program funkcjonalno – użytkowy

advertisement
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
NAZWA ZAMÓWIENIA
„Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie gminy
Spytkowice”
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Lokalizację robót podano w PFU - 1
KOD CPV
Grupa:
71000000-8
Klasa:
71300000-1
Kategoria:
71320000-7
Usługi architektoniczne, budowlane,
inżynieryjne i kontrolne
Usługi inżynieryjne
Usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania
NAZWA I ADRES
ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Spytkowice
Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach 34-116 Spytkowice,
ul. Zamkowa 50
OPRACOWANIE PFU
Bogusław lwulski
JEDNOSTKA
OPRACOWUJĄCA
PFU
Skarbnik Audyt Doradztwo Finansowe i Gospodarcze Słomiróg 65 32-005
Niepołomice
OGÓLNY SPIS
ZAWARTOŚCI PFU
(szczegółowy spis zawartości znajduje
się we wskazanych obok częściach
PFU)
DATA
PFU - 1 CZĘŚĆ OPISOWA
PFU - 2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA
STYCZEŃ 2016
Strona 1 z 44
P F U - 1 CZEŚĆ OPISOWA
Strona 2 z 41
Spis treści
1.
OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5
1.1.
Wstęp ....................................................................................................................................... 5
1.2.
Podstawa prawna, materiały źródłowe ..................................................................... 6
1.3.
Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia ................................................... 7
1.4.
Spodziewany efekt inwestycji ................................................................................... 8
1.5.
Gwarancje ................................................................................................................ 9
1.6.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia .................................. 9
1.6.1.
Gospodarka wodno - ściekowa na terenie gminy Spytkowice ............................... 9
1.6.2. Istniejąca infrastruktura................................................................................................. 9
1.6.2.1. Sieć wodociągowa ..................................................................................................... 9
1.6.2.2.
Sieć kanalizacji sanitarnej ................................................................................10
1.6.2.3.
Oczyszczalnie ścieków.....................................................................................10
1.6.3.
Teren objęty inwestycją .......................................................................................11
1.6.4.
Warunki gruntowo - wodne w rejonie inwestycji ...................................................13
1.6.5.
Zapotrzebowanie na wodę, bilans ścieków ..........................................................14
1.6.6.
Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia ...................................................15
1.6.7.
Uwarunkowania środowiskowe ............................................................................15
1.6.8.
Przeszkody naturalne i sztuczne ..........................................................................16
1.7.
Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe ..........................................................17
1.8.
Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe .................................................18
1.8.1.
Kanalizacja sanitarna ...........................................................................................18
1.8.1.1.
Wymagania materiałowe w stosunku do rurociągów grawitacyjnych i tłocznych22
1.8.1.2.
Wymagania materiałowe w stosunku do studni kanalizacyjnych .......................22
1.8.1.3.
Wymagania w stosunku do przepompowni ścieków ..........................................23
1.8.1.4.
System monitoringu i wizualizacji przepompowni ..............................................24
1.8.1.5.
Wymagania dla przydomowych przepompowni ścieków ...................................26
1.8.2.
Oczyszczalnia ścieków ........................................................................................26
1.8.3.
Likwidacja oczyszczalni ścieków ..........................................................................32
2.
OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA .......................................................................................................................32
2.1.
Wymagania dotyczące projektowania .....................................................................32
2.1.1.
Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe ...............................................33
2.1.2.
Dokumentacja geologiczno - inżynierska .............................................................33
2.1.3.
Prace i analizy przedprojektowe ..........................................................................33
Strona 3 z 41
2.1.4.
Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) ............................................34
2.1.5.
Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, uzgodnień i
decyzji administracyjnych ......................................................................................................35
2.1.6.
Kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz STWIORB ......................................36
2.1.7.
Harmonogram prowadzenia prac .........................................................................37
2.1.8.
Sprawowanie nadzoru autorskiego ......................................................................37
2.1.9.
Forma projektu budowlanego (PB).......................................................................37
2.2.
Wymagania dla rozwiązań technicznych .................................................................38
2.2.1.
Wymagania materiałowe dla sieci kanalizacji sanitarnej ......................................38
2.2.2.
Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacji sanitarnej ...............38
Strona 4 z 41
1.
1.1.
OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wstęp
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej na kompleksową
rozbudowę gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice wraz z uzyskaniem niezbędnych
pozwoleń na budowę.
Realizacja całego zakresu zamówienia wymaga zaprojektowania następujących elementów:
•
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Spytkowice do przepustowości Qś r.d.=1 300 m3-d'1.
•
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spytkowice w systemie grawitacyjno-tłocznym
o łącznej długości około 25,0 km.
•
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bachowice w systemie grawitacyjno-tłocznym
o łącznej długości około 31,0 km.
•
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miejsce w systemie grawitacyjno–tłocznym
o łącznej długości około 7,3 km.
•
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ryczów w systemie grawitacyjno-tłocznym
o łącznej długości około 36,0 km.
•
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Półwieś w systemie grawitacyjno–tłocznym
o łącznej długości około 7,4 km.
•
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa w systemie grawitacyjno-tłocznym o
łącznej długości około 2,0 km.
•
Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bachowicach o przepustowości Qśr.d =34 m3-d'1.
•
Montaż
systemu
monitoringu
i
wizualizacji
przepompowni
ścieków
(istniejących
i projektowanych).
Powyższy zakres prac może zostać zaprojektowany w kilku etapach niemniej jednak konieczne jest
podzielenie zakresu na minimum trzy główne projekty obejmujące: rozbudowę, przebudowę
i modernizację oczyszczalni, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i rozbiórkę oczyszczalni istniejącej.
Dodatkowo projekt budowy kanalizacji sanitarnej należy podzielić na dwa etapy: I - sieć kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Spytkowice, Bachowice, Miejsce i Lipowa oraz II - sieć kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Ryczów i Półwieś.
Z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie planuję się przedłożyć do współfinansowania ze środków
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 oraz uprawnieniami kontrolnymi Komisji
Europejskiej w zakresie realizacji projektu - obowiązkiem Wykonawcy będzie uwzględnianie zasady
pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz obowiązek stosowania pro wspólnotowej wykładni prawa
krajowego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach
niniejszego Programu funkcjonalno - użytkowego.
Strona 5 z 41
Podstawa prawna, materiały źródłowe
1.2.
•
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice uchwalony Uchwałą
nr XVI/124/04 Rady Gminy w Spytkowicach z dnia 12 lutego 2004 r.
•
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Spytkowice 2007-2015, grudzień 2007.
•
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Spytkowice na lata 2009-2012 z perspektywą 20132016.
•
"Aktualizacja istniejącej koncepcji rozwiązań gospodarki ściekowej na terenie gminy Spytkowice"
- wersja sierpień 2013
•
Materiały i informacje uzyskane z Gminy.
•
Mapa topograficzna w skali 1:10 000.
•
Obowiązujące normy, przepisy i instrukcje.
•
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
•
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
•
Ustawa
z dnia 10 stycznia 2012r. - Prawo wodne.
•
Ustawa
z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193,
poz. 1287, z późniejszymi zmianami).
•
Ustawa
•
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ścieków.
•
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach.
•
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego.
•
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody.
•
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych.
•
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia.
•
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko.
•
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków.
•
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
Strona 6 z 41
•
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów
ściekowych.
•
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków
wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.
•
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym.
•
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 2011 r.
Nr 163 poz. 981 z późniejszymi zmianami).
•
Rozporządzenia
Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej
z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych
•
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej.
•
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.
1.3.
Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia
W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz
z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na budowę/rozbiórkę (Zamawiający przekaże
Wykonawcy stosowne upoważnienie).
Zakres usług objętych kontraktem stanowi:
1)
Zaprojektowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym
o łącznej długości około 109 km na obszarze gminy Spytkowice oraz niezbędnego uzbrojenia na
sieci kanalizacji sanitarnej (studni kanalizacyjnych, studni czyszczakowych, studni spustowych,
przepompowni ścieków itp.) w tym wykonanie wszelkich niezbędnych dla realizacji inwestycji
opracowań między innymi: ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów,
sporządzenie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim, sporządzenie STWIORB itp.
Projekt należy wykonać w podziale na dwa etapy.
2)
Zaprojektowanie
rozbudowy,
przebudowy
oraz
modernizacji
oczyszczani
ścieków
w Spytkowicach do przepustowości Qśr.d =1 300 m 3-d'1 w tym wykonanie wszelkich niezbędnych
dla realizacji inwestycji opracowań między innymi: ustalenie geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów, sporządzenie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim,
sporządzenie STWIORB itp.
Strona 7 z 41
3)
Zaprojektowanie likwidacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Bachowicach o przepustowości
Qśr.d.=34 m3-d'1 wraz z niezbędnymi pozwoleniami.
Uwaga: Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych
odległości w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu.
Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji zamówienia
określony został w PFU - 1 Część opisowa, pkt. 2 - Opis wymagań Zamawiającego.
Szczegółowy zakres inwestycji określony został w zestawieniu tabelarycznym w PFU - 1 cześć
opisowa pkt. 1.7 - Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe.
We wspomnianych powyżej zestawieniach wskazano, w których miejscach Wykonawca może
napotkać istotne przeszkody terenowe (rzeka, jezdnia, kolej itp.)
Ostateczne wartości w zakresie średnic, długości sieci i przełączeń ustali Wykonawca w oparci
o szczegółowe obliczenia w porozumieniu z Zamawiającym.
Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować całość inwestycji uwzględniając aspekty
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac projektowych,
a tym samy jest obowiązkiem Wykonawcy.
Przyjęte przez Wykonawcę metody rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowy oczyszczalni
ścieków w Spytkowicach oraz likwidacji oczyszczalni ścieków w Bachowicach powinny zapewniać
wszystkie
wymagane
parametry
funkcjonalno
-
użytkowe,
określone
w
niniejszym
PFU
w szczególności:
•
Trwałości robót,
•
Braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci,
•
Zapewnienia szczelności sieci,
•
Zachowania wymaganych parametrów statycznych rur.
Wymagania w zakresie technologii rozbudowy sieci określa pkt. 2.2.2 PFU - 1 Cześć opisowa.
1.4.
Spodziewany efekt inwestycji
Przewiduje się, że inwestycja zrealizowana na podstawie projektów budowlanych będących
przedmiotem niniejszego zamówienia będzie miała za zadanie rozwiązanie problemu gospodarki
ściekowej w sposób ograniczający do minimum jej uciążliwość dla wód powierzchniowych
i podziemnych znajdujących się na terenie gminy Spytkowice, realizując tym samym zasadę ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu z jednoczesnym polepszeniem warunków życia mieszkańców.
Ponadto, realizacja programu rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy zapewni ochronę
środowiska przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Opracowanie projektu powinno mieć
charakter długofalowy i uwzględniać perspektywę czasową sięgającą do roku 2035, z odniesieniem
do roku 2020 jako roku teoretycznego zakończenia prac budowlanych i wyposażenia gminy
Strona 8 z 41
Spytkowice w zbiorczy system kanalizacji sanitarnej, gwarantujący spełnienie wymagań polskich
i europejskich w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych (Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz
Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych).
1.5.
Gwarancje
Udzielanie gwarancji w ramach zamówienia nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie całego
zakresu prac.
1.6.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.6.1.
Gospodarka wodno - ściekowa na terenie gminy Spytkowice
W obecnym stanie wszystkie miejscowości wchodzące w skład gminy Spytkowice są zaopatrzone
w sieć wodociągową, a miejscowości Spytkowice i Bachowice również w sieć kanalizacji sanitarnej.
Na terenie gminy Spytkowice za obsługę i zarządzanie istniejącą infrastrukturą wodno - ściekową
odpowiedzialny jest Gminny Zakład Usług Wodnych powołany do działania Uchwałą Rady Gminy
w Spytkowicach. Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań własnych JST
w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług tj.: zaopatrzenia
w wodę, produkcji i sprzedaży wody, eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu
i usuwania
awarii
urządzeń
wodociągowych
oraz
ich
przyłączy;
odbioru,
oczyszczania
i odprowadzania ścieków komunalnych, eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu
i usuwania awarii urządzeń kanalizacyjnych oraz ich przyłączy.
1.6.2.
Istniejąca infrastruktura
1.6.2.1. Sieć wodociągowa
Na terenie gminy Spytkowice Gminny Zakład Usług Wodnych obsługuje ok. 87 km sieci
wodociągowych zbudowanych w latach siedemdziesiątych XIX w. z rur o średnicy 090, 0100 i 0150
mm. Istniejąca sieć wodociągowa pozwala na zaopatrzenie w wodę odbiorców indywidualnych oraz
obiekty użyteczności publicznej i posiada wystarczającą przepustowość w związku z czym potrzeby
ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę są całkowicie zaspokajane. Gmina korzysta z trzech,
własnych ujęć wody: ujęcia Spytkowice-Kępki
O sumarycznej wydajności eksploatacyjnej Qmaxh = 116,6 m 3 h"1 (CW = 1 350 m 3 d"1); ujęcia
Spytkowice Dolne, o wydajności eksploatacyjnej QmaXh = 48 m3ir1 (Qśr.d = 570 m 3 d'1) oraz ujęć
w miejscowości Bachowice: Z-3„Ujęcie”,Z-3a „Olszyna” i Z-3b „Czarcza” w postaci źródeł
o sumarycznej wydajności eksploatacyjnej QmaXh = 18,1 m3 h"1 (Qśrd = 420 m3-d"1)
Strona 9 z 41
1.6.2.2.
Sieć kanalizacji sanitarnej
Gmina Spytkowice nie posiada w pełni zorganizowanego systemu odprowadzania oczyszczania
ścieków komunalnych. Na terenie gminy w zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej uzbrojona jest część
miejscowości Spytkowice oraz część miejscowości Bachowice. W związku z powyższym ścieki,
zczęści gminy nie objętej systemem kanalizacyjnym, są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych
tzw. szambach i wywożone taborem asenizacyjnym. Na terenie gminy funkcjonuje około 30 km
zbiorczej sieci kanalizacyjnej (w tym 12,3 oddanej do użytkowania w 2013 r.), która obsługuje 2 840
osób co stanowi około 28% mieszkańców gminy. Sieć kanalizacyjna w miejscowości Spytkowice
odprowadza ścieki do oczyszczalni w Spytkowicach. Natomiast sieć kanalizacyjna w Bachowicach
obejmuje swym zasięgiem niewielki obszar i odprowadza ścieki do lokalnej oczyszczalni ścieków,
zlokalizowanej przy szkole podstawowej w Bachowicach.
1.6.2.3.
Oczyszczalnie ścieków
Oczyszczalnia ścieków w Bachowicach
Oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna działa w oparciu o technologię osadu czynnego.
W początkowym etapie oczyszczania ścieki przepływają przez separator, gdzie zatrzymywane są
nierozpuszczone ciała stałe. W
zblokowanej części biologicznej w komorze anoksycznej
(niedotlenionej) zachodzi denitryfikacja, w komorach tlenowych (osadu czynnego) - nitryfikacja. Ścieki
po procesie biologicznego oczyszczenia trafiają jeszcze na osadnik wtórny, skąd kierowane są do
wylotu. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Bachówka, prawobrzeżny dopływ Wisły.
Komora osadu czynnego oraz komora stabilizacji osadu posiada ruszt napowietrzający ścieki poprzez
dmuchawę. Osad przewożony jest z komory stabilizacji osadu w Bachowicach do komory tlenowej
stabilizacji osadu na oczyszczalni w Spytkowicach, skąd trafia na taśmową prasę filtracyjną, gdzie jest
odwadniany. Ustabilizowany i odwodniony osad jest składowany pod wiatą na oczyszczalni
w Spytkowicach. Gmina posiada pozwolenie wodnoprawne: Decyzja z dnia 29.09.2006 r. wydana
przez Starostę Wadowickiego, znak WOŚ-62230/76/06 z dnia 01.10.2006 r. ważna do 30.09.2016 r.
Oczyszczalnia ścieków w Spytkowicach
Oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna typu „ECOLO - CHIEF” działa w oparciu o technologię
osadu czynnego niskoobciążonego. W początkowym etapie oczyszczania ścieki przepływają przez
kratę koszową, gdzie zatrzymywane są większe ciała stałe. Mniejsze, nierozpuszczone części stałe
sedymentują w osadniku wstępnym. W komorze anoksycznej (niedotlenionej) zachodzi denitryfikacja,
w komorach tlenowych (osadu czynnego) - nitryfikacja. Ścieki po procesie biologicznego
oczyszczenia trafiają jeszcze na osadnik wtórny, skąd kierowane są do wylotu. W komorach osadu
czynnego oraz w komorze tlenowej stabilizacji osadu znajdują się ruszty napowietrzające wraz z
dyfuzorami drobno pęcherzykowymi. Następnie osad trafia do komory tlenowej stabilizacji osadu i na
taśmową prasę filtracyjną, gdzie jest odwadniany. Ustabilizowany i odwodniony osad jest składowany
Strona 10 z 41
pod wiatą. Pomiar dopływających do oczyszczalni ścieków jest prowadzony przy pomocy urządzenia
pomiarowego rejestrującego dane. Ścieki odprowadza się poprzez istniejącą sieć rowów
melioracyjnych i dalej przepompownią „Chałupki” do rzeki Wisły.
Gmina posiada pozwolenie wodnoprawne: Decyzja z dnia 31.07.2015 r wydana przez Starostę
Wadowickiego, znak WSR.6341.79.2015 ważna do 30.06.2025 r. na odprowadzanie ścieków do rowu
J9.
Gospodarka odpadami na oczyszczalniach ścieków
W układzie technologicznym oczyszczania, powstają następujące rodzaje odpadów: skratki - nr kodu
19 08 01 oraz ustabilizowane komunalne osady ściekowe - nr kodu 19 08 05. Odpady przekazywane
są na podstawie umowy firmie zewnętrznej posiadającej odpowiednie uregulowania formalno-prawne
w zakresie gospodarki odpadami.
1.6.3.
Teren objęty inwestycją
Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie Gminy Spytkowice, położonej w południowej części Polski
w województwie małopolskim. Gmina ta stanowi najdalej na północ wysuniętą część powiatu
wadowickiego i zajmuje obszar o powierzchni około 50 km 2. Jej północną granicę stanowi dawne
i obecne koryto Wisły, zaś w części południowej sięga po Pogórze Wielickie. Obszar gminy podzielony
jest na sześć sołectw: Bachowice, Lipowa, Miejsce, Półwieś, Ryczów i Spytkowice (rycina 1)
Strona 11 z 41
Gmina Spytkowice mieści się na pograniczu kilku jednostek fizyko geograficznych. Jej północna część
leży w Dolinie Górnej Wisły (fragment Kotliny Oświęcimskiej), natomiast część południowa należy do
Rowu
Skawińskiego,
Pogórza Wilamowickiego
i
Pogórza Wielickiego (fragmenty Pogórza
Zachodniobeskidzkiego). Pod względem ukształtowania terenu w gminie wyraźnie wyróżniają się dwie
duże formy, tj. płaska (nizinna) podnosząca się ku południowi systemem tarasów akumulacyjnych
(część Kotliny Oświęcimskiej) oraz pagórkowata, o silnym rozczłonkowaniu dolinami część
Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Najwyższy punkt gminy położony jest na wysokości 341 m n.p.m.,
a najniższy występuje na wysokości 214 m n.p.m. (koryto Wisły). Najbardziej urozmaicony obszar pod
względem rzeźby i krajobrazu występuje w części środkowej i południowej gminy. Obszar ten
charakteryzuje się wyrównanymi szerokimi garbami oraz pojedynczymi wzgórzami, które są rozcięte
siecią wąskich, głębokich i nieckowatych dolin deluwialnych. Ponadto, ze względu na występowanie
stoków o średnim nachyleniu powyżej 15% gmina jest zasobna w grunty rolne nadające się do
zalesienia. Sposób użytkowania powierzchni gminy Spytkowice przedstawia się następująco: użytki
Strona 12 z 41
rolne stanowią ponad 71% terenu gminy, lasy i grunty leśne - 10%, a pozostałe grunty - 19%. Szkielet
struktury przestrzennej gminy wyznaczają: układ komunikacyjny (droga krajowa, drogi powiatowe,
gminne), linie kolejowe, doliny rzek, przebiegające sieci elektroenergetyczne i gazowe (ze względu na
strefy techniczne i zagrożenia wyłączają znaczne ilości terenów z zabudowy) oraz duża ilość stawów
hodowlanych.
1.6.4. Warunki gruntowo - wodne w rejonie inwestycji
Morfologia i hydrografia:
Teren objęty inwestycją obejmuje obszar Gminy Spytkowice, której północną granicę stanowi rzeka
Wisła. Takie położenie sprawia, że na granicy z rzeką Wisłą teren gminy jest płaski z licznymi wodami
stojącymi, utworzonymi przez stare koryto rzeki i stawy hodowlane o powierzchni 300 ha.
W pozostałej części pagórkowaty teren tworzy liczne doliny i wąwozy, najczęściej prowadzące wodę.
Budowa geologiczna:
Gmina Spytkowice położona jest częściowo na utworach fliszowych nasuniętych Karpat (w części
południowej) i na utworach mioceńskich przedgórza Karpat. Na zerodowanych częściowo utworach
fliszowych (w południowej części gminy) i na utworach mioceńskich (w pozostałej części gminy)
znajdują się różnej miąższości utwory czwartorzędowe. Pod utworami miocenu występują utwory
karbonu górnego i dolnego. Z budowy geologicznej wynika występowanie surowców mineralnych:
węgla kamiennego, skał ilastych i kruszyw naturalnych i tak: pod utworami miocenu występują
karbońskie piaskowce z wkładkami węgli kamiennych i mułowce z wkładkami syderytu, natomiast
dolną część pokładów karbońskich stanowią piaskowce, mułowce i wapienie. Pod utworami karbonu
dolnego znajdują się z kolei dewońskie wapienie i dolomity.
Warunki hydrogeologiczne:
Gmina Spytkowice położona jest w prawostronnej części dorzecza Wisły (około 87,5 % powierzchni)
i Skawy. Do Wisły wody z terenu gminy odprowadzane są poprzez zlewnie: Potoku Spytkowickiego
(12,7 km2), Potoku Półwiejskiego (19,6 km 2) i Starej Wisły (8,9 km 2). Do Skawy wody odprowadzane
są
z południowo-zachodniej części gminy (Bachowice, Górki Spytkowskie i Górki Bachowskie)
poprzez Czarczówkę (powierzchnia zlewni 5,8 km2). Północną granicę gminy stanowi Wisła - wraz ze
swoim starorzeczem. Wśród pozostałych cieków największymi są:
•
Potok Spytkowicki (prawy dopływ Wisły)
•
Potok Półwiejski (prawy dopływ Wisły),
•
Czarczówka - prawy dopływ Skawy.
Na terenie gminy znajdują się również kompleksy stawów hodowlanych użytkowanych przez
Gospodarstwo Rybackie w Zatorze. Powierzchnia stawów wynosi blisko 306 ha.
Głębokość występowania i intensywność wpływów wód gruntowych zależy jednak przede wszystkim
od warunków atmosferycznych, wielkości, długości i intensywności opadów oraz od stanów wód
przepływających w pobliżu cieków i może przez to ulegać znacznym wahaniom. Ma to szczególne
Strona 13 z 41
znaczenie w północnej części gminy gdzie ta graniczy z rzeką Wisłą i na stosunkowo płaskim
obszarze występują liczne wody stojące podnosząc tym samy poziom wód gruntowych.
1.6.5. Zapotrzebowanie na wodę, bilans ścieków
Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć normatywne zużycie wody przez mieszkańców oraz
przez
zakłady
przemysłowe
(zależnie
od
charakteru
prowadzonej
działalności)
zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm
zużycia wody. Ilość odprowadzanych ścieków należy przyjąć, jako równą ilości pobranej wody chyba,
że różnica wynika z rodzaju stosowanej przez zakład technologii (np. woda bezpowrotnie zużyta do
produkcji). Zapotrzebowanie na zużycie wody (a tym samym ilość odprowadzanych ścieków) należy
obliczyć w oparciu o liczbę ludności zamieszkującą gminę Spytkowice (tabela 1).
Tabela 1 Liczba mieszkańców gminy Spytkowice - dane historyczne i prognoza
Rok
2012
10 139
2013
2014
2015
Liczba mieszkańców
2011
10 092
10 177
10 189
10 200
Rok
Liczba mieszkańców
2016
10 220
2017
10 238
2018
10 254
2019
10 269
2020
10 282
Rok
Liczba mieszkańców
2021
10 293
2022
10 301
2023
10 305
2024
10 308
2025
10 308
Rok
Liczba mieszkańców
2026
10 305
2027
10 300
2028
10 292
2029
2030
10 281
10 268
2031
2032
2033
2034
2035
10 253
10 236
10 218
10 198
10 177
Rok
Liczba mieszkańców
Prognozując
ilość
w Spytkowicach
ścieków
należy
koniecznych
uwzględnić
liczbę
do
oczyszczenia
osób
przez
korzystających
oczyszczalnię
z
kanalizacji
ścieków
sanitarnej
(z uwzględnieniem niniejszego projektu), ilość mieszkańców dostarczających ścieki wozami
asenizacyjnymi, ścieki z obiektów usługowych oraz przemysłowych – wg prognozy demograficznej na
2025 rok; należy również założyć ilość wód infiltracyjnych i przypadkowych
dostających się do
sieci kanalizacji sanitarnej.
Jakość ścieków - Oczyszczalnia Spytkowice
Dla funkcjonujących oczyszczalni ścieków na terenie gminy Spytkowice, systematycznie prowadzone
są badania jakości ścieków surowych i oczyszczonych. W
tabeli
2
przedstawiono
wyniki
pomiarów fizykochemicznych ścieków, jakie dopływają do oczyszczalni ścieków w Spytkowicach
eksploatowanej przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach.
Strona 14 z 41
Tabela 2 Jakość ścieków dopływających na oczyszczalnię ścieków w Spytkowicach
Według
Pozwolenia
wodnprawnego
25
Wskaźnik
zanieczyszczenia
Stężenie [mg dnr3]
2014
2015
dopływ
odpływ
125
35
216
712
322
12
43
Azot ogólny
nie dotyczy
107
18
15
Fosfor ogólny
nie dotyczy
5
2
BZTs
ChZT
Zawiesina ogólna
dopływ
550
odpływ
21
91
1 050
446
18
70
21
2
11
1.6.6. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia
Według stanu na październik 2015 roku większość mieszkańców gminy pozbawiona jest możliwości
korzystania ze zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. W rozdziale 1.5.2.2 wskazano, że jedynie
niespełna 30% mieszkańców odprowadza ścieki do oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie
gminy, pozostali odprowadzają ścieki do zbiorników wybieralnych (szamb). Aktualnie w ciągu doby do
oczyszczalni odprowadzanych jest około 200 m 3 d'1. ścieków. Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej
(91/271/EWG) w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, aglomeracje o RLM powyżej 2 000
będą miały obowiązek posiadać systemy kanalizacji i oczyszczalnie ścieków najpóźniej do 2020 roku.
W
celu
poprawy
powyższej
sytuacji,
niezbędne
jest
wybudowanie
zbiorczego
systemu
kanalizacyjnego zakończonego oczyszczalnią ścieków, która będzie gwarantować oczyszczanie na
poziomie zgodnym z wymaganiami polskimi (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca
2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego) oraz wymaganiami Unii
Europejskiej (Dyrektywa 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych).
Ponadto w konsekwencji realizacji inwestycji znacznej poprawie ulegnie jakość środowiska
przyrodniczego oraz świadczonych na terenie gminy usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków.
1.6.7. Uwarunkowania środowiskowe
Jeżeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, należy dla projektowanego przedsięwzięcia uzyskać decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach.
Kanalizacja sanitarna
W myśl art. 59 ust 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko oraz §3 ust.1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami, budowę
Strona 15 z 41
sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości nie mniejszej niż 1 km klasyfikuje się jako
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i przeprowadza się dla
niego ocenę oddziaływania na środowisko.
Oczyszczalnie ścieków
W myśl art. 59 ust 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko oraz §3 ust.1 pkt 77 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami, budowę
instalacji do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi mniej niż 100 000 równoważnych
mieszkańców (w rozumieniu art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne), ale nie mniej
niż 400 równoważnych mieszkańców klasyfikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko i przeprowadza się dla niego ocenę oddziaływania na
środowisko.
1.6.8. Przeszkody naturalne i sztuczne
Cieki wodne
Największy z cieków wodnych gminy Spytkowice, rzeka Wisła stanowi jej naturalna północną granicę
stąd też nie przewiduje się jej przekroczeń.
W ramach przedsięwzięcia planowane są przejścia pod lokalnymi potokami występującymi na terenie
gminy m.in. pod rzeką Bachówką, potokiem Wilgoszcz oraz Kanałem Małopolskim w północnej części
gminy. Przybliżona liczba przekroczeń znaczących cieków wodnych została oszacowana na
podstawie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej i wynosi około 30. Należy zweryfikować czy cieki,
pod którymi planuje się przejście kanalizacji sanitarnej są w zarządzie gminy czy Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej oraz czy przejścia te wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urządzeń wodnych. Ewentualne przejścia pod rowami melioracyjnymi mogą być
realizowane na podstawie warunków technicznych i pozwoleń wydanych przez Gminę Spytkowice.
Drogi
Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 44 z Krakowa przez Skawinę, Spytkowice do
Oświęcimia i Gliwic na długości 9,2 km oraz cztery drogi powiatowe:
•
04 - 203 (1769K) Spytkowice - Witanowice na długości 5,97km,
•
04- 206 (1772K) Tłuczań - Łączany na długości 4,35km,
•
04- 201 (1773K) Spytkowice - Miejsce na długości 4,20km,
•
04 - 202 (1774K) Poręba Żegoty - Spytkowice na długości 4,76km.
Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy Spytkowice wynosi: 19,28 km. Na obszarze gminy
znajduje się 66,42 km dróg gminnych. Równolegle do drogi krajowej biegnie również linia kolejowa
z Krakowa przez Skawinę, Brzeźnicę do Oświęcimia. W tabeli 3 zestawiono (na podstawie posiadanej
Strona 16 z 41
koncepcji) przybliżoną ilość skrzyżowań w poszczególną infrastrukturą drogową.
Tabela 3 Zestawienie skrzyżowań kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą drogową
Rodzaj drogi
DK nr 44
drogi powiatowe
tory kolejowe
drogi gminne
1.7.
Potencjalna liczba skrzyżowań
13
41
7
wg konieczności, na podstawie
uzgodnionych tras
Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci
kanalizacji sanitarnej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią
jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:
•
Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym
pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji.
•
Należy objąć zasięgiem sieci kanalizacyjnej jak największą liczbę mieszkańców w celu
uzyskania założonego efektu ekologicznego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem
obszarów wyznaczonej Aglomeracji Spytkowice oraz miejscowości Półwieś.
•
Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny
zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również
uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych.
•
Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę
rzeczywistych warunków pracy
•
Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję
w środowisku wodnym. W I klasie wykonania.
•
Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz
wysokim standardem wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem ich "agresywnego"
środowiska pracy.
•
Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego.
•
Wszystkie zaproponowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach
budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i
oznakowanie,
Strona 17 z 41
•
Proponowane
rozwiązania
muszą
zapewniać
skuteczną
ochronę
zasobów
wód
powierzchniowych i podziemnych.
•
Proponowane rozwiązania muszą być realne do zrealizowania pod kątem technicznym
i przystosowane do istniejącej infrastruktury wodno-ściekowej, z jednoczesnym zwróceniem
uwagi na zastosowanie rozwiązań optymalnych pod względem kosztów inwestycyjnych
i eksploatacyjnych.
•
Proponowane rozwiązania powinny zapewnić w przyszłości minimalizację kosztów eksploatacji.
•
Proponowane rozwiązania powinny gwarantować sprawne i niezawodne działanie przy
minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obsługującego personelu.
•
Założenia projektowe powinny dawać możliwość wykonywania zaprojektowanych robót
etapami (zadaniami).
•
Dobór rur służących do budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz materiałów użytych do
rozbudowy, przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków powinien zostać poparty przez
Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi.
1.8.
Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe
Po dokonaniu analizy istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej oraz uwarunkowań terenowych
i środowiskowych podjęto decyzję o budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Spytkowice w systemie
grawitacyjno - tłocznym. Celem uproszczenia sytemu kanalizacji sanitarnej wybrano do realizacji
scentralizowany system
w Spytkowicach
przy
kanalizacyjny z odprowadzeniem
jednoczesnej
likwidacji
istniejącej,
ścieków do jednej oczyszczalni
lokalnej
oczyszczalni
ścieków
w Bachowicach. Pomimo tego, iż prawdopodobny przebieg sieci kanalizacyjnej umożliwia wydzielenie
poszczególnych sołectw gminy jako odrębne systemy kanalizacyjne z własnymi lokalnymi
oczyszczalniami ścieków zrezygnowano z podziału obszaru gminy na zlewnie cząstkowe, gdyż
zdecentralizowanie systemu kanalizacyjnego (podział na mniejsze, odrębne układy) spowodowałoby
jego podrożenie zarówno w zakresie kosztów inwestycyjnych jak i kosztów eksploatacyjnych. Celem
sprawnego zarządzania i prowadzenia eksploatacji sieci kanalizacyjnej założono wprowadzenie
systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GPRS.
1.8.1.
Kanalizacja sanitarna
W zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe parametry dotyczące średnic i długości oraz
przeszkód terenowych; planowanych do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w każdym z sołectw
gminy opracowane w oparciu o koncepcję budowy kanalizacji w gminie Spytkowice
Strona 18 z 41
Lp.
Miejscowość, ulica
1
2
Wyszczególnienie
0
mm
Jednostka
Ilość
3
4
5
6
PCV
160-200
mb
21 530
PE
50-125
mb
3 060
ogrodzenie, oświetlenie, droga dojazdowa,
zasilanie elektryczne)
kpi.
8
Przewiert przez przeszkody terenowe
mb
60
ETAP 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO
1 Bachowice
Kanalizacja sanitarna - rurociąg
grawitacyjny
Kanalizacja sanitarna - rurociąg tłoczny
Kompletna przepompownia ścieków (w tym
2 Lipowa
Kanalizacja sanitarna - rurociąg
grawitacyjny
PCV
160-200
mb
1 070
Kanalizacja sanitarna - rurociąg tłoczny
PE
75
mb
982
kpi.
1
mb
-
Kompletna przepompownia ścieków (w tym
ogrodzenie, oświetlenie, droga dojazdowa,
zasilanie elektryczne)
Przewiert przez przeszkody terenowe
3 Miejsce
Kanalizacja sanitarna - rurociąg
grawitacyjny
PCV
160-200
mb
6 410
Kanalizacja sanitarna - rurociąg tłoczny
PE
50-75
mb
860
kpi.
5
mb
15
mb
17 490
mb
3 830
kpi.
8
mb
45
Kompletna przepompownia ścieków (w tym
ogrodzenie, oświetlenie, droga dojazdowa,
zasilanie elektryczne)
Przewiert przez przeszkody terenowe
4 Spytkowice
Kanalizacja sanitarna - rurociąg
grawitacyjny
Kanalizacja sanitarna - rurociąg tłoczny
Kompletna przepompownia ścieków (w tym
ogrodzenie, oświetlenie, droga dojazdowa,
zasilanie elektryczne)
Przewiert przez przeszkody terenowe
PCV 160 -200
PE
50-140
Strona 19 z 41
5 Spytkowice - Wróblówki
Kanalizacja sanitarna - rurociąg
PCV
160-200
mb
2 250
mb
1 345
kpi.
2
mb
-
mb
1 850
mb
2 130
kpi.
2
mb
-
mb
1 175
mb
1 180
kpi.
1
mb
-
PCV
160-200
mb
6 785
PE
50-90
mb
620
ogrodzenie, oświetlenie, droga dojazdowa,
zasilanie elektryczne)
kpi.
5
Przewiert przez przeszkody terenowe
mb
grawitacyjny
Kanalizacja sanitarna - rurociąg tłoczny
PE
50-90
Kompletna przepompownia ścieków (w tym
ogrodzenie, oświetlenie, droga dojazdowa,
zasilanie elektryczne)
Przewiert przez przeszkody terenowe
6 Bachowice - Kaniów
Kanalizacja sanitarna - rurociąg
grawitacyjny
Kanalizacja sanitarna - rurociąg tłoczny
PCV
160-200
PE
50-90
Kompletna przepompownia ścieków (w tym
ogrodzenie, oświetlenie, droga dojazdowa,
zasilanie elektryczne)
Przewiert przez przeszkody terenowe
7 Górki Bachowskie
Kanalizacja sanitarna - rurociąg
grawitacyjny
PCV
160-200
PE
Kanalizacja sanitarna - rurociąg tłoczny
90
Kompletna przepompownia ścieków (w tym
ogrodzenie, oświetlenie, droga dojazdowa,
zasilanie elektryczne)
Przewiert przez przeszkody terenowe
ETAP II PROJEKTU BUDOWLANEGO
8 Półwieś
Kanalizacja sanitarna - rurociąg
grawitacyjny
Kanalizacja sanitarna - rurociąg tłoczny
Kompletna przepompownia ścieków {w tym
105
Strona 20 z 41
Kanalizacja sanitarna - rurociąg
9 Ryczów
grawitacyjny
Kanalizacja sanitarna - rurociąg tłoczny
PCV 160 - 200
mb
29 800
PE
50-160
mb
6 170
kpi.
18
mb
150
Kompletna przepompownia ścieków (w tym
ogrodzenie, oświetlenie, droga dojazdowa,
zasilanie elektryczne)
Przewiert przez przeszkody terenowe
RAZEM ETAP I:
Kanalizacja sanitarna - rurociąg
grawitacyjny
PCV
160-200
mb
51 775
Kanalizacja sanitarna - rurociąg
tłoczny
PE 50 -160
mb
13 387
kpi.
27
mb
120
Kompletna przepompownia ścieków
(w tym ogrodzenie, oświetlenie, droga
dojazdowa, zasilanie elektryczne)
Przewiert przez przeszkody terenowe
RAZEM ETAP II:
Kanalizacja sanitarna • rurociąg
grawitacyjny
PCV
160-200
mb
36 858
Kanalizacja sanitarna - rurociąg
tłoczny
PE 50 -160
mb
6 790
Kompletna przepompownia ścieków
(w tym ogrodzenie, oświetlenie, droga
dojazdowa, zasilanie elektryczne)
kpi.
23
Przewiert przez przeszkody terenowe
mb
255
UWAGI:
•
Zaproponowane długości rurociągów oraz ilości przepompowni są jedynie wartościami
orientacyjnymi. Zaleca się zweryfikowanie przedmiotowej koncepcji kanalizacji sanitarnej pod
kątem zminimalizowania ilości przepompowni oraz rurociągów tłocznych, aby w perspektywie
eksploatacja systemu była możliwie najprostsza i najtańsza.
•
W ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej, należy zaprojektować odcinki sieci do granicy
każdej nieruchomości (każdorazowo uzgadniając jego lokalizację z właścicielem posesji)
zakańczając odcinek korkiem na granicy nieruchomości. W przypadku lokalizacji sieci w terenach
prywatnych należy dla każdej posesji przewidzieć studzienkę stwarzającą możliwość
przyłączenia (uzgadniając jej lokalizację z właścicielem nieruchomości). Przyłącza w ramach
projektu i pozwolenia na budowę mają obejmować odcinek od sieci do granicy nieruchomości.
Ponadto dla każdego przyłącza należy uzgodnić jego trasę, od granicy nieruchomości (lub studni
Strona 21 z 41
włączeniowej w przypadku lokalizacji sieci na terenach prywatnych) do budynku i przedłożyć
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wadowicach - uzgodnień
tych nie należy ujmować w ramach pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej.
•
Trasy kanalizacji sanitarnej, o ile jest to możliwe i uzasadnione ekonomicznie, należy
projektować w pasie drogi.
•
Przy realizacji sieci kanalizacyjnej w pasie ciągów komunikacyjnych (jezdnia, chodnik, parking,
place, itp.), w zakresie inwestycji warunki odtworzenia nawierzchni należy ustalić w drodze
uzyskanej decyzji od właściciela lub zarządcy terenu, w szczególności od warunków jakie będą
wynikać z zezwolenia na zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
1.8.1.1.
Wymagania materiałowe w stosunku do rurociągów
grawitacyjnych i tłocznych
Sieć kanalizacji grawitacyjnej należy zaprojektować z rur PCV SN 8 SDR 34 (zastosować rury lite)
łączonych przy użyciu uszczelek gumowych. Średnice rurociągów należy dostosować do ilości
prowadzonych rurociągiem ścieków, jednak kolektory główne powinny posiadać średnicę minimum
200 mm. Zastosowanie średnicy rurociągu 160 mm dopuszcza się na przyłączach prowadzących
ścieki z posesji.
Sieć kanalizacji tłocznej wykonać należy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 łączonych za pomoc
zgrzewania doczołowego - w przypadku przewiertu zastosować rury trójwarstwowe. Projektując układ
sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby odprowadzenie ścieków mogło się odbywać
najkrótszą drogą. Poszczególne elementy sieci kanalizacji tłocznej powinny być szczelne i umożliwiać
przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. Średnice kanałów należy zweryfikować na
etapie projektu na podstawie obliczeń hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków i prędkość
tłoczenia. Rurociągi powinny zostać wyposażone w studzienki i komory kanalizacyjne. Studzienki
rozprężne (komory) kanalizacyjne należy stosować przed każdym włączeniem kanalizacji ciśnieniowej
do odbiornika tak, aby ścieki do odbiornika wpływały grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne powinny
spełniać
wymagania normy PN-B-10729. Przy dłuższych odcinkach rurociągów tłocznych
w najwyższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki odpowietrzające z kompletem armatury,
a w najniższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki odwadniające. Włączenie do
kolektorów grawitacyjnych zaprojektować poprzez studzienki rozprężne.
1.8.1.2.
Wymagania materiałowe w stosunku do studni kanalizacyjnych
Na całej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odległościach nie większych niż 50 mb, należy
zaprojektować studzienki rewizyjne, w celu umożliwienia zmiany kierunków, spadków oraz
w perspektywie czyszczenia kanałów. Na kolektorach głównych należy zaprojektować studnie
betonowe 01200 mm lub 01000 mm, z kolei pomiędzy nimi studnie z tworzywa PCV/PP O600mm.
Jako studnie przyłączeniowe zaprojektować studnie z PCV/PP o średnicy 0425 mm. Włazy na
Strona 22 z 41
studniach należy dostosować do rodzaju użytkowania terenu, w którym będą one posadowione.
Z uwagi na pagórkowaty teren części miejscowości w gminie Spytkowice może zajść konieczność
zaprojektowania studni kaskadowych.
1.8.1.3.
Wymagania w stosunku do przepompowni ścieków
Projektowane przepompownie ścieków powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach
oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać:
•
ciągły i niezawodny odbiór ścieków
•
niezawodny przesył (tłoczenie) ścieków.
Parametry techniczne przepompowni ścieków na etapie projektu muszą wynikać z obliczeń
hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków, różnice w dopływie w różnych porach doby, dopływy
wód obcych oraz różnice wysokości terenu przepompowni i studni rozprężnej. W przypadku lokalizacji
pompowni na terenach prywatnych Wykonawca przy udziale Zamawiającego uzyska stosowne zgody
właścicieli na wykup wymaganego terenu pod przepompownię ścieków wraz z koniecznym dojazdem.
Projektując przepompownię ścieków Wykonawca powinien zapewnić jak najmniejsze zużycie energii
elektrycznej. Wyposażenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, łańcuchy,
mocowania, włazy itp.) powinno być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej. Pompownia powinna
być obiektem podziemnym wyposażonym w pompy zanurzeniowe z armaturą zlokalizowaną w części
górnej pompowni lub w odrębnej komorze zasuw. Komora pompowni winna by wyposażona
w wentylację grawitacyjną. Pod pompownię należy przewidzieć teren o minimalnych wymiarach 5x5
m. Teren należy ogrodzić, wyposażyć w bramę wjazdową, oświetlenie i odrębną szafkę elektryczną,
wyposażoną w licznik energii z dostępem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do której
należy doprowadzić zasilanie w energię elektryczną, oraz szafkę ze sterownikiem, modemem
komórkowym przemysłowym GPRS dla przekazu danych dotyczących pracy lub awarii obiektu do
Centralnej Dyspozytorni. Wszystkie przepompownie należy wyposażyć w gniazdo do podłączenia
przewoźnego agregatu prądotwórczego. Do pompowni należy zaprojektować i wykonać drogę
dojazdową od drogi publicznej. Należy wykonać oświetlenie terenu przepompowni sterowane
przekaźnikiem fotokomórkowym lub za pomocą sterowalnego zegara.
Ogrodzenie terenu pompowni powinno zostać zaprojektowane o wysokości min. h = 2 m z elementów
prefabrykowanych,
stalowych,
zabezpieczonych
antykorozyjnie,
ocynkowanych,
na
cokole
betonowym.
Pompy zamontowane w pompowni powinny być konstrukcyjnie przystosowane do pompowania
ścieków surowych. Dopuszcza się stosowanie pomp zatapialnych do ścieków z wirnikiem otwartym
zabudowanych pionowo w formie blokowej na stopie sprzęgającej z poziomym wyjściem tłocznym.
Pompownię ścieków należy wyposażyć w żurawiki do wyciągania pomp ze zbiornika pompowni;
żurawiki mogą być trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. Nie dopuszcza się stosowanie
przenośnych żurawików z uwagi na znaczną wagę pomp w tego rodzaju przepompowniach ścieków.
Strona 23 z 41
W przypadku braku możliwości demontażu pomp przy pomocy żurawika na pompowni należy
wykonać stałą konstrukcję umożliwiającą demontaż pomp. Wszystkie elementy do wyciągania pomp
należy wykonać ze stali nierdzewnej. Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by projektowana
indywidualnie w zależności od warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. Zbiornik
pompowni powinien być wykonany z materiałów nieulegających korozji w środowisku wód gruntowych
i ścieków. Wykonanie zbiornika - polimerobeton. Zaprojektowane przepompownie ścieków powinny
być jednolite technologicznie w celu ułatwienia ich późniejszej eksploatacji np. możliwość pomp
pomiędzy obiektami, czy jedna umowa serwisowa.
Istniejące przepompownie ścieków należy dostosować technologicznie do projektowanego sytemu
kanalizacji sanitarnej, przede wszystkim jednak ponownie przeliczyć ich przepustowość.
1.8.1.4.
System monitoringu i wizualizacji przepompowni
Monitoringiem oraz wizualizacją należy objąć wszystkie przepompownie ścieków zarówno te
projektowane jak i istniejące. Projektując monitoring i sterowanie pompowniami należy uwzględnić
ustawienie priorytetów dla przepompowni, które będą tłoczyć ścieki bezpośrednio do oczyszczalni
w Spytkowicach.
Minimalne wymagania dla sytemu monitoringu:
• System zdarzeniowo-czasowy - każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powoduje wysłanie
pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorująca ma zdalnie
w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w statusu z danego modułu. Dodatkowo
niezależnie od powyższego, stacja monitorująca powinna czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać
moduły telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść.
•
Główne okno synoptyczne - umożliwiające podgląd graficzny wszystkich monitorowanych
obiektów (dla każdej pompowni indywidualnie) pod względem: wizualizacji poziomu ścieków w
zbiorniku; wizualizacja pracy danej pompy; wizualizacja awarii danej pompy; wizualizacja
odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączana w automatycznym cyklu pracy
przepompowni; wizualizacja alarmów na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmów
bieżących (alarmy podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia, nazwa obiektu, typ
alarmu, data ustąpienia, w jakim czasie alarm został potwierdzony przez operatora) co pozwala na
szybką analizę monitorowanych stanów przepompowni bez potrzeby przeglądania kolejnych okien
synoptycznych przepompowni.
•
Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej - pozwala na przypisanie
odpowiednich kompetencji danemu operatorowi.
•
Łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami poszczególnych
zestawów za pomocą „kliknięcia” na danym obiekcie graficznym lub liście obiektów.
•
Funkcja alarmów historycznych.
•
Funkcja alarmów bieżących - wizualizuje w postaci tabeli wszystkie bieżące (niepotwierdzone)
Strona 24 z 41
stany alarmowe z monitorowanych obiektów.
•
Podgląd modułu telemetrycznego - pełen podgląd wszystkich wejść, wyjść i wykorzystywanych
rejestrów wszystkich zainstalowanych modułów telemetrycznych.
•
Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem do
jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz
kalkulacyjny MSExcel.
•
Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi pompowniami - informowanie operatora
o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokładnego czasu zerwania
połączenia.
•
Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu - rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą
stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej).
•
Alarm włamania - wywołanie na stacji monitorującej alarmu włamania do obiektu następuje po
określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega
skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposób informując
go o swoim wystąpieniu.
•
Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji
monitorującej.
•
Co najmniej monitorowane powinny być następujące sygnały:
o Praca
Ręczna / Automatyczna
o Obecność
/ Brak napięcia zasilania
o Sygnał
alarmowy świetlny
o Sygnał
alarmowy dźwiękowy
o Poziom
ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej
o Przepływ
chwilowy na podstawie sygnału z przepływomierza
o Praca/Stop
o Awaria
•
pompy nr 1 i 2
pompy nr 1 i 2
o Sygnalizator
suchobiegu
o Sygnalizator
przelewu
Funkcja odświeżenia obiektu - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji
monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danej przepompowni.
•
Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji
•
monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy.
Funkcja kasowania zegarów - operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy pomp
wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np.
równomierne zużycie pomp w ciągu miesiąca.
•
Zdalne załączanie/wyłączanie pomp.
Strona 25 z 41
•
Funkcja odłączenia/podłączenia pompy - pozwala na zdalne „poinformowanie” sterownika
o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem danej pompy w cyklu
pracy pompowni.
•
Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pomp - istnieje możliwość zdalnej (ze stacji
monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego oczywiście przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej.
•
Funkcja „Alarm czasu pracy pompy” - Użytkownik ustala jednostajny czas pracy, po przekroczeniu
którego załączany jest alarm, sygnalizujący o zbyt długiej pracy pomp.
•
Funkcja „Alarm parametrów pracy” - Użytkownik ustawia parametry typu: poziom, przepływ, prąd
pompy. Po przekroczeniu wartości granicznych wyzwalany jest alarm, który informuje o
nietypowym zachowaniu pompowni.
•
Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów - operator w danej chwili może wykonać tylko jeden
rozkaz (np. załącz pompę nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. Jest to
zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili.
•
Wykresy szybkiego podglądu - pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii dwóch pomp;
ciśnienia; przepływu w okresie ostatnich 2 godzin.
•
Trendy historyczne - możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, ciśnienia, przepływu na
dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym z możliwością wydruku.
•
Raporty - możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii,
czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym z możliwością wydruku.
•
Opis obiektu - okno, służące jako dziennik pracy pompowni
•
SMS - Dodatkowo system pozwala na wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer telefonu
w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w przepompowniach.
1.8.1.5.
Wymagania dla przydomowych przepompowni ścieków
W przypadku konieczności zaprojektowania przydomowych przepompowni ścieków można je
zaprojektować jako gotowe elementy prefabrykowane. Należy jednak zachować wymagania
postawione w pkt. 1.8.1.3 dotyczące zasilania energetycznego przepompowni. Należy jednak
zaprojektować system w ten sposób, aby możliwe do minimum ograniczyć liczbę przydomowych
przepompowni ścieków.
1.8.2.
Oczyszczalnia ścieków
Wstępny, wykonany na etapie przygotowania koncepcji rozbudowy oczyszczalni, bilans ścieków
wskazuje, że ekonomicznym docelowym rozwiązaniem jest budowa oczyszczalni ścieków z dwoma
niezależnie pracującymi ciągami technologicznymi o następującej wydajności:
•
Średnia dobowa ilość ścieków: Qdśr = 2 * 650 m3-d'1 = 1.300 m3d'1
•
Maksymalny dobowy przepływ ścieków Qdmax = 2 x 820 m3 d'1 = 1.640 m3-d'1
Strona 26 z 41
•
Maksymalny dobowy przepływ w czasie opadów Qdmax,op= 2 * 900 m3 d'1 = 1800 m3-d-1
Oczyszczalnia ścieków po rozbudowie powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Ochrony Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 27, poz. 169) dla RLM
w zakresie 10 000 -*• 14 999.
Zaprojektowana oczyszczalnia ścieków (po rozbudowie) powinna stanowić zblokowany obiekt
inżynieryjny, przede wszystkim w celu ograniczenia powierzchni zabudowy. Zbiorniki technologiczne
oczyszczalni ścieków takie jak zbiornik reaktora, zbiornik osadu itp. powinny być wykonane
z materiałów odpornych na korozję (szczególnie trudne środowisko pracy). Ze względów
hydraulicznych obiekty te powinny być okrągłe, co w perspektywie obniży koszty eksploatacji obiektu.
Reaktor biologiczny powinien być zlokalizowany w bezpośredniej termicznej. Budynek technologiczny
powinien być wykonany metodą tradycyjną, z dachem dwuspadowym i architekturą zbliżoną do
budynków jednorodzinnych w celu wkomponowania obiektu w krajobraz wiejski. W budynku powinny
być wydzielone pomieszczenia obsługi, szatni brudnej, szatni czystej wraz z zapleczem socjalnym.
Antresola budynku technicznego powinna być również przystosowana do umiejscowienia urządzeń
technologicznych. Wszelkie podstawowe urządzenia technologiczne wraz z armaturą technologiczną
powinny być usytuowane w budynku technicznym w celu eliminacji oddziaływania oczyszczalni na
środowisko. Zbiornik osadu nadmiernego powinien być usytuowany w pobliżu reaktora i budynku
technicznego, wyniesiony nad teren oczyszczalni obsypany skarpą w celu grawitacyjnego dopływu
osadu do urządzeń odwadniających. Poniżej opisano poszczególne elementy oczyszczalni:
Punkt zlewny ścieków dowożonych
Punkt zlewny służy do szczelnego odbioru ścieków dowożonych i powinien umożliwiać zatrzymanie
grubych zanieczyszczeń. W skład punktu zlewnego powinny wchodzić: taca najazdowa, separator
zanieczyszczeń stałych wyposażony w szybkozłącze do podłączenia wozu asenizacyjnego, kontener
punktu zlewnego z zestawem do rejestracji dostawców i ilości ścieków oraz układ dystrybucji ścieków
z zasuwami odcinającymi. W kontenerze punktu zlewnego na rurociągu grawitacyjnym powinien być
zainstalowany elektromagnetyczny pomiar ilości ścieków dowożonych połączony z modułem
rejestracyjnym, umożliwiający wydruk niezbędnych danych dotyczących dostawcy i ilości ścieków
dostarczonych do punktu zlewnego.
Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych - istniejący
Zbiornik uśredniający powinien przyjmować ścieki dopływające grawitacyjnie z punktu zlewnego.
Zbiornik powinien być wyposażony w następujące elementy: system napowietrzania z możliwością
automatycznego sterowania pracą układu w cyklu czasowym; pompę zatapialną (z automatycznym
sterowaniem w cyklu czasowym z możliwością ustawienia czasu przerwy i pracy urządzenia) oraz
przelew awaryjny doprowadzający ścieki bezpośrednio do pompowni, w celu ich nie przedostania się
do środowiska w razie awarii pompy zatapialnej lub przyjęcia nadmiaru ścieków dowożonych
Strona 27 z 41
w punkcie zlewnym.
Krata hakowa
Wstępne oczyszczanie ścieków dowożonych i dopływających do oczyszczalni odbywa się w stacji
mechanicznego
podczyszczania
ścieków,
poprzez
zastosowanie
zestawu
kraty
hakowej
zainstalowanej w komorze żelbetowej, której zadaniem powinno być zatrzymanie części stałych
większych niż 15 mm. Skratki zatrzymane na kracie są magazynowane w pojemniku i wywożone na
składowisko. Stacja mechanicznego podczyszczania ścieków powinna być hermetyczna i nie powinna
stwarzać uciążliwości eksploatacyjnych.
Pompownia główna - istniejąca w pojemniku i wywożone na składowisko. Stacja mechanicznego
podczyszczania
ścieków
powinna
być
hermetyczna
i
nie
powinna
stwarzać
uciążliwości
eksploatacyjnych.
Pompownia główna - istniejąca
Zadaniem pompowni jest podawanie ścieków surowych do węzła oczyszczania mechanicznego,
a następnie do reaktora osadu czynnego. Sterowanie pracą pomp zatapialnych przy pomocy
sterownika przemysłowego z programem optymalizacji pracy pomp powinno być zsynchronizowane
ze sterowaniem pracą urządzeń technologicznych wchodzących w skład całej oczyszczalni w celu
zapobiegania powstania awarii do minimum. Na wypadek awarii sterownika, awaryjny czujnik
poziomu ścieków powinien bezpośrednio uruchamiać pompy zatapialne. Armatura technologiczna do
pomp powinna być usytuowana w budynku technicznym.
Podczyszczanie mechaniczne
Wstępne oczyszczanie ścieków powinno się odbywać w automatycznej stacji sita skratkowego
połączonego z piaskownikiem poziomym. Zatrzymane tu powinny być części stałe większe niż 3 mm.
Skratki zatrzymane na urządzeniu powinny być przepłukane, prasowane i podawane do kontenera
skratek
usytuowanego
w
wydzielonym
pomieszczeniu.
Zatrzymany
piasek
powinien
być
transportowany do kontenera piasku usytuowanego w wydzielonym pomieszczeniu. Stacja
mechanicznego podczyszczania ścieków powinna być hermetyczna i nie powinna stwarzać
uciążliwości eksploatacyjnych. Konstrukcyjne rozwiązanie stacji powinno umożliwić swobodny
przepływ ścieków w razie awarii urządzenia lub zablokowania przepustowości urządzenia, bez
konieczności odłączenia urządzenia z pracy. Sterowanie pracą sita przy pomocy sterownika
przemysłowego powinno być zsynchronizowane ze sterowaniem pracą urządzeń technologicznych
wchodzących w skład całej oczyszczalni ścieków.
Reaktor biologiczny
Ścieki mechanicznie podczyszczone na sicie powinny grawitacyjnie odpływać do reaktora
biologicznego osadu czynnego. W reaktorze powinny być prowadzone następujące jednostkowe
procesy fizyczno-chemiczne oraz biologiczne:
•
Separacja zawiesiny łatwo opadalnej ze ścieków surowych,
Strona 28 z 41
•
Pełne biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego - usuwanie związków węgla
organicznego,
•
Usuwanie azotu - proces nitryfikacji oraz denitryfikacji,
•
Usuwanie fosforu - biologiczne częściowe usuwanie fosforu,
•
Sedymentacja - separacja ścieków oczyszczonych od osadu czynnego.
Reaktor biologiczny osadu czynnego powinien stanowić okrągły zbiornik żelbetowy, z wydzieloną
komorą denitryfikacji/nitryfikacji stanowiącej w planie zewnętrzny pierścień okrągłej komory reaktora,
w której usytuowane powinno być urządzenie do separacji zawiesiny - separator zawiesiny łatwo
opadalnej i urządzenie do eliminacji bakterii nitkowatych - selektor metaboliczny. Centralnie
w okrągłej komorze reaktora usytuowane powinno być urządzenie do separacji osadu od ścieków osadniki wtórne. Reaktor powinien być wyposażony w „przykrycie reaktora biologicznego”. Reaktor
biologiczny nie powinien być wyposażony w dodatkowe urządzenia elektryczne powodujące wzrost
kosztów eksploatacji obiektu.
Separator zawiesiny łatwo opadającej
W zbiorniku reaktora biologicznego wydzielony powinien być separator zawiesiny łatwo opadającej,
którego zadaniem jest usunięcie zawiesiny łatwo opadającej ze ścieków surowych. Komora
separatora powinna być wyposażona w następujące elementy: system automatycznego, cyklicznego
odprowadzenia pulpy pompą powietrzną z możliwością regulacji wydajności i umożliwiającej ponowne
natlenienie cieczy transportowanej; kinetę do magazynowania zawiesiny oraz w układ do
hydrauliczno - pneumatycznego mieszania urządzenia w celu zapobiegania scementowania
osadzonej zawiesiny w godzinach minimalnego dopływu ścieków. Sterowanie układem powinno być
automatyczne, w trybie cyklicznym. Pulpa odprowadzona powinna być do zbiornika magazynowego
osadu nadmiernego, gdzie powinna następować stabilizacja zawiesiny.
Selektor metaboliczny
Reaktor powinien posiadać połączoną szeregowo komorę beztlenowego selektora, do którego
kierowane są ścieki oraz osad recyrkulowany, gdyż jego funkcją jest zapobieganie rozrostowi bakterii
nitkowatych powodujących pęcznienie osadu. Pełni on również rolę komory biologicznej defosfatacji.
W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, mieszanie zawartości komory powinno być
zabezpieczone tylko i wyłącznie odpowiednią konfiguracją systemu i sterowaniem pracą „układu
przepływ - mieszanie”. W celu zapobiegania zalegania osadu na dnie komory w okresach mniejszego
dopływu ścieków, komory selektora powinny być wyposażone w automatyczny układ cyklicznego
mieszania sprężonym powietrzem z transferem tlenu do komór selektora, którego cykl pracy
zsynchronizowany jest z układem napowietrzania reaktora biologicznego.
Komora denitryfikacji/ nitryfikacji
W fazie „niedotlenionej pracy reaktora, prowadzony winien być proces denitryfikacji, tj. proces redukcji
azotu azotanowego zawartego w całej objętości komory. W fazie „tlenowej” intensywnego
Strona 29 z 41
napowietrzania, prowadzony winien być proces nitryfikacji oraz usuwania ładunku zanieczyszczenia
organicznego. Komora denitryfikacji/nitryfikacji napowietrzana powinna być przy pomocy dyfuzorów
membranowych
płytowych,
wykonanych
z
materiału
elastomer
-
silikon,
co
umożliwia
przeczyszczenie mikro otworków od zarostów i osadu w czasie eksploatacji roztworem kwasu
octowego. System nacinania membrany powinien być skonstruowany tak, by zapobiegał zatykaniu
dyfuzora w przypadku braku powietrza (rodzaj zaworu zwrotnego), co pozwoli na stosowanie układu
napowietrzania bez konieczności stosowania systemu odwodnieniowego. Dyfuzor powinien być
płaskiej konstrukcji, mocowany bezpośrednio do dna, co pozwala na pełne wykorzystanie wysokości
czynnej i zapobiega osadzaniu się osadu na dnie komory. Wszystkie dyfuzory powinny być zasilane
oddzielnymi rurociągami powietrza z własnym zaworem odcinającym i możliwością kontroli i regulacji
doprowadzonego
powietrza,
co
umożliwia
stworzenie
dużej
ilości
indywidualnych
sekcji
napowietrzania. W razie awarii dyfuzora powinna istnieć możliwość jego odłączenia z pracy bez
konieczności wyłączenia następnych. W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu w fazie
denitryfikacji, mieszanie zawartości komory powinno być zabezpieczone tylko i wyłącznie
odpowiednią konfiguracją systemu i sterowaniem pracą „układu napowietrzanie mieszanie”.
Rozwiązanie
techniczne
układu
napowietrzania
komory
denitryfikacji/nitryfikacji
połączone
z automatycznym sterowaniem pracą poszczególnych sekcji powinno umożliwić płynną regulację
stosunku zmiennie wymaganej pojemności denitryfikacji i nitryfikacji w zakresie wartości 0,1 - 0,5 a co
za tym idzie dostosowanie parametrów technologicznych pracy reaktora do aktualnego składu
ścieków surowych oraz wymagań odnośnie jakości ścieków oczyszczonych (regulacja pojemności
denitryfikacyjnej reaktora). Rozwiązanie techniczne układu powinno eliminować zastosowanie
urządzeń mechanicznych takich jak pompy cyrkulacyjne, mieszadła wymagane dla utrzymania osadu
czynnego w zawieszeniu oraz uzyskania warunków niedotlenionych w komorach osadu czynnego
a zmienne sterowanie napowietrzaniem poszczególnych stref powinno powodować brak osadzania
się osadu na dnie reaktora i zapobiegać jego zagniwaniu. Tlen wprowadzony do reaktora w procesie
mieszania powinien być zużywany do procesu biologicznego oczyszczania ścieków, co z kolei obniża
koszty eksploatacji.
Osadnik wtórny
W celu separacji osadu czynnego od ścieków oczyszczonych, mieszanina osadu czynnego i ścieków
powinna dopływać do „pionowego osadnika wtórnego”, usytuowanego w centralnej części reaktora,
co częściowo eliminuje ewentualne hydrauliczne przeciążenie osadnika. Osadnik powinien być
wyposażony w „strefę przepływu laminarnego”, co spowoduje odgazowanie i flokulacje osadu
czynnego poddanego sedymentacji. Urządzenie, które powinno się składać z zatopionego koryta
odprowadzającego ścieki oczyszczone, koryta odprowadzającego zanieczyszczenia pływające
z powierzchni osadnika oraz komory regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym. Osadnik wtórny
powinien być wyposażony w „pompę powietrzną” zawracającą osad do komory selektora, powodującą
równoczesne napowietrzanie osadu zawracanego, sterowaną w zależności od pracy dmuchaw
Strona 30 z 41
z możliwością ustawienia wydajności i ilości odprowadzanego osadu. Ściany osadnika wtórnego
powinny zostać wykonane z płyt modułowych wykonanych ręcznie z żywicy poliestrowej wzmocnionej
włóknem szklanym o grubości min. 0,5 cm, pogrubionych na kołnierzach i zabezpieczonych warstwą
„Żelkotu” i „Topkotu”. Łączenie modułów poprzez uszczelkę odporną na działanie agresywnego
środowiska bakteryjnego i skręcenie śrubami z A2 o powiększonych podkładkach.
Przykrycie reaktora
Na zbiorniku reaktora powinno zostać zaprojektowane lekkie przykrycie modułowe, wykonane
z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym i elementem przekładkowym - corremat lub
równoważny, pogrubiony na kołnierzach i zabezpieczony warstwą żelkotu i topkotu, z minimalną
zawartością szkła 30 %. Profil modułu pokrycia powinien gwarantować odpowiednią sztywność.
Elementy przykrycia powinny być zamocowane na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo.
Konstrukcja nośna przykrycia i pomost technologiczny reaktora powinny służyć również do
mocowania instalacji technologicznej i osadnika wtórnego.
Stacja dmuchaw
Sprężone powietrze do systemu napowietrzania reaktora biologicznego powinny dostarczać
dmuchawy rotacyjne z lamelami poruszającymi się w suchej komorze powietrznej. Dmuchawy
powinny charakteryzować się minimalnym serwisem, (okresowa wymiana filtrów) i wysokim stopniem
niezawodności. Chłodzenie dmuchawy powinno być realizowane powietrzem, oczyszczonym za
pośrednictwem filtra powietrznego. Odprowadzenie powietrza chłodzącego powinno być realizowane
poprzez króciec z możliwością podłączenia instalacji technologicznej. Dmuchawy rotacyjne powinny
być zamocowane na wspólnej konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, równocześnie spełniającej
funkcję „układu dystrybucji powietrza” oraz chłodzenia powietrza sprężonego. Układ ten powinien być
wyposażony w króciec do podłączenia zasilania pomp powietrznych, układu napowietrzania
selektorów beztlenowych i piaskownika pionowego oraz posiadać możliwość odprowadzenia skroplin.
Układ dystrybucji powietrza powinien posiadać możliwość automatycznego sterowania pracą pomp
powietrznych w zależności od sygnałów przekazywanych z głównej szafy sterowniczej. Powinien być
on również wyposażony w urządzenie do bieżącej kontroli szczelności układu. Sterowanie pracą
dmuchaw powinno się odbywać w zależności od wymaganego stężenia tlenu w komorze
denitryfikacji/nitryfikacji reaktora mierzonej przy pomocy sondy tlenowej oraz programu sterownika,
przy pomocy wartości progowych tlenu 01, i 02 oraz czas cyklu pracy reaktora T1 i T2 przy
określonych warunkach tlenowych, uzależnionych od składu ścieków dopływających do komory
reaktora biologicznego. Czas pracy poszczególnych dmuchaw, częstotliwość włączania oraz
szybkość reakcji na zmiany w systemie sterowane powinny być przez program modułowych
sterowników przemysłowych z wyświetlaczem. System sterowania procesem powinien optymalizować
czas pracy dmuchaw.
Odprowadzanie ścieków oczyszczonych
Oczyszczone
ścieki
odprowadzane
powinny
być
grawitacyjnie
poprzez
przepływomierz
Strona 31 z 41
elektromagnetyczny, którego sygnał podłączony jest do sterownika, w celu dokonania rejestracji
danych ilości ścieków z dnia poprzedniego, i przedwczorajszego oraz sterowanie pracą urządzeń
zależnych od ilości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków.
Odwadnianie i wapnowanie osadu - Do odwodnienia osadu powinno być zastosowane urządzenie
uzyskujące maksymalnie możliwe stężenia suchej masy w osadzie po odwodnieniu. Urządzenie
powinno odwadniać osad nadmierny wraz z zawiesiną. Osad odwodniony powinien być
automatycznie
transportowany
do
pojemnika
osadu
odwodnionego.
Urządzenie
powinno
współpracować ze stacją wapnowania osadu.
Agregat prądotwórczy - W projekcie przebudowy oczyszczalni ścieków należy przewidzieć agregat
prądotwórczy służący jako alternatywne źródło zasilania dla obiektów oczyszczalni.
Zbiornik retencyjny ścieków/wód opadowych - W celu zatrzymania pierwszej fali ścieków/ wód
opadowych napływających do oczyszczalni należy zaprojektować nowy zbiornik retencyjny wód
opadowych z układem natleniania i wyposażonym w pompy zatapialne. Retencjonowane ścieki
należy poddać biologicznemu oczyszczeniu poprzez system pompowy przy zmniejszonym dopływie
na komory reaktora.
1.8.3.
Likwidacja oczyszczalni ścieków
Likwidację oczyszczalni ścieków w Bachowicach, należy zaprojektować zgodnie z aktualnymi
przepisami i normami uwzględniając wcześniejsze skierowanie ścieków z oczyszczalni do istniejącego
(oraz projektowanego) sytemu kanalizacji sanitarnej.
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Wymagania dotyczące projektowania
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży do
wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
budowę/rozbiórkę. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje
niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim
uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do
zakończenia całego zakresu robót. Ponadto dla projektowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Spytkowicach Wykonawca uzyska wszystkie wymagane prawem polskim pozwolenia dla
funkcjonowania oczyszczalni ścieków np. prawomocne pozwolenie wodno prawne na odprowadzanie
ścieków oczyszczonych do odbiornika. Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania
innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury
kolidującej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej.
Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiającego pisemne oświadczenia poszczególnych
właścicieli posesji, przez które przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej o wyrażeniu zgody na
Strona 32 z 41
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
2.1.1.
Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy ewidencyjne
wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowych do celów
projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem prac projektowych przewidzianych
w Zamówieniu.
Dokumentacja geologiczno - inżynierska
2.1.2.
W części PFU - 1 Część opisowa - Uwarunkowania, zostały zawarte informacje dotyczące
charakterystyki geologicznej terenu, na którym realizowana będzie inwestycja. Wykonawca w ramach
Zamówienia
zobowiązany będzie do wykonania szczegółowej dokumentacji geologiczno
-
inżynierskiej, uwzględniającej warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci kanalizacji
sanitarnej.
Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów:
•
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 2011 r.
Nr 163 poz. 981 z późniejszymi zmianami)
•
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
•
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej.
2.1.3.
Prace i analizy przedprojektowe
Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie do
realizacji Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów
materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas
wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie
zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji
realizacji
robót
(minimalizacja
kosztów
eksploatacyjnych
oraz
nakładów
pracy
związanej
z eksploatacją zaprojektowanych robót).
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące
aspekty:
•
efektywności ekonomicznej,
•
techniczny,
•
technologiczny,
•
trwałości przyjętych rozwiązań.
Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi
Strona 33 z 41
przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, Wykonawca
kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania
potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi
o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy
opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być
wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą.
2.1.4.
Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)
Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentację projektową składającą się
z następujących elementów:
•
Projektu
Budowlanego
Robót
z
uzyskaniem
prawomocnej
Decyzji
o
pozwoleniu
na
budowę/rozbiórkę (PB),
•
Koncepcji drogowej (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami)
•
Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy,
•
Projektu odtworzenia nawierzchni,
•
Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,
•
Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany odrębnymi
przepisami) przy przejściu pod ciekami wodnymi,
•
Pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika dla
rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Spytkowicach;
•
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie
wymagana odrębnymi przepisami).
Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o wymogi dla projektu wykonawczego
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz zastosuje
się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz 1409 z późn.
zmian).
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego wskazanych
w niniejszym PFU wskazanych w niniejszym PFU Wykonawca uzgodni z operatorem sieci
wodociągowych i kanalizacji sanitarnej (Gminny Zakład Usług Wodnych) i Zamawiającym wszystkie
parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości
poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla
wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane. PB powinien obejmować wszystkie branże
i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien
składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych:
Strona 34 z 41
•
część technologiczna,
•
część budowlano-konstrukcyjna,
•
część dotycząca instalacji wewnętrznych (dotyczy projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Spytkowicach),
•
zagospodarowanie i urządzenie terenu (branża drogowa),
•
dokumentacja
geotechniczna
i
hydrogeologiczna
(jeżeli
będzie
konieczne
wykonanie
dodatkowych badań geotechnicznych),
•
projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych,
•
opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,
•
informacje dotyczące BIOZ.
Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić
po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.
Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania:
•
musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest
możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować
wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności,
•
musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz
niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe,
•
musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla
projektów budowlanych,
•
musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej.
2.1.5.
Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń,
uzgodnień i decyzji administracyjnych
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne
i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, robót budowlanych przez Zamawiającego (np. operaty,
pozwolenia, itp.). Wszystkie decyzje i pozwolenia w dniu zakończenia przez Wykonawcę prac
projektowych powinny posiadać klauzulę prawomocności. Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich
uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty
sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców
infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska również pisemne zgody właścicieli nieruchomości na
prowadzenie robót budowlanych na obszarze ich nieruchomości.
W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie terenu (umieszczenie
urządzenia obcego, niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub służebność przesyłu), koszty te leżą
po stronie Zamawiającego.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności
Strona 35 z 41
Wykonawcy wynikającej z umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
•
uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni i w
pobliżu drzew (jeśli jest wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność - decyzji zezwalającej na
wycinkę lub przesadzenie drzew.
•
Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu
Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca.
Opłaty te należy uwzględnić w Cenie oferty
•
uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników w drogach powiatowych,
gminnych oraz w drodze krajowej nr 44,
•
uzyskanie warunków przekroczenia kanalizacji sanitarnej przez tory kolejowe oraz wszystkie
treny będące w posiadaniu PKP,
•
uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót
drogach krajowych, powiatowych i gminnych,
•
uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień,
•
uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych,
•
uzyskanie uzgodnienie w Gminny Zakładzie Usług Wodnych Projektu Budowlanego; w imieniu
Zamawiającego. Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć:
o
zgodności
projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
o
zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej,
o
zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego
i Gminnego Zakładu Usług Wodnych Wykonawca będzie
w pierwszej kolejności
podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których
uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych
niezbędnych do wykonania robót budowlanych.
2.1.6.
Kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz STWIORB
W ramach kontraktu Wykonawca sporządzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót oraz
STWIORB dla każdego etapu robót osobno (wg pozwoleń na budowę/rozbiórkę). Kosztorysy zostaną
sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno - użytkowym.
Strona 36 z 41
2.1.7.
Harmonogram prowadzenia prac
W ramach prac projektowych należy sporządzić szczegółowy harmonogram prowadzenia
robót budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach budowlanych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na kolejność wykonywania prac, modernizację istniejącego
systemu oraz oczyszczalni ścieków w sposób zapewniający ciągłość odbioru ścieków od
przyłączonych już mieszkańców.
2.1.8.
Sprawowanie nadzoru autorskiego
Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego
muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach.
W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem należy:
a)
wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzania w toku
wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
b)
pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest zobowiązany do
pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera
Kontraktu.
c)
dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań
zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną
trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt
w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub
zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane.
2.1.9.
Forma projektu budowlanego (PB)
Dokumentacje
dla
Projektu
rozbudowy,
przebudowy
i
modernizacji
oczyszczalni
ścieków
w Spytkowicach (PROJEKT I), Projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej (PROJEKT II - etap 1;
PROJEKT II - etap 2) oraz Projektu rozbiórki oczyszczalni ścieków w Bachowicach (PROJEKT III) w
zadaniu: „Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Spytkowice” powinny uzyskać odrębne
pozwolenia na budowę/rozbiórkę. Kompletna dokumentacja każdego projektu oddzielnie ma być
wykonana w wersji drukowanej (papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.
Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektów ujętych w zadaniu: „Rozwiązanie
gospodarki ściekowej na terenie gminy Spytkowice” w zależności od zakresu rzeczowego projektu
powinno obejmować:
1.
ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów sieciowych dla
odpowiedniej kategorii geotechnicznej zawierających:
Strona 37 z 41
-
opinię geotechniczną,
-
dokumentację badań podłoża,
-
projekt geotechniczny.
2.
wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego:
-
sieci kanalizacji sanitarnych,
-
obiektów sieciowych, przepompowni ścieków,
-
obiektów oczyszczalni ścieków.
3.
przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień.
4.
opracowanie operatów wodno - prawnych.
5.
opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ślepego i inwestorskiego.
6.
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
2.2.
Wymagania dla rozwiązań technicznych
2.2.1.
Wymagania materiałowe dla sieci kanalizacji sanitarnej
Wszystkie Materiały i Urządzenia zastosowane w projektach przygotowywanych w ramach kontraktu
muszą być:
•
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności
Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,
•
zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU,
•
zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej - Gminnego
Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach,
•
nowe i nieużywane, klasy I.
2.2.2.
Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacji
sanitarnej
Odbiory techniczne wykonanego odcinka i sprawdzenie jego szczelności winny odbywać się
w otwartym wykopie metodą monitoringu. Projektując sposób wykonywania kanalizacji sanitarnej
w zależności od warunków należy wziąć pod uwagę zarówno metody bez rozkopowe jak i prace
w wykopie. Przy wyborze rodzaju metody należy wziąć pod uwagę:
•
parametry
techniczne
poszczególnych
metod:
maksymalne
długości
jednorazowo
wbudowywanych rurociągów, wartości maksymalne i minimalne ich średnice;
•
charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany: czy grunt daje się zagęszczać,
czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilność gruntu;
•
poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody
gruntowej, jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej;
Strona 38 z 41
•
materiał wbudowywanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie konieczne
może być wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych;
•
pożądany
stopień
dokładności
wbudowywania
rurociągu:
wartości
odchyleń
trajektorii
wbudowywanego rurociągu od planowanej zależą od systemu sterowania i kontroli procesu;
•
minimalna miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego rurociągu: zależy od średnicy
wykonywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu
usuwania urobku (zastosowanie płuczki na ogół powoduje naruszenie struktury gruntu);
•
możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od trasy przewodu,
parametrów zastosowanego sprzętu i warunków gruntowych.
Strona 39 z 41
P F U - 2 CZEŚĆ INFORMACYJNA
Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi
1.
z odrębnych przepisów
Realizacja zamówienia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
pojawią się na etapie prac projektowych objętych niniejszym programem.
2.
Mapy do celów projektowych
Wykonawca własnym staraniem pozyska mapy do celów projektowych w skali 1:500.
Załączniki graficzne i inne
3.
Jako dodatkową informacje dołączono do niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego:
•
Poglądową mapę topograficzną Gminy Spytkowice
•
Wzór oświadczenia "Zezwolenie na wejście w teren do celów budowy"
Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiającego - Inwestora
4.
•
Zamawiający nie posiada i nie zlecił opracowania dokumentacji geologicznej dla potrzeb
posadowienia rurociągów i obiektów.
•
rzed rozpoczęciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca zorganizuje
spotkanie z udziałem Zamawiającego oraz Gminnego Zakładu Usług Wodnych, gdzie będą
określone szczegółowe warunki projektowania i zasady współpracy Zamawiający Wykonawca - Gminny Zakład Usług Wodnych.
•
W ofercie należy określić koszt netto dokumentacji z podziałem na części wynikające
z zakresu opracowania dla każdego projektu oddzielnie.
•
W przykładowym zestawieniu zawartości części projektów wykazano dokumentację
geologiczną oddzielnie dla każdego projektu, można ją wykonać jako całość dla zadania.
•
Osoby wykonujące projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich wymaganych
branż) muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia do projektowania w określonym
zakresie
oraz
ważne
w
dniu
uzyskania
pozwolenia
na
budowę
zaświadczenie
o przynależności do właściwej sobie Izby Inżynierów.
•
Osoby wskazane przez Wykonawcę do pełnienia funkcji nadzoru autorskiego muszą
posiadać wymagane prawem uprawnienia do projektowania w określonym zakresie oraz
ważne w okresie wykonywania projektu budowlanego zaświadczenie o przynależności do
właściwej sobie Izby Inżynierów.
Strona 40 z 41
ZEZWOLENIE NA WEJŚCIE W TEREN
DLA CELÓW BUDOWY , PRZESYŁU I EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW WOD- KAN
Ja niżej podpisany (a) ..............................................................................................................................
Zam:.........................................................................................................................................................
legitymujący się dowodem osobistym .....................................................................................................
wydanym przez .......................................................................................................................
oświadczam , że :
1.
zostałem(am) zapoznany (a) z projektowaną trasą rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości ..................................................................................................
2.
Wyrażam zgodę na wejście w teren działki, której jestem właścicielem*/współwłaścicielem*
Nr działki ……………………….. położonej w …………………………………. w celu wykonania
wykopu, ułożenia rur oraz wykonywania czynności związanych z przesyłem, eksploatacją
i konserwacją w/w urządzeń, tj. każdorazowego wstępu i dostępu do tych urządzeń na rzecz
Inwestora: Gminy Spytkowice, 34 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12 oraz eksploatatora sieci:
Gminnego Zakładu Usług Wodnych
3.
Oświadczam, że na trasie rurociągów nie zostaną posadzone krzewy i drzewa oraz
zabudowania uniemożliwiające dostęp do nich.
4.
Oświadczam, że udzielonej zgody nie wycofam, nie będę wnosił odwołania od decyzji na jego
budowę jak również nie będę żądał(a) z tytułu wykonywanych robót odszkodowania.
5.
Zezwalam na wykorzystanie w/w danych osobowych dla celów projektowych i do uzyskania
stosownych zezwoleń na budowę przedmiotowych obiektów.
6.
Po zakończeniu inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego przez
Wykonawcę robót budowlanych.
……………………………………………………………. dnia ……………………20 ….. r.
/podpis właściciela/
*niepotrzebne skreślić
Strona 41 z 41
Download