urząd miejski w przemyślu

advertisement
OZK. 8
KARTA USŁUGI
URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU
Rynek 1, 37-700 Przemyśl, tel. 16/675 21 52, fax. 16/678 64 49
www.przemysl.pl, e-mail: [email protected]
godziny urzędowania: od godz. 7 30 do 15 30, we wtorki od godz. 8 do 16
NAZWA
SPRAW
Y
DOWODY OSOBISTE
- wydawanie dowodów osobistych
WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA
 Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub
w formie dokumentu elektronicznego, opatrzony bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP
– druk
wniosku do wydania dowodu osobistego stanowi załącznik nr.1 do niniejszej
procedury,
 Jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pokazującą wyraźnie
oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej,
patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z
naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Wykonaną na jasnym tle
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku odzwierciedlającą,
w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby
ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami.
Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający
fotografię o wymiarach nie mniejszych niż 492x610 pikseli i wielkości 2,5 MB,
spełniającą wymogi, o których mowa powyżej.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do
wniosku fotografie w okularach z ciemnymi szkłami, przedstawiając orzeczenie o
niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub
orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności osoby, które ukończyły 16 lat.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może
dołączyć do wniosku fotografie z nakryciem głowy, o ile wizerunek twarzy jest w
pełni widoczny, przedstawiając zaświadczenie o przynależności do wspólnoty
wyznaniowej.
Do wniosku składanego w postaci elektronicznej, załącza się odwzorowanie
cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub
zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego
certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
3. Dowód osobisty w przypadku jego wymiany.
4. Na żądanie organu, w celu wyjaśnienia niezgodności –odpis skrócony aktu
urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku
niezgodności danych osobowych, oraz poświadczenie obywatelstwa polskiego lub
inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej
gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wnioski w formie papierowej składa się
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (Rynek 1, pok.
Nr 26).
Wniosek o wydanie dowodu w formie elektronicznej składa się na stronie
epuap.gov.pl
UWAGI
1. Każda zmiana danych zawartych w dowodzie osobistym skutkuje
unieważnieniem z urzędu dowodu osobistego tych osób, które na
skutek zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym nie
dokonały wymiany dokumentu. Unieważnienie dowodu następuje po
upływie 4 miesięcy od dnia w którym powstał obowiązek wymiany.
2. Obowiązek wymiany dowodu osobistego następuje w razie:
 Upływu terminu ważności dowodu osobistego – wymienić co najmniej 30
dni przed upływem terminu ważności dokumentu
 Zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym – należy wymienić
niezwłocznie
 zmiany wizerunku twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym
identyfikację – należy wymienić niezwłocznie
 Utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – wymienić niezwłocznie
 przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej
Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
3. W imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub
posiadającej ograniczone zdolności do czynności prawnych wniosek składa
rodzic, opiekun prawny lub kurator. Osoba obowiązana do posiadania dowodu
osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30dni przed datą 18
urodzin.
4. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej
zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do
czynności prawnej wymaga jej obecności , wyjątek stanowią dzieci, które nie
ukończyły 5 roku życia.
5. Dowód odbiera się osobiście przez wnioskodawcę.
6. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej
chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą
wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w
miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie
tego wniosku. W przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego został
przyjęty u wyżej wymienionej osoby, odbioru dowodu osobistego może
dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do
dokonania jego odbioru.
OPŁATY
Nie podlega.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD
Do 30 dni.
W szczególnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.
SPOSÓB ODWOŁANIA
W przypadku decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje
odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U.2010.167.1131
z późn. Zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 . w
sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w
sprawach wydawania dowodów osobistych, ich
utraty, uszkodzenia,
unieważniania i zwrotu (Dz.U.2015.212).
3.Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. – o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa
(tekst jednolity: Dz.U.2011.186.1100)
4. Ustawa z dnia 10.01.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
(tekst jednolity: Dz.U.2014.183)
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i
opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
(tekst jednolity: Dz.U.00.122.1322)
KLAUZU
LA
INFORM
ACYJNA
PRAWĘ
ZAŁATW
IA
Urząd Miejski w Przemyślu, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)
informuje, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta
Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu – patrz „nazwa usługi”.
3.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
4.
Podanie
danych
osobowych
jest
niezbędne
do
prawidłowego
przeprowadzenia postępowania administracyjnego – patrz „podstawa prawna”.
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
Rynek 1, pok. nr 26, tel. 16/675 20 79
Download