka
Zespół Redakcyjny
mgr Renata Mroczkowska
mgr Ewa Rogula
mgr Anna Wais
mgr Lucyna Plewa
PhD. Natalia Shygonska
Rada Naukowa
dr n. med. Ewa Molka
dr n. med. Grażyna Franek
dr n. med. Beata Naworska
dr n. med. Sylwia Krzeminska
dr n. med. Katarzyna Łagoda
dr n. med Izabella Uchmanowicz
dr n. hum. Urszula Marcinkowska
dr n. med. Dorota Dobrzyn -Matusiak
PARTNERZY
Zespół Tłumaczy
mgr Wojciech Nyklewicz
mgr Agnieszka Wypych-Zych
dr n. med. Beata Jankowska -Polanska
dr n o zdr. Wioletta Pollok -Waksmanska
dr hab. Joanna Rosinczuk -Tonderys
Bc. Tomáš Válek
(Czechy)
PhDr. Milan Laurinc, dipl. s.(Słowacja)
PhDr. Lukas Kober, PhD
(Słowacja)
mgr Ivana Harvanova PhD (Słowacja)
PhD. Natalia Shygonska (Ukraina)
SPIS TREŚCI
1. ZASADY PUBLIKOWANIA PRAC W CZASOPIŚMIE
2. PIELĘGNACJA PACJENTÓW PO URAZACH
CZASZKOWO-MÓZGOWYCH LECZONYCH W
ODDZIALE CHIRURGICZNYM.......................................... 5
3. PROBLEMY ZDROWOTNE PACJENTÓW PO
TRANSPLANTACJI NEREK...................................................11
4. WAŻNE ASPEKTY OPIEKI PRZED I
POOPERACYJNEJ SPRAWOWANEJ NAD
PACJENTAMI W WIEKU PODESZŁYM...........................20
5. WYBRANE ASPEKTY Z ZAKRESU OPIEKI
POOPERACYJNEJ PO ZABIEGACH
KARDIOCHIRURGICZNYCH – ROLA ZESPOŁU
MEDYCZNEGO W ASPEKCIE DIAGNOSTYKI,
PRZECIWDZIAŁANIA I LECZENIA TYPOWYCH
ZAGROŻEŃ POZABIEGOWYCH.......................................25
6. JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB Z ZAĆMĄ – PRZED I PO
ZABIEGU WSZCZEPIENIA SOCZEWEK.........................32
7. STOPA CUKRZYCOWA – METODY I TECHNIKI
MIEJSCOWEGO LECZENIA I PIELĘGNACJI
ZMIAN SKÓRNYCH...............................................................38
Wydawca:
Wydawnictwo „DUX”
Robert Sczendzina
ul. Karola Miarki 11/1
41-902 Bytom
Dane kontaktowe:
tel.: 503-066-297 fax: (32) 79-79-122
adres email: [email protected]
SPIS TREŚCI, ZASADY PUBLIKOWANIA PRAC W CZASOPIŚMIE
ZASADY PUBLIKOWANIA
PRAC W CZASOPIŚMIE
„Pielęgniarstwo Specjalistyczne”
INFORMACJE OGÓLNE
Wymagania etyczne
Badania prowadzone na ludziach, muszą być przeprowadzone
zgodnie z wymogami Deklaracji Helsińskiej, co należy zaznaczyć w opisie metodyki. Na przeprowadzenie takich prac Autorzy muszą uzyskać zgodę Terenowej Komisji Nadzoru nad Dokonywaniem Badań na Ludziach (Komisji Etycznej).
Odpowiedzialność cywilna
Redakcja stara się czuwać nad merytoryczną stroną pisma,
jednak za treść artykułu odpowiada jego Autor. Wydawca ani
Rada Programowa nie ponoszą odpowiedzialności za skutki
ewentualnych nierzetelności.
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE - ZGŁASZANIE PRAC DO DRUKU
Przesłanie prac do redakcji
Przesłanie prac do redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była dotychczas publikowana w innych
czasopismach oraz nie była wcześniej złożona w innej Redakcji.
Oddanie pracy do druku jest jednoznaczne ze zgodą wszystkich
autorów na jej publikację i oświadczeniem, że Autorzy mieli
pełny dostęp do wszystkich danych w badaniu i biorą pełną
odpowiedzialność za całość danych i dokładność ich analizy.
Dopuszcza się druk prac już opublikowanych ze względów
ważnych dla czytelników, ale z adnotacją, iż jest to przedruki
z jakiego źródła.
Wersja elektroniczna prac:
1. Redakcja wymaga nadsyłania prac wyłącznie w formie
elektro-nicznej na adres e-mail [email protected]
2. Prace powinny być napisane w edytorze tekstu Word co
najmniej „6”, Czcionka Times New Roman o wielkości „12”.
Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna być
większa niż 16 stron, a kazuistycznych 12 stron maszynopisu,
łącznie z piśmiennictwem, rycinami, tabelami i streszczeniami
(standardowa strona -1800 znaków).
3. Prace powinny być pisane w formacie A-4 z zachowaniem
podwójnego odstępu, z lewej strony należy zachować margines 2 cm, a z prawej margines szerokości 3 cm.
4. Propozycje wyróżnień należy zaznaczyć w tekście pismem
półgrubym (bold).
5. Na pierwszej stronie należy podać:
* tytuł pracy w języku polskim i angielskim;
* pełne imię i nazwisko Autora (Autorów) pracy. Przy pracach
wieloośrodkowych prosimy o przypisanie Autorów do ośrodków, z których pochodzą;
* pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego pochodzi praca
(w wersji oficjalnie ustalonej);
* wskazać Autora do korespondencji oraz adres na jaki Autor
życzy sobie otrzymać korespondencję ( służbowy lub prywatny)
wraz z tytułem naukowym, pełnym imieniem i nazwiskiem oraz
z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Jednocześnie Autor wyraża zgodę na publikację przedstawionych
danych adresowych (jeśli Autor wyrazi takie życzenie, numer
telefonu nie będzie publikowany);
* słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, zgodne z aktualną listą Medical Subject Heading (MeSH) – nie więcej niż
5. Na drugiej stronie pracy powinny być opisane wszelkie
możliwe konflikty interesów oraz informacje o źródłach
finansowania pracy (grant, sponsor), podziękowania,
ewentualnie powinna się tutaj pojawić nazwa kongresu na
którym praca została ogłoszona oraz zgoda pacjenta na
publikację jeśli jest wymagana.
3
Streszczenie i słowa kluczowe
Do artykułu następnie należy dołączyć streszczenie, jednobrzmiące zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Streszczenie prac oryginalnych powinno zawierać do 200 słów i powinno składać się z czterech wyodrębnionych części, oznaczonych kolejno następującymi tytułami: Cel pracy, Materiał i metodyka, Wyniki. Wnioski/Podsumowanie. Wszystkie skróty zastosowane w streszczeniu powinny być wyjaśnione.
Streszczenia prac poglądowych i kazuistycznych powinno zawierać do 200 słów i zawierać cel pracy oraz podstawowe
założenia. Po streszczeniu należy umieścić nie więcej niż pięć
słów kluczowych w języku polskim i angielskim, zgodnych
z aktualną listą Medical Subject Reading (MeSH). Jeżeli odpowiednie terminy MeSH nie są jeszcze dostępne dla ostatnio
wprowadzonych pojęć, można stosować ogólnie używanych
określeń.
Układ pracy
Układ pracy powinien obejmować wyodrębnione części:
Wprowadzenie, Cel pracy, Materiał i metodyka, (w ramach
części metodyka - Informacja o stanowisku Komisji Bioetycznej) Wyniki badań, Omówienie/Dyskusja, Wnioski/Podsumowanie, Piśmiennictwo, Tabele, Ryciny. Materiał i metodyka musi szczegółowo wyjaśniać wszystkie zastosowane
metody badawcze, które są uwzględnione w wynikach. Należy
podać nazwy metod statystycznych i oprogramowania zastosowanych do opracowania wyników.
Tabele
Tabele należy nadesłać w dwóch egzemplarzach, jedna wersja
w tekście druga tabela w oddzielnym pliku. Tytuły tabel oraz ich
zawartość powinny być wykonane w języku polskim. Wszystkie
użyte w tabelach skróty powinny być wyjaśnione pod tabelą.
Tabele powinny być opisane nad tabelą i ponumerowane
cyframi arabskimi.
Ryciny
Ryciny należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach, jedna wersja
w tekście druga tabela w oddzielnym pliku. Ryciny należy opisać pod ryciną i ponumerować cyframi arabskimi. Wszystkie
użyte pod ryciną skróty powinny być wyjaśnione pod ryciną.
Skróty i symbole
Należy Używać tylko standardowych skrótów i symboli. Pełne
wyjaśnienie pojęcia lub symbolu powinno poprzedzać pierwsze
użycie jego skrótu w tekście, a także występować w legendzie
do każdej ryciny i tabeli, w której jest stosowany.
Piśmiennictwo
Piśmiennictwo powinno być ułożone zgodnie z kolejnością
cytowania prac w tekście, tabelach, rycinach (w przypadku pozycji cytowanych tylko w tabelach i rycinach obowiązuje kolej-
4
ność zgodna z pierwszym odnośnikiem do tabeli lub ryciny
w tekście). Liczba cytowanych prac w przypadku prac oryginalnych, poglądowych nie powinna przekraczać 20 pozycji, w przypadku prac kazuistycznych - 10 pozycji. Piśmiennictwo powinno
zawierać wyłącznie pozycje opublikowane.
Przy opisach bibliograficznych artykułów z czasopism należy
podać: nazwisko autora wraz z inicjałem imienia (przy większej
niż 4 liczbie autorów podaje się tylko pierwszych trzech i adnotację „et al” w pracach w języku angielskim oraz „i wsp.” w pracach w języku polskim) tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma
(zgodny z aktualną listą czasopism indeksowanych w Index
Medicus, dostępnym m.in. pod adresem: ftp://nlmpubs.nlm.nih.
gov/online/journals/ljiweb.pdf, rok wydania, numer tomu (rocznika) oraz numery stron, na których zaczyna i kończy się
artykuł, np.: Szulc W, Niewiadomska WE. Etnopielęgniarstwo.
Piel. 2000. 1999;2 (43): 34-6. Opisy wydawnictw zwartych
(książki) powinny zawierać: nazwisko (a) Autora(ów) wraz
z inicjałem imienia, tytuł, ew. numer kolejnego wydania, nazwę
wydawcy, miejsce i rok wydania; przy pracach zbiorowych
nazwisko(a) Redaktora (ów) odpowiedzialnego podaje się podtytule ksiązki i skrócie „(red.)”, a przy opisach rozdziałów książek
należy podać: Autora (ów) rozdziału, tytuł rozdziału, następnie
po oznaczeniu „[w:]” tytuł całości, Autora(ów) (Redaktora/ów)
całości, oznaczenie części wydawniczej, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania oraz numery stron, na których zaczyna się
i kończy utwór, np.:
• Kulik TB, Wrońska I. red. Koncepcja zdrowia w medycynie i naukach społecznych. Stalowa Wola: Wyd. Wydz. Nauk Społ. KUL;
2000.
• Piątkowski W. Zdrowie w socjologii. [w:] Kulik TB, Wrońska I,
red. Koncepcja zdrowia w medycynie i naukach społecznych.
Stalowa Wola: Wyd. Wydz. Nauk Społ. KUL; 2000.s.128-159.
Konieczne jest używanie interpunkcji ściśle według powyższych przykładów opisu bibliograficznego. Odnośniki do
publikacji internetowych są dopuszczalne jedynie w sytuacji
braku adekwatnych danych w literaturze opublikowanej drukiem. W przypadku korzystania ze źródeł informacji elektronicznej wymagany jest pełny adres strony internetowej wraz
z datą korzystania z niej.
Prawa i obowiązki autorskie
Jeśli Autorzy nie zastrzegają inaczej w momencie zgłaszania
pracy, Wydawca nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw
autorskich do wydrukowanych (w tym prawo do wydawania
drukiem, na nośnikach elektronicznych, CD i innych oraz w Internecie). Bez zgody Wydawcy dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń. Autorzy otrzymują 1 egzemplarz czasopisma.
Tytułem powyższego wykorzystania utworów, Autorom nie są
wypłacane honoraria. Po akceptacji pracy do druku autor zostanie poinformowany droga elektroniczną.
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
PIELĘGNACJA PACJENTÓW PO URAZACH
CZASZKOWO-MÓZGOWYCH LECZONYCH
W ODDZIALE CHIRURGICZNYM
Danuta Kolberg
WSTĘP
Urazy w tym urazy czaszkowo-mózgowe, stają się
obecnie ważnym problemem socjomedycznym,
a jednocześnie jedną z poważniejszych przyczyn
zagrożenia życia i zdrowia współczesnego
człowieka. Rozległe i ciężkie urazy są związane
z wysoką śmiertelnością.
W większości krajów, w tym także w Polsce, urazy
są trzecią co do częstości przyczyną zgonów zaraz
po chorobach naczyniowych i nowotworowych.
Aktualnie na świecie notowanych jest rocznie 180220 przypadków urazów czaszkowo-mózgowych
na 100 tys. ludności, przy czym ok. 10% stanowią
urazy śmiertelne. Niepokojący jest fakt, że to
zjawisko dotyczy w znacznej mierze ludzi młodych
i czynnych zawodowo. Dlatego prawidłowo prowadzone postępowanie diagnostyczno-lecznicze,
pielęgnacyjne i rehabilitacyjne warunkuje szybki
powrót do zdrowia i czynnego życia zawodowego.
U schyłku XX stulecia dokonał się ogromny postęp
w metodach postępowania z chorymi po urazach
głowy. Określono czynniki odpowiedzialne za niekorzystne wyniki leczenia i pielęgnowania, a zapobieganie wtórnemu uszkodzeniu mózgu stało się
podstawowym zadaniem postępowania we wczesnej fazie urazu.
Następstwa urazu w dużym stopniu zależą od budowy głowy. Czaszka pełni funkcję zamkniętej nieelastycznej puszki, w której zamknięty jest mózg.
Puszka ta ma stałą objętość.
Przemieszczenia struktur mózgowych, które następują w skutek urazów są przyczyną powstania
dodatkowych objętości w czaszce i stanowią ważną cechę urazów czaszkowo-mózgowych.
W czasie występowania urazu czaszka przemieszcza się zgodnie z kierunkiem działania siły
znacznie szybciej niż jej zawartość. Przesunięcia
wewnątrzczaszkowe sprawiają, że uszkodzeniu
ulegają nie tylko te miejsca, gdzie bezpośrednio
działała siła urazu, ale i całkiem odległe.
Głównym „ujściem” z wnętrza czaszki jest otwór
potyliczny wielki, który w chwili urazu odgrywa
ogromną rolę. Gradient ciśnień, który powstaje
w czasie urazu przenosi się w stronę otworu i może
powoduje naprężenie pnia mózgu, co skutkuje
wstrząśnieniem lub jego stłuczeniem.
Poza urazem jaki powstaje po stronie działania siły,
uszkodzenia mózgu występują także po stronie
przeciwnej. Takie obrażenia wywołane względnym
przesunięciem się mózgu w stosunku do kości
czaszki. Mechanizm ten dotyczy głównie urazu
płatów czołowych, skroniowych i potylicznych.
W chwili urazu dochodzi do względnego przesunięcia mózgu, co skutkuje wzrostem ciśnienia
śródczaszkowego w miejscu urazu i ujemnego
ciśnienia na przeciwnym biegunie. Pomiędzy
sklepieniem czaszki a powierzchnią mózgu powstaje próżnia ssąca. Wysokie ujemne ciśnienie
uwalnia pęcherzyki gazu i naczyń włosowatych
kory mózgowej, co prowadzi do rozrywania naczyń
i tkanki mózgowej. Dwa rodzaje przyspieszenia liniowe i rotacyjne - odpowiedzialne są za stłuczenie pnia mózgu i wstrząśnienie mózgu, a także
za uszkodzenie rozległe aksonów istoty białej
mózgu. Przyspieszenie lub opóźnienie w chwili
urazu może być duże i bezpośrednio może
prowadzić do śmierci [4].
Inną odmianą urazu czaszkowo-mózgowego
o typie przyspieszenia lub opóźnienia jest uraz
biczowy. Najczęściej występuje w wypadkach
komunikacyjnych po najechaniu samochodu od
tyłu albo po zderzeniu czołowym. Ruch głowy
podczas urazu często doprowadza do utraty
przytomności.
CEL PRACY
Celem pracy jest analiza stanu chorych leczonych
w warunkach oddziału chirurgicznego po
przebytych urazach czaszkowo-mózgowych oraz
ocena roli pielęgniarek w tym zakresie.
MATERIAŁ I METODY BADAŃ.
Badaną grupę stanowiło 40 dorosłych pacjentów
w wieku od 18 do 69 lat, obojga płci, leczonych
w Oddziale Chirurgicznym w Szpitalu Powiatowym
w Tczewie z powodu urazów czaszkowo-mózgowych. Badanie rozpoczęto w listopadzie 2011 r.
i trwało ono do lutego 2012 r. W grupie ankietowanych było 12 kobiet i 28 mężczyzn.
Wszystkie badania przeprowadzono w porozumieniu oraz za zgodą władz szpitala, w którym
przeprowadzono badania.
Metody badań.
Kompleksowa oraz adekwatna do potrzeb i stanu
zdrowia pacjenta pielęgnacja stanowi priorytet
w pracy zawodowej pielęgniarek. Aby poznać
PIELĘGNACJA PACJENTÓW PO URAZACH CZASZKOWO-MÓZGOWYCH LECZONYCH W ODDZIALE CHIRURGICZNYM
5
opinię pacjentów po urazach czaszkowomózgowych na ten temat pielęgnacji zastosowano
sondaż diagnostyczny jako metodę badawczą.
Narzędzie badawcze stanowi kwestionariusz
ankiety skonstruowanej na potrzeby badania opinii
pacjentów. Ankieta konstrukcji własnej daje
możliwość zastosowania pytań ukierunkowanych
na problemy i cel badania.
Pytania dotyczące płci, wieku, objawów, zdarzenia
oraz długości hospitalizacji wskazują na stan ogólny
pacjentów, pozostałe pytania mają związek z celem
pracy. W ankiecie wykorzystano pytania zamknięte.
W kwestionariuszu ankiety zawarto informację
o celu badania naukowego oraz zapewnienie
o anonimowości i ochronie uzyskanych informacji.
Zebrane dane zostały zapisane i poddane analizie
przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Open Office.
Do analizy i prezentacji wyników wykorzystano
metodę opisową i graficzną.
WYNIKI BADAŃ
Charakterystyka badanych
W badanej grupie pacjentów po urazie głowy przebywających oddziale chirurgicznym najwięcej było
mężczyzn - 28 osób na 40 badanych. Pozostałą
część, czyli 12 stanowiły kobiety.
W grupie pacjentów badanych w oddziale chirurgicznym w przedziale wiekowym 18-29 lat było
6 kobiet i 11 mężczyzn, w wieku 30-39 lat były
2 kobiety i 6 mężczyzn. Następny przedział 40-49
lat liczył 1 kobietę i 5 mężczyzn, kolejna grupa
wiekowa 50-59 lat 4 mężczyzn, kobiet nie było.
Ostatnia grupa to pacjenci w wieku 60-69 lat, w tej
grupie były 3 kobiety i 2 mężczyzn.
Ryc. 1. Urazy po spożyciu alkoholu.
Pacjenci, którzy doznali urazu pod wpływem alkoholu w tej grupie badanych, to głównie mężczyźni,
było ich 6 spośród 28 , kobiety pod wpływem
alkoholu to tylko 1 pacjentka z 12 ankietowanych
kobiet.
Tabela 3. Występowanie ran głowy.
Czy uraz spowodował przerwanie
ciągłości skóry (ranę)?
Kobiety
Mężczyźni
Tak
2
7
Nie
10
21
Tabela 1. Okoliczności urazu.
Urazu doznałam(em) w wyniki
Kobiety
Mężczyźni
Wypadku komunikacyjnego
6
10
Wypadku w domu
2
3
Uprawiania sportu
4
6
Pobicia
0
6
Wypadku w pracy
0
3
Największą grupę stanowią ankietowani, którzy
doznali urazu w wyniku wypadku komunikacyjnego,
jest to 6 kobiet i 10 mężczyzn, wypadkom w domu
uległy 2 kobiety i 3 mężczyzn, podczas uprawiania
sportu urazom uległy 4 kobiety i 6 mężczyzn, 6 mężczyzn zostało pobitych i w tej grupie nie ma kobiet
.Ostatnią grupę stanowią pacjenci, którzy ulegli
wypadkom w pracy, tj. 3 mężczyzn, kobiet nie było.
Tabela 2. Urazy po spożyciu alkoholu.
W chwili wypadku byłam(em)
pod wpływem alkoholu?
Kobiety
Mężczyźni
Tak
1
6
Nie
11
22
6
Ryc. 2. Występowanie ran głowy.
Wśród ankietowanych 40 pacjentów ran po urazie
doznały 2 kobiety i 7 mężczyzn, u pozostałych pacjentów nie doszło do przerwania ciągłości skóry.
Tabela 4. Utrata przytomności.
Czy wystąpiła utrata
przytomności?
Kobiety
Mężczyźni
Tak
7
11
Nie
5
17
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
Ryc.3. Utrata przytomności.
Ryc. 5. Bóle głowy.
W grupie 40 osób ankietowanych, do szpitala po
utracie przytomności trafiło 7 kobiet i 11 mężczyzn.
W grupie 40 ankietowanych na bóle głowy po urazie
cierpiało 10 kobiet i 21 mężczyzn, pozostali pacjenci
dolegliwości bólowych nie podawali.
Tabela 5. Utrata pamięci.
Tabela 7. Nudności i wymioty.
Czy pamiętam okoliczności
wypadku?
Kobiety
Mężczyźni
Czy wystąpiły nudności i
wymioty?
Kobiety
Mężczyźni
Tak
7
13
Tak
5
8
Nie
5
15
Nie
7
20
Ryc. 4. Utrata pamięci.
Wśród badanych 40 pacjentów na zaburzenia cierpiało 7 kobiet i 13 mężczyzn.
Tabela 6. Bóle głowy.
Czy po urazie wystąpiły bóle
głowy?
Kobiety
Mężczyźni
Tak
10
21
Nie
2
7
Wśród ankietowanych u 5 kobiet na 12 wystąpiły nudności i wymioty, oraz 8 mężczyzn na 28 podawało
nudności i wymioty.
Tylko 1 kobieta i 5 mężczyzn na 40 pacjentów ankietowanych zaobserwowali wyciek płynu mózgowordzeniowego z ucha. Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nosa zaobserwowało 8 mężczyzn i na
ogólną liczbę 40 ankietowanych.
Na zaburzenia równowagi wśród 40 pacjentów
ankietowanych skarżyły się 2 kobiety i 6 mężczyzn.
Na zaburzenia widzenia skarżyła się 1 kobieta
i 5 mężczyzn w grupie 40 osób ankietowanych.
Ankietowani do szpitala trafili karetką pogotowia –
w ten sposób odpowiedziało 7 kobiet i 11 mężczyzn,
oraz zgłosili się sami – tak odpowiedziało 5 kobiet
i 17 mężczyzn z grupy 40 badanych.
Z grupy 40 ankietowanych do 3 dni w oddziale chirurgicznym przebywało 6 kobiet i 20 mężczyzn, od
4 do 7 dni przebywały 4 kobiety i 4 mężczyzn, od
8 do 14 dni 2 kobiety i 4 mężczyzn. W grupie 40
ankietowanych pacjentów toaletę ciała wykonano
u 7 kobiet i 16 mężczyzn. Pozostali pacjenci, czyli
5 kobiet i 12 mężczyzn nie zgłaszało takiej potrzeby.
Wśród 40 pacjentów poddanych ankiecie 2 kobiety
i 8 mężczyzn korzystało toalety przeciwodleżynowej, u pozostałych 10 kobiet i 20 mężczyzn nie było
takiej potrzeby.
PIELĘGNACJA PACJENTÓW PO URAZACH CZASZKOWO-MÓZGOWYCH LECZONYCH W ODDZIALE CHIRURGICZNYM
7
Tabela 8. Spożywanie posiłków.
Jak pomagano Pani(Panu) w
spożywaniu posiłków?
Kobiety
Mężczyźni
Przygotowywano gotowe porcje
4
5
Karmiono mnie
1
1
Byłam(em) żywiona(y) pozajelitowo
0
0
Żywiono mnie przez zgłębnik
0
0
Nie zachodziła taka konieczność
7
22
Grupa 4 kobiet i 5 mężczyzn miała przygotowywane
porcje, karmiono 1 kobietę i 1 mężczyznę, pacjentów żywionych pozajelitowo nie było, u pozostałych
7 kobiet i 22 mężczyzn nie zachodziła taka konieczność.
Tabela 8. Nauka chodzenia.
Jak mobilizowano Panią(Pana) w
okresie zdrowienia do poruszania się?
Kobiety
Mężczyźni
Stosowano udogodnienia ( wózek,
chodzik, balkonik)
4
10
Personel pomagał mi w poruszaniu się
8
18
Na 40 ankietowanych pacjentów udogodnienia
stosowały 4 kobiety i 10 mężczyzn, personel pomagał w poruszaniu się grupie 8 kobiet i 18 mężczyzn.
Tabela 9. Rehabilitacja pacjentów.
Czy podczas hospitalizacji była
prowadzona rehabilitacja?
Kobiety
Mężczyźni
Czynna
1
4
Bierna
0
1
Nie była prowadzona
11
23
Rehabilitacja czynna prowadzona była u 1 kobiety
i 4 mężczyzn, biernej poddano tylko 1 mężczyznę,
u pozostałych 11 kobiet i 23 mężczyzn nie zachodziła
taka potrzeba.
DYSKUSJA
Pielęgnowanie pacjentów stanowi bardzo ważny
element procesu terapeutycznego pacjentów po
urazach czaszkowo-mózgowych. Podczas przeprowadzonych badań na grupie 40 dorosłych pacjentów zauważono, że urazom głowy najczęściej ulegają młodzi mężczyźni, jest to grupa wiekowa 18-29
lat w liczbie 11 na 28 badanych mężczyzn.
Główną przyczyną urazów są wypadki komunikacyjne i w tej grupie przodują młodzi mężczyźni, 10 na
28 badanych mężczyzn. W grupie kobiet wypadki
komunikacyjne są także na pierwszym miejscu, jest
to 6 na 12 badanych, czyli połowa.
W świetle wyników badań własnych należy zgodzić
się z tezą Klukowskiego i wsp., że powyższe zjawis-
8
ko dotyczy ludzi młodych i czynnych zawodowo.
Kolejne miejsce, biorąc pod uwagę liczbę są urazy
związane z uprawianiem sportu. W tej grupie znalazły się 4 z 12 ankietowanych kobiet, oraz mężczyźni
liczbie 6 na 28 badanych.
Analizując dane z kwestionariuszy ankiet zauważono dużą liczbę wśród mężczyzn, bo aż 6 na
28 ankietowanych stanowiły urazy głowy w wyniku
pobicia.
Wypadki w domu stanowią niewielką liczbę dwóch
kobiet i trzech mężczyzn ankietowanych.
Znacznie mniejsza podobnie jak u Kwolka jest także
liczba pacjentów będących pod wpływem alkoholu,
tylko jedna kobieta i sześciu mężczyzn wśród
40 pacjentów poddanych ankiecie.
W świetle wyników badań własnych zwrócono
uwagę na fakt, że tylko 7 mężczyzn i 2 kobiety po
urazie doznały przerwania ciągłości skóry.
Utratę przytomności w kwestionariuszu ankiety
podało 7 kobiet i 11 mężczyzn, natomiast niepamięć
zgłaszało tylko 2 mężczyzn więcej.
Większość pacjentów po urazach zgłaszało bóle
głowy, aż 10 kobiet na 12 ankietowanych i 21 mężczyzn na 28 ankietowanych.
Tylko nieliczna grupa badanych zgłaszała nudności,
wymioty, wyciek z ucha lub nosa.
Analizując uzyskane wyniki ankiet i podane przez
pacjentów objawy można stwierdzić , że prawdopodobnie nikt z ankietowanych nie doznał ciężkiego
urazu głowy a pacjenci byli w stanie dobrym stabilnym karetką pogotowia do szpitala przywieziono
7 kobiet i 11 mężczyzn, pozostali pacjenci do szpitala
zgłosili się sami.
Według Kruszyny około 10% urazów głowy, są to
urazy ciężkie, które kończą się śmiercią, lecz w tej
grupie badanych pacjentów w stanie ciężkim nie
odnotowano.
Duża grupa badanych, bo aż 6 kobiet i 20 mężczyzn
w szpitalu przebywało tylko do 3 dni, co oznacza, że
po przeprowadzeniu badań i konsultacji specjalistycznych mogli opuścić Oddział Chirurgiczny.
Dłuższy pobyt 8-14dni podają tylko 2 kobiety
i 4 mężczyzn, co może świadczyć o tym, że ci
pacjenci wymagali nie tylko badań i obserwacji, ale
także leczenia.
Podobnie jak u Pędziwiatr ankietowani zgłaszali
duże zapotrzebowanie na wykonanie czynności
higienicznych takich jak toaleta ciała, jest to grupa
7 kobiet i 16 mężczyzn, co może mieć związek
występującymi dolegliwościami bólowymi. Chorzy
boją się nowej sytuacji, wyrwani ze swojego
środowiska nie potrafią się dostosować do nowego
miejsca. Często towarzyszące urazowi dolegliwości
hamują pacjentów przed jakąkolwiek aktywnością.
Tylko 8 mężczyzn i 2 kobiety wśród 40 badanych
wymagało wykonania toalety przeciwodleżynowej.
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
Te badania mają raczej związek z tym, że pacjenci
mieli narzucony „reżim łóżkowy”, tzn. nie mogli
swobodnie poruszać się po oddziale. Według
Adamczyk w Oddziale Chirurgicznym przebywają
także pacjenci obciążeni chorobami układu
krążenia i innymi chorobami współistniejącymi i to
właśnie oni wymagają od początku profilaktyki
przeciwodleżynowej.
Jarosz także w swojej pracy zauważył, że pacjenci
w szpitalach są niedożywieni. Posiłki są nieodpowiedniej jakości lub ich droga podania jest niewłaściwa. Tak się złożyło, że poddana ankiecie grupa nie wymagała żywienia inną drogą niż doustna,
zatem posiłki były przygotowane i pacjenci zjadali je
samodzielnie. W grupie badanej tylko 1 kobieta
i 1 mężczyzna wymagali karmienia.
Podobnie jak u Jabłońskiej zaskakująco duża jest
liczba pacjentów, którzy potrzebowali pomocy
pielęgniarki w poruszaniu się, z tej grupy 40 chorych
ankietowanych takiej pomocy potrzebowało 8 na
12 kobiet i 18 na 28 badanych mężczyzn. Prawdopodobnie wiąże się to z poczuciem bezpieczeństwa i dużym zaufanie jakim darzą pacjenci pielęgniarki. Sprzęt może być zawodny.
Zjawisko to może świadczyć o tym, że prawdopodobnie pacjenci mając do wyboru korzystanie ze
sprzętu pomocniczego chętniej wybierają pomoc
personelu pielęgniarskiego.
Podczas pobytu w szpitalu, rehabilitacji była poddana niewielka grupa ankietowanych pacjentów,
ale arkusz ankiety nie wskazuje na to, czy rehabilitacja potrzebna była z powodu urazu głowy czy
z powodu urazów współistniejących. Mowa tu
o liczbie 4 mężczyzn i 1 kobiecie z grona 40 ankietowanych. Należy zgodzić się z Kinalskim, że rehabilitacja po urazach głowy powinna być wprowadzona jak najszybciej. Takie postępowanie
zapobiega późniejszym powikłaniom, przykurczom
lub nawet niepełnosprawności.
Pielęgnacja jest nieodzownym elementem
leczenia. Uzyskane wyniki mogą dowodzić, że
pacjenci po urazach czaszkowo-mózgowych bez
względu na stan ogólny zdrowia wymagają
pielęgnacji, opieki lub chociaż pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności i tej pomocy
oczekują niemal wszyscy pacjenci .
WNIOSKI
Uzyskane wyniki badań przeprowadzone w Szpitalu Powiatowym na Oddziale Chirurgicznym pozwoliły sformułować następujące wnioski:
1. Największą grupę chorych stanowili ludzie
młodzi, do 29 roku życia.
2. Najczęstszą przyczyną urazów głowy były wypadki komunikacyjne.
3. Większość pacjentów była w stanie ogólnym
dobrym, bez utraty przytomności i ubytków
neurologicznych, ich pobyt w szpitalu był krótki.
4. Najwięcej pacjentów wykazywało zapotrzebowanie na pomoc w wykonywaniu czynności
higienicznych.
5. Mając do dyspozycji sprzęt pomocniczy ankietowani najczęściej wybierali pomoc pielęgniarki.
STRESZCZENIE
Opieka nad pacjentem po urazie czaszkowo-mózgowym jest zadaniem trudnym i interdyscyplinarnym. Odpowiednio dobrana pielęgnacja zapobiega
powikłaniom i skraca pobyt chorego w szpitalu.
Celem pracy była analiza stanu chorych leczonych
w warunkach oddziału chirurgicznego po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych oraz ocena
roli pielęgniarek w tym zakresie.
Badaniem objęto grupę 40 dorosłych pacjentów
tego szpitala. Posłużono się metodą sondażu
diagnostycznego, a narzędziem badawczym był
kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji.
Badanie rozpoczęto w listopadzie 2011 roku,
a zakończono w lutym 2012 roku. Analiza wyników
przeprowadzonych badań pozwoliła na wysunięcie
następujących wniosków: największą grupę chorych stanowili ludzie młodzi-do 29 roku życia;
najczęstszą przyczyną urazów głowy były wypadki
komunikacyjne; większość pacjentów była w stanie
ogólnym dobrym, bez utraty przytomności i ubytków neurologicznych, ich pobyt w szpitalu był krótki; najwięcej pacjentów wykazywało zapotrzebowanie na pomoc w wyko-nywaniu czynności
higienicznych, mając do dyspozycji sprzęt pomocniczy ankietowani najczęściej wybierali pomoc
pielęgniarki.
ABSTRACT
Taking care of a patient with a brain-skull injury is
a difficult and an interdisciplinary task. Properly
chosen nursing shortens time which patient has to
spend in hospital and prevents from complications.
The aim of the thesis was the analysis of condition
of patients who were treated in surgery ward after
their brain-skull injuries and the role of nurses
during the process.
The research was conducted on a group of 40 adult
patients of the hospital. In the work was used poll
method and self-constructed questionnaire. The
research started in November 2011 and finished in
February 2012. After the analysis of the research
can be drawn such conclusions as: the biggest
group was created by people who were 29 years old
and younger; the most common cause of injuries
were communication accidents; majority of patients were in good condition, without fainting and
neurological damages and their time spent in hospital was short; majority of patients needed help in
hygienic activities – having to choose hel-ping
equipment they most often chose nurse’s help.
PIELĘGNACJA PACJENTÓW PO URAZACH CZASZKOWO-MÓZGOWYCH LECZONYCH W ODDZIALE CHIRURGICZNYM
9
BIBLIOGRAFIA
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
10
Adamczyk K.: Pielęgniarstwo neurochirurgiczne.
Wydawnictwo Czelej. Lublin 2000.
Adams M. M.,Hicks A. L.: Spasticity afterspinal cord injury.
Spinal Cord. 2005.
Charzewska J.: Identyfikacja niewłaściwego stanu
odżywienia. Nowiny Lekarskie.2005
Czernicki Z.: Leczenie urazów czaszkowo-mózgowych
w oddziałach chirurgicznych. Chirurgia po Dyplomie. Tom
2. nr 1. 2007.
Ferber J. i inni: Zasady postępowania w początkowej
fazie leczenia ciężkich urazów czaszkowo-mózgowych.
Medycyna Intensywna i Ratunkowa. Tom 1. 2001.
Ferber J. (red.): Wytyczne leczenia zachowawczego
ciężkich urazów czaszkowo-mózgowych u dorosłych.
Urban & Partner. Wrocław. 2003.
Fontera J.A.: Stany zagrożenia życia w neurologi
klinicznej. PZWL. 2011.
Głowacki J., Marek Z.: Urazy czaszki i mózgu. Krakowskie
Wydawnictwo Medyczne. Kraków. 2000.
Jabłońska R. i inni: Postępowanie pielęgniarskie nad
chorym po urazie czaszkowo-mózgowym na wszystkich
etapach leczenia szpitalnego. [w:]
http/www.neurocentrum.pl/ biblioteka
Jarosz M.(red.): Praktyczny podręcznik dietetyki. IŻŻ.
Warszawa. 2010.
Jarosz M.(red.): Zasady prawidłowego żywienia chorych
w szpitalach. Instytut Żywności i Żywienia. Warszawa.
2011.
Kapała W.: Pielęgniarstwo w chirurgii. Wydawnictwo
Czelej, Lublin 2006.
Kaczmarczyk R.: Urazy czaszkowo-mózgowe. Część 1:
Medycyna Rodzinna. 2001.
Kinalski R.: Kompendium rehabilitacji i fizjoterapii. Urban
& Partner. Wrocław 2002.
Klukowski K., Talar J., Domaniecki J.:Rehabilitacja po
urazach głowy. Zagadnienia wybrane. AWF. Warszawa.
2009.
Kozubski W., Liberki P. (red.): Choroby układu
nerwowego. PZWL. Warszawa 2004. 17. Kwolek A.:
Rehabilitacja medyczna. Urban & Partner. Wrocław 2003.
Kwolek A. i wsp.: Postępowanie rehabilitacyjne u chorych
po urazach czaszkowo-mózgowych. (w:) Postępy
w Rehabilitacji. Tom XVIII. 2004. 19. Lee J.: Common
stoma problems: a brief for community nurses.
Community Nurs. New York. 2001.
20. Lennon S., Stokes M.[red. wyd. pol.] Kwolek A.:
Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej.
Urban&Partner. Wrocław. 2009.
21. Lewko J i inni: Problemy odleżyn w praktyce
pielęgniarskiej. (w:) Dermatologia Kliniczna. 2004.
22. Łojek E, Bolewska A.: Wybrane zagadnienia rehabilitacji
neuropsychologicznej. Scholar. Warszawa. 2008.
23. Mazur R. (red.): Neurologia kliniczna. Via medica, Gdańsk
2005.
24. Pąchalska M., Neuropsychologia kliniczna.: Urazy mózgu.
Tom 2. Procesy komunikacyjne i powrót do
społeczeństwa. PWN. Warszawa. 2007.
25. Pąchalska M.: Terapia chorego z afazją. Logopedia. Tom
2. Opole. 2003.
26. Pędziwiatr A.: Koncepcja teoretyczna dotycząca
satysfakcji pacjenta. Pielęgniarstwo Polskie.2005.
27. Pertkiewicz M.: Niedożywienie i jego następstwa. Post.
Żyw. Klin. 2008.
28. Rosińczuk-Tonderys J.,Uchmanowicz I., Krzemińska S.:
Pielęgnowanie i rehabilitacja osób po urazach
czaszkowo-mózgowych. Annales UMCS. Lublin 2005.
29. Rutkowska E.: Rehabilitacja i pielęgnowanie osób
niepełnosprawnych. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.
30. Sopota M., Łuczak J.: Odleżyny – profilaktyka i leczenie.
Przewodnik Lekarza. 2001.
31. Stępień A.:Bóle głowy – diagnostyka i leczenie.
Biblioteka Neurologii Praktycznej. Wyd. Czelej. Lublin.
2004.
32. Szmidt J.: Podstawy chirurgii. Tom 1. Medycyna
Praktyczna, Kraków 2003.
33. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy
pielęgniarstwa. Tom II. Wybrane działania pielęgniarskie.
Czelej. Lublin.2004.
34. Ślusarz R., Kruszyna K., Beuth W.: Pielęgniarstwo w
neurochirurgii. Borgis Wydawnictwo Medyczne.
Warszawa. 2006. 35. Ślusarz R: Wybrane standardy i
procedury w pielęgniarstwie neurochirurgicznym.
Wydawnictwo: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.
Warszawa. 2007. 36. Talar J.: Urazy pnia mózgu.
Kompleksowa diagnostyka i terapia. Bydgoszcz: Kat. Klin.
Rehab,.2002.
37. Woźniacki M., Kołodziej J.:Rehabilitacja w chirurgii.
Wydawnictwo Lekarskie. PZWL. Warszawa. 2006.
38. Zahradniczek K.: Wprowadzenie do pielęgniarstwa,
PZWL, Warszawa 2000.
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
PROBLEMY ZDROWOTNE PACJENTÓW
PO TRANSPLANTACJI NEREK
ILONA FERTAŁA
ZAŁOŻENIA I CEL PRACY
Przeszczep to szansa na życie i droga do jego
ocalenia. Każdy człowiek otrzymuje jedno życie od
rodziców w chwili poczęcia. Wśród nas żyją jednak
ludzie, którzy dzięki drugiemu człowiekowi rodzą
się na nowo. Dla nich przeszczep staje się początkiem nowego, lepszego życia. Wprawdzie u osób
po transplantacji występują pewne niedogodności
związane z przyjmowaniem leków immunosupresyjnych, regularnym wykonywaniem badań kontrolnych i pewnymi ograniczeniami w życiu codziennym, to jednak przeszczep daje im możliwość
korzystania z uroków życia w taki sposób, o jakim
kiedyś marzyli.
Celem pracy jest próba przedstawienia problemów
zdrowotnych pacjentów po transplantacji nerek
w zakresie:
- identyfikacji problemów pacjentów i ich roli
w czasie oczekiwania na przeszczep i po jego
wykonaniu
- określenia poziomu wiedzy chorego na temat
powikłań po przeszczepie nerki, leczeniu immunosupresyjnym i samoopieki w warunkach
domowych
- ocena jakości życia po transplantacji z punktu
widzenia pacjenta
TEREN I ORGANIZACJA BADAŃ
Badaniem objęto 80 osób po transplantacji nerki.
W grupie tej znajdowało się 29 kobiet i 51 mężczyzn
w wieku powyżej 21 lat.
Badanie przeprowadzono w Poradni Transplantacyjnej i na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w terminie od
06.09.2010r do 21.03.2011 r.
Podstawowym kryterium włączenia do badania
była zgoda i chęć wypełnienia ankiety oraz wykonana transplantacja nerki.
Z badania zostali wyłączeni pacjenci po jednoczasowym przeszczepie nerki i trzustki oraz chorzy,
którzy nie wyrazili zgody na udział w badaniu.
METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE
Do badania wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, z użyciem autorskiego kwestionariusza ankiety.
PROBLEMY ZDROWOTNE PACJENTÓW PO TRANSPLANTACJI NEREK
Metoda sondażu diagnostycznego - umożliwia poznanie opinii określonej populacji.
Grupa do badania zostaje dobrana do badania
w taki sposób, aby stanowić wierne odbicie danej
populacji – wszystkich jej struktur, cech i elementów.
Kwestionariusz ankiety – to obok wywiadu
najczęściej stosowana technika sondażu diagnostycznego. Polega na zadawaniu pytań respondentom i prosi o udzielenie odpowiedzi. W ankiecie
ważne jest poprawne formułowanie pytań oraz
poprzedzająca je instrukcja odpowiedzi [61].
Pacjenci wypełnili kwestionariusz złożony z instrukcji i 53 pytań (załącznik nr 1). Większość pytań miała
charakter zamknięty, kilka półotwarty, a 5 było
otwartych. W instrukcji zamieszczono informację
o celu badania i zapewnieniu anonimowości.
Pytania pozwoliły przedstawić sytuację zdrowotną
pacjentów przed i po przeszczepie nerki.
Kwestionariusz podzielono na dwie części:
- W pierwszej części uwzględniono choroby
przyczyniające się przeprowadzenia transplantacji, choroby współistniejące, przeżycia
związane z przygotowaniem do przeszczepu,
czynniki wpływające na samopoczucie po
transplantacji (min. powikłania) oraz przygotowanie do samoopieki.
Pacjenci, odpowiadając na pytania pokazali, jak
przeszczep wpłynął na poprawę jakości ich
życia.
- W drugiej części kwestionariusza zapisano
informacje dotyczące danych demograficznych
pacjentów: płeć, wiek, miejsce zamieszkania,
stan cywilny, ilość posiadanych dzieci, wykształcenie, aktywność zawodową, źródło
utrzymania, pacjenci ocenili swoją sytuacje
materialną.
CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA BADANYCH
Wśród pacjentów po przeszczepie nerki, którzy
wyrazili zgodę na udział w badaniu było 36,3%
kobiet i 63,8% mężczyzn.
Największą grupę pacjentów po przeszczepie nerki
stanowili chorzy w wieku powyżej 50 lat - 37,5%,
najmniej liczna była grupa chorych w wieku 21-30
lat-10%.
11
Ankietowani po przeszczepie nerki, jako swoje
miejsce zamieszkania podali w 68,8% miasto,
w 31,3% wieś.
Najczęściej ankietowani, jako stan cywilny podawali
mężatka/żonaty 75%, w 25% udzielili odpowiedzi
panna/kawaler.
W odpowiedzi na pytanie ankietowe dotyczące
posiadania dzieci - 68,8% odpowiedziało – posiada,
natomiast 31,3% respondentów udzieliło
odpowiedzi – nie posiada.
Wszyscy respondenci posiadający dzieci mieli
możliwość odpowiedzi na pytanie –ile? Największa
grupa pacjentów posiada dwoje dzieci (32 osoby),
natomiast jedna osoba ma ich pięcioro i jedna
czworo.
Wykształcenie średnie w grupie badanych w kwestionariuszu ankiety podało 36,25% respondentów,
zawodowe – 31,3%, wyższe – 22,5%, podstawowe –
10%.
Znaczna część respondentów nie pracuje zawodowo – 67,5%. Chorzy, którzy podjęli pracę po
przeszczepie nerki to 32,5% badanych.
Wśród wykonywanych zawodów respondenci
podali min.: nauczyciel, przedstawiciel handlowy,
kierowca, wykładowca uniwersytetu, sprzedawca,
informatyk, sprzedawca, pracownik biurowy.
Głównym źródłem utrzymania chorych po
tansplantacji nerki jest renta – dotyczy 55% badanych. Jako ,,inne’’ źródło utrzymania 2,5%
ankietowanych podało, że jest na utrzymaniu męża.
Znaczna część respondentów oceniła swoją
sytuację materialną jako ,,dobra’’ (67,5%). Osoby te
stanowią ponad połowę populacji badanej. Zła
sytuacja materialna dotyczy 26,3% badanych.
WYNIKI
Wyniki z kwestionariusza ankiety: ,,Problemy
zdrowotne pacjentów po transplantacji nerek’’.
Badaniem za pomocą kwestionariusza ankiety
objęto 80 respondentów (n=80) po przeszczepie
nerki. Wśród badanych znajdowało się 29 kobiet
i 51 mężczyzn.
Sytuacja zdrowotna pacjentów przed transplantacją nerki
Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek
rozważani są, jako potencjalni biorcy przeszczepu
nerkowego. Do uszkodzenia nerek może dojść w
przebiegu wielu chorób, przede wszystkim
kłębuszkowego zapalenia nerek, nadciśnienia
tętniczego, cukrzycy i wielotorbielowatości nerek.
U większości chorych występują choroby układu
sercowo–naczyniowego. Prawie wszyscy chorzy,
przed wykonaniem przeszczepu leczeni są
hemodializami i dializami otrzewnowymi.
12
W kwestionariuszu ankiety, jako główną chorobę,
która przyczyniła się do przeszczepu nerki
respondenci podali kłębuszkowe zapalenie nerek –
53,8%, na drugim miejscu podali nadciśnienie
tętnicze – 25%. Jedna osoba odpowiedziała, że było
to układowe zapalenie naczyń.
Wśród chorób współistniejących respondenci
wymienili w największej ilości nadciśnienie tętnicze
– 81%, później kolejno: nadwagę-28,8%, cukrzycę22,5%, podwyższony poziom cholesterolu- 22,5%,
otyłość-7,5%.
Na pytanie o dodatni HBS i HCV odpowiedziały tylko
22 osoby. 15 % ankietowanych odpowiedziało, że
ma dodatni HBS, a 12,5% pacjentów ma dodatni
HCV.
Przed wykonaniem przeszczepu 98,8% chorych
była poddawana dializie, tylko jedna osoba miała
wykonany przeszczep wyprzedzający.
Wśród pacjentów dializowanych przed transplantacją nerki 90% pacjentów była hemodializowana, a tylko 10% respondentów było dializowanych otrzewnowo.
Przed rozpoczęciem dializ na listę oczekujących na
przeszczep zostało wpisanych 3,8% respondentów, natomiast podczas leczenia dializami 96,3%.
Przed wykonaniem przeszczepu respondenci byli
poddawani dializie. W 32,5% chorzy byli dializowani
w okresie 13-24 miesięcy. Jedna osoba podała, że
dializowała się 16 lat.
O możliwości przeszczepienia nerki ankietowani
zostali poinformowani w 87,5% przez lekarza nefrologa. Jeden pacjent uzyskał informacje o możliwości przeszczepu z literatury.
Ankietowanym w okresie rozwiania się choroby
towarzyszyły następujące przeżycia: stres wystąpił
u 46,3% ankietowanych, niepokój - 38,8%, złość38,8%, lęk-26,3%, bezradność -21,3%, bunt -15%,
napięcie -13,8%, osamotnienie – 8,8%, izolacja –
3,8%, żadne z wymienionych odpowiedziało-21,3%,
jedna osoba napisała, że towarzyszył jej strach
przed śmiercią.
Sytuacja zdrowotna chorych po prze-szczepie
nerki – powikłania
Przeszczepienie nerki to nie tylko zabieg operacyjny, ale również leczenie immunosupresyjne i wspomagające. Zarówno sam zabieg jak i terapia immunosupresyjna obarczone są możliwością wystąpienia wielu powikłań zarówno we wczesnym jak
i późnym okresie po transplantacji.
Czas oczekiwania ankietowanych na przeszczep
mieścił się w przedziale czasowym od 1 miesiąca do
10 lat. Największa liczba respondentów 33,8%
oczekiwała na przeszczep w przedziale czasowym
0-6 miesięcy, 5% chorych oczekiwało na przeszczep 5-10 lat.
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
Wśród ankietowanych 88,8% ma za sobą jeden
przeszczep, a 6,3% miało wykonaną transplantację
nerki dwa razy. Czas, który minął od przeszczepu
wśród ankietowanych mieści się w przedziale od
1 miesiąca do 16 lat. Największa liczba chorych –
17,5%, jest 4 lata po przeszczepie, natomiast jedna
osoba 16 lat.
Ankietowani zapytani o czynniki, które miały wpływ
na ich samopoczucie w pierwszych dniach po
przeszczepie napisali, że było to poczucie
bezradności i niemożność wpłynięcia na swój los
(45% chorych). Dwie osoby w odpowiedzi innenapisały: niepokój o powodzenie przeszczepu
i zaplecze sanitarne. Po zabiegu operacyjnym
ankietowani najbardziej liczyli na troskliwą opiekę
pielęgniarki – 62,5%, najmniejszą pomocą służyli
psycholodzy – 6,3%.
Zapytano respondentów, czy bezpośrednio po
zabiegu wystąpiły powikłania i jakie? 60%
pacjentów napisało – nie, 40% - tak.
Ankietowani wśród powikłań wymienili min.:
zwężenie moczowodu (2,5%), limfocele (5%),
zakażenia i infekcje dróg moczowych (8,8%),
krwiaki(5%), podwyższenie poziomu cukru (5%),
ostry odrzut (7,5%), zwężenie tętnicy nerkowej
(2,5%), wyciek moczu (2,5%), peknięcie przewodu
moczowego (1,3%), zatrzymanie moczu (1,3%),
zawał serca (1,3%), zapalenie płuc (1,3%).
Ankietowani na pytanie o częstość występowania infekcji bakteryjnych i wirusowych zaznaczyli
w 57,5% odpowiedź bardzo rzadko. Cukrzyca potransplantacyjna wystąpiła u 32,5% ankietowanych.
Najczęściej wymieniane przez pacjentów zaburzenia żołądkowo-jelitowe, które wystąpiły po transplantacji to: wzmożony apetyt – 36,3%, biegunki26,3% i zgaga - 23,8%.
Zaburzenia ze strony układu moczowego w postaci
zmniejszenia ilości oddawanego moczu wystąpiło
13,8% respondentów. Jedna osoba napisała, że
odczuwa pieczenie przy oddawaniu moczu.
Zmiany grzybicze występujące u ankietowanych to:
zmiany okolicy płytek paznokciowych rąk i nóg –
13,8%, zmiany śluzówki jamy ustnej- 8,8%, u jednej
osoby powstała grzybica w pachwinach.
Do leków immunosupresyjnych najczęściej
stosowanych po transplantacji nerki przez
ankietowanych należą: Cell-Cept (43,8%), Neoral
(42,5%), Advagraf (37,5%), oraz Encorton (28,8%).
Zapytano respondentów, czy przyjmują leki
immunosupresyjne regularnie, zgodnie ze zleceniem lekarza. Prawie wszyscy ankietowani odpowiedzieli – tak, i tylko jedna osoba napisała, że
czasem zapomina.
Wśród objawów ubocznych stosowania leków
immunosupresyjnych chorzy najczęściej wymiePROBLEMY ZDROWOTNE PACJENTÓW PO TRANSPLANTACJI NEREK
niali: drżenie rąk - 42,5%, nadmierny porost włosów
– 41,3%, nadmierny apetyt – 36,3% oraz nadmierny
przyrost wagi ciała – 33,8%.
Przygotowanie biorcy do samoopieki i samokontroli w warunkach domowych
Pierwsze dni i tygodnie po przeszczepieniu są
okresem zmiany charakteru opieki nad pacjentem
ze szpitalnej na ambulatoryjną. Ważne jest, aby
w tym czasie przygotować chorego do samoopieki
i samopielęgnacji.
Trzeba zapoznać go z nazwami i dawkami leków,
oraz potencjalnymi działaniami ubocznymi i możliwościami interakcyjnymi z innymi lekami. Należy
omówić z chorym zalecenia dietetyczne, możliwość
wykonywania ćwiczeń fizycznych, zwrócić uwagę
na aspekty związane z pielęgnacją ciała. Pacjenci
powinni być poinformowani jak rozpoznawać
objawy zakażenia oraz odrzucenia nerki przeszczepionej. Należy nauczyć pacjenta jak i dlaczego
należy prowadzić dzienniczek samokontroli.
Poinformować o konieczności zgłaszania się na
wizyty kontrolne w Poradni Transplantacyjnej.
Zarówno chory jak i rodzina stopniowo powinni
nauczyć się zasad opieki i rozwiązywania
problemów w warunkach domowych.
Na pytanie ankietowanych, czy byli przygotowani
do samokontroli i samoopieki w warunkach
domowych 63,8% respondentów napisała – tak,
a 26,3% - raczej tak.
Zapytano respondentów, jaka jest według nich
wiedza na temat powikłań po transplantacji.
W 36,3% ankietowanych odpowiedziało, że
wystarczająca i tylko 6,3% chorych napisało, że tak
nie jest. Wiedza na temat powikłań po przeszczepie
według 52,3 % ankietowanych została przekazana
przez lekarza prowadzącego, 11,3% chorych
uzyskało ją od innego pacjenta.
Aby sprawdzić wiedzę ankietowanych na temat
powikłań, poproszono o zaznaczenie tych, które
mogą wystąpić po transplantacji.
Większość chorych zaznaczyła: podwyższenie
poziomu cukru - 45%, zakażenie układu moczowego-42,5%, wzrost masy ciała-41,3%, infekcje
i zakażenia rany-36,3%.
Najmniejsza liczba respondentów (1%), podała
krwawienia i odleżyny.
Respondenci w 43,8% odpowiedzieli, że w ich opinii
wiedza na temat powikłań jest wystarczająca, 11,3%
ankietowanych napisało – nie i 10% raczej nie.
W opinii pacjentów przygotowanie do zabiegu i do
tego, co będzie po transplantacji było w: 31,3%
bardzo dobre, 58,8% dobre, 10% odpowiedziało,
że złe.
Z ankiet wypełnionych przez chorych po transplantacji nerki dowiadujemy się, że 10% z nich wymaga
13
pomocy w opiece: pomoc przy chodzeniu (jedna
osoba), w pracach domowych (dwie osoby), trzech
chorych napisało, że wymaga pomocy, lecz nie
określiło, w czym. Dla dwóch ankietowanych
największym problemem jest wzrok, spadek
ciśnienia i spadek poziomu cukru.
Największą pomocą w opiece chorym po transplantacji służą: mąż/żona -62,5% oraz rodzice:
21,3%. Respondenci na wizyty kontrolne w Poradni
Transplantacyjnej w 97,5% zgłaszają się regularnie
i tylko 2,5% napisało, że czasem zapomina. Na
wizyty kontrolne u stomatologa 1 raz na rok zgłasza
się 36,3% ankietowanych, 1 raz na pół roku - 35%,
rzadziej niż co rok - 20%, w ogóle-8,7%. Każdy pacjent po przeszczepie nerki informowany jest o konieczności prowadzenia dzienniczka pomiaru min.:
ciśnienia, masy ciała, ilości wydalanego moczu,
stężenia poziomu cukru we krwi, przyjmowanych
leków. Respondenci w 62,5% kontrolują ciśnienie
krwi, 40% sprawdza masę ciała. Wśród pacjentów
47,5% nie stosuje w swojej diecie suplementów
witaminowo-mineralnych, 26,3% ankietowanych
zażywa witaminy i minerały stale.
Jakość życia po przeszczepie w opinii ankietowanych
Do transplantacji nerki kwalifikują się chorzy
w końcowym stadium niewydolności nerek, u których nie stwierdzono bezwzględnych przeciwwskazań do przeszczepu. Przeszczep nerki oferuje
im lepszą jakość życia niż dializoterapia. W opinii
81,3% ankietowanych samopoczucie po przeszczepie poprawiło się, w opinii 3,8% pogorszyło
się. Samoocena po transplantacji nerki w opinii 65%
respondentów poprawiła się, jedna osoba powiedziała, że pogorszyła się, a dla 33,75% transplantacja nie miała na nią wpływu. Życie
towarzyskie po przeszczepie u 55% chorych
poprawiło się, u 2,5% pogorszyło się. U 67,5%
ankietowanych transplantacja wpłynęła na
poprawę sprawności fizycznej, u 18,8% nie miała na
nią wpływu. W opinii 63,8% respondentów
transplantacja nie miała wpływu na zmianę
kontaktów społecznych z rodziną i znajomymi,
u 2,5% ankietowanych kontakty pogorszyły się.
Grono przyjaciół i znajomych u 82,5% chorych po
transplantacji pozostało bez zmian, a 11,3%
ankietowanych zwiększyło się.
Transplantacja nerki pozwoliła 48,8% ankietowanych spełnić swoje plany życiowe dotyczące
nauki i pracy, a u 13,8% chorych przyczyniła się
do spełnienia marzeń o macierzyń-stwie i rodzicielstwie.
Jakość życia po przeszczepie nerki: 73,8%
opiniodawców porównuje ją, z jakością życia osoby
zdrowej, 20% twierdzi, że jest bez zmian a 6,3%
respondentów jest rozczarowana. Prawie wszyscy
chorzy po transplantacji nerki w ankiecie napisali, że
14
o swój stan zdrowia dbają dobrze- 72,5% i bardzo
dobrze – 16,3%.
OMÓWIENIE WYNIKÓW
Do uszkodzenia nerek dochodzi w przebiegu wielu
chorób. W konsekwencji zachodzi konieczność
wprowadzenia terapii zastępczej – dializy lub
transplantacji.
Dializa, to metoda powszechna i dostępna, lecz
najlepszym sposobem leczenia niewydolności
nerek jest jej przeszczepienie - przedłuża życie
chorego i poprawia jego jakość [51].
Przeprowadzone badania ukazały wybrane
problemy zdrowotne pacjentów przed i po transplantacji nerek.
Populacja badawcza była zróżnicowana, dominowali pacjenci w wieku powyżej 50 lat (37,5%
ankietowanych).
Zaobserwowano brak zależności pomiędzy
wykształceniem, stanem cywilnym, miejscem
zamieszkania a wystąpieniem choroby.
Większość ankietowanych (53,8%) uczestniczących
w badaniu podała, że chorobą, która przyczyniła się
do rozwoju niewydolności nerek było kłębuszkowe
zapalenie nerek. Również literatura podaje, iż jest
to jednostka chorobowa, która w ok. 25% wszystkich przypadków prowadzi do schyłkowej niewydolności nerek [47]. Antoszkiewicz K., Czerwiński J.
w Biuletynie Informacyjnym Poltransplantu podali,
że w 2010 roku, podobnie jak w latach poprzednich
główną przyczyną niewydolności nerek było
również kłębuszkowe zapalenie nerek [1].
Wśród chorób współistniejących na pierwszym
miejscu respondenci wymienili nadciśnienie tętnicze (81%), później nadwagę (28,8%), podwyższony
poziom cholesterolu (22,5%) i cukrzycę (22,5%).
Dodatni HBS miało 15% respondentów, a dodatni
HCV – 12,5%.
Spośród wszystkich badanych 98,8% była
dializowana: w 90 % przypadków była to hemodializa, a w 10% pacjenci byli dializowani otrzewnowo.
Pacjenci przygotowujący się do transplantacji
muszą przejść kwalifikację, której celem jest
wykluczenie przeciwwskazań. Dlatego też
wpisanie chorego na listę oczekujących na
transplantację uzależnione jest nie tylko od
istnienia dawcy, lecz także od stanu zdrowia biorcy.
Wśród badanych: 96,3% została wpisana na listę
oczekujących podczas leczenia dializami, a tylko
3,8% przed rozpoczęciem dializ.
Natomiast okres czasu, który upłynął od rozpoczęcia dializ do przeszczepu u badanych chorych był
bardzo zróżnicowany: od 1 miesiąca do 16 lat.
Największa liczba osób mieściła się w przedziale 1324 miesiąca ( 32,5%). Lewandowska D. i wsp. podali,
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
iż w roku 2010, podobnie jak w trzech poprzednich
latach czas dializoterapii przed transplantacją
wynosił średnio 2 lata i 10 miesięcy [60].
Informację o możliwości przeszczepienia nerki
respondenci w 87,5% uzyskali od lekarza nefrologa.
Czas rozwijania się choroby to bardzo trudny okres
w życiu każdego człowieka.
Wśród przeżyć, które towarzyszyły w trakcie jej
rozwoju ankietowani wymienili: stres – 46,3%,
niepokój – 38,8%, złość -38,8%, lęk – 26,3%, oraz
bezradność – 21,3%.
Zabieg operacyjny, leczenie immunosupresyjne,
występowanie i leczenie chorób współistniejących
wiąże się z wystąpieniem wielu powikłań po
transplantacji.
Zabieg operacyjny to dla wielu chorych sytuacja
stresowa i wymagająca zainteresowania ze strony
personelu medycznego i rodziny. Większa część
ankietowanych po zabiegu operacyjnym najbardziej liczyła na opiekę lekarską – 62,5% i troskliwą
opiekę pielęgniarki – 58,8%.
Bezpośrednio po zabiegu powikłania wystąpiły
u 40% respondentów. Do najczęściej wymienianych przez badanych należy: cukrzyca potransplantacyjna, która bezpośrednio po zabiegu
wystąpiła u 6,3% osób, a w późniejszym okresie
ujawniła się u 32,5% ankietowanych. Podobny
wynik uzyskała Żywiec J. i wsp. w badaniach przeprowadzonych w Klinice chorób Wewnętrznych,
Diabetologii i Nefrologii Śląskiej Akademii
Medycznej w Zabrzu. Grupę badanych stanowiło 83
pacjentów 31 kobiet i 52 mężczyzn) – cukrzycę
stwierdzono u 27% pacjentów [58].
Powikłania chirurgiczne, które wystąpiły po
przeszczepie u ankietowanych to: limfocele (5%),
krwiaki (5%), zwężenie tętnicy nerkowej (2,5%),
rozejście rany (1,3%). Przegląd prac na temat
powikłań chirurgicznych po transplantacji nerki
pozwala stwierdzić fakt, że wymieniane przez
badanych limfocele i krwiaki występują dość często
po tego rodzaju zabiegach [28]. W amerykańskim
czasopiśmie Nephrology Hurst F.P. i wsp. napisali,
że zwężenie tętnicy nerkowej jest powikłaniem,
które jest niekorzystne dla chorego, w istotny
sposób wpływa na wyniki przeszczepu i strategie
leczenia. Stwierdzenie to zostało poparte
badaniami przeprowadzonymi u chorych, którzy
mieli wykonany przeszczep nerki w latach 20002005. Grupa badawcza była bardzo duża - liczyła
41.867 osób, z czego w 823 przypadkach
stwierdzono zwężenie tętnicy nerkowej. [62]
Kolejnym problemem transplantacji są zaburzenia
ze strony układu moczowego.
Z przeprowadzonego badania wynika, że dotyczą
one 21,3% ankietowanych. Najczęściej wymienianym przez chorych powikłaniem (13,8 %) było
zmniejszenie ilości wydalanego moczu. Biorcy
wymienili również: zakażenie dróg moczowych
PROBLEMY ZDROWOTNE PACJENTÓW PO TRANSPLANTACJI NEREK
(8,8%), wyciek moczu (2,5%), zwężenie moczowodu
(2,5%), zatrzymanie moczu (1,3%) i pękniecie
przewodu moczowego (1,3%). Dla porównania - Nie
Z. L. i wsp. w Klinice Urologii i Chirurgii Daping
Hospital w Honkongu w Chinach przeprowadzili
badania retrospektywne dotyczące powikłań
urologicznych u 1223 biorców nerek. Powikłania te
wystąpiły u 92 osób (7,5%). Wśród powikłań dotyczących układu moczowego wymieniono: wyciek
moczu – dot.43,35%, niedrożność moczowodu –
35,29%, odpływy pęcherzowo-moczowe – 14,11%
ogólnej liczby zaburzeń urologicznych [63].
Wśród zaburzeń żołądkowo – jelitowych badani
wymienili: wzmożony apetyt – 36,25%, zgagę –
23,75%, biegunki – 26,25%, zaparcia – 11,25%, bóle
w nadbrzuszu – 6,25%, brak apetytu- 3,75%,
wymioty- 3,75% oraz nudności – 2,5%. Objawy te
w większości przypadków mają związek z zastosowanym leczeniem immunosupresyjnym.
Infekcje bakteryjne i wirusowe mogą przyczynić się
do niepowodzeń transplantacji. Wśród ankietowanych 10% podaje, że infekcje te występują
często, a 16,3% częściej niż 2 razy w roku.
Zakażenia grzybicze występują głównie u osób
z upośledzona odpornością. Każdy chory po przeszczepie nerki ma osłabiony układ immunologiczny,
dlatego możliwość wystąpienia grzybicy jest
zdecydowanie wyższa. Z analizy ankiety wynika, że
schorzenie to wystąpiło u 23,3% badanych. Zmiany
na śluzówkach jamy ustnej wystąpiły u 2,5%,
badanych, zmiany w okolicy płytek paznokciowych
rąk i stóp u 13,8%, jedna osoba podała, że zmiany
grzybicze wystąpiły w pachwinach. Nieco inne
wyniki uzyskała w swoich badaniach Trzmiel D.
i wsp. Przeprowadzili oni badania w kierunku
grzybicy skóry, stóp i płytek paznokciowych u 300
osób po przeszczepie nerki. Badanie to zostało
przeprowadzone w Przyklinicznej Poradni Leczenia
Immunosupresyjnego Katedry i Kliniki Nefrologii,
Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii w Katowicach. Wykazało ono, że grzybica pojawiła się
u 11,3% biorców nerek, z czego grzybica płytek
paznokciowych wystąpiła u 3,6% badanych [44].
Stosowanie leków immunosupresyjnych z jednej
strony wpływa na przeżycie przeszczepionego
narządu z drugiej strony - leki tej grupy mają wiele
działań ubocznych. Wśród leków najczęściej
stosowanych przez ankietowanych należy wymienić: Cell-Cept -43,8%, Neoral-42,5%, Advagraf37,5% i Encorton -28,8%.
Głównym problem zdrowotnym stosowania terapii
immunosupresyjnej wśród respondentów było:
drżenie rąk – 42,5%, nadmierny porost włosów –
41,3%, nadmierny apetyt – 36,3% oraz wzrost
ciśnienia tętniczego – 26,3%.
Aby zapobiec utracie narządu ważne jest regularne
zażywanie leków immunosupresyjnych. W grupie
badanej prawie wszyscy chorzy (98,8%) potwierdzili regularne przyjmowanie leków.
15
Niedobór składników mineralnych i witamin to kolejny problem, który dotyczy biorców nerek i jest
spowodowany przede wszystkim skutkami
ubocznym stosowania leków immusupresyjnych.
Ankietowani w 26,3% stosują w swej diecie
suplementację preparatami witaminowo –
mineralnymi. Lepszy wynik w swych badaniach
uzyskała Duda G. i wsp., gdzie wśród 101 pacjentów
Poradni Transplantacyjnej Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu, 49,5% chorych uzupełniało dietę
składnikami mineralnymi i witaminami [53]
Zdyscyplinowanie, przestrzeganie zaleceń lekarskich i dietetycznych, umiejętność odróżniania
poważnych objawów od nieistotnych, szybka
konsultacja z lekarzem znacznie zmniejszają ryzyko
pojawienia się groźnych powikłań.
Ilość mogących wystąpić po transplantacji powikłań
może być różna, dlatego ankietowani mieli
możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi. Do
najczęściej wymienianych można zaliczyć: podwyższenie poziomu cukru – 45%, zakażenia układu
moczowego-42,5%, infekcje i zakażenia rany –
36,3%, wzrost ciśnienia tętniczego – 26,3%, utrudniony odpływ moczu – 17,5%, zwężenie tętnicy
nerkowej – 7,5%. Odpowiednia ilość wiedzy na
temat powikłań może świadczyć o zaangażowaniu
personelu medycznego w edukację pacjenta oraz
duże zainteresowanie jednostką chorobową.
Zapytano ankietowanych czy byli przygotowani do
samoopieki i samokontroli w warunkach domowych. Większość chorych – 63,8% odpowiedziała,
że była przygotowana, a wiedzę tą uzyskała
w 52,3% od lekarza prowadzącego i 35% od
nefrologa. 31,3% biorców nerki ocenia bardzo
dobrze swoje przygotowanie do zabiegu i do tego,
co będzie później. Ankietowana grupa w 36,3%
potwierdziła, że ma wystarczającą wiedzę na temat
powikłań.
W profilaktyce odrzucenia przeszczepu bardzo
ważne są wizyty kontrolne w Poradni Transplantacyjnej. Aż 97,3% chorych regularnie zgłasza
się na badania. Z kolei na wizyty kontrolne do
stomatologa, co pół roku idzie tylko 35%
ankietowanych.
W samokontroli po przeszczepie bardzo ważne jest
prowadzenie dzienniczka kontroli min. ciśnienia,
poziomu cukru, masy ciała itp. Spośród 100%
ankietowanych 62,5% kontroluje ciśnienie krwi,
40% masę ciała, 15% ilość wydalanego moczu,
21,3% - sprawdza poziom cukru we krwi, a 23,8%
prowadzi stałą kontrolę przyjmowanych leków.
Transplantacja nerki – to ważny moment w życiu
chorego, to początek nowego, lepszego życia.
W opinii ankietowanych, jakość życia po przeszczepie ulega znacznej poprawie - 73,8% respondentów porównuje je, z jakością życia osoby
zdrowej, natomiast u 20% chorych przeszczep nie
wpłynął na poprawę funkcjonowania w życiu. Nieco
16
inny wynik uzyskano w badaniu Wójcickiej M. i wsp.,
gdzie objęto badaniami grupę 67 pacjentów po
przeszczepie nerki, którzy oceniali swoją jakość
życia przed zabiegiem i po jego wykonaniu.
W badaniu tym u około 2/3 chorych funkcjonowanie
po przeszczepie uległo poprawie [51].
Samopoczucie poprawiło się u 81,3% respondentów, samoocena u 65%, sprawność fizyczna
poprawiła się u 67,5% biorców.
Również życie towarzyskie u ponad połowy chorych
(55%) poprawiło się, a 48,8% respondentom
przeszczep dał szansę na spełnienie planów
życiowych dotyczących nauki i pracy. Kontakty
z rodziną i znajomymi uległy poprawie u 33,8%
badanych.
Reasumując - transplantacja nerki daje chorym
możliwość życia bez dializ.
WNIOSKI
W oparciu o uzyskane wyniki badań nasuwają się
następujące wnioski:
1. Niewydolność nerek to choroba przewlekła
prowadząca do pogorszenia stanu zdrowia
zarówno fizycznego jak i psychicznego.
Leczenie nerkozastępcze – hemodializa, dializa
otrzewnowa, a także transplantacja stanowią
obciążenie dla zdrowia i tym samym są
przyczyną wielu problemów zdrowotnych
badanych pacjentów.
2. Większość ankietowanych pacjentów posiada
wystarczająca wiedzę na temat własnej
choroby. Są świadomi tego, że poziom ich
wiedzy na temat: powikłań po transplantacji
nerki, leczenia immunosupresyjnego i samoopieki ma wpływ na odległą czynność przeszczepionej nerki.
3 W opinii badanych przeszczep nerki wpłynął
w znaczący sposób na poprawę jakości ich
życia: fizycznego, psychicznego i funkcjonowania społecznego. Dał możliwość swobodnego
dysponowania czasem mimo konieczności
rygorystycznego przestrzegania zasad obowiązujących ich do końca życia.
STRESZCZENIE
Pod pojęciem transplantacja nerki należy rozumieć
nie tylko wykonanie zbiegu operacyjnego, lecz
także leczenie immunosupresyjne i wspomagające,
oraz możliwość wystąpienia powikłań. Jest to
również długotrwała i odpowiednia współpraca
między lekarzem i pacjentem oraz konieczność
dostosowania się do nowej rzeczywistości związanej z przyjmowaniem leków, stosowaniem diety
i odbywaniem regularnych wizyt w Poradni Transplantacyjnej.
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
Celem badania była próba przedstawienia problemów zdrowotnych po transplantacji nerki.
Przedmiotem badania była populacja 80 pacjentów
Poradni Transplantacyjnej i Oddziału Chirurgii
Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej w Katowicach. Badanie to zostało przeprowadzone za
pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety.
W pierwszej części uwzględniono sytuację zdrowotną chorych przed i po transplantacji nerki oraz
przygotowanie do samoopieki. Drugą część ankiety
stanowiły dane demograficzne biorców.
Uzyskane od respondentów informacje poddano analizie i przedstawiono w postaci tabel
i wykresów.
Z powyższych badań dowiadujemy się, że przeszczep w znaczący sposób wpłynął na poprawę
jakości życia. Transplantacja była nagłym zwrotem
w życiu chorych i pomimo pewnych ograniczeń dała
większą swobodę i niezależność.
ABSTRACT
The term kidney transplantation should be
understood not only as the performance of the
operation, but also immunosuppressive and
supportive therapy, as well as the possibility of
complications. It is also a long-term and good
cooperation between doctor and patient, and the
need to adapt to the new realities associated with
the intake of medications, use of diet and regular
visits to the Transplant Clinic.
The aim of the study was to provide health
problems after kidney transplantation.
The object of the study was a population of 80
patients in Transplant Clinic and the Department of
General Surgery, Vascular and Transplantation in
Katowice.
This study was conducted using a proprietary
questionnaire.
The first part takes into account the health
situation of patients before and after renal
transplantation and preparation for self-care. The
second part of the survey were demographic data
of the recipients.
Information obtained from the respondents were
analyzed and presented in the form of tables and
graphs.
From these studies, we learn that the transplant
significantly contributed to the improvement of
quality of life. Transplantation was a sudden turn in
the life of patients and despite certain limitations it
given them more freedom and independence.
BIBLIOGRAFIA
1.
2.
Rudzki S. Podstawy transplantologii.[W:] Głuszek S. (red.)
Chirurgia – podręcznik dla studentów wydziałów nauk o
zdrowiu. Lublin: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. 2008:
Szmidt J, Durlik M. Przeszczepianie nerek. [W:] Rowiński
PROBLEMY ZDROWOTNE PACJENTÓW PO TRANSPLANTACJI NEREK
W, Wałaszewski J, Pączek L. (red.) Transplantologia
kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL;
2004; 313-339.
3. Antoszkiwicz K, Czerwiński J. Pobieranie i
przeszczepianie narządów w Polsce w 2010 roku.
Biuletyn Informacyjny Poltransplantu 2011; 1(19): 3-13
4. Rowiński W. Wprowadzenie. Historia medycyny
transplantacyjnej. [W:] Rowiński W, Wałaszewski J,
Pączek L. (red.) Transplantologia kliniczna. Warszawa:
Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2004; 21-23.
5. Brzeziński T. Historia medycyny. Warszawa;
Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1995: 381-382.
6. Rowiński W, Wałaszewski J, Lao M. Przeszczepienie
nerek. Jednoczesne przeszczepienie nerki i trzustki. [W:]
Noszczyk W. (red.) O chirurgii Polskiej końca XX wieku.
Warszawa: Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny; 2001;
407-419.
7.
Moszkowska G, Dębska-Ślizeń A, Durlik M. Kryteria
ogólne doboru potencjalnego biorcy (typowanie
tkankowe, dane kliniczne). [W:] Rutkowski B, Kaliciński P,
Śledzinski Z, Wujtewicz M, Milecka A. (red.) Wytyczne
dotyczące zasad zgłaszania, kwalifikacji i przygotowania
zmarłych dawców do pobrania narządów. Gdańsk: Via
Medica; 2009; 159-165.
8. Milecka A, Wujtewicz M, Moszkowska G. Problemy
związane z kwalifikacją doborem dawcy nerki. [W:]
Rutkowski B. (red.) Leczenie nerkozastępcze w praktyce
pielęgniarskiej. Gdańsk: VM Media sp.z o.o. VM Group
sp.k.; 2008; 354-358.
9. Durlik M, Klinger M. Chory dializowany jako biorca
przeszczepu. For. Nefrol. 2010; 3(3):201-211.
10. Dębska-Ślizeń A, Durlik M, Boratyńska M. Przygotowanie
i zgłoszenie biorcy do przeszczepienia nerki lub/i
trzustki. [W:] Rutkowski B, Czekalski S. (red.)
Rozpoznawanie i leczenie chorób nerek – wytyczne,
zalecenia i standardy postępowania. Poznań: Termedia
Wydawnictwa Medyczne; 2008; 255-268.
11. Cecka J.M, Reed E.F. Oznaczenie antygenów zgodności
tkankowej, cross-match oraz allokacja przeszczepów
nerkowych. [W:] Danovith G. (ed), Pączek L, Senatorski G
(red.). Podręcznik transplantacji nerek. Lublin:
Wydawnictwo Czelej Sp. z o. o.; 2006; 29-48.
12. Kendrick E, Singer J, Gritsch H.A, Rosenthal J.T.
Internistyczne i chirurgiczne aspekty pobierania nerek
do przeszczepienia. [W:] Danovith G. (ed), Pączek L,
Senatorski G (red.). Podręcznik transplantacji nerek.
Lublin: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.; 2006; 93-110.
13. Pączek L, Ciszek M. Następstwa kliniczne pobrania nerki
do przeszczepienia. Probl. Lek. 2006; 45 (3):232-236.
14. Jankowski Z, Milecka A,Raszeja S. Prawne podstawy
przeszczepiania narządów. [W:] Rutkowski B, Kaliciński
P, Śledzinski Z, Wujtewicz M, Milecka A. (red.) Wytyczne
dotyczące zasad zgłaszania, kwalifikacji i przygotowania
zmarłych dawców do pobrania narządów. Gdańsk: Via
Medica; 2009; 12-23.
15. Skrzypek-Mikulska A, Matych J. Prawne zagadnienia
transplantacji nerek. Prz. Urol. 2009; 10 (4):28-31.
16. Wujtewicz M, Skowroński R, Dylczyk-Sommer A,
Bohatyrewicz R. Postępowanie z dawcą od momentu
stwierdzenia zgonu do pobrania narządów. [W:]
Rutkowski B, Kaliciński P, Śledzinski Z, Wujtewicz M,
Milecka A. (red.) Wytyczne dotyczące zasad zgłaszania,
kwalifikacji i przygotowania zmarłych dawców do
pobrania narządów. Gdańsk: Via Medica; 2009; 120-129.
17. Durlik Magdalena. Aktualne problemy przeszczepiania
nerek. Terapia i Leki 2007; 56 (4):9-13.
18. Singer J, Gritsch A, Rosenthal J.T. Operacja
przeszczepienia nerki i powikłania chirurgiczne. [W:]
Danovith G. (ed), Pączek L,Senatorski G (red.). Podręcznik
transplantacji nerek. Lublin: Wydawnictwo
Czelej Sp. z o. o.; 2006; 131-158.
19. Łukieńczuk T. Transplantologia szczegółowa. [W:]
Łukieńczuk T. (red.) Pielęgniarstwo operacyjne. Wrocław:
Elsevier Urban & Partner; 2010; 753-754.
20. Białobrzeska B, Dębska –Ślizień A, Zadrożny D. Opieka
17
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
18
pielęgniarska nad pacjentem po przeszczepieniu nerki.
[W:] Rutkowski B. (red.) Leczenie nerkozastępcze w
praktyce pielęgniarskiej. Gdańsk: VM Media sp. z o.o.
VM Group sp.k.; 2008; 360-374.
Pączek L. [Komentarz do artykułu pt. Opieka po
przeszczepieniu nerki. Ścisłe monitorowanie poprawia
wyniki leczenia]. Med. Dypl. 2003; 12 (3):131-141.
Durlik M, Dębska-Ślizeń A, Pączek L. Postępowanie
z pacjentem po przeszczepieniu nerki. . [W:] Rutkowski
B, Czekalski S. (red.) Rozpoznawanie i leczenie chorób
nerek – wytyczne, zalecenia i standardy postępowania.
Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne; 2008;
349-390.
Olczak-Kowalczyk D, Pawłowska J, Śmirska E, Syczewska
M, Grenda R. Ocena stanu dziąseł u pacjentów leczonych
cylosporyną A lub takrolimusem po przeszczepieniu
nerki lub wątroby. Czas. Stomatol. 2009; 62 (1): 49-62.
Durlik M, Dębska –Ślizień A, Bukowska B. Najczęściej
stosowane protokoły immunosupresyjne. [W:] Rutkowski
B. (red.) Leczenie nerkozastępcze w praktyce
pielęgniarskiej. Gdańsk: VM Media sp.z o.o. VM Group
sp.k.; 2008; 375-381.
Danovith G.M. Leki i protokoły immunosupresyjne w
przeszczepianiu nerek. [W:] Danovith G. (ed), Pączek L,
Senatorski G (red.). Podręcznik transplantacji nerek.
Lublin: Wydawnictwo Czelej Sp. z o. o.; 2006; 51-69.
Kłoda K, Pabisiak K, Domański L, Pawlik A. Nowe trendy
w leczeniu immunosupresyjnym pacjentów po
przeszczepieniu nerki. Probl.Ter.Monitor. 2008; 19 (2):
157-164.
Serwańska-Świętek M, Rydzewski A. Powikłania
gastroenterologiczne po transplantacji nerki.
Prz.Gastroenerol.2006; 1 (4):208-213.
Zadrożny D. Powikłania chirurgiczne przeszczepienia
nerek. Forum Nefrol. 2010; 3 (1):18-24.
Wiśniewska-Goryń J, Gorczyca-Wiśniewska E, Goryń T,
Andziak P, Durlik M. Leczenie powikłań naczyniowych po
przeszczepieniu nerek. Pol. Prz. Chir. 2008; 80 (3):
235-245.
Zimermman P, Ragavendra N, Schiepers Ch. Diagnostyka
obrazowa w transplantacji nerek. [W:] Danovith G. (ed),
Pączek L, Senatorski G (red.) Podręcznik transplantacji
nerek. Lublin: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.; 2006;
247-250.
Sahadevan M, Kasiske B.L. Długotrwała opieka potransplantacyjna i powikłania. [W:] Danovith G. (ed), Pączek L,
Senatorski G (red.). Podręcznik transplantacji nerek.
Lublin: Wydawnictwo Czelej Sp. z o. o.; 2006; 161-187.
Wyzgał A, Grabowski M. Występowanie powikłań
sercowo- naczyniowych po przeszczepie nerek – przegląd piśmiennictwa. Pol. Prz. Kardiol. 2009; 11 (2): 133-134.
Małyszko J, Bachórzewska-Gajewska H. Choroby układu
sercowo-naczyniowego u pacjentów po zabiegu
transplantacji nerki. For. Nefrol. 2010; 3(4):260-271.
Dębska- Ślizień A, Rutkowski B. Przeszczepienie nerek
u osób w podeszłym wieku. For. Nefrol. 2008; 1(2):70-78.
Junik R, Brzezińska B. Leczenie i monitorowanie cukrzycy
potransplantacyjnej u pacjentów po przeszczepie nerki.
Diabetol. Prakt. 2008; 9 (3/4:152-156.
Dudziak A, Czekalski S. Cukrzyca ujawniająca się po
przeszczepieniu nerki (cukrzyca potransplantacyjna) –
doświadczenie jednego ośrodka transplantacyjnego.
Część III. Leczenie cukrzycy ujawniającej się po
przeszczepieniu nerki. Nefrol. Pol. 2009; 13 (3):119-122.
Brzezińska B, Junik R, Włodarczyk Z, Adamowicz A.
Patogeneza, czynniki ryzyka i następstwa kliniczne
cukrzycy po przeszczepieniu nerki. Diabetol. Prakt. 2007;
8 (2):64-69.
Żywiec J, Skubala A, Simońska E, Krauchuk A, Gumprecht
J, Grzeszczyk W. Wyniki leczenia chorych na cukrzycę
potransplantacyjną po zabiegu przeszczepienia nerki –
obserwacje własne. Diabet. Dośw. i Klin. 2005; 5(2):
138-144.
Rutkowski B, Więcek A, Durlik M z Grupą Ekspertów.
Stanowisko Zespołu Ekspertów dotycząca aktualnych
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
problemów diagnostyki i terapii zaburzeń Układu
czerwonokrwinkowego u pacjentów po przeszczepieniu
nerki. For.Nefr. 2010; 3(4):326-330.
Serwacka A, Rydzewski A. Nowotwory przewodu
pokarmowego u pacjentów po transplantacji nerki. Prz.
Gastroenterol. 2006; 1 (4):197-201.
Klinger M, Rutkowski B, Durlik M, Hyla-Klekot L, Kokot F.
Nefrologia – postępy 2009. Med.Prakt. 2010;7-8:53-65.
Bruzda-Zwiech A, Wochna-Sobańska M, Kacprzyk F,
Zwiech R. nawyki higieniczne, a wskaźniki stanu zdrowia
jamy ustnej po przeszczepie nerki. Nowa Stomatol. 2010;
1: (15-17).
Skrzypek A, Matych J. Powikłania infekcyjne po
przeszczepieniu nerki. Prz. Urol. 2007; 8 (1):41-45.
Trzmiel D, Krauze E, Wyględowska-Kania M, Więcek A,
Brzezińska-Wcisło L. Zakażenia grzybicze
i drożdżakowate skóry u chorych po przeszczepie nerki.
Dermatol. Klin. 2005; 7 (4):195-197.
Korzeniewska A, Dyła T, Kosacka M, Jankowska R.
Gruźlica po przeszczepieniu nerki. Pneumonol. Alergol.
Pol. 2009; 77(1):61-65.
Durli M, Meszaros J. Zakażenia po przeszczepieniu
narządu lub szpiku. [W:] Rowiński W, Wałaszewski J,
Pączek L. (red.) Transplantologia kliniczna. Warszawa:
Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2004; 233-260.
Grenda R. Nawrót glomerulopatii po przeszczepie nerki.
For. Nefrol. 2009; 2(4):227-231.
Trzcińska M, Włodarczyk Z. Zastosowanie technik
poznawczo-behawioralnych w pracy terapeutycznej
w pacjentami po przeszczepieniu nerki w świetle
doświadczeń własnych. Psychoterapia 2007; (2):57-70.
Kapała A. Specyfika pielęgniarskiej opieki pooperacyjnej
nad chorym we wczesnym okresie po przeszczepie
nerki. Pielęg. Chir. Angiol. 2009; 3 (2):53-59.
Bulzacka M. Opieka pielęgniarska nad osobami po
przeszczepach. [W:] Talarska D, Zozulińska – Ziółkiewicz
D. (red.) Pielęgniarstwo internistyczne. Podręcznik dla
studiów medycznych. Warszawa: Wydawnictwo
Lekarskie PZWL; 2009; 330-339.
Wójcicka M, Korabiewska I, Tylka J. Jakość życia
pacjentów po przeszczepieniu nerki. Fizjoter. Pol. 2007;
7 (4):409-418.
Kozłowska L. Uwarunkowania postępowania
dietetycznego u osób po transplantacji nerek. Probl. Lek.
2006; 45 (3):270-272.
Duda G, Chrzanowska M, Kamińska J, Głyda M. Suplementacja diety chorych po przeszczepie nerek pre-paratami
witaminowo- mineralnymi - uwarunkowania społecznoekonomiczne. Żyw. Człow. 2009; 36 (1): 141-145.
Murdzek K, Chmura A. Sport chorych dializowanych i po
przeszczepieniu narządów. Pobl. Lek.2006; 45(3): 259
Korabiewska I, Lewandowska M, Juskowa J, Białoszewski
D, Grzegorzewska J, Gotlib J. Wpływ ćwiczeń fizycznych
na jakość życia pacjentów po przeszczepieniu
alogenicznej nerki. Fizjoterapia 2006; 14(3):3-9.
Korabiewska I, Lewandowska M, Białoszewski D,
Juskowa J. Zastosowanie ćwiczeń usprawniających
w procesie leczenia nerkozastępczego przeszczepem
alogenicznej nerki. Balneol.Pol.Tom50 2008; 1(111):35-41.
Baranowicz-Gąszczyk I, Jóźwiak L,Bednarek-Skublewska
A, Pietura R, Książek A. Współistnienie kilku powikłań u
pacjentki w szóstym miesiącu po przeszczepie.
Nefrol.Dial.Pol.2009; 13 (2): 86-90.
Kazimierczak K, Kazimierczak I, Weyde W, Zmonarski S,
Gryboś M, Klinger M Leczenie immunosupresyjne kobiet
ciężarnych z przeszczepioną nerką. Ginekol. Pol. 2005;
76 (7):586-592.
Pazik J, Durlik M. Planowanie ciąży u biorczyni nerki. For.
Nefrol. 2008; 1(1):22-26.
Lewandowska D, Krajowa lista oczekujących na
przeszczepienie w 2010 roku. Biuletyn Informacyjny
Poltransplantu 2011; 1(19):14-23.
Lenartowicz H, Kózka M. Metodologia badań
w pielęgniarstwie. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie
PZWL; 2009, 97-107.
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
62. Hurst F.P, Abbott K. C, Neff R.T, Elster E.A, Falta E.M,
Lentine K.L, Agodoa L.Y, Jindal R.M. Incidence, Predictors
and Outcomes of Transplant Renal Artery Stenosis after
Kidney Transplantation: Analysis of USRDS. Am.J.Nephrol
PROBLEMY ZDROWOTNE PACJENTÓW PO TRANSPLANTACJI NEREK
2009;30:459-467.
63. Nie Z.L, Zhang K.Q, Li Q.S, Jin F.S, Zhu F.Q, Huo W.Q.
Urological Complications in 1,223 Kidney
Transplantations. Urol.Int. 2009; 83:337-341
19
WAŻNE ASPEKTY OPIEKI PRZED I POOPERACYJNEJ
SPRAWOWANEJ NAD PACJENTAMI W WIEKU
PODESZŁYM
Lucyna Graf1 - Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju
w Przyszowicach
Mariola Śleziona - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Spółka MEGREZ w Tychach
WSTĘP
W podeszłym wieku wzrasta ilość schorzeń
wymagających leczenia i przeprowadzenia zabiegu
operacyjnego. Do najczęstszych zabiegów operacyjnych przeprowadzanych u osób starszych należą: operacja niedrożności jelit i woreczka żółciowego, stawu biodrowego (endoproteza), amputacja
kończyn z powodu niedokrwienia i miażdżycy, wymiana zastawek, wczepienie rozrusznika serca, bybassów, zaćma, a ze względów onkologicznych
usunięcia fragmentu lub całości jelita grubego, pęcherza moczowego, żołądka, płuc, gruczołu piersiowego. U ludzi w podeszłym wieku rekomenduje się
operacje małoinwazyjne i wideochirurgiczne takie
jak laparoskopia, torakoskopia.
Podeszły wiek pacjentów ma wpływ na wybór optymalnego czasu wykonania operacji, ale nie oznacza
odstępstwa od operacji czy dyskwalifikacji chorego
od operacji.
Leczenie i postępowanie chirurgiczne u chorych
w podeszłym wieku stanowi duże wyzwanie.
Większość chorych w podeszłym wieku należy
traktować jako krytycznie chorych, gdyż często jest
on niedożywiony, a poziom białka witamin i pierwiastków jest obniżony, upośledzone są czynności
poszczególnych narządów co sprzyja rozwojowi
chorób współistniejących, występują również zaburzenia metaboliczne. Starszy pacjent jest szczególnie narażony na zakażenia, niedotlenienie, hipowolemię. W wieku podeszłym upośledzone jest
gojenie się ran i zespoleń jelitowych, reakcja ogólnoustrojowa na chorobę i operację staje się wolniejsza i mniej gwałtowna, zmniejszone jest odczuwanie bólu. Nietypowe objawy, często małe i skąpe
są bardzo istotne. Czynniki te decydują o powikłaniach i śmiertelności okołooperacyjnej, o czym dowodzą doniesienia Bieleckiego i Kaniewskiej. Każde
pogorszenie stanu ogólnego starszego pacjenta po
zabiegu operacyjnym jest wskazaniem do przeniesienia go na oddział intensywnej terapii.
Pacjent w wieku podeszłym wymaga kompleksowej i dokładnej przedoperacyjnej oceny stanu
ogólnego oraz wielospecjalistycznej opieki
pooperacyjnej, która powinna obejmować: leczenie
żywieniowe, rehabilitacje ruchową, oddechową,
profilaktykę odleżynową, wczesne rozpoznanie i le-
20
czenie niewydolności narządowej oraz leczenie
chorób współistniejących.
Zarówno przed zabiegiem operacyjnym jak i po interwencji chirurgicznej niezbędna jest opieka pielęgniarska. W opiece nad starszym pacjentem od pielęgniarek wymaga się wielodyscyplinowej wiedzy,
zapewnienia holistycznej opieki, a także zapewnienia indywidualnych świadczeń zdrowotnych. Wiedza i umiejętności pielęgniarek konieczna jest, aby
dokonywać właściwej interpretacji funkcji życiowych chorego oraz, aby rozpoznawać potencjalne
problemy pooperacyjne.
Znajomość złożonego procesu starzenia się i problemów z niego wynikających powinna być przedmiotem zainteresowań pielęgniarek na każdym oddziale, zwłaszcza zabiegowym, a opieka sprawowana nad osobą starszą w okresie przed i pooperacyjnym powinna być prowadzona na podstawie metody procesu pielęgnowania.
Opieka pielęgniarska wobec starszych pacjentów
ma szczególne znaczenie i wpływa na wyniki procesu leczenia, powinna być wysoce profesjonalna
i uwzględniać realne potrzeby i oczekiwania zdrowotne podopiecznych, wymaga od personelu medycznego większej opiekuńczości i troskliwości
oraz dbania o bezpieczeństwo pacjenta.
CEL PRACY
Celem pracy była analiza publikacji dotyczących
sprawowania opieki przed i pooperacyjnej nad
pacjentami w podeszłym wieku. Poznanie problemów i trudności związanych z opieką przed i pooperacyjną u starszych pacjentów oraz możliwości
wystąpienia zagrożeń wynikających z wieku. Poprzez uzyskane informacje umożliwienie poprawy
jakości opieki nad seniorami przebywającymi na
oddziałach zabiegowych.
OPIEKA W OKRESIE PRZEDOPERACYJNYM
Oczekiwanie na zabieg operacyjny jest trudną
sytuacją dla większości pacjentów, zwłaszcza dla
osób starszych, a sam zabieg operacyjny powoduje
poczucie lęku i obawy o własne zdrowie i życie.
Dlatego ważne jest wsparcie pacjentów oraz
fachowa opieka przed i pooperacyjna.
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
Osoby starsze potrzebują pomocy w przejściu przez
trudny dla nich okres. Najczęściej w sytuacjach
kryzysowych chorego wspiera rodzina, przyjaciele,
sąsiedzi, grupy pomocy, organizacje, lekarz,
pielęgniarka, nauczyciele, duchowni.
Udzielane przez nich wsparcie powinno załagadzać
negatywne emocje i obawy, które najczęściej
dotyczą znieczulenia, ewentualnego okaleczenia,
możliwości wystąpienia powikłań oraz śmierci.
Doniesienia Łapęckiej-Klusek i wsp. dowodzą o istnieniu dużego lęku w okresie przed i pooperacyjnym. Wsparcie emocjonalne, informacyjne, wartościujące i instrumentalne pomaga choremu przygotować się psychicznie do zabiegu operacyjnego,
oraz pomaga mu zaadoptować się w warunkach
szpitalnych do nowej sytuacji, jak również pomaga
podjąć prawidłową współpracę z personelem
medycznym. Poprzez udzielone wsparcie, według
doniesień Dygi-Konarskiej, zmniejsza się ilość powikłań pooperacyjnych, zaś proces rekonwalescencji
jest korzystny, co znów przyczynia się do skrócenia
pobytu w szpitalu.
Brak wsparcia społecznego powoduje większą bezradność pacjentów, zaś okazane wsparcie sprawia,
że chory mobilizuje się i walczy z chorobą.
Opieka przed i pooperacyjna wymaga od pielęgniarek znajomości z dziedziny chirurgii, geriatrii,
gerontologii, socjologii i psychologii, dlatego też
pielęgniarki są bardzo dobrze przygotowane do
pełnienia funkcji wspierająco-edukacyjnej w opiece
nad chorym. Fakt ten potwierdza badanie przeprowadzone przez Zielińską-Więczkowską i wsp., które
wskazuje, że pielęgniarki są wysoko ocenianym
źródłem wsparcia w opiece nad osobami w podeszłym wieku poddającym się zabiegowi operacyjnemu.
Przed zabiegiem operacyjnym pielęgniarki udzielają
najczęściej wsparcia informacyjnego. Badania Mijały i Kapały donoszą, że największe zapotrzebowanie pacjentów chirurgicznych jest w zakresie
wsparcia informacyjnego i dotyczy stanu zdrowia,
zalecanych sposobów postępowania i umiejętności
radzenia sobie z problemami, które wynikają z choroby i zabiegu operacyjnego.
Badania wielu autorów dowodzą, że chorzy, którzy
zgłaszają się do szpitala na zabieg operacyjny chcą
mieć poczucie bezpieczeństwa, potrzebują informacji w wielu ważnych kwestiach związanych
z chorobą i zabiegiem oraz z samym pobytem
w szpitalu.
Należy zwrócić uwagę, że najczęściej to pacjenci
w wieku podeszłym chcą czuć się bezpiecznie,
w związku z tym potrzebują większego wsparcia
emocjonalnego oraz dobrej komunikacji z personelem terapeutyczno-opiekuńczym.
Ważnym priorytetem terapeutycznym u osób w podeszłym wieku powinno być rozpoznanie i zapobieganie lękom i skutkom depresji, które mogą występować przed zabiegiem operacyjnym.
Wysoka jakość świadczeń diagnostyczno-leczniczych, pielęgnacyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych zależy od świadomości personelu medycznego co do oczekiwań i potrzeb zdrowotnych w grupie
starszych osób.
Natomiast właściwa diagnoza pielęgniarska pozwala określić zakres i rodzaj interwencji, dobranie
specyficznych metod i technik pracy z pacjentem
oraz jego rodziną.
Zabieg operacyjny u każdego chorego stwarza
ryzyko wystąpienia powikłań oraz zagrożeń życia,
ryzyko to jest znacznie większe u chorych w podeszłym wieku, dlatego w opiece przedoperacyjnej
pielęgniarki oceniają stan biopsychospołeczny pacjenta oraz określają jego potrzeby zdrowotne.
Według badań przeprowadzonych przez Cebulską
i Koźlak diagnoza pielęgniarska pozwala:
- ocenić stan pacjenta w zakresie aktywności
fizycznej i samoobsługi
- ocenić funkcjonowanie poszczególnych narządów i układów, co jest pomocne w rozpoznaniu
ewentualnych problemów pooperacyjnych
- ocenić potrzeby pacjenta w zakresie edukacji
dotyczącej postępowania pooperacyjnego
OPIEKA POOPERACYJNA
W okresie przed i pooperacyjnym u pacjentów
w wieku podeszłym możliwe jest wystąpienie wielu
zagrożeń zdrowotnych, które zwiększają ryzyko
uzyskania właściwych efektów terapeutycznych
i są one związane z współistnieniem zaburzeń takich jak:
- zespoły otępienne i zaburzenia świadomości
- złożone problemy kardiologiczne
- stany po uszkodzeniu ośrodkowego układu
nerwowego
- przewlekła niewydolność oddechowa
- zaburzenia motoryki
- zaburzenia przewodu pokarmowego
- zaburzenia odżywiania
- odwodnienie i dyselektrolitemia.
W opiece pooperacyjnej istotne jest posiadanie
fachowej wiedzy i umiejętności przez personel medyczny, pozwala to na właściwe interpretowanie
funkcji życiowych chorego i rozpoznanie potencjalnych powikłań pooperacyjnych.
Poniżej przedstawione są najważniejsze aspekty,
według doniesień Cebulskiej i Koźlak, w działaniach
personelu medycznego sprawującego opiekę
pooperacyjną nad pacjentem- seniorem:
1. Na oddziale chirurgicznym zarówno pielęgniarka jak i lekarz powinni oceniać pacjenta w wieku
podeszłym pod względem:
- stanu świadomości, gdyż mogą występować
zaburzenia, które świadczą o udarze mózgu,
czy też zaburzenia świadczące o przedłużającym się działaniu leków znieczulających
WAŻNE ASPEKTY OPIEKI PRZED I POOPERACYJNEJ SPRAWOWANEJ NAD PACJENTAMI W WIEKU PODESZŁYM
21
- podstawowych funkcji życiowych, gdyż mogą
występować zaburzenia rytmu serca, objawy
niewydolności krążenia i zaburzenia w wentylacji płuc
- diurezy, gdyż mogą występować objawy
rozwijającej się niewydolności nerek
- zabarwienia powłok skórnych, co może
świadczyć o objawach wstrząsu
- obserwacji opatrunku na ranie pooperacyjnej,
gdyż mogą występować objawy krwotoku lub
zaburzenia w krzepliwości krwi.
2. U pacjentów geriatrycznych w opiece pooperacyjnej konieczne jest prowadzenie intensywnego nadzoru, poprzez częste pomiary funkcji
życiowych, co pozwala na rozpoznanie:
- współistnienia innych chorób, które mogą
zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań w układzie oddechowym i krążenia
- nagłego obniżenia ciśnienia tętniczego
- zaburzenia w wentylacji i spłycenie oddechu
wynikające z bólu pooperacyjnego
- zalegania wydzieliny w drzewie oskrzelowym
- wychłodzenie organizmu objawiające się dreszczami.
3. W opiece pooperacyjnej nad pacjentem w wieku
podeszłym ważne są również czynności pielęgnacyjno-opiekuńcze, które dotyczą:
- rozpoznawania zaburzeń układu oddechowego i układu krążenia
- obserwacji pod względem ewentualnych powikłań, takich jak krwotok czy wstrząs
- zapobiegania lub niwelowania bólu pooperacyjnego i uporczywych wymiotów
- pielęgnowania całego ciała i jamy ustnej,
w szczególności prowadzenia profilaktyki odleżyn, pomoc w zaspakajaniu potrzeb biologicznych
- zapewnienia komfortu fizycznego i psychicznego.
POWIKŁANIA POOPERACYJNE
Pacjenci w wieku podeszłym narażeni są na wystąpienie wielu powikłań po zabiegowych, między
innymi zaliczamy do nich powikłania płucne, należą
do nich: zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli. Po
przeprowadzonym zabiegu operacyjnym, który był
w znieczuleniu ogólnym, możliwe jest wystąpienie
zalegania plwociny oraz ogniska niedodmy, co
może być przyczyną wystąpienia odczynu zapalnego w płucach czy oskrzelach.
W opiece pooperacyjnej problem powikłań płucnych
jest bardzo istotny, w związku z tym ważna jest
profilaktyka, zwłaszcza u starszych pacjentów.
Do działań profilaktycznych zaliczamy:
- gimnastykę oddechową
22
- podawanie leków przeciwzakrzepowych
- oklepywanie klatki piersiowej i pleców.
Pacjenci w wieku podeszłym częściej niż inni pacjenci narażeni są na powikłania związane ze zbyt
późnym uruchamianiem po zabiegu operacyjnym.
Do powikłań tych zaliczamy:
- odleżyny
- powikłania zatorowo-zakrzepowe
- zaparcia.
Profilaktyka przeciwodleżynowa powinna być
stosowana już od pierwszych godzin po zabiegu
operacyjnym, poprzez zmiany pozycji pacjenta,
masaż narażonych miejsc, oklepywanie, a także
stosowanie materaców przeciwodleżynowych.
Największym zagrożeniem w okresie rekonwalescencji jest trwałe pozostanie chorego w łóżku.
W wieku podeszłym ruch jest bardzo istotny, nawet
niewielka aktywność pobudza układ krążenia,
zapobiega zakrzepicy, poprawia gospodarkę węglowodanową i metaboliczną. Ruch korzystnie
wpływa na psychikę osób starszych. Należy więc
dążyć do jak najwcześniejszego uruchamiania
chorych.
Istotnym problemem jest żywienie pooperacyjne.
Według badań u ok. 30-50% pacjentów po leczeniu
operacyjnym stwierdza się różnego stopnia niedożywienie. Ważne jest więc, aby stosować odpowiednie odżywianie chorego, poprzez dostarczenie do jego organizmu wystarczającej ilości białka
i energii, gdyż w przeciwnym razie zły stan odżywienia pogłębia się, zwiększa się ryzyko powikłań
pooperacyjnych a okres powrotu do zdrowia wydłuża się. W niektórych sytuacjach bezpośrednio po
zabiegu chory może wymagać podawania żywienia
przez sondę lub drogą dożylną, wówczas należy
zadbać o pielęgnację zgłębnika i kaniuli.
Pacjent po zabiegu chirurgicznym może mieć problemy z przyjmowaniem pokarmów z powodu:
- braku apetytu,
- zaburzeń smaku i zapachu,
- trudności z gryzieniem,
- problemów w połykaniu,
- biegunek,
- wymiotów,
- nudności,
- bóli brzucha,
- niemożności samodzielnego jedzenia (ze
względu na osłabienie organizmu).
Pielęgniarki na oddziałach chirurgicznych mając pod
swoją opieką starszych pacjentów, u których była
interwencja chirurgiczna, powinny zaplanować
swoją pracę, założyć problemy, z którymi mogą mieć
do czynienia. Potencjalne problemy są zindywidualizowane, mogą się pojawiać i mijać lub z powodu
zmieniającej się kondycji fizycznej i psychicznej
pacjenta mogą się też nasilać.
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
PROBLEMY ZDROWOTNE OSÓB STARSZYCH
W OKRESIE POOPERACYJNYM
Problemem zdrowotnym osób starszych w okresie
pooperacyjnym jest:
- ograniczona sprawność ruchowa,
- zaburzenia psychiczne,
- brak orientacji w otoczeniu,
- samotność
- zależność od pomocy innych osób.
W tym trudnym dla pacjenta okresie, problemy te,
mają wpływ na uzyskanie większego komfortu
fizycznego i psychicznego. W związku z tym należy
zapewnić pacjentowi poczucie bezpieczeństwa
oraz wesprzeć go emocjonalnie.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE
Do zadań pielęgniarki w opiece pooperacyjnej należy również przygotowanie pacjenta do samoopieki
i samopielęgnacji jeszcze przed wypisaniem
chorego do domu.
Formą przygotowania pacjenta do samoopieki
powinna być indywidualna praca poprzez wsparcie
emocjonalne, rozmowę, konsultacje, doradztwo
oraz wsparcie informacyjne polegające na dostarczaniu materiałów edukacyjnych pomocnych do
samokształcenia, przekazywanie umiejętności korzystania ze sprzętu i udogodnień.
W prowadzeniu działań profilaktyczno-edukacyjnych z chorym w podeszłym wieku mogą wystąpić
trudności wynikające z problemu nawiązania kontaktu słownego, z istniejących obciążeń będących
skutkiem zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych, z powodu zaburzeń w sprawności intelektualnej chorego, a także ze względu na zbyt małą
ilość pielęgniarek na dyżurze w stosunku do zapotrzebowania przypadającego na opiekę nad
chorym.
Według Cebulskiej i Koźlak w praktyce działania
profilaktyczno-edukacyjne okazują się być
najtrudniejsze.
TRUDNOŚCI W SPRAWOWANIU OPIEKI
POOPERACYJNEJ
Pielęgniarki pracujące na oddziałach zabiegowych
spotykają się z problemami dotyczącymi udzielania
świadczeń pielęgnacyjnych, edukacyjnych, profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych, które
wynikają z niepełnosprawności fizycznej i psychicznej oraz społecznej sytuacji starszych pacjentów.
Największe trudności dla pielęgniarek jakie mogą
wystąpić w planowaniu i realizowaniu opieki pooperacyjnej są kłopoty z uruchamianiem pacjenta
oraz ich zależność od pomocy innych, stały nadzór
nad chorym z powodu występujących zaburzeń
intelektualnych oraz trudność z porozumiewaniem
się wynikająca z zaburzeń w komunikowaniu się.
Komunikacja zaś jest utrudniona bardzo często
z powodu zaburzeń narządu wzroku i słuchu.
Warto wspomnieć, że ewentualne problemy
w sprawowaniu opieki nad chorym uzależnione są
również od współpracy rodziny/opiekunów.
Zatem wskazane jest rozbudzanie świadomości
personelu pielęgniarskiego w zakresie geriatrii;
zagrożeń, potrzeb, oczekiwań zdrowotnych pacjentów w podeszłym wieku, gdyż wiedza ta może
znacząco wpływać na podnoszenie jakości udzielanych świadczeń pielęgnacyjnych, profilaktycznych, edukacyjnych i diagnostyczno-leczniczych.
WNIOSKI
1. W opiece przed operacyjnej istotne jest wsparcie pacjentów emocjonalne, informacyjne, wartościujące i instrumentalne
2. W opiece przed i pooperacyjnej istotna jest
wielodyscyplinowa wiedza i umiejętności
pielęgniarek
3. Opieka w okresie przed i pooperacyjnym musi
być prowadzona na podstawie metody procesu
pielęgnowania
4. Po zabiegu operacyjnym pielęgnowanie
powinno dotyczyć działań o charakterze
diagnostyczno-terapeutycznym
5. Przyczyną utrudnień w opiece pooperacyjnej są
zaburzenia w sprawności ruchowej i w sferze
psychicznej
6. W pracy pielęgniarek chirurgicznych najtrudniejsze do realizacji są działania profilaktycznoedukacyjne
STRESZCZENIE
W podeszłym wieku wzrasta ilość schorzeń wymagających leczenia i przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Do najczęstszych zabiegów operacyjnych przeprowadzanych u osób starszych należą:
operacja niedrożności jelit i woreczka żółciowego,
stawu biodrowego (endoproteza), amputacja
kończyn z powodu niedokrwienia i miażdżycy,
wymiana zastawek, wczepienie rozrusznika serca,
by-bassów, zaćma, a ze względów onkologicznych
usunięcia fragmentu lub całości jelita grubego,
pęcherza moczowego, żołądka, płuc, gruczołu
piersiowego.
Zarówno przed zabiegiem operacyjnym jak i po
interwencji chirurgicznej niezbędna jest opieka
pielęgniarska. W opiece nad starszym pacjentem od
pielęgniarek wymaga się wielodyscyplinowej
wiedzy, zapewnienia holistycznej opieki, a także
zapewnienia indywidualnych świadczeń zdrowotnych. Wiedza i umiejętności pielęgniarek konieczna jest, aby dokonywać właściwej interpretacji
WAŻNE ASPEKTY OPIEKI PRZED I POOPERACYJNEJ SPRAWOWANEJ NAD PACJENTAMI W WIEKU PODESZŁYM
23
funkcji życiowych chorego oraz, aby rozpoznawać
potencjalne problemy pooperacyjne.
Znajomość złożonego procesu starzenia się i problemów z niego wynikających powinna być
przedmiotem zainteresowań pielęgniarek na
każdym oddziale, zwłaszcza zabiegowym, a opieka
sprawowana nad osobą starszą w okresie przed
i pooperacyjnym powinna być prowadzona na
podstawie metody procesu pielęgnowania.
Opieka pielęgniarska wobec starszych pacjentów
ma szczególne znaczenie i wpływa na wyniki
procesu leczenia, powinna być wysoce profesjonalna i uwzględniać realne potrzeby i oczekiwania
zdrowotne podopiecznych, wymaga od personelu
medycznego większej opiekuńczości i troskliwości
oraz dbania o bezpieczeństwo pacjenta.
Cel pracy
Celem pracy była analiza publikacji dotyczących
sprawowania opieki przed i pooperacyjnej nad pacjentami w podeszłym wieku. Poznanie problemów
i trudności związanych z opieką przed i pooperacyjną u starszych pacjentów oraz możliwości wystąpienia zagrożeń wynikających z wieku. Poprzez
uzyskane informacje umożliwienie poprawy jakości
opieki nad seniorami przebywającymi na oddziałach
zabiegowych.
Wnioski
1. W opiece przed operacyjnej istotne jest wsparcie pacjentów emocjonalne, informacyjne,
wartościujące i instrumentalne
2. W opiece przed i pooperacyjnej istotna jest
wielodyscyplinowa wiedza i umiejętności
pielęgniarek
3. Opieka w okresie przed i pooperacyjnym musi
być prowadzona na podstawie metody procesu
pielęgnowania
4. Po zabiegu operacyjnym pielęgnowanie powinno dotyczyć działań o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym
5. Przyczyną utrudnień w opiece pooperacyjnej są
zaburzenia w sprawności ruchowej i w sferze
psychicznej
6. W pracy pielęgniarek chirurgicznych najtrudniejsze do realizacji są działania profilaktycznoedukacyjne
to ischemia and atherosclerosis, valve replacement,
a pacemaker implantation, heart by- bass,
cataracts, and oncological reasons to remove a
fragment or all of the colon, bladder, stomach, lung,
breast.
Nursing care both before and after surgical
intervention is very important. Care of older
patients require multidisciplinary expertise and
holistic nursing care. The knowledge and skills of
nurses is needed to make the correct interpretation
of the vital functions of the patient and to identify
potential problems after surgery.
Arising problems of the complex process of aging
should be of interest to nurses in each ward,
especially operating theatre. Care exercised over
the older person in the period before and after
surgery should be carried out on the basis of the
method of the nursing process.
Nursing care of older patients is of particular
importance and affects the results of the treatment
process therefore it should be highly professional
and take into account the real needs and
expectations of health changes. It requires the
medical staff of more welfare and solicitude and
care for the safety of the patient.
BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.
C. Łapęcka-Klusek, A. Pilewska-Kozak, K. Syty, G. Jakiel.
Potrzeba wsparcia psychicznego kobiet w okresie
oczekiwania na operacje ginekologiczną. Przegląd
Menopauzalny 2010;5: 309-314
H. Zielińska-Więczkowska, K. Pryka, M. Muszalik, K.
Kędziora-Kornatowska. Wsparcie w opiece
pielęgniarskiej pacjentów w podeszłym wieku przed
zabiegiem operacyjnym – na tle czynników socjo –
demograficznych. Psychoterapia polska 2012;9(2): 61-68
V. Cebulska, V. Koźlak. Specyfikacja i odrębności
sprawowania przed – i pooperacyjnej opieki
pielęgniarskiej nad pacjentem geriatrycznym. Via Medica
problemy Pielęgniarstwa 2009; 17(3); 184-189
K. Bielecki, A. Kaniewska. Wiek jako czynnik leczenia
chirurgicznego chorych w podeszłym wieku. Postępy
Nauk Medycznych11/2008; 708-711
W. Kapała. Pielęgniarstwo w chirurgii. Wybrane problemy
z praktyki pielęgniarskiej oddziałów chirurgii ogólnej.
Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006: 78-81
Słowa kluczowe: opieka przed i pooperacyjna,
pacjent w wieku podeszłym, powikłania po
zabiegowe
ABSTRACT
In the elderly the number of conditions requiring
treatment including surgery increases. The most
common surgical procedures performed in the
elderly include bowel obstruction surgery and gall
bladder, hip joint (prosthesis), limb amputation due
24
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
WYBRANE ASPEKTY Z ZAKRESU OPIEKI
POOPERACYJNEJ PO ZABIEGACH
KARDIOCHIRURGICZNYCH – ROLA ZESPOŁU
MEDYCZNEGO W ASPEKCIE DIAGNOSTYKI,
PRZECIWDZIAŁANIA I LECZENIA TYPOWYCH
ZAGROŻEŃ POZABIEGOWYCH
mgr Maria Chytkiewicz
WPROWADZENIE
W ciągu ostatnich dziesięcioleci, a szczególnie ostatnich lat, dokonał się olbrzymi postęp w kardiochirurgii, który umożliwia operowanie zarówno
coraz starszych i bardziej obciążonych chorych, jak
i coraz młodszych pacjentów, przy jednoczesnej
redukcji śmiertelności okołooperacyjnej i liczby
powikłań pozabiegowych. Postęp ten dotyczy nie
tylko samej techniki operacyjnej czy oprzyrządowania zabiegowego. Oddziały pooperacyjne
wyposażone są w nowoczesną aparaturę
monitorującą i różnego rodzaju urządzenia
wspomagające. Postęp w dziedzinie farmakologii
oraz dostępność najnowocześniejszych leków,
w połączeniu z corazlepiej wykwalifikowaną kadrą
zespołów medycznych, pozwala na skuteczną
walkę z większością powikłań pooperacyjnych.
Prowadzenie pooperacyjne chorego po zabiegu
kardiochirurgicznym stanowi istotny element
leczenia. To właśnie w tym wczesnym okresie
pacjent jest najbardziej narażony na różnego
rodzaju powikłania zagrażające życiu. Opieka
pooperacyjna wymaga od całego zespołu pilnej
uwagi, czujności, starannego analizowania badań
i parametrów monitorowania hemodynamicznego.
Właściwe postępowanie pooperacyjne z pewnością
przyczynia się do poprawy wyników leczenia chorych po operacjach kardiochirurgicznych.
Należy podkreślić, że postępy w zakresie samych
technik zabiegowych nie miałyby takiego
znaczenia, gdyby nie nowoczesna anestezja i prowadzenie pooperacyjne chorego po zabiegu
kardiochirurgicznym. Stworzenie procedur kardioanestezjologicznychznacząco rozszerzyło graniczny zakres wieku pacjenta kwalifikowanego do
zabiegu kardiochirurgicznego. W opiece pooperacyjnej zmniejszyło to również ryzyko wystąpienia
pooperacyjnych dysfunkcji poznawczych, tym
samym wystąpienia innych powikłań. Sam zabieg
operacyjny należy w tym kontekście traktować jako
jeden z elementów całego procesu leczenia.
Prowadzenie skutecznej,pooperacyjnej terapii
pacjenta,należy postrzegać jako ciąg profesjonalnie
przeprowadzonych działań medycznych, począwszy od wnikliwego wywiadu i związanego z nim
przygotowania do zabiegu, poprzez znieczulenie
i sprawne przeprowadzenie samej operacji,zakończone przetransportowaniem pacjenta
w maksymalnie komfortowych warunkach na oddział pooperacyjny. Elementem niezbędnym dla
dalszej, prawidłowej terapii, jest przekazanie
obszernej bazy danych o przebiegu operacji.
Dokonuje tego anestezjolog i zespół operujący
asystujący w transporcie pacjenta na oddział pooperacyjny. Zakres ustawienia sprzętu wspomagającego funkcje życiowe pacjenta określa lekarz
anestezjolog. Istotnym jest by stanowisko na
oddziale pooperacyjnym był należycie przygotowane na przyjęcie pacjenta, jeszcze przed zakończeniem operacji.Okres pooperacyjny, a zwłaszcza
pierwsza doba po zabiegu, to czas bardzo
intensywnej pracy zespołu medycznego nad
chorym. Jest to okres, w którym należy stabilizować
układ krążenia, sprawdzać parametry funkcjonowania poszczególnych narządów chorego,
obserwować u niego okres powrotu świadomości
po znieczuleniu ogólnym oraz walczyć ze skutkami
zespołu uogólnionego zapalenia (SIRS) i działać
przeciwbólowo. Opieka pooperacyjna jest więc kluczowym elementem leczenia chorych kierowanych
na zabieg kardiochirurgiczny. Jest to okres
zapobiegania negatywnym skutkom szeroko pojętego urazu operacyjnego.
ZAGROŻENIA POOPERACYJNE
Każdy pacjent po zabiegu kardiochirurgicznym
trafia na oddział pooperacyjny. Czas pobytu uzależniony jest od wielu czynników. Pacjenci przyjęci
w dobrym stanie, po wykonanych rutynowych zabiegach, przebywają z reguły 1–2 doby. Czas pobytu
pacjenta na oddziale pooperacyjnym w przypadku
transplantacji i podobnie skomplikowanych zabiegach operacyjnych oraz często gdy pacjent obciążony jest dodatkowymi dolegliwościami, ulega
zwykle znacznemu wydłużeniu. Niezbędne warunki
wypisu pacjenta z tego oddziału to: własny wydolny
oddech, stabilność hemodynamiczna bez konieczności stosowania amin presyjnych oraz ustabilizowane krwawienie pooperacyjne. Istotnymi
elementami opieki pooperacyjnej są: monitoring
chorego, walka z bólem, zapobieganie zakażeniom,
WYBRANE ASPEKTY Z ZAKRESU OPIEKI POOPERACYJNEJ PO ZABIEGACH KARDIOCHIRURGICZNYCH
25
zapobieganie i leczenie powikłań pooperacyjnych.
Rozległe pole operacyjne i związane z nim rany,
jakie zawsze są związane z zabiegiem kardiochirurgicznym, wymagają w procesie gojenia olbrzymich nakładów energetycznych organizmu. Są również źródłem dużego bólu i związanego z tym stresu
oraz stałej stymulacji adrenergicznej, co prowadzi
do tachykardii, wzrostuciśnienia tętniczego oraz
konieczności stosowania silnych leków przeciwbólowych. Jednak największym źródłem niekorzystnego oddziaływania zabiegu kardiochirurgicznego
na organizm pacjenta jest krążenie pozaustrojowe.
Można powiedzieć nawet, że większość powikłań
po operacjach serca jest związana bezpośrednio
lub pośrednio właśnie z koniecznością użycia
sztucznego płucoserca. Urządzenie to jest obecnie
w większości przypadków niezbędnym elementem
zabiegu na otwartym sercu i niemożna go wyeliminować. Dotyczy to w szczególności przeszczepów
serca oraz bardziej skomplikowanych zabiegów,
zwłaszcza w kardiochirurgii dziecięcej.
Powszechnym zjawiskiem wszystkich zabiegów
kardiochirurgicznych w krążeniu pozaustrojowym
jest zespół uogólnionego zapalenia (SIRS) jako
wynik:
- kontaktu krwi z materiałami sztucznymi
płucoserca,
- niedokrwienia narządów, a w szczególności
serca,
- przetoczeń,
- zadanych ran operacyjnych.
W reakcji tej bierze udział wiele czynników
odpowiedzi zapalnej, a zwłaszcza układ dopełniacza, neutrofile, monocyty, komórki śródbłonka
oraz płytki krwi — w wyniku aktywacji tych
elementów do krwioobiegu dostaje się wiele
typowych substancji zapalnych (anafilatoksyny
dopełniacza, cytokiny itp.), których działanie
ujawnia się klinicznie w postaci wielu niekorzystnych reakcji.Substancje te zaburzają funkcję
śródbłonka i powodują wzrost jego przepuszczalności, co jest powodem obrzęków narządowych, a zwłaszcza nerek, wątroby, płuc i OUN
oraz ucieczki płynu do przestrzeni pozanaczyniowej, wahania oporu obwodowego oraz
depresyjne działanie na serce doprowadzają do
niestabilności hemodynamicznej oraz niewydolności serca, zwłaszcza w pierwszej dobie
pooperacyjnej.Reakcja SIRS występuje u wszystkich chorych po operacjach serca, jednak o bardzo
zmiennym natężeniu.Typowymi jej objawami, które
należy monitorować, są:
- wzrost akcji serca (tachykardia),
- zwiększenie częstości oddychania (tachypnoe),
- wzrost temperatury ciała,
- obrzęki obwodowe,
- niestabilne ciśnienie krwi.
W badaniach dodatkowych zwykle obserwuje się
wzrost OB, leukocytozy oraz stężenia CRP, istotne
jest też monitorowanie poziomu laktatów. SIRS
26
z reguły wygasa po paru dniach od zabiegu,
natomiast jej niekorzystne skutki wymagają
monitorowania i leczenia w okresie pooperacyjnym.
Okres pooperacyjny jest więc w istocie czasem
bardzo intensywnej opieki nad chorym i walki ze
skutkami urazu operacyjnego. Intensywna
obserwacja chorego oraz kontrola podstawowych
parametrów fizycznych i biochemicznych w okresie
pozabiegowym, a w szczególności w pierwszej
dobie, ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu
bezpieczeństwa pacjenta w trakcie pobytu na
oddziale pooperacyjnym, jak również determinuje
przebieg dalszej rekonwalescencji. Wymaga to
indywidualnego podejścia do pacjenta z pełnym
zaangażowaniem i koncentracją oraz zgrania we
współdziałaniu zespołu dyżurnego zarówno
pielęgniarskiego, jak i lekarskiego.
Chory po operacji kardiochirurgicznej wymaga
monitorowania podstawowych parametrów
życiowych oraz biochemicznych w celu oceny stanu
i funkcji poszczególnych narządów oraz wczesnego
wykrywania zagrożeń i powikłań. Ocena ta ma
charakter ciągły, poszczególne parametry są
analizowane na bieżąco, a opiekujący się chorym
zespół pielęgniarski ma praktycznie stały kontakt
wzrokowy z pacjentem. Chorzy z niewydolnością
serca, z powodu obniżonej frakcji wyrzutowej lewej
komory, wymagają rozszerzonego monitorowania
hemodynamicznego. Rutynowo stosowany cewnik
Swanna-Ganza dostarcza dodatkowych informacji
o stanie układu krążenia, takich jak:
- saturacja mieszanej krwi żylnej,
- opór obwodowy,
- opór płucny,
- ciśnienie zaklinowania,
- rzut serca (CO),
- indeks rzutu serca (CI).
Właściwe leczenie niewydolności serca wymaga
bezwzględnie znajomości wyżej wymienionych
parametrów. Należy jednak zaznaczyć, że z uwagi
na rozmiary cewnika Swanna-Ganza, nie stosuje się
go u małych dzieci. W tym przypadku jedynym
wykładnikiem niskiego oporu naczyniowego jest
ocena ciepłoty dłoni i stóp. Oceny tej dokonuje
członek zespołu pielęgniarskiego, co wymaga
posiadania odpowiedniego doświadczenia w diagnostyce organoleptycznej.
Ból jest niemal stałym elementem w przebiegu pooperacyjnym. Stanowi źródło dodatkowego stresu,
stymuluje układ współczulny oraz uniemożliwia
prawidłowe oddychanie i oczyszczanie drzewa
oskrzelowego poprzez odruch kaszlowy. Jego
wynikiem jest wzrost akcji serca (tachykardia),
wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu
serca. Ponadto zła toaleta drzewa oskrzelowego
sprzyjająca infekcjom płucnym powoduje ogólny
dyskomfort i cierpienie pacjenta. Postępowanie
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
przeciwbólowe stanowi istotny element leczenia
pooperacyjnego. W sytuacjach znacznego nasilenia
odczynu bólowego podaje się morfinę lub leki
pochodne. Stosowanie specjalnych kamizelek
ściskających klatkę piersiową w istotny sposób
zmniejsza odczyn bólowy związany z ruchami klatki
piersiowej oraz w pewnym stopniu zapobiega
powikłaniom w postaci niestabilności mostka. Należy zauważyć, że w przypadku pacjentów pediatrycznych, konieczne jest podawanie leków przeciwbólowych wraz z lekami uspokajanymi we
wlewie ciągłym, co zapobiega występowaniu
nasilonego bólu. Ważna jest obserwacja efektu
leczenia, komasowanie zabiegów pielęgnacyjnych,
w celu zminimalizowania bólu.
Chory po operacji kardiochirurgicznej jest bardzo
podatny na zakażenia. Dotyczy to zwłaszcza infekcji
płucnych, zakażeń ran pooperacyjnych oraz posocznicy. Szczególnie zagrożeni są pacjenci wyniszczeni wskutek chorób przewlekłych, w podeszłym wieku, po długich wielogodzinnych zabiegach, wymagający długotrwałego oddechu wspomaganego. Zakażeniom sprzyja, spowodowane
urazem operacyjnym, osłabienie sił obronnych
organizmu, liczne wkłucia, cewniki i rany, które
mogą być miejscem przeniknięcia bakterii oraz
zaburzenia funkcji śródbłonka jelit i translokacja
bakterii do krwiobiegu. Natomiast infekcjom
płucnym sprzyja upośledzony w wyniku ogólnego
osłabienia, oraz bólu odruch kaszlowy, a także
przedłużony oddech zastępczy. Im dłuższy,
wynikający z powikłań, pobyt chorego na oddziale
pooperacyjnym, tym większe niebezpieczeństwo
infekcji. W celu prewencji przeciw zakażeniom
chory rutynowo otrzymuje przed zabiegiem i potem
przez kolejne doby antybiotyk. Po operacji warto jak
najszybciej usunąć wszelkie wkłucia dożylne,
dotętnicze, cewnik moczowy. Tak szybko, jak to
możliwe, należy odłączyć chorego od respiratora
i wdrożyć rehabilitację oddechową. Ważne jest
również jak najszybsze przeniesienie chorego z oddziału pooperacyjnego i wdrożenie rehabilitacji do
pełnego uruchomienia. Pacjenci dłużej pozostający
na oddziale pooperacyjnym wymagają kontynuowania antybiotykoterapii osłonowej. W przypadku podejrzenia zakażenia wykonuje się liczne
posiewy krwi oraz wymazy ze skóry, nosa, gardła,
odbytu, drzewa oskrzelowego, ran pooperacyjnych
i odleżyn w celu wdrożenia antybiotykoterapii
celowanej. Wykonywana rutynowo raz na dobę
leukocytoza oraz pomiar stężenia CRP doskonale
odzwierciedlają skuteczność terapii przeciw
zakażeniom. Badaniem pomocnym jest również
badanie prokalcytoniny.
Stan wydolności układu krążenia wymaga pilnej
uwagi, zwłaszcza w pierwszej dobie pooperacyjnej.
Ze względu na wahania oporu obwodowego oraz
depresyjne działanie mediatorów zapalnych na
serce, często obserwuje się niestabilność para-
metrów oceny hemodynamicznej. Wymaga to
modyfikowania dawek amin presyjnych i wazodylatatoróww zależności od sytuacji — czasem
nawet z minuty na minutę. W takim wypadku
niezbędna jest pełna absorbcja czasu i uwagi przez
zespół lekarsko-pielęgniarski do czasu ustabilizowania się stanu pacjenta. Z chwilą stwierdzenia
stanu jawnej niewydolności serca należy jak
najszybciej podjąć działania wyjaśniające przyczynę
takiego stanu. Przyczyny usuwalne, takie jak
tamponada serca, dysfunkcja pomostu powodująca
niedokrwienie i spadek frakcji wyrzutowej czy
dysfunkcja wszczepionej protezy, powinny być jak
najszybciej usunięte. W celu rozpoznania przyczyny
niewydolności serca wykonuje się standardowo
badanie echokardiograficzne i RTG klatki piersiowej, w wybranych przypadkach, aby rozpoznać
dysfunkcję pomostu, wykonuje się koronarografię.
Najczęstszą z usuwalnych przyczyn niewydolności
serca jest tamponada spowodowana nadmiernym
krwawieniem pooperacyjnym i niedostatecznym
drenażem, rzadziej jej przyczyną jest duży skrzep
w osierdziu czy obrzęk pooperacyjny serca.
Spośród nieusuwalnych przyczyn niewydolności
serca najczęściej występują zespół ogłuszenia
serca oraz zawał śródoperacyjny. Obowiązuje
wówczas leczenie objawowe z pełnym nadzorem
hemodynamicznym za pomocą cewnika SwannaGanza. Na podstawie uzyskanych w ten sposób
danych można poprzez odpowiednie dawkowanie
amin, leków wazodylatacyjnych, płynów i diuretyków optymalnie dobrać parametry wypełnienia
obu komór oraz parametry oporu obwodowego
i płucnego. Ważnym parametrem monitorowania
pracy serca jest CI oraz saturacja mieszanej krwi
żylnej, której wartość poniżej 60% świadczy o niedostatecznym przepływie obwodowym. Brak
poprawy stanu krążenia po zoptymalizowaniu
powyższych parametrów jest wskazaniem do jego
mechanicznego wspomagania.
W pierwszej dobie po zabiegu chorego odłącza się
od respiratora. Proces ten przebiega zwykle 6–12
godzin. W pierwszych godzinach w wyniku zmian
w tkance płucnej spowodowanych SIRS wymiana
gazowa jest zazwyczaj upośledzona. Z reguły
wymaga to stosowania wyższych stężeń tlenu
w mieszaninie oddechowej, w celu utrzymania właściwej prężności tlenu w krwi tętniczej. Wymiana
gazowa zazwyczaj poprawia się w ciągu kolejnych
godzin,pacjent wybudza się z narkozy i podejmuje
własny oddech. Po minimum 30-minutowej obserwacji parametrów oddechowych można go
pozostawić na własnym oddechu. Po usunięciu
rurki intubacyjnej natychmiast wdraża się rehabilitację oddechową w postaci oklepywania, zmuszania do kaszlu oraz jałowego dmuchania przez
wężyk. Trudności z odłączeniem chorego od
respiratora należy się spodziewać u pacjentów
w zaawansowanym wieku, z przewlekłą obtura-
WYBRANE ASPEKTY Z ZAKRESU OPIEKI POOPERACYJNEJ PO ZABIEGACH KARDIOCHIRURGICZNYCH
27
cyjną chorobą płuc, u osób znacznie otyłych, oraz
u osób palących tytoń. W takich wypadkach
zalecane przeciwdziałanie polega na:
- doborze odpowiednich parametrów nastawienia respiratora,
- toalecie drzewa oskrzelowego,
- codziennym wykonywaniu badań RTG,
- dążeniu do uzyskania ujemnego bilansu
płynów (odwodnieniu),
- stosowaniu osłonowo antybiotyków.
Uzyskanie poprawy może trwać od jednego do
nawet kilkunastu dni.
Po operacji kardiochirurgicznej zazwyczaj forsuje
się diurezę i dąży do osiągnięcia ujemnego bilansu
płynów. Ma to związek z działaniem SIRS i przesunięciami płynów do przestrzeni trzeciej oraz
tendencją do obrzęków narządowych. Godzinowa
kontrola diurezy oraz nadzorowanie podaży płynów
to standardy postępowania. Pooperacyjna niewydolność nerek występuje najczęściej u osób w podeszłym wieku, z chorobą nerek, u pacjentów
z cukrzycą, po długich operacjach kardiochirurgicznych, oraz u chorych z niewydolnością serca.
Zazwyczaj występuje pod postacią wzrostu
parametrów nerkowych z zachowaniem diurezy.
Stan ten dobrze rokuje i zazwyczaj ustępuje w ciągu
paru dni w wyniku typowego leczenia.
Z powodu zaburzeń krzepnięcia spowodowanych
działaniem krążenia pozaustrojowego oraz
heparyny,krwawienie pooperacyjne powinno być
bacznie obserwowane po zabiegu. Intensywność
drenażu monitoruje się co godzinę lub częściej, jeśli
jest taka potrzeba, a stężenia hematokrytu
i hemoglobiny zwykle co 3–6 godzin, w pierwszej
dobie. Nadmierny drenaż pooperacyjny może być
spowodowany zarówno przyczyną chirurgiczną, jak
i hematologiczną. W pierwszym przypadku chory
wymaga pilnego powtórnego zabiegu i zaopatrzenia krwawienia, w drugim przypadku wdraża się
leczenie przeciwkrzepliwe. Należy jednak pamiętać,
że w przypadku transportowania pacjenta z bloku
operacyjnego z zablokowanymi (zaklemowanymi)
drenami, należy liczyć się z ze zwiększaniem się
ilości wydrenowanej krwi z chwilą udrożnienia
przewodów drenujących. Należy również liczyć się
z ewentualnym uwolnieniem się krwi z worka
osierdziowego. Należy obserwować dynamikę
krwawienia, kontrolować zawartość drenu po jego
przepasażowaniuoraz obserwować temperaturę
krwi w drenie. Niepokojącym objawem jest wypełnianie się drenu krwią zgodnie z rytmem serca.
W większości przypadków postępowanie ma
w dużej mierze charakter intuicyjny. Najgroźniejszym powikłaniem nadmiernego krwawienia pooperacyjnego jest tamponada serca oraz wstrząs
krwotoczny,będący wynikiemkrwawienia do opłucnych. Sytuacje te wymagają natychmiastowej
interwencji chirurgicznej.
W przypadkach niepowikłanych nadmiernym
28
krwawieniem pooperacyjnym dreny są zwykle usuwane w drugiej dobie. Wszystkim chorym podaje się
preparaty heparyny drobnocząsteczkowej w celu
prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych. Obowiązuje obserwacja miejsca operowanego pod
kątem przesiąkania. Skórę wokół opatrunku
obserwuje się pod kątem zaczerwienienia i obrzęku. Zmiany opatrunku należy wykonywać zgodnie
z potrzebą, zwykle wykonywana jest w drugiej
dobie po zabiegu.
Przyczyną różnych zaburzeń rytmu serca może być
zarówno choroba podstawowa, jak i czynniki związane z samym zabiegiem operacyjnym. W pierwszych dwóch dobach pooperacyjnych chory wymaga stałego monitorowania krzywej EKG i jest
stale podłączony do monitora; stężenie jonów bada
się kilkakrotnie w ciągu doby i uzupełnia na bieżąco.
Groźne komorowe zaburzenia rytmu na szczęście
występują rzadko i z reguły towarzyszą zawałom
okołooperacyjnym. Najczęstszą arytmią po zabiegach kardiochirurgicznych jest migotanie przedsionków, szczególnie po operacjach zastawkowych. Arytmia ta pojawia się najczęściej w 2.–4.
dobie. Rzadko konieczna jest kardiowersja
elektryczna.Większość migotań przedsionków
umiarawia się jeszcze przed wypisaniem chorego
z kliniki.
Powikłania brzuszne po zabiegach kardiochirurgicznych występują stosunkowo rzadko. W wyniku
stresu operacyjnego, działania SIRS i zaburzeń
ukrwienia może dojść do powstania owrzodzeń
stresowych śluzówki żołądka, zaburzeń czynności
wątroby, zapalenia trzustki oraz krwawienia z przewodu pokarmowego. Standardowa prewencja powikłań brzusznych polega na stosowaniu leków
osłonowych przez cały czas pobytu, założeniu
sondy żołądkowej i obserwacji treści w pierwszej
dobie, jak najszybszym wdrożeniu żywienia dojelitowego oraz obserwacji jamy brzusznej pod kątem
obecności perystaltyki i występowania objawów
otrzewnowych.
Powikłania neurologiczne w postaci udarów,
najczęściej niedokrwiennych, rzadziej krwotocznych, występują stosunkowo rzadko. Standardowe przesiewowe badanie neurologiczne chorych
po zabiegu polega na obserwacji źrenic, obecności
objawu Babińskiego, badaniu napięcia mięśniowego, ruchów kończyn oraz stanu budzenia się
chorego. W razie nieprawidłowości przypadek jest
konsultowany przez neurologa.
Znacznie częściej zdarzają się powikłania neuropsychiatryczne pod postacią różnie wyrażonej,
zwykle łagodnej, psychozy pooperacyjnej. Zaobserwowano, że powikłanie to występuje zwykle w
2–4 dobie i z reguły ustępuje całkowicie w ciągu
paru dni. Postępowanie z takimi pacjentami
wymaga wiele cierpliwości i właściwego podejścia
personelu dyżurnego; zazwyczaj podaje się
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
łagodne leki sedatywne, rzadziej chory wymaga
fizycznego unieruchomienia w łóżku.
U pacjentów pediatrycznych istnieje możliwość
wystąpienia zaburzeń behawioralnych i poznawczych wynikających z hospitalizacji, która objawia
się negatywizmem, płaczem. Ważne jest zapobieganie negatywnym emocjom takim jak: lęk, niepokój, apatia.Pomocna terapią jest zapewnienie
dostępu do ulubionej zabawki, smoczka, itp.
Niezbędne jest zapewnienie opieki pedagogicznej.
Należy odpowiednio dozować aktywność fizyczną,
w celu redukowania bodźców bólowych. Stosowaniu ogólnie pojętej terapeutyki psychologicznej
jest elementem nieodzownym w rehabilitacji
pooperacyjnej małych dzieci. Uważa się, że brak
poczucia więzi i kontaktu z rodziną ma negatywny
wpływ na przebieg leczenia. Zobowiązuje to zespół
opieki medycznej do szczególnej opieki nad
pacjentami pediatrycznymi.
WYPOSAŻENIE DIAGNOSTYCZNE I WSPOMAGAJĄCE FUNKCJE ŻYCIOWE PACJENTA
Obecnie nawet najlepsze kwalifikacje zawodowe
oraz determinacja zespołu opieki medycznej nie
zapewnią sukcesu w walce o zdrowie pacjenta bez
wsparcia odpowiedniego zaplecza technicznego
i farmakologicznego. W swojej pracy tandem lekarzzespół pielęgniarski muszą polegać na wskazaniach i pracy aparatury medycznej. Im większa
jakość, zakres wskazań i niezawodność tej aparatury, tym większa szansa na pełny powrót do
zdrowia pacjenta. Należy podkreślić, że w ciągu
ostatnich lat w naszym kraju, następuje stały
wzrost jakościowy w tym zakresie nie tylko w wiodących klinikach ale również w ośrodkach
regionalnych. Przekłada się to na coraz lepsze
wyniki w zakresie diagnostyki, opieki i rehabilitacji
pacjentów na oddziałach pooperacyjnych po zabiegach kardiochirurgicznych.
Stanowisko dla pacjenta oddziału pooperacyjnego
kardiochirurgii powinno być zaopatrzone w komplet
aparatury monitorującej i wspomagającej funkcje
życiowe:
- kardiomonitor,
- respirator,
- pompy infuzyjne,
- sprzęt do utrzymania higieny drzewa
oskrzelowego
Podstawowym i zarazem niezbędnym urządzeniem
diagnostycznym, stosowanym w opiece pooperacyjnej jest wielofunkcyjny kardiomonitor z możliwością zatrzymania obrazu i zmiany odprowadzeń
zapisu elektrycznej czynności serca. Dla prawidłowej obserwacji stanu pacjenta niezbędne jest ciągle monitorowanie bezpośredniego, krwawego
pomiaru ciśnienia tętniczego i ośrodkowego ciśnienia żylnego krwi. Niezbędna jest możliwość
stałej obserwacji na ekranie monitora, nie tylko
bezwzględnej wartości ciśnień lecz także wykresu
krzywej ciśnienia tętniczego. Wizualna analiza krzywej dostarcza informacji o pracy lewej komory, a jej
ocena umożliwia natychmiastowe wykrycie błędów
pomiaru, związanych z technicznymi nieprawidłowościami funkcjonowania linii tętniczej i przetwornika elektromechanicznego. Monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą bezkrwawą należy traktować jako wskaźnik pomocniczy ze względu na
niedokładność pomiaru uzależnioną od ułożenia
kończyny, interwały czasowe pomiaru i jego zależność od fali tętna rejestrowanej przez układ
pomiarowy. Stanowisko monitorujące musi posiadać możliwość badania temperatury w systemie
ciągłym, sam czujnik umieszczamy na kończynie
górnej lub dolnej.
Nieinwazyjny pomiar saturacji metodą pulsoksymetrii jest bardzo pomocny w ocenie stanu
utlenowania krwi i ewentualnych zaburzeń w wentylacji. Przy ocenie wartości saturacji należy zawsze
sprawdzić czy akcja serca mierzona przez pulsoksymetr zgadza się z wartością rzeczywistą i czy
krzywa pulsu jest zgodna z krzywa ciśnienia tętniczego. Nieprawidłowo założony czujnik może
zawyżać lub znacznie zaniżać wartości saturacji,
a nieroztropna interwencja przy błędnym pomiarze
może skutkować pogorszeniem stanu pacjenta,
sprowokowaniem barotraumy lub niedotlenienia.
Pomiar ten zawsze należy porównać z saturacją
oznaczoną w krwi tętniczej.
Częstość oddechów odczytywana jest na podstawie zmiany oporności elektrycznej skóry w czasie wdechu i wydechu, rejestrowanej pomiędzy
elektrodami EKG. Nie jest to pomiar niezbędny,
stanowi formę monitorowania uzupełniającego.
Ułatwia obserwację pacjenta po ekstubacji.
Respirator powinien posiadać możliwość płynnego
przechodzenia z wentylacji mechanicznej na
oddech własny pacjenta, prowadzony i kontrolowany przez układ respiratora. Ważna jest możliwość
stosowania wentylacji ze wspomaganiem oddechu
własnego, a także możliwość regulacji stosunku
wdechu do wydechu. Niezwykle istotnymi właściwościami respiratora są alarmy ciśnień, wentylacji,
a także systemy zabezpieczające przed przekroczeniem zaprogramowanych parametrów. Konieczne
jest stosowanie u pacjentów pediatrycznych układów do respiratora z komorą do nawilżacza, takiej
która umożliwia podłączenie czujnika temperatury
jak również posiada zabezpieczenie przed przedostaniem się wody do układu oddechowego.
Pompy infuzyjne są stosowane do precyzyjnego
dawkowania leku ze ściśle określonym przepływem
w jednostce czasu. Ilość pomp przypadająca na
stanowisko wacha się od 5 do 10 w zależności od
stanu zdrowia pacjenta.
WYBRANE ASPEKTY Z ZAKRESU OPIEKI POOPERACYJNEJ PO ZABIEGACH KARDIOCHIRURGICZNYCH
29
Ważnym elementem wyposażenia stanowiska jest
układ do odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego jak również worek samorozprężalny AMBU
wraz z maseczką twarzową odpowiednią do
wielkości pacjenta.
Pomocnym wyposażeniem jest łóżko w pełni napędzane i sterowane elektrycznie z regulacją wysokości położenia poszczególnych segmentów ciała:
pleców, uda, podudzia, funkcji Trendelenburga
i antyTrendelenburga oraz funkcji przechyłów bocznych dokonywanych za pomocą panelu centralnego, wyposażone w barierki boczne. Ostrożne
pozycjonowanie pacjenta, zmniejszenie ucisku na
tkanki dzięki stosowaniu materacy zmiennociśnieniowych, są kluczowymi aspektami w zapobieganiu odleżynom.
U pacjentów pediatrycznych zwłaszcza noworodków i niemowląt stosuje się inkubatory otwarte
z podgrzewanym materacem i gąbką przeciwodleżynową.
Należy zauważyć, że aparatura i sprzęt stosowana
na stanowisku do bezpośredniej opieki nad
pacjentem nie wyczerpuje w pełni tematu. Oddział
musi być ponadto wyposażony w:
- aparat do badania laboratoryjnego krwi
umożliwiający rozpoznanie i monitorowanie
zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej
i wymiany gazowej organizmu.
- defibrylator
- aparat do EKG
- aparat do RTG
- system do próżniowych opatrunków VAC
- sprzęt do dializy otrzewnowej stosowanej
u małych pacjentów i hemodiafiltracji u pacjentów dorosłych, w celu prowadzenia terapii
nerkozastępczej.
PODSUMOWANIE
Opiekę pooperacyjną po zabiegach kardiochirurgicznych można rozpatrywać jedynie w kategorii
uogólnionych wskazówek postępowania. Różny
wiek i stan pacjenta kwalifikowanego do zabiegu,
konieczność wykonania operacji w trybie nagłym
bez odpowiedniego przygotowania i wywiadu, różnorodność wykonywanych zabiegów kardiochirurgicznych, czy chociażby różnice w odporności psychicznej chorego na stres związany z chorobą i samym zabiegiem, to czynniki zmienne mające wpływ
na możliwość wystąpienia powikłań pooperacyjnych oraz na przebieg rekonwalescencji. Wymaga
to indywidualnego podejścia zespołu opieki medycznej do każdego pacjenta oddziału pooperacyjnego. Zespół pielęgniarski musi być przygotowany
do natychmiastowego przejścia z wykonywanych
rutynowo czynności monitorujących i diagnostycznych do dynamicznego działania w przypadku
nagłego pogorszenia się stanu zdrowia chorego.
30
W takich momentach przyjęta norma opieki jednej
pielęgniarki na dwóch pacjentów oddziału pooperacyjnego staje się niewystarczająca. Konieczność
obserwowania zmiennych wskazań uzyskiwanych
z aparatury monitorującej, wykonywanie zleceń
wydawanych na bieżąco przez lekarza, napełnianie
strzykawek i ciągła regulacja pomp infuzyjnych,
przygotowywanie zalecanych środków farmakologicznych, uzupełnianie ubytków wynikłych z krwawienia pooperacyjnego, wymaga najwyższej
koncentracji i całego dostępnego czasu. W podobnych przypadkach tandem lekarz-pielęgniarka
w praktyce mogą nie odstępować pacjenta przez
wiele godzin. Zajmowanie się innym pacjentem
przestaje być możliwe. W sposób automatyczny
pozostali członkowie zespołu pielęgniarskiego
przejmują obowiązki opieki nad drugim z pacjentów
zajętej pielęgniarki oraz udziela jej innej niezbędnej
pomocy.W przypadku nagłego pogorszenia się
stanu pacjenta zwykle nie ma czasu na przekazanie
wszystkich niezbędnych informacji o innym chorym.
Powoduje to konieczność posiadania podstawowych informacji o stanie wszystkich pacjentów
przez każdego z członków zespołu opieki medycznej już z chwilą obejmowania dyżuru. Wymaga to
od całego zespołu nie tylko samej wiedzy zawodowej ale również odpowiedniej umiejętności
współdziałania oraz przedkładania zespołowości
ponad cele indywidualne. Odpowiedni pod tym
względem dobór personalny zespołu oraz
kierowanie nim, umożliwiają utrzymanie dobrej
atmosfery, co nie pozostaje bez wpływu na proces
leczenia chorych.Poczucie odpowiedzialności,
świadomość konsekwencji związanych z możliwością popełnieniem błędu, utrzymywanie pełnej
koncentracji częstokroć przez cały dyżur, to
elementy stresogenne mające wpływ na poziom
zmęczenia personelu. Postęp techniczny i farmakologiczny wymaga od całego zespołu opieki
medycznej ciągłego doskonalenia swojej wiedzy.
Pamiętać należy, że każdy z członków zespołu
medycznego obarczony jest obowiązkami związanymi z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
Uwzględniając zakres i intensywność opieki
medycznej na oddziałach opieki pooperacyjnej,
każdorazowy wzrost tych obowiązków jest tu
szczególnie odczuwalny. Należy jednak zauważyć,
że w niektórych ośrodkach kardiochirurgicznych
zespół opieki medycznej może liczyć na pomoc
takich pracowników jak sanitariusze czy opiekunowie medyczni. Ich udział w procesie rehabilitacji
pacjentów, częstokroć pomijana, stanowi istotny
element odciążający podstawowy zespół opieki
medycznej. Odrębnym zagadnieniem jest problem
związany z odpowiednim przekazem informacji
o stanie zdrowia i przebiegu procesu leczenia,
rodzinie pacjenta. Umiejętny i rzetelny przekaz tych
informacji ma często niebagatelny wpływ na
kondycję psychiczną chorego, co zwykle ma wpływ
na proces leczenia. Stanowi to dodatkowy
obowiązek dla zespołu lekarskiego.Wymaga to od
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
lekarza rozwagi i cierpliwości, by uspokoić,
w pierwszym okresie zaniepokojoną rodzinę
chorego, a w drugim samego pacjenta. Szczególnie
odczuwalne jest to w przypadkach pacjentów
pediatrycznych.
Należy zauważyć, że skuteczny proces rehabilitacji
pacjenta po zabiegach kardiochirurgicznych to
składowa wysiłku kilku zespołów medycznych
i lekarzy specjalistów konsultujących pacjentów
tego wymagających.
SUMMARY
Over the past decades, especially in recent years,
enormous progress has been made in cardiac
surgery. That allows to operate both, older and
more complicated patients, as well as very young
patients, while reducing perioperative mortality and
the number of post-operative complications.
Progress applies not only to the surgical technique
and surgical instrumentation. Postoperative units
are equipped with modern monitoring equipment
and various types of assistive devices. Progress in
the field of pharmacology and the availability of the
latest drugs, combined with better-qualified
medical teams, allows you to effectively combat the
majority of post-operative complications. Postoperative care after cardiac surgery is an important
part of the treatment, during this early period the
patient is most vulnerable to all kinds of lifethreatening complications. Postoperative care
requires urgent attention, vigilance, careful analysis
of the hemodynamic parameters from the whole
team . Proper postoperative care certainly helps to
improve the results of treatment in patients after
cardiac surgery.
BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
Kardiochirurgia dziecięca Janusz Skalski, Zbigniew Religa
Katowice 2003
Ostra niewydolność nerek wymagająca terapii
nerkozastępczej jako powikłanie operacji serca
[w] wiadomości lekarskie 2007, LX, 1–2Ewa KucewiczCzech, Maciej Oliwa, Jacek Puzio, Piotr Knapik, Grzegorz
Włoczka, Tomasz Szary,
Bronisław Czech, JacekWojarski, Jan Borzymowski Opieka
pooperacyjna po zabiegach kardiochirurgicznych
[w] Choroby Serca i Naczyń 2006, tom 3, nr 3 Jan
Rogowski, Krzysztof Jarmoszewicz, Piotr Siondalski,
Rafał Pawlaczyk
WYBRANE ASPEKTY Z ZAKRESU OPIEKI POOPERACYJNEJ PO ZABIEGACH KARDIOCHIRURGICZNYCH
31
JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB Z ZAĆMĄ –
PRZED I PO ZABIEGU WSZCZEPIENIA SOCZEWEK
Hanna Chrapkiewicz, Marta Wleklik2, Beata Jankowska-Polańska2,
Izabella Uchmanowicz2
1
Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego,
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
WPROWADZENIE
MATERIAŁ I METODYKA
Według World Health Organization (WHO) zaćma
jest główną przyczyną pogarszania się widzenia
i ślepoty u ludzi w skali całego świata[1]. Każdego
roku wraz ze starzeniem się populacji, rośnie
odsetek osób, które na skutek zmętnień soczewki
tracą zdolność widzenia. Ocenia się, że z powodu
zaćmy ponad 60 milionów ludzi na świecie cierpi na
odwracalną ślepotę [2]. W Polsce natomiast liczba
osób narażonych na wywołane przez nią
zaburzenia wzroku ma wynieść w 2035 roku, aż
1,3 miliona[3]. Najczęściej spotykaną postacią jest
zaćma starcza, z tego powodu koszty ekonomiczne
jej leczenia są największe. W miejscach, gdzie istnieją warunki w postaci rozbudowanej sieci placówek medycznych, zaćmę wykrywa się stosunkowo
łatwo, a dzięki ogromnemu postępowi w medycynie
w przeciągu ostatnich dziesięcioleci, równie łatwo
leczy. Mimo tego nadal pozostaje istotnym problemem społecznym, gdyż utrata widzenia lub jego
znaczne osłabienie w negatywny sposób oddziałuje na jakość życia chorych[4].
Leczenie operacyjne jest jedyną skuteczną metodą
postępowania w przypadku zmętnień soczewki
upośledzających widzenie. Z tego powodu stale
zwiększa się zapotrzebowanie na zabiegi wszczepiania sztucznej soczewki, dzięki którym pacjenci
zyskują nową jakość widzenia. W okresie ostatnich
pięćdziesięciu lat chirurgia zaćmy uległa rewolucyjnym zmianom, dzisiejsze techniki operacyjne
pozwalają na przeprowadzenie zabiegu usunięcia
zaćmy w warunkach chirurgii jednego dnia, bez
długotrwałego procesu rekonwalescencji i prawie
bez skutków ubocznych. Natychmiastowa poprawa
widzenia po fakoemulsyfikacji połączonej z implantacją sztucznej soczewki, która jest obecnie metodą z wyboru w leczeniu zaćmy , powinna zatem
znacznie poprawiać jakość życia chorych.
Badanie przeprowadzono wśród 116 pacjentów
Ośrodka Okulistycznego „SPEKTRUM” we Wrocławiu, zakwalifikowanych do zabiegu usunięcia zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki, w okresie od czerwca do grudnia 2012 r. W 103 przypadkach był to pierwszy zabieg (pierwsze oko),
u 9 osób było to drugie oko. Badanie polegało na
dwukrotnym ankietowaniu każdej osoby: przed
zabiegiem i około 1 miesiąca po zabiegu.
Do celów niniejszej pracy jako wzorcowe narzędzie
wybrano polską wersję językową NEI VFQ-25 (ang.
National Eye Institute Vizual Function Questionnaire 25) – standaryzowanego kwestionariusza do
badania funkcji widzenia stworzonego w Narodowym Instytucie Oka [5]. Narzędzie badawcze zawiera 25 pytań, odnoszących się do trzech kwestii:
ogólnego stanu zdrowia i widzenia – 4 pytania,
trudności przy wykonywanych czynnościach – 12
pytań, reakcji osobistych na problemy z widzeniem
– 9 pytań. Przydatność kwestionariusza została
potwierdzona w wielu pracach na temat jakości
życia związanej z widzeniem. Na potrzeby niniejszego badania wprowadzono własny układ
tabelaryczny pytań i ich modyfikacje językowe,
jednak z zachowaniem oryginalnego klucza, czyli
punktacji za poszczególne odpowiedzi.
Do każdej odpowiedzi przypisana jest punktacja
z zakresu od 0 do 100. Wyższa punktacja oznacza
wyższą jakość życia. Opracowanie wyników polega
na zsumowaniu punktów za wszystkie odpowiedzi.
Jeżeli sumę podzieli się przez liczbę odpowiedzi
otrzymuje się uśrednioną wartość, która procentowo wyraża jakość życia. Można osobno analizować punktację dotyczącą wybranych pytań i każdą sumę cząstkową dzielić przez liczbę pytań,
których ta suma dotyczy. W tej pracy nie jest podawana wartość procentowa lecz bezwzględna liczba
punktów, gdyż oddaje to proporcje wyników cząstkowych. Wybór, jakie dane cząstkowe są godne
zainteresowania zależy od celów badania i spodziewanych korelacji. W tej pracy wstępna analiza polegała na wytypowaniu istotnego podziału całej próby
CEL PRACY
Uchwycenie zmian w jakości życia pacjentów
poddających się zabiegowi usunięcia zaćmy.
32
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
badanych osób na grupy według informacji socjologiczno-demograficznych, a następnie szukaniu zróżnicowania tych grup w wynikach badań kwestionariuszem.
Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę Komisji Bioetyki przy Akademii Medycznej we Wrocławiu Nr KB-465/2012.
WYNIKI BADAŃ
W badaniu wzięło udział 116 osób w wieku od 32 – 95
lat. Charakterystykę socjodemograficzną grupy
badawczej, a zarazem czynniki mogące oddziaływać na subiektywne odczucie jakości życia,
związanej z widzeniem przedstawiono w tabeli 1.
W grupie badawczej przeważały kobiety (69%),
osoby z wykształceniem średnim (46%) i wyższym
(49%). 65% badanych to emeryci, 75% osób
mieszka z rodziną, z partnerem życiowym bądź
innymi współlokatorami, 25% osób mieszka
samotnie. U 50% badanych zaćmę zdiagnozowano
w okresie od 1 roku do 5 lat wcześniej.
Charakterystykę wieku w badanej próbie przedstawia rycina 1. Rozkład statystyczny wieku w całej
grupie charakteryzował się dwoma zagęszczeniami
przy wartościach 60 lat i 80 lat. W celu zidentyfikowania grup różniących się uprzywilejowanym
wiekiem, przeprowadzono analizę rozkładu wieku
dla grup podzielonych ze względu na czynniki socjodemograficzne z tabeli 1. Płeć, wykształcenie,
współzamieszkiwanie i długotrwałość schorzenia
nie były kryteriami różnicującymi rozkład wieku.
Poszukiwanym kryterium okazała się aktywność
zawodowa, co zilustrowano na rycinie 2. Oznacza
to, że osoby pracujące były poddawane zabiegowi
usunięcia zaćmy najczęściej w wieku ok. 60 lat,
a kolejna motywacja do zabiegu pojawiała się
dopiero w wieku ok. 80 lat.
Średnia punktacja z kwestionariusza dla całej badanej grupy wynosiła przed zabiegiem 1585 a średni
przyrost punktacji w wyniku zabiegu wynosił 264.
Maksymalna możliwa punktacja w kwestionariuszu
wynosi 2600. Ze względu na liczność grupy kobiet
emerytów ich wynik ma znaczny wpływ na wynik
całej grupy.
U około 25 % osób punktacja z kwestionariusza po
zabiegu była niższa niż przed zabiegiem. Osoby
z niższą punktacją początkową miały zazwyczaj
wysoki wzrost punktacji w wyniku zabiegu, ale i tak
ich końcowy wynik jest niższy niż u osób które startowały z wyższego poziomu. Jest to o tyle zrozumiałe, że istnieje górna granica punktacji i wynik, który
przed zabiegiem jest stosunkowo bliski tej granicy,
niewiele już może się poprawić. U osób, które przed
zabiegiem miały wynik prawie maksymalny, zabieg
nie powodował więc pozytywnego efektu - wynik
mógł się jedynie pogorszyć lub pozostać bez zmiany
(Ryc. 3.).
Kolejnym etapem analizy wyników było wyznaczenie rozkładu jakości życia w zależności od wieku.
Na rycinie 4 przedstawiono jakościowo częstość
występowania poszczególnych wartości punktacji
w poszczególnych przedziałach wieku. Nałożenie
na siebie obrazów przed i po zabiegu daje pogląd na
zmianę jakości życia w wyniku zabiegu w całej
badanej grupie. Szacunkową zależność punktacji
od wieku wyznaczono na wykresie punktowym
(ryc. 5a, 5b) kreśląc trendy liniowe rozkładu punktów. Linia trendu przed zabiegiem na wykresie jest
prawie pozioma i położona na poziomie nieco
ponad 1500 punktów. Na wykresie widać, że po
zabiegu linia trendu przesunęła się w górę zwłaszcza w obszarze niższego wieku.
Rozdzielanie całej próby osób na grupy według kryteriów współzamieszkiwania lub wykształcenia lub
długotrwałości choroby nie przyniosło w tym badaniu zauważalnego rozróżnienia w wartościach punktacji przed i po zabiegu. Zróżnicowane wyniki zauważono jednak przy podziale próby na: mężczyzn
pracujących, mężczyzn emerytów, kobiety pracujące, kobiety emerytki (Rycina 6a, 6b). Ogólnie kobiety osiągają niższą punktację od mężczyzn
zarówno przed zabiegiem, jak i po zabiegu. Szczególnie zauważalny jest znacznie niższy poziom wyników u kobiet emerytek.
W statystycznym rozkładzie punktacji dla kobiet
emerytek dostrzeżono różnice, pozwalające na
wyodrębnienie dwóch grup. Grupa A to kobiety,
których wyniki nie odbiegały istotnie od kobiet
pracujących, co prawdopodobnie związane było
z ich stosunkowo dobrym zdrowiem i aktywną rolą
społeczną. Grupa B to osoby o złym samopoczuciu.
Ich początkowe wyniki były dużo niższe, a efekty
zabiegu bardziej nieprzewidywalne niż u pozostałych osób (Rycina 7).
Charakter wyników mężczyzn emerytów w zależności od wieku nie odbiegał zbytnio od mężczyzn
pracujących i objęto je wspólnym trendem.
Podobnie kobiety pracujące i emerytki z grupy A.
Zobrazowane za pomocą tych trendów uśrednione
wyniki wskazywały, że im wyższy wiek, tym efekt
zabiegu (w postaci podwyższenia punktacji) jest
mniejszy (Rycina 8). Dotyczyło to w jednakowym
stopniu mężczyzn i kobiet, ale jednocześnie w całym zakresie wieku punktacja kobiet była niższa.
Uściślając: punktacja kobiet po zabiegu była praktycznie taka jak u mężczyzn przed zabiegiem. Linie
trendów dla grupy B charakteryzowały się niskim
samopoczuciem i odczuciem jakości życia oraz dużą
nieprzewidywalnością efektów zabiegu (rozrzutem
wyników), chociaż średnio poprawa była stosunkowo duża. W pozostałej grupie kobiet zauważono
większą regularność wyników. Dla obu płci odczuwany efekt zabiegu był stosunkowo wysoki
w młodszym wieku i malał stopniowo wraz z wiekiem(Rycina 8).
JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB Z ZAĆMĄ – PRZED I PO ZABIEGU WSZCZEPIENIA SOCZEWEK
33
Uśrednione wyniki punktacji dla poszczególnych
wytypowanych grup zobrazowano na rycinie 9.
Pozwalają one w przybliżeniu przewidzieć jeszcze
przed zabiegiem, w jakim stopniu zabieg usunięcia
zaćmy może poprawić jakość życia pacjenta, jeżeli
wcześniej zakwalifikujemy tego pacjenta do jednej
z wytypowanych grup. Należy jednak uwzględnić
fakt, że rozrzut wyników, z których obliczono
średnią był stosunkowo wysoki. Dla mężczyzn
wyniki były bardziej powtarzalne niż dla kobiet, a
największym rozrzutem charakteryzowały się
wyniki dla grupy B emerytek
OMÓWIENIE
W niniejszym badaniu podjęto próbę uchwycenia
zmian, zachodzących w samocenie jakości życia
u chorych, poddających się zabiegowi usunięcia
zaćmy w ramach chirurgii jednego dnia. W wielu
krajach rozwiniętych operacja usunięcia zaćmy jest
jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgicznych u ludzi dorosłych[6]. W badaniu własnym wykazano, że największą motywację do zabiegu miały osoby ok. 60 roku życia, pracujące. Należy przy tym zaznaczyć, że starcza postać zaćmy
ujawnia się najczęściej ok. 50 – 60 roku życia[4],
u osób w wieku przedemerytalnym, aktywnych zawodowo, gdzie zaburzenia widzenia, utrudniając
funkcjonowanie codzienne mogą być najbardziej
dotkliwe dla jakości życia. Po przejściu na emeryturę ilość osób poddających się zabiegowi maleje,
zwiększając się ponownie ok. 80 roku życia, co
prawdopodobnie wiąże się z postępem choroby.
U osób w tym wieku obserwuje się ponadto 6 –
krotny wzrost hospitalizacji z powodów okulistycznych u [7]. Zaćma i zaburzenia widzenia z nią
związane obniżają jakość życia chorych[8]. W badaniu Kalinowskiego i wsp. 37% badanych oceniło
swoją jakość życia przed operacją jako przeciętną,
32% jako złą, a 9 jako bardzo złą, po operacji
natomiast większość badanych (87%) odczuło
znaczną poprawę w zakresie samodzielności w życiu codziennym[4]. Poprawę funkcjonowania fizycznego i jakości życia odnotowano także w analizie Cabezaz – Leon i wsp.[9]. W badaniu własnym
pomimo tendencji do poprawy jakości życia, 25 %
osób po miesiącu od zabiegu gorzej oceniło swoją
jakość życia. Przyczynę osiągnięcia takich wyników
mogą stanowić: medyczne komplikacje po zabiegu,
zbyt krótki czas od zabiegu do wypełnienia drugiej
ankiety, pogorszenie komfortu wskutek znacznej
różnicy widzenia w każdym oku. Cabezaz przeprowadzał swoją obserwację po upływie 6 i 18 miesięcy
od zabiegu usunięcia zaćmy. Ocena jakości życia po
dłuższym okresie rekonwalescencji i po powrocie
do czynności dnia codziennego może wpływać na
osiąganie lepszych wyników jakości życia. W badaniu Kalińskiej stwierdzono istotną statystycznie
zależność pomiędzy powrotem do zamierzonej
aktywności po zabiegu , a wiekiem respondentów[4]. Poprawa nastąpiła w każdym przedziale
34
wiekowym. W badaniu własnym potwierdzono tendencję do mniejszej poprawy jakości życia u osób
starszych. Kurowska w swoim badaniu pisze, że
osoby starsze mogą mieć mniejsze oczekiwania, co
do poprawy komfortu życia, aniżeli młodsze[10].
Odnotowuje także, nieznacznie wyższe wyniki w jakości życia mężczyzn. Podobnie w niniejszej analizie mężczyźni osiągają lepsze wyniki. Szczególnie
niska jest jakość życia kobiet emerytek. Dokładniej punktacja u kobiet po zabiegu jest praktycznie taka
jak u mężczyzn przed zabiegiem. W tym badaniu
trudno rozstrzygnąć czy nie jest to wynikiem właściwość samego kwestionariusza, polegającym na
tym, że pytania są bardziej „męskie”. W literaturze
jednak raportowane są podobne wyniki w badaniu
innych schorzeń [11].
WNIOSKI
1. Kobiety gorzej oceniają swoją jakość życia
zarówno przed jak i po zabiegu od mężczyzn.
2. Im wyższy wiek tym mniejsza poprawa jakości
życia po zabiegu.
3. U ok. 25% osób jakość życia mierzona
kwestionariuszem NEI VFQ-25 była niższa
przed zabiegiem, niż po zabiegu.
STRESZCZENIE
Słowa kluczowe: jakość życia, zaćma
Cel pracy:
Ocena zmian w jakości życia pacjentów po zabiegu
usunięcia zaćmy.
Materiał i metodyka:
Badanie przeprowadzono wśród 116 pacjentów.
Zastosowano standaryzowane narzędzie badawcze do badania funkcji widzenia NEI VFQ-25.
Kwestio-nariusz zawierał 25 pytań, odnoszących
się do: ogólnego stanu zdrowia i widzenia, trudności przy wykonywanych czynnościach, reakcji
osobistych na problemy z widzeniem. Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę Komisji Bioetyki
przy Akademii Medycznej we Wrocławiu
Wyniki:
W badaniu wzięło udział 116 osób w wieku od 32 – 95
lat. W grupie badawczej przeważały kobiety (69%)
oraz emeryci (65%). Największa liczba osób poddawała się zabiegowi w wieku 60 i 80 lat. Średnia
punktacja z kwestionariusza dla całej badanej grupy
wynosiła przed zabiegiem 1585 a średni przyrost
punktacji w wyniku zabiegu wynosił 264. U około 25
% osób punktacja z kwestionariusza po zabiegu
była niższa niż przed zabiegiem. Ogólnie kobiety
osiągnęły niższą punktację w zakresie jakości życia
od mężczyzn, zarówno przed zabiegiem, jak i po
zabiegu. Szczególnie zauważalny jest znacznie
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
niższy poziom wyników u kobiet emerytek. Dla obu
płci odczuwany efekt zabiegu był stosunkowo
wysoki w młodszym wieku i malał stopniowo wraz
z wiekiem.
5.
6.
Wnioski:
1 Zabiegowi najczęściej poddają się osoby
starsze.
2) Kobiety gorzej oceniają swoją jakość życia od
mężczyzn.
3) Im wyższy wiek tym mniejsza poprawa jakości
życia po zabiegu 4) 25% osób ocenia swoją
jakość życia po zabiegu gorzej, aniżeli przed
zabiegiem.
7.
8.
9.
10.
ABSTRACT
Key words: quality of life, cataract, Aim: To assess
changes in the quality of life of patients after
cataract surgery. Material and Methods: The study
was conducted among 116 patients. Used
standardized research tool to study the function of
vision NEI VFQ-25. The questionnaire contained 25
questions relating to general health and vision,
difficulty with the activities undertaken, personal
response to vision problems. At the study was
approved by the Bioethics Committee of the
Medical University of Wroclaw Results: The study
involved 116 people aged between 32 - 95 years.
The research group was dominated by women
(69%) and retired (65%). The largest number of
people give up surgery at the age of 60 and 80
years old. The average score of the questionnaire
for the entire cohort was before the surgery in 1585
and the average increase in scoring as a result of
surgery was 264 in about 25% of the score of the
questionnaire after surgery was lower than before
the surgery. Women generally achieved lower
scores in quality of life of women, both before
treatment and after treatment. Particularly
noticeable is the much lower level of performance
in women pensioners. For both sexes felt the effect
of the treatment was relatively high at a younger
age and decreased gradually with age. Conclusions:
1) The treatment most often succumb to the elderly.
2) Women assess their quality of life than men. 3)
The higher the age, the lower the quality of life after
treatment 4) 25% of their quality of life is assessed
after treatment worse than before the surgery.
11.
w prwatnej klinice okulistycznej. Problemy
pielęgniarstwa. 2013; 21(2):164 -172.
Jurkowska – Liput J. Ocena jakości życia u pacjentów z jaskrą. Praca Doktorska. Akademia Medyczna Wrocław;
2007.
Steinberg EP. Javitt JC. Sharkey PD. et al. The content
and cost of cataract surgery. Arch. Ophthalmol. 1993;111:
1041-1049.
Strzałka A. Choroby okulistyczne wymagające
hospitalizacji u pacjentów w podeszłym wieku.
Gerontom. Pol. 2006;14(3):125-129.
Płachecka E. Malukiewicz G. Ocena jakości życia
pacjentów przed operacją zaćmy i po operacji zaćmy.
Klin. Oczna. 2009;111(7-9):212-216.
Cabezas – Leon M. Garcia – Caballero J. Morente – Matas
P. Impact of cataract surgery on visual acuity and quality
of life. Arch. Soc. Esp. Oftalmol.2008;83:237-248.
Kurowska K. Celmer – Ozdowska I. Depresyjność a jakość
życia osób z rozpoznaną zaćmą. Hygeia Public Health.
2014; 49(3): 554-559.
Kołtuniuk A. Nowak K. Leśkiewicz M. Wybrane aspekty
jakości życia na astmę oskrzelową [w:]. Rosińczuk –
Tonderys J. Uchmanowicz I, red. Elemety opieki nad
chorym przewlekle. Wrocław: MedPharm; 2012:293
Tabela 1.
Charakterystyka socjodemograficzna grupy badawczej.
Cecha socjodemograficzna
Płeć
Wykształcenie
Aktywność zawodowa
Z kim zamieszkuje
Czas od zdiagnozowania
%
Kobiety
69
Mężczyźni
31
Podstawowe
8
Średnie
46
Wyższe
46
Pracujący
30
Pracujący w domu
2
Niepracujący
3
Emeryci
65
Z rodzną
33
Z partnerem życiowym
41
Z współlokatorami
1
samotnie
25
< 1 miesiąca
3
Do 1 roku
26
Do 5 lat
50
> 5 lat
21
Rycina 1.
Rozkład statystyczny wieku w badanej grupie osób.
BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.
Flanagan JC. Measurement of quality of life: current state
of the art. Arch. Phys Med Rehabil. 1982;2(63): 56-59.
Fryczkowski A. Zaćma – schorzenie pogarszające przejrzystość soczewki oka. Akad. Swiętokrz. 2004;2:183–189.
Szmurło D, Fundament T, Kopeć G. i in. Dostęp do opieki
okulistycznej w Polsce. Podejście systemowe.
Najważniejsze problemy związane z dostępem
doświadczeń okulistycznych. CEESTAHC;2012.
Kalinowski P. Bojakowska U. Ocena satysfakcji z wyników leczenia wśród pacjentów po operacji usunięcia
zaćmy z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej
JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB Z ZAĆMĄ – PRZED I PO ZABIEGU WSZCZEPIENIA SOCZEWEK
35
Rycina 2.
Rozkład statystyczny wieku w badanej próbie z uwzględnieniem podziału na osoby pracujące i emerytów.
Rycina 3.
Zmiana punktacji po zabiegu w zależności od punktacji przed
zabiegiem.
Rycina 5a.
Poziomy uśrednionej wartości punktacji przed zabiegiem
w zależności od wieku w całej badanej próbie.
Rycina 5b.
Poziomy uśrednionej wartości punktacji po zabiegu
w zależności od wieku w całej badanej próbie.
Rycina 6a.
Punktacja przed zabiegiem w zależności od wieku
przy uwzględnieniu podziału całej na próby na kobiety
emerytki i pracujące oraz mężczyzn emerytów i pracujących.
Rycina 4.
Rozkład jakości życia w badanej próbie w zależności od wieku.
Rycina 6b.
Punktacja po zabiegu w zależności od wieku
przy uwzględnieniu podziału całej na próby na kobiety
emerytki i pracujące oraz mężczyzn emerytów i pracujących.
36
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
Rycina 7.
Porównanie rozkładu punktacji dla kobiet emerytek
z grup A i B przed i po zabiegu.
Ryc. 9.
Porównanie jakości życia przed i po zabiegu usunięcia zaćmy
dla wytypowanych grup uczestników badania.
Rycina 8.
Rozkład punktacji i trendy przy podziale całej próby
na mężczyzn kobiety i grupę B.
JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB Z ZAĆMĄ – PRZED I PO ZABIEGU WSZCZEPIENIA SOCZEWEK
37
STOPA CUKRZYCOWA – METODY I TECHNIKI
MIEJSCOWEGO LECZENIA I PIELĘGNACJI
ZMIAN SKÓRNYCH
mgr Mariola Śleziona
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Szpital Wojewódzki w Tychach Spółka MEGREZ
mgr Lucyna Graf
Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej Tychy
WPROWADZENIE
Na świecie na cukrzycę choruje 246 mln ludzi, co
stanowi 5,9% całej populacji. 4 mln osób w ciągu
roku ma rozpoznane owrzodzenie stopy, a u 25%
z nich rocznie zachodzi konieczność dokonania
amputacji kończyny dolnej. U chorych z cukrzycą
obserwuje się 40-60% nieurazowych amputacji
kończyny dolnej, a u 85% z nich amputację poprzedza owrzodzenie stopy. Ponad 1/3 chorych na cukrzycę ma neuropatię i/lub chorobę naczyniową
nóg, które są głównymi czynnikami ryzyka zespo
-łu stopy cukrzycowej. Najczęstszą konsekwencją
tego zespołu są owrzodzenia, infekcje i amputacje.
U chorych z owrzodzeniami nawrót w ciągu 5 lat
oceniono na 50-70%, a średni czas leczenia wynosi
11-14 tygodni. [1]
Dane uzyskane w badaniach statystycznych wskazują, iż zespół zmian chorobowych stóp dotyczy
w Polsce od 0,5-2% chorych z cukrzycą typu 1 oraz
12-18% pacjentów z cukrzycą typu 2. Liczby te dowodzą, że szczególnie ważne jest zadbanie o właściwą skuteczna pielęgnację trudno gojących się
i przewlekłych ran w przebiegu stopy cukrzycowej.
[2]
Właściwe leczenie i pielęgnacja zmian powstałych
w przebiegu stopy cukrzycowej to jeden z najtrudniejszych, generujących wysokie koszty społecznoekonomiczne problemów diagnostyczno-terapeutycznych współczesnej diabetologii. [3]
CEL PRACY
Celem pracy była analiza publikacji medycznych,
dotyczących stosowania opatrunków w przypadku
leczenia stopy cukrzycowej. Informacje uzyskane tą
drogą na temat celowości opatrunków, ich rodzajów, sposobu stosowania i ich oddziaływania na
różnego typu zmiany skórne, pozwolą na
opracowanie najskuteczniejszego działania w zakresie leczenia ran.
STOPA CUKRZYCOWA – POWIKŁANIE
CUKRZYCY
Stopa cukrzycowa - definicja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - stopą cukrzycową nazywa
38
infekcję z owrzodzeniem i/lub destrukcją tkanek
głębokich w połączeniu z zaburzeniami neurologicznymi oraz chorobami naczyń obwodowych
w różnym stopniu zaawansowania w kończynach
dolnych. [4]
W rozwoju zespołu stopy cukrzycowej podstawową
rolę odgrywają neuropatia cukrzycowa i miażdżyca tętnic kończyn dolnych. Głównym czynnikiem
etiologicznym jest hiperglikemia, która powoduje
uszkodzenie nerwów obwodowych oraz przyczynia
się do przyspieszenia miażdżycy tętnic.
Ponadto rozwojowi miażdżycy sprzyjają takie czynniki jak: insulinooporność, nadkrzepliwość, zaburzenia lipidowe i postępująca dysfunkcja śródbłonka. [1]
Przyczyny wystąpienia objawów zespołu stopy cukrzycowej można podzielić na trzy grupy:
- Niedokrwienie zależne od miażdżycy i mikroangio-patii
- Neuropatia stopy
- Wpływ zakażenia
Dla celów klinicznych zespół stopy cukrzycowej
można podzielić odpowiednio na trzy rodzaje:
- Zespół stopy cukrzycowej niedokrwiennej
- Zespół stopy cukrzycowej neuropatycznej
- Zespół stopy cukrzycowej mieszanej [5]
SPOSOBY PIELĘGNACJI I LECZENIA ZMIAN
SKÓRNYCH W STOPIE CUKRZYCOWEJ
U pacjentów z cukrzycą rozwijają się różne rodzaje
ran stóp. Każda z nich może stać się zakażona. Zakażenie powinno być diagnozowane na podstawie obecności ropnej wydzieliny lub przynajmniej dwóch z podstawowych objawów zapalenia
(zaczerwienienie, ból, ocieplenie, obrzęk, tkliwość
uciskowa). Nie wszystkie owrzodzenia są zakażone.
Leczenie zakażenia często prowadzi, chociaż nie
w każdym przypadku, do wyleczenia owrzodzenia.
Postępowanie z zakażeniem stopy cukrzycowej
obejmuje ocenę stopnia ciężkości infekcji jako podstawy do podjęcia właściwego leczenia. Zapalenie
szpiku kostnego jest szczególnym stanem i wymaga odrębnego postępowania. Ocena zakażenia powinna być dokonywana w trzech płaszczyznach:
pacjenta jako całości, zajętej procesem choroboPIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
Tabela 1. Kliniczna klasyfikacja stopy cukrzycowej.
Objawy zakażenia
Stopień zakażenia
Skala PEDIS
Brak zakażenia
1
Obecność ≥2 cech zapalenia (ropienie, zaczerwienienie, ból,
ocieplenie, obrzęk, tkliwość uciskowa). Zapalenie tkanki
podskórnej/zaczerwienienie obejmujące ≤ 2cm wokół owrzodzenia.
Infekcja ograniczona do skóry lub powierzchniowych warstw tkanki
podskórnej. Brak innych miejscowych lub ogólnoustrojowych
powikłań.
Zakażenie łagodne
2
Objawy jak w zakażeniu łagodnym u pacjenta z ≥ 1 spośród
następujących cech: zapalenie tkanki podskórnej. Obejmujące ≥ 2cm;
naciek limfatyczny; rozprzestrzenienie zakażenia podpowięziowo;
ropnie tkanek głębokich; zgorzel; zajęcie mięśni, ścięgien, stawów I
kości.
Zakażenie umiarkowane
3
Zakażenie u pacjenta z toksemią lub z zaburzeniami metabolicznymi
(gorączka, dreszcze, tachykardia, hipotonia, splątanie, wymioty,
leukocytoza, kwasica, ciężka hiperglikemia lub azotemia).
Zakażenie ciężkie
4
Nieropiejąca rana. Obecność jakiejkolwiek cechy zapalenia.
Źródło: Lipsky B., Joseph W. Profilaktyka i leczenie zakażeń stopy cukrzycowej. Klinika zakażeń, Zakażenia 4/2005, 66.
wym kończyny i zakażenia rany. Celem jest określenie stopnia klinicznego i patogenu wywołującego
zakażenie, patogenezy powstania rany oraz wpływu zmienionej biomechaniki stopy na powstanie
rany, a także obecności zaburzeń naczyniowych
(szczególnie w zakresie układu tętniczego) i jakichkolwiek układowych konsekwencji zakażenia. Kluczową kwestia w kwalifikacji zakażeń powinna być
ocena głębokości rany oraz tkanek zajętych procesem chorobotwórczym, a także obecność niedokrwienia lub zakażenia stopy. [6]
OPATRUNKI STOSOWANE W PIELĘGNACJI I
LECZENIU STOPY CUKRZYCOWEJ
A. Cele stosowania opatrunków
Wyróżnia się następujące cele stosowania nowoczesnych opatrunków:
- Fizyczne zamknięcie rany
- Prawidłowa termoregulacja
- Pochłanianie wysięku
- Ochrona przed nadkażeniem
- Hipoalergiczność
- Prawidłowa wymiana gazów
- Optymalne pH
- Łatwość aplikacji
B. Zasady stosowania opatrunków
Wszystkie czynności przy pacjencie powinno się
wykonywać w warunkach aseptycznych, personel
musi być ubrany w jednorazowe fartuchy i rękawiczki, a materiały biologiczne uzyskane w przebiegu przeprowadzonych działań powinny być traktowane jako zakaźne i we właściwy sposób utylizowane.
Należy zwrócić uwagę na wygląd opatrunku (czy nie
jest ściśle zabandażowany, czy końcówka bandaża
jest prawidłowo zabezpieczona plastrem, czy opatrunek jest przesiąknięty).
Opatrunek powinno się zdejmować bardzo ostrożnie, tak aby nie podrażnić rany i tym samym zaburzyć dokonujących się procesów naprawczych .
Gdy opatrunek przylega do rany, należy zwilżyć powierzchnię materiału zabezpieczającego uszkodzone miejsce 0,9% NaCl.
Po zdjęciu opatrunku trzeba dokładnie ocenić ranę
pod kątem obecności obrzęku, ucieplenia stopy,
zaczerwienienia, koloru rany, zapachu, ilości i rodzaju wydzieliny.
Jeśli obserwuje się cechy infekcji należy pobrać
materiał na posiew, zawsze po uprzednim opracowaniu chirurgicznym rany, czyli po usunięciu
martwiczych i zakażonych tkanek.
Kolejnym krokiem jest odkażenie rany polegające
na zastosowaniu środków antyseptycznych typu
Povidone – 10% roztwór wodny lub Octanisept
(środek jest preparatem bezbarwnym i nie utrudnia
oceny wizualnej obszaru, na którym jest stosowany).
Częstość zmiany opatrunku i jego kontrola powinna
się odbywać przynajmniej raz dziennie, a w przypadku rozległej infekcji, dużej ilości wydzieliny ropnej,
zagrożenia amputacją opatrunek trzeba zmieniać
przynajmniej dwa razy dziennie.
Zawsze należy zwrócić uwagę, by jego powierzchnia i materiał mocujący nie miał fałd i zagięć.
Opatrunek trzeba dostosować indywidualnie do
każdego chorego (przy wyborze należy się kierować
wskazaniami do jego zastosowania oraz możliwościami finansowymi pacjenta).
Należy unikać opatrunków samoprzylepnych, niejałowych, zmniejszających parowanie z powierzchni
rany i dostęp powietrza.
Opatrunki powinny być umocowane taśmą przylepną lub opaską dzianą.
Nie powinno się używać taśmy przylepnej na wrażliwą i niedokrwioną skórę, ponieważ usuwanie plastra może spowodować jej uszkodzenie. Wskazane jest wówczas zastosowanie opaski dzianej,
zwracając uwagę, żeby nie była ona zbyt ciasno
założona.
STOPA CUKRZYCOWA – METODY I TECHNIKI MIEJSCOWEGO LECZENIA I PIELĘGNACJI ZMIAN SKÓRNYCH
39
Nie wolno owijać taśmy dookoła palca lub stopy,
ponieważ może to spowodować utrudniony odpływ
krwi. [7]
C. Rodzaje opatrunków
W przypadku ran przewlekłych upadł pogląd, że
rana musi być sucha. Udowodniono, że wilgotne
środowisko sprzyja optymalnemu gojeniu się rany
na wszystkich etapach. Obecne standardy leczenia ran przewlekłych przewidują stosowanie gamy
opatrunków dobieranych indywidualnie do przypadku w zależności od rodzaju rany i etapu leczenia
(fazy gojenia się rany). [8]
W zależności od rodzaju rany dobieramy odpowiedni opatrunek z szerokiej gamy dostępnych na rynku środków, do których należą:
Preparaty zawierające sole srebra
Opatrunek łączy właściwości absorpcyjne z działaniem przeciwbakteryjnym. Zastosowanie systemu
hydrofiber pozwala na znaczna absorpcję wysięku,
a bakterie ulegają wchłonięciu i unieszkodliwieniu oraz zostają w opatrunku. Można je stosować
w każdej fazie gojenia rany. Uaktywniają się po nasyceniu roztworem o odpowiednim składzie (0,9%
NaCl, płyn Ringera).
Opatrunki zawierające preparaty srebra to:
Arglaes, Maersk, Actisorb Silver 220 (Johnson &
Johnson), Acticoat (Smith & Nephew), Avance
(SSL), Contreet (Coloplast), Aquacel Ag
(ConvaTec), Textus Bioactiv (Pharmix). [7]
Rycina 1 i 2.
Opatrunki z Aquacel Ag.
Źródło:
http://sklep.medicatrend.pl/pl/51
-aquacel-ag-10-x-10cm.html
(data wejścia: 17.05.2014 r.)
Rycina 3 i 4.
Opatrunki z Textus Bioactivu.
Źródło:
http://images.medpex.de/medias/
jOjcySSUrh0GqdO0wI4Mfa-30.jpg
(data wejścia: 17.05.2014 r.)
Rycina 5 i 6.
Opatrunki z Acticoatu.
Źródło:
http://www.woundsource.com/
files/woundsource/productimages/Acticoat-7-antimicrobialdressings-smith-nephew.jpg
(data wejścia: 17.05.2014 r.)
40
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
Środki zawierające preparatu jodu
Preparaty jodu są skuteczne w zakażeniach o szerokim spektrum bakterii. Występują w postaci roztworu, a czasami impregnowanych opatrunków.
Obecnie dostępne na rynku preparaty to:
Povidone-iodine oraz cadexomeriodine (Braunol,
Inadine). [7]
Rycina 7 i 8.
Opatrunki z Braunolu.
Źródło: http://www.mercatum.be/files/
uploads/images/Unknown%284%29%
281%29%281%29.jpeg
(data wejścia: 4.05.2014 r.)
Rycina 9 i 10.
Opatrunki z Inadine.
Źródło:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcR9Bm9AyninHo
BesAR_M2miCQ5_VK_hwe3LWPDlrDo
dvjrXvoqgTg
(data wejścia: 4.05.2014 r.)
Błony poliuretanowe
Błony poliuretanowe to cienkie, przezroczyste błony lub gąbki poliuretanowe, które chronią ranę
przed zakażeniem i utrzymują w niej odpowiednią
wilgotność. Są przepuszczalne dla wody i gazów,
a nie przepuszczalne dla innych płynów. Stosuje się
je do ran powierzchownych.
Opatrunki z tej grupy to :
Opsite, Tagederm, Biooclusive, Hydrofilm. [7]
Rycina 11 i 12.
Opatrunki z Opsite.
Źródło:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcRPI-LQBYeWJD
r7d4OI_3yFrQBto8FkUjw7Hi9QyCyJ9E6TA-I
(data wejścia : 4.05.2014r.)
STOPA CUKRZYCOWA – METODY I TECHNIKI MIEJSCOWEGO LECZENIA I PIELĘGNACJI ZMIAN SKÓRNYCH
41
Rycina 13 i 14.
Opatrunki z Hydrofilmu.
Źródło:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcTtqMv8uetQk
XPdpwE_Xbws3cN2qIMlBwM1Sfb8EA
o3Uo-Pp43f9g
(data wejścia: 4.05.2014r.)
Optrunki hydrożelowe
Hydrożele są zbudowane z nierozpuszczalnych polimerów wchłaniających wodę. Ich rola to wchłanianie wydzieliny, ochrona rany przed zakażeniem,
utrzymanie wilgotności. Oczyszczają ranę z tkanek
martwiczych przez nawodnienie zapoczątkowanie
autolizy.
Do grupy tych opatrunków należą:
Aqua-gel, Intrasite-gel, Granugel, NU gel –
zawierający alginiany. [7]
Rycina 15 i 16.
Opatrunki z Aqua-Gelu.
Źródło:
http://imgx.doz.pl/image/
preparaty_zdjecie/28163
(data wejścia: 30.04.2014r.)
Rycina 17 i 18.
Opatrunki z Intrasite-gelu.
Źródło:
http://imgx.doz.pl/image/
preparaty_zdjecie/44712
(data wejścia: 30.04.2014r.)
Opatrunki hydrokoloidowe
Opatrunki te obniżają pH rany, hamując wzrost
bakterii. Wiążą amoniak wytwarzany przez bakterie,
wykazują działanie fibrynolityczne. Utrzymują temperaturę rany, jej wilgotność, stymulują procesy
autolizy i ziarninowania. Najskuteczniejsze są w ra-
42
nach średnio krwawiących w fazie oczyszczania,
ziarninowania i naskórkowania rany.
Do grupy tej należą:
Hydrocoll, Granuflex, Tegasorb, Hydrasorb. [7]
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
Rycina 19 i 20.
Opatrunki z Granuflexu.
Źródło:
http://www.stomik.pl/img/
packshot_granuflex.jpg
(data wejścia: 4.05.2014r.)
Rycina 21 i 22.
Opatrunki z Hydrocollu.
Źródło:
http://www.hartmann.com.au/images/
hydrocoll_concave_250_2394.jpg
(data wejścia: 4.05.2014r.)
Opatrunki alginianowe
Opatrunki alginianowe wytwarza się ze sprasowanych włókien morskich wodorostów. Najskuteczniejsze są w ranach płytkich, silnie krwawiących,
pokrytych włóknikiem, ropą lub niewielką ilością
tkanek martwiczych. Natomiast bezwzględnie
przeciwwskazane są w ranach wysuszonych i zawierających fragmenty zaawansowanych zmian
martwiczych. [9]
Do grupy tej należą:
Kaltostat, Sorbalgon, Sorbsan. [7]
Rycina 23 i 24.
Opatrunki z Sorbalgonu.
Źródło:
http://www.e-medest.pl/images/
51izal.jpg?osCsid=wkeqjdasxav
(data wejścia: 17.05.2014r.)
Rycina 25 i 26.
Opatrunki z Sorbsanu.
Źródło:
https://www.ahns.com.au/images/
Sorbsan.jpg
(data wejścia: 17.05.2014r.)
STOPA CUKRZYCOWA – METODY I TECHNIKI MIEJSCOWEGO LECZENIA I PIELĘGNACJI ZMIAN SKÓRNYCH
43
Opatrunki absorpcyjne z węglem
Opatrunki z węglem stosowane są w dużych
owrzodzeniach ze współistniejącym wysiękiem
oraz ranach zakażonych grzybami. Dobrze chłoną
przykry zapach. Wykazują dużą skuteczność w infe-
kcji grzybiczej. Nie zaleca się ich stosowania w przypadku suchej, czarnej martwicy. [9]
Do opatrunków tego rodzaju należą:
Actisorb plus, Lyofoam C. [7]
Rycina 27 i 28.
Opatrunki z Actisorb plus.
Źródło:
http://www.legmed.ru/catalogue/
data/images/actisorb_howtouse2_
emea_2.gif
(data wejścia: 4.05.2014r.)
Rycina 29 i 30.
Opatrunki z Lyofoam C.
Źródło:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcREUBp5YwD0
QQkUioO4NOXGKyRuZdVurgl9CQsEa
KSyPSMEAChnGA
(data wejścia: 4.05.2014r.)
Opatrunki z larwami muchy argentyńskiej
To wciąż kontrowersyjna metoda leczenia polegająca na stosowaniu opatrunków (siateczek) z larwami much. Usuwają wyłącznie tkanki martwicze,
nie powodując uszkodzeń ziarniny. Niszczą wszystkie szczepy bakterii, łącznie z metycylino-opornymi
szczepami gronkowca. [9]
Jest to metoda z zastosowaniem larwy Lucilia Sericota. Poprzez wydzielane enzymy proteolityczne
dochodzi do usuwania zarówno zmian nekrotycznych, jak i nieprzyjemnego zapachu. Larwy te
produkują wydzielinę antybakteryjną przeciw
bakteriom Gram-dodatnim, w tym przeciw gronkowcowi MRSA. Zastosowanie tej metody wymaga
przeszkolenia personelu i zgody pacjenta. Działania
niepożądane tej procedury leczniczej to infekcje
i podrażnienia skóry. [7]
Rycina 31 i 32.
Opatrunki
z larwami muchy argentyńskiej.
Źródło:
http://www.stopacukrzycowa.com/
zdjecie_larwoterapia_gronkowiec_
zlocisty.jpg
(data wejścia: 17.05.2014r.)
44
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
Opatrunki - metoda vac (vaccum-assisted
closure)
System VAC jest aplikowany do rany jako opatrunek
wraz z drenem, co pozwala na wytworzenie
podciśnienia. W wyniku tego leczenia uzyskuje się:
- Drenaż wysięku z rany, jej mechaniczne oczyszczanie
- Zmniejszenie obrzęku
- Poprawę ukrwienia
- Przyspieszenie formowania ziarniny
- Utrzymanie wilgotnego środowiska rany [7]
Rycina 33 i 34.
System VAC wraz z opatrunkiem.
Źródło:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcQZ2vAXtxNYA
mQumgs_1GNmdKGX507Yswaq83c7s
SQMJ-JEctPY
(data wejścia: 4.05.2014r.)
NOWATORSKIE METODY I KIERUNKI W PIELĘGNACJI I LECZENIU ZMIAN SKÓRNYCH
W STOPIE CUKRZYCOWEJ
Ze względu na trudności w gojeniu się ran u chorych
na cukrzycę, niezadawalające rezultaty leczenia
oraz odmienność ran u tych pacjentów wciąż poszukiwane są nowe sposoby postępowania oraz
nowe preparaty i technologie. Do nich należy zaliczyć opatrunki zawierające czynniki wzrostu (np.
PDGF – płytkopochodny czynnik wzrostu), opatrunki zawierające inhibitory metaloproteina,
opatrunki hydroselektywne (wykazują wzajemną
reakcję z płynem rany, utrzymują wilgotne środowisko, przyspieszają epitelizację), preparaty skóry
otrzymywane metodą bioinżynierii genetycznej (np.
dermagraft, apligraf), technologie podciśnieniowego leczenia ran czy tlenem hiperbarycznym. Innym
sposobem są zabiegi z użyciem mieszanki tlenowoozonowej metodą wewnętrzną i zewnętrzną. Terapia wewnętrzna polega na podawaniu 500 ml ozonowanej soli fizjologicznej, natomiast zewnętrzna –
na kąpieli w mieszance gazowej 95% tlenu i 5%
ozonu. Metody te są stosunkowo rzadko stosowane, a wyniki leczenia ocenia się jako średnie. [2]
Mimo stosowania różnych przedstawionych powyżej metod nieznaczny odsetek ran pozostaje
niezagojonych, a wiele ran podlega zbyt długiemu,
kosztownemu procesowi leczenia. Poszukuje się
zatem nowych metod terapii. Proponowane
kierunki to głównie: terapia genowa, dla procesu
gojenia; nowe leki przeciwzapalne; stosowanie
agonistów adenozyny II; wdrażanie inhibitorów
czynnika martwicy nowotworów α – przeciwciała
monoklonalne; stosowanie nicotine gel ATG-2;
włączanie peptydu trąbiny; zastosowanie komórek
pnia szpiku kostnego. [7]
PODSUMOWANIE
Jednym z powikłań źle kontrolowanej lub długo
trwającej cukrzycy są zaburzenia naczyniowe i neurologiczne określane mianem zespołu stopy
cukrzycowej. Ich rozwój wpływa na pogorszenie
jakości życia chorych, może stać się też przyczyną
amputacji stopy. Obecnie celem wielokierunkowej
terapii jest nie tylko zbliżenie się do normoglikemii,
ale przede wszystkim profilaktyka powikłań
naczyniowych, wydłużenie i poprawa jakości życia
chorych zmuszonych podporządkować swoją
dotychczasową aktywność chorobie i jej powikłaniom, w tym uszkodzeniu stopy i konsekwencjom
owrzodzenia. Podstawą działań pielęgniarskich jest
budowanie zaufania i partnerstwa oraz rozbudzanie w chorym chęci wzięcia odpowiedzialności za
samego siebie i aktywnego uczestniczenia w procesie pielęgnacji zmian skórnych. Szczególną uwagę powinno zwrócić się na promowanie niezależności i samowystarczalności chorych z cukrzycą,
a także wyposażenie ich w niezbędną wiedzę
i umiejętności umożliwiające samodzielne funkcjonowanie i uniezależnienie się od profesjonalnej
opieki medycznej. U chorych ZSC na czoło działań
wysuwa się nauka pielęgnacji, kontroli stanu stóp
oraz samodzielnego rozpoznawania pojawiających
się zagrożeń. Chory powinien posiadać wiedzę
o czynnikach ryzyka, przebiegu zaburzeń i metodach rozpoznawania i leczenia ZSC. Powinien nabyć
umiejętności samoobserwacji, tj. oceny i wykrywania niepokojących zmian w obrębie stopy.
Tylko tak zaplanowana i przeprowadzona opieka,
przy zespołowych strategiach personelu medycznego, pacjenta i rodziny, wsparta szeroką gamą
nowoczesnych opatrunków i sposobów leczenia,
może
dać gwarancję optymalnych efektów
pielęgnacyjnych. [10]
STOPA CUKRZYCOWA – METODY I TECHNIKI MIEJSCOWEGO LECZENIA I PIELĘGNACJI ZMIAN SKÓRNYCH
45
WNIOSKI
- Na rynku medycznym aktualnie znajduje się
szeroki asortyment opatrunków służących do
pielęgnacji i leczenia ran.
- Znajomość zasad stosowania i doboru odpowiednich opatrunków przyspiesza proces
gojenia ran.
- Właściwe leczenie ran spowodowanych zaawansowaną cukrzycą, może uchronić chorego
przed koniecznością amputacji kończyny.
- Opatrunki są częścią składową strategii
leczenia stopy cukrzycowej wraz z farmakologią, dietą, samokontrolą i właściwym trybem
życia.
STRESZCZENIE
Wprowadzenie
Na świecie na cukrzycę choruje 246 mln ludzi, co
stanowi 5,9% całej populacji. 4 mln osób w ciągu
roku ma rozpoznane owrzodzenie stopy, a u 25%
z nich rocznie zachodzi konieczność dokonania
amputacji kończyny dolnej. Właściwe leczenie i pielęgnacja zmian powstałych w przebiegu stopy cukrzycowej to jeden z najtrudniejszych, generujących wysokie koszty społeczno-ekonomiczne problemów diagnostyczno-terapeutycznych współczesnej diabetologii.
Cel pracy
Celem pracy była analiza publikacji medycznych,
dotyczących stosowania opatrunków w przypadku
leczenia stopy cukrzycowej. Informacje uzyskane tą
drogą na temat celowości opatrunków, ich rodzajów, sposobu stosowania i ich oddziaływania na
różnego typu zmiany skórne, pozwolą na opracowanie najskuteczniejszego działania w zakresie
leczenia ran.
Wnioski
- Na rynku medycznym aktualnie znajduje się
szeroki asortyment opatrunków służących do
pielęgnacji i leczenia ran.
- Znajomość zasad stosowania i doboru odpowiednich opatrunków przyspiesza proces
gojenia ran.
- Właściwe leczenie ran spowodowanych
zaawansowaną cukrzycą, może uchronić chorego przed koniecznością amputacji kończyny.
- Opatrunki są częścią składową strategii leczenia stopy cukrzycowej wraz z farmakologią,
dietą, samokontrolą i właściwym trybem życia.
Słowa kluczowe
Stopa cukrzycowa, opatrunki, leczenie.
SUMMARY
Introduction
There is around 246 million people suffering from
46
diabetes in the world, which is representing 5.9% of
the population. 4 million people per year are
diagnosed with foot ulcers in 25% of them per year
is necessary to make a leg amputation. Appropriate
treatment and care of changes arising in the
diabetic foot is one of the most difficult, generating
high costs of socio-economic problems of modern
diagnostic and therapeutic treatment of diabetes.
Aims
The aim of the study was to analyse and evaluate
existing medical publications on the use of
dressings for the treatment of diabetic foot. The
information obtained in this way on the advisability
of dressings, their types, method of application and
their impact on different types of skin lesions, will
allow for the development of the most effective
measures for the treatment of wounds.
Conclusion
- The medical market currently offers a wide
range of dressings used for the care and
treatment of wounds.
- Knowledge of the use and selection of
appropriate dressings accelerates the healing
process.
- Proper wound healing due to advanced
diabetes, can prevent the patient from having to
limb amputation.
- Dressings are part of a treatment strategy for
diabetic foot with pharmacology, diet, selfcontrol and proper lifestyle.
Key words
Diabetic foot, dressings, treatment.
BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Karnafel W. Zespół stopy cukrzycowej – patogeneza
i leczenie. Diabetologia KLINIKA, Lekarz 11/2009, 27.
Burda K., Metelska J., Nowakowska E., Czubak A., Kus K.
Pielęgnacja ran przewlekłych i trudno gojących się w stopie cukrzycowej. Antyseptyka, Zakażenia 4/2009, 62 i 70.
Koziarska-Rościszewska M. Cukrzyca. Zespół stopy
cukrzycowej, 2008 Warszawa, wyd. lek. PZWL, 86.
Michałek-Kowalczyk M., Szewczyk M. Stan wiedzy
chorych z zespołem stopy cukrzycowej. Pielęgniarstwo
Chirurgiczne i Angiologiczne 1/2007, 29.
Wyleżoł E., Kurzbauer R. Stopa cukrzycowa. wyd.
CONTINUO 2008 Wrocław, 69.
Lipsky B., Joseph W. Profilaktyka i leczenie zakażeń stopy
cukrzycowej. Klinika zakażeń, Zakażenia 4/2005, 63 - 66.
Tęcza S. Zespół stopy cukrzycowej. Aspekty
pielęgnacyjne, podiatryczne, profilaktyka zespołu stopy
cukrzycowej. Wyd. VIA MEDICA 2008 Gdańsk, 166-185.
www.biomedical.pl - Leczenie i rodzaje ran, opatrunki na
rany. (data wejścia: 10.08.14r.)
Gniadek-Olejniczak K. Leczenie zespołu stopy
cukrzycowej. Menager Apteki 2007, nr 10, 9-10.
Cwajda J., Szewczyk M., Cierzniakowska K. Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad chorym z zespołem stopy
cukrzycowej. Pielęgniarstwo Polskie 2-3(24-25), 2007,
239-241.
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE
SPECIALIST NURSING
Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej
Informujemy o naborze do szwajcarskiego programu szkoleniowo-stażowego
umożliwiającego podjęcie pracy w SZPITALACH W SZWAJCARII na stanowisku
PIELĘGNIARKA, PIELĘGNIARZ (SZWAJCARIA)
To doskonały pomysł na rozwój kariery zawodowej i uzyskanie atrakcyjnej pracy w jednym
z najlepszych systemów ochrony zdrowia na świecie!
Najważniejsze zalety programu:
- nauka języka niemieckiego od podstaw (w tym dialekt szwajcarski),
- wykształcenie na najwyższym światowym poziomie (teoria i praktyka),
- stypendium, wyżywienie i komfortowe zakwaterowanie w czasie nauki,
- stała opieka polskojęzycznych koordynatorów programu,
- pomoc doradcy zawodowego planującego indywidualną ścieżkę kariery pielęgniarskiej,
- uznanie kwalifikacji zawodowych przez Szwajcarski Czerwony Krzyż,
- staż i możliwość podjęcia stałej pracy na wybranym oddziale w szpitalu
w Szwajcarii.
Wymagania:
- wykształcenie pielęgniarskie (licencjat, magister),
- doświadczenie zawodowe w pracy w szpitalu,
- gotowość do wzięcia udziału w trzyletnim
programie szkoleniowo-stażowym,
- gotowość do zmiany miejsca zamieszkania
(Warszawa, Berlin, Lucerna),
- chęć intensywnej nauki języka niemieckiego,
- entuzjastyczne i pozytywne nastawienie,
odporność na stres.
Dowiedz się więcej! Zamów bezpłatny katalog
informacyjny!
ONTOS – partner CURASWISS w Polsce
tel. 58 781 93 81, 502 154 951
e-mail: [email protected]
www.pielegniarki-szwajcaria.pl
Download