Miejski Zespół Żłobków

advertisement
Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Mini Misie®
Dane identyfikacyjne dziecka
Nazwisko i imiona................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia.......................................................................................................................
pesel.......................................................................................................................................................
adres zameldowania (kod, miejscowość, ulica, dzielnica)...................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania (kod, miejscowość, ulica, dzielnica).......................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
termin przyjęcia dziecka do przedszkola................................................................................................
Dane dotyczące Rodziców/Opiekunów
Nazwisko i imię Mamy/Opiekuna...............................................................................................
tel. kom................................................................. tel. domowy..................................................
tel. służbowy................................................................................................................................
e-mail..........................................................................................................................................
adres zamieszkania.....................................................................................................................
nr dowodu osobistego................................................................................................................
Nazwisko i imię Taty/Opiekuna..................................................................................................
tel. kom................................................................. tel. domowy..................................................
tel. służbowy................................................................................................................................
e-mail..........................................................................................................................................
adres zamieszkania.....................................................................................................................
nr dowodu osobistego................................................................................................................
Oświadczam, że podane wyżej informacje są prawdziwe.
Dobrowolnie podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą przez administratora danych, którym jest Mini Misie
Anna Bajtus zarejestrowana w Pruszkowie przy ul. Robotniczej 5/21. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich
danych oraz prawo do ich poprawiania.
….................................................
podpisy Rodziców/Opiekunów
Download