umowa kupna sprzedaży wielu właścicieli

advertisement
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY
Zawarta dnia ...........................................w .................................... pomiędzy:
SPRZEDAJĄCY
WSPÓŁWŁAŚCICIEL – SPRZEDAJĄCY
Imię i Nazwisko ............................................
Imię i Nazwisko ............................................
Adres .............................................................
Adres .............................................................
(kod pocztowy, poczta)
.........................................
(kod pocztowy, poczta)
..........................................
Pesel ..............................................................
Pesel ..............................................................
seria i numer dowodu os. ..............................
seria i numer dowodu os. ..............................
KUPUJĄCY
WSPÓŁWŁAŚCICIEL – KUPUJĄCY
Imię i Nazwisko ............................................
Imię i Nazwisko ............................................
Adres .............................................................
Adres .............................................................
(kod pocztowy, poczta)
.........................................
(kod pocztowy, poczta)
..........................................
Pesel ..............................................................
Pesel ..............................................................
seria i numer dowodu os. ..............................
seria i numer dowodu os. ..............................
Pkt. 1
PRZEDMIOT UMOWY:
Marka/model .................................................................................................................................
Rok produkcji ..............................................., Numer rejestracyjny ........................................
Nr nadwozia (VIN) ........................................................................................................................
Pkt. 2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest
wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on także przedmiotu
zabezpieczenia.
Pkt. 3
Strony ustaliły przedmiot umowy na kwotę .....................................................................................,
słownie .............................................................................................................................................
Pkt. 4
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w pkt. 1 za kwotę
określoną w pkt. 3 niniejszej umowy.
Pkt. 5
Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.
Pkt.6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy kodeksu cywilnego.
Pkt. 7
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
KUPUJĄCY
SPRZEDAJĄCY
....................................................
.........................................................
....................................................
.........................................................
Skup samochodów http://superautomarket.pl/ w najlepszych cenach
Download