koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości

advertisement
-
Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości
na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. Rozwój
przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki,
rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich
KONCEPCJA SYSTEMOWEGO WSPARCIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
„Projekt finansowany ze środków pochodzących z Funduszy Counterpart Funds
(CPF)
Sektorowych Agrolinia (PL9005)”
___________________________________________________________
Warszawa  31 Maja 2014
1
Zespół wykonawców:
Prof. dr hab. Jerzy BAŃSKI, IGiPZ PAN (kierownik projektu)
Mgr Monika SZYMAŃSKA, FDPA (z-ca kierownika projektu ds. organizacyjnych
i zarządzania projektem)
Dr Konrad CZAPIEWSKI, IGiPZ PAN (z-ca kierownika projektu ds. merytorycznych)
Mgr Michał KONOPSKI, IGiPZ PAN
Dr hab. Roman KULIKOWSKI, IGiPZ PAN
Mgr Marcin MAZUR, IGiPZ PAN
Mgr Katarzyna SABARAŃSKA, FDPA
Mgr Barbara SOLON, IGiPZ PAN
Zespół ekspertów
Dr hab. Agnieszka ALIŃSKA, SGH
Dr inż. Paweł CHMIELIŃSKI, IERiGŻ PIB
Dr hab. Wojciech KNIEĆ, UMK
Mgr Piotr ROGOWIECKI, PZFP
Dr inż. Adam WASILEWSKI, IERiGŻ PIB
2
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI ....................................................................................................................... 3
Wykaz skrótów ................................................................................................................... 4
Wprowadzenie.................................................................................................................... 5
1.
2.
Diagnoza stanu przedsiębiorczości na wsi.............................................................................. 8
1.1.
Rola przedsiębiorczości wiejskiej w rozwoju obszarów wiejskich ............................................... 8
1.2.
Przestrzenne rozmieszczenie przedsiębiorczości wiejskiej .....................................................10
1.3.
Tendencje związane z podejmowaniem działalności gospodarczej na wsi ..................................13
1.4.
Podstawowe cechy przedsiębiorczości wiejskiej – na podstawie badań ankietowych .....................19
1.4.1. Siedziba przedsiębiorstwa ................................................................................19
1.4.2. Profil przedsiębiorcy ........................................................................................19
1.4.3. Cechy przedsiębiorstwa ...................................................................................21
1.5.
Diagnoza obszarów problemowych .................................................................................24
1.5.1. Otoczenie instytucjonalne .................................................................................24
1.5.2. Otoczenie regulacyjne .....................................................................................29
1.5.3. Wsparcie finansowe ........................................................................................32
1.5.4. Konkurencyjność przedsiębiorstw .......................................................................41
1.5.5. Współpraca przedsiębiorstw ..............................................................................43
1.6.
Przedsiębiorczość wiejska a polityka rozwoju obszarów wiejskich ............................................47
1.7.
Przedsiębiorczość wiejska w perspektywie finansowej 2014-2020 ............................................49
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi ................................................................ 53
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
Trendy i procesy kształtujące obszary wiejskie i przedsiębiorczość na wsi – zagadnienia ogólne .......53
2.1.1. Trendy zewnętrzne (megatrendy) na obszarach wiejskich ..........................................53
2.1.2. Trendy wewnętrzne na obszarach wiejskich ...........................................................55
Uwarunkowania przedsiębiorczości wiejskiej w zakresie obszarów problemowych – synteza
wyników badań społecznych .........................................................................................58
2.2.1. Otoczenie biznesu ..........................................................................................58
2.2.2. Uwarunkowania regulacyjne ..............................................................................60
2.2.3. Ocena finansowego wsparcia przedsiębiorczości wiejskiej ..........................................65
2.2.4. Konkurencyjność przedsiębiorstw .......................................................................68
2.2.5. Rola powiązań kooperacyjnych ..........................................................................70
Identyfikacja szans i zagrożeń rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej –analiza SWOT......................72
2.3.1. Otoczenie instytucjonalne .................................................................................72
2.3.2. Otoczenie regulacyjne .....................................................................................74
2.3.3. Wsparcie finansowe ........................................................................................76
2.3.4. Konkurencyjność przedsiębiorstw .......................................................................78
2.3.5. Współpraca przedsiębiorstw ..............................................................................81
Scenariusze rozwoju przedsiębiorczości na wsi ..................................................................... 84
3.1.
Analiza trendów ........................................................................................................84
3.2.
Analiza scenariuszy rozwoju przedsiębiorczości na wsi .........................................................87
3.3.
Wnioski ..................................................................................................................92
Koncepcja programowa .................................................................................................... 94
4.1.
Wizja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ................................................................94
4.2.
4.3.
Oczekiwania i zamierzenia ...........................................................................................95
Cel nadrzędny, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości wiejskiej ..........................................................................................96
4.3.1. Cel strategiczny 1 – Różnorodność i wykorzystanie lokalnych przewag ..........................97
4.3.2. Cel strategiczny 2 – Budowanie systemu instytucji wspierających biznes ...................... 100
4.3.3. Cel strategiczny 3 – Stabilność i przejrzystość otoczenia regulacyjnego........................ 102
4.3.4. Cel strategiczny 4 – Współpraca zwiększająca efektywność i konkurencyjność ............... 106
5.
Koncepcja zarządzania zmianą......................................................................................... 110
6.
Wnioski i rekomendacje ................................................................................................. 120
Literatura .......................................................................................................................... 124
3
WYKAZ SKRÓTÓW
ARiMR
BAEL
CEiDG
FDPA
GUS
ICT
IDI
IERiGŻ
IGiPZ PAN
JST
KRS
LGD
LGR
MAC
MF
MG
MIiR
MNiSW
MODR
MOL
MRiRW
MŚP
ODR
PAPI
PARP
PROW
PZFP
REGON
SAPARD
SGH
SPO
UE
UMK
WODR
WPR
ZODR
ZPORR
ZUS
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Główny Urząd Statystyczny
ang. Information and Communication Technologies
ang. Individual In-Depth Interview – indywidualny wywiad pogłębiony
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Jednostki samorządu terytorialnego
Krajowy Rejestr Sądowy
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Rybacka
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Działalność marginalna, lokalna i ograniczona
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ang. Paper Assisted Personal Interviewing – badanie kwestionariuszowe
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
Rejestr Gospodarki Narodowej
ang. Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development
Szkoła Główna Handlowa
Sektorowy Program Operacyjny
Unia Europejska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Wspólna Polityka Rolna
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
4
WPROWADZENIE
Współczesne przekształcenia na obszarach wiejskich charakteryzuje wzrost
aktywności społecznej i ekonomicznej mieszkańców. Jednym z istotniejszych
trendów jest rosnącą liczba pozarolniczych podmiotów gospodarczych. Wsparcie dla
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wsi po wejściu Polski do Unii
Europejskiej spowodowało ich dynamiczny rozwój i dywersyfikację ekonomiczną
obszarów wiejskich. Dzięki temu wzrasta poziom wielofunkcyjności obszarów
wiejskich, na których do niedawna jedyną funkcją było rolnictwo. Również
gospodarstwa rolne zmieniają swój charakter poprzez wprowadzanie nowych form
działalności ekonomicznych, głównie z zakresu usług i handlu, a w ich dochodach
wzrasta znaczenie działalności pozarolniczej.
Rozwój przedsiębiorczości na wsi ma wpływ na rozwój regionów, w tym także na
poprawę jakości życia na wsi. Jednakże oprócz regionów dynamicznie rozwijających
się, gdzie mieszkańcy wsi z powodzeniem wykorzystują wsparcie unijne, nadal
obserwować można regiony stagnacji, w których z pomocy UE korzysta mała liczba
przedsiębiorców. Jest to wynik braku odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, informacji
oraz przykładów dobrych praktyk, a często także brak własnych środków
inwestycyjnych. Kluczowym w kontekście nadchodzącej perspektywy finansowania
jest stworzenie odpowiednich ram instytucjonalnych, finansowych i programowych
kształtujących i wspierających rozwój pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich.
Niniejsze opracowanie jest wynikiem prac badawczych w ramach projektu pn.
Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje
dla polityki rozwoju obszarów wiejskich. Ich podstawowym rezultatem jest koncepcja
systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ze szczególnym
uwzględnieniem analizy rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości
i innowacyjności na obszarach wiejskich oraz podmiotów świadczących te usługi.
Celem głównym opracowania jest dostarczenie informacji wspierających decyzje
z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, podejmowanych
w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. oraz innych programów
finansowanych ze środków europejskich, które przyczynią się do pozarolniczego
rozwoju obszarów wiejskich. Do celów szczegółowych należą: ocena obszarów
wiejskich pod względem warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, ocena aktywności
przedsiębiorstw działających na terenach wiejskich, analiza ich konkurencyjności,
rozpoznanie związków pomiędzy aktywnością przedsiębiorców a wsparciem
instytucjonalnym, zidentyfikowanie barier rozwoju przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich oraz wskazanie kierunków ich likwidacji, uzyskanie kompleksowej diagnozy
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, ocena przedsiębiorczości, jako elementu
zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, uzyskanie
rekomendacji dla przyszłych działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich w Polsce w okresie programowania 2014-2020.
Badaniem objęto podmioty z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na
terenach wiejskich ze wszystkich regionów Polski. Szczególną uwagą objęci byli
beneficjenci unijnego wsparcia i instytucje otoczenia biznesu oraz osoby prowadzące
równocześnie działalność rolniczą i pozarolniczą. Zakres merytoryczny obejmował
następujące zagadnienia: uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i przestrzenne
obszarów wiejskich oddziałujących na charakter przedsiębiorczości wiejskiej, jej
5
formy, wielkość i strukturę, konkurencyjność przedsiębiorstw oraz ich zdolność do
innowacji i współpracy, funkcjonalność systemu instytucjonalnego wspierającego
przedsiębiorczość, znaczenie wsparcia finansowego w ramach WPR w zakresie
odchodzenia od rolnictwa w małych gospodarstwach i tworzenia alternatywnych
miejsc pracy, szanse rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
w kontekście poprawy jakości życia osób zajmujących się działalnością rolniczą
w małych gospodarstwach rolnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich, potencjał
wsi w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.
Logika postepowania badawczego zakładała 4 zadania badawcze. Pierwszym było
Opracowanie szczegółowej koncepcji badawczej mającej na celu stworzenie
podstaw metodycznych projektu poprzez wybór właściwych narzędzi badawczych,
opracowanie scenariuszy wywiadów i kwestionariuszy ankiet, uszczegółowienie
struktury organizacyjnej badań i harmonogramu. Drugie zadanie – Obszary
problemowe – diagnoza, uwarunkowania, bariery i szanse, o charakterze
analityczno-badawczym, objęło pięć obszarów problemowych: 1) otoczenie
instytucjonalne, 2) otoczenie regulacyjne, 3) wsparcie finansowe, 4) konkurencyjność
przedsiębiorstw, 5) współpracę przedsiębiorstw. Trzecie zadanie – Strategia i wizja –
miało na celu wskazanie strategii odnoszącej się całościowo do zagadnienia rozwoju
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Ostatnią częścią było wypracowanie
Koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości oraz wniosków i rekomendacji
w zakresie jej wdrażania.
Wykorzystano szerokie spektrum metod badawczych, w tym: metodę desk research,
metody statystyczne, metody kartograficzne, analizę SWOT, badanie
kwestionariuszowe PAPI (570 wywiadów z przedsiębiorcami mikro, małych i średnich
firm na obszarach wiejskich we wszystkich regionach kraju), indywidualne wywiady
pogłębione (60 wywiadów z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu), metodę
partycypacyjno-ekspercką (17 warsztatów tematycznych oraz 5 prezentacji
i konsultacji).
6
Ryc. 1. Ideowy schemat postępowania badawczego
7
1. DIAGNOZA STANU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA WSI
1.1.
Rola przedsiębiorczości wiejskiej w rozwoju obszarów wiejskich
Podstawowym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich jest wzrost ich różnorodności,
poprzez wzbogacanie struktury funkcji społeczno-gospodarczych. Coraz większą
uwagę zwraca się na potrzebę rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarczych, tj.
usług, turystyki, mieszkalnictwa, leśnictwa, rzemiosła i drobnej wytwórczości. Bardzo
ważnym powodem rozwoju nowych form działalności gospodarczej jest trudna
sytuacja ekonomiczna tradycyjnych gospodarstw rolnych, zmuszonych do
poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów. Źródła te dają także możliwość
pełniejszego wykorzystania zasobów pracy i kapitału oraz aktywizują mieszkańców
wsi.
Aktywność ekonomiczna ludności w zasadniczym stopniu wpływa na przekształcenia
przestrzeni społeczno-gospodarczej obszarów i przyczynia się do podnoszenie ich
pozycji konkurencyjnej. Rozwój przedsiębiorczości powiązany jest zarówno
z korzystnymi warunkami dla prowadzenia prywatnej działalności oraz wynika
z zasobów wiedzy i umiejętności mieszkańców. Korzystna lokalizacja stanowi
zazwyczaj katalizator umożliwiający wykorzystanie tkwiącego w społeczeństwie
potencjału i inicjatywy do działania (Janc 2009). Audretsch i Keilbach (2005) mówią
wręcz o kapitale przedsiębiorczości, jako części kapitału ludzkiego i społecznego,
który określa zdolność społeczeństw do tworzenia nowych przedsiębiorstw.
Zdaniem wielu badaczy pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza na
terenach wiejskich jest ważnym czynnikiem i wskaźnikiem poziomu rozwoju
gospodarczego (Kołodziejczyk, 1995; Rosner, 2007; Kamińska, 2011; Wasilewski
i inni 2011). Zasługuje ona na miano siły napędowej gospodarki na terenach
wiejskich (Kłodziński, 2010). Jest to także jeden z bardzo istotnych warunków
przezwyciężania niekorzystnych zjawisk na wsi, takich jak: bezrobocie
i marginalizacja terenów wiejskich (Kłodziński, 2010), niskie dochody rodzin
rolniczych (Tabor, 2010), monofunkcyjność obszarów wiejskich (Kołodziejczak,
2013). Przedsiębiorczość jest jednym z istotnych elementów lokalnego rynku pracy,
dotyczącym mieszkańców terenów wiejskich związanych z rolnictwem, ale
poszukujących innych działań niezwiązanych z rolnictwem. Rozwój firmy obok wielu
innych czynników, takich jak: lokalizacja w stosunku do ważnych szlaków
komunikacyjnych i dużych ośrodków miejskich, korzystne warunki dla rozwoju
turystyki i agroturystyki, zależy także od jednostkowej pomysłowości, wyobraźni,
odwagi i umiejętności organizacyjnych oraz wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu
(Kłodziński, Fedyszak-Radziejowska, 2002).
Na obszarach wiejskich dominują mikroprzedsiębiorstwa, z których około 20% działa
jedynie sezonowo; 70% bazuje na samozatrudnieniu; większość firm w sposób
skuteczny poszukuje ponadlokalnych rynków zbytu; znaczna część przedsiębiorstw
umiejscawia się na rynkach niszowych, gdzie jest, co prawda ograniczony, ale w
miarę stabilny popyt i bardzo często brak konkurencji (Halamska, 2013). Halamska
(2013) stwierdza, że pozarolnicze podmioty gospodarcze na obszarach wiejskich nie
tyle charakteryzują się konkurencyjnością rozumianą w kategoriach ściśle
ekonomicznych, co cechuje je „działanie na chłopski rozum” – większość prowadzi
działalność w zakresie nie wymagającym dużych inwestycji na wstępie; właściciele
na początku korzystają przede wszystkim z własnych środków i potrafią się
dostosować do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i zapotrzebowania
rynku.
8
Małe i średnie przedsiębiorstwa pełnią ważną rolę ekonomiczną – aktywizując
lokalne rynki oraz społeczną – sprzyjając powstawaniu klasy średniej (Środki
wsparcia projektów…, 2006). Kołodziejczyk (2002, s. 42) na podstawie
przeprowadzonych badań twierdzi, iż „upowszechnienie postawy aktywnej wśród
ludzi jest najważniejszym czynnikiem zmian układów lokalnych. Poprzez ich
działalność gospodarczą, szczególnie pozarolniczą, zostają zaspokajane ważne
potrzeby lokalne o charakterze bezpośrednim i pośrednim: przyrost miejsc pracy,
baza podatkowa, inwestycje, tworzenie silnych podstaw kapitałowych i społecznych”.
Z kolei Krugman (1999), stwierdza wprost, iż lokalizacje, które osiągnęły sukces to te,
które skupiły wiele działalności przetwórczej (manufacturing). Z badań
Wasilewskiego (2005) wynika, iż to właśnie rozwój małej i średniej przedsiębiorczości
był upatrywany przez władze samorządowe gmin wiejskich za najważniejszą
przyczynę sukcesu gospodarczego.
Wniosek ten potwierdza postulat zaproponowany przez OECD w nowym
paradygmacie rozwoju obszarów wiejskich, że dominującym sektorem nie powinno
być, jak przez dekady wyłącznie rolnictwo, ale powinny to być różne sektory
gospodarki lokalnej – rzemiosło, turystyka, przemysł ICT, rolnictwo, usługi i inne (The
New Rural… 2006).
Tabela 1. Nowy paradygmat rozwoju obszarów wiejskich według OECD
Wyszczególnienie
Stare podejście
Nowe podejście
Cele rozwoju
Wyrównywanie różnic,
konkurencyjność gospodarstw
rolnych, dochody rolnicze
Konkurencyjność obszarów
wiejskich, waloryzacja i
wykorzystanie lokalnych
(endogenicznych) czynników rozwoju
Stosowana
polityka
Sektorowa
Terytorialna
Główny sektor
Rolnictwo
Różne sektory gospodarki wiejskiej
(turystyka, rzemiosło, przemysł ICT,
rolnictwo i inne)
Główne
instrumenty
Subsydia
Inwestycje
Rząd centralny, rolnicy
Różne poziomy administracji
(ponadnarodowa, rządowa,
regionalna, lokalna) oraz różne
podmioty pozarządowe (publiczne,
prywatne, NGO i inne)
Główne podmioty
Źródło: opracowanie własne na podstawie The New Rural Paradigm (2006).
W przypadku przedsiębiorczości wiejskiej podkreśla się jej znaczenie
w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, stopniowej transformacji z
przestrzeni rolniczej w kierunku bardziej zróżnicowanej funkcjonalnie. Przedsiębiorcy
wiejscy oraz ich firmy stają się kluczowym czynnikiem rozwoju lokalnego (Kłodziński,
2006, 2009; Szopiński, 2004). Podkreśla się, że przedsiębiorczość wiejska stanowi
szansę pozarolniczego rozwoju wsi (Matysiak, Żmija, 1996), stanowić może
skuteczny czynnik w walce z bezrobociem (Wojewoda 2002), rozwijana jest przede
wszystkim w oparciu o własne zasoby siły rodzinnej (Sułkowski 2003), określa się
znaczenie różnych czynników kształtujących poziom przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich, w tym wpływ samorządów gminnych (Leśniewski, 2010; Kata,
Miś, 2005; Haus, 2003; Kochmańska, 2007; Słomińska, 2007; Sztando, 1999;
9
Pomianek, Sawicka, 2010; Kuczowiec, 2003) oraz znaczenie czynnika ludzkiego,
postawy przedsiębiorczej i poziomu wykształcenia osób prowadzących firmy (Gola,
2011; Stawicka, 2003; Tyrańska, 2007; Czapiewski, Janc, 2012; Leszczycka, 2012).
Obszary o dużym potencjale pierwszego sektora gospodarki powinny przede
wszystkim wzbogacać swoją strukturę przez rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego
oraz wzrost znaczenia powiązań sieciowych. Wspierana powinna być zarówno
integracja o charakterze poziomym (grupy producenckie, budowane szczególnie na
podstawie
dotychczasowych
specjalności
regionu,
czyli
sadownictwa
i warzywnictwa), a także pionowym (wewnątrzregionalna kooperacja na linii „rolnicy –
przemysł rolno-spożywczy – handel”).
Przedsiębiorczość jest wielowymiarowym zjawiskiem uwarunkowanym czynnikami,
które można ująć w dwóch sferach: społecznej i ekonomicznej (Kawrat-Woźniak,
Chmieliński, 2006; Drucker, 1992; Skowronek-Mielczarek, 2003; Zarządzanie
małym…, 2002; Otłowska, Buks, Chmieliński, 2006). „Przedsiębiorczość obejmuje
indywidualną postawę, aktywną i oddziałującą na rzeczywistość oraz ogólne
zjawisko, które przyczynia się do ulepszania istniejących zasobów gospodarczych
oraz funkcjonujących na ich bazie struktur społeczno-ekonomicznych” (Encyklopedia
Agrobiznesu, 1998, s. 634). Stąd też biorąc pod uwagę tak zarysowane atrybuty
przedsiębiorczości, wyraźnie zauważalny jest pozytywny jej wpływ na rozwój
obszarów wiejskich, możliwości dywersyfikowania działalności gospodarczej,
kreowania aktywnej postawy wśród mieszkańców, różnicowanie struktury
funkcjonalnej i rozwój produkcji rolniczej w kierunku przetwórstwa.
1.2.
Przestrzenne rozmieszczenie przedsiębiorczości wiejskiej
Ogólna liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wzrastała z
2,5 mln w 2000 r. do ponad 2,8 mln w 2009 r. i nieco ponad 2,9 mln w 2011. r. W
roku 2009 około 764 tys. małych przedsiębiorstw zlokalizowanych było na wsi (27,1%
ogółu). Według W. Kamińskiej (2011) w 2009 r. wskaźnik aktywności gospodarczej1
w Polsce wynosił 105, przy czym w miastach kształtował się na poziomie 125, a na
obszarach wiejskich 64. Ogólny obraz tego wskaźnika pozwala na stwierdzenie, że
jego wartość wzrasta w miarę przesuwania się ze wschodu na zachód. Wysokie
wskaźniki aktywności gospodarczej są w sąsiedztwie dużych miast i na obszarach
atrakcyjnych turystycznie. Najniższy poziom tej cechy występował na Lubelszczyźnie
oraz w województwach: podkarpackim, podlaskim i północnej części woj. warmińskomazurskiego. Przyczynami niskiego poziomu aktywności gospodarczej na tych
terenach są między innymi: niski poziom wykształcenia ludności (Kamińska 2011),
monofunkcyjność – wysoki udział zatrudnienia w rolnictwie (Gałązka, Mync 1999),
niedorozwój infrastruktury finansowej i instytucji wspierania przedsiębiorczości
(Dutkowski, Gawlikowska-Hueckel 2000).
Zdecydowana koncentracja wysokiego wskaźnika aktywności gospodarczej ma
miejsce w strefach podmiejskich wielkich miast (ryc. 2). Decyduje o tym renta
położenia w stosunku do ważnych tras komunikacyjnych, bliskość dużych rynków
1
Liczba podmiotów gospodarczych przeliczona na 1000 osób w wieku produkcyjnym. Niekiedy liczbę
podmiotów gospodarczych odnosi się do liczby mieszkańców ogółem, jednak w rzeczywistości jedynie
wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym wpływa na zwiększenie możliwości zakładania działalności
gospodarczej. Dlatego wyrażenie wskaźnika przedsiębiorczości na podstawie relacji liczby podmiotów
jedynie do liczby ludności w wieku produkcyjnym w większym stopniu określa rzeczywisty poziom
przedsiębiorczości mieszkańców, gdyż na wartość wskaźnika nie wpływa zróżnicowanie struktury
wieku ludności na obszarach wiejskich
10
zbytu, wysoki poziom rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej. O koncentracji
podmiotów gospodarczych w strefach podmiejskich dużych miast decydują
w znacznym stopniu także zasoby kapitału ludzkiego.
Pozytywnym zjawiskiem, które odnotowała w swoich badaniach I. Kopacz-Wyrwał
(2013), jest fakt wzrostu wartości wskaźnika aktywności gospodarczej w
województwach „Ściany Wschodniej”. W latach 2005-2012 wskaźnik ten wzrósł
o 2,3% w woj. lubelskim, o 7,1% w woj. podlaskim i prawie o 11% w woj. warmińskomazurskim. Bardzo ważnym zagadnieniem, zwłaszcza dla terenów wschodniej
Polski, pozostaje nadal poszukiwanie różnych czynników wzrostu przedsiębiorczości
oraz identyfikacja barier ograniczających ten rozwój.
Ryc. 2. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym,
2012.
Źródło: opracowanie własne.
Na uwagę zasługuje również struktura wielkościowa podmiotów gospodarczych
zlokalizowanych na terenach wiejskich. Według Banku Danych Regionalnych GUS
(2012) w zdecydowanej większości są to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9
osób. Trudno wskazywać jakieś prawidłowości przestrzenne; nieco mniejszy udział
takich podmiotów jest w Wielkopolsce, na Kujawach oraz w woj. warmińskomazurskim i łódzkim (ryc. 3).
Osobnej uwagi wymaga zjawisko wielozawodowości rolników. Z badań GUS
przeprowadzonych w 2007 r. (Struktura gospodarstw rolnych) wynika, że 55,8%
ogółu pracujących będących członkami rolniczych gospodarstw domowych (3207 tys.
osób) pracowało wyłącznie w gospodarstwie rolnym. Udział osób pracujących
w gospodarstwie i poza nim wynosił 30,6% (1757,6 tys. osób), zaś pracujący
11
wyłącznie poza gospodarstwem stanowili 13,6% (780,5 tys. osób). Wynika z tego, że
co trzecia osoba w gospodarstwie była wielozawodowa. Według badań M. Błąd
(2011) odsetek ten był zbliżony do przeciętnej w krajach Unii Europejskiej. Autorka
wskazuje też na rosnąca liczbę osób wielozawodowych i zmniejszanie się grupy
pracujących wyłącznie w gospodarstwie rolnym.
Ryc. 3. Odsetek podmiotów gospodarczych na wsi zatrudniających 0-9 pracowników,
2012
Źródło: opracowanie własne.
Aktualne bazy danych nie zawierają informacji na temat przestrzennego
zróżnicowania wielozawodowości w gospodarstwach rolnych. Pewne wnioski na
temat zatrudnienia poza rolnictwem można wyciągnąć z Powszechnego Spisu
Rolnego w 2002, w którym zgromadzono m.in. informacje o źródłach dochodów
w gospodarstwach rolnych. Indywidualne gospodarstwa rolne, w których dochód
z pracy najemnej stanowi powyżej 50% ogólnego dochodu koncentrują się
w sąsiedztwie dużych ośrodków miejskich, w zachodnich regionach przygranicznych
oraz tradycyjnie w południowo-wschodniej Polsce.
12
Podsumowanie
Działalność gospodarcza na terenach wiejskich jest ważnym czynnikiem i wskaźnikiem
poziomu rozwoju gospodarczego oraz stanowi siłę napędową gospodarki wiejskiej, dzięki
której przezwyciężyć można niekorzystne zjawiska, takie jak: bezrobocie i marginalizacja
wsi, niskie dochody rodzin rolniczych oraz monofunkcyjność obszarów wiejskich.
Wieś charakteryzuje się niższą aktywnością gospodarczą niż przeciętna w kraju i dużym
zróżnicowaniem przestrzennym w tym zakresie. Większa aktywność cechuje tereny
zachodnie Polski oraz strefy oddziaływania dużych ośrodków miejskich. Podstawowymi
przyczynami niskiej aktywności ekonomicznej na wsi są: niski poziom wykształcenia
ludności
oraz niedorozwój
infrastruktury
finansowej
i
instytucji
wspierania
przedsiębiorczości. W strukturze podmiotów na terenach wiejskich zdecydowanie
przeważają mikroprzedsiębiorstwa.
1.3.
Tendencje związane z podejmowaniem działalności gospodarczej
na wsi
Na podstawie analizy zmian wskaźników opisujących przedsiębiorczość na
obszarach wiejskich w pierwszej dekadzie XXI w. można wykazać stabilną dynamikę
ich rozwoju. Inne uwarunkowania dla rozwoju przedsiębiorczości są na obszarach o
silnych powiązaniach funkcjonalnych z ośrodkami miejskimi o znaczeniu
regionalnym, niż na obszarach monofunkcyjnych rolniczych położonych peryferyjnie.
Znajduje to wyraźne odzwierciedlenie w stwierdzonych trendach zmian wskaźników
opisujących przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Dlatego analizę tendencji
przeprowadzono w dwóch ujęciach: wg typów funkcjonalnych obszarów wiejskich i w
ujęciu regionalnym. W celu przeprowadzenia analizy w pierwszym z wymienionych
ujęć, posłużono się typologią przeprowadzoną na potrzeby MRR (ryc. 4). W ujęciu
regionalnym uwzględniono obszary zaliczone do typu wiejskiego (tzn. od C do H)
i miejskiego (A i B).
Wartość wskaźnika liczby podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym
świadczy o ogólnym poziomie przedsiębiorczości na danym obszarze. Od 2000 r.
liczba podmiotów gospodarczych w Polsce wzrosła z 3186,7 tys. do 3975,3
tys.(w 2012 r.), czyli o 24,7%. Tempo zmian na obszarach wiejskich było jednak
jeszcze wyższe. W gminach o typie od C do H odnotowano w tym okresie wzrost
liczby podmiotów gospodarczych aż o 32,5%. Najmniej korzystna sytuacja panuje w
gminach wybitnie rolniczych, w których wartość wskaźnika była przez prawie cały
analizowany okres najniższa, a dynamika zmian niska (wzrost o 11,6%). Dlatego
różnice pogłębiają się, a gminy wybitnie rolnicze (typ D) pod względem wskaźnika
przedsiębiorczości (94,9) odstają już wyraźnie od pozostałych gmin. Należy jednak
odnotować, iż w ostatnich latach, czyli w okresie najbardziej niekorzystnym dla
gospodarki, dynamika wskaźnika w gminach wybitnie rolniczych nie spadła
drastycznie i nie traciły one już dystansu do pozostałych obszarów wiejskich (ryc. 5).
Proces negatywnej dywergencji nie dotyczy natomiast gmin o relatywnie niewielkiej
przewadze funkcji rolniczej (typ E). Gminy tego typu w ostatnich latach wyraźnie
poprawiły swoją sytuację względem gmin wybitnie rolniczych.
13
Ryc. 4. Typy funkcjonalne gmin, 2010. A – gminy miejskie, B – obszary urbanizowane, C –
wielofunkcyjne obszary przejściowe, D – obszary wybitnie rolnicze, E – obszary z przewagą funkcji
rolniczej, F – obszary o funkcjach turystycznych i rekreacyjnych, G – obszary o funkcjach leśnych oraz
H – obszary o funkcjach mieszanych.
Źródło: Opracowanie własne dla 2010 r. na podstawie metodologii wg: J. Bański, Typologia obszarów
funkcjonalnych w Polsce, MRR, Warszawa, 2009.
Ryc. 5. Dynamika wskaźnika przedsiębiorczości w okresie 2000-2012 (rok 2000=100).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS.
14
Ryc. 6. Zmiana wartości wskaźnika przedsiębiorczości w okresie 2000-2012 wg typów funkcjonalnych
gmin.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS.
Stale najkorzystniejsza sytuacja panuje natomiast na obszarach urbanizujących się
(typ B), gdzie wartość wskaźnika wynosi 203,3, oraz w gminach miejskich (typ A),
gdzie jest ona tylko nieznacznie niższa (202,7) (ryc. 6). Gminy typu B cechują się
także wysoką dynamiką wskaźnika (wzrost o 23% w analizowanym okresie),
widoczną szczególnie w ostatnich latach (ryc. 5). W gminach miejskich relatywnie
wysoka dynamika wskaźnika występowała natomiast przez większość
analizowanego okresu, ale w ostatnich latach gminy te nie powiększają już różnic w
stosunku do reszty kraju. Bardzo niską dynamiką, poza gminami wybitnie rolniczymi,
wykazywały się także obszary o funkcjach turystycznych i rekreacyjnych (typ F),
gdzie w całym analizowanym okresie odnotowano wzrost wartości wskaźnika o 11%.
Niska dynamika występowała jednak na tych obszarach głównie w okresie przed
akcesją Polski do EU. Z drugiej strony, obszarom urbanizowanym dorównywały pod
względem dynamiki wskaźnika wielofunkcyjne obszary przejściowe (typ C), gdzie w
całym analizowanym okresie odnotowano wzrost wartości wskaźnika o 23,2%.
Intensywny rozwój tych obszarów był widoczny głównie po akcesji Polski do UE.
Ryc. 7. Wartość wskaźnika przeżywalności przedsiębiorstw w okresie 2009-2012 wg typów
funkcjonalnych gmin.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS.
15
Ryc. 8. Zmiana wskaźnika przeżywalności przedsiębiorstw w okresie 2009-2012 (r/r). Źródło:
opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS.
Przeżywalność podmiotów gospodarczych jest wskaźnikiem określającym warunki
otoczenia dla nowych przedsiębiorstw. Wskaźnik ten wyraża się różnicą pomiędzy
liczbą podmiotów zarejestrowanych i podmiotów wyrejestrowanych w danym roku
przypadającą na 1000 podmiotów gospodarczych ogółem. Wartość tego wskaźnika
jest co prawda silnie uzależniona od struktury branżowej przedsiębiorstw, jednak
wciąż relatywnie dobrze oddaje zróżnicowanie w długości utrzymywania się nowych
przedsiębiorstw na rynku, gdyż najczęściej decydujący dla nich jest pierwszy rok
działalności (ryc. 7, 8). Należy przy tym pamiętać, że analiza dokonana dla lat 20092012 w przypadku każdego ze wskaźników (wskaźnik przeżywalności
przedsiębiorstw, wskaźnik podmiotów z otoczenia biznesu oraz odsetek
mikroprzedsiębiorstw) obejmuje szczególnie trudny okres dla działalności
gospodarczej, ze względu na globalną dekoniunkturę. Jest to jednak także okres,
kiedy można spodziewać się już pierwszych efektów instrumentów finansowych UE
realizowanych w perspektywie 2007-2013, które powinny stanowić istotny bodziec
dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Analizę rozmieszczenia instytucji otoczenia biznesu przeprowadzono w oparciu
o podział przedsiębiorstw według sekcji PKD. Wartość wskaźnika jest wyrażona
liczbą podmiotów z otoczenia biznesu przypadających na 1000 mieszkańców w
wieku produkcyjnym. Jako otoczenie biznesu wzięto pod uwagę firmy zajmujące się
między innymi usługami kurierskimi, działalnością finansową i bankową, prawniczą i
księgową, obsługą nieruchomości oraz reklamą i badaniem rynku. Firmy otoczenia
biznesu powstają w miejscu największego popytu na ich usługi oraz równocześnie
największej koncentracji potencjalnych pracowników. W instytucjach otoczenia
biznesu, ze względu na profil prowadzonej przez nie działalności, zatrudnienie
znajdują przeważnie osoby z wykształceniem wyższym, a największą koncentracją
tych osób charakteryzują się właśnie wymienione ośrodki miejskie. Zatem można
podsumować, iż duże miasta i ich bezpośrednie zaplecze umożliwiają zarówno
zdobycie klientów, jak również kadry, stąd też obszary te odznaczają się największą
koncentracją instytucji otoczenia biznesu (ryc. 9, 10).
16
Ryc. 9. Zmiana wartości wskaźnika podmiotów z otoczenia biznesu w okresie 2009-2012 wg typów
funkcjonalnych gmin.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS.
Ryc. 10. Dynamika wskaźnika podmiotów z otoczenia biznesu w okresie 2009-2012
(rok 2009 = 100).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS.
Odsetek mikroprzedsiębiorstw jest wskaźnikiem świadczącym o znaczeniu tej
najważniejszej grupy przedsiębiorstw w gospodarce obszarów wiejskich,
charakteryzujących się niewielkim odsetkiem podmiotów większych z sektorów
pozarolniczych. Wartość tego wskaźnika świadczy także o przedsiębiorczości
mieszkańców i potencjale ich samozatrudnienia (ryc. 11 i 12).
Wskaźnik przedsiębiorczości ma najwyższe wartości w północno-zachodniej części
kraju. Sprzyja temu z jednej strony niewielki udział rolnictwa w strukturze
zatrudnienia na wsi, a z drugiej strony bardzo wysoka liczba małych przedsiębiorstw
na obszarach typowo turystycznych położonych nad morzem. Pozytywny jest
dynamiczny wzrost wartości wskaźnika na Opolszczyźnie, gdzie jest on już
nieznacznie wyższy niż w północno-zachodniej części kraju. Zdecydowanie
najgorsza sytuacja panuje natomiast wzdłuż wschodniej granicy Polski. Zwraca
uwagę jednak fakt, iż w tej części kraju znajdują się zarówno województwa, które
skutecznie nadrabiają zapóźnienia, jak woj. lubelskie, gdzie wartość wskaźnika jest
17
jednak wciąż najniższa w kraju, jak i woj. podlaskie, gdzie dynamika wartości
wskaźnika przedsiębiorczości jest najniższa, a region w coraz większym stopniu
odstaje od pozostałych obszarów kraju. Niska dynamika wartości wskaźnika
występuje także w centralnej części kraju.
Ryc. 11. Zmiana odsetka mikroprzedsiębiorstw w okresie 2009-2012 wg typów funkcjonalnych gmin.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS.
Ryc. 12. Zmiana odsetka mikroprzedsiębiorstw w stosunku do 2009 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS.
Warto zauważyć, że w woj. podlaskim, gdzie przyrost wartości wskaźnika
przedsiębiorczości był najniższy, przeżywalność podmiotów gospodarczych jest
najwyższa w kraju. Można zatem przypuszczać, iż z pewnych przyczyn ludność
wiejska na tym terenie zakłada działalność gospodarczą jedynie wówczas, gdy
perspektywy sukcesu są dobre, nie jest natomiast skłonna do podejmowania ryzyka.
Drugim obszarem o wysokich wartościach wskaźnika przeżywalności podmiotów
gospodarczych na obszarach wiejskich jest obszar dawnej Galicji. Obszar ten
cechuje się stosunkowo długimi tradycjami dwuzawodowości ludności wiejskiej, co
owocuje ponadprzeciętnym kapitałem społecznym w zakresie działalności
pozarolniczej. Najniższe wartości wskaźnika przeżywalności podmiotów notuje się
natomiast na tych obszarach, gdzie sytuacja pod względem wartości wskaźnika
przedsiębiorczości jest dobra, czyli głównie na „Ziemiach Odzyskanych”. Można więc
przypuszczać, iż ludność wiejska z tych obszarów cechuje się większą skłonnością
do podejmowania nieco bardziej ryzykownych działalności gospodarczych, co
18
z jednej strony skutkuje większym odsetkiem przedsięwzięć nieskutecznych, ale
w dłuższej perspektywie czasowej wpływa na wyższą liczbę podmiotów
gospodarczych.
Wskaźnik otoczenia biznesu wykazuje się bardzo wyraźną strukturą przestrzenną w
skali kraju. Osiągaon zdecydowanie najwyższe wartości na „Ziemiach Odzyskanych”,
czyli na obszarach cechujących się najwyższą przedsiębiorczością na obszarach
wiejskich. Wyraźnie najniższe wartości wskaźnik ten osiąga natomiast w południowowschodniej części kraju, gdzie wskaźnik przedsiębiorczości na wsi należy do
najniższych. Można stwierdzić zatem współwystępowanie wysokiego nasycenia
przestrzeni wiejskiej instytucjami otoczenia biznesu oraz wysokiej wartości wskaźnika
przedsiębiorczości. Jest to empiryczna przesłanka do stwierdzenia, iż na obszarach
wiejskich występuje pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne polegające na wzajemnym
wpływie otoczenia biznesu na rozwój przedsiębiorczości i poziomu
przedsiębiorczości na rozwój otoczenia biznesu.
Struktury przestrzenne w zakresie odsetka mikroprzedsiębiorstw na obszarach
wiejskich są zdecydowanie mniej wyraźne. Dysproporcje wartości wskaźnika
w poszczególnych regionach nie są duże, a regiony o wartościach ekstremalnych są
rozproszone.
Podsumowanie
Analizując tendencje związane z podejmowaniem działalności gospodarczej na wsi, należy
wydzielić kilka typów funkcjonalnych obszarów wiejskich. Inne uwarunkowania dla rozwoju
przedsiębiorczości są na obszarach o silnych powiązaniach funkcjonalnych z ośrodkami
miejskimi, inne zaś na obszarach monofunkcyjnych rolniczych położonych peryferyjnie.
Stale najkorzystniejsze trendy rozwojowe panują na obszarach urbanizujących się,
położonych w sąsiedztwie dużych aglomeracji miejskich. Natomiast niską dynamiką
rozwoju charakteryzują się gminy wybitnie rolnicze oraz obszary o funkcjach turystycznych
i rekreacyjnych, położone peryferyjnie w stosunku do głównych ośrodków miejskich.
1.4.
1.4.1.
Podstawowe cechy przedsiębiorczości wiejskiej – na podstawie
badań ankietowych2
SIEDZIBA PRZEDSIĘBIORSTWA
Z danych GUS wynika, że w 2010 roku około 70% wszystkich pracodawców
mieszkało w miastach, a tylko 30% na wsi. Biorąc pod uwagę wskaźnik urbanizacji
(udział mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności kraju), który w 2010 r. wynosił
około 61%, można stwierdzić, że mieszkańcy miast są bardziej aktywni
ekonomicznie.
Jednakże
w
przypadku
samozatrudnienia,
aż
90%
mikroprzedsiębiorców mieszkało na wsi, a tylko 10% w miastach.
1.4.2.
PROFIL PRZEDSIĘBIORCY
Wśród badanych przedsiębiorców przeważają osoby w grupie wiekowej 50-59 lat,
nieco mniej licznie reprezentowani są przedsiębiorcy w grupach wiekowych 40-49 lat
i 30-39 lat (ryc. 13). Taka struktura wiekowa oddaje ogólny obraz rozkładu wieku
2
W rozdziale umieszczono szereg map w skali wojewódzkiej prezentujących cechy badanych
przedsiębiorstw. Należy wyraźnie podkreślić, że mapy te nie mogą stanowić podstawy do analiz
przestrzennych przedsiębiorczości na wsi, bo zawierają wyłącznie dane dotyczące badanych 570
przedsiębiorstw (w każdym województwie zrealizowano, co najmniej 30 wywiadów
kwestionariuszowych).
19
właścicieli przedsiębiorstw. Według danych BAEL3 z 2010 roku przeciętna wieku
pracodawców oraz osób samozatrudnionych w kraju wynosiła 44 lata.
Wśród krajowych pracodawców w 2010 r. około 70% stanowili mężczyźni, zaś wśród
osób samozatrudnionych było ich około 65%4. Kobiety nieco częściej decydują się
pracować na własny rachunek, niż rozwijać działalność i zatrudniać dodatkowych
pracowników. Na terenach wiejskich, o tradycyjnie bardziej konserwatywnych
cechach społeczno-kulturowych, wśród badanych przedsiębiorców zdecydowanie
przeważają mężczyźni. Potwierdzają to badane przedsiębiorstwa, w których ogółem
kobiety stanowiły tylko około 27% wszystkich przedsiębiorców.
Ryc. 13. Struktura wieku przedsiębiorców w badaniu kwestionariuszowym.
Źródło: opracowanie własne.
Poziom wykształcenia przedsiębiorców jest na ogół wyższy od pracujących w ich
firmach pracowników najemnych; potwierdzają to analizy BAEL. W
przeprowadzonych badaniach kwestionariuszowych przewagę liczebną mieli
przedsiębiorcy z wykształceniem wyższym oraz średnim technicznym. Stosunkowo
3
Badanie odnosi się do reprezentatywnej liczby ludności czynnej zawodowo (przebadano 88 tys. osób w wieku
ponad 15 lat).
4
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2011, PARP, Warszawa.
20
niewielką grupę stanowią osoby z wykształceniem średnim ogólnym; osoby o takim
profilu wykształcenia nie mają perspektyw na wsi, dlatego podejmują studia wyższe
lub migrują do miast. Dużo popularniejsze wśród przedsiębiorców na wsi jest
wykształcenie techniczne lub zasadnicze zawodowe. Znamiennym jest fakt prawie
zupełnego braku przedsiębiorców z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym
(ryc. 14).
Ryc. 14. Struktura wykształcenie respondentów w badaniu kwestionariuszowym. Źródło: opracowanie
własne.
1.4.3.
CECHY PRZEDSIĘBIORSTWA
Według danych GUS wśród najmniejszych przedsiębiorstw zdecydowaną większość,
bo prawie 99,8% wszystkich firm, stanowią małe i średnie firmy, z czego 96% to
mikrofirmy. Pod względem udziału mikroprzedsiębiorstw w ogólnej liczbie
przedsiębiorstw, Polska znajduje się na drugim po Grecji (96,5%) miejscu w Unii
Europejskiej (we Francji analogiczny udział wynosi 93%, w Danii 87%, a na Słowacji
71,3%). Badania PARP (2011) wskazują, że w okresie 2003-2009 liczba MŚP
w Polsce wzrosła, o 7,4%, ale tempo tego wzrostu było mniejsze niż przeciętnie
w krajach Unii Europejskiej (11,6%).
Według Banku Danych Regionalnych GUS również w strukturze wielkościowej
podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenach wiejskich w 2012 r. w
zdecydowanej większości przeważają mikroprzedsiębiorstwa. Trudno wskazywać
21
jakieś prawidłowości przestrzenne; nieco mniejszy udział takich podmiotów jest
w Wielkopolsce, na Kujawach oraz w woj. warmińsko-mazurskim i łódzkim, ale
różnice te są niewielkie i wynoszą na ogół 2-3%. W strukturze wielkościowej
badanych
przedsiębiorstw
wiejskich
również
przeważają
zdecydowanie
mikroprzedsiębiorstwa (ryc. 15).
Ryc. 15. Struktura wielkościowa przedsiębiorstw w badaniu kwestionariuszowym.
Źródło: opracowanie własne.
W 2012 r. ponad dwie trzecie (68,9%) przedsiębiorców w kraju stanowiły osoby
samozatrudnione
prowadzące
jednoosobową
działalność
gospodarczą.
Samozatrudnieni dominują we wszystkich sektorach gospodarki; w największym
stopniu w usługach, zaś najmniej samozatrudnionych pracuje w handlu i przemyśle.
Struktura zasięgu przestrzennego prowadzonej działalności gospodarczej wśród
badanych przedsiębiorstw ma równomierny rozkład. Stosunkowo największy udział
mają podmioty działające na rynku lokalnym (miejscowość i jej bezpośrednie
sąsiedztwo – 59 firm, gmina – 101 firm, powiat lub grupa gmin – 108
przedsiębiorstw); są to prawie wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa. Na obszarze kilku
powiatów działa 39 ankietowanych firm. Dużą grupę stanowią też firmy o zasięgu
regionalnym (82 firmy) i krajowym (126). Zasięg międzynarodowy miało natomiast 55
przedsiębiorstw (ryc. 16).
22
Ryc. 16. Struktura przedsiębiorstw w badaniu kwestionariuszowym wg przestrzennego zasięgu
prowadzonej działalności. Źródło: opracowanie własne.
Przeszło połowę badanych firm (307) stanowią niezależne pozarolnicze
przedsiębiorstwa. Przeważały one w większości badanych województw z wyjątkiem
opolskiego i kujawsko-pomorskiego. Dużą grupę (144 firmy) stanowiły też
gospodarstwa rolne z zarejestrowaną pozarolniczą działalnością gospodarczą;
najwięcej takich gospodarstw przebadano w województwach: opolskim, kujawskopomorskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim. Pozostałe kategorie
przedsiębiorstw były na ogół nieliczne i reprezentowały równomiernie pozostałe 25%
badanych firm.
Wśród badanych przedsiębiorstw zdecydowanie przeważają przedsiębiorstwa
prywatne osoby fizycznej (401 podmiotów). Stanowiły one większość we wszystkich
regionach, z tym, że największa ich reprezentacja była badana w regionach
centralnych. W pozostałych formach prawnych istotną liczebność miały spółki z o.o.
(42 podmioty), spółdzielnie (28 podmiotów) i firmy zakwalifikowane do innych form
prawnych (32 podmioty).
Według danych Eurostatu w strukturze branżowej polskich przedsiębiorstw
przeważają podmioty prowadzące działalność handlową (ok. 38%) i usługową (35%),
a w dalszej kolejności działalność budowlaną (15%) i przemysłową (11%). Zgodnie
z Raportem PARP (2011), duże firmy prowadzą przede wszystkim działalność
23
przemysłową, zaś w firmach mniejszych przeważają usługi i handel, przy tym im
mniejsze firmy, tym większy w nich udział działalności handlowej i usługowej.
W strukturze badanych przedsiębiorstw przeważają również firmy usługowe
i handlowe, z tym, że stosunkowo duży udział mają również przedsiębiorstwa
produkcyjne (ryc. 17). Jest to efekt doboru przedsiębiorstw, wśród których znaczna
część należy do aktywnych przedsiębiorców czynnie uczestniczących w programach
wsparcia Unii Europejskiej. W grupie tej znaczącą rolę odgrywają właśnie
przedsiębiorstwa produkcyjne.
Ryc.17. Struktura badanych przedsiębiorstw wg rodzaju prowadzonej działalności
Podsumowanie
Przeciętny przedsiębiorca jest mężczyzną w wieku czterdziestu kilku lat z wykształceniem
wyższym lub średnim technicznym. Bardzo niewielu jest na wsi młodych przedsiębiorców
w wieku poniżej 30 lat. Kobiety kierują średnio co czwartym przedsiębiorstwem wiejskim.
Wśród przedsiębiorców na wsi dużą grupę stanowią osoby o przygotowaniu technicznym
(wykształcenie średnie techniczne i zasadnicze zawodowe).
Struktura przedsiębiorstw na wsi zdominowana jest przez mikroprzedsiębiorstwa, wśród
których duży odsetek stanowią przedsiębiorstwa jednoosobowe. Stosunkowo największy
udział mają podmioty działające na rynku lokalnym obejmującym od kilku wsi po kilka gmin.
Wraz ze wzrostem wielkości firmy rozszerza się jej zasięg terytorialny. W strukturze
branżowej przeważają firmy usługowe, a następnie handlowe i produkcyjne. Przeciętny
wiek badanej firmy wynosi 11 lat; największą grupę stanowią firmy młode powstałe po 2000
roku. Bardzo niewiele jest firm, które utrzymują się na rynku od ponad 25 lat.
1.5.
1.5.1.
Diagnoza obszarów problemowych
OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE
Pojęcie i kategorie instytucji otoczenia biznesu
Otoczenie instytucjonalne przedsiębiorczości wiejskiej jest pojęciem bardzo
pojemnym,
uwzględniającym
wszelkie
instytucje
działające
na
rzecz
przedsiębiorczości na wsi, tj. od samorządu lokalnego po klastry technologiczne. Na
ogół ujmuje się je, jako podmioty infrastruktury usługowej, które wspomagają
24
prowadzenie działalności gospodarczej, czyli izby i stowarzyszenia gospodarcze,
organizacje pracodawców, samorząd rzemieślniczy, samorząd rolniczy, zrzeszenia
handlu usług i transportu, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, inkubatory
wspierania przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, centra wspierania
przedsiębiorczości, instytucje finansowe, banki, przedsiębiorstwa doradcze, agencje
i fundacje rozwoju lokalnego i regionalnego, szkoły wyższe i instytuty badawcze,
związki ekologiczne i inne.
Samorząd terytorialny
Jednym
z
najważniejszych
kreatorów
rozwoju
obszarów
wiejskich
i przedsiębiorczości na wsi jest samorząd terytorialny. Rozdział zadań pomiędzy
województwo, powiat i gminę – w poszczególnych sferach rozwoju obszarów
wiejskich – wynika przede wszystkim z przestrzennego zasięgu ich oddziaływania.
Zadaniem
samorządu
województwa
jest
m.in.
podnoszenie
poziomu
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu. Aby jednak jakikolwiek
podmiot mógł podejmować aktywne działania w tym kierunku, musi przede
wszystkim dysponować własnym mieniem oraz prowadzić samodzielną gospodarkę
finansową na podstawie budżetu. Spełnianie tych warunków przez samorząd
województwa powoduje, że staje się on podmiotem polityki rozwoju. Ustawodawstwo
dopuszcza nie tylko bezpośrednią działalność urzędu marszałkowskiego w dziedzinie
rozwoju gospodarczego, ale także oddziaływanie poprzez tworzenie podmiotów
o różnych formach organizacyjno-prawnych.
Ustawa o samorządzie województwa stawia przed marszałkiem również takie
zadania jak: przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizację lokalnego rynku pracy,
modernizację terenów wiejskich. Realizacji powyższych celów służyć ma przede
wszystkim udzielanie dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu
województwa. Instrumentem, który może być wykorzystywany do aktywizacji
gospodarczej regionu jest również uchwalanie, w granicach określonych ustawami,
przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych.
Władze regionalne odgrywają również istotną rolę w zakresie promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Samorząd województwa
na podstawie uchwalonego przez Radę Ministrów Krajowego Planu Działań jest
zobowiązany do corocznego przygotowywania regionalnego planu działań na rzecz
zatrudnienia, który określa: preferowane programy regionalne, projekty lokalne,
priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia.
Przygotowanie
powyższych
programów
jest
jednak
uwarunkowane
przeprowadzeniem konsultacji z powiatowymi jednostkami samorządu terytorialnego
oraz partnerami społecznymi. Wiele zdań z zakresu promocji zatrudnienia jest
realizowanych przez wojewódzki urząd pracy, który obecnie jest jednostką
organizacyjną samorządu województwa. Wojewódzkie urzędy pracy prowadzą m.in.
poradnictwo zawodowe oraz zajęcia aktywizacyjne na rzecz bezrobotnych
i poszukujących pracy.
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, działania powiatu w sferze
gospodarczej powinny dotyczyć: organizacji i utrzymania transportu zbiorowego oraz
dróg publicznych, gospodarki nieruchomościami, przeciwdziałania bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy, promocji powiatu. Wprowadzony układ
kompetencyjny stawia przed starostwem – podobnie jak przed samorządem
województwa – wiele zadań z zakresie polityki rynku pracy.
25
Oddziaływanie samorządów gmin na rozwój działalności gospodarczej ma nieco inny
charakter niż w przypadku samorządów wojewódzkich i powiatowych. W zakresie
prowadzonej w regionach polityki zatrudnienia ich udział w zasadzie ogranicza się do
wysuwania propozycji, wydawania opinii oraz pomocy w zakresie realizacji
programów gminnych i powiatowych. Nie umniejsza to jednak znaczenia, jakie ma
gmina w procesie rozwoju gospodarczego. To na jej terenie jest lokalizowana
działalność gospodarcza i w większości przypadków przedsiębiorcy dokonują
w pierwszej kolejności oceny warunków organizacyjno-technicznych tworzonych
przez samorząd tego szczebla.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i przepisy wprowadzające ją w życie
określają główne obszary, w których gmina może poprzez efektywne działania
przyczyniać się do prawidłowego i zgodnego z prawem rozwoju działalności
gospodarczej. Samorząd lokalny jest bowiem upoważniony do: prowadzenia
ewidencji działalności gospodarczej, wydawania, odmowy wydania i cofania
zezwoleń i koncesji, kontroli przestrzegania przepisów prawa przez przedsiębiorców
oraz powiadamiania o ich łamaniu odpowiednich organów, a w uzasadnionych
przypadkach wstrzymywania działalności przedsiębiorstwa. Gmina może więc
bezpośrednio oddziaływać na podejmowanie i prowadzenie działalności
gospodarczej. Przyjmowane przez nią procedury wywierają bezpośredni wpływ na
koszty wejścia i wyjścia przedsiębiorstwa z rynku.
Samorząd gospodarczy
Samorząd gospodarczy w ujęciu prawnym stanowi wyraz zdecentralizowanej
administracji publicznej w dziedzinie życia gospodarczego. Ramy prawne
samorządowi nadaje ustawa z 30.V.1989 r. o izbach gospodarczych i samorządzie
zawodowym (Dz.U.Nr 35 z 1989 r. poz. 195 z późn. zm.) oraz ustawa z 22.III.1989 r.
o rzemiośle (Dz.U. nr 17, poz.92 z późn.zm.).
Samorząd gospodarczy reprezentuje środowiska przedsiębiorców i poprzez działania
na rzecz przedsiębiorców wspiera rozwój gospodarczy obszarów wiejskich.
Przynależność do samorządu jest dobrowolna, co nie zapewnia powszechnej
reprezentacji. Samorząd gospodarczy nie jest więc równorzędnym partnerem
administracji rządowej ani samorządu terytorialnego. W związku z tym jego rola jest
niedoceniana w wielu aspektach rozwoju obszarów wiejskich, m.in. w: opracowaniu
strategii rozwoju terenu, współorganizowaniu instytucji wspierających biznes,
współorganizowaniu specjalnych obszarów gospodarczych.
Samorząd gospodarczy działa m.in. poprzez izby gospodarcze. Nadrzędną
organizacją izb gospodarczych jest Krajowa Izba Gospodarcza, która zrzesza około
150 organizacji. Według statutu Krajowej Izby Gospodarczej do głównych jej
kompetencji należy:






reprezentowanie interesów swoich członków i podmiotów gospodarczych
wobec organów państwowych, organizacji krajowych i samorządowych,
organizowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju i podnoszenia
konkurencyjności polskiej gospodarki,
wspieranie przedsiębiorczości opartej na wysokiej konkurencyjności,
ocena działalności podejmowanych przez władzę państwowe i samorządowe,
reprezentowanie interesów polskich przedsiębiorców w stosunku do władz
rządowych,
organizowanie kursów i szkoleń,
26

integrowanie środowiska przedsiębiorców.
Banki
Istotną rolę w rozwoju biznesu pełni sektor bankowy. Banki zapewniają
przedsiębiorcom możliwość pozyskiwania kapitału zewnętrznego. Jakkolwiek system
ten w Polsce jest dość rozbudowany, to jednak na poziomie lokalnym dostępność
banków może być bardzo ograniczona. Prowadzi to do zmniejszenia konkurencji
w zakresie kredytów i pożyczek, a w konsekwencji do podniesienia kosztów kapitału
zewnętrznego. Dostępność banków ułatwia również pozyskiwanie przez
przedsiębiorców środków oferowanych w ramach pomocy publicznej. Ograniczona
dostępność banków jest jednak zdecydowanie większym problemem dla obszarów
wiejskich niż zurbanizowanych. Należy podkreślić, że na obszarach wiejskich
szczególnie istotną rolę w świadczeniu usług finansowych w dalszym ciągu odgrywa
bankowość spółdzielcza.
Organizacje doradcze i transferu wiedzy
Wspieranie transferu wiedzy do sektora MŚP jest szczególnie ważne dla podmiotów
gospodarczych funkcjonujących na obszarach wiejskich, które ze względu na niższą
niż na obszarach zurbanizowanych jakość kapitału ludzkiego posiadają już na starcie
mniejszy potencjał rozwojowy. Ponadto słabo rozwinięta infrastruktura techniczna,
społeczna i ekonomiczna, oddalenie od rynków pracy i zbytu sprawiają, że wymagają
one szczególnego wsparcia finansowego w zakresie transferu wiedzy, co pozwoli im
wzmocnić pozycję konkurencyjną na rynku. Uzasadnieniem dla wspierania transferu
wiedzy do MŚP na terenach wiejskich jest również wzrost liczby gospodarstw
rolnych, niezapewniających dochodów na utrzymanie gospodarstwa domowego, co
powoduje odchodzenie ludności od pracy w rolnictwie i poszukiwanie innych
pozarolniczych źródeł zarobkowania, przy czym ludność ta posiada niskie
kwalifikacje zawodowe.
Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej we wniosku z dnia 12.10.2011 roku w
sprawie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) określił potencjalne wyzwania, cele i
kierunki wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2013 roku. Uznano, że warunkiem
zapewnienia rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich jest kierowanie wsparcia
związanego z transferem wiedzy i działań informacyjnych do podmiotów
gospodarczych działających na obszarach wiejskich. Stwierdzono, że ze względu na
szczególne wyzwania, przed którymi stoją mikroprzedsiębiorstwa na obszarach
wiejskich, wymagają one odpowiedniego poziomu szkolenia technicznego
i gospodarczego, a także większych możliwości korzystania z wiedzy i informacji oraz
ich wymiany.
Zgodnie z art. 16. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
12.10.2011 r. w sprawie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przewidziane jest dostarczanie
usług doradczych i usług z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym. Celem tego
środka jest wsparcie szkolenia doradców, a także poprawa efektywności
gospodarczej i środowiskowej gospodarstw, przedsiębiorstw lub inwestycji.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zaleca zwiększyć, ponad
proponowane, wsparcie do sektora MŚP w ramach EFRROW i odpowiednio
ukierunkować je pod kątem wspierania regionalnej współpracy między
przedsiębiorstwami działającymi na obszarach wiejskich, a zwłaszcza w sektorze
27
rzemiosła i rolnictwa. W tym celu EKES uważa, że należy także inicjować i wspierać
regionalne sieci przedsiębiorców służące komunikacji i monitoringowi.
Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej transferu wiedzy i informacji oraz
usług doradczych dla mikroprzedsiębiorstw dostępne jest w różnych formach –
zarówno, jako wsparcie bezpośrednie, jak i za pośrednictwem programów
zarządzanych na szczeblu krajowym i regionalnym. W ramach osi III Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013 dostępne jest dla tej grupy
przedsiębiorstw działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, w ramach
którego przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotację inwestycyjną na rozwój istniejącej
lub założenie nowej firmy. Mikroprzedsiębiorcy mogą także ubiegać się o wsparcie
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), który oprócz oferty dla
innowacyjnych przedsięwzięć przedsiębiorców realizujących inwestycje innowacyjne
w skali ponadregionalnej, obejmuje wsparciem także tzw. instytucje otoczenia
biznesu czy instytucje okołobiznesowe, których zadaniem jest stymulowanie
innowacyjności i konkurencyjności polskich firm. Są to m.in. regionalne i lokalne
agencje rozwoju regionalnego, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu
technologii, izby gospodarcze.
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL),
funkcjonujący w latach 2004-2006, był w znacznej mierze w okresie programowania
2007-2013 kontynuowany przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 5. Tak
jak to miało miejsce w przypadku SPO RZL, tak i w przypadku PO KL koncentrował
się on na budowie społeczeństwa opartego na wiedzy oraz na rozwoju zasobów
ludzkich poprzez kształcenie, szkolenia, pomoc w podejmowaniu działalności
gospodarczej i rozmaitych inicjatyw społecznych. Dotacje przyznawane były poprzez
organizowanie konkursów na tzw. projekty miękkie, tj. związane z zasobami ludzkimi.
Mikroprzedsiębiorcy mogli dzięki takim konkursom przeszkolić swoich pracowników
i przystosować ich do zmieniających się warunków na rynku pracy.
Ośrodki doradztwa rolniczego
W grupie instytucji otoczenia biznesu istotną rolę odgrywają ośrodki doradztwa
rolniczego, których zadaniem jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego
działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego
gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych
oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu
kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
Jednostkami doradztwa rolniczego są: Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Brwinowie, 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Głównymi
odbiorcami usług doradczych są rolnicy. Poszukiwanie dodatkowych źródeł
dochodów w ramach działalności rolniczej to aktywności połączone nierzadko ze
wspólnymi działaniami po stronie sprzedaży w celu wypracowania korzystniejszej
pozycji rynkowej i w efekcie powiększenia dochodów z działalności rolniczej.
Działania te są wspierane przez ośrodki doradztwa rolniczego poprzez organizację
szkoleń dostarczających niezbędnych informacji i wiedzy w tym zakresie, pomoc
w przygotowywaniu
planów
dodatkowych
działalności
w
gospodarstwie
(biznesplanów), pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie nowych
5
W perspektywie 2014-2020 program będzie kontynuowany przez Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój - PO WER 2014 – 2020 (Program… 2014).
28
przedsięwzięć z udziałem środków finansowych dostępnych z różnych programów
operacyjnych.
Drugim obszarem inicjowania i wspierania przedsiębiorczości jest organizowanie
przez ośrodki doradztwa rolniczego kursów pozwalających zdobywać dodatkowe
kwalifikacje ułatwiające znalezienie pracy poza gospodarstwem rolnym lub
otworzenie własnego biznesu. Bardzo ważny obszar wspierania przedsiębiorczości
dotyczy działań na rzecz rolników poprzez pomoc doradczą we wdrażaniu
innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych w sferze techniki, technologii
produkcji, organizacji, w tym podejmowania wspólnych przedsięwzięć przez rolników
Oferta ośrodków doradztwa rolniczego kierowana jest również do mieszkańców
obszarów wiejskich niebędących rolnikami. Dotyczy ona aktywizacji społecznej
i zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich.
Od niedawna 4 ośrodki, Kujawko-Pomorski ODR, Świętokrzyski ODR, Śląski ODR,
oraz Warmińsko-Mazurski ODR zostały wpisane na listę ośrodków Krajowego
Systemu Usług, prowadzonego przez PARP. Oferta ośrodków doradztwa rolniczego
wpisanych do KSU obejmuje usługi szkoleniowe, doradcze o charakterze ogólnym,
informacyjne. Pomoc dla firm oferowana przez ośrodki w ramach KSU jest szeroka,
obejmuje m.in. takie obszary jak: procedurę rejestracji działalności gospodarczej,
wybór formy prawnej działalności i formy opodatkowania, zarządzanie finansami
przedsiębiorstwa
i
poszukiwanie
sposobów zewnętrznego
finansowania
przedsiębiorstwa.
Podsumowanie
Do otoczenia instytucjonalnego przedsiębiorczości wiejskiej należą instytucje szkoleniowodoradcze, informacyjne, finansowe, badawczo-rozwojowe i samorządowe. Szczególną rolę
w rozwoju biznesu na wsi odgrywają instytucje szkoleniowo-doradcze tworzące szerokie
spektrum organizacyjne. Instytucje te wspierają transfer wiedzy do sektora MŚP, podnoszą
jakość kapitału ludzkiego, zwiększają zróżnicowanie działalności gospodarczej oraz
przyczyniają się do rozwoju sektorów nierolniczych lub stymulują rozwój nowoczesnego
rolnictwa. Ich rolę podkreśla w swoich działaniach i ustaleniach Unia Europejska.
Dostępność do instytucji finansowych na wsi niesie ze sobą pewne ograniczenia,
szczególnie istotne znaczenie w świadczeniu usług finansowych w dalszym ciągu odgrywa
bankowość spółdzielcza.
Działania samorządu terytorialnego – głównie na poziomie województwa i gminy – tworzą
sprzyjające warunki do podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności
gospodarki, poprzez kreowanie rynku pracy, pobudzanie aktywności gospodarczej,
rozbudowę infrastruktury społecznej i technicznej, pozyskiwanie środków finansowych,
działania promocyjne, aktywizację lokalnego rynku pracy i modernizację terenów wiejskich.
Bezpośrednie oddziaływanie na podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na
wsi ma samorząd lokalny.
1.5.2.
OTOCZENIE REGULACYJNE
Zróżnicowanie otoczenia regulacyjnego
Państwo ma istotny wpływ na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej poprzez oferowane
programy wsparcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz jakość
stanowionego prawa. W tych ramach działają samorządy lokalne oraz jednostki
informacyjno-doradcze na terenach wiejskich (Otłowska i inni, 2006). Biorąc jednak
pod uwagę dostępne ekspertyzy i opracowania naukowe, jak również właściwe akty
prawne, należy stwierdzić, że podstawowe otoczenie regulacyjne przedsiębiorczości
29
na terenach wiejskich nie różni się zasadniczo od otoczenia regulacyjnego
przedsiębiorstw funkcjonujących w przestrzeni miejskiej. Funkcjonowanie wszystkich
przedsiębiorstw reguluje w Polsce ustawa z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz.U z 2013, poz. 672) wg której „działalnością
gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa,
usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także
działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.
Zapisów niniejszej ustawy nie stosuje się np. „do działalności wytwórczej w rolnictwie
w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa,
leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi,
sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych
usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów
będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku
gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku
wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016, wraz ze zmianami Dz. U. z 2014r.
poz. 23).” Oznacza to, że w ramach prowadzonej działalności, jeżeli rolnik ogranicza
się do opisanych wyżej działań, nie jest on zobligowany do rejestrowania swej firmy
w ewidencji działalności gospodarczej we właściwym urzędzie gminy.
Otoczenie regulacyjne w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego
Cechą wyróżniającą działalności gospodarcze prowadzone przez rolników są
przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia społecznego – (art. 5a.1. w
brzmieniu wprowadzonym Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 13 września 2013 r. Dz.U. z 2013 r., poz. 1403) „rolnik lub domownik,
który podlegając ubezpieczeniu (w KRUS) w pełnym zakresie z mocy ustawy
nieprzerwanie, przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej
działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli
spełnia jednocześnie następujące warunki:
1) złoży w Kasie (KRUS ) oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w
terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności
gospodarczej lub współpracy przy tej działalności,
2) jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje
w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha
przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym
3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,
4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń
z ubezpieczeń społecznych,
5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok kalendarzowy od
przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty
o określonej wysokości” (rewaloryzowana co roku)”.
Trudno jest jednoznacznie określić wpływ systemu ubezpieczenia społecznego
rolników na dywersyfikację działalności rolniczej w kierunku działalności
pozarolniczej. Wiadomo jedynie, że pomimo dużej rotacji, stabilna jest liczba osób
ubezpieczonych w KRUS, które opłacają składkę na ubezpieczenie emerytalnorentowe w podwójnej wysokości tj. z tytułu prowadzenia działalności rolniczej
i z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W IV kwartale 2012
roku pozarolniczą działalność gospodarczą prowadziło 80,8 tys. osób
30
ubezpieczonych w KRUS, czyli ok. 8,5% płatników składek powyżej 1 ha (Jagła,
2013). Umożliwienie kontynuacji ubezpieczenia w Kasie na preferencyjnych
zasadach rolnikom i domownikom, którzy prowadzą nierolniczą działalność
gospodarczą z jednej strony sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości na terenach
wiejskich, z drugiej jednak pozwala na skorzystanie z tej możliwości nie tylko
rolnikom, ale i przedsiębiorcom. Obwarowanie zaś możliwości przynależności do
KRUS limitem dochodów zmusza często rolników do wyrejestrowywania lub
przerejestrowywania prowadzonych działalności gospodarczych na członków rodziny
w chwili gdy poziom osiągniętego dochodu jest bliski obowiązującego limitu.
Otoczenie regulacyjne w zakresie obszarów Natura 2000
Stosunkowo nowym obszarem regulacyjnym, który w przeważającym stopniu odnosi
się do obszarów wiejskich, a który pojawił się po wstąpieniu Polski do UE jest sieć
Natura 2000. Z danych źródłowych wynika, że 20% obszarów wiejskich w Polsce jest
objęte siecią Natura 2000. W związku z wyłączeniem z użytkowania obszarów
ochrony następuje m.in. zmniejszenie powierzchni stref mieszkaniowych
i komunikacyjnych, powodując fizyczne ograniczenie przestrzeni działania dla takich
branż, jak budowlana i transportowa czy też przetwórstwa drewna, która jest
bezpośrednio uzależniona od dostępu do zasobów leśnych. Z drugiej strony
przedsiębiorstwa działające na tych terenach mogą liczyć na wsparcie w postaci
rekompensat. Jednak informacje o źródłach, możliwościach i sposobach
rekompensowania utraconych korzyści i poniesionych kosztów dostosowania
przedsiębiorstw do wymogów gospodarowania na obszarach Natura 2000 są
rozproszone w wielu dokumentach i aktach prawnych krajowych i unijnych.
Otoczenie regulacyjne w zakresie inwestycji budowlanych i zagospodarowania
przestrzeni.
Słabością istniejących przepisów prawa w zakresie wieloletniego programowania
i planowania przestrzennego jest niedostateczne zespolenie gminnych planów
przestrzennych ze społeczno-gospodarczymi w obrębie gmin, co ma negatywne
skutki dla konstrukcji i poprawności różnego rodzaju opracowań planistycznych
i projektów związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych (Słojewski, 2006)
i rozwojem gospodarczym gmin. Lokalne samorządy często bagatelizują
konsekwencje wynikające z braku planów zagospodarowania przestrzennego,
a jednocześnie w obecnym stanie prawnym mają bardzo ograniczone możliwości
finansowania skutków uchwalanych planów. Jak wynika z raportu Lewiatana (Czarna
lista…, 2013), brak planu określającego przeznaczenie terenu i obowiązującego
charakteru zabudowy znacząco podwyższa ryzyko inwestycji budowlanej. Nabywca
gruntu w takiej sytuacji nie ma bowiem pewności co i kiedy będzie mógł na
zakupionym terenie zbudować, ani też co w przyszłości powstanie w sąsiedztwie.
Nieuregulowana kwestia zagospodarowania przestrzeni znacząco utrudnia ocenę
rentowności planowanej inwestycji i pozyskanie na ten cel finansowania jak również
wydłuża proces uzyskiwania pozwolenia na budowę. Bez planu zagospodarowania
przestrzeni trudno mówić o racjonalnej rozbudowie sieci dróg, kanalizacji, sieci
ciepłowniczej i energetycznej. W celu uniknięcia zjawiska rozproszenia zabudowy
i obudowywania dróg konieczne jest planowanie przestrzenne. Rozproszona
zabudowa bowiem, w zdecydowany sposób podnosi koszty budowy i eksploatacji
infrastruktury. Ogranicza też możliwość wykorzystania transportu publicznego co ma
bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie rynku pracy.
31
Otoczenie regulacyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii
Kolejną barierą regulacyjną dla przedsiębiorstw z obszarów wiejskich jest brak
długookresowych i przewidywalnych przepisów prawnych regulujących rynki energii
elektrycznej, cieplnej i gazu, w tym w szczególności zasad dofinansowania
odnawialnych źródeł energii (OZE). Bez ustabilizowania polityki państwa w tym
obszarze niemożliwa jest rzetelna ocena rentowności inwestycji i pozyskania dla nich
finansowania. Wśród barier wymienianych w raporcie „Czarna lista barier dla rozwoju
przedsiębiorczości 2013” Lewiatana znajduje się też „brak czytelnej wizji
elektroenergetyki w perspektywie 2030 r.” Efektem jest wycofywanie się
zagranicznych inwestorów z rynku OZE i bardzo trudna sytuacja finansowa polskich
producentów biomasy. Obowiązujący system wsparcia OZE jest wadliwy, czego
dowodem jest chociażby załamanie cen świadectw pochodzenia zielonej energii
będący konsekwencją nadprodukcji tej energii.
Wspomniane wcześniej procedowane w Sejmie zmiany do ustawy o podatku
dochodowym uwzględniają również pewne uproszczenia, które objęłyby również
przedsiębiorców działających w sektorze biogazowym. Dla biogazowni, które
produkują biogaz wyłącznie z surowców rolniczych i produktów ubocznych
z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, wprowadzono definicję biogazu
rolniczego. Takie biogazownie korzystają z przywilejów w postaci: braku obowiązku
uzyskania koncesji na produkcję energii elektrycznej w zamian za wpis do rejestru
producentów biogazu w ARR, uproszczenia postępowania z pozostałościami po
procesie fermentacji, zwolnienia biogazowni rolniczych o mocy 0,5 MW z obowiązku
sporządzania raportu oceny oddziaływania na środowisko.
Otoczenie regulacyjne w zakresie ochrony środowiska.
W obszarze ochrony środowiska zarówno przedsiębiorcy z terenów wiejskich jak
i pozostali szczególnej krytyce poddają obowiązki sprawozdawcze, jakim podlegają.
Podstawowym zarzutem jest w opinii ekspertów Lewiatana „zobowiązanie do
składania wielu sprawozdań zawierających często te same dane ujmowane w różnej
konfiguracji metodyk, terminów, sposobu weryfikacji i klasyfikacji.” Wymogi te
pociągają za sobą dodatkowe obciążenia i koszty dla firm. Wg wcześniej cytowanego
raportu Lewiatana za szczególnie uciążliwe przedsiębiorcy uznają rozbudowane
i uciążliwe obowiązki sprawozdawcze dotyczące emisji substancji do powietrza, jak
również system opłat za korzystanie ze środowiska, który cechuje duża
uznaniowość.
Podsumowanie
Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej najczęściej wymieniane
przez przedsiębiorców z terenów wiejskich bariery regulacyjne to: nadmierna biurokracja,
przeregulowanie procesu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
skomplikowane, niejasne i często zmieniające się przepisy podatkowe. W produkcji
i przetwórstwie żywności, a więc branży, która w sposób naturalny powinna być miejscem
kreowania dodatkowego źródła zarobkowania dla rolników i członków ich rodzin, istnieje
wiele przepisów i barier regulacyjnych (np. wymogi stawiane przez SANEPID),
utrudniających, czy wręcz zniechęcających do podejmowania działalności gospodarczej.
1.5.3.
WSPARCIE FINANSOWE
Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Wszystkie podmioty gospodarcze, niezależnie od wielkości, fazy rozwoju, rodzaju
prowadzonej działalności, oraz miejsca jej prowadzenia, potrzebują finansowania.
32
Sektor MŚP ma znaczący udział w tworzeniu PKB – przedsiębiorstwa małe i średnie,
generują co drugą złotówkę – 47,3%, w tym najmniejsze firmy blisko co trzecią –
29,4% - i jest powszechnie uznawany za element napędzający gospodarkę (Raport
o stanie… 2013, s. 13). Mimo to, małe i średnie firmy mają trudności w pozyskiwaniu
kapitału.
Źródła finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw generalnie możemy
podzielić na kapitały własne i obce. Kapitały własne to środki pochodzące
z prywatnych oszczędności właściciela firmy, wkładów wspólników, prywatnych
pożyczek oraz wypracowanych zysków przedsiębiorstwa. Maja one tę zaletę, że w
większości finansują działalność firmy w długim terminie, nie mają ograniczeń, co do
przeznaczenia i zwiększają zdolność przedsiębiorstwa do zaciągania zobowiązań.
Kapitały obce ze względu na źródła finansowania stanowią: kredyty bankowe,
leasing, pożyczki z sektora pozabankowego, pożyczki kupieckie i factoring, dotacje
bezzwrotne ze środków publicznych, unijnych, fundusze „venture capital”, anioły
biznesu.
Możliwości pozyskania i rodzaj kapitału zewnętrznego dla przedsiębiorstwa zależą
przede wszystkim od jego fazy rozwoju, kondycji finansowej i wielkości. Małe
jednoosobowe firmy rozpoczynające działalność, bez historii kredytowej i z niską
zdolnością do zaciągania zobowiązań mają spore trudności w uzyskaniu
finansowania w bankach, ale są przedmiotem zainteresowań funduszy typu „venture
capital”, które inwestują w firmy od momentu rozruchu do stadium dojrzałości. Mogą
również ubiegać się o dotacje na utworzenie firmy ze środków unijnych.
Firmy o dłuższym stażu mają szeroki wachlarz źródeł finansowania rozwoju
przedsiębiorstwa. Ich dostępność jest uzależniona głównie od zdolności do spłaty
zobowiązań i skali działalności. Większym przedsiębiorstwom, o dużych obrotach,
łatwiej pozyskać zarówno środki na finansowanie inwestycji, jak i obrotowe. Mniejsze
przedsiębiorstwa lub zadłużone muszą być przygotowane na mniej korzystną ofertę
finansową środków zwrotnych, związaną z wyższym ryzykiem wierzyciela.
Jeżeli chodzi o środki bezzwrotne w formie dotacji skierowane są one głównie dla
firm rozwijających się, inwestujących w nowe technologie i tworzących nowe miejsca
pracy. Większą zdolność absorpcji mają firmy dynamiczne, zdolne do przebrnięcia
biurokratycznych i skomplikowanych wymogów i procedur. Dostępność środków
finansowych z jednej strony oraz skłonność do inwestowania z drugiej, uzależnione
są również od ogólnej kondycji gospodarki i sektora finansowego.
Większość małych i średnich firm finansuje swoją działalność ze środków własnych.
Jako główną przyczynę tego stanu rzeczy przedsiębiorcy wskazują: brak potrzeby
oraz obawę przed zaciągnięciem długu w warunkach spowolnienia gospodarczego,
z jednoczesną świadomością wolniejszego tempa rozwoju, niż byłby on teoretycznie
możliwy przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego. Problem często stanowi
również brak wkładu własnego i odpowiednich zabezpieczeń.
Możliwości kapitałowe instytucji finansowych są wystarczające, a wachlarz
instrumentów finansowania zwrotnego dosyć szeroki. Jednak przedsiębiorcy
wykorzystują niewiele z nich, przede wszystkim kredyt i leasing, które uznają za
najłatwiej dostępne. Prawie 1/3 korzystających z zewnętrznego finansowania
przedsiębiorców uzyskała dotację, pomimo negatywnej oceny ich dostępności.
33
Struktura źródeł finansowania przedsiębiorstw
W 2012 r. 40% firm finansowało swoje potrzeby wyłącznie z kapitału własnego (ryc.
18). Przyczyną był przedłużający się kryzys gospodarczy na świecie, spowolnienie
gospodarcze w Polsce i niechęć do podejmowania w tej sytuacji nowych zobowiązań
finansowych. Sytuacja taka wg NBP utrzymywać się będzie do czasu, dopóki
postrzegane przez firmy ożywienie gospodarcze nie będzie na tyle trwałe, aby
skłonić je do zwiększenia aktywności inwestycyjnej w skali przekraczającej
posiadane środki własne. Przedsiębiorstwa nie są na razie skłonne do zaciągania
kredytów, ale chętnie odkładają pieniądze, by móc inwestować w przyszłości.
Ryc. 18. Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło: Raport „Finansowanie MŚP w Polsce w 2012 r.”, Agencja Rozwoju Inwestycji.
Jednocześnie do poziomu 20% wzrosła liczba firm, które w 2012 r. korzystały
wyłącznie z kapitału zewnętrznego, takiego jak kredyty, leasing, dotacje (ryc. 19). W
porównaniu z rokiem 2011 liczba tych firm podwoiła się. Udział firm, które
wykorzystują obie formy finansowania jednocześnie wynosił 40%, podczas gdy w
2011 r. było ich 60%. Widoczna jest więc coraz silniejsza polaryzacja rynku, który
wyraźnie dzieli się na firmy, które mimo kryzysu chcą się rozwijać i zaciągają kredyty
pod inwestycje oraz te, które nie podejmują ryzykowanych działań.
Według Ministerstwa Gospodarki (Raport Przedsiębiorczość w Polsce, marzec 2013)
na koniec 2011 r. zadłużenie ogółem w przedsiębiorstwach małych wynosiło 177 mld
zł (wzrost o 22% r/r), a w średnich 247 mld zł (wzrost o11% r/r). Z badań
przeprowadzonych na zlecenie ARI SA i opracowanego raportu wynika, że tych,
którzy wolą korzystać z własnych środków zniechęcają skomplikowane procedury
uzyskania kapitału zewnętrznego (53,3%), wysokie koszty pozyskania (43,75%) oraz
wymagane zabezpieczenia (38,54%). Jednocześnie przedsiębiorcy oczekują
korzystniejszych warunków finansowania (60,56%), przejrzystej i szybkiej procedury
podejmowania decyzji (57,82%), oferty dostosowanej do potrzeb firmy (52,11%).
Dwukrotnie w stosunku do 2011 r., do poziomu 38,5%, wzrosła liczba firm, które
zwracają uwagę na wiarygodność instytucji finansującej (Finansowanie… 2013).
Wprawdzie brak aktualnych danych, ale na uwagę w tym miejscu zasługują badania
przeprowadzone na zlecenie PARP w 2010 r. (Badanie rynku… 2010). Autorzy
odnieśli się do zależności pomiędzy miejscem funkcjonowania firmy, a faktycznym
korzystaniem z finansowania zwrotnego. Na podstawie wyników badań CAPI autorzy
34
stwierdzają, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane na obszarach
wiejskich zdecydowanie częściej korzystają z kredytu niż podmioty w małych
i dużych miastach. Zaledwie 2,6% respondentów, którzy nigdy nie ubiegali się o
kredyt stanowią przedsiębiorstwa z siedzibą na wsi, a odsetek MŚP działających na
wsi oraz w małych ośrodkach miejskich (do 20 tys. mieszkańców, a więc typowym
otoczeniu gminy miejsko-wiejskiej), które nie ubiegały się o kredyt/pożyczkę w
badanej próbie, wyniósł 8,9%. (Badanie rynku… 2010, s. 53) Obserwacja ta poddaje
również pod dyskusję spotykane w literaturze założenie, iż zapotrzebowanie na
kredyt bankowy i finansowanie zwrotne, jako takie jest skorelowane z poziomom
rozwoju i fizycznym dostępem do jednostek organizacyjnych podmiotów oferujących
finansowanie (np. oddziałów banków komercyjnych). Może to również świadczyć
o szczególnej pozycji banków spółdzielczych w małych ośrodkach miejskich i na
wsiach.
Ryc. 19. Rodzaj finansowania zewnętrznego wykorzystywanego przez firmy
Źródło: Raport „Finansowanie MŚP w Polsce w 2012 r.”, Agencja Rozwoju Inwestycji.
Mimo że większość firm deklarowała przeznaczenie pozyskanych funduszy
zewnętrznych na różnego rodzaju wydatki inwestycyjne, to 38,5% potrzebowało tych
środków na przywrócenie płynności finansowej (ryc. 20).
Ryc. 20. Przeznaczenia pozyskanych funduszy
Źródło: Raport „Finansowanie MŚP w Polsce w 2012 r.”, Agencja Rozwoju Inwestycji.
Kredyty bankowe
Najczęściej wybieranym źródłem kapitału zewnętrznego były kredyty bankowe.
Cykliczne badanie Ministerstwa Gospodarki przeprowadzone wśród firm z sektora
35
MŚP potwierdziło, że w pierwszej połowie 2013 r., podobnie jak w poprzednich latach
– największą popularnością cieszył się kredyt w rachunku bieżącym (Trendy… 2013);
co piąta firma korzystała z takiego kredytu, co dziesiąta z kredytu obrotowego, zaś z
kredytu inwestycyjnego – 5%. W pierwszej połowie 2013 r. 13% ankietowanych firm
starało się o kredyt inwestycyjny lub obrotowy. Wśród firm najmniejszych o kredyt
starała się co dziesiąta, wśród małych co czwarta, zaś w grupie średnich co piąta
firma. W trzech czwartych przypadków wniosek kredytowy został rozpatrzony
pozytywnie – udział ten był o kilkanaście procent wyższy niż w półroczu poprzednim.
Wskaźnik ten wzrósł wyraźnie dla wszystkich grup wielkościowych badanych
przedsiębiorstw w stosunku do drugiej połowy 2011 r. Oznacza to, że o kredyt
wystąpiły tylko firmy o najlepszym standingu, które spełniały restrykcyjne warunki
banków. Decyzje odmowy przyznania kredytu firmom z sektora MŚP wynikały
głównie z braku zdolności kredytowej (71%) lub braku zabezpieczeń (24%),
pozostałe przypadki były efektem braków w dokumentacji i innych powodów
(Przedsiębiorczość… 2013).
Powyższe tendencje można odnieść z dużym prawdopodobieństwem do
przedsiębiorstw i osób rozpoczynających działalność na wsi. Stosunkowo mocno
rozbudowana sieć banków spółdzielczych na obszarach wiejskich, obecność ich
placówek w małych miejscowościach i znajomość lokalnych uwarunkowań sprzyja
budowaniu bliskich relacji z klientem i dostosowaniu oferty do potrzeb lokalnych
przedsiębiorców. Nie zmienia to jednak faktu, że również banki spółdzielcze,
podejmując decyzję o udzieleniu kredytu, kierują się oceną ryzyka i wymagają
zabezpieczeń. Dlatego, pomimo łatwiejszej oceny wiarygodności klienta, osoby
rozpoczynające działalność na wsi napotykają na te samy formalne bariery w
uzyskaniu kredytu, jak startery w mieście, takie jak brak historii kredytowej i brak
zabezpieczeń. Najważniejszym elementem decyzji kredytowej jest jednak
rentowność przedsięwzięcia, która w przypadku przedsiębiorstw wiejskich, z uwagi
na ich w większości ograniczony lokalny charakter, jest dużo niższa niż
przedsiębiorstw działających w mieście. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorstw
działających w branży usług dla ludności, dla których rynek na wsi jest jeszcze
stosunkowo niewielki z powodu niskich dochodów mieszkańców wsi.
Leasing
Drugim chętnie wybieranym źródłem finansowania wśród MŚP był leasing. Zdaniem
77% respondentów z leasingu można skorzystać „bardzo łatwo” lub „raczej łatwo”
(MŚP… 2011). Ogólna wartość sfinansowanych leasingiem aktywów na koniec
2012 r. osiągnęła poziom 31,2 mld zł i była stabilna w porównaniu z poprzednim
rokiem. Oparcie spłat rat leasingowych na przewidywanych przyszłych dochodach
oraz duże znaczenie tzw. tarczy podatkowej powodują, że w okresie pogorszenia
koniunktury przedsiębiorcy wykazują dużą awersję do zawierania tego typu umów,
przewidując spadek przychodów i podatków do zapłaty. Natomiast spodziewając się
utrzymania lub wzrostu przyszłych przychodów są bardziej skłonni powiększać swoje
moce wytwórcze poprzez leasing.
Z raportu Europejskiego Funduszu Leasingowego MŚP pod lupą 2011, wynika że
przedsiębiorcy wybierają leasing przede wszystkim jako sposób zakupu pojazdów,
głównie osobowych, ale odnotowywany jest również dynamiczny wzrost pojazdów
ciężkich: do 3,5 tony oraz ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep/przyczep
i autobusów. Drugim segmentem leasingu, który w 2011 r. przeżywał szybki rozwój,
są maszyny i urządzenia. W kategorii maszyn i urządzeń zwrócić należy uwagę na
wyraźny przyrost leasingu sprzętu budowlanego. Podobnie jak w przypadku środków
36
transportu, świadczyło to o czasowej poprawie kondycji tej branży, m.in. z powodu
kontynuacji publicznych projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze
środków unijnych (MŚP… 2011).
Firmy leasingowe zwracają również szczególną uwagę na sektor rolniczy.
W pierwszym półroczu 2011 r. wartość umów na finansowanie maszyn rolniczych
przekroczyła 893 mln zł. To prawie 60% wartości całego leasingu dla rolników w
2010 r. Za kwotę 1,6 mld zł firmy leasingowe sfinansowały wówczas zakup ponad 11
tys. maszyn rolniczych, wśród których największym powodzeniem cieszyły się
ciągniki.
Z analiz Europejskiego Funduszu Leasingowego wynika, że za wzrostem
zainteresowania leasingiem wśród rolników stoją unijne dotacje, dzięki którym mogą
oni modernizować swój park maszynowy. Stąd rosnące zainteresowanie produktami
finansowymi umożliwiającymi ich wykorzystanie.
Przedsiębiorcy na wsi również coraz częściej wykorzystują to źródło finansowania
majątku trwałego, o ile, podobnie jak w przypadku kredytów, wykażą się zdolnością
do spłaty miesięcznych zobowiązań. Dlatego firmy leasingowe chętniej finansują
działalność przedsiębiorstw o ustabilizowanej pozycji na rynku, niż dopiero
rozpoczynających działalność.
Dotacje
Jak wynika z danych prezentowanych przez Ministerstwo Gospodarki,
przedsiębiorstwa to, obok jednostek samorządu terytorialnego, grupa beneficjentów o
największej wartości projektów realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia (Przedsiębiorczość… 2013). Według stanu na koniec 2012 r.
wartość dofinansowania (w zakresie wkładu UE) zakładana w umowach podpisanych
z polskimi przedsiębiorstwami od początku obecnej perspektywy finansowej wyniosła
74,6 mld zł, tj. 97% wartości stanu wszystkich kredytów inwestycyjnych udzielonych
przedsiębiorstwom przez działające w Polsce monetarne instytucje finansowe
(w 2011 – 69%, 2010 r. – 64%).
Do końca 2012 r. wartość wydatków uznanych za kwalifikowane, wykazanych w
ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność, przekroczyła 190 mld zł
(wzrost o ok. 69 mld zł w stosunku do 2011 r.), w tym blisko 135 mld zł stanowiły
wydatki odpowiadające dofinansowaniu ze środków UE (wzrost o ok. 48 mld zł). Na
koniec 2012 r. inwestycje o najwyższej łącznej wartości realizowały przedsiębiorstwa
(w tym MŚP) – szacowana wartość ich projektów to ok. 179 mld zł, co stanowi ponad
41% wartości wszystkich umów (ok. 30% jednostki samorządu terytorialnego, a 21%
organy władzy, administracji rządowej).
Biorąc pod uwagę wielkość wydatków zrealizowanych przez poszczególne grupy
beneficjentów, na koniec 2012 r. największe wydatki w zakresie środków UE
wykazały przedsiębiorstwa – 89,6 mld zł, (tj. 34,3% wszystkich wydatków
poniesionych przez beneficjentów) oraz JST – 72,9 mld zł (28%).
Projekty o najwyższej łącznej wartości wkładu UE realizowane były przez
przedsiębiorstwa w ramach PO Infrastruktura i Środowisko – 33,5 mld zł oraz PO
Innowacyjna Gospodarka – 18 mld zł (ryc. 21). Projekty przedsiębiorstw finansowane
w ramach 16 RPO opiewały na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE
wynoszącą 14 mld zł. Udział wszystkich przedsiębiorstw w wydatkowaniu unijnych
środków na koniec 2013 r. oceniany jest na poziomie 32% i 85 710 mln zł (Na
37
podstawie Informacji miesięcznej za grudzień 2013 r. opublikowanej przez MIiR pt.
Wykorzystanie środków UE w ramach NSS).
Ryc. 21. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa – liczba i wartość dofinansowania (wkład UE w
mld zł), wg programów operacyjnych, stan na 31.12.2012
Programem dedykowanym dla obszarów wiejskich jest Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) wdrażany w ramach II filaru Wspólnej Polityki
Rolnej w Polsce. Rozwojowi przedsiębiorczości, tworzeniu nowych firm i miejsc pracy
oraz podnoszeniu dochodowości gospodarstw dedykowane zostały przede
wszystkim dwa działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Oba działania finansowane były z osi III,
ale przedsięwzięcia, które wpisywały się w Lokalne Strategie Rozwoju i uzyskały
akceptację LGD miały szansę na realizację w ramach osi IV LEADER, która była
podejściem przekrojowym, umożliwiającym realizowanie i wdrażanie celów Osi III.
Służyła ona aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie
potencjału społecznego na wsi. W ramach Osi IV realizowane były trzy działania,
z których Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju wspierało rozwój przedsiębiorczości
na wsi.
Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wspierało różnicowanie
działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników,
domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej
z rolnictwem. Dotacja do 100 tys. zł refundowała wydatki inwestycyjne w wysokości
50% kosztów. Finansowane przedsięwzięcia należały do szeroko pojętej branży
usługowej, handlowej, przetwórstwa produktów rolnych i wytwarzania produktów
energetycznych z biomasy. Do końca stycznia 2014 r. w ramach Różnicowania w
kierunku działalności nierolniczej w ramach osi III zawarto umowy z 15 387
beneficjentami na łączną kwotę powyżej 1 360 mln zł, co stanowi ponad 94,76%
alokacji środków na to Działanie.
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw miało natomiast na celu wzrost
konkurencyjności
gospodarczej
obszarów
wiejskich,
poprzez
rozwój
przedsiębiorczości i rynku pracy, który spowoduje wzrost zatrudnienia na obszarach
wiejskich. O wsparcie mogli się starać beneficjenci, którzy nie podlegali przepisom o
ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie. Warunkiem było stworzenie
przynajmniej jednego nowego miejsca pracy. W zależności od liczby utworzonych
miejsc pracy dotacja mogła wynieść od 100 do 300 tys. zł. Pomoc była udzielana
z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw,
38
działających w zakresie, w jakim była udzielana pomoc w ramach Działania
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Szersze były natomiast kryteria
dostępu. Do końca stycznia 2014 r. w ramach działania Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw realizowanego z osi III zawarto umowy z ponad 12,5 tys.
beneficjentami na łączną kwotę prawie 2 330 mln zł, co stanowi 69,71% limitu
przeznaczonego na realizację działania.
Pomimo znaczącego wykorzystania środków pochodzących z dotacji ich dostępność
oceniana jest przez 66% przedsiębiorców, jako „raczej trudna” lub „bardzo trudna”
(MŚP… 2011). Skomplikowane procedury nie zniechęcają jednak przedsiębiorców,
co potwierdzają ich plany, z których wynika, że najchętniej skorzystaliby właśnie
z dotacji – 37,39% badanych (Finansowanie… 2013). Taki stan rzeczy może
wynikać z charakteru kapitału unijnego oraz sytuacji gospodarczej w kraju.
Podstawową zaletą dotacji jest jej bezzwrotny charakter, możliwość sfinansowania
znacznej części projektu, a nawet w przypadku projektów doradczych – całości
takiego projektu. Wystarczy spełnić określone wymagania i wywiązać się
z zaplanowanych założeń. Możemy wnioskować, że zwiększenie zainteresowania
dotacjami unijnymi wynika z coraz mniejszej skłonności przedsiębiorców do
podejmowania ryzyka, jakim jest spłata zaciągniętego kredytu.
Pożyczki
Fundusze Pożyczkowe udzielają pożyczek dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, które
napotykają trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego z powodu braku
wymaganych zabezpieczeń lub historii kredytowej. Fundusze pożyczkowe udzielają
pożyczek przeznaczonych na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem
działalności przedsiębiorstw, tj. cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjnoobrotowe.
Zgodnie z danymi uzyskanymi z 70 funduszy pożyczkowych w 2012 r. dysponowały
one kapitałem pożyczkowym o wartości 1 983 mln zł oraz udzieliły od początku
działalności ponad 82,4 tys. pożyczek. W porównaniu ze stanem na koniec 2011 r.
obserwuje się wzrost wartości wyposażenia kapitałowego. Na koniec 2012 r. nastąpił
wzrost średniego wyposażenia kapitałowego funduszy z poziomu 1 647 do 1 983 mln
zł, czyli o około 17%. W 2012 r. udzielono blisko 8,3 tys. pożyczek o średniej wartości
77,8 tys. zł. Wartość udzielonych pożyczek wzrosła w porównaniu z 2011 r. z 573,56
do 645,74 mln zł, czyli o blisko 12%.Wśród pożyczek udzielonych w 2012 r.
dominowały pożyczki udzielane przedsiębiorstwom zajmującym się handlem
(29,35%), przetwórstwem przemysłowym (15,35%) oraz tym, których działalność
zalicza się do kategorii pozostała działalność usługowa (32,54%); pożyczki
o wartości od 10 tys. zł do 30 tys. zł – stanowiły blisko 40% pożyczek.
Spośród ponad 70 Funduszy pożyczkowych dwa koncentrują się głównie na
przedsiębiorstwach wiejskich (FDPA i FWW), co nie oznacza, że pozostałe nie
udzielają wsparcia firmom wiejskim. Dotyczy to szczególnie małych i średnich
funduszy, których siedziby znajdują się w mniejszych miejscowościach.
Fundusze pożyczkowe z uwagi na swa misję, jaką jest wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości, posiadają ofertę zarówno dla firm rozwijających się, jak i nowo
tworzonych. W porównaniu do banków komercyjnych procedura uzyskania pożyczki
jest bardziej uproszczona, a ich oferta cenowa jest znacznie korzystniejsza, w
związku z dokapitalizowaniem funduszy ze środków publicznych i UE. Ma jednak tę
wadę, że beneficjenci korzystający z dotacji unijnych nie mogą skorzystać ze
39
środków większości funduszy, jako finansowania pomostowego, ponieważ stanowi to
podwójne finansowanie środkami UE. Wysokość pożyczek udzielanych przez
fundusze jest uzależniona od wielkości kapitału danego funduszu, ale z reguły nie
przekracza 500 tys. zł.
Fundusze pożyczkowe są również ograniczone co do rodzaju podmiotów, które
finansują: pożyczki mogą być udzielane wyłącznie podmiotom prowadzącym
zarejestrowaną pozarolniczą działalność gospodarczą. W związku z tym wykluczeniu
podlegają działalności prowadzone przez rolników w formie sprzedaży bezpośredniej
lub marginalnej, lokalnej i ograniczonej, a także działalność agroturystyczna do 5
pokoi. W porównaniu z bankami, które w takiej sytuacji proponują kredyty
konsumpcyjne dla osoby fizycznej, fundusze pożyczkowe nie mają żadnej oferty
w tym zakresie.
Fundusze PE
Warto też zauważyć, że firmy rozważają pozyskanie inwestora zewnętrznego, który
również nie będzie wymagał od nich zwrotu wniesionego kapitału. W ubiegłym roku
blisko 2% badanych przedsiębiorców skorzystało z takiej możliwości. Przewiduje się,
że ta liczba zwiększy się w 2013 r. do 3,48% (Finansowanie… 2013).
Inwestycje prywatne poprzez fundusze PE/VC są sposobem na ulokowanie kapitału
w sposób przynoszący zwroty większe niż z papierów skarbowych bądź lokaty
bankowej. Możliwe jest to poprzez bezpośrednie zaangażowanie funduszu, wraz z
jego najlepszą wiedzą, rozpoznaniem rynku i innymi zasobami – w funkcjonowanie
i rozwijanie finansowanej firmy czy przedsięwzięcia. Zwrot z kapitału następuje nie
tylko poprzez transfer zwiększających się zysków, ale również poprzez wzrost
wartości samej firmy.
Analiza najbardziej popularnych branżowych kierunków inwestycji PE/VC wskazuje,
że w 2012 r. ponad połowa inwestycji została skierowana do branży
biotechnologicznej (26,5%) i konsumpcyjnej (24%). Rośnie również znaczenie usług
finansowych, które stanowiły 18%. Struktura inwestycji z punktu widzenia fazy
rozwoju pozostała prawie niezmieniona w stosunku do poprzednich lat. Ponownie
większość środków przeznaczono na spółki dojrzałe (ok. 63%, tj. 344 mln euro), a ok.
30% na spółki dynamicznego wzrostu (157 mln euro).
Zarówno struktura finansowanych dotąd przedsięwzięć, jak i stopień ich dojrzałości
nie wskazuje na to, aby fundusze PE miały w znaczący sposób wpłynąć na rozwój
przedsiębiorczości na wsi.
40
Podsumowanie
Małe i średnie firmy finansują swoją działalność przede wszystkim ze środków własnych.
Jako główną przyczynę tego stanu rzeczy przedsiębiorcy wskazują: brak takiej potrzeby
oraz obawę przed zaciągnięciem długu w warunkach spowolnienia gospodarczego,
z jednoczesną świadomością wolniejszego tempa rozwoju. Problem stanowi również brak
wkładu własnego i odpowiednich zabezpieczeń.
Możliwości kapitałowe instytucji finansowych są wystarczające, a wachlarz instrumentów
finansowania zwrotnego dosyć szeroki. Jednak przedsiębiorcy wykorzystują niewiele z nich,
przede wszystkim kredyt i leasing, które uznają za najłatwiej dostępne. Prawie 1/3
korzystających z zewnętrznego finansowania przedsiębiorców uzyskała dotację, pomimo
negatywnej oceny ich dostępności. Zarówno komercyjne instytucje finansowe, jak i agencje
przyznające dotacje chętniej udzielają wsparcia firmom istniejącym niż nowo utworzonym,
odcinając się tym samym od ryzyka niepowodzenia nowych działalności.
Istotną kwestią jest niski poziom poinformowania przedsiębiorców o możliwościach
finansowania ich działalności. Aby to zmienić, konieczne jest zapoznanie przedsiębiorców
z rynkiem oraz odpowiednie ich przygotowanie do korzystania z oferty.
W ocenie instytucji finansujących, kluczowym problemem małych firm jest również słabe
przygotowanie wniosków o dofinansowanie (brak logicznej struktury i szczegółowego opisu,
charakterystyki ekonomicznej). Wynika to m.in. z niewiedzy przedsiębiorców i braku
umiejętności i świadomości planowania działalności, w tym strategii jej finansowania. W
ciągu ostatnich lat szereg instytucji otoczenia biznesu zajęło się podnoszeniem gotowości
inwestycyjnej, organizując konferencje, seminaria i szkolenia, które miały na celu
poinformowanie przedsiębiorców o nowych możliwościach. Podniesienie kompetencji
przedsiębiorców i nabycie przez nich nowych umiejętności nabiera szczególnego znaczenia
w nadchodzącej perspektywie, w której priorytetem będą innowacje.
1.5.4.
KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
Konkurowanie pomiędzy gospodarstwami stanowi jeden z najważniejszych
paradygmatów gospodarki rynkowej. Bez wolnej konkurencji pomiędzy
przedsiębiorstwami trudno by było oczekiwać rozwoju nowych technologii, wzrostu
efektywności produkcji czy wręcz rozwoju lokalnego i regionalnego. Dodatkowo rynek
konkurencyjny umożliwia najbardziej efektywną alokację zasobów, gdyż wytwarza
największą ilość dóbr przy danym poziomie możliwości produkcyjnych
przedsiębiorstw oraz przy określonym poziomie popytu zgłaszanego przez
konsumentów (Frączek 2009). Konkurencyjność odzwierciedla potencjał firmy –
zasoby, umiejętności i zdolności zapewniające przewagę nad innymi podmiotami
działającymi w tym samym sektorze. Konkurencyjność można zatem zdefiniować,
jako wielowymiarową cechę przedsiębiorstwa, zarówno wynikającą z jego
wewnętrznej charakterystyki, jak i związaną z umiejętnością adaptacji do zmian
zachodzących w otoczeniu (Walczak 2010).
Aktywność ekonomiczna ludności w zasadniczym stopniu wpływa na przekształcenia przestrzeni społeczno-gospodarczej obszarów i przyczynia się do
podnoszenia ich pozycji konkurencyjnej. Rozwój przedsiębiorczości powiązany jest
zarówno z korzystnymi warunkami dla prowadzenia prywatnej działalności oraz
wynika z zasobów wiedzy i umiejętności mieszkańców. Korzystna lokalizacja stanowi
zazwyczaj katalizator, umożliwiający wykorzystanie tkwiącego w społeczeństwie
potencjału i inicjatywy do działania (Janc 2009).
Właśnie kluczowe czynniki do prowadzenia działalności gospodarczej stanowią
element
rozwoju
przedsiębiorczości
oraz
skutecznej
konkurencyjności
41
przedsiębiorstw. Poziom rozwoju przedsiębiorczości oraz powiązana z tym
konkurencyjność firm w relacji z otoczeniem zależy od uwarunkowań:
przyrodniczych, instytucjonalnych, lokalizacyjnych, społecznych, ludzkich, etc.
(Wieloński 2004).
Analizując zagadnienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorczości wiejskiej,
należy uwzględnić czynnik wiedzy, dostępności informatycznej, inwestycji
rozwojowych i samej struktury przedsiębiorstw. Wiedza może być istotnym
czynnikiem wpływającym na przekształcenia i procesy zachodzące na lokalnych
rynkach pracy i kreowania postawy przedsiębiorczej. Jednakże największym
problemem uniemożliwiającym konwersję wiedzy w zasoby ekonomiczne na
obszarach wiejskich jest jej niedostatek. Wynika to zarówno z procesów tworzenia
wiedzy oraz migracji zdolnych, przedsiębiorczych i wykształconych osób
z tradycyjnych obszarów wiejskich do miast i ich stref podmiejskich.
Istotnym elementem konkurencyjności jest dostępność komunikacyjna, w tym przede
wszystkim dostępność informacyjna. Internet, wraz z pozostałymi technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi, niewątpliwie posiada istotny wpływ na możliwości
rozwojowe obszarów wiejskich. Badania ICT w woj. mazowieckim (Czapiewski i inni
2012) wykazały, że znaczna część obszarów wiejskich jest słabo nasycona usługami
dostępu do internetu i kształtuje to niekorzystny obraz wykorzystania tego medium do
promocji przedsiębiorstwa. Największy wpływ na poziom rozwoju i wykorzystania
internetu, poza jego dostępnością, mają czynniki społeczno-demograficzne, w tym
poziom wykształcenia, wiek oraz tzw. zasoby mentalne, społeczne i kulturowe (Janc,
Czapiewski 2013).
Największa liczba podmiotów prowadzących działalność na obszarach wiejskich to
firmy realizujące przedsięwzięcia w tradycyjnych dziedzinach: handlu hurtowym i
detalicznym oraz innych usługach drobnych, budownictwie oraz przetwórstwie
przemysłowym. W takiej strukturze trudno oczekiwać widocznych działań mających
na celu podnoszenie konkurencyjności. Ponadto istotnym ograniczeniem dla
prywatnych przedsiębiorstw wiejskich jest brak kapitału potrzebnego na inwestycje
rozwojowe, poprzez zastosowania nowych technologii i rozwiązań. W polskich
firmach wiejskich dominują własne środki finansowe, czyli oszczędności, rzadziej
pożyczki od rodziny i znajomych (Kożuch, 2002). Wiejskie przedsiębiorstwa borykają
się także z trudnościami związanymi ze zbytem swoich usług i produktów. MŚP na
wsi związane są najczęściej z lokalnym rynkiem, na którym siła nabywcza jest bardzo
niska. Trudności związane z popytem na oferowane towary i usługi są też wynikiem
znacznego rozproszenia rynku. Mamy więc do czynienia z kumulacją trendów, które
kształtują niekorzystne uwarunkowania konkurencyjności na wsi.
Na obszarach wiejskich dominują mikroprzedsiębiorstwa, z których około 20% działa
jedynie sezonowo; 70% bazuje na samozatrudnieniu; większość firm w sposób
skuteczny poszukuje ponadlokalnych rynków zbytu; znaczna część przedsiębiorstw
umiejscawia się na rynkach niszowych, gdzie jest co prawda ograniczony, ale w
miarę stabilny popyt i bardzo często brak konkurencji (Halamska, 2013).
Podsumowując, należy stwierdzić, iż generalnie przedsiębiorstwa zlokalizowane na
obszarach wiejskich cechuje niższy poziom konkurencyjności w porównaniu
z firmami mającymi siedziby w dużych ośrodkach miejskich. Wynika to zarówno ze
skali podejmowanej działalności, czynników lokalizacyjnych, wyposażenia
infrastrukturalnego, kompetencji i umiejętności właścicieli i pracowników oraz
rodzajów podejmowanych działań. Jednakże biorąc pod uwagę głównie zasięg
lokalny podejmowanych inicjatyw gospodarczych oraz specyficzne warunki
42
prowadzenia działalności na wsi (większy stopień kapitału społecznego, większa
homogeniczność zbiorowości lokalnych, większe znaczenie powiązań sąsiedzkich,
etc.) należy stwierdzić, że w związku z faktem, że poziom przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich jest coraz wyższy, wskaźnik przeżywalności firm cechuje
korzystne wartości, to poziom konkurencyjności przedsiębiorstw jest wystarczający
do funkcjonowania na poziomie dotychczasowego obszaru obsługi. Jak wprost
stwierdza raport PARP (2011) dla wielu mikroprzedsiębiorców wzrost bardzo często
wiąże się ze względną komplikacją formy działalności – potrzebą zmiany formy
prawnej, rozwoju systemów zarządzania, koniecznością delegowania uprawnień. W
związku z czym właściciele małych firm z obszarów wiejskich nie muszą być
zainteresowani rozwojem własnych działalności i nie czują się kompetentni do
przeprowadzenia takich zmian. Halamska (2013) stwierdza, że pozarolnicze
podmioty gospodarcze na obszarach wiejskich nie tyle charakteryzują się
konkurencyjnością rozumianą w kategoriach ściśle ekonomicznych, co cechuje je
„działanie na chłopski rozum” – większość prowadzi działalność w zakresie
niewymagającej dużych inwestycji na wstępie (usługi, handel), właściciele na
początku korzystają przede wszystkim z własnych środków, bardzo rzadko
przeprowadzają jakiekolwiek analizy finansowe swoich inicjatyw gospodarczych i
mają strategie rozwoju oraz relatywnie łatwo potrafią się dostosować do
zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i zapotrzebowania rynku,
dostosowując swoją podaż. Przywołując wskazane na wstępie zagadnienie
względności w ocenie konkurencyjności firm, należy wskazać, iż na poziomie
globalnym, krajowym czy regionalnym przedsiębiorstwa wiejskie nie są
konkurencyjne, jednakże w skali lokalnej, jeśli dane firmy funkcjonują i przynoszą
właścicielom zysk, to na pewno cechuje je taki poziom konkurencyjności, który
pozwala im działać w warunkach gospodarki wolnorynkowej. W jednakowym stopniu
ta konkluzja odnosi się do wszystkich sektorów i działów gospodarki.
Podsumowanie
Największa liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarach
wiejskich to firmy realizujące przedsięwzięcia w tradycyjnych dziedzinach: handlu hurtowym
i detalicznym oraz innych usługach drobnych, budownictwie oraz przetwórstwie
przemysłowym. W takiej strukturze trudno oczekiwać widocznych działań mających na celu
podnoszenie poziomu konkurencyjności.
Analizując zagadnienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorczości wiejskiej, należy
uwzględnić czynnik wiedzy, dostępności informatycznej, inwestycji rozwojowych i samej
struktury przedsiębiorstw oraz skali podejmowanej działalności. Należy stwierdzić, że
przedsiębiorstwa zlokalizowane na obszarach wiejskich cechuje niższy poziom
konkurencyjności w porównaniu z firmami mającymi siedziby w dużych ośrodkach miejskich.
1.5.5.
WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTW
W teorii zarządzania można wyróżnić wiele form współpracy przedsiębiorstw –
kooperacja umowna, kooperacja bezumowna, kooperacja przemysłowa, jointventure, alians strategiczny, networking, klaster przemysłowy, fuzja, przejęcie,
holding (Pierścionek 2012). Przytoczone terminy w większości przypadków odnoszą
się do form współpracy dużych przedsiębiorstw, działających na szeroką skalę.
Dotyczy to także przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich, które
posiadają jednakże ponadlokalny rynek zbytu. Mówiąc z kolei o przedsiębiorczości
wiejskiej nastawionej na obsługę zapotrzebowania rynku lokalnego, najczęściej
możemy mówić o kooperacji bezumownej.
43
Na stopień współpracy przedsiębiorstw wpływa zróżnicowana grupa czynników, przy
czym w przypadku obszarów wiejskich można wskazać na dwie podstawowe
zmienne. W pierwszej kolejności będzie to znaczenie lokalizacji i możliwej do
osiągnięcie gęstości kontaktów, a w drugiej będzie to kapitał społeczny.
Współcześnie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach
wiejskich dwie cechy – dystans względem ośrodków miejskich oraz niska gęstość
zaludnienia, generują istotne wyzwania. Jak zauważają E.J. Malecki i B.Moriset
(2008) odległość od miast oznacza trudniejszy dostęp do rynków, czynników
produkcji, kosztowne i czasochłonne podróże służbowe. Mniejsza gęstość
zaludnienia to rozproszenie lokalnych zasobów – głównie w tym przypadku istotnych
zasobów ludzkich (kapitału ludzkiego) – oraz rynków zbytu. Rozproszony charakter
produkcji i miejsc zamieszkania ludności powoduje ich peryferyzację w dostępie do
tradycyjnych źródeł wiedzy i rynków zbytu. Z perspektywy funkcjonowania podmiotów
wiejskich istotny jest wspomniany aspekt przestrzenny, również w kontekście tzw.
bliskości. Bliskość fizyczna pomiędzy aktorami lokalnej sceny ekonomicznej
i społecznej umożliwia – przyśpiesza dzielenie się informacjami i wiedzą (m.in.
Boschma, Lambooy 1999; Törnqvist 2004). To właśnie od bliskości w dużej mierze
zależy możliwość współpracy nie tylko w obrębie przedsiębiorców, ale także
przedsiębiorców z innymi podmiotami – strefą badawczo-rozwojową, samorządami,
organizacjami pozarządowymi, etc. W tym kontekście nie sposób nie wspomnieć o
aktualnym obecnie w rozważaniach gospodarczych tzw. modelu potrójnej helisy
(triple helix model), w którym podkreśla się, że efektywność rozwoju gospodarczego i
tworzenia nowej wiedzy (w kontekście innowacji) zależy od współpracy i wzajemnych
powiązań pomiędzy państwem, sektorem prywatnym oraz jednostkami naukowymi, w
tym uczelniami (Etzkowitz, Leydesdorff 2000). W polityce rozwoju regionalnego
koncepcja ta przyczyniła się do kreacji klastrów gospodarczych.
Istotnym czynnikiem rozwoju współpracy w obrębie przedsiębiorców z obszarów
wiejskich jest poziom kapitału społecznego. Kapitał społeczny jest cechą
zbiorowości, a jego źródła tkwią w kulturze i etosie zbiorowym grup społecznych.
Ważna w tym przypadku jest aktywność społeczna oraz gęstość sieci społecznych,
w które zaangażowani są ludzie, społeczne działania, członkostwo w organizacjach
pozarządowych. Istotne są więzi oparte na zaufaniu i wzajemności (OsieckaChojnacka, Kłos 2010). Właśnie aktywność społeczności lokalnych jest uważana
współcześnie za jeden z głównych czynników wspierających rozwój gospodarczy
(Kołodziejczyk 2003; Janc 2009) oraz przyczyniających się do kreacji więzi i zaufania
pomiędzy członkami tych grup społecznych (Kamiński 2008; Halamska 2008). Wiele
analiz wskazuje, że polska wieś w porównaniu z miastami jest miejscem o znacznie
niższym poziomie społeczeństwa obywatelskiego (Kamiński 2008). Wynika to z faktu,
iż na obszarach wiejskich istnieją różne przejawy samoorganizacji, które nie zawsze
weszły w fazę pełnej instytucjonalizacji. Grupy te często funkcjonują bardzo sprawnie
i nie potrzebują sformalizowanych ram do swojej działalności. Jednakże
współcześnie, aby móc pozyskać zewnętrzne środki na konkretne inicjatywy,
konieczne jest posiadanie odpowiednich umocowań prawnych. Łączy się to poniekąd
z koncepcją podziału kapitału społecznego na wiążący (bonding) i pomostowy
(bridging) (ryc. 22). Wiążący kapitał społeczny występuje wśród ludzi o podobnej
charakterystyce, wśród krewnych, przyjaciół, znajomych o podobnym statusie
społeczno-ekonomicznym. Z kolei kapitał społeczny pomostowy łączy ludzi
różniących się od siebie w sposób zasadniczy, powstaje powoli i ma mniejsze
oddziaływanie. Istotna różnica pomiędzy tymi dwoma formami polega na tym, że
44
grupy otwarte połączone kapitałem pomostowym są bardziej efektywne
w zdobywaniu informacji i skuteczniej wykorzystują zawiązaną współpracę w celu
wspólnego rozwoju, podczas gdy grupy zamknięte oparte w większym stopniu na
kapitale wiążącym cechują się większym zaufaniem względem swoich członków, ale
jednocześnie większym izolacjonizmem, który od pewnego momentu uniemożliwia
dalszy rozwój grupy (Kłoczko-Gajewska 2010).
Ryc. 22. Rodzaj kapitału społecznego i możliwości rozwoju.
Źródło: Kłoczko-Gajewska 2010.
W jaki zatem sposób te dwa podstawowe uwarunkowania kształtują możliwości
współpracy przedsiębiorców wiejskich? W zakresie pierwszego z nich należy
wskazać na przywoływane już niekorzystne cechy obszarów wiejskich – niska
gęstość zaludnienia, rozproszona sieć osadnicza, niski poziom nasycenia
podmiotami gospodarczymi. Czynniki te sprawiają, że nie mamy do czynienia z
„geograficznym skupiskiem” firm, przedsięwzięć, które umożliwiałyby współpracę.
Ponadto brakuje na obszarach wiejskich dużych instytucji naukowo-badawczych,
które generowałyby impulsy rozwojowe i skłaniałyby przedsiębiorców do współpracy
w szerszym zakresie. Dodatkowo niski poziom kooperacji wynika ze struktury
branżowej przedsiębiorstw funkcjonujących na wsi. Przede wszystkim są to
niewielkie podmioty realizujące działalność w tradycyjnych, mało zaawansowanych
dziedzinach: handlu hurtowym i detalicznym, drobnych usługach, budownictwie oraz
przetwórstwie przemysłowym. Współpracę w ramach różnych inicjatyw klastrowych
podejmują zazwyczaj firmy prowadzące działalność w zawansowanych badawczo
i technologicznie działach: przemysł precyzyjny, technologie informatyczne,
bioprodukcja – nie oznacza to, że na obszarach wiejskich nie ma klastrów, jednakże
nie stanowią one dominującej formy działalności gospodarczej oraz ze względu na
szereg przytoczonych powyżej czynników nie można opierać na tej koncepcji
strategii rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. W zakresie drugiego
z uwarunkowań – kapitału społecznego – należy podkreślić, iż dominuje zazwyczaj
drugi z jego typów, a mianowicie kapitał wiążący. Oznacza to, że oparcie współpracy
o bliską mentalnie grupę wynikające z kontaktów rodzinnych i sąsiedzkich umożliwia
łatwiejsze funkcjonowanie w ramach porozumień/umów nieformalnych, jednakże po
osiągnięciu pewnego poziomu rozwoju wynikającego z tej formy współpracy,
wytwarza jest pewna bariera uniemożliwiająca dalszy rozwój. Halamska (2013)
stwierdza wprost, że drobni przedsiębiorcy funkcjonujący na wsi to indywidualiści;
połowa z nich nie współpracuje z nikim, co czwarty współpracuje w sposób umowny
z innymi, z instytucjami naukowymi zaledwie 2,5%, a z organizacjami
reprezentującymi przedsiębiorców zaledwie 2%.
45
Odrębnej uwagi wymaga współpraca producentów rolnych. Jednym z głównych
problemów rolnictwa w Polsce jest zbyt duże rozdrobnienie gospodarstw, a przez to
mała skala produkcji ograniczająca efekty ekonomiczne. Pojedynczemu
gospodarstwu produkującemu niewielką ilość danego wyrobu, trudno uzyskać
zadowalającą opłacalność czy też znaleźć zbyt na swoje produkty. Stąd naturalnym
krokiem jest wspólne działanie jako grupa producentów rolnych, w celu zwiększenia
swoich dochodów i poprawy pozycji rynkowej swoich gospodarstw. Mogą one przyjąć
w zorganizowanej formie postać spółki, spółdzielni, stowarzyszenia lub zrzeszenia
(Kotala 2003). Takie podmioty zwiększają szansę na przetrwanie małych
gospodarstw, które przegrywają ze znacznie silniejszym otoczeniem handlowoprodukcyjnym. Za pierwsze kroki w ramach wspólnej formalnej działalności rolników
można uznać ruch spółdzielczy, sięgający na ziemiach polskich drugiej połowy
XIX w. Potem w okresie PRL-u ruch ten przybrał nieco inna formę, będąc jednym
z głównych haseł ówczesnych władz centralnych kraju. Po roku 1989 w wyniku zmian
politycznych rola spółdzielni uległa znaczącej zmianie. Brak zaufania do idei
spółdzielczości (kojarzonej z gospodarowaniem na rzecz państwa a nie własnych
korzyści) oraz brak dostatecznej wiedzy na temat funkcjonowania wolnego rynku
spowodowały, iż wielu rolników postanowiło działać na własną rękę. Jednakże w
kolejnych latach transformacji społeczno-gospodarczej w warunkach rosnącej
konkurencji oraz postępującej integracji gospodarczej coraz bardziej dostrzegana
była potrzeba współpracy gospodarczej producentów rolnych. Z tego względu władze
krajowe zaczęły podejmować działania na rzecz zmiany samego systemu
spółdzielczego, jak i innych form organizowania się rolników (Chlebicka i inni, 2008).
Najważniejszą zmianą było przyjęcie w 2000 r. ustawy o grupach producentów
rolnych i ich związkach. Była to wyraźna zachęta do tworzenia grup producentów
rolnych w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Także było to działanie podjęte
z myślą o przyszłych programach pomocowych, gdzie jednym z beneficjentów
powinny być takie organizacje, działające z powodzeniem w innych krajach Unii
Europejskiej.
Najważniejszym celem działania grup producentów rolnych jest pokonanie wielu
ograniczeń wynikających z małej skali produkcji. Wspólne działanie grupy
producentów przynosi wiele korzyści jej poszczególnym członkom. Najważniejszą
z nich jest podniesienie konkrecyjności w kilku aspektach. Obecnie na rynku
najwięksi odbiorcy produktów rolnych wolą współpracować z dużymi podmiotami,
które są w stanie zapewnić znaczną ilość produktów o odpowiedniej jakości.
Wspólne działanie producentów rolnych zatem jest wyjściem naprzeciw takim
oczekiwaniom. Dzięki współpracy mogą oni wspólne dostosowywać produkcję do
warunków rynkowych, ograniczyć liczbę pośredników, razem promować swoje
produkty. Mogą łatwiej uzyskać wymaganą jakość produktu, a także są w stanie
zapewnić odpowiednią skalę produkcji, jak i odpowiednią ciągłość dostaw (wspólne
przygotowanie odpowiednich partii produktów: magazynowanie, suszenie,
konfekcjonowanie, pakowanie i oznakowanie).
Od 2004 r. liczba zarejestrowanych w Polsce grup producentów systematycznie
rośnie, co można zauważyć na poniższej rycinie (ryc. 23). Jednocześnie jednak
wzrasta liczba grup wykreślanych z wykazu. Pod koniec 2012 roku na terenie Polski
funkcjonowało 988 grup, w których skupionych było 25 179 rolników. Na początku
2014 roku liczba grup producentów rolnych wzrosła do 1382.
46
Ryc. 23. Grupy producentów rolnych w latach 2001-2012.Źródło: opracowania własne na podstawie
danych MRiRW.
Podsumowanie
W przypadku obszarów wiejskich można wskazać dwa podstawowe uwarunkowania
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami: 1) lokalizację i możliwą do osiągnięcie gęstość
kontaktów oraz 2) kapitał społeczny. Uwzględniając te zmienne, można wskazać, że
formalny poziom współpracy przedsiębiorstw na obszarach wiejskich jest niski. Powiązane
jest to przede wszystkim z małą gęstością zaludnienia, rozproszonym osadnictwem,
brakiem obszarów współpracy, niskim stopniem innowacyjności prowadzonej działalności,
brakiem katalizatorów rozwoju w postaci zaplecza badawczego. Natomiast trudnym do
zbadania oraz interpretacji pozostaje nieformalny poziom kooperacji. Jednakże jak wynika
z koncepcji kapitału społecznego, nawet jeśli taka forma jest dobrze rozwinięta, to po
osiągnięciu pewnego poziomu, trudny jest dalszy rozwój i pokonanie zastanej bariery
progowej.
Odrębną formę współpracy na wsi tworzą gospodarstwa rolne zrzeszone w grupy
producentów rolnych. Poziom współpracy na wsi jest zdecydowanie niższy niż
w większości krajów UE i zróżnicowany przestrzennie. Najsilniejsze tradycje
spółdzielczości występują w Wielkopolsce, na Kujawach i na Opolszczyźnie.
1.6.
Przedsiębiorczość wiejska a polityka rozwoju obszarów wiejskich
Przedsiębiorczość wiejska jest jednym z tematów podejmowanych w dokumentach
poświęconych polityce rozwoju obszarów wiejskich. Szczegółowość i stopień
uwzględnienia przedsiębiorczości na wsi są zróżnicowane. W Strategii Rozwoju
Kraju na lata 2007-2015 wskazuje się zbyt słabą aktywność pozarolniczą,
konieczność modernizacji sektora żywnościowego i rozwoju infrastruktury
sprzyjającej powstawaniu nowych firm na wsi. W Średniookresowej Strategii Rozwoju
Kraju 2020 zwraca się uwagę na konieczność dywersyfikacji działalności
gospodarczej na wsi, czemu powinna służyć m.in. poprawa wykształcenia
mieszkańców wsi, stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
i wspieranie aktywności społecznej. W Długofalowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska
2030. Trzecia Fala Nowoczesności więcej uwagi poświęca się konkurencyjności
i innowacyjności, które w nadchodzących latach będą odgrywały kluczową rolę
rozwojową w dywersyfikującej się działalności gospodarczej na wsi.
47
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego zwraca uwagę na spadek liczby osób w wieku
produkcyjnym, co powoduje konieczność poszukiwania „rezerw” i nowych rozwiązań.
Proponuje się między innymi przeformułowanie polityki rynku pracy w postaci
tworzenia oferty dla osób, które są obecnie bierne zawodowo oraz zwiększania
opłacalności podejmowania zatrudnienia. Szczególną uwagę poświęca się
wspieraniu przedsiębiorczości młodej generacji. Dostrzega się przy tym rolę
uczelnianych instytucji wspierających studentów w wejściu i uczestnictwie na rynku
zatrudnienia, np. akademickich biur karier oraz akademickich inkubatorów
przedsiębiorczości. Natomiast Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego – Regiony
Miasta Obszary wiejskie wskazuje na bardziej konkretne działania odpowiadające
badanym obszarom problemowym; np. wspieranie sieci instytucji doradczych
i inkubatorów przedsiębiorczości lub poprawa współpracy przedsiębiorstw, której
efektem będzie podniesienie ich konkurencyjności i potencjału ekonomicznego.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020
podkreśla dużą rolę instytucji otoczenia biznesu i konieczność ich wspierania
i rozwoju. Stwierdza się też, że stymulowanie przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich oraz zwiększanie ich atrakcyjności inwestycyjnej jest sposobem na
różnicowanie form aktywności gospodarczej na wsi oraz tworzenie dodatkowych
źródeł dochodów.
Z kolei Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
podkreśla, że warunkiem rozwoju obszarów wiejskich jest rozwój wszelkich form
przedsiębiorczości prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy, a także
dywersyfikacji dochodów ludności wiejskiej. Zakreśla się też plan wsparcia
finansowego działalności gospodarczej na wsi, w tym podział kompetencji
decyzyjnych oraz strukturę instrumentów wsparcia.
Dokumenty poświęcone bezpośrednio obszarom wiejskim i rolnictwu (Strategia
Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 oraz
Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013)
identyfikują priorytety rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, wśród których są:
 rozwój instytucji otoczenia biznesu i tworzenie usług kompleksowych (doradcze,
informacyjne, finansowe, itd.),
 wspieranie mikro i małych przedsiębiorstw, jako najpowszechniej występujących
na terenach wiejskich,
 koncentracja uwagi na przedsiębiorstwach działających w sektorze rolnospożywczym,
 tworzenie instytucjonalnych, regulacyjnych i finansowych warunków do
zwiększenia inwestycji pozarolniczych na obszarach charakteryzujących się niską
konkurencyjnością rolnictwa,
 uproszczenie obsługi administracyjnej, regulacji prawnych i rozwiązań
finansowych,
 opracowanie narzędzi aktywizujących mieszkańców obszarów wiejskich
i zachęcających do tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości,
 wspieranie innowacyjnych rozwiązań, poprzez bezpośrednie i pośrednie wsparcie
finansowe projektów o charakterze innowacyjnym,
 wspieranie współpracy sektora badań i rozwoju z sektorem produkcyjnym
i przetwórstwa oraz promocja i upowszechnianie wiedzy w zakresie rozwiązań
innowacyjnych,
48
 wspieranie współpracy przedsiębiorstw
produkcyjnych,
 poprawa konkurencyjności.
wiejskich
i
tworzenie
klastrów
Przedsiębiorczość na wsi ma także swoje miejsce w polityce Unii Europejskiej.
Szczególną uwagę kieruje się na obszary słabiej rozwinięte, które nie dysponują
odpowiednim potencjałem społecznym i ekonomicznym, aby mogły nadążać
z rozwojem za regionami rdzeniowymi. Wspólnota wspiera mikro i małe
przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenach wiejskich, które ze względu na
ograniczone możliwości działalności i niski poziom wyposażenia kapitałowego są
najbardziej narażone na zmiany koniunktury w gospodarce. Uznaje się, że wpisują
się one najlepiej we współczesne trendy sieciowej współpracy i elastyczności w
dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych.
Do przedsiębiorczości wiejskiej odnoszą się przede wszystkim takie priorytety jak:
Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego oraz Poprawa jakości życia na
obszarach wiejskich i promowania różnicowania gospodarki wiejskiej. Najistotniejszą
rolę w rozwoju małej przedsiębiorczości na wsi odgrywa Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego zadaniem ma być miedzy innymi
wspieranie różnorodności działalności gospodarczej. Bezpośrednie wsparcie
różnorodności działalności gospodarczej na wsi w ramach WPR realizuje PROW na
lata 2007-2013. Istnieje też szereg działań finansowych w ramach innych funduszy,
które w sposób bezpośredni lub pośredni subsydiują działalność przedsiębiorstw na
wsi.
Podsumowanie
Wszystkie dokumenty strategiczne uwzględniają w swoich zapisach zagadnienie rozwoju
przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorstw na terenach wiejskich. Jednakże szczegółowość
i stopień uwzględnienia w dokumentach specyfiki obszarów wiejskich są wyraźnie
zróżnicowane. Najbardziej szczegółowe zapisy zawierają dokumenty poświęcone
bezpośrednio obszarom wiejskim i rolnictwu (Strategia zrównoważonego rozwoju wsi,
rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 oraz Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013). Identyfikują one kilka podstawowych priorytetów rozwoju
przedsiębiorczości wiejskiej.
1.7.
Przedsiębiorczość wiejska w perspektywie finansowej 2014-2020
Pierwszym z celów rozwojowych dla Polski na lata 2014-2020 w ramach Polityki
Spójności jest obszar Konkurencyjna gospodarka, w którym wspierany będzie rozwój
przedsiębiorczości w skali kraju, a drugim obszar Spójność społeczna i terytorialna,
w ramach którego prowadzone będą działania zmierzające do równoważenia rozwoju
biegunów wzrostu i obszarów wiejskich. Wśród 11 szczegółowych celów
tematycznych wskazanych przez Komisję Europejską we Wspólnych Ramach
Strategicznych, każdy w pewien sposób wpływa na poprawę warunków rozwój
przedsiębiorczości na wsi, a jeden z nich bezpośrednio dotyczy rozwoju
przedsiębiorstw. Realizacja celu Badania naukowe, rozwój technologiczny
i innowacje może doprowadzić do przeorientowania sektora nauki na większą
komercjalizację badań, a przedsiębiorcom umożliwić korzystanie z osiągnięć
naukowych, co w konsekwencji podwyższy poziom innowacyjności. Realizacja celu
Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych będzie sprzyjała prowadzeniu działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich, gdyż przyczyni się do zniwelowania bariery fizycznego dystansu
od korzyści aglomeracji. Realizacja celu Podnoszenie konkurencyjności mikro,
49
małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa
i akwakultury polega na wsparciu rozwoju przedsiębiorczości, a w szczególności
przedsiębiorczości wiejskiej, w najbardziej bezpośredni sposób. Realizacja celu
Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach polega
m.in. na modernizacji przedsiębiorstw i wprowadzaniu nowoczesnych technologii
produkcji. Realizacja celu Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobieganiu
ryzyku i zarządzania ryzykiem, podobnie jak realizacja celu poprzedniego, będzie
prowadzić do modernizacji przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora rolnego.
Realizacja celu Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności
wykorzystania zasobów dotyczy nie tylko ograniczenia szkód wyrządzanych przez
ciężki przemysł, ale także ochrony walorów dla rozwoju turystyki wiejskiej.
Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości
w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych jest pożądane z punktu
widzenia rozszerzenia korzyści aglomeracji na obszary wiejskie dzięki poprawie
dostępności czasowej z tych obszarów do funkcji wyższego rzędu. Wspieranie
zatrudnienia i mobilności pracowników może przyczynić się do przełamywania
bariery braku wykwalifikowanej kadry pracowniczej dla innowacyjnych inicjatyw
podejmowanych na obszarach wiejskich. Wspierania włączenia społecznego i walka
z ubóstwem może natomiast pośrednio przyczynić się do ogólnego zwiększenia
zasobów kapitału ludzkiego na wsi, jak również do znacznego wzrostu popytu na
lokalnych rynkach. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe
życie jest kolejnym celem, którego realizacja może stworzyć warunki do
podejmowania nowatorskich i wiedzochłonnych przedsięwzięć na obszarach
wiejskich dzięki wykorzystaniu miejscowej wykwalifikowanej kadry. Natomiast
wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej w
sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy funkcjonowania otoczenia
instytucjonalnego przedsiębiorczości na wsi.
W ramach polityki spójności Polska otrzyma w latach 2014-2020 82,5 mld euro.
Środki te będą zainwestowane w rozwój przedsiębiorczości wiejskiej bezpośrednio,
gdy beneficjentem będzie przedsiębiorca, lub pośrednio, w poprawę uwarunkowań
dla rozwoju przedsiębiorczości na wsi. Na wsparcie rozwoju mogą liczyć przede
wszystkim: sfera badań naukowych i ich komercjalizacji, sieć kluczowych połączeń
drogowych kraju, rozwiązania transportowe przyjazne dla środowiska, jak transport
szynowy i transport publiczny, sfera upowszechnienia komunikacji cyfrowej czy sfera
aktywizacji zawodowej. Szeroko rozumiane wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
będzie miało więc miejsce w ramach szeregu programów operacyjnych, sześciu
krajowych i 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (budżet 27 514 mln euro) ma na
celu wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej
środowisku, sprzyjającej zachowaniu dziedzictwa kulturowego, spójności społecznej
i terytorialnej oraz bardziej konkurencyjnej. Poszanowanie walorów przyrodniczokulturowych, dziedzictwa krajobrazowego sprzyja zachowaniu niektórych przewag
konkurencyjnych przedsiębiorstw z obszarów wiejskich. Dotyczy to nie tylko
atrakcyjności turystycznej tych obszarów, ale także np. potencjalnej implementacji w
polskich realiach ogólnoświatowego trendu wyprowadzania działalności badawczorozwojowej poza obszary aglomeracji, na obszary o ponadprzeciętnych walorach
przyrodniczo-krajobrazowych, ale dobrze skomunikowane z ośrodkami miejskimi.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (budżet 8 614 mln euro) będzie miał na
celu znaczące pobudzenie innowacyjności gospodarki, zwiększenie nakładów
50
prywatnych na B+R, wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności
i działalności badawczo-rozwojowej, podniesienie jakości i interdyscyplinarności
badań naukowych. Największy potencjał w tym zakresie mają ośrodki miejskie,
jednak sieć powiązań i współpracy może obejmować także przedsiębiorców z
obszarów wiejskich. Korzystne byłoby więc stworzenie systemu zachęt dla
wiodących ośrodków badawczo-rozwojowych do nawiązywania współpracy z małymi
przedsiębiorstwami o peryferyjnej lokalizacji.
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (budżet 4 419 mln euro) ma na celu
wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawę
administracji publicznej. Program ten może zdecydowanie przyczynić się do wzrostu
zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników na obszarach wiejskich, zwłaszcza na
terenach oddalonych od ważniejszych ośrodków akademickich. Zatrudnienie takich
osób nie powinno być jednak celem samym w sobie, ale wykorzystanie ich
kwalifikacji powinno stanowić potencjał do uzyskania przez pracodawców przewagi
konkurencyjnej.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa (budżet 2 256 mln euro) ma na celu stworzenie
warunków do powszechnego wykorzystania technologii cyfrowych, zapewnienie
masowego dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz podniesienie kompetencji
cyfrowych różnych grup społecznych. Rozwój i upowszechnienie technologii
cyfrowych, wraz z podnoszeniem kompetencji szerokiego grona jej potencjalnych
użytkowników, stanowi ogromny potencjał w kwestii niwelowania bariery rozwojowej
w postaci lokalizacji przedsiębiorstw wiejskich z dala od korzyści aglomeracji.
Upowszechnienie technologii cyfrowych doprowadzi do zmniejszenia znaczenia
fizycznego dystansu.
Program Operacyjny Polska Wschodnia (budżet 2 117 mln euro) ma na celu
wzmacnianie pozycji rozwojowej i konkurencyjnej pięciu województw wschodnich,
wzmacnianie przewag konkurencyjnych wynikających z ponadregionalnych
specjalizacji, poprawa dostępności transportowej oraz wzmacnianie atrakcyjności
inwestycyjnej i konkurencyjności wybranych miast. Program ten wychodzi naprzeciw
konkretnym potrzebom wschodniej części kraju, która cechuje się z jednej strony
specyficznymi uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości, a z drugiej strony
stanowi część kraju o największej roli obszarów wiejskich w rozwoju regionalnym.
Środki alokowane w ramach tego programu będą zatem w dużej części
przeznaczone na poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorstw wiejskich
zlokalizowanych na terenach stosunkowo słabo rozwiniętych gospodarczo.
Celem Regionalnych Programów Operacyjnych jest natomiast zwiększenie
konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez
wykorzystanie potencjałów regionalnych i skoncentrowane niwelowanie barier
rozwojowych. Nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie
przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii
informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz
transportu. RPO będą zatem łączyły cele wszystkich programów krajowych, a więc
mogą one przyczyniać się do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw
wiejskich w bardzo zróżnicowany sposób. Istotne jest jednak w tym przypadku
skoncentrowanie się na konkretnych specyficznych potencjałach i barierach
rozwojowych
danego
regionu
oraz
komplementarność
przedsięwzięć
podejmowanych w jego obrębie.
51
Ponadto na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich duży potencjalny
wpływ mają dwa programy realizowane w ramach budżetu Europejskiego Funduszu
Rolnego i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (budżet 13 513 mln euro) ma na celu
poprawę konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami
naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny
obszarów wiejskich. Z jednej strony działania w ramach PROW mogą przyczynić się
do rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej opartej na miejscowych zasobach
i produktach rolnych, a z drugiej będą sprzyjały zachowaniu walorów krajobrazowych
obszarów wiejskich, które mogą być wykorzystywane, jako poważna przewaga
konkurencyjna w wielu branżach działalności.
Program Operacyjny Rybactwo i Morze (budżet EFMiR ok. 6 500 mln euro) ma za
zadanie podnoszenie konkurencyjności sektora rybołówstwa i akwakultury, ochronę
środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów oraz
wsparcie w zakresie wdrażania unijnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania.
Na obszarach wiejskich o znaczącym udziale sektora rybołówstwa program ten może
znacząco przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw bazujących na miejscowych
zasobach.
52
2. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA
WSI
2.1.
2.1.1.
Trendy i procesy kształtujące obszary wiejskie i przedsiębiorczość
na wsi – zagadnienia ogólne
TRENDY ZEWNĘTRZNE (MEGATRENDY) NA OBSZARACH WIEJSKICH
Rozwój obszarów wiejskich w coraz większym stopniu zależy od trendów
ogólnoświatowych. Przykładem jest rosnąca zależność rozwoju polskiej wsi od
decyzji politycznych i ekonomicznych podejmowanych w Brukseli. Według raportu
Polska 2050 (2011) trendy globalne będą miały decydujący wpływ na przyszły rozwój
Polski. Wśród nich można wymienić: powstawanie korporacji międzynarodowych
o silnych wpływach ekonomicznych i politycznych powodujące oligopolizację
gospodarki światowej, rewolucje polityczno-kulturowe, rozwój spekulacyjnych rynków
finansowych, rozchwianie gospodarki i kryzysy, presja na środowisko naturalne,
deficyt surowców naturalnych, polaryzacja dochodów społeczeństw i rosnące
bezrobocie,
nierównomierny
przestrzennie
rozwój
ludnościowy
świata,
komercjalizację wiedzy i upowszechnianie pseudowiedzy, zagrożenia związane
z rewolucją biotechniczną.
Jednym z podstawowych trendów zewnętrznych kształtującym obraz współczesnej
wsi jest globalizacja, która ma wymiar gospodarczy, polityczny i społeczno-kulturowy.
Coraz powszechniej uważa się, że globalizacja i wynikająca z niej konieczność
wzrostu konkurencyjności wymusza koncentrację uwagi na sektorach gospodarki
i regionach najlepiej rozwiniętych. Prawdopodobnie pogłębi to dywersyfikację
ekonomiczną w ujęciu sektorowym i przestrzennym. Efektem globalnych procesów
ekonomicznych może być kształtowanie się dwóch kategorii obszarów wiejskich w
naszym kraju. Jedną z nich będą obszary położone w sąsiedztwie dużych metropolii,
które wykorzystają procesy rozwojowe. Drugą grupę utworzą obszary
„marginalizowane”. Już dziś w przyjętej niedawno koncepcji przestrzennego rozwoju
kraju wyodrębnia się obszary wiejskie uczestniczące w rozwoju oraz obszary wiejskie
nieuczestniczące w rozwoju. Te drugie położone są na ogół peryferyjnie wobec
największych ośrodków miejskich.
Według długoterminowych przewidywań w gospodarce światowej wzrośnie
znaczenie krajów, które do niedawna określano mianem trzeciego świata.
W kontekście rozwoju obszarów wiejskich, w tym przede wszystkim gospodarki
rolnej, coraz większą rolę odgrywać będą zagraniczne rynki produkcji żywności.
Tanie produkty żywnościowe z Argentyny, Brazylii lub niektórych krajów azjatyckich
mogą skutecznie konkurować z rodzimą produkcją i redukować zyski sektora rolnospożywczego. Wzrośnie zatem rola przetwórstwa żywności głównie w zakresie
produktów lokalnych i ich walorów konsumpcyjnych.
Sprzeciwem wobec globalizacji i wynikających z niej procesów powielania,
dezintegracji, deterytorializacji i unifikacji jest lokalizm, który charakteryzuje zasada
„myśl globalnie, działaj lokalnie”. W krajach Unii Europejskiej kształtuje się nowy
paradygmat polityki rozwoju regionalnego, który w większym niż dotychczas stopniu
uwzględnia lokalną specyfikę. W polityce tej wskazuje się na: endogeniczny
potencjał, dywersyfikację podejścia do różnych typów terytoriów, decentralizację
decyzji oraz funkcjonalne podejście do terytoriów. Ma temu towarzyszyć wzrost
konkurencyjności i spójności terytorialnej. Idea lokalizmu ma już praktyczny wymiar
53
na obszarach wiejskich w naszym kraju; rośnie bowiem świadomość mieszkańców
wsi o samostanowieniu, zwiększa się liczba organizacji społecznych, upowszechniają
się produkty lokalne i regionalne, wzrasta dbałość o lokalną kulturę z zachowaniem
jej dóbr materialnych, itp.
Zmiany w środowisku naturalnym wywołane działalnością człowieka są dziś
najważniejszym tematem dyskusji wśród naukowców i praktyków. Chodzi tu głównie
o konsekwencje związane z pozyskiwaniem surowców naturalnych i ich
przetwarzaniem oraz z produkcją żywności. Wydobycie surowców naturalnych
zmienia bezpowrotnie krajobraz, kurczy zasoby Ziemi i może być przyczyną katastrof
ekologicznych. Należy też uwzględnić fakt, iż kurczące się zasoby generują liczne
konflikty społeczne i polityczne. Z kolei z szeroko rozumianym przetwarzaniem
surowców wiąże się zanieczyszczanie środowiska przyrodniczego, w tym emisja do
atmosfery nadmiernej ilości gazów cieplarnianych.
Przekształcenia środowiska przyrodniczego ogniskują się przede wszystkim wokół
zmian klimatycznych i ich skutków. Zjawiska pogodowe i klimatyczne dotykają
wszystkich przejawów życia i działalności człowieka, w tym oddziałują na
bezpieczeństwo żywnościowe świata. Zmiany klimatu będą miały bardzo istotny
wpływ na polską wieś. Przy założeniu powolnego wzrostu temperatury na Ziemi
należy oczekiwać w naszych szerokościach geograficznych przede wszystkim
wydłużenia się okresu wegetacji roślin. Skutkiem tego będzie wzrost potencjału w
produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz dywersyfikacja upraw roślinnych, ale
jednocześnie wzrośnie zagrożenie suszami i powodziami.
Bardzo istotnym trendem globalnym jest dywersyfikacja źródeł energii.
Energooszczędne technologie są coraz powszechniejsze, ale nie zmniejszyły popytu
na energię; np. produkcja energii elektrycznej rośnie szybciej niż produkcja całego
przemysłu. W krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, prowadzone są już od
dawna działania zmierzające do dywersyfikacji źródeł energii polegające przede
wszystkim na wspieraniu inwestycji w zakresie energii odnawialnej. W ramach
programu Infrastruktura i Środowisko realizowane było działanie Bezpieczeństwo
energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, w którym jednym z celów jest
rozwój przemysłu produkującego urządzenia służące do produkcji paliw i energii ze
źródeł odnawialnych. Wspiera się też budowę elektrowni wiatrowych oraz
indywidualnych inwestorów zakładających w swoich gospodarstwach panele
słoneczne.
Wieś będzie głównym miejscem produkcji energii odnawialnej i podstawowym jej
odbiorcą. Farmy wiatrowe lub spalarnie biomasy będą miały głównie lokalne
znaczenie, zaopatrując w różne rodzaje energii osiedla wiejskie i małe centra gminne
lub pojedyncze gospodarstwa domowe. Można też oczekiwać, że „czysta
energetyka” zmieni strukturę funkcjonalną niektórych terenów wiejskich, wygeneruje
nowe miejsca pracy na wsi oraz zwiększy aktywność działających tam
przedsiębiorców.
Wzrost poziomu wiedzy i innowacyjność są dziś podstawowymi czynnikami rozwoju
gospodarczego. Społeczeństwa dobrze wykształcone, inwestujące w badania
naukowe i tworzenie nowych rozwiązań technologicznych bogacą się najszybciej.
Już w połowie XX wieku w krajach wysoko rozwiniętych ekonomicznie rozpoczął się
proces przekształceń w strukturze przemysłu i stopniowego spadku jego roli
w gospodarce na rzecz sektora usług. W działalności przemysłowej zwrócono
większą uwagę na zastosowanie innowacji i wykorzystanie badań naukowych.
54
Wprowadzono zaawansowane i oszczędne technologie, co zmniejszyło
zapotrzebowanie na energię i surowce. Zjawiskom tym towarzyszył wzrost
wydajności pracy oraz odchodzenie od gałęzi kapitałochłonnych i surowcowych
w kierunku jakościowych i wymagających dużego wkładu intelektualnego.
Wzrost kapitału intelektualnego będzie wiodącym trendem w nadchodzących
dekadach. Złoży się na to poprawa systemu edukacyjnego, wzrost liczby
studiujących oraz rozwój instytucji nauki i kultury. Podstawowym medium dystrybucji
wiedzy i informacji będzie internet, który może ewoluować w kierunku nowych form
technologicznych zacierających różnice pomiędzy wirtualną i realną rzeczywistością.
Wzrost poziomu wiedzy i innowacyjności będzie prawdopodobnie najważniejszym
trendem kształtującym przyszły obraz wsi w Polsce. Można oczekiwać rozwoju
pozarolniczych form działalności na wsi wykorzystujących wiedzę i nowoczesne
technologie; chociażby związanych z produkcją energii odnawialnej lub leśnictwem.
Na terenach wiejskich o korzystnych walorach lokalizacyjnych i przyrodniczych
pojawią się także parki technologiczne, które zmienią zdecydowanie strukturę
zawodową mieszkańców wsi.
2.1.2.
TRENDY WEWNĘTRZNE NA OBSZARACH WIEJSKICH
Transformacja społeczno-ekonomiczna oraz wejście Polski do struktur europejskich
spowodowały wzrost dynamiki zmian społecznych, gospodarczych i przyrodniczych
na terenach wiejskich. Miały one różny charakter i różnie można oceniać ich wpływ
na rozwój obszarów wiejskich i wiejskiej przedsiębiorczości. Na przykład wśród
współczesnych trendów społecznych najkorzystniejszym zjawiskiem był wzrost
aktywności społecznej mieszkańców wsi i wzrost ogólnego poziomu ich
wykształcenia. Ma to bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorczości na wsi
i różnicowanie jej struktury.
Z kolei zmiany demograficzne (można je również traktować, jako trend globalny)
miały na ogół niekorzystny kierunek, bo cechował je spadek dzietności kobiet
i starzenie się społeczeństwa wiejskiego. W krajach bogatszych zmiany
demograficzne dotyczą bardziej struktury niż liczby ludności. Cała Europa starzeje
się w szybkim tempie; w 1990 r. 13,9% ludności miało więcej niż 65 lat, zaś w 2020 r.
wartość ta ma wzrosnąć do około 24%. Efektem starzenia się społeczeństwa będzie
spadek konsumpcji i wzrost zapotrzebowania na usługi społeczne i medyczne.
Stworzy to określone problemy ekonomiczne, związane z koniecznością wzrostu
poziomu finansowania systemu opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej.
Konsekwencje zjawisk ludnościowych na wsi są już bądź będą widoczne
w najbliższej przyszłości. Niektóre tereny wiejskie podlegają silnemu ubytkowi
ludności. Narastają tam również problemy socjalne związane ze wzrostem potrzeb w
zakresie opieki społecznej, a równocześnie narastającym ubóstwem starszej
ludności. Rozwiązywanie problemów społecznych będzie w najbliższych latach
jednym z kluczowych zadań polityki państwa wobec obszarów wiejskich.
55
Tabela 2. Trendy społeczno-demograficzne i ich cechy na obszarach wiejskich
Trendy
Cechy
Napływ ludności miejskiej na tereny wiejskie w sąsiedztwie aglomeracji
Dywersyfikacja
związany z rozwojem budownictwa mieszkaniowego i poprawą
przestrzenna liczby
dostępności komunikacyjnej.
mieszkańców wsi
Odpływ ludności wiejskiej do miast z terenów oddalonych od dużych
ośrodków miejskich.
Odchodzenie od modelu rodziny wielodzietnej i wielopokoleniowej oraz
Spadek dzietności
kształtowanie się nowych wzorców kulturowych. Narastanie konfliktów
kobiet
pomiędzy tradycyjnym i nowoczesnym rozumieniem roli społecznej
kobiety.
Młoda i aktywna ludność wiejska odpływa do dużych miast i za granicę,
czego rezultatem jest stagnacja gospodarcza obszarów silnego odpływu
Odpływ migracyjny
migracyjnego
i
kształtowanie
się
niekorzystnych
procesów
demograficznych.
Efektem jest spadek konsumpcji i wzrost zapotrzebowania na usługi
Starzenie się
społeczne i medyczne. Stworzy to określone problemy ekonomiczne,
społeczeństwa
związane z koniecznością wzrostu poziomu finansowania systemu opieki
zdrowotnej oraz opieki społecznej.
Powstanie szeregu organizacji i inicjatyw społecznych wspomagających
Wzrost aktywności
rozwój obszarów wiejskich. Zjawisko takie jest wynikiem demokratyzacji
społecznej
życia politycznego, poprawy poziomu wykształcenia mieszkańców wsi,
i świadomości
powszechnego dostępu do informacji oraz napływu środków
samorządowej
pomocowych wspierających działalność społeczną.
W okresie globalizacji nasilają się działania zmierzające do zachowania
Pielęgnacja lokalnej
lokalnej tradycji i kultury. Wieś polska jest miejscem kumulacji tego
tradycji i kultury
zjawiska.
Poprawa poziomu
Poprawa poziomu wykształcenia mieszkańców wsi jest trwałym trendem
wykształcenia
stymulującym rozwój aktywności społecznej i ekonomicznej.
Źródło: opracowanie własne
Bardzo istotnym zjawiskiem jest poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną,
co podnosi atrakcyjność inwestycyjną oraz poprawia poziom warunków życia.
Wzrasta rola technologii teleinformatycznych, przede wszystkim w zakresie
pozyskiwania informacji; w mniejszym stopniu w zakresie usług i handlu. Tempo
zmian w tym zakresie jest bardzo duże i można oczekiwać dalszego jego wzrostu.
W rolnictwie zmniejsza się stopniowo liczba gospodarstw rolnych i wzrasta ich
przeciętna powierzchnia. Równocześnie kształtuje się grupa nowoczesnych
gospodarstw towarowych, które z powodzeniem podejmują niełatwą konkurencję na
rynku żywnościowym.
Warto w tym miejscu wskazać na cechy zjawisk występujących w obrębie wiejskiej
przedsiębiorczości. Od 2000 r. liczba podmiotów gospodarczych w Polsce wzrosła z
3186,7 tys. do 3975,3 tys., czyli o 24,7%. Tempo zmian na obszarach wiejskich było
wyższe niż w miastach. Najmniej korzystna sytuacja jest w gminach wybitnie
rolniczych, w których wartość wskaźnika przedsiębiorczości jest najniższa, niska była
też dynamika zmian tego wskaźnika. Takie zjawisko powoduje pogłębianie się różnic
pod względem rozwoju przedsiębiorczości pomiędzy wielofunkcyjnymi obszarami
wiejskimi a terenami monofunkcyjnymi, zdominowanymi przez gospodarkę rolną.
Największa dynamika rozwoju przedsiębiorczości cechuje obszary położone
w sąsiedztwie dużych miast.
Wszystkie
typy
obszarów
wiejskich
charakteryzuje
wzrost
udziału
mikroprzedsiębiorstw, co jest potwierdzeniem wzrostu przedsiębiorczości
mieszkańców i potencjału ich samozatrudnienia. Można wykazać zależność
pomiędzy wysoką wartością wskaźnika przedsiębiorczości i wysokim nasyceniem
przestrzeni wiejskiej instytucjami otoczenia biznesu. Jest to empiryczna przesłanka
56
do stwierdzenia, iż na obszarach wiejskich występuje pewnego rodzaju sprzężenie
zwrotne polegające na wzajemnym wpływie otoczenia biznesu na rozwój
przedsiębiorczości i poziomu przedsiębiorczości na rozwój otoczenia biznesu.
Tabela 3. Trendy gospodarcze na obszarach wiejskich i ich cechy
Cechy
Wzrasta stopniowo znaczenie pozarolniczych funkcji w gospodarstwach
Wielofunkcyjny rozwój
rolnych związanych z przetwarzaniem produktów żywnościowych,
rolnictwa
usługami o charakterze lokalnym, turystyką i produkcją źródeł energii.
Rolnictwo pozostaje najważniejszą działalnością gospodarczą na
Wzrost pozarolniczej
obszarach wiejskich, ale coraz większego znaczenia nabierają inne
aktywności
funkcje ekonomiczne. Ich zróżnicowanie przestrzenne wynika na ogół
gospodarczej
z lokalnej specyfiki i położenia geograficznego.
Dzięki modernizacji istniejącej infrastruktury transportowej oraz budowie
Poprawa dostępności odcinków dróg szybkiego ruchu poprawia się dostępność komunikacyjna
komunikacyjnej
wsi. Rozszerzają się obszary dojazdu do pracy oraz wzmacniają się
powiązania funkcjonalne wsi z miastem.
Dzięki rozwojowi telefonii komórkowej oraz naziemnej sieci telefonicznej
Rozwój ICT
dostęp do internetu na wsi za ich pośrednictwem stał się powszechny.
ICT sprzyja rozwojowi „telepracy”, e-administracji e-usług.
Nieopłacalność produkcji rolnej, brak środków inwestycyjnych lub brak
Spadek liczby
następców są głównymi przyczynami redukcji liczby gospodarstw
gospodarstw rolnych
rolnych. Jest to korzystny proces sprzyjający powiększaniu powierzchni
gospodarstw pozostających na rynku i wzrostu ich konkurencyjności.
W strukturze użytkowania ziemi ubywa użytków rolnych, głównie tych
Zmiany użytkowania
o najsłabszej jakości. Są one zalesiane lub przejmowane pod inne
ziemi
funkcje gospodarcze. Równocześnie wzrasta lesistość kraju.
Wzrasta zróżnicowanie ekonomiczne gospodarstw rolnych. Z jednej
Dywersyfikacja
strony istnieją konkurencyjne i towarowe gospodarstwa zwiększające
ekonomiczna
swoją produkcję, z drugiej zaś strony istnieje jeszcze duża liczba
gospodarstw rolnych
gospodarstw charakteryzujących się niską towarowością lub produkcją
głównie na własne potrzeby.
Źródło: opracowanie własne
Trendy
Zjawiska przyrodnicze na terenach wiejskich ogniskują się wokół dwóch zagadnień:
poprawy jakości środowiska przyrodniczego i zmian klimatycznych. Dzięki
wprowadzeniu i egzekwowaniu norm chroniących przyrodę, objęciu znacznych
terenów różnymi formami ochrony i rozwojowi infrastruktury technicznej, walory
i jakość środowiska przyrodniczego wzrosły. Z kolei zmiany klimatyczne mogą
stymulować korzystne efekty produkcyjne, ale musi temu towarzyszyć odpowiednie
zabezpieczenie przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych.
Tabela 4. Trendy w zakresie zjawisk przyrodniczych na obszarach wiejskich i ich cechy
Trendy
Cechy
Poprawa jakości
Rośnie ekologiczna świadomość społeczna, zaostrzeniu ulegają normy
środowiska
dotyczące ochrony środowiska i wymagania w zakresie wyposażenia
przyrodniczego
infrastrukturalnego gospodarstw na wsi.
Uczestnictwo w tworzeniu europejskiej sieci ekologicznej NATURA oraz
presja na ochronę przyrody powodują wzrost powierzchni terenów
Wzrost powierzchni
chronionych. Stwarza to konflikty w zakresie rozwoju gospodarczego; np.
terenów chronionych
ograniczenia nowych inwestycji lub wprowadzania nowoczesnych metod
i technologii produkcji w rolnictwie.
Zakładane zmiany klimatyczne mogą przynieść wzrost potencjału
produkcyjnego, w związku z wydłużeniem się okresu wegetacyjnego
Globalne i regionalne
i dywersyfikację upraw. Należy jednak uwzględnić możliwość
zmiany klimatyczne
występowania częstszych zjawisk pogodowych o charakterze
ekstremalnym, które mogą niwelować potencjalne możliwości wzrostu
produkcji rolnej.
Źródło: opracowanie własne.
57
2.2.
2.2.1.
Uwarunkowania przedsiębiorczości wiejskiej w zakresie obszarów
problemowych – synteza wyników badań społecznych
OTOCZENIE BIZNESU
Wśród instytucji działających na rzecz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
nich najlepiej znane przez przedsiębiorców są ośrodki doradztwa rolniczego,
a następnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, lokalne centra
przedsiębiorczości, punkty konsultacyjno-doradcze, LDG/LGR i fundusze
pożyczkowe. Jednakże wiedza o instytucjach otoczenia biznesu nie oznacza
korzystania z ich usług. Poziom współpracy przedsiębiorców z terenów wiejskich
z instytucjami otoczenia biznesu należy ocenić, jako niski. Z wyjątkiem ODR-ów,
z których usług korzysta ponad połowa firm, ze wsparcia innych instytucji otoczenia
biznesu (poza ODR) korzysta przeciętnie, co 4-5 przedsiębiorca (ryc. 24). Z usług
ośrodków
doradztwa
rolniczego
korzystają
szczególnie
powszechnie
mikroprzedsiębiorcy, których firmy działają na rynku lokalnym.
Ryc. 24. Udział przedsiębiorców znających i korzystających z usług instytucji otoczenia biznesu wg
badania kwestionariuszowego. Źródło: opracowanie własne.
Niski poziom wykorzystania potencjału instytucji otoczenia biznesu przez
przedsiębiorców potwierdza ich raczej niechętne podejście do podnoszenia
58
kwalifikacji zawodowych w sposób zorganizowany, tj. uczestnicząc w szkoleniach
i innych formach dokształcania. Co ważne, ze szkoleń korzystają w większym stopniu
osoby planujące działalność gospodarczą, niż osoby w taką działalność już
zaangażowane. Należy zatem koncentrować większą uwagę na szkoleniach, które
pomogą przygotować kwalifikacje dla nowych przedsiębiorców, które wymagają
specyficznego sposobu i formy kształcenia.
Przedsiębiorcy dobrze wykształceni mają największą świadomość potrzeby
podnoszenia swoich kwalifikacji. Preferują jednak doszkalanie we własnym zakresie.
W zorganizowanych szkoleniach chętniej biorą udział przedsiębiorcy starsi.
Natomiast na własną rękę dokształcają się w większym stopniu przedsiębiorcy
młodsi, wykorzystując przy tym przede wszystkim Internet. Oprócz Internetu ważnym
źródłem informacji jest fachowa prasa i literatura, radio i telewizja oraz
współpracownicy w firmie. Natomiast z firm doradczo-informacyjnych korzysta
zaledwie co trzeci przedsiębiorca (dla porównania z internetu korzysta 80%
przedsiębiorców, z prasy i literatury oraz z wiedzy i doświadczenia
współpracowników ponad 65% przedsiębiorców).
Ryc. 25. Trudności we współpracy z otoczeniem instytucjonalnym identyfikowane przez
przedsiębiorców na wsi wg badania kwestionariuszowego. Źródło: opracowanie własne.
Przedsiębiorcy raczej niechętnie korzystają z usług finansowych. Blisko 60%
przedsiębiorców stwierdziło, że nie korzysta z oferowanych usług finansowych
59
i zaledwie 22% pytanych korzystało z doradztwa finansowego. Podstawową
przeszkodą jest brak kapitału własnego oraz obawy związane z możliwościami spłaty
kredytu, wysokie oprocentowanie i skomplikowane procedury związane
z uzyskaniem pomocy finansowej.
Wśród najważniejszych trudności, na jakie napotykają przedsiębiorcy we współpracy
z otoczeniem instytucjonalnym jest brak informacji o działalności instytucji i jej ofercie
(ryc. 25). Ważnym zadaniem w najbliższej perspektywie powinno być wzmocnienie
promocji instytucji otoczenia biznesu. Istotnym jest przy tym sposób bezpośredniego
dotarcia do przedsiębiorcy i przekonanie go o korzyściach wynikających ze
współpracy.
Wnioski
Przedsiębiorca działający na polskiej wsi wykorzystuje możliwości otoczenia
instytucjonalnego w niedostatecznym stopniu. Podstawową barierą utrudniającą
wykorzystanie wiedzy i doświadczenia instytucji otoczenia biznesu jest niedostateczna
informacja o nich i ich ofercie. Jedyną dobrze rozpoznawalną i wykorzystywaną organizacją
są Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
Większe przedsiębiorstwa, których zasięg terytorialny działalności jest szerszy
wykorzystują w większym stopniu instytucje o regionalnym i krajowym zasięgu (np. PARP,
RARP).
Szkoleniem są zainteresowani przede wszystkim przedsiębiorcy rozpoczynający swoja
działalność. Prawdopodobnie rodzaj szkolenia stymuluje ich do podjęcia odpowiedniego
rodzaju działalności. W związku z tym istnieje możliwość kreowania tych działalności, które
są najbardziej pożądane dla rozwoju lokalnego.
Poważną barierą utrudniającą współpracę mikroprzedsiębiorstw z instytucjami otoczenia
biznesu są skomplikowane procedury biurokratyczne, które nie tylko utrudniają, ale także
zniechęcają do sięgania po ofertę organizacji wspierających.
2.2.2.
UWARUNKOWANIA REGULACYJNE
Pomimo stopniowej poprawy prawodawstwa warunkującego poziom swobód
gospodarczych w Polsce, wciąż nie udało się osiągnąć satysfakcjonującego poziomu
regulacji prawnych dla osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą
zarówno na wsi, jak i w mieście. Najbardziej istotnym zagrożeniem rozwoju
przedsiębiorczości wiejskiej są skomplikowane, nieprecyzyjne, niejednoznaczne
i niespójne przepisy podatkowe oraz zbyt wysokie, w odniesieniu do obecnego
poziomu rozwoju gospodarczego i jakości otoczenia biznesu, obciążenia fiskalne
(ryc. 26). Ogranicza to możliwości inwestycyjne przedsiębiorców i często skłania ich
do działania w szarej strefie, co zakłóca uczciwą konkurencję i utrudnia efektywną
alokację kapitału (Czarna lista…, 2013). Przedsiębiorcy skarżą się również na zbyt
częste zmiany przepisów prawa podatkowego i jego niską jakość, która może
powodować zbyt daleko idącą swobodę oceny działań przedsiębiorców przez
urzędników.
Obawę o niewłaściwe stosowanie przepisów prawa podatkowego dodatkowo
potęguje faktyczny brak odpowiedzialności urzędników za wydawane decyzje
(Bariery rozwoju przedsiębiorstw…, 2013). Z drugiej jednak strony wprowadzono
szereg korzystnych dla przedsiębiorców zmian, np. w ustawie o podatku od towarów
i usług (m.in. wprowadzenie e-faktur, ułatwienia w metodzie kasowej rozliczania
podatku VAT dla małych podatników, ułatwienia w skorzystaniu z ulgi na złe długi
60
w VAT czy wprowadzenie tzw. „kredytu pod zwrot VAT”). Niestety całokształt
regulacji dotyczących podatku VAT wciąż generuje, w ocenie przedsiębiorców, duże
obciążenia dla firm (Strategia innowacyjności…, 2013) (np. zbyt szeroko określony
obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kas rejestrujących,
konieczność wpłacania zaliczek w dwóch pierwszych miesiącach kwartału przy
rozliczeniu kwartalnym).
Przedsiębiorcy sygnalizują również brak spójności przepisów o podatkach
dochodowych. Nie pomogły tu ułatwienia dotyczące uzyskiwania interpretacji
indywidualnych w zakresie przepisów podatkowych, a wprowadzona instytucja
interpretacji ogólnych Ministra Finansów pozostaje praktycznie martwa ze względu
na szereg obostrzeń w zakresie ich wydawania. Brak jest również jednolitych
orzeczeń organów samorządu terytorialnego w zakresie podatków lokalnych.
Ponadto przedsiębiorcy skarżą się na niejasne procedury określone ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa6.
Za najbardziej uciążliwe czynniki w zakresie pozyskiwania kapitału przedsiębiorcy z
obszarów wiejskich uznają biurokrację oraz zbyt szczegółowe i często zmieniające
się regulacje w tym zakresie (Raport badawczy…, 2014). Chodzi tu głównie
o wykorzystywanie pomocy z funduszy UE, gdzie często obowiązki formalne
dominują nad merytorycznymi. Najbardziej kłopotliwe z punktu widzenia
przedsiębiorców wiejskich są: rozbudowane i niedostosowane do poszczególnych
podmiotów wymagania dotyczące przygotowania wniosków projektowych, biznes
planów czy dokumentów księgowych i kadrowych - niewymaganych prawem
w działalności przedsiębiorstwa; brak spójnych i kompletnych wytycznych w zakresie
kwalifikowalności kosztów w poszczególnych programach operacyjnych, co często
powoduje uznanie ich za niekwalifikowane przez instytucję weryfikującą bez
jednoznacznej podstawy wynikającej z wytycznych – i co za tym idzie – konieczność
zwrotu dotacji z odsetkami; postępowanie w zakresie określenia zdolności
wnioskodawcy do sfinansowania projektu (Czarna lista…, 2013).
Istotny wpływ na rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich mają
również przepisy w zakresie zatrudniania pracowników. Jak wynika
z przeprowadzonych badań, przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą
w otoczeniu wiejskim pozytywnie oceniają regulacje w tym zakresie, uznając ten
element wykonywania przedmiotowej działalności za najłatwiejszy (Raport
badawczy…, 2014). Jednakże wciąż istnieją poważne bariery w zakresie regulacji
prawnych zatrudnienia będące zagrożeniem dla rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej.
Jednym z nich jest jednakowe zastosowanie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy7 do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości
prowadzonej przez nich działalności i liczby zatrudnianych pracowników. W związku
z tym, że podmioty gospodarcze funkcjonujące na wsi to głównie
mikroprzedsiębiorstwa, powyższe utrudnienia stanowią istotną barierę dla
zwiększania poziomu zatrudnienia w ww. przedsiębiorstwach i dalszego ich rozwoju
(Raport diagnostyczny…, 2014). Negatywny wpływ na rozwój przedsiębiorstw
wiejskich ma również nadmierna sztywność przepisów prawa pracy, czego
przykładem jest konieczność przeprowadzania wstępnych badań lekarskich
(opłacanych przez pracodawcę) po zawarciu umowy o pracę z nowym pracownikiem,
niezależnie od charakteru wykonywanego przez niego zawodu (Kozieł, 2013).
6
7
Dz.U z 2012 r., poz. 749, z późn. zm;
Dz.U. z 1998 nr 21 poz. 94, z późn. zm.;
61
Ponadto dla pracodawców działających w otoczeniu wiejskim bolączką jest brak
elastyczności przepisów dotyczących czasu pracy, ograniczenia w zakresie
zatrudniania pracowników tymczasowych oraz cudzoziemców (Czarna lista…, 2013).
Ryc. 26. Odsetek wskazań szczegółowych zagadnień regulacyjnych mających największy wpływ na
prowadzenie przedsiębiorstwa wg badania kwestionariuszowego PAPI. Źródło: opracowanie własne.
Za jeden z bardziej uciążliwych elementów otoczenia regulacyjnego przedsiębiorcy
oceniają przepisy w zakresie uzyskiwania licencji, koncesji i zezwoleń związanych
z prowadzeniem określonych rodzajów działalności gospodarczej. Wynika to z faktu,
iż wciąż duża ilość obszarów działalności gospodarczej wymaga uzyskania
dodatkowej – w stosunku do podstawowej rejestracji działalności gospodarczej –
zgody wydawanej przez właściwy organ administracji. W strukturze branżowej
przedsiębiorstw z obszarów wiejskich przeważają firmy usługowe, handlowe oraz
produkcyjne (Raport badawczy…, 2014). Tym samym przykładowymi instrumentami
prawnymi reglamentacji działalności gospodarczej, które mogą oddziaływać na
powyższe przedsiębiorstwa, są: licencja na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób oraz zezwolenie na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego8; zezwolenia na sprzedaż detaliczną i hurtową napojów
8
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.);
62
alkoholowych9; koncesja na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób
i mienia10; zezwolenia na uprawę maku i konopi włóknistych 11 czy działalność
regulowana w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu
biokomponentów12. W opracowaniach na temat wolności gospodarczej w Polsce
wskazuje się na zbyt szeroki zakres reglamentacji działalności gospodarczej –
nieproporcjonalny w stosunku do potrzeb wynikających z konieczności ochrony
konkurencji i konsumentów, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
i bezpieczeństwa państwa. Innym problemem jest zakres uznaniowości organów
administracji przy odmowie udzielenia lub cofnięciu np. koncesji, kształtowany przez
klauzule generalne (bezpieczeństwo państwa, obywateli) i pojęcia nieostre
(Kostrubiec i inni, 2013)..
Znaczący wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej mają również przepisy
regulujące kwestie dochodzenia należności kontraktowych. Przewlekły i kosztowny
proces dochodzenia należności powoduje obniżenie dyscypliny płatniczej oraz
sprawia, że nieuczciwi klienci i przedsiębiorcy przejmują kapitał. Jak wynika z badań
Banku Światowego proces rozstrzygania sporu handlowego przez sądy w Polsce
trwa średnio 685 dni, kosztuje 19% wartości przedmiotu sporu i wymaga 33
procedur, co plasuje nasz kraj na 55 miejscu (ze 189) objętych rankingiem
gospodarek (Doing Business…, 2014). Ponadto przeprowadzane egzekucje
komornicze często są nieskuteczne, a ich koszty nie są uzależnione od osiąganych
wyników. Niesprzyjający - dla procesu dochodzenia należności - charakter mają
również procedury doręczeń w toku procesu oraz przepisy dotyczące korespondencji
komorniczej (Czarna lista…, 2013). Szansą na zmianę tego stanu rzeczy jest
przeprowadzana obecnie informatyzacja polskiego sądownictwa. Jednym z jej
elementów jest wprowadzenie Elektronicznego Biura Podawczego, które będzie
postępowaniem elektronicznym składanym w postępowaniu cywilnym w każdej
sprawie (również gospodarczych).
Również regulacje w zakresie ochrony środowiska są elementem uznawanym przez
przedsiębiorców z obszarów wiejskich za będące zagrożeniem dla rozwoju ich
działalności. Powodem tego są przepisy określające zbyt zróżnicowane
i szczegółowe obowiązki sprawozdawcze, jakim podlegają przedsiębiorcy - nie tylko
funkcjonujący na obszarach wiejskich. W Polsce brakuje jednolitego systemu
raportowania środowiskowego, przez co przedsiębiorcy są zobowiązani do
przygotowywania sprawozdań dotyczących wykorzystania środowiska w różnych
układach i w różnych terminach dla różnych instytucji (Czarna lista…, 2013).
W następstwie powyższego, część przedsiębiorców z sektora MSP ma problemy z
wypełnieniem ciążących na nich obowiązków w zakresie ochrony środowiska, co
spowodowane jest również brakiem finansowych możliwości zatrudnienia
specjalistów w tym zakresie lub skorzystania z usług firm doradczych.
Negatywnie na rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich wpływają
regulacje w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz inwestycji
9
ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.);
10
ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z
późn. zm.);
11
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124, z późn.
zm.);
12
ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz.
1164);
63
budowlanych. Lokalne samorządy często bagatelizują konsekwencje wynikające
z braku planów zagospodarowania przestrzennego, a jednocześnie w obecnym
stanie prawnym mają bardzo ograniczone możliwości finansowania skutków
uchwalanych planów (odszkodowań). Tymczasem brak planu określającego
przeznaczenie terenu i obowiązującego charakteru zabudowy znacząco podwyższa
ryzyko inwestycji budowlanej(Raport diagnostyczny…, 2014). Nieuregulowana
kwestia zagospodarowania przestrzeni znacząco utrudnia ocenę rentowności
planowanej inwestycji i pozyskanie na ten cel finansowania, jak również wydłuża
proces uzyskiwania pozwolenia na budowę. Brak planu zagospodarowania
przestrzennego utrudnia ponadto racjonalną rozbudowę sieci dróg, kanalizacji, sieci
ciepłowniczej i energetycznej (Czarna lista…, 2013). Według danych z raportu „Doing
Business” (2014) wybudowanie magazynu w Polsce wymaga przejścia 18 procedur,
zajmuje 161 dni i kosztuje 10,6% dochodu per capita(Doing business 2014). Szansą
na poprawę powyższego otoczenia prawnego mogą być natomiast Tezy do projektu
Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który w założeniu ma w sposób kompleksowy
uregulować szeroko rozumiany proces inwestycyjno-budowlany oraz gospodarkę
przestrzenną (Krajowy Program Reform…, 2014).
Jednym z charakterystycznych dla obszarów wiejskich czynników mających wpływ
na rozwój przedsiębiorczości jest system obowiązkowego ubezpieczenia
społecznego. Możliwość kontynuacji ubezpieczenia w Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego rolnikom i domownikom prowadzącym pozarolniczą
działalność gospodarczą (oraz spełniającym odpowiednie wymogi, tj. posiadanie
ziemi) stawia ich w lepszej sytuacji niż przedsiębiorców podlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
- przede wszystkim ze względu na znacznie niższą wysokość składek
odprowadzanych na przedmiotowe ubezpieczenie. Oczywiście wiąże się to ze
znacznie niższym świadczeniem dla ubezpieczonych w KRUS (średnia wysokość
świadczenia emerytalno-rentowego w 2012 r. wynosiła 903 zł miesięcznie, co
stanowi 51,3% świadczenia emerytalno-rentowego ZUS i 25,6% przeciętnego
wynagrodzenia w kraju). Istotnym mankamentem obecnego rozwiązania jest
natomiast brak ograniczeń w zakresie możliwości skorzystania z tej formy
ubezpieczenia, co sprawiło, iż w KRUS-ie ubezpieczają się nie tylko rolnicy, lecz
także przedsiębiorcy nieświadczący żadnych usług w rolnictwie, często funkcjonujący
w mieście. Ponadto przedmiotowe regulacje w zakresie obowiązkowego
ubezpieczenia społecznego mają charakter dyskryminujący wobec przedsiębiorców
działających na obszarach wiejskich, a niemogących skorzystać z możliwości
ubezpieczenia w KRUS. Natomiast dla objętych ubezpieczeniem w KRUS
zagrożeniem jest niepewność istniejącego systemu emerytalnego w tym zakresie,
bowiem coraz częściej podnoszone są postulaty o konieczności wprowadzenia
wszystkich pracujących do jednego systemu powszechnego ubezpieczeń
społecznych (Jagła, 2013).
64
Wnioski
Istniejące uregulowania w równym stopniu dotyczą dużych zakładów produkcyjnych, jak i
mikro i małych przedsiębiorstw oraz tych zlokalizowanych w dużych aglomeracjach
miejskich, jak i na wsi. Należy podkreślić, iż właśnie ten element był najbardziej
kontestowany w wypowiedziach respondentów – niewspółmierności obowiązujących
przepisów do skali i zakresu działalności większości mikro i małych podmiotów
gospodarczych na wsi. W firmie jednoosobowej właściciel musi być zaznajomiony
z większością przepisów, którymi w większych podmiotach zajmują się wyspecjalizowane
komórki organizacyjne.
Dwa podstawowe uregulowania prawne – z jednej strony najważniejsze w prowadzeniu
działalności gospodarczej, a z drugiej sprawiające najwięcej trudności – to system
podatkowy i pozyskiwanie kapitału zewnętrznego.
Nie tylko konkretne regulacje prawne są istotne dla przedsiębiorców, ale za szczególnie
uciążliwe uznano mnogość szczegółowych uwarunkowań prawnych oraz dużą liczbę
instytucji tworzących prawo i mających wpływ na funkcjonowanie podmiotów
gospodarczych.
Wskazywano na niedostatek uregulowań prawnych, które w jakikolwiek sposób
wspomagałyby rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Jeśli można wskazać na
jakieś , to mają one wyłącznie wymiar finansowy. Brakuje wśród nich jakichkolwiek
przepisów legislacyjnych, które w sposób pozafinansowy – przede wszystkim
organizacyjno-logistyczno-sprawozdawczy
–
dawałyby
jakiekolwiek
ułatwienie
przedsiębiorcom wiejskim.
Uproszczeń legislacyjnych w zakresie uregulowań pozafinansowych w największym
stopniu chcieliby sami przedsiębiorcy. Zdecydowana większość z nich wskazała, że
chciałaby zmian w zakresie systemu podatkowego, pozyskiwania kapitału, zatrudniania
pracowników i uzyskiwania licencji.
2.2.3.
OCENA FINANSOWEGO WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ
Wszystkie podmioty gospodarcze, niezależnie od wielkości, fazy rozwoju, rodzaju
prowadzonej działalności, oraz miejsca jej prowadzenia potrzebują finansowania.
Małe i średnie firmy finansują swoją działalność przede wszystkim ze środków
własnych. Jako główną przyczynę tego stanu rzeczy przedsiębiorcy wskazują: brak
takiej potrzeby oraz obawę przed zaciągnięciem długu w warunkach spowolnienia
gospodarczego, z jednoczesną świadomością wolniejszego tempa rozwoju. Problem
stanowi również brak wkładu własnego i odpowiednich zabezpieczeń. Możliwości
kapitałowe instytucji finansowych są wystarczające, a wachlarz instrumentów
finansowania zwrotnego dosyć szeroki. Jednak przedsiębiorcy jeżeli już wykorzystują
dofinansowanie zewnętrzne, to przede wszystkim jest to kredyt i leasing – uznawane
za najłatwiej dostępne.
Ogólna sytuacja uległa pewnej zmianie po wstąpieniu Polski do struktur Unii
Europejskiej – liczba możliwości ubiegania się o wsparcie zewnętrzne oraz liczba
instytucji oferujących zewnętrzne środki na rozwój znacznie wzrosły w ostatniej
dekadzie. Wyniki badań ankietowych wskazują, że prawie 70% przedsiębiorców
korzystało lub korzysta ze wsparcia udzielanego przez różnego rodzaju inicjatywy
powiązane z środkami unijnymi. Im młodszy właściciel, tym wyższy stopień
wykorzystania wsparcia zewnętrznego. Powiązane jest to z takimi elementami, jak
z jednej strony większa inicjatywa osób młodszych, a z drugiej większa liczba działań
przeznaczona jest dla osób młodszych, rozpoczynających dopiero działalność
gospodarczą (ryc. 27).
65
Ryc. 27. Odsetek respondentów deklarujących korzystanie z wsparcia ze środków unijnych w
prowadzonym przez siebie przedsiębiorstwie według wieku na podstawie badania
kwestionariuszowego PAPI. Źródło: opracowanie własne.
Dla niezależnych przedsiębiorstw pozarolniczych w 60% źródłem finansowania są
środki pozyskiwane z Programów Ogólnych, takich jak ZPORR w perspektywie
finansowej 2004-2006 oraz aktualnie funkcjonujące Regionalne Programy
Operacyjne lub PO Kapitał Ludzki. Natomiast dla gospodarstw rolnych z dodatkową,
różnorodną działalnością pozarolniczą fundusze z tych źródeł wskazywane były
jedynie w 15% przypadków – zdecydowanie dominowały dotacje pozyskiwane
z Programów Rolnych (wcześniej SAPARD i SPO Rolny, a współcześnie PROW
2007-2013) (ryc. 28). Dane te jednoznacznie wskazują, że przedsiębiorcy-rolnicy
nastawiają się prawie wyłącznie na poszukiwanie możliwości wsparcia z PROW,
gdyż prawdopodobnie lepiej rozumieją mechanizm funkcjonowania tego Programu,
korzystając z jego różnych działań również w prowadzonej działalności rolniczej.
Podczas gdy właściciele podmiotów pozarolniczych są bardziej otwarci na
poszukiwanie różnorodnych źródeł dofinansowania swojej działalności i dla których
środki z Programów Rolnych stanowią jedną z możliwych alternatyw.
66
Ryc. 28. Struktura pozyskiwania dotacji przez przedsiębiorstwa w zależności od ich rodzaju
(przedsiębiorstwo niezależne rolnicze lub gospodarstwo rolne z działalnością pozarolniczą) na
podstawie badania kwestionariuszowego PAPI. Źródło: opracowanie własne.
Ponad 90% przedsiębiorców korzystających dotychczas ze wsparcia zewnętrznego,
ze środków unijnych ocenia korzystnie oraz bardzo korzystnie wpływ tych funduszy
na rozwój swojego przedsiębiorstwa. Zatem pomimo zgłaszanych problemów
z różnorodnymi niedogodnościami w aplikowaniu o fundusze zewnętrzne,
przedsiębiorcy w ostatecznej ocenie dostrzegają niewątpliwe zalety otrzymanego
wsparcia zewnętrznego.
Zdecydowanie najważniejszą przeszkodą utrudniającą skuteczne ubieganie się
o wsparcie zewnętrzne w opinii przedsiębiorców jest biurokracja. Ponadto
przedsiębiorcy wskazywali na szereg barier ściśle powiązanych z funkcjonowaniem
instytucji przydzielających dotacje, obowiązującymi regulacjami prawnymi
i regulaminowymi oraz zagadnieniami finansowymi. Z kolei przedstawiciele instytucji
otoczenia biznesu oprócz wspomnianych już utrudnień biurokratycznych wskazali na
następujący zestaw przeszkód: uregulowania prawne, niewystarczające
zabezpieczenie finansowe posiadane przez przedsiębiorców, bariery mentalne i brak
wiedzy posiadanej przez przedsiębiorców oraz otoczenie zewnętrzne w postaci
słabej infrastruktury technicznej i powiązanej z instytucjami otoczenia biznesu.
Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu zwrócili większą uwagę na przeszkody
tkwiące w samych przedsiębiorstwach i ich właścicielach (kapitał, mentalność,
wiedza), a z kolei przedsiębiorcy główne przeszkody w sprawnym pozyskiwaniu
wsparcia zewnętrznego widzą praktycznie wyłącznie w sposobie funkcjonowania
różnorodnych urzędów i instytucji.
67
Wnioski
Istotną barierą w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej jest oparcie dużej liczby działań
pomocowych na zasadzie refinansowania inwestycji. Wymaga to posiadania wysokiego
wkładu finansowego w początkowych fazach inwestycji, a to – jak podkreślali wszyscy –
jest największą słabością przedsiębiorców wiejskich. Większość z nich nie posiada takich
środków, a dostępność do mikropożyczek i funduszy pożyczkowych nie na każdym
obszarze jest wystarczająca.
Ponad 90% przedsiębiorców korzystających dotychczas ze wsparcia zewnętrznego
z środków unijnych ocenia korzystnie oraz bardzo korzystnie wpływ tych funduszy na
rozwój swojego przedsiębiorstwa.
Zdecydowanie najważniejszą przeszkodą utrudniająca skuteczne i nieskomplikowane
ubieganie się o wsparcie zewnętrzne oraz dalszy rozwój przedsiębiorczości wiejskiej jest
biurokracja.
Ogólna ocena wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych była bardzo spójna w
wypowiedziach przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Jednakże
ich opinia różniła się w zakresie aktywności, wiedzy, umiejętności i zaangażowania samych
przedsiębiorców. Według pierwszej grupy główne przeszkody w sprawnym pozyskiwaniu
wsparcia zewnętrznego są umiejscowione praktycznie wyłącznie w sposobie
funkcjonowania różnorodnych urzędów i instytucji, podczas gdy według drugiej grupy
przeszkody tkwią w samych przedsiębiorstwach i ich właścicielach (kapitał, mentalność,
wiedza).
2.2.4.
KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
Konkurencja jest stymulatorem postępu w gospodarce. Jednak z punktu widzenia
samych przedsiębiorców silna konkurencja jest postrzegana jako zjawisko
negatywne, gdyż prowadzi do upadku tych przedsiębiorstw, które z jakichś przyczyn
oferują towary i usługi, które są droższe lub mają niższą jakość. Zdolność
przedsiębiorstw do sprostania konkurencji poprzez wykorzystanie szerokiego
spektrum czynników wpływających na sposób organizacji przedsiębiorstwa i jego
efekty produkcyjne określa się terminem konkurencyjność. Konkurencyjność można
zatem zdefiniować, jako wielowymiarową cechę przedsiębiorstwa, zarówno
wynikającą z jego wewnętrznej charakterystyki, jak i związaną z umiejętnością
adaptacji do zmian zachodzących w otoczeniu (Walczak 2010)..
Konkurencyjność przedsiębiorstw wiejskich obniża już sam fakt lokalizacji
determinującej brak korzyści aglomeracji. Bariera ta w warunkach niskiego poziomu
rozwoju infrastruktury technicznej odgrywa szczególnie dużą rolę. Z drugiej strony,
konkurencyjność przedsiębiorstw wiejskich poprawiają niższe koszty zatrudnienia
w stosunku do aglomeracji dużych miast, co jest związane z uwarunkowaniami rynku
pracy. Poprawy sytuacji upatruje się w poprawie dostępności szybkiego Internetu na
obszarach wiejskich. Należy jednak zauważyć, że wyżej wymienione czynniki
i bariery odgrywają duże znaczenie w przypadku branż, w których przedsiębiorstwa
wiejskie konkurują przynajmniej na rynku regionalnym. Tymczasem na obszarach
wiejskich dominują mikroprzedsiębiorstwa o tradycyjnym profilu działalności, których
zasięg działalności jest zdecydowanie mniejszy.
Na konkurencyjność przedsiębiorstw istotnie wpływa także poziom wiedzy
i kwalifikacji kadry oraz aktywność w zakresie promocji firmy. Jednak specyfika
struktury branżowej i wielkościowej przedsiębiorstw wiejskich powoduje, że
68
wykwalifikowana kadra emigruje z obszarów wiejskich i poszukuje pracy zgodnej
z aspiracjami na większych rynkach. Ponadto, w przypadku stanowisk nie
wymagających specjalistycznej wiedzy, bardziej uzasadnione jest zatrudnianie osób
wykazujących przede wszystkim umiejętności praktyczne, doświadczenie
i pracowitość, niż legitymujących się przede wszystkim wysokim wykształceniem
formalnym (ryc. 29). Mała skala działalności sprawia także małą aktywność w
zakresie promocji firmy. Aktywność ta wzrasta bowiem wyraźnie w przypadku firm
małych i średnich. Zwraca się także uwagę na fakt, że kryterium ceny w
zamówieniach publicznych oraz preferencyjne traktowanie nowych przedsiębiorców
w praktyce zdecydowanie obniża konkurencyjność firm, które opierają swoją
działalność na jakości oferowanych usług i towarów oraz na ugruntowanej
wiarygodnej marce.
Ryc. 29. Struktura przedsiębiorstw wg odsetka pracowników z wyższym wykształceniem. Źródło: opracowanie
własne.
Według ankietowanych przedsiębiorców największe znaczenie dla konkurencyjności
przedsiębiorstw wiejskich mają obciążenia podatkowe wpływające bezpośrednio na
cenę oferowanych towarów i usług. Do innych najważniejszych czynników
konkurencyjności należą: wzrost popytu, stabilność przepisów, zewnętrzne źródła
finansowania i zmniejszenie kosztów produkcji (ryc. 30).
69
Ryc. 30. Średnia waga czynników konkurencyjności wg przedsiębiorców wiejskich. Źródło: opracowanie własne.
Wnioski
Lokalizacja przedsiębiorstwa na terenie rzadziej zaludnionym, o słabszym wyposażeniu w
infrastrukturę techniczną, zmniejsza jego konkurencyjność w związku z mniejszą
dostępnością potencjalnych kooperantów, instytucji otoczenia biznesu oraz rynku zbytu.
Obserwowana dynamiczna poprawa dostępności szybkiego Internetu na obszarach
wiejskich i stały wzrost zakresu usług możliwych do zrealizowania za pomocą tego medium
są dużą szansą na zniwelowanie wpływu niekorzystnej lokalizacji przedsiębiorstw
wiejskich.
Statystyczny przedsiębiorca wiejski, pomimo dużych potencjalnych możliwości
wykorzystania Internetu, nie jest aktywny w zakresie promocji własnej formy. Promocja
przedsiębiorstw o małym zasięgu działalności opiera się na sprawdzonej renomie
i nieformalnym międzysąsiedzkim przepływie informacji.
Wg wiejskiego przedsiębiorcy wiele różnorodnych czynników ma duży wpływ na
konkurencyjność przedsiębiorstwa, ale największe znaczenie przypisuje się systemowi
podatkowemu, który jest skomplikowany i sprzyja większym firmom z udziałem kapitału
zagranicznego.
Regulacje prawne oraz wsparcie dla nowych przedsiębiorców zaburzają konkurencję, gdyż
promują firmy bez doświadczenia oraz działania prowadzące do obniżania jakości na rzecz
redukcji kosztów.
70
2.2.5.
ROLA POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH
W przypadku przedsiębiorczości wiejskiej nastawionej na obsługę zapotrzebowania
rynku lokalnego, najczęściej możemy mówić o kooperacji bezumownej. Na stopień
współpracy przedsiębiorstw wpływają przede wszystkim dwa czynniki. W pierwszej
kolejności jest to znaczenie lokalizacji i możliwej do osiągnięcie gęstości kontaktów,
a w drugiej kolejności kapitał społeczny. Zwłaszcza pierwszy z wymienionych
głównych czynników współpracy stanowi poważną barierę w przypadku obszarów
wiejskich, gdzie gęstość przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą jest niższa,
a zdecydowana większość instytucji otoczenia biznesu, w szczególności instytucji
naukowo-badawczych, zlokalizowanych jest w miastach.
W kontekście znaczenia kapitału społecznego, aktywność społeczności lokalnych
jest uważana współcześnie za jeden z głównych czynników wspierających rozwój
gospodarczy. W przypadku obszarów wiejskich silne więzi społeczne pozytywnie
oddziaływają na wzrost kapitału społecznego i współpracę, która w tym przypadku
ma jednak najczęściej charakter nieformalny. Współpracę zazwyczaj formalizują
jedynie te firmy, które dzięki temu mogą uzyskać pewne preferencyjne traktowanie
na rynku czy w dostępie do finansowania zewnętrznego.
Współpracy nie sprzyja ponadto struktura branżowa i wielkościowa przedsiębiorstw
wiejskich. Większość z nich prowadzi drobnoskalową działalność w handlu
i podstawowych usługach. Zdecydowana większość z tych przedsiębiorców skupia
swoją uwagę na konkurencji, a współpracę ogranicza do kontaktów z firmami
zaopatrującymi dane przedsiębiorstwo w środki produkcji oraz z odbiorcami
produktów.
Najczęstszą przyczyną braku lub trudności we współpracy przedsiębiorstw
i jednostek badawczych jest brak zauważania takiej potrzeby przez przedsiębiorcę.
Często przedsiębiorcy zwracali również uwagę na niedostateczną informację na
temat jednostek naukowo-badawczych i ich oferty oraz brak doświadczenia
w zakresie współpracy z nimi (ryc. 31).
Zdecydowana większość przedsiębiorców deklaruje współpracę z innymi
przedsiębiorstwami z tej samej branży. Jest to jednak najczęściej współpraca
nieformalna. Formalną współpracę nawiązują głównie firmy z tych branż, w których
odpowiednie regulacje powodują uprzywilejowaną pozycję na rynku różnorodnych
form kooperacji. Ma to najczęściej miejsce w przypadku przetwórstwa rolnospożywczego. Przypuszczenie o różnym postrzeganiu współpracy nieformalnej przez
różne instytucje i przez samych przedsiębiorców potwierdza fakt, iż ocena poziomu
współpracy przedsiębiorstw z punktu widzenia instytucji wspierających rozwój
przedsiębiorczości na wsi oraz ze strony samych przedsiębiorców i jest wyraźnie
różna.
Szans na wydatną poprawę sytuacji pod względem współpracy przedsiębiorstw
wiejskich należy upatrywać przede wszystkim w dwóch źródłach. Po pierwsze rozwój
infrastruktury i powszechność wykorzystania Internetu przyczynia się do
zdecydowanego skracania fizycznego dystansu pomiędzy przedsiębiorcami oraz
pomiędzy przedsiębiorcą a otoczeniem biznesu. Po drugie wiele działań
przewidywanych w nowej perspektywie finansowej UE, a w szczególności w ramach
PROW, będzie sprzyjało współpracy. Szansą taką jest np. przewidywane w PROW
2014-2020 wsparcie dla tworzenia krótkich łańcuchów żywnościowych między
rolnikami, przetwórcami i konsumentami, co niewątpliwie sprzyja zawiązywaniu
lokalnych sieci współpracy. Interesującym sposobem na wprowadzanie do
71
gospodarki wiejskiej innowacji technologicznych i organizacyjnych, a zarazem
zwiększania jej konkurencyjności, może być natomiast tworzenie grup operacyjnych
na rzecz innowacyjności. Te nowe formy wymiany wiedzy oraz wdrażania rozwiązań
naukowych do praktyki gospodarczej wsi mają na celu wzmocnienie relacji między
sektorem przedsiębiorstw a ośrodkami naukowo-badawczymi. Współpracy
przedsiębiorstw w wymiarze społecznym będzie sprzyjało natomiast przewidywane
w PROW 2014-2020 tworzenie targowisk wiejskich oraz wspieranie zaangażowania
LGD w tworzenie infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich.
Ryc. 31. Odsetek przedsiębiorstw wskazujących poszczególne trudności we współpracy z jednostkami
badawczymi. Źródło: opracowanie własne.
72
Wnioski
Wśród przedsiębiorców wiejskich współpraca jest dosyć powszechna, ale zdecydowanie
dominuje współpraca bezumowna, niesformalizowana, często oparta na różnego rodzaju
więzach społecznych.
Współpracy przedsiębiorców wiejskich nie sprzyja mała gęstość podmiotów z danej branży,
słaba dostępność instytucji otoczenia biznesu oraz niski stopień specjalizacji większości
przedsiębiorstw.
Wymogi regulacyjne niekiedy wymuszają formalizację współpracy przedsiębiorców,
zwłaszcza w ramach przetwórstwa rolno-spożywczego. Nie musi to jednak dla nich
oznaczać zwiększenia poziomu współpracy rzeczywistej, a jedynie poprawę pozycji na
rynku.
O niskim poziomie współpracy przedsiębiorstw wiejskich z ośrodkami badawczorozwojowymi decyduje niski udział przedsiębiorstw o działalności wiedzochłonnej, niski
stopień świadomości przedsiębiorców o potrzebie i potencjalnych korzyściach takiej
współpracy, a także słabość akcji informacyjnej ze strony samych ośrodków badawczorozwojowych.
Największą świadomość potrzeby współpracy przedsiębiorstw mieli przedsiębiorcy z branż
produkcyjnych, gdzie kluczową rolę dla niewielkich podmiotów odgrywa obecnie
specjalizacja podmiotów i tworzenie klastrów.
2.3.
2.3.1.
Identyfikacja szans i zagrożeń rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej
–analiza SWOT
OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE
Wśród zidentyfikowanych pozytywnych cech wewnętrznych otoczenia biznesu
zwrócić należy przede wszystkim uwagę na poprawę oferty przygotowanej dla
przedsiębiorców działających na wsi. Jest to wynikiem poprawy kompetencji i wiedzy
przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz indywidualnego podejścia do
przedsiębiorcy. Istotną rolę odgrywa także poszerzenie oferty usług oraz jej
wyspecjalizowanie.
Słabą stroną otoczenia instytucjonalnego – wyraźnie podkreślaną przez wszystkich
pytanych przedsiębiorców i pracowników instytucji otoczenia biznesu – są
skomplikowane
procedury
i
biurokracja
związane
przede
wszystkim
z przygotowaniem aplikacji o pomoc finansową ze środków Unii Europejskiej.
Procedury utrudniają, a w skrajnych przypadkach zniechęcają do przygotowywania
takich aplikacji. Ponadto pytani przedsiębiorcy zwracali uwagę, że poziom biurokracji
wzrasta, co jest zagrożeniem realizacji zadań w perspektywie finansowej 2014-2020.
Wraz z wyspecjalizowaniem oferty otoczenia instytucjonalnego wzrasta fragmentacja
instytucji otoczenia biznesu; przedsiębiorcy postulują o stworzenie instytucji
koncentrującej informacje o otoczeniu instytucjonalnym, która będzie miejscem
„pierwszego kontaktu”.
Wśród słabych stron otoczenia instytucjonalnego wymieniono także nepotyzm
i kumoterstwo, które świadczą o ograniczonym zaufaniu przedsiębiorców do
instytucji. Uczestnicy warsztatów wskazywali na konkretne przykłady świadczące o
uprzywilejowaniu niektórych przedsiębiorców, w kontaktach władze gminy–
przedsiębiorstwo. Z drugiej jednak strony pytani przedsiębiorcy wskazywali, że jedną
z szans rozwoju otoczenia instytucjonalnego jest wzrost zaufania do organizacji
wspierających biznes na wsi. Kwestie mentalności przedsiębiorców i mieszkańców
73
wsi przewijały się cały czas w badaniach społecznych, co wskazuje na konieczność
uwzględniania społecznych i kulturowych aspektów w przedsiębiorczości wiejskiej.
Tabela 5. Analiza SWOT w zakresie instytucji otoczenia biznesu na obszarach wiejskich
Pozytywne
Negatywne
SŁABE STRONY
MOCNE STRONY
Wewnętrzne
(zależne)
Skomplikowane procedury
i biurokracja
Kompetencje i wiedza pracowników
instytucji otoczenia biznesu
Nepotyzm i kumoterstwo
Wyspecjalizowana oferta
Utrudniony dostęp do instytucji
otocznia biznesu i bariery
komunikacyjne
Upowszechnienie oferty (za pomocą
Internetu, prasy, ulotek)
Rozdrobnienie instytucji otoczenia
biznesu
Poprawa podejścia do klienta
Niska skuteczność wspierania
przedsiębiorczości
SZANSE
Rosnące zaufanie przedsiębiorców
ZAGROŻENIA
Wzrost gospodarczy kraju
Zewnętrzne
(obiektywne)
Dostępność środków wsparcia
w nowej perspektywie finansowej
Poprawa świadomości
przedsiębiorców o korzyściach
płynących z oferty otoczenia
instytucjonalnego
Mentalność przedsiębiorców
utrudniająca współpracę i brak
zaufania do instytucji
Brak stabilności regulacyjnej
i finansowania
Wzrost konkurencyjności pomiędzy
firmami otoczenia biznesu
Pozytywne zmiany pokoleniowe
wśród przedsiębiorców (rosnąca
kreatywność i coraz lepsze
wykształcenie)
Słaba rozpoznawalność instytucji
otoczenia biznesu i brak umiejętności
przedsiębiorcy
w poszukiwaniu informacji
Załamanie rynku wschodniego
Źródło: opracowanie własne.
Czynnikiem sprzyjającym otoczeniu instytucjonalnemu jest przede wszystkim
dostępność unijnych środków wsparcia w perspektywie 2014-2020 oraz rosnąca
świadomość przedsiębiorców o korzyściach płynących z usług oferowanych przez
instytucje otoczenia biznesu. Rośnie kreatywność i poziom wykształcenia
przedsiębiorców, co można nazwać zmianą pokoleniową w wiejskiej
przedsiębiorczości. Do rozwoju otoczenia instytucjonalnego przyczynia się także
rosnąca konkurencyjność pomiędzy organizacjami, w tym „walka” o klienta. Wśród
zagrożeń dla otoczenia instytucjonalnego badani przedsiębiorcy identyfikowali
najczęściej brak stabilności regulacyjnej i finansowej w kraju odnoszących się do
szerokiego spektrum zagadnień – od niestabilności form kredytowania
przedsiębiorstw po brak planów przestrzennego zagospodarowania w gminach.
74
Wskazywano także na słabą rozpoznawalność instytucji otoczenia biznesu, co jest
także jednym z podstawowych wniosków wynikających badań kwestionariuszowych.
2.3.2.
OTOCZENIE REGULACYJNE
Otoczenie regulacyjne z natury stanowi element niezależny w stosunku do
funkcjonujących przedsiębiorstw. Jako najistotniejsze zewnętrzne zagrożenia dla
rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie regulacji prawnych
uznano duże obciążenia publiczne oraz nadmierną ingerencję różnych organów
państwowych w prowadzony biznes – w tym oparcie funkcjonowania całego systemu
na zasadzie kontroli i zaświadczeniach, a nie na zaufaniu i oświadczeniach. Wśród
innych negatywnych czynników wskazano na brak wzajemnych analiz wpływu
regulacji czy nadmierną liberalizację przepisów dla dużych przedsiębiorców
z kapitałem zagranicznym.
Szansą dla rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej jest względna stabilność prawna,
ustawowa i polityczna państwa, obserwowalny wzrost stosowania pewnych zachęt
dla przedsiębiorców, wzrost znaczenia instytucji otoczenia biznesu czy też
najbardziej „miękki” czynnik, jakim jest wzrost szacunku dla przedsiębiorców. Warto
zauważyć, że wskazane szanse w większym stopniu odnoszą się do ogólnej
ekonomicznej, społecznej i politycznej sytuacji kraju, niż do otoczenia regulacyjnego
sensu stricto.
Wśród mocnych stron wskazano kilka przykładów bardzo konkretnych rozwiązań,
usprawniających funkcjonowanie pojedynczego przedsiębiorstwa – „jedno okienko”,
łatwość zakładania firm czy rozwiązania w zakresie PKD. Jednakże szczególną
uwagę należy zwrócić na dwa pozostałe czynniki – cyfryzacja i informatyzacja
urzędów i różnych instytucji usprawniła w pewien sposób obsługę interesantów, co
przedsiębiorcy dostrzegają, jako dużą zaletę. Zmiana ta wpisuje się w ogólną
tendencję podkreślaną w szeregu dokumentów rządowych polegającą na
usprawnieniu systemu „e-administracji”. Drugim ważnym czynnikiem podkreślanym
przez wielu respondentów jest doświadczenie, jakie zdobyli przedsiębiorcy w
ostatnich kilku latach. Dzięki realizacji różnorodnych inicjatyw w ostatnim okresie
finansowym UE, posiadana wiedza i umiejętności mogą być jeszcze lepiej
wykorzystane w nadchodzących latach.
Tabela 6. Analiza SWOT w zakresie otoczenia regulacyjnego na obszarach wiejskich
Pozytywne
Negatywne
SŁABE STRONY
MOCNE STRONY
Wewnętrzne
(zależne)
Łatwość zakładania firm
Jedno okienko dla przedsiębiorców
Duża biurokracja
Brak opłat przy zmianach w PKD
Skomplikowane i niejasne procedury,
nadmiar przepisów
Cyfryzacja i informatyzacja obsługi
przedsiębiorców
Wysoki formalizm urzędników – brak
życzliwości
Doświadczenia w zakresie pozyskania
środków unijnych
Długość procedur administracyjnych
75
ZAGROŻENIA
Duże obciążenia publiczne związane
z prowadzoną działalnością
gospodarczą
SZANSE
Nadmierna ingerencja państwa
w prowadzenie działalności
gospodarczej
Zewnętrzne
(obiektywne)
Założenie stabilizacji i jednolitej
interpretacji przepisów prawa
Demokratyczne procedury
Zachęta na rozpoczęcie działalności
gospodarczej
Umocowanie prawne dla instytucji
wspierających przedsiębiorczość
Wzrost szacunku do przedsiębiorcy
Brak analiz wzajemnego wpływu
regulacji
Zbyt liberalne przepisy dla firm
z kapitałem zagranicznym
Zbyt duża ilość instytucji
kontrolujących
Rozmycie odpowiedzialności
urzędniczej
Wpływ czynnika politycznego na
otoczenie regulacyjne
Źródło: opracowanie własne.
Przeszkody na tej drodze tkwią przede wszystkiej w dużej biurokracji urzędów,
skomplikowanych procedurach i przepisach, długości obowiązujących czynności
administracyjnych oraz wysokim formalizmie urzędników, braku wyrozumiałości,
życzliwości i chęci pomocy z ich strony. W bezpośredni sposób słabe strony
powiązane są z analizowanymi powyżej zagrożeniami – wynika to przede wszystkim
z konstrukcji systemu regulacyjnego, w którym zewnętrzne czynniki w postaci aktów
prawnych oraz filozofii ustawodawczej są następnie egzekwowane i wypełniane
przez urzędy państwowe, samorządowe i prywatne oraz przez pracujący tam
personel. Uzyskane wnioski z analizy SWOT w pełni potwierdzają opinie wyrażone
przez przedsiębiorców w badaniach ankietowych.
2.3.3.
WSPARCIE FINANSOWE
Bardzo szeroki i zróżnicowany zestaw czynników wpływa pozytywnie i negatywnie na
poziom i formę wsparcia finansowego przedsiębiorczości wiejskiej. Wśród mocnych
stron przedsiębiorcy wskazali na szereg korzyści, jakie są zauważalne dzięki
finansowaniu (dofinansowaniu) zewnętrznemu. Przede wszystkim jest to
podniesienie konkurencyjności firm, stworzenie nowych miejsc pracy, możliwość
kreacji nowych podmiotów gospodarczych oraz poszerzenie oferty firm i zapewnienie
większej stabilności ekonomicznej. Czynniki te można uznać za wymierny efekt
funkcjonowania systemu zewnętrznego finansowania. Z kolei mniej mierzalnymi, ale
równie istotnymi mocnymi stronami są wyższy poziom odpowiedzialności
i uczciwości oraz zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami otoczenia
biznesu.
Ze słabe strony w analizie SWOT uczestnicy warsztatów uznali szeroki zakres
czynników wpływających na wydłużenie procedur administracyjnych i wysoki poziom
biurokracji. Wśród najczęściej wskazywanych czynników w pierwszej kolejności
można wskazać na wysokie koszty pozyskania dotacji, wynikające zarówno
z czasochłonności (konieczności wypełnienia dużej liczby dokumentów i pozyskania
zaświadczeń) oraz często potrzeby skorzystania z outsourcingu firm zewnętrznych
76
pomagających w przygotowaniu i rozliczeniu wniosków. Ponadto ważnymi
elementami są wysokie koszty monitorowania i rozliczenia wsparcia oraz duże
wymagania zabezpieczenia wkładu własnego. Wnioski te są w pełni spójne z
wcześniej uzyskanymi wynikami analiz. Kolejna grupa czynników dotyczyła już
samego sposobu i możliwości wydatkowania otrzymanej dotacji – środki mogą być
przeznaczone wyłącznie na wskazane kategorie budżetowe. Wśród innych
czynników wskazywano między innymi na mentalność przedsiębiorców wiejskich,
których cechuje mniejsza skłonność do podejmowania ryzyka, brak wiedzy
i świadomości o dostępności i ofercie instytucji finansowych oraz niewielką liczbę
preferencyjnych instrumentów finansowych.
Za największe szanse z zakresie wsparcia finansowego uczestnicy warsztatów uznali
z jednej strony wzrost potencjału wytwórczego samych przedsiębiorstw, poprzez
wzrost skali prowadzonej działalności, lepsze dostosowanie i znajomość
instrumentów wsparcia. A z drugiej strony szanse tkwią w samym systemie
finansowym i polegają na oczekiwaniach związanych z uproszczeniem mechanizmu
rozliczania dotacji oraz wzrostem kompetencji osób obsługujących beneficjentów. Za
interesujący i pro-rozwojowy należy uznać argument, że zmniejszenie dostępności
dotacji zwiększy atrakcyjność instrumentów zwrotnych.
Z kolei za największe zagrożenia uczestnicy warsztatów uznali między innymi
właśnie możliwość ograniczenia dostępności dotacji w nowej perspektywie
finansowej. Jednakże jak wskazano powyżej nawet poważne i istotne zagrożenie
może być postrzegane równocześnie, jako szansa – brak dotacji może spowodować
większą aktywność w poszukiwaniu zasobów tkwiących w samych
przedsiębiorstwach, lepszym wykorzystaniu kapitału własnego i środków zwrotnych.
Jednakże proces ten może zostać zahamowany przez niestabilne uwarunkowania
makroekonomiczne oraz niepewność i brak skłonności wśród przedsiębiorców do
zadłużania się w okresie spowolnienia gospodarczego. Inne zagrożenia związane są
przede wszystkim z ogólnymi założeniami funkcjonowania funduszy europejskich
i stosowaną polityką ich dystrybucji i rozliczania. Szczegółowo wskazywano na
nietransparentne procedury zamówień publicznych, brak ciągłości w stosowanych
instrumentach wsparcia, priorytetowych branżach i gałęziach gospodarki. Ogólnie
można podsumować, że waga i istotność wskazanych czynników pozytywnych
i negatywnych jest podobna z niewielką przewagą tych pierwszych.
77
Tabela 7. Analiza SWOT w zakresie wsparcia finansowego na obszarach wiejskich
Pozytywne
Negatywne
MOCNE STRONY
Wyraźny wpływ dotacji na
podniesienie konkurencyjności firm
i tworzenie miejsc pracy
Wewnętrzne
(zależne)
Stworzenie warunków powstawania
nowych firm
Zwrotny charakter umożliwia
wielokrotne wykorzystanie tych
samych środków do wsparcia wielu
firm
Istnienie silnej sieci instytucji
finansowych
Wyższy poziom odpowiedzialności
i uczciwości przedsiębiorców
wiejskich
Wysokie koszty pozyskania dotacji
(czasochłonność)
Wysokie koszty monitorowania
i rozliczenia wsparcia
Instrumenty zwrotne postrzegane jako
gorsze niż dotacje
Ograniczenie w finansowaniu kapitału
obrotowego
Niski stopień świadomości wśród
przedsiębiorców o istnieniu
i ofercie instytucji finansowych
Zbyt mała dostępność instrumentów
preferencyjnych
Lokalny charakter i bliższe relacje
(zaufanie) pomiędzy przedsiębiorcami
i instytucjami finansowymi
Mentalność przedsiębiorców –
mniejsza skłonność do podejmowania
ryzyka
Uatrakcyjnienie oferty, większa
stabilność ekonomiczna firmy
Duże wymagania dot. zabezpieczeń
i wkładu własnego
SZANSE
Wzrost świadomości przedsiębiorców
w zakresie dostępności różnych
narzędzi finansowych
Zewnętrzne
(obiektywne)
SŁABE STRONY
Zmniejszenie dostępności dotacji
szansą dla instrumentów zwrotnych
Wzrost skali prowadzenia działalności
Rozwój potencjału wytwórczego
Uproszczenie mechanizmu rozliczenia
dotacji
Wzrost kompetencji osób
obsługujących beneficjentów
ZAGROŻENIA
Ograniczenie dostępności dotacji
w nowej perspektywie finansowej
Obawy przed finansowaniem
środkami zwrotnymi w okresie
spowolnienia gospodarczego
Nietransparentne procedury
zamówień publicznych
Niestabilne uwarunkowania
makroekonomiczne
Brak zachowania ciągłości wspierania
poszczególnych branż
i gałęzi gospodarki
Źródło: opracowanie własne.
2.3.4.
KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
Większość
silnych
stron
przedsiębiorców
wiejskich
sprzyjających
ich
konkurencyjności jest związana z kapitałem społecznym i etosem pracy na
obszarach wiejskich. Zauważa się, że kapitał społeczny i potencjał ludzki na
obszarach wiejskich ulega w ostatnim czasie systematycznej poprawie.
Przedsiębiorcy wiejscy są kreatywni, pracowici, zaradni i podchodzą do swoich
zadań solidnie, gdyż podstawową wartością i kapitałem przedsiębiorstwa jest
w realiach polskiej wsi wiarygodność i zaufanie w branży. Budowa marki danego
przedsiębiorstwa
odbywa
się
bowiem
poprzez
osobiste
kontakty
z zaopatrzeniowcami, pośrednikami i klientami, a nie poprzez formy promocji typowe
78
dla dużych korporacji. Ponadto przedsiębiorcy działający na rynku lokalnym mają
ograniczony rynek zbytu i muszą polegać na pewnej zamkniętej grupie potencjalnych
klientów, którzy często mają już własną opinię na temat oferty i jakości towarów
i usług świadczonych przez konkurujących przedsiębiorców. Pozytywny jest także
fakt, że w przedsiębiorczości wiejskiej, pomimo jej tradycyjnej struktury branżowej,
zauważa się coraz większy wpływ innowacyjności, która wynika z dostępu do
informacji i nowoczesnych technologii oraz poprawy kwalifikacji pracowników. Ciągle
jednak problemy na rynku pracy, zwłaszcza w przypadku zawodów wymagających
wysokich kwalifikacji, sprawiają że przedsiębiorcy wiejscy są konkurencyjni także
dzięki niższym kosztom zatrudnienia w stosunku do największych ośrodków
miejskich. Niewątpliwie mocną stroną konkurencyjności przedsiębiorstw z branży
turystycznej zlokalizowanych na obszarach wiejskich niektórych części kraju są
również walory przyrodnicze i atrakcyjność krajobrazu.
Można wyróżnić wiele negatywnych cech konkurencyjności przedsiębiorstw
wiejskich. Większość z nich pośrednio lub bezpośrednio wynika ze struktury
branżowej i wielkościowej przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość wiejska jest
rozproszona, a przedsiębiorcy działają często jedynie na skalę lokalną. Negatywnego
wpływu małej skali produkcji nie niwelują natomiast różnego rodzaju formy
kooperacji, które są powszechne w krajach Europy Zachodniej. Konsekwencją jest
natomiast m.in. brak środków własnych na inwestycje, niska zdolność kredytowa
i niepełne wykorzystanie potencjalnych zewnętrznych źródeł finansowania. Mała
różnorodność branżowa sprawia, że większość wysiłków przedsiębiorców
koncentruje się na konkurowaniu w obrębie rynku lokalnego. Natomiast stosunkowo
niewielki udział inicjatyw innowacyjnych, który wynika przede wszystkim
z niedostatku wykwalifikowanej kadry na obszarach wiejskich, stanowi barierę dla
skutecznego konkurowania przedsiębiorstw wiejskich na rynkach regionalnych,
ogólnokrajowych czy zagranicznych. Przedsiębiorcy wiejscy prowadzący działalność
tradycyjną, bez wykorzystania atutu w postaci pewnej innowacji, nie są w stanie
przezwyciężyć bariery wyższych kosztów transportu zaopatrzenia firmy i słabszej
dostępności większych rynków zbytu. Kolejnym, coraz częściej spotykanym
problemem konkurencyjności przedsiębiorców wiejskich jest brak zastępowalności
pokoleń w prowadzonym biznesie i odchodzenie od przewag wynikających
z prowadzenia przedsiębiorstwa rodzinnego.
Szansą dla wzrostu konkurencyjności są zewnętrzne źródła finansowania oraz
pozytywne efekty dotychczas zrealizowanych inwestycji przy udziale takich źródeł.
Efekty wsparcia finansowego mogą być dodatkowo wzmocnione przez obniżenie
obciążeń fiskalnych mikroprzedsiębiorstw oraz ograniczenie kosztów stałych
prowadzonej działalności. Szczególnie przeorientowanie wsparcia finansowego
i różnego rodzaju ulg z nowych przedsiębiorców, którzy stosunkowo rzadko
wykorzystują wsparcie i utrzymują się na rynku, na przedsiębiorstwa posiadające
renomę i know how wynikające z wieloletniej działalności w branży, stanowi szansę
dla zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorczości wiejskiej jako całości. Polityka
taka może wpłynąć na trwały wzrost zatrudnienia, sukces na większych rynkach,
rozpropagowanie sprawdzonych rozwiązań, sieć przedsiębiorstw-kooperantów
i wreszcie specjalizację regionalną. Wśród szans wymienia się również coraz
większą dostępność nowoczesnych środków produkcji i technologii stanowiących
standardy w gospodarce krajów Europy Zachodniej. Sukcesywnej poprawie ulega
także infrastruktura techniczna na obszarach wiejskich, co może wpłynąć na
niwelowanie bariery fizycznego dystansu do instytucji otoczenia biznesu,
79
zaopatrzenia firmy czy do większych rynków zbytu. Wielu przedsiębiorców,
w związku z coraz wyższymi kosztami pracy i samego zatrudnienia polskich
pracowników, liczy na utrzymanie swojej przewagi konkurencyjnej poprzez
możliwość legalnego zatrudnienia pracowników z Europy Wschodniej. Liberalizacja w
tym zakresie wpłynęłaby także na legalizację zatrudnienia znacznej części
pracowników zagranicznych pracujących obecnie w szarej strefie, a w konsekwencji
zmniejszenie zjawiska nieuczciwej konkurencji.
Można jednak wymienić również wiele zagrożeń dla konkurencyjności
przedsiębiorczości wiejskiej, które wynikają przede wszystkim z możliwych zmian w
obrębie uwarunkowań makroekonomicznych i regulacyjnych. W kolejnych latach
istnieje np. realne zagrożenie wzrostu kosztów produkcji, a w konsekwencji wzrostu
cen i spadku konkurencyjności wytwarzanych dóbr i usług. Istnieją dwie podstawowe
przyczyn tego zagrożenia. Po pierwsze, w kontekście dużej energochłonności
polskiej gospodarki, przedsiębiorstwa wiejskie są narażone na potencjalny wzrost
cen energii. Po drugie, w perspektywie kolejnych kilku lat prawdopodobny jest dalszy
wzrost kosztów pracy w Polsce i coraz częstsza postawa roszczeniowa ze strony
pracowników. W przypadku branż bazujących na niewykwalifikowanej kadrze
pracowników trudno oczekiwać zniwelowania tego efektu poprzez odpowiednio
wysoki
wzrost
efektywności
pracy.
Ponadto
realnym
zagrożeniem
makroekonomicznym jest kurczenie się rynków zbytu w wyniku zmian sytuacji
międzynarodowej, zubożenia społeczeństwa po okresie kryzysu gospodarczego
i wzrostu bezrobocia czy wzrostu międzynarodowej konkurencji na polskim rynku.
Zagrożenie dla konkurencyjności stanowi ponadto dalsze promowanie w systemie
zamówień publicznych rozwiązań tanich, co przyczynia się w dłuższym okresie do
rozwoju firm oferujących dobra i usługi niskiej jakości, niekonkurencyjnych na
większych rynkach. Barierą w rozwoju przedsiębiorczości może być także
nieskuteczność systemu dochodzenia należności przez przedsiębiorców. Także
niska skuteczność walki ze zjawiskiem szarej strefy powoduje nieuczciwą
konkurencję i obniża konkurencyjność firm działających uczciwie. W kwestiach
regulacyjnych zagrożenie dla przedsiębiorczości wiejskiej stanowi kontynuacja
polityki równego traktowania przedsiębiorstw o zupełnie różnej skali działalności. W
warunkach takich mikroprzedsiębiorstwa działające w tradycyjnych branżach często
nie mogą być konkurencyjne w stosunku do firm dużych i średnich. Jednak o ile
segmentacja w kwestii rozwiązań fiskalnych dla przedsiębiorstw jest potrzebna, to
wszelkie inne formy sztucznej regulacji gospodarki stanowią jedynie zagrożenie dla
przedsiębiorców. W szczególnym stopniu dotyczy to mikroprzedsiebiorców wiejskich,
dla których wysoki stopień skomplikowania systemu podatkowego, w kontekście
braku możliwości skorzystania z fachowego doradztwa, przekłada się na bardzo
istotne obciążenia czasowe pracowników, a niekiedy także na nieoptymalne
korzystanie z istniejących rozwiązań.
80
Tabela 8. Analiza SWOT w zakresie konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarach wiejskich
Pozytywne
Negatywne
SŁABE STRONY
Wewnętrzne
(zależne)
MOCNE STRONY
Etos pracy i kreatywność
przedsiębiorców
Dbałość o renomę firmy wynikająca
z dużego znaczenia relacji
społecznych pomiędzy kontrahentami
Docenianie roli wiedzy
w gospodarce
Mała skala działalności i dominacja
tradycyjnych branż
Brak środków własnych na inwestycje
i niska zdolność kredytowa
Wysokie koszty transportu
Brak wykwalifikowanych kadr
Konkurencyjne koszty pracy
Brak współpracy mikroprzedsiębiorstw
Walory przyrodniczo-kulturowe
w przypadku kilku regionów kraju
odpowiednie do rozwoju turystyki
wiejskiej
Problem zastępowalności pokoleń w
biznesie
ZAGROŻENIA
Wzrost kosztów energii
SZANSE
Wzrost kosztów pracy i roszczeniowej
postawy wśród pracowników
Zewnętrzne
(obiektywne)
Finansowanie zewnętrzne
Obniżenie podatków i kosztów stałych
prowadzenia firmy
Brak segmentacji systemu
podatkowego w zależności od wielkości
przedsiębiorstwa
Poprawa infrastruktury technicznej
Trudność dochodzenia przez
przedsiębiorców należności
Dostępność fachowej informacji
i nowoczesnych technologii
Przeregulowanie gospodarki
Obniżenie kosztów pracy dzięki
zatrudnieniu pracowników
zagranicznych
Kurczenie się rynków zbytu
i międzynarodowa konkurencja
Konkurencyjność przedsiębiorstw
oferujących dobra i usługi tanie, ale
o niskiej jakości
Wsparcie przedsiębiorstw, które
odniosły sukces
Nieuczciwa konkurencja
przedsiębiorstw zatrudniających
pracowników w szarej strefie
Źródło: opracowanie własne.
2.3.5.
WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTW
Mocne strony współpracy polskich przedsiębiorców wiejskich wynikają przede
wszystkim ze specyfiki społeczności wiejskich, gdzie ważną rolę spełniają silne
więzy społeczne oraz częste bezpośrednie kontakty pomiędzy przedsiębiorcami.
W związku z tym, pomimo braku tradycji i pozytywnych doświadczeń
wynikających ze sformalizowanych form współpracy, współpraca nieformalna ma
miejsce i pozytywnie oddziałuje na rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę
konkurencyjności
współpracujących
przedsiębiorców.
Wartość
dodana
wynikająca
ze
współpracy
jest
szczególnie
duża
w
przypadku
mikroprzedsiębiorstw, które niwelują w ten sposób negatywny wpływ małej skali
działalności i mają możliwość specjalizacji i kooperacji z innymi
81
wyspecjalizowanymi przedsiębiorstwami z danej branży, a także uzyskania
mocniejszej pozycji negocjacyjnej w kontaktach z firmami zaopatrującymi oraz
z odbiorcami dóbr i usług. Dzięki współpracy podnosi się też innowacyjność
przedsiębiorstw, które wzajemnie czerpią od siebie nowatorskie rozwiązania.
Obserwuje się wzrost świadomości potrzeby współpracy i wiedzy na temat
potencjalnych korzyści z niej płynących. W szczególności dotyczy to młodszych
przedsiębiorców, co stanowi potencjał dla rozwoju współpracy przedsiębiorstw
w przyszłości.
Podstawowe słabe strony współpracy przedsiębiorców wiejskich wynikają z braku
pozytywnych
wzorców z poprzednich dekad, mentalności samych
przedsiębiorców oraz dominacji tradycyjnych branż działalności, w których na
rynku lokalnym panuje ostra konkurencja. Przedsiębiorcy przywiązują większą
wagę do celów krótkofalowych polegających na zapewnieniu bieżącego
utrzymania się na rynku poprzez skuteczną konkurencję, niż do długofalowego
rozwoju całej branży na pewnym obszarze dzięki współpracy przedsiębiorców, ich
specjalizacji, sieci powiązań i kreowaniu wspólnej marki. Najistotniejszą barierą
warunkującą taki sposób myślenia jest brak zaufania do innych przedsiębiorców
oraz do instytucji mogących kreować tego typu inicjatywy w sposób
sformalizowany. Również sama specyfika obszarów wiejskich, na których
przedsiębiorców z danej branży dzieli większy fizyczny dystans, nie sprzyja
nawiązywaniu współpracy ze względu na większe koszty transportu i trudności
w komunikacji.
Niewątpliwą szansą na rozwój kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami oraz
przedsiębiorców wiejskich z instytucjami otoczenia biznesu zlokalizowanymi
w miastach jest rozwój infrastruktury technicznej. Poprawa współpracy
przedsiębiorstw wiejskich związana jest również z uwarunkowaniami prawnofinansowymi. Formalną współpracę wymusza bowiem najczęściej konieczność
spełnienia takiego warunku w celu uzyskania zewnętrznego wsparcia
finansowego. Formalizacja współpracy nie zapewnia co prawda jej realnego
funkcjonowania w dłuższym czasie, ale stanowi pierwszy krok w kierunku
pokazania korzyści płynących ze współpracy przedsiębiorstw.
Tabela 9. Analiza SWOT w zakresie współpracy przedsiębiorstw na obszarach wiejskich
Pozytywne
Negatywne
SŁABE STRONY
MOCNE STRONY
Wewnętrzne
(zależne)
Pełnienie funkcji katalizatora wzrostu
dla konkurencyjności
i innowacyjności przedsiębiorstw
Opieranie się na silnych więzach
społecznych i bezpośrednich
kontaktach
Brak zaufania i podejrzliwość wśród
przedsiębiorców
Silna konkurencja na rynku lokalnym
Potrzeba współpracy ze względu na
rozdrobnienie przedsiębiorstw
wiejskich
Wzrost świadomości przedsiębiorców,
zwłaszcza młodszych, w zakresie
potencjalnych korzyści współpracy
82
Mała gęstość przedsiębiorstw
i wysokie koszty transportu
Niechęć przedsiębiorców wynikająca
ze złych doświadczeń gospodarki
uspołecznionej
ZAGROŻENIA
SZANSE
Wsparcie finansowe dla
przedsiębiorstw współpracujących
Zewnętrzne
(obiektywne)
Korzyści rynkowe płynące ze
współpracy
Spadek wzajemnego zaufania
związany z korupcją oraz z małą
popularnością i wiarygodnością
certyfikatów jakości
Wzrost doświadczenia instytucji
otoczenia biznesu
Wzrost mobilności międzynarodowej
i znajomości języków obcych wśród
przedsiębiorców oraz przykłady
dobrych praktyk spotykane zagranicą
Stymulowanie większych firm
z miast do nawiązywania współpracy
z mniejszymi przedsiębiorcami
z obszarów wiejskich
Nieprecyzyjne i nieegzekwowane
przepisy prawa regulujące współpracę
Marginalne traktowanie
mikroprzedsiębiorstw z obszarów
wiejskich w dokumentach
strategicznych
Wzrost kosztów finansowych
współpracy formalnej
Uproszczenie biurokracji związanej
z formalizacją współpracy
Źródło: opracowanie własne.
Szansą na zwiększenie efektywności tego mechanizmu jest wprowadzenie takich
uregulowań, które umożliwią uzyskanie jak największych przewag rynkowych
poprzez współpracę, a nie jedynie dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania.
Konieczne jest jednak do tego przede wszystkim uproszczenie procedur
biurokratycznych w nawiązywaniu formalnej współpracy. Również doświadczenia
z ubiegłych lat i zmiana podejścia do tematu współpracy w instytucjach otoczenia
biznesu mogą przyczynić się do jej popularyzacji. Pewną szansą dla rozwoju sieci
współpracy jest także stymulowanie nawiązywania współpracy większych firm
zlokalizowanych w miastach z mniejszymi przedsiębiorstwami z otaczających je
terenów wiejskich. Coraz większą rolę powinna odgrywać także współpraca
międzynarodowa. Z jednej strony, w związku ze zwiększającą się
międzynarodową mobilnością społeczeństwa w Polsce w zakresie współpracy
będzie adoptowanych coraz więcej dobrych praktyk stosowanych od dawna
w krajach o dłuższych tradycjach w tej dziedzinie. Z drugiej zaś strony wzrost
międzynarodowej współpracy może wynikać z coraz większej znajomości języków
obcych.
Regulacje prawne mogą być szansą, ale także bardzo istotnym zagrożeniem dla
rozwoju współpracy polskich przedsiębiorstw wiejskich. Barierę rozwoju
współpracy mogą stanowić np. nieprecyzyjne lub nieegzekwowane w odpowiedni
sposób zapisy regulujące współpracę, rozrost biurokracji w zakresie współpracy
formalnej oraz jej koszty finansowe. Niezbędnym elementem we współpracy jest
wzajemne zaufanie. Zagrożeniem dla wzajemnego zaufania przedsiębiorców jest
natomiast korupcja oraz mała powszechność i wiarygodność certyfikatów
świadczących o jakości produktów danej firmy. Negatywnie na współpracę
mikroprzedsiębiorstw z obszarów wiejskich z instytucjami otoczenia biznesu może
wpłynąć także marginalne traktowanie ich roli w strategiach rozwoju państwa
i samorządów.
83
3. SCENARIUSZE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA WSI
3.1.
Analiza trendów
Opracowane poniżej scenariusze rozwoju przedsiębiorczości na wsi są wynikiem 17
spotkań warsztatowych, podczas których identyfikowano czynniki otoczenia
przedsiębiorczości oraz ich siłę wpływu na wiejską przedsiębiorczość
i prawdopodobieństwo wystąpienia odpowiednich trendów. Uzyskany materiał
badawczy został następnie poddany standaryzacji (ujednolicenie czynników oraz
uśrednienie wartości) i interpretacji eksperckiej.
Zidentyfikowane czynniki otoczenia przedsiębiorczości wiejskiej odnoszące się do
scenariuszy w pięciu analizowanych obszarach problemowych są spójne ze
wskazanymi wcześniej czynnikami w analizie SWOT. W większości przypadków są
to czynniki stymulujące rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Poniżej
zestawiono tabele ze szczegółową charakterystyką siły trendów (wzrost, stabilizacja,
spadek) i prawdopodobieństwa ich wystąpienia w analizowanej perspektywie 20142020.
W przypadku otoczenia instytucjonalnego najsilniejszy negatywny wpływ na rozwój
przedsiębiorczości wiejskiej będą miały: wzrost nepotyzmu i kumoterstwa, wzrost
biurokracji, spadek kompetencji instytucji otoczenia biznesu; natomiast najsilniejszy
wpływ pozytywny wywrze wzrost koncentracji usług i informacji doradczoszkoleniowych.
Tabela 10. Analiza trendów – otoczenie instytucjonalne
Sfera
Czynnik
Wiedza przedsiębiorców o IOB i
oferowanych przez nie usługach
Otoczenie instytucjonalne
Biurokratyzacja usług IOB
Koncentracja usług i informacji
doradczo-szkoleniowych
Kompetencje IOB w rozwoju
przedsiębiorczości
Zaufanie przedsiębiorców do instytucji
Sprawność i kompleksowość usług
Nepotyzm
Trend
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
Siła
wpływu
3
-1
-2
-4
-2
3
4
-1
-3
2
-2
-4
2
1
-3
3
1
-3
-5
-2
3
Prawdopodobieństwo
0,4
0,4
0,2
0,4
0,4
0,2
0,2
0,6
0,2
0,4
0,5
0,1
0.3
0.4
0.3
0.2
0.6
0.2
0,4
0,3
0,3
Źródło: opracowanie własne.
W otoczeniu regulacyjnym większość wskazanych cech ma raczej silne
oddziaływanie na przedsiębiorczość. Szczególnie silny wpływ pozytywny będą miały
następujące trendy: spadek liczby przepisów prawnych, wzrost przejrzystości
i jednoznaczności przepisów podatkowych, wzrost pozytywnego nastawienia
urzędników do przedsiębiorców, wzrost elastyczności przepisów dotyczących
84
zatrudnienia oraz wzrost stabilności przepisów prawa. Z wyjątkiem dużego
prawdopodobieństwa spadku liczby przepisów prawa, w przypadku pozostałych
czynników prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest bardzo niewielkie. Można więc
przyjąć, że rola otoczenia regulacyjnego jest bardzo duża, ale nie oczekuje się
raczej, aby nadchodzące lata przyniosły w tym zakresie istotne zmiany.
Tabela 11. Analiza trendów – otoczenie regulacyjne
Sfera
Czynnik
Trend
Liczba przepisów prawnych
Transparentność (jednoznaczność) przepisów
podatkowych
Otoczenie regulacyjne
Szacunek do przedsiębiorców (pozytywne
nastawienie urzędników do przedsiębiorców)
Elastyczność prawa pracy i innych przepisów
o zatrudnieniu
Segmentacja przepisów pod kątem wielkości
przedsiębiorstw
Stabilność przepisów prawa
Elastyczność i rozsądek w egzekwowaniu
prawa
Poziom biurokracji
Pozapłacowe koszty pracy
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
Siła
wpływu
-3
-1
5
4
-1
-4
5
-1
-3
5
-1
-3
4
1
-4
3
-1
-3
4
-1
-4
-4
-2
3
-4
-2
4
Prawdopodo
bieństwo
0,2
0,5
0,3
0,1
0,6
0,3
0,4
0,5
0,1
0,1
0,7
0,2
0,2
0,7
0,1
0,3
0,4
0,3
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0,6
0,2
0,2
Źródło: opracowanie własne.
W zakresie wsparcia finansowego najsilniejszy pozytywny wpływ mogą wywrzeć:
uproszczenie wniosków, większe wsparcie dotacjami przedsiębiorców, dostępność
gwarancji, poręczeń i kredytów. Siła wpływu trendów dotyczących wsparcia
finansowego jest oceniona na wysoką, zaś rozkład prawdopodobieństwa ich
wystąpienia wskazuje każdorazowo wyraźnie na jeden z trendów wiodących (np.
wysokie prawdopodobieństwo braku uproszczenia wniosków o wsparcie finansowe
lub utrzymanie dotychczasowych mechanizmów weryfikacji wniosków i poziomu
zaufania do wnioskodawców, itp.).
Tabela 12. Analiza trendów – wsparcie finansowe
Wsparcie
finansowe
Sfera
Czynnik
Trend
Stopień uproszczenie wniosków
Mechanizmy weryfikacji wniosków i zaufanie
do wnioskodawcy
85
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
Siła
wpływu
5
-1
-4
4
-1
-4
Prawdopodo
bieństwo
0,1
0,8
0,1
0,1
0,8
0,1
Kompetencje administracji
Wsparcie dotacjami na rozwój przedsiębiorstw
Dostępność gwarancji i poręczeń
Dostępność preferencyjnych kredytów
Poziom edukacji ekonomicznej
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
3
-1
-3
5
2
-3
4
2
-4
4
2
-4
4
-1
-3
0,2
0,6
0,2
0,1
0,2
0,7
0,5
0,3
0,2
0,5
0,3
0,2
0,4
0,4
0,2
Źródło: opracowanie własne.
Wśród czynników kształtujących konkurencyjność przedsiębiorstw wiejskich
dominują te związane z ich ekonomicznymi warunkami funkcjonowania. Wpływ na
trendy w zakresie konkurencyjności mają zarówno zmiany po stronie kosztowej
(koszty stałe, uwarunkowania rynku pracy, finansowanie zewnętrzne), jak
i przychodowej (popyt, nowe rynki zbytu). Ponadto konkurencyjność przedsiębiorstw
będzie wynikała ze zmian w ich otoczeniu instytucjonalnym i regulacyjnym,
z tworzenia sieci współpracy i kooperacji oraz ze znaczenia czynnika wiedzy
w prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku konkurencyjności
przedsiębiorstw większą siłę wpływu mają trendy negatywne, w tym przede
wszystkim: wzrost stałych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, spadek podaży
na rynku pracy i pogorszenie się jakości pracowników, redukcja rynków zbytu dla
mikroprzedsiębiorstw, spadek przejrzystości przepisów dla przedsiębiorstw.
Tabela 13. Analiza trendów – konkurencyjność
Sfera
Czynnik
Koszty stałe funkcjonowania
przedsiębiorstw
Konkurencyjność
Popyt na wytarzane produkty i usługi
Podaż na rynku pracy i jakość
pracowników
Nowe rynki zbytu dla
mikroprzedsiębiorstw
Otoczenie instytucjonalne,
współpraca i kooperacja
Wiedza, innowacyjność i technologia
Dostępność zewnętrznego
finansowania dla
mikroprzedsiębiorstw
Trend
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
86
Siła
wpływu
-5
-2
3
5
1
-5
4
-1
-4
4
-1
-4
3
-1
-3
3
-2
-4
3
1
-2
Prawdopodobieństwo
0,3
0,6
0,1
0,2
0,5
0,3
0,3
0,4
0,3
0,5
0,4
0,1
0,4
0,4
0,2
0,4
0,6
0
0,5
0,4
0,1
Przejrzystość przepisów dla
przedsiębiorstw
Równe traktowanie w konkurencji
przedsiębiorstw o różnej wielkości
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
4
2
-5
3
1
-3
0,2
0,5
0,3
0,2
0,6
0,2
Źródło: opracowanie własne.
Czynniki determinujące przyszłe zmiany w zakresie współpracy przedsiębiorstw
można podzielić na miękkie i twarde. Z jednej strony dużą rolę odgrywają czynniki
związane z nastawieniem samych przedsiębiorców, jak np. czynnik wzajemnego
zaufania czy świadomości potrzeby współpracy. Z drugiej zaś strony na
nawiązywanie współpracy wpływać będą konkretne korzyści i pozytywne przykłady
oraz tworzenie warunków instytucjonalno-regulacyjnych oraz infrastrukturalnych
ułatwiających współpracę. We współpracy przedsiębiorstw najsilniejszy pozytywny
wpływ na ich rozwój będą miały trendy wzrostu zbytu na towary i usługi, wsparcie
zewnętrzne stymulujące współpracę wzrost świadomości przedsiębiorców z korzyści
wynikających ze współpracy z innymi przedsiębiorstwami. Wśród negatywnych
trendów, ale mających małe prawdopodobieństwo wystąpienia, można wymienić:
spadek zbytu towarów i usług, spadek poziomu wyposażenia w infrastrukturę
techniczną oraz spadek zewnętrznego wsparcia dla współpracy.
Tabela 14. Analiza trendów – współpraca
Sfera
Czynnik
Zaufanie wobec współpracujących
przedsiębiorców
Współpraca
Świadomość korzyści wynikających
ze współpracy pomiędzy
przedsiębiorcami
Premiowanie finansowe i
pozafinansowe współpracy
Zbyt na towary i usługi
Infrastruktura techniczna
Wsparcie zewnętrzne zachęcające do
współpracy
Zaufanie przedsiębiorców wobec
instytucji otoczenia biznesu
Trend
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
wzrost
stabilizacja
spadek
Siła
wpływu
3
-1
-3
4
1
-1
4
1
-2
5
2
-4
3
-1
-4
5
-1
-4
3
1
-1
Prawdopodobieństwo
0,3
0,6
0,1
0,4
0,5
0,1
0,7
0,2
0,1
0,4
0,4
0,2
0,3
0,4
0,3
0,1
0,6
0,3
0,2
0,5
0,3
Źródło: opracowanie własne.
3.2.
Analiza scenariuszy rozwoju przedsiębiorczości na wsi
Scenariusz optymistyczny zakłada najbardziej korzystne trendy w otoczeniu wiejskiej
przedsiębiorczości bez względu na poziom prawdopodobieństwa ich wystąpienia.
Analiza siły wpływu trendów w zakresie pięciu badanych obszarów problemowych
wskazuje przede wszystkim, że wyraźnie najmniejszy wpływ na pozytywne zmiany
będzie miało otoczenie instytucjonalne. Najistotniejszą rolę powinno odgrywać
87
natomiast otoczenie regulacyjne i wsparcie finansowe, zaś nieco tylko mniejszą siłę
wpływu na przedsiębiorczość wiejską może mieć współpraca i konkurencyjność.
Zakładając najbardziej korzystne zmiany w otoczeniu przedsiębiorczości na terenach
wiejskich można przyjąć, że będą one przede wszystkim rezultatem: uproszczenia
i ujednolicenia przepisów regulujących działalność przedsiębiorstw, wzrostu poziomu
wsparcia finansowego i udogodnień w dostępności usług finansowych oraz
pozytywnych zmian gospodarczych (rynek zbytu, usług, pracy). Duże znaczenie
i nadzieje pokładane w systemie regulacyjnym i wsparciu finansowym wynikają
z wysokiego znaczenia tych zagadnień w codziennym funkcjonowaniu
przedsiębiorstw. Ograniczenia wynikające z wysokiego poziomu biurokracji, dużej
liczby przepisów prawnych, braku stabilności uregulowań, wysokiego poziomu
komplikacji wniosków oraz procedur związanych z ich oceną i dostępnością są na
tyle uciążliwe dla przedsiębiorców, że każda zmiana powodująca ich uproszczenie i
zwiększająca ich dostępność wpłynie w bardzo wysokim i pozytywnym stopniu na
przedsiębiorczość wiejską. Wynika to przede wszystkim z sygnalizowanego już
wcześniej postulatu braku rozróżnienia instrumentarium prawnego dla małych
i dużych przedsiębiorców – istniejące aktualnie rozbudowane ustawodawstwo jest
postrzegane przez małych i średnich przedsiębiorców jako podstawowa bariera
rozwoju. Stąd też każda zmiana upraszczająca system regulacyjny oraz wnioskowy
o finansowanie zewnętrzne oceniana jest na bardzo wysokim, dodatnim poziomie.
Tabela 15. Scenariusz optymistyczny
Sfera
Otoczenie
instytucjonalne
Otoczenie
regulacyjne
Otoczenie
finansowe
Trend
Wzrost wiedzy o IOB i oferowanych przez nie usługach
Spadek biurokracji w IOB
Wzrost koncentracji usług i informacji doradczoszkoleniowych
Wzrost kompetencje IOB w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości
Wzrost zaufania przedsiębiorców do instytucji
Poprawa sprawności i kompleksowości usług
Spadek poziomu nepotyzm
Spadek liczby przepisów prawnych
Poprawa transparentności (jednoznaczności)
przepisów podatkowych
Wzrost szacunku do przedsiębiorców
Wzrost elastyczności prawa pracy i innych przepisów
o zatrudnieniu
Wprowadzenie segmentacji przepisów pod kątem
wielkości przedsiębiorstw
Wzrost stabilności przepisów prawa
Wzrost elastyczności i rozsądku w egzekwowaniu
prawa
Spadek poziomu biurokracji
Spadek pozapłacowych kosztów pracy
Wzrost uproszczenia wniosków
Uproszczenie mechanizmów weryfikacji wniosków
i zaufanie do wnioskodawcy
Wzrost kompetencji administracji
Wzrost poziomu wsparcia dotacjami na rozwój
przedsiębiorstw
Zwiększenie dostępności gwarancji i poręczeń
Zwiększenie dostępności preferencyjnych kredytów
Wzrost poziomu edukacji ekonomicznej
88
Siła
wpływu
Średnia
siła
wpływu
3
3
4
2,9
2
2
3
3
5
4
5
5
4,1
4
3
4
3
4
5
4
3
4,1
5
4
4
4
Spadek kosztów stałych funkcjonowania
przedsiębiorstw
Wzrost popytu na wytarzane produkty i usługi
Wzrost podaży na rynku pracy i jakość pracowników
Pojawienie się nowych rynków zbytu dla
mikroprzedsiębiorstw
Poprawa otoczenia instytucjonalnego, współpracy
Konkurencyjność
i kooperacji
Wzrost poziomu wiedzy, innowacyjności i technologii
Poprawa poziomu dostępności zewnętrznego
finansowania dla mikroprzedsiębiorstw
Poprawa przejrzystości przepisów dla przedsiębiorstw
Równe traktowanie w konkurencji przedsiębiorstw
o różnej wielkości
Zaufanie wobec współpracujących przedsiębiorców
Świadomość korzyści wynikających ze współpracy
pomiędzy przedsiębiorcami
Premiowanie finansowe i pozafinansowe współpracy
Współpraca
Lepszy zbyt na towary i usługi
Poprawa w wyposażeniu w infrastrukturę techniczną
Wsparcie zewnętrzne zachęcające do współpracy
Zaufanie przedsiębiorców wobec instytucji otoczenia
biznesu
Źródło: opracowanie własne
3
5
4
4
3
3
3,6
3
4
3
3
4
4
5
3
5
3,9
3
W scenariuszu pesymistycznym zakładającym najbardziej niekorzystne trendy
w otoczeniu przedsiębiorczości wiejskiej uśredniona siła wpływu pięciu obszarów
problemowych wskazuje, że zdecydowanie najmniejsze zagrożenie wynika
z negatywnych zmian w zakresie współpracy przedsiębiorstw. Najbardziej istotną rolę
może odgrywać natomiast spadek konkurencyjności przedsiębiorstw wiejskich
wynikający przede wszystkim z takich trendów jak: spadek popytu na wytarzane
produkty i usługi, spadek podaży na rynku pracy i jakości pracowników, ograniczenie
rynków zbytu dla mikroprzedsiębiorstw, wzrost kosztów stałych funkcjonowania
przedsiębiorstw i wzrost poziomu skomplikowania przepisów dla przedsiębiorstw.
Jednakże nieznacznie tylko mniejszą rolę w kształtowaniu pesymistycznego
scenariusza rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej odgrywają trendy z otoczenia
regulacyjnego, finansowego i instytucjonalnego. Należy także zwrócić uwagę na
system sprzężeń zwrotnych występujących pomiędzy poszczególnymi obszarami
problemowymi, gdyż np. niektóre trendy determinujące spadek konkurencyjności
przedsiębiorstw w dużym stopniu wynikają z negatywnych zmian obserwowanych w
otoczeniu regulacyjnym Pogorszenie sytuacji makroekonomicznej i spadek
konkurencyjności przedsiębiorstw będzie prowadził w krótkim czasie do ich likwidacji,
stąd też uczestnicy warsztatów tak jednoznacznie określili wysoką ujemną siłę
wpływu tych trendów na rozwój przedsiębiorczości. Już aktualnie przedsiębiorcy
narzekają na system uregulowań prawnych (długie i skomplikowane procedury,
wysoka biurokracja) oraz trudności w pozyskaniu kapitału zewnętrznego pomocnego
w rozwoju firmy (trudne formularze, brak prefinansowania inwestycji) – dlatego jeżeli
w wyniku negatywnych trendów uwarunkowania te miałyby ulec pogorszeniu
(większemu skomplikowaniu i mniejszej dostępności) to oznaczałoby to dla
przedsiębiorców duże utrudnienia, z możliwością likwidacji włącznie. W przypadku
dwóch sfer, które aktualnie nie stanowią bardzo istotnego znaczenia dla
przedsiębiorców – czyli otoczenie instytucjonalne i współpraca – pogorszenie
zidentyfikowanych trendów nie jest wskazywane przez przedsiębiorców jako duże
zagrożenie, stąd też średnia siła wpływu jest wyższa od sfer (obszarów
problemowych) analizowanych wcześniej.
89
Tabela 16. Scenariusz pesymistyczny
Sfera
Trend
Spadek wiedzy o IOB i oferowanych przez nie usługach
Wzrost biurokracji w IOB
Dekoncentracji usług i informacji doradczoszkoleniowych
Otoczenie
Pogorszenie kompetencji IOB w zakresie rozwoju
instytucjonalne
przedsiębiorczości
Wzrost zaufania przedsiębiorców do instytucji
Pogorszenie sprawności i kompleksowości usług
Wzrost poziomu nepotyzm
Zwiększenie liczby przepisów prawnych
Niejednoznaczność przepisów podatkowych
Spadek szacunku do przedsiębiorców
Usztywnienie prawa pracy i innych przepisów
o zatrudnieniu
Otoczenie
Brak segmentacji przepisów pod kątem wielkości
regulacyjne
przedsiębiorstw
Obniżenie poziomu stabilności przepisów prawa
Spadek elastyczność i rozsądku w egzekwowaniu prawa
Wzrost poziomu biurokracji
Wzrost pozapłacowych kosztów pracy
Zmniejszenie stopnia uproszczenia wniosków
Utrudnienie mechanizmów weryfikacji wniosków
i spadek zaufania na wnioskodawcy
Spadek kompetencji administracji
Otoczenie
Spadek poziomu wsparcia dotacjami na rozwój
finansowe
przedsiębiorstw
Zmniejszenie dostępności gwarancji i poręczeń
Zmniejszenie dostępności preferencyjnych kredytów
Spadek poziomu edukacji ekonomicznej
Wzrost kosztów stałych funkcjonowania przedsiębiorstw
Spadek popytu na wytarzane produkty i usługi
Spadek podaży na rynku pracy i jakość pracowników
Ograniczenia rynków zbytu dla mikroprzedsiębiorstw
Pogorszenie w zakresie otoczenia instytucjonalnego,
współpracy i kooperacji
Konkurencyjność
Spadek poziomu wiedzy, innowacyjności i technologii
Pogorszenie się poziomu dostępności zewnętrznego
finansowania dla mikroprzedsiębiorstw
Wzrost poziomu skomplikowania przepisów dla
przedsiębiorstw
Brak równego traktowania w konkurencji przedsiębiorstw
o różnej wielkości
Brak zaufania wobec współpracujących przedsiębiorców
Obniżenie się poziomu świadomości o korzyściach
wynikających ze współpracy pomiędzy przedsiębiorcami
Brak premiowania finansowego i pozafinansowego
współpracy
Wzrost utrudnień w zbycie towarów i usług
Współpraca
Pogorszenie w zakresie wyposażenia w infrastrukturę
techniczną
Brak wsparcia zewnętrznego zachęcającego do
współpracy
Spadek zaufania przedsiębiorców wobec instytucji
otoczenia biznesu
Źródło: opracowanie własne
90
Siła
wpływu
Średnia
siła
wpływu
-2
-4
-3
-3,4
-4
-3
-3
-5
-3
-4
-3
-3
-3,6
-4
-3
-4
-4
-4
-4
-4
-3
-3,6
-3
-4
-4
-3
-5
-5
-4
-4
-3
-4
-3,9
-2
-5
-3
-3
-1
-2
-4
-4
-4
-1
-2,7
Scenariusz najbardziej prawdopodobny zawiera trendy, które cechuje najwyższy
poziom prawdopodobieństwa. Innymi słowy są to najbardziej realne zmiany, które
mogą wystąpić w otoczeniu przedsiębiorczości w perspektywie 2014-2020.
Najwyższe wskaźniki prawdopodobieństwa cechują otoczenie finansowe; nieomal
pewnym jest, że poziom „skomplikowania” wniosków o wsparcie finansowe nie
ulegnie zmianie, nie zmieni się też mechanizm kontroli i poziom zaufania do
wnioskodawcy. Ponieważ w przypadku większości trendów przewiduje się
stabilizację (czyli brak zmian) ich siła wpływu na przedsiębiorczość wiejską będzie
niewielka, co oznacza, że stan otoczenia przedsiębiorczości w 2020 roku będzie
podobny do obecnego. Tym niemniej siła wpływu trendów wskazanych w obrębie
pięciu analizowanych obszarów problemowych jest zróżnicowana. W przypadku
otoczenia regulacyjnego i instytucjonalnego przewiduje się raczej niekorzystne
zmiany (średnia siła wpływu ma ujemną wartość), zaś w trzech pozostałych
obszarach spodziewane rezultaty będą miały raczej pozytywny kierunek. Można
uogólnić,
że
skoro
otoczenie
instytucjonalne
i
regulacyjne
będzie
najprawdopodobniej w najbliższej przyszłości wywierać niekorzystny wpływ na
przedsiębiorczość wiejską, wymagają one największej uwagi w przygotowaniu celów
strategicznych.
Tabela 17. Scenariusz najbardziej prawdopodobny
Sfera
Otoczenie
instytucjonaln
e
Otoczenie
regulacyjne
Otoczenie
finansowe
Trend
Wzrost wiedzy o IOB i oferowanych przez nie usługach
Wzrost biurokracji w IOB
Stabilizacja koncentracji usług i informacji doradczoszkoleniowych
Utrzymanie dotychczasowego poziomu kompetencji IOB w
zakresie rozwoju przedsiębiorczości
Stabilne zaufanie przedsiębiorców do instytucji
Sprawność i kompleksowość usług na obecnym poziomie
Wzrost nepotyzmu
Średnia siła wpływu
Stabilizacja liczby przepisów prawnych
Transparentności (jednoznaczności) przepisów
podatkowych bez zmian
Szacunek do przedsiębiorców bez zmian
Elastyczności prawa pracy i innych przepisów
o zatrudnieniu bez zmian
Segmentacja przepisów pod kątem wielkości
przedsiębiorstw na aktualnym poziomie
Stabilności przepisów prawa bez zmian
Elastyczność i rozsądek w egzekwowaniu prawa bez zmian
Wzrost poziomu biurokracji
Wzrost pozapłacowych kosztów pracy
Średnia siła wpływu
Poziom „skomplikowania” wniosków bez zmian
Mechanizmy weryfikacji wniosków i poziom zaufania do
wnioskodawcy bez zmian
Kompetencje administracji bez zmian
Spadek poziomu wsparcia dotacjami na rozwój
przedsiębiorstw
Zwiększenie dostępności gwarancji i poręczeń
Zwiększenie dostępności preferencyjnych kredytów
Wzrost poziomu edukacji ekonomicznej
Średnia siła wpływu
91
Prawdo
podobie
ństwo
0,4
0,4
Średnia
siła
wpływu
3
-4
0,6
-1
0,5
0,4
0,6
0,4
0,5
-2
1
1
-5
-1,0
-1
0,6
0,5
-1
-1
0,7
-1
0,7
0,4
0,4
0,4
0,6
0,8
1
-1
-1
-4
-4
-1,4
-1
0,8
0,6
-1
-1
0,7
0,5
0,5
0,4
-3
4
4
4
0,9
Koszty stałe funkcjonowania przedsiębiorstw bez zmian
Stabilizacja popytu na wytarzane produkty i usługi
Podaż na rynku pracy i jakość pracowników bez zmian
Pojawienie się nowych rynków zbytu dla
mikroprzedsiębiorstw
Poprawa otoczenia instytucjonalnego, współpracy
Konkurencyji kooperacji
ność
Poziomu wiedzy, innowacyjności i technologii bez zmian
Poprawa poziomu dostępności zewnętrznego finansowania
dla mikroprzedsiębiorstw
Przejrzystości przepisów dla przedsiębiorstw bez zmian
Traktowanie w konkurencji przedsiębiorstw o różnej
wielkości jak dotychczas
Średnia siła wpływu
Zaufanie wobec współpracujących przedsiębiorców na
obecnym poziomie
Świadomość korzyści wynikających ze współpracy
pomiędzy przedsiębiorcami bez zmian
Premiowanie finansowe i pozafinansowe współpracy
Poprawa poziomu zbytu na towary i usługi
Współpraca
Infrastruktura techniczna bez zmian
Poziom wsparcia zewnętrznego zachęcającego do
współpracy bez zmian
Poziom zaufania przedsiębiorców wobec instytucji
otoczenia biznesu bez zmian
Średnia siła wpływu
Źródło: opracowanie własne
0,6
0,5
0,4
-2
1
-1
0,5
4
0,4
0,6
3
-2
0,5
0,5
3
2
0,6
1
1,0
0,6
-1
0,5
0,7
0,4
0,4
1
4
5
-1
0,6
-1
0,5
1
1,1
Przedsiębiorczość na terenach wiejskich mogą w największym stopniu zmieniać i
kształtować tylko nieliczne ze wskazanych trendów. Wśród trendów, które będą
najprawdopodobniej w najbardziej pozytywny sposób oddziaływały na rozwój
przedsiębiorczości wiejskiej przewiduje się: wzrost wiedzy o instytucjach otoczenia
biznesu i oferowanych przez nie usługach, zwiększenie dostępności gwarancji
i poręczeń, zwiększenie dostępności preferencyjnych kredytów, wzrost poziomu
edukacji
ekonomicznej,
pojawienie
się
nowych
rynków
zbytu
dla
mikroprzedsiębiorstw, poprawa otoczenia instytucjonalnego, współpracy i kooperacji,
poprawa poziomu dostępności zewnętrznego finansowania dla mikroprzedsiębiorstw,
premiowanie finansowe i pozafinansowe współpracy, zbyt na towary i usługi.
Natomiast wśród najważniejszych trendów negatywnych wymienić należy: wzrost
poziomu biurokracji, wzrost nepotyzmu, wzrost pozapłacowych kosztów pracy oraz
spadek poziomu wsparcia dotacjami na rozwój przedsiębiorstw.
3.3.
Wnioski
Analiza scenariuszy i trendów w zakresie każdego z pięciu badanych obszarów
problemowych pozwala wyciągnąć kilka wniosków, istotnych dla określenia celów
strategicznych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
Pozytywne zmiany w otoczeniu regulacyjnym i finansowym będą miały najsilniejszy
wpływ na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej. Mniejsze znaczenie będzie miała
współpraca przedsiębiorstw. Zdecydowanie najmniejszą rolę w kształtowaniu
pozytywnych zmian przypisuje się otoczeniu instytucjonalnemu. Wśród
identyfikowanych czynników, które mogą szczególnie sprzyjać przedsiębiorczości
wymienia się przede wszystkim: stabilizację i uproszczenie przepisów regulujących
działalność przedsiębiorstw, powszechną dostępność do usług finansowych.
92
Najbardziej negatywne zmiany w przedsiębiorczości na wsi mogą wynikać
z niekorzystnych trendów w zakresie konkurencyjności związanych ze spadkiem
popytu na produkty i usługi, spadkiem podaży na rynku pracy i wzrostem liczby
przepisów prawnych (co dotyczy w równym stopniu otoczenia regulacyjnego).
Najmniejszy wpływ w scenariuszu negatywnym ma współpraca.
Można przyjąć, że najprawdopodobniej w najbliższej perspektywie korzystne trendy
wystąpią w otoczeniu finansowym (zwiększy się głównie dostępność i powszechność
wykorzystania usług finansowych), współpracy (poprawa poziomu zbytu
i premiowanie współpracy) i konkurencyjności (nowe rynki zbytu, innowacyjność).
Negatywnych trendów należy oczekiwać w otoczeniu instytucjonalnym
i regulacyjnym.
Ryc. 32. Analiza trendów
93
4. KONCEPCJA PROGRAMOWA
4.1.
Wizja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Mikroprzedsiębiorstwa są w Polsce ważnym sektorem gospodarki, ponieważ
stanowią ponad 95% ogółu przedsiębiorstw i tworzą miejsca pracy dla znacznej
grupy osób. Misją przedsiębiorczości wiejskiej jest przede wszystkim
zagwarantowanie mieszkańcom wsi wysokiej jakości życia poprzez rozwój
społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich i kształtowanie ich wielofunkcyjności.
Sukces przedsiębiorczości wiejskiej gwarantuje dywersyfikację dochodów
gospodarstw domowych, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, tworzenie
nowych miejsc pracy na wsi oraz wielokierunkowy charakter działalności
gospodarstw rolnych.
Przedsiębiorczość wiejska stanowi kluczowy element aktywizacji społecznogospodarczej i rozwoju obszarów wiejskich. Kształtuje przy tym szeroko rozumiany
nowoczesny styl życia i przyczynia się do transferu wiedzy i innowacji na obszary
wiejskie. Wielokierunkowa aktywność gospodarcza przedsiębiorców zmienia obraz
polskiej wsi; tradycyjne postrzeganie obszarów wiejskich poprzez pryzmat rolnictwa
zastępowane jest nowym obrazem wsi nowoczesnej i różnorodnej.
Przedsiębiorczość ma szczególną misję na terenach marginalnych i obszarach
wykluczenia społecznego; tworzenie nowych firm i rozwój już istniejących
przedsiębiorstw przyczyni się do zahamowania niekorzystnych procesów
ekonomicznych i społecznych (obniżenie poziomu bezrobocia, zmniejszenie odpływu
migracyjnego, poprawa struktury demograficznej, rozwój infrastruktury technicznej
i społecznej, itp.).
Wizja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Przedsiębiorczość wiejska, wykorzystując w swojej działalności lokalną
specyfikę społeczno-gospodarczą i przyrodniczą, zwiększa różnorodność
funkcjonalną obszarów wiejskich i dywersyfikuje dochody gospodarstw
domowych. Wzrasta znaczenie działalności produkcyjnej i usługowej
w gospodarstwach rolnych. Sukces firm oraz korzystny klimat regulacyjny
i gospodarczy stymulują mieszkańców wsi do podejmowania nowych form
działalności gospodarczej.
Instytucje otoczenia biznesu aktywizujące i wspomagające lokalnych
przedsiębiorców są nierozerwalną częścią systemu przedsiębiorczości
wiejskiej. Stabilne i proste regulacje prawne ułatwiają działalność
gospodarczą i tworzenie nowych firm oraz zwiększają poziom zaufania
przedsiębiorców do systemu prawno-administracyjnego. Dobrze
wykształceni przedsiębiorcy są podstawowym źródłem transferu wiedzy
i innowacji na obszary wiejskie. Kształtująca się sieć współpracy promuje
regionalną różnorodność i poszerza rynki zbytu dla produktów i usług.
94
Aby sprostać zakreślonej powyżej wizji w otoczeniu przedsiębiorczości wiejskiej
powinny wystąpić sprzyjające procesy stymulujące do jej optymalnego rozwoju.
Przedsiębiorcy powinni nawiązać powszechną współpracę z instytucjami otoczenia
biznesu, które szkolą, doradzają i wspierają firmy szczególnie w zakresie możliwości
wykorzystania środków unijnych, pokonywania skomplikowanych procedur prawnych,
tworzenia sieci współpracy i poszukiwania rynków zbytu dla produktów i usług.
W otoczeniu regulacyjnym należy odejść od nadmiernej biurokracji. Uproszczeniu,
ujednoliceniu i stabilizacji powinny ulec procedury prawne, w tym przede wszystkim
te, które dotyczą systemu podatkowego i zatrudnienia. Osobnej i szczególnej uwagi
wymagają procedury dotyczące wsparcia firm w okresie programowania 2014-2020,
które powinny być przejrzyste i korzystne dla przedsiębiorców. Wymienione postulaty
wzmocnią konkurencyjność przedsiębiorstw działających na wsi i będą sprzyjały
kształtowaniu się sieci współpracy pomiędzy nimi.
4.2.
Oczekiwania i zamierzenia
Przed sformułowaniem celów strategicznych i operacyjnych w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich warto wskazać syntetyczne odpowiedzi
na wymienione poniżej pytania:
Czego oczekujemy i co chcemy osiągnąć?
Oczekujemy rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, wzrostu
aktywności gospodarczej mieszkańców wsi. Chcemy, aby przedsiębiorstwa
zróżnicowały strukturę funkcjonalną obszarów wiejskich (aby wieś nie była
postrzegana tylko poprzez pryzmat rolnictwa), aby przyczyniły się do wzrostu
jakości życia na wsi, zapewniły nowe miejsca pracy mieszkańcom wsi oraz
zdywersyfikowały dochody gospodarstw domowych, w tym gospodarstw rolnych.
Chcemy, aby firmy zlokalizowane na wsi wykorzystały jej potencjał przyrodniczy,
społeczny i ekonomiczny. Chcemy, aby wzajemna współpraca podmiotów
gospodarczych i pomoc instytucji otoczenia biznesu przyczyniły się do wzrostu
innowacyjności konkurencyjności przedsiębiorców na wsi.
Jakie wykonujemy aktualnie działania, aby to osiągnąć?
Wspieramy przedsiębiorczość ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
tworzymy dokumenty planistyczne i strategiczne mające na celu rozwój
przedsiębiorczości wiejskiej, wspieramy instytucje otoczenia biznesu,
organizujemy szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców, usprawniany system
regulacyjny, rozwijamy infrastrukturę społeczną i techniczną służącą rozwojowi
firm na wsi, wspieramy i promujemy rozwój współpracy pomiędzy
przedsiębiorcami, podejmujemy działania mające na celu transfer innowacji na
obszary wiejskie i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.
95
Co powinniśmy zrobić w otoczeniu przedsiębiorczości wiejskiej, aby
osiągnąć to, czego oczekujemy?
Należy przede wszystkim uprościć i ujednolicić przepisy i regulacje dotyczące
działalności gospodarczej na wsi oraz spowodować, że będą one jednoznacznie
interpretowane. Należy zwiększyć zaufanie przedsiębiorców do instytucji
państwowych, m.in. poprzez ograniczenie uciążliwości systemu kontroli.
Koniecznym jest możliwie największe wsparcie finansowe firm, które rozpoczynają
działalność gospodarczą. Należy zwiększyć efektywność oraz ofertę instytucji
otoczenia biznesu w zakresie wsparcia przedsiębiorczości wiejskiej poprzez
stworzenie
systemu
otoczenia
instytucjonalnego.
Należy
motywować
przedsiębiorców do wzajemnej współpracy. Ważnym zadaniem jest też rozwój
infrastruktury technicznej i społecznej na wsi. Poprzez inwestycje w nowoczesne
technologie, rozwój infrastruktury, tworzenie warunków do współpracy
przedsiębiorstw oraz dzięki wsparciu efektywnie działających instytucji otoczenia
biznesu uczynimy przedsiębiorców wiejskich bardziej konkurencyjnymi.
Co powinniśmy zrobić „wewnątrz” przedsiębiorczości wiejskiej, aby
osiągnąć to, czego oczekujemy?
Należy nadal podnosić kwalifikacje zawodowe i poziom wykształcenia
przedsiębiorców. Przedsiębiorcy powinni w większym stopniu wykorzystywać
ofertę instytucji otoczenia biznesu. Przedsiębiorcy na ogół nie posiadają żadnej
strategii swojej firmy, polegają na intuicji i dostosowują się do sytuacji panującej
na rynku; należy tworzyć zachęty i mobilizować właścicieli firm do planowania oraz
opracowania takich strategii. Ważnym czynnikiem jest dążenie do zmiany
mentalności mieszkańców wsi – pokazywanie przykładów przedsiębiorczości,
nastawienie na przyjęcie otwartej postawy, prorozwojowego charakteru.
Co możemy zrobić z tego, co należy zrobić?
Prawdopodobnie najłatwiej będzie osiągnąć rozwój infrastruktury technicznej
i społecznej, zwiększenie oferty instytucji wspierających biznes oraz poprawę
poziomu wykształcenia przedsiębiorców. Dużo trudniej będzie zapewnić
przedsiębiorcom odpowiednie wsparcie finansowe i oczekiwać od nich aktywności
w zakresie współpracy. Największą trudność może sprawić uproszczenie systemu
regulacji i kontroli, aby uczynić go przyjaznym dla uczciwej konkurencji.
4.3.
Cel nadrzędny, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej
Opracowane wcześniej raporty – Raport diagnostyczny i Raport badawczy,
przeprowadzona analiza SWOT i analiza scenariuszowa oraz zaproponowana wizja
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich umożliwiają identyfikację celów
strategicznych i operacyjnych przedsiębiorczości wiejskiej. Odnoszą się one zarówno
do wewnętrznych cech przedsiębiorczości wiejskiej, a także otoczenia, które
kształtują tę przedsiębiorczość. Mówiąc o celach strategicznych rozwoju
przedsiębiorczości wiejskiej warto zwrócić również uwagę na to, że rozwiązań
strategicznych wymagają same przedsiębiorstwa działające na terenach wiejskich.
Z badań PARP wynika, że „wśród mikroprzedsiębiorców sporadyczne są te
przypadki, gdy właściciel firmy dokonuje świadomego wyboru strategii
funkcjonowania firmy. W zdecydowanej większości jest ona wypadkową działań
96
intuicyjnych w reakcji na pojawiające się bodźce” (Strategia niszy rynkowej…, 2010,
s. 5).
Celem nadrzędnym prowadzonych działań powinien być wzrost aktywności
gospodarczej mieszkańców wsi i różnorodności przedsiębiorstw.
Ryc. 33. Elementy strategii rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
4.3.1.
CEL STRATEGICZNY 1 – RÓŻNORODNOŚĆ I WYKORZYSTANIE
LOKALNYCH PRZEWAG
W rozwoju polskiej wsi należy w większym stopniu uwzględnić jej lokalne
i regionalne atuty. Wykorzystanie lokalnej specyfiki przyrodniczej
i społeczno-gospodarczej sprzyja większej efektywności i różnorodności
przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich.
Struktura społeczno-gospodarcza polskiej wsi podlega powolnym przemianom,
które powinny zmierzać m.in. do zwiększania jej różnorodności
z uwzględnieniem lokalnych i regionalnych atutów. Wykorzystanie różnorodności
i specyficznych przewag konkurencyjnych jest jednym z podstawowych celów we
współczesnym planowaniu rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów. W związku
z tym należy oczekiwać, że nadchodzące lata przyniosą zwiększenie różnorodności
97
polskiej wsi w zakresie wszystkich przejawów życia gospodarczego, społecznego
i kulturowego. Zjawisko to będzie polegało na wykorzystaniu największych atutów
obszarów wiejskich – już widocznych lub pozostających jeszcze w uśpieniu. Chodzi
tu na przykład o podkreślanie odrębności kulturowej, podnoszenie roli i promocję
produktów regionalnych i lokalnych, dbałość o specyficzne elementy architektury
krajobrazu, wykorzystywanie potencjału społecznego i ekonomicznego oraz
warunków przyrodniczych, w tym bogactw naturalnych.
Podobne procesy mogą także obejmować przedsiębiorczość wiejską, która
powinna być mozaiką firm charakteryzujących się większą niż obecnie
różnorodnością i wykorzystującą lokalne i regionalne przewagi. W regionach
powinny rozwijać się przedsiębiorstwa o cechach wynikających z położenia
względem dużych ośrodków miejskich i ich dostępności, jakości środowiska
przyrodniczego oraz specyficznych funkcji gospodarczych i społeczno-kulturowych
obszaru. Podziały administracyjne nie powinny mieć większego wpływu na
kształtowanie się różnorodnej działalności gospodarczej na wsi.
Mozaikowość przedsiębiorczości będzie wynikała przede wszystkim z kształtowania
się mniejszych subregionów (lokalnych ojczyzn), dzięki temu lepiej niż obecnie
wykorzystają swoje szanse rozwojowe. Przykładem wykorzystania lokalnych
warunków może być rozwój przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne,
rekreacyjne i sanatoryjne na obszarach atrakcyjnych turystycznie, rozwój
przedsiębiorstw
rolno-spożywczych
na
obszarach
o
wyspecjalizowanej
i przystosowanej do lokalnych warunków produkcji rolnej lub rozwój usług
rzemieślniczych i budowlanych na obszarach podmiejskich. W polityce rozwoju
przedsiębiorczości wiejskiej należy więc zwrócić uwagę na promowanie
i sprzyjanie rozwojowi tych przedsiębiorstw, które wykorzystują w swojej
działalności lokalną specyfikę. Nie oznacza to jednak podejmowania
„administracyjnych” decyzji o kierunku rozwoju przedsiębiorczości na danym
obszarze; każdy przedsiębiorca powinien mieć pełną swobodę wyboru
działalności gospodarczej, którą chce prowadzić. Wykorzystanie lokalnych
przewag ma polegać na tworzeniu odrębnych programów wspierających działania
w obrębie lokalnej specjalizacji.
Tabela 18. Cele operacyjne i kierunki działań w zakresie celu strategicznego 1
Cel strategiczny 1 – Różnorodność i wykorzystanie lokalnych przewag
Cel operacyjny
1.1. Program
wykorzystania
lokalnych przewag
1.2. Wspieranie
lokalnej
specjalizacji przez
instytucje
Kierunki działań
Priorytet

Wykonanie w możliwie krótkim czasie analiz pod kątem
regionalnych struktur funkcjonalnych obszarów
wiejskich, które wskażą wewnętrzne zróżnicowanie
potencjału obszarów wiejskich;

Zidentyfikowanie lokalnych specjalizacji gospodarczych
i opracowanie programu wykorzystania lokalnych
atutów (odrębność kulturowa, produkty regionalne
i lokalne, architektura krajobrazu, bogactwa naturalne,
itp.);

Stymulowanie rozwoju wyspecjalizowanych
działalności.

Koncentracja szkoleń i doradztwa w zakresie lokalnej
specjalizacji;

Promocja lokalnej specjalizacji przez instytucje
otoczenia biznesu;
wysoki
wysoki
98
otoczenia biznesu
1.3. Wspieranie
nowych firm
wykorzystujących
lokalne przewagi
1.4. Promocja
lokalnych
produktów i usług
1.5. Wzmocnienie
potencjału
lokalnych instytucji
finansowych

Poszukiwanie dobrych praktyk w regionach
charakteryzujących się podobnymi specjalizacjami;

Wspieranie współpracy przedsiębiorstw
wykorzystujących lokalne specjalizacje;

Transfer innowacji.

Preferencje dla nowo tworzonych firm, w tym dla
działalności ubocznej (sprzedaż bezpośrednia,
działalność marginalna, lokalna i ograniczona);

Specjalne programy szkoleniowe dla planujących
założenie firmy poświęcone wykorzystaniu lokalnych
przewag;

Zajęcia edukacyjne w zakresie przedmiotu
„Przedsiębiorczość” skoncentrowane na lokalnych
i regionalnych specjalnościach.

Wspieranie udziału przedsiębiorstw w wystawach
i targach;

Promocja lokalnych towarów i usług w internecie;

Promocja lokalnych specjalności w regionalnych
mediach.

Wspieranie i wzmocnienie znaczenia lokalnych
funduszy pożyczkowych i poręczeniowych;

Stworzenie kategorii lokalnych instytucji finansowej jako
partnera finansowego;

Stworzenie programów UE, które można wykorzystać
do wzmocnienia kapitałowego istniejących struktur
lokalnych instytucji finansowych.
wysoki
wysoki
bardzo
wysoki
Program wykorzystania lokalnych przewag
W celu operacyjnym przewiduje się wykonanie badań, których zadaniem będzie
analiza struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich, a następnie identyfikacja
lokalnych specjalizacji gospodarczych tych obszarów. Proponuje się skalę badania
krajową dla struktur funkcjonalnych i regionalną dla specjalizacji gospodarczych. Dla
poszczególnych obszarów funkcjonalnych z określonymi specjalizacjami lokalnymi
niezbędnym będzie opracowanie programów wykorzystania lokalnych atutów i metod
stymulowania rozwoju wyspecjalizowanych działalności.
Wspieranie lokalnej specjalizacji przez instytucje otoczenia biznesu
Zidentyfikowane specjalizacje na terenach wiejskich powinny być obszarem
specjalnej troski dla działających tam instytucji otoczenia biznesu. Powinny one
promować działalności, które są najbardziej obiecujące i umożliwiające optymalne
wykorzystanie lokalnego potencjału społeczno-gospodarczego. W promocji należy
wykorzystywać dobre przykłady z innych regionów, w których analogiczne
specjalizacje kształtują sukces podmiotów gospodarczych. Wskazane wydaje się
również wprowadzenie specjalnych szkoleń i doradztwa w zakresie lokalnych
specjalizacji
oraz
wspieranie
współpracy
pomiędzy
przedsiębiorstwami
wykorzystującymi lokalne przewagi. Rola instytucji otoczenia biznesu w zakresie
współpracy powinna koncentrować się na gromadzeniu bazy danych
o przedsiębiorstwach i kreowaniu kontaktów pomiędzy nimi.
99
Wspieranie nowych firm wykorzystujących lokalne przewagi
Stymulowanie rozwoju nowych firm wykorzystujących lokalne przewagi powinno
polegać na zaproponowaniu rozwiązań preferencyjnych (np. niżej oprocentowane
kredyty, opracowanie biznes planów przez instytucje doradcze, udogodnienia w
zakresie pozyskania funduszy wsparcia). Preferencje powinny też objąć
gospodarstwa rolne podejmujące działalność uboczną (sprzedaż bezpośrednią,
działalność marginalną i lokalną). Należy też zaproponować potencjalnym
przedsiębiorcom specjalne szkolenia na temat przedsiębiorczości wykorzystującej
lokalne specjalizacje z przykładami dobrych praktyk. W ramach przedmiotu
„Przedsiębiorczość” w szkołach proponuje się zajęcia edukacyjne zachęcające do
podejmowania określonych działalności gospodarczych i kształtujące pozytywny
obraz na temat metod wykorzystywania lokalnych i regionalnych atutów.
Promocja lokalnych produktów i usług
Warunkiem koniecznym rozwoju przedsiębiorstw wykorzystujących lokalne przewagi
jest promocja ich szeroko rozumianych produktów. W programie wsparcia takich firm
należy przewidzieć różnorodną pomoc dotyczącą udziału przedsiębiorców w
wystawach i targach, reklamy lokalnych i regionalnych mediach oraz w internecie.
Pomocy powinny udzielać przede wszystkim instytucje otoczenia biznesu oraz
jednostki samorządu terytorialnego. Powinna ona obejmować organizację wystaw
i targów, upowszechnianie informacji o miejscach i terminach wystaw i targów,
umieszczaniu produktów i usług na stronach internetowych, ułatwianiu dostępu do
lokalnych i regionalnych mediów.
Wzmocnienie potencjału lokalnych instytucji finansowych
Promowany powinien być lokalny charakter instytucji finansowych, poręczeniowych,
pożyczkowych. Biorąc pod uwagę specyfikę obszarów wiejskich (przede wszystkim
fakt, iż przedsiębiorcy z tych terenów potrzebują zazwyczaj niewielkiego wsparcia
finansowego), wzmacniane powinny być instytucje, które działają w środowisku
lokalnym, na małym obszarze, ale z dobrą znajomością potencjalnych beneficjentów,
ich potrzeb i możliwości. Duże instytucje finansowe bardzo często nie znają
lokalnych uwarunkowań i rozpatrują bezpodmiotowo składane wnioski i podania.
Mniejsze instytucje poręczeniowo-pożyczkowe, osadzone w przestrzeni lokalnej,
mogą być większą zachętą dla przedsiębiorców do aplikowania o dodatkowe środki
na rozwój. Proponuje się stworzenie kategorii lokalnych instytucji finansowej jako tzw.
Partnera Finansowego.
4.3.2.
CEL STRATEGICZNY 2 – BUDOWANIE SYSTEMU INSTYTUCJI
WSPIERAJĄCYCH BIZNES
Efektywne wykorzystanie systemu instytucji wsparcia biznesu tworzy dobre
podstawy do rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej oraz do optymalnego
wykorzystania pomocy finansowej i podnoszenia konkurencyjności firm
działających na obszarach wiejskich.
Instytucje otoczenia biznesu mają duże możliwości wspierania przedsiębiorców na
wsi i kształtowania kierunków działalności gospodarczej. Ich potencjał jest obecnie
niewykorzystany. Należy stworzyć taki system instytucjonalnego otoczenia
przedsiębiorczości wiejskiej, który w sposób efektywny wykorzysta swoje
możliwości wsparcia i kreowania działalności gospodarczej oraz przyczyni się
do kształtowania struktury przedsiębiorstw zgodnej z potrzebami mieszkańców
100
oraz lokalną specyfiką wsi. Instytucje otoczenia biznesu poprzez doradztwo
i szkolenia osób planujących działalność gospodarczą mogą stymulować do podjęcia
określonych przedsięwzięć szczególnie korzystnych dla regionu i jego mieszkańców.
Instytucje otoczenia biznesu powinny stworzyć komplementarny system instytucji
wspierających
przedsiębiorczość
wiejską
pod
warunkiem
pełnego
wykorzystania potencjału każdej z nich. Ważna rolę powinno odgrywać „miejsce
pierwszego kontaktu” przedsiębiorcy z systemem wsparcia; może to być jednostka w
urzędzie gminy lub ośrodku doradztwa rolniczego. Powinna ona spełniać rolę punktu
kontaktowego i informacyjnego kierującego przedsiębiorcę do właściwej instytucji
w systemie wspierającym biznes.
Konieczna jest silna promocja systemu wspierającego biznes i upowszechnienie
informacji o jego działalności, w tym przede wszystkim o konkretnych korzyściach
płynących dla przedsiębiorców. Należy stworzyć internetową platformę w regionach
informującą o rodzajach, sposobach i formach wsparcia przedsiębiorczości wiejskiej.
Platforma taka powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje potrzebne dla osób
planujących podjęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców działających na
obszarach wiejskich. Niezbędnym elementem platformy będzie pomoc i doradztwo
udzielane w wersji on-line.
Należy poprawić poziom dostępności instytucji otoczenia biznesu. Modelowym
rozwiązaniem powinny być wzajemne relacje przedsiębiorca-instytucja, a nie
aktualny stan, w którym przedsiębiorca poszukuje instytucji lub nie ma pojęcia o jej
istnieniu.
Tabela 19. Cele operacyjne i kierunki działań w zakresie celu strategicznego 2
Cel strategiczny 2 – Budowanie systemu instytucji wspierających biznes
Cel operacyjny
2.1. Integracja
instytucji
otoczenia
biznesu
2.2. Promocja
instytucji
otoczenia
biznesu
skierowana do
przedsiębiorców
2.3.
Podwyższanie
jakości i
efektywności
usług instytucji
otoczenia
biznesu
Kierunki działań
Priorytet
bardzo
wysoki
wysoki

Tworzenie platformy współpracy instytucji otoczenia
biznesu;

Działania
zmierzające
do
komplementarności
i kompleksowości usług instytucji otoczenia biznesu;

Realizacja przez instytucje
wspólnych projektów i szkoleń;

Utworzenie bazy danych instytucji otoczenia biznesu.

Kształtowanie
platformy
przedsiębiorczości;

Broszury
biznesu;

Tworzenie punktu informacyjnego „jedno okienko” dla
przedsiębiorców.

Poprawa dostępności elektronicznej
doradztwo w postaci e-usług);
(pomoc

Kształtowanie
usług
zgodnych
przedsiębiorców i mieszkańców;
potrzebami

Rozpoznanie potrzeb lokalnej przedsiębiorczości;

Poprawa relacji przedsiębiorca-instytucja otoczenia
biznesu.
wysoki
101
informacyjne
o
otoczenia
biznesu
internetowej
wsparcia
instytucjach
otoczenia
z
i
Integracja instytucji otoczenia biznesu
Efektywność pomocy i wsparcia dla przedsiębiorczości wiejskiej ze strony instytucji
otoczenia biznesu zależy w znacznej mierze od zintegrowanych działań tych
instytucji. Należy stworzyć platformę współpracy, która posłuży instytucjom otoczenia
biznesu do wymiany doświadczeń oraz wiedzy i informacji na temat firm
i przedsiębiorczości w ujęciu regionalnym i lokalnym. Pozwoli to także na bardziej
kompleksowe usługi doradcze, szkoleniowe i finansowe, które mogą być realizowane
wspólnie przez kilka instytucji. Tym celom ma służyć także baza danych
o instytucjach otoczenia biznesu, która z jednej strony upowszechni wiedzę o ich
działalności wśród przedsiębiorców, z drugiej zaś umożliwi instytucjom lepszą
współpracę w zakresie realizacji programów pomocowych.
Promocja instytucji otoczenia biznesu skierowana do przedsiębiorców
Wiedza przedsiębiorców na temat instytucji otoczenia biznesu jest niedostateczna.
Na bazie stron internetowych jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji
pozarządowych należy stworzyć platformę informacji i wsparcia dla przedsiębiorców
wiejskich w skali regionalnej. Platforma taka powinna dostarczać informacji na temat
profilu działalności instytucji otoczenia biznesu i ich produktów, poszerzać wiedzę na
temat przedsiębiorczości oraz dostarczać przedsiębiorcy konkretnych wskazówek o
sposobach i korzyściach współpracy z instytucjami otoczenia biznesu. Celowi temu
powinny także służyć broszury informacyjne. Bardzo istotnym działaniem jest
stworzenie punktu informacyjnego (kontaktowego) dla przedsiębiorców, który będzie
miejscem pierwszego kontaktu przedsiębiorcy z instytucjami otoczenia biznesu. W
punkcie kontaktowym przedsiębiorca powinien uzyskać wszystkie podstawowe
informacje na temat możliwego wsparcia ze strony instytucji otoczenia biznesu
i zostać skierowany do konkretnej instytucji, która tego wsparcia udzieli.
Podwyższanie jakości i efektywności usług instytucji otoczenia biznesu
Koniecznym jest stałe podwyższanie jakości i efektywności usług instytucji otoczenia
biznesu, które przyczynią się do wzrostu zainteresowania współpracą ze strony
przedsiębiorców oraz zwiększą ich zaufanie do tego typu instytucji. Ograniczona
dostępność komunikacyjna przedsiębiorstw zlokalizowanych na wsi sprawia, że
szczególną troską należy objąć wszelkie udogodnienia związane z obsługą
elektroniczną. Chodzi tu przede wszystkim o pomoc i doradztwo w postaci e-usług
oraz organizację forów dyskusyjnych. Instytucje otoczenie biznesu powinny stale
monitorować lokalny rynek i odpowiadać na bieżące potrzeby przedsiębiorców,
oferując usługi i produkty najbardziej poszukiwane. Relacje przedsiębiorca-instytucja
powinny podlegać stałej trosce; chodzi tu przede wszystkim o zwiększanie zaufania
do instytucji i tworzenia inicjatyw wychodzących do przedsiębiorców.
4.3.3.
CEL STRATEGICZNY 3 – STABILNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ OTOCZENIA
REGULACYJNEGO
Stabilne, bezpieczne i jednoznacznie interpretowane przepisy otoczenia
regulacyjnego są warunkiem koniecznym w rozwoju przedsiębiorczości na
terenach wiejskich.
W zakresie szeroko rozumianych regulacji niezbędne są reformy ułatwiające
przedsiębiorcom codzienną działalność. Zmiany powinny prowadzić do ułatwienia
interpretacji i stosowania przepisów oraz zwiększenia zaufania przedsiębiorcy do
instytucji państwowych.
102
Otoczenie regulacyjne jest uwarunkowaniem rozwoju przedsiębiorczości
wiejskiej wymagającym najpilniejszych zmian. Potwierdziły to badania
kwestionariuszowe wśród przedsiębiorców, z których wynika, że system podatkowy,
dochodzenie należności kontraktowych, uzyskiwanie licencji i pozwoleń, system
kontroli oraz pozyskiwanie kapitału stanowią niezmiernie uciążliwe elementy
prowadzenia firmy.
Należy dążyć przede wszystkim do stabilizacji przepisów w otoczeniu
regulacyjnym przedsiębiorstw poprzez redukcję niepotrzebnych unormowań,
ich uproszczenie i ograniczenie swobody interpretacyjnej. Ważnym postulatem
jest
dostosowanie
niektórych
przepisów
do
funkcjonowania
mikroprzedsiębiorstw na wsi.
Należy mieć świadomość, że otoczenie regulacyjne przedsiębiorczości wiejskiej jest
uwarunkowaniem
zewnętrznym,
czyli
niezależnym
od
przedsiębiorców
i współpracującego z nim otoczenia instytucjonalnego. Trudno również oczekiwać
tworzenia przepisów skierowanych tylko do przedsiębiorców wiejskich. Dlatego też w
proponowanych działaniach mających na celu stabilizację otoczenia regulacyjnego
należy uwzględnić przede wszystkim działania doraźne ograniczające uciążliwość
przepisów i ułatwiające ich codzienne stosowanie.
Ważną rolę w pokonywaniu chaosu otoczenia regulacyjnego powinny mieć firmy
doradcze i informacyjne.
W zakresie wsparcia finansowego najsilniejszy pozytywny wpływ mogą wywrzeć:
uproszczenie wniosków, większe wsparcie dotacjami przedsiębiorców,
dostępność gwarancji, poręczeń i kredytów. Dlatego należy dążyć do ułatwienia
procedur regulacyjnych także w zakresie procedur wnioskowych oraz odchodzić od
zasady refinansowania, na rzecz prefinansowania.
Tabela 20. Cele operacyjne i kierunki działań w zakresie celu strategicznego 3
Cel strategiczny 3 – Stabilność i przejrzystość otoczenia regulacyjnego
Cel operacyjny
3.1. System
podatkowy
przyjazny dla
przedsiębiorców
wiejskich
3.2. Łatwiejsze
procedury w
zakresie
pozyskiwania
wsparcia
finansowego przez
przedsiębiorców
wiejskich
Kierunki działań
Priorytet
bardzo
wysoki

Obniżenie poziomu obciążeń podatkowych;

Uproszczenie procedur wynikających z przepisów
ustawy
o VAT;

Przygotowanie i uchwalenie spójnych i czytelnych
ustaw
o podatkach dochodowych (np. uproszczenie
procedury wydawania interpretacji ogólnych przez
ministra właściwego ds. finansów);

Nowelizacja przepisów podatkowych w celu usunięcia
nieczytelnych procedur, różnorodności interpretacyjnej
i barier rozwoju przedsiębiorczości.

Uzależnienie wymagań w zakresie składania aplikacji
o fundusze unijne od wielkości przedsiębiorstwa oraz
ograniczenie ilości informacji przedstawianych na
etapie składania wniosku;

Spójne
i
kompletne
wytyczne
w
zakresie
kwalifikowalności
kosztów
w
poszczególnych
programach operacyjnych;
wysoki
103
3.3. Usprawnienie
procesu zakładania,
prowadzenia i
reglamentacji
działalności
gospodarczej
3.4. Przejrzysty i
prorozwojowy
system regulacji
towarzyszącej
przedsiębiorczości
wiejskiej
bardzo
wysoki

Uproszczenie wymagań w zakresie określenia
zdolności wnioskodawcy do sfinansowania projektu;

Stworzenie większej liczby instrumentów finansowych
opartych na zasadzie prefinansowania inwestycji;

Wprowadzenie zasady rozstrzygania na korzyść
beneficjentów wątpliwości dotyczących wydatków, jeśli
przyczyniają się do realizacji celu projektu i są zgodne
z przepisami obowiązującego prawa.

Rozszerzenie
grupy
beneficjentów
programów
unijnych (poza PROW) o domowników w rozumieniu
ustawy o Ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia
20.12.1990 r., rozdz. I, art. 6 pkt.2”.

Skrócenie
procedury
zakładania
działalności
gospodarczej oraz zmniejszenie wysokości opłat
związanych
z
rozpoczynaniem
działalności
gospodarczej i zakładaniem spółek;

Dostosowanie obciążeń w zakresie zatrudniania
pracowników do wielkości przedsiębiorstwa;

Rozszerzenie liczby procedur dostępnych on-line oraz
ograniczenie zakresu przedmiotowego reglamentacji
działalności gospodarczej;

Zmniejszenie restrykcyjności wymogów formalnych i
technicznych w zakresie uzyskiwania zezwoleń,
pozwoleń, koncesji i licencji;

Skrócenie postępowań sądowych w sprawach
gospodarczych poprzez pełną informatyzację sądów
oraz skrócenie egzekucji komorniczej;

Udostępnianie za pomocą systemu informatycznego
informacji o zaległościach podatkowych potencjalnych
kontrahentów;

Stworzenie nowego instrumentu finansowego na
wsparcie działalności ubocznej.

Ułatwienie dostępu do informacji na temat
rekompensat z tytułu ograniczenia działalności
gospodarczej na obszarach Natura 2000 oraz
dokonywana na bieżąco aktualizacja listy rodzajów
działalności gospodarczej;

Stworzenie nowych regulacji dotyczących planowania
przestrzennego
ułatwiających
władzom
samorządowym uchwalanie planów i finansowanie ich
skutków oraz wymuszających realizację tego zadania;

Uproszczenie i skrócenie
pozwoleń na budowę;

Przyspieszenie prac nad reformą KRUS w celu
wyeliminowania niepewności systemu prawnego w
tym zakresie.
wysoki
procesu
uzyskiwania
System podatkowy przyjazny dla przedsiębiorców wiejskich
System podatkowy stanowi najważniejszy element uregulowań prawno-finansowych
do prowadzenia działalności gospodarczej (również na obszarach wiejskich).
Jednocześnie wskazywany jest on jako najbardziej rozbudowany i skomplikowany
104
element procedur prawnych. Dlatego proponowane jest podjęcie systemowych
rozwiązań regulacyjnych zmierzających do uproszczenia systemu podatkowego dla
wszystkich – nie zakłada się dokonywania szczególnych korekt dla
przedsiębiorczości wiejskiej, gdyż spowodowałoby to jeszcze większe komplikacje w
interpretacjach stosowanych regulacji. W szczególności należy dążyć do
uproszczenia procedur wynikających z ustawy o VAT, uchwalenia spójnych
i czytelnych ustaw o podatkach dochodowych, a także obniżenia poziomu obciążeń
podatkowych.
Łatwiejsze procedury w zakresie pozyskiwania wsparcia finansowego przez
przedsiębiorców wiejskich
Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych (w formie zwrotnej oraz
bezzwrotnej) stanowi jeden z ważnych elementów wpływających pozytywnie na
rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Generalnie pozytywne efekty
takich środków są w sposób jednoznaczny wskazywane przez przedsiębiorców,
jednakże dużą kontestacją cechuje się sam system regulacyjny przydzielania
wsparcia. Powinno się dążyć przede wszystkim do uproszczenia całej procedury –
począwszy od liczby i rodzaju składanych oświadczeń i zaświadczeń, poprzez ocenę
wnioskodawcy w kategoriach możliwości realizacji projektu oraz oparcie większej
liczby instrumentów finansowych wychodzących z zasady prefinansowania
inwestycji, a na procedurach rozliczeniowych kończąc. Redefinicji wymagałaby
również klasyfikacja potencjalnych beneficjentów, gdyż niektóre uregulowania
w sposób niekonsekwentny wykluczają pewne grupy z możliwości ubiegania się
o środki zewnętrzne.
Usprawnienie procesu zakładania, prowadzenia i reglamentacji działalności
gospodarczej
Podmioty gospodarcze zlokalizowane na obszarach wiejskich są zazwyczaj
prowadzone przez jedną osobę lub są to firmy rodzinne. Przedsiębiorstwa te muszę
realizować szereg działań w zakresie swojego profilu (zazwyczaj produkcja lub
usługi) i nie mają wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych
ze kwestie księgowe, kadrowe, bhp czy logistyczne. Stąd też postuluje się
wprowadzenie takich rozwiązań, które w największym stopniu odciążałyby te osoby z
konieczności prowadzenia dodatkowej pracy wynikającej z istniejących uregulowań,
tak aby przedsiębiorcy mogli poświęcić więcej czasu na swoją działalność
podstawową. Dlatego postulowane jest przede wszystkim skrócenie procedury
zakładania działalności gospodarczej, zmniejszanie opłat z tym związanych,
dostosowanie przepisów do wielkości przedsiębiorstwa, rozszerzenie liczby procedur
on-line (szczególnie istotne na obszarach wiejskich), zmniejszenie restrykcyjności w
zakresie różnych elementów prowadzenia firmy, skrócenie procedur sądowych
i komorniczych.
Przejrzysty i prorozwojowy system regulacji towarzyszącej przedsiębiorczości
wiejskiej
Podmioty gospodarcze nie stanowią izolowanej sfery działań na obszarach wiejskich
i dotyczy ich również szereg przepisów i regulacji towarzyszących. Wywierają one
różnorodny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw – od bezpośredniego do
pośredniego. Należy dążyć do sytuacji, aby te uregulowania miały co najmniej
neutralny wpływ na rozwój przedsiębiorczości (w tym także przedsiębiorczości
wiejskiej). Podstawowy zakres i cel stosowania konkretnych regulacji nie powinien
jednocześnie stanowić bariery rozwoju działalności gospodarczej. W szczególności
105
odnosi się to do uregulowań w zakresie ochrony obszarów cennych przyrodniczo
(w tym przede wszystkim obszarów Natura 2000), planowania przestrzennego,
prawa budowlanego oraz regulacji związanych z ubezpieczeniem społecznym.
4.3.4.
CEL STRATEGICZNY 4 – WSPÓŁPRACA ZWIĘKSZAJĄCA
EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ
Droga do modernizacji i rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich wiedzie przez konkurencyjność przedsiębiorstw
wiejskich. Poza inwestycjami kapitałowymi elementami niezbędnymi w tym
procesie są: „skracanie dystansu” do korzyści aglomeracji poprzez
powszechnie wykorzystywany internet, wykorzystanie rosnących
kwalifikacji pracowników jako przewagi konkurencyjnej oraz współpraca
przedsiębiorców.
Tylko konkurencyjne przedsiębiorstwa będą w stanie w dłuższej perspektywie
utrzymać się na rynku i przyczyniać się do rozwoju obszarów wiejskich,
zarówno gospodarczego, jak i społecznego. Misja przedsiębiorczości,
a szczególnie przedsiębiorczości wiejskiej, polega bowiem nie tylko na
wypracowywaniu korzyści ekonomicznych, ale także na odpowiedzialności za
szeroko rozumiany rozwój społeczny środowisk lokalnych.
Większość przedsiębiorstw na wsi będzie prowadzić działalność usługową,
handlową i usługowo-handlową, co jest związane z mniejszymi wymaganiami
co do zasobów finansowych i kompetencyjnych niż w przypadku firm produkcyjnych.
Jednak również w ramach tych działalności konkurencja wymusza stały wzrost
efektywności poprzez przekształcenia w kierunku modernizacji, specjalizacji
oraz innowacji. Procesy te polegają z jednej strony na inwestycjach kapitałowych w
nowoczesne technologie i rozwój infrastruktury, a z drugiej strony na wykorzystaniu
wiedzy i umiejętności wykwalifikowanych pracowników umożliwiającym pełniejsze
wykorzystanie wzrostu potencjału wynikającego z tych inwestycji. Częstsze
wykorzystywanie wzrastającego potencjału ludzkiego na obszarach wiejskich jako
przewagi konkurencyjnej leży u podstaw nie tylko konkurencyjności przedsiębiorstw,
ale także przeciwdziałania selektywnej emigracji z obszarów wiejskich obniżającej ich
potencjał endogeniczny.
Przedsiębiorstwa wiejskie w przypadku większości branż już na początku
swojej działalności muszą przezwyciężyć barierę słabszej dostępności do
środków produkcji, mniejszego rynku pracy i rynku zbytu czy słabszych
możliwości kooperacji w stosunku do przedsiębiorstw zlokalizowanych w
miastach i ich bezpośrednim otoczeniu. Jednak w perspektywie dynamicznie
wzrastającej dostępności szybkiego internetu oraz popularyzacji tego medium
w wielu dziedzinach życia bariera konkurencyjności związana z oddaleniem od
aglomeracji może zostać istotnie niwelowana. Jednak o ile rozwój nowoczesnych
technologii w większości przypadków już stwarza taką możliwość, to znacznie
niewykorzystane rezerwy tkwią w podnoszeniu umiejętności w zakresie ich
stosowania, na czym powinny koncentrować się działania w najbliższych latach.
Poza specyficzną strukturą branżową charakterystyczną cechą przedsiębiorczości
wiejskiej jest zdecydowana dominacja mikroprzedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa takie
z różnych względów nie mogą być konkurencyjne bez wzajemnej współpracy i
106
usieciowienia pewnych działań. W Polsce, poza nielicznymi wyjątkami, nie ma
silnych tradycji formalnej współpracy przedsiębiorców. Niemniej jednak
w warunkach wiejskich działania na tym polu wydają się być niezbędne do
wzmocnienia pozycji mikroprzedsiębiorstw na rynkach zbytu czy zwiększenia
możliwości ich specjalizacji, a w efekcie także wzrostu konkurencyjności.
Ponadto należy dążyć do wzmocnienia współpracy przedsiębiorstw z instytucjami
otoczenia biznesu oraz stworzyć system motywacji dla większych przedsiębiorców
do nawiązywania sieci współpracy z mniejszymi podmiotami zlokalizowanymi na
obszarach wiejskich w danym regionie.
Oprócz przełamywania obiektywnych barier, kluczowe dla podnoszenia
konkurencyjności przedsiębiorstw jest optymalne wykorzystywanie przewag
tkwiących w indywidualnym potencjale endogenicznym danego miejsca lub
regionu. Dlatego szczególną rolę w strukturze przedsiębiorstw produkcyjnych na wsi
powinny odgrywać firmy zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym i
przedsiębiorstwa produkujące energię odnawialną. Wokół tych sektorów produkcji
powinny koncentrować się nowe rozwiązania technologiczne i działania innowacyjne.
Tabela 21. Cele operacyjne i kierunki działań w zakresie celu strategicznego 4
Cel strategiczny 4 – Współpraca zwiększająca efektywność i konkurencyjność
Cel operacyjny
4.1. Działalność
innowacyjna na
rzecz gospodarki
wiejskiej opartej
na wiedzy
4.2. Efektywne i
powszechne
organizacje
zrzeszające
przedsiębiorców
4.3. Dobre
wyposażenie
obszarów wiejskich
w technologie
Kierunki działań
Priorytet

Wspieranie finansowe nowatorskich inicjatyw i
promocja
skutecznych
działań
innowacyjnych
podejmowanych na obszarach peryferyjnych;

Motywowanie do współpracy instytucji B+R i
większych przedsiębiorstw z miast z przedsiębiorcami
wiejskimi z danego regionu;

Permanentna
edukacja
przedsiębiorców
ukierunkowana na uaktualnianie wiedzy z zakresu
funkcjonowania danej branży.

Inicjowanie i wspieranie różnorodnych form zrzeszeń
przedsiębiorców o działalności nawiązującej do
specjalizacji regionalnej lub lokalnej;

Wzmocnienie formalnej kooperacji przedsiębiorstw
poprzez tworzenie modelowych klastrów lokalnych;

Tworzenie alternatywnych sieci produkcji i dystrybucji
żywności;

Promocja działających organizacji zrzeszających
przedsiębiorców oraz ich sukcesów, ukierunkowana
przede wszystkim na mikroprzedsiębiorców;

Edukacja przedsiębiorców w zakresie możliwości i
korzyści wynikających ze współpracy
mikroprzedsiębiorstw, oparta na rzeczywistych
przykładach krajowych i zagranicznych organizacji
oraz ich sukcesów.

Regularny monitoring rozwoju przedsiębiorczości
wiejskiej – barometr przedsiębiorczości

Koordynowanie inwestycji z zakresu dostępności
internetu przez samorządy lokalne ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów słabo dostępnych;
wysoki
wysoki
bardzo
wysoki
107
informacyjnokomunikacyjne i
powszechnie
stosowane e-usługi

Powszechnie dostępne bezpłatne kursy z zakresu
wykorzystania internetu w praktyce przedsiębiorstwa;

Postępująca konsekwentna cyfryzacja usług
publicznych.
Działalność innowacyjna na rzecz gospodarki wiejskiej opartej na wiedzy
Działalność innowacyjna mieści się w nowym paradygmacie rozwoju UE. W tak
nakreślony kierunek rozwoju powinny wpisywać się także przedsiębiorstwa
z obszarów wiejskich. W tym celu należy wspierać finansowo, doradczo
i organizacyjnie różnego rodzaju inicjatywy z zakresu wdrażania nowatorskich
rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych. O ile obszary miast stanowiących
relatywnie silne ośrodki badawczo-rozwojowe wraz z ich bezpośrednim otoczeniem
mają szansę stać się konkurencyjne w tym zakresie, to wsparcie obszarów
peryferyjnych, zagrożonych wykluczeniem z procesów rozwojowych jest szczególnie
istotne. Niezbędne w tym celu są nie tylko działania stwarzające odpowiednie
warunki do podejmowania rozwiązań innowacyjnych, ale także stymulowanie
potencjalnych źródeł i odbiorców innowacji do ich transferu. Zatem z jednej strony
należy stworzyć system różnego rodzaju zachęt dla instytucji z sektora B+R oraz dla
większych innowacyjnych przedsiębiorstw do transferowania innowacji na obszary
regionalnych peryferii, a z drugiej strony należy przygotowywać coraz większe grona
przedsiębiorców wiejskich do skutecznej absorpcji innowacyjnych rozwiązań poprzez
ich stałą specjalistyczną edukację.
Efektywne i powszechne organizacje zrzeszające przedsiębiorców
Współpraca przedsiębiorstw, szczególnie istotna w sytuacji rozdrobnienia
przedsiębiorczości wiejskiej oraz jej oddalenia od korzyści aglomeracji, urasta do
jednego z najważniejszych działań zmierzających do wzrostu ich konkurencyjności.
Należy dążyć do zwiększenia partycypacji przedsiębiorców wiejskich w różnego
rodzaju formalnych zrzeszeniach. Efektywne zrzeszanie się przedsiębiorców
wiejskich prowadzące do rzeczywistego zwiększenia ich potencjału powinno jednak
opierać się na już istniejącej nieformalnej kooperacji, wynikać z oddolnych potrzeb.
Powinno się więc uwzględniać przede wszystkim potrzebę zrzeszania
przedsiębiorców, których w naturalny sposób łączy aspekt lokalizacyjny (wspólna
specjalizacja regionalna lub lokalna), oraz przedsiębiorców, których łączy
problematyka związana z profilem działalności (wspólna branża). Skuteczną metodą
przezwyciężenia bariery nieufności przedsiębiorców wiejskich do sformalizowanej
współpracy jest tworzenie modelowych rozwiązań stanowiących przykład dobrych
praktyk oraz promowanie konkretnych efektów współpracy przedsiębiorstw wiejskich.
Pozytywne przykłady współpracy w ramach danego środowiska lokalnego mogą
płynąć z modelowych klastrów lokalnych, a przykłady efektów zrzeszania się
przedsiębiorców działających w danej branży, np. produkujących żywność, z dobrze
funkcjonujących alternatywnych sieci produkcji i dystrybucji. Niezbędnym elementem
procesu jest jednak także dotarcie z ofertą edukacyjną zawierającą konkretne
przykłady dobrych praktyk z kraju i zagranicy do szerokiego grona
mikroprzedsiębiorców
wiejskich.
Dla
stałego
monitorowania
rozwoju
przedsiębiorczości wiejskiej niezbędne jest natomiast zawiązanie sieci współpracy
z liczną reprezentatywną grupą przedsiębiorstw. Poprzez regularnie prowadzone
badania społeczne grupa ta dostarczałaby bieżącej informacji ilościowej o poziomie
108
realizacji zakładanych celów oraz informacji jakościowej o
potencjałach i barierach rozwojowych przedsiębiorczości wiejskiej.
podstawowych
Dobre wyposażenie obszarów wiejskich w technologie informacyjno-komunikacyjne
i powszechnie stosowane e-usługi
Niepowtarzalną szansą dla przedsiębiorczości wiejskiej na zniwelowanie wpływu
niekorzystnej lokalizacji jest rozwój i upowszechnienie wykorzystania internetu do
przepływu informacji, dóbr i usług. Co prawda ogólna dostępność internetu na
obszarach wiejskich uległa w ostatnich latach zdecydowanej poprawie, ale istotnego
wsparcia w rozwoju infrastruktury wymagają ciągle obszary położone najbardziej
peryferyjnie. Z jednej strony poprawa dostępności internetu na tych obszarach jest
szczególnie pożądana ze względu na ich słabą dostępność przestrzenną, ale
z drugiej strony ze względu na niską gęstość zaludnienia rozwiązania wolnorynkowe
nie są w tym przypadku wystarczające. Dlatego ważną rolę w tym zakresie powinny
odgrywać samorządy gminne, które najlepiej znają lokalną specyfikę i są
odpowiedzialne za spójność społeczno-gospodarczą swojego obszaru. Jednak o ile
dalsze wsparcie rozwoju infrastruktury wymaga wyraźnego ukierunkowania
terytorialnego, to działania w skali ogólnokrajowej powinny w coraz większym stopniu
koncentrować się wokół poprawy poziomu praktycznego wykorzystania już
istniejących możliwości technologicznych. Działania te powinny dotyczyć zarówno
samych przedsiębiorców, jak i instytucji oferujących dla nich informację i usługi.
W celu osiągnięcia powszechnej szybkiej poprawy poziomu umiejętności
praktycznego wykorzystania internetu w działalności przedsiębiorstwa, zwłaszcza
przez liczną grupę przedsiębiorców wiejskich w wieku 40+, niezbędny jest
ogólnokrajowy, prowadzony na szeroką skalę program bezpłatnych szkoleń
zawierających liczne elementy praktyczne i ukierunkowanych na konkretną grupę
odbiorców.
109
5. KONCEPCJA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ
Legenda:
Kolumny:
Podmiot odpowiedzialny za
realizację działania
Kategorie
 MRiRW
odpowiedzi:  Samorządy województw
 inne instytucje rządowe
 JST
 instytucje doradcze
 instytucje finansowe
 NGO
 Szkoły różnego stopnia
 Jednostki B+R
Harmonogram działań
Źródła finansowania







2014-2016
2017-2018
2019-2020

środki rządowe
środki JST
fundusze europejskie
środki własne
przedsiębiorców
inne środki prywatne
Cel strategiczny 1 – Różnorodność i wykorzystanie lokalnych przewag
1.1. Program
wykorzystania
lokalnych przewag
Harmonogram
działań
Źródła
finansowania
Wykonanie analiz pod kątem
regionalnych struktur funkcjonalnych
obszarów wiejskich, które wskażą
wewnętrzne zróżnicowanie potencjału
obszarów wiejskich
MRiRW
Samorządy
województw
2014-2016
Środki JST
Fundusze europejskie
Zidentyfikowanie lokalnych specjalizacji
gospodarczych i opracowanie programu
wykorzystania lokalnych atutów
Samorządy
województw
JST
2014-2016
Środki JST
Fundusze europejskie
JST
NGO
2017-2018
2018-2020
Środki rządowe
Środki JST
Fundusze europejskie
Kierunki działań
Stymulowanie rozwoju
wyspecjalizowanych działalności
110
Wskaźniki rezultatu
wskaźnik
wartość
bieżąca
wartość
2020
Udział powierzchni gminy objętej
szczegółowym planem
zagospodarowania przestrzennego
[%]
Cel operacyjny
Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
działań
27,0
33%
Środki rządowe
Fundusze europejskie
Promocja lokalnej specjalizacji przez
instytucje otoczenia biznesu
Instytucje doradcze
Instytucje finansowe
NGO
JST
2014-2016
2017-2018
2018-2020
Fundusze europejskie
Środki JST
Poszukiwanie dobrych praktyk
w regionach charakteryzujących się
podobnymi specjalizacjami
Instytucje doradcze
Instytucje finansowe
NGO
JST
2014-2016
2017-2018
Fundusze europejskie
Inne środki prywatne
Wspieranie współpracy przedsiębiorstw
wykorzystujących lokalne specjalizacje
Instytucje doradcze
Instytucje finansowe
NGO
JST
2014-2016
2017-2018
2018-2020
Fundusze europejskie
Inne środki prywatne
Środki JST
Transfer innowacji
Instytucje doradcze
NGO
Jednostki B+R
2014-2016
2017-2018
2018-2020
Fundusze europejskie
Inne środki prywatne
Środki JST
JST
Inne instytucje
rządowe
2014-2016
2017-2018
2018-2020
Fundusze europejskie
Środki JST
MRiRW
JST
Instytucje doradcze
Instytucje finansowe
2017-2018
2018-2020
Fundusze europejskie
Środki JST
Instytucje doradcze
Szkoły różnego
stopnia
2014-2016
2017-2018
Fundusze europejskie
Środki JST
Środki rządowe
Preferencje dla nowo tworzonych firm,
w tym dla działalności ubocznej
(sprzedaż bezpośrednia, działalność
marginalna, lokalna i ograniczona)
Specjalne programy szkoleniowe dla
planujących założenie firmy poświęcone
wykorzystaniu lokalnych przewag
Zajęcia edukacyjne w zakresie
przedmiotu „Przedsiębiorczość”
skoncentrowane na lokalnych
i regionalnych specjalnościach
111
?
20%
Odsetek nowych przedsiębiorstww
dominującej funkcji gminy [%]*
1.3. Wspieranie
nowych firm
wykorzystujących
lokalne przewagi
2014-2016
2017-2018
2018-2020
Odsetek szkoleń w dominującej specjalizacji (sektorze) gminy [%]
1.2. Wspieranie
lokalnej
specjalizacji przez
instytucje
otoczenia biznesu
Koncentracja szkoleń i doradztwa
w zakresie lokalnej specjalizacji
Instytucje doradcze
Instytucje finansowe
NGO
Szkoły różnego
stopnia
?
25%
Wspieranie udziału przedsiębiorstw
w wystawach i targach
Promocja lokalnych towarów i usług
w internecie
Promocja lokalnych specjalności
w regionalnych mediach
1.5. Wzmocnienie
potencjału
lokalnych
instytucji
finansowych
Wspieranie i wzmocnienie znaczenia
lokalnych funduszy pożyczkowych
i poręczeniowych
Stworzenie kategorii lokalnych instytucji
finansowej jako partnera finansowego
Stworzenie programów UE, które
można wykorzystać do wzmocnienia
kapitałowego istniejących struktur
lokalnych instytucji finansowych
NGO
JST
2014-2016
2017-2018
2018-2020
Fundusze europejskie
Środki JST
Środki własne
przedsiębiorców
NGO
JST
2014-2016
2017-2018
2018-2020
Fundusze europejskie
Środki JST
Środki własne
przedsiębiorców
NGO
JST
2014-2016
2017-2018
2018-2020
Fundusze europejskie
Środki JST
Środki własne
przedsiębiorców
MRiRW
Inne instytucje
rządowe
JST
Instytucje finansowe
2014-2016
2017-2018
2018-2020
Fundusze europejskie
Środki rządowe
MRiRW
Inne instytucje
rządowe
JST
2014-2016
Fundusze europejskie
Środki rządowe
MRiRW
Inne instytucje
rządowe
2014-2016
Fundusze europejskie
112
Liczba nowych produktów
lokalnych
1.4. Promocja
lokalnych
produktów i usług
1239
500
Cel strategiczny 2 – Budowanie systemu instytucji wspierających biznes
Cel operacyjny
Tworzenie platformy współpracy
instytucji otoczenia biznesu
MRiRW, NGO, JST
Instytucje doradcze
Instytucje finansowe
2014-2016
2017-2018
Fundusze europejskie
Środki rządowe
Działania zmierzające do
komplementarności i kompleksowości
usług instytucji otoczenia biznesu
NGO
JST
Instytucje doradcze
Instytucje finansowe
2014-2016
2017-2018
Fundusze europejskie
Środki rządowe
Realizacja prze instytucje otoczenia
biznesu wspólnych projektów i szkoleń
Instytucje doradcze
Instytucje finansowe
NGO
JST
2014-2016
2017-2018
Fundusze europejskie
Utworzenie bazy danych instytucji
otoczenia biznesu
MRiRW
Samorządy
województw
2014-2016
Fundusze europejskie
Środki JST
Kształtowanie platformy internetowej
wsparcia przedsiębiorczości
MRiRW
Samorządy
województw
JST
NGO
2014-2016
2017-2018
Fundusze europejskie
Środki JST
Środki rządowe
Broszury informacyjne o instytucjach
otoczenia biznesu
Samorządy
województw
JST
2014-2016
Fundusze europejskie
Środki JST
Tworzenie punktu informacyjnego
„jedno okienko” dla przedsiębiorców
JST
2014-2016
113
Wskaźniki rezultatu
Źródła
finansowania
Środki JST
wskaźnik
wartość
bieżąca
wartość
2020
1,98
2,2
Odsetek przedsiębiorców znających ofertę
instytucji otoczenia biznesu [%]
2.2. Promocja
instytucji
otoczenia biznesu
skierowana do
przedsiębiorców
Harmonogram
działań
Kierunki działań
Liczba aktywnych instytucji pozarządowych
na 1000 mieszkańców
2.1. Integracja
instytucji
otoczenia biznesu
Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
działań
98,3**
Poprawa dostępności elektronicznej
Samorządy
województw
JST
2014-2016
2017-2018
Fundusze europejskie
Kształtowanie usług zgodnych
z potrzebami przedsiębiorców
i mieszkańców
Instytucje doradcze
Instytucje finansowe
JST
2014-2016
2017-2018
2018-2020
Środki JST
Rozpoznanie potrzeb lokalnej
przedsiębiorczości
Instytucje doradcze
Instytucje finansowe
JST
2014-2016
Poprawa relacji przedsiębiorcainstytucja otoczenia biznesu
Instytucje doradcze
Instytucje finansowe
2014-2016
2017-2018
114
Środki JST
Łączna liczba instytucji otoczenia biznesu (sekcje
PKD: H-53, K-64, K-66, M-69, M-70, M-73) na 1000
mieszkańców
Odsetek przedsiębiorców korzystających ze
wsparcia instytucji otoczenia biznesu [%]
2.3. Podwyższanie
jakości
i efektywności
usług instytucji
otoczenia biznesu
3,31
83,9**
Cel strategiczny 3 – Stabilność i przejrzystość otoczenia regulacyjnego
Harmonogram
działań
MRiRW
inne instytucje
rządowe
JST
2017-2018
2019-2020
inne instytucje
rządowe
2014-2016
2017-2018
2019-2020
inne instytucje
rządowe
2014-2016
2017-2018
2019-2020
środki rządowe
inne instytucje
rządowe
2017-2018
2019-2020
środki rządowe
Uzależnienie wymagań w zakresie
składania aplikacji o fundusze unijne od
wielkości przedsiębiorstwa oraz
ograniczenie ilości informacji
przedstawianych na etapie składania
wniosku
MRiRW
inne instytucje
rządowe
2014-2016
2017-2018
2019-2020
środki rządowe
fundusze europejskie
Spójne i kompletne wytyczne w zakresie
kwalifikowalności kosztów w
poszczególnych programach
operacyjnych
MRiRW
inne instytucje
rządowe
2014-2016
2017-2018
2019-2020
środki rządowe
fundusze europejskie
Uproszczenie wymagań w zakresie
określenia zdolności wnioskodawcy do
sfinansowania projektu
MRiRW
inne instytucje
rządowe
2014-2016
2017-2018
2019-2020
Obniżenie poziomu obciążeń
podatkowych
Uproszczenie procedur wynikających
z przepisów ustawy o VAT
3.1. System
podatkowy przyjazny
dla przedsiębiorców
Przygotowanie i uchwalenie spójnych
i czytelnych ustaw o podatkach
dochodowych
Nowelizacja przepisów podatkowych
w celu usunięcia nieczytelnych
procedur, różnorodności
interpretacyjnej i barier rozwoju
przedsiębiorczości
3.2. Łatwiejsze
procedury
w zakresie
pozyskiwania
wsparcia
finansowego przez
przedsiębiorców
wiejskich
115
Źródła finansowania
środki rządowe
środki JST
środki rządowe
środki rządowe
wskaźnik
wartość
bieżąca
wartość
2020
22,3
19
Odsetek przedsiębiorców
korzystających ze wsparcia
finansowego UE [%]
Kierunki działań
Udział kosztów pozapłacowych w ogólnych
kosztach zatrudnienia w przedsiębiorstwie [%]
Cel operacyjny
Wskaźniki rezultatu
Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
działań
69,1**
75
Stworzenie większej liczby instrumentów
finansowych opartych na zasadzie
prefinansowania inwestycji
2014-2016
2017-2018
2019-2020
MRiRW
inne instytucje
rządowe
2014-2016
2017-2018
2019-2020
inne instytucje
rządowe
JST
2014-2016
2017-2018
2019-2020
środki rządowe
inne instytucje
rządowe
2018-2020
środki rządowe
MRiRW
inne instytucje
rządowe
JST
instytucje doradcze
instytucje
finansowe
2014-2016
2017-2018
2019-2020
Zmniejszenie restrykcyjności wymogów
formalnych i technicznych w zakresie
uzyskiwania zezwoleń, pozwoleń,
koncesji i licencji
inne instytucje
rządowe
JST
2017-2018
2019-2020
środki rządowe
Skrócenie postępowań sądowych
w sprawach gospodarczych poprzez
pełną informatyzację sądów
inne instytucje
rządowe
2014-2016
2017-2018
2019-2020
środki rządowe
fundusze europejskie
Udostępnianie za pomocą systemu
informatycznego informacji
o zaległościach podatkowych
potencjalnych kontrahentów
inne instytucje
rządowe
2017-2018
2019-2020
MRiRW
2017-2018
2019-2020
Wprowadzenie zasady rozstrzygania na
korzyść beneficjentów wątpliwości
dotyczących wydatków
Skrócenie procedury zakładania
działalności gospodarczej
Dostosowanie obciążeń w zakresie
zatrudniania pracowników do wielkości
przedsiębiorstwa
Rozszerzenie liczby procedur
dostępnych on-line
Stworzenie nowego instrumentu
finansowego na wsparcie działalności
ubocznej
116
środki rządowe
środki rządowe
środki JST
środki prywatne
środki rządowe
fundusze europejskie
środki rządowe
fundusze europejskie
Czas zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej [dni]
Odsetek podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne [%]
3.3. Usprawnienie
procesu zakładania,
prowadzenia
i reglamentacji
działalności
gospodarczej
środki rządowe
fundusze europejskie
MRiRW
inne instytucje
rządowe
14
80,9
4
82
3.4. Przejrzysty
i prorozwojowy
system regulacji
towarzyszącej
przedsiębiorczości
wiejskiej
Ułatwienie dostępu do informacji na
temat rekompensat z tytułu
ograniczenia działalności gospodarczej
na obszarach Natura 2000
MRiRW
inne instytucje
rządowe
JST
2019-2020
Stworzenie nowych regulacji
dotyczących planowania
przestrzennego ułatwiających władzom
samorządowym uchwalanie planów
i finansowanie ich skutków oraz
wymuszających realizację tego zadania
MRiRW
inne instytucje
rządowe
JST
2019-2020
2017-2018
2019-2020
środki rządowe
środki JST
Uproszczenie i skrócenie procesu
uzyskiwania pozwoleń na budowę
MRiRW
inne instytucje
rządowe
JST
2014-2016
2017-2018
2019-2020
środki rządowe
środki JST
Przyspieszenie prac nad reformą KRUS
w celu wyeliminowania niepewności
systemu prawnego w tym zakresie
MRiRW
inne instytucje
rządowe
2014-2016
2017-2018
2019-2020
środki rządowe
117
środki rządowe
fundusze europejskie
Cel strategiczny 4 – Współpraca zwiększająca efektywność i konkurencyjność
Cel operacyjny
Źródła
finansowania
MRiRW
inne instytucje
rządowe
instytucje
finansowe
NGO
2014-2016
2017-2018
2019-2020
środki rządowe
środki JST
fundusze
europejskie
środki własne
przedsiębiorców
Motywowanie do współpracy instytucji
B+R i większych przedsiębiorstw z miast
z przedsiębiorcami wiejskimi z danego
regionu
MRiRW
inne instytucje
rządowe
JST
instytucje doradcze
NGO
2014-2016
2017-2018
2019-2020
środki rządowe
środki JST
fundusze
europejskie
instytucje doradcze
instytucje
finansowe
NGO
2014-2016
2017-2018
2019-2020
środki rządowe
środki JST
fundusze
europejskie
środki własne
przedsiębiorców
Inicjowanie i wspieranie różnorodnych
form zrzeszeń przedsiębiorców
o działalności nawiązującej do
specjalizacji regionalnej lub lokalnej
MRiRW, inne
instytucje rządowe,
JST, instytucje
doradcze,
instytucje
finansowe, NGO
2014-2016
2017-2018
2019-2020
środki rządowe
środki JST
fundusze
europejskie
Wzmocnienie formalnej kooperacji
przedsiębiorstw poprzez tworzenie
modelowych klastrów lokalnych
MRiRW
inne instytucje
rządowe
JST
instytucje doradcze
2014-2016
2017-2018
2019-2020
środki rządowe
środki JST
fundusze
europejskie
inne środki prywatne
118
Wskaźniki rezultatu
wskaźnik
Odsetek zrzeszonych
przedsiębiorców [%]
Wspieranie finansowe nowatorskich
inicjatyw i promocja skutecznych działań
innowacyjnych podejmowanych na
obszarach peryferyjnych
Permanentna edukacja przedsiębiorców
ukierunkowana na uaktualnianie wiedzy
z zakresu funkcjonowania danej branży
4.2. Efektywne
i powszechne
organizacje
zrzeszające
przedsiębiorców
Harmonog
ram
działań
Liczba przedsiębiorstw na 1000 osób w wieku
produkcyjnym
Liczba udzielonych patentów
Liczba podmiotów wysokiej lub średnio-wysokiej
techniki (sekcje PKD: C-20, C-21, C-26, C-27, C-28,
C-29, C-30) na 1000 przedsiębiorstw
4.1. Działalność
innowacyjna na
rzecz gospodarki
wiejskiej opartej na
wiedzy
Kierunki działań
Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację
Wartość
bieżąca
Wartość
2020
108,2
1848
6,74
120,0
2500
10,00
**
**
MRiRW
JST
instytucje doradcze
NGO
2014-2016
2017-2018
2019-2020
środki rządowe
środki JST
fundusze
europejskie
Promocja działających organizacji
zrzeszających przedsiębiorców oraz ich
sukcesów, ukierunkowana przede
wszystkim na mikroprzedsiębiorców
MRiRW
inne instytucje
rządowe
NGO
2014-2016
2017-2018
2019-2020
środki rządowe
fundusze
europejskie
Edukacja przedsiębiorców w zakresie
możliwości i korzyści wynikających ze
współpracy mikroprzedsiębiorstw, oparta
na rzeczywistych przykładach krajowych
i zagranicznych organizacji oraz ich
sukcesów
JST
instytucje doradcze
NGO
2014-2016
2017-2018
2019-2020
środki rządowe
środki JST
fundusze
europejskie
Regularny monitoring rozwoju
przedsiębiorczości wiejskiej – barometr
przedsiębiorczości
MRiRW
instytucje doradcze
2014-2016
2017-2018
2019-2020
środki rządowe
fundusze
europejskie
Koordynowanie inwestycji z zakresu
dostępności Internetu przez samorządy
lokalne ze szczególnym uwzględnieniem
obszarów słabo dostępnych
MRiRW
inne instytucje
rządowe
JST
instytucje doradcze
NGO
2014-2016
2017-2018
2019-2020
środki rządowe
środki JST
fundusze
europejskie
Powszechnie dostępne bezpłatne kursy
z zakresu wykorzystania Internetu
w praktyce przedsiębiorstwa
JST
instytucje doradcze
instytucje
finansowe
NGO
2014-2016
2017-2018
2019-2020
środki rządowe
środki JST
fundusze
europejskie
Postępująca konsekwentna cyfryzacja
usług publicznych
MRiRW
inne instytucje
rządowe
JST
instytucje doradcze
2014-2016
2017-2018
2019-2020
środki rządowe
środki JST
fundusze
europejskie
* - wartości zróżnicowane w zależności od struktury funkcjonalnej gminy
** - monitoring wymaga prowadzenia regularnych badań na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców wiejskich
119
Odsetek przedsiębiorców posiadających stronę
www [%]
4.3. Dobre
wyposażenie
obszarów wiejskich
w technologie
informacyjnokomunikacyjne
i powszechnie
stosowane e-usługi
Tworzenie alternatywnych sieci produkcji
i dystrybucji żywności
38,4**
55,0**
6. WNIOSKI I REKOMENDACJE
Cel
Rekomendacja
Adresat
rekomendacji
Cel strategiczny 1. Różnorodność i wykorzystanie lokalnych przewag
W zakresie przedsiębiorczości
wiejskiej należy zmierzać do
zwiększania jej różnorodności
z uwzględnieniem lokalnych
i regionalnych atutów.
W ostatnich latach nastąpił
widoczny wzrost aktywności
gospodarczej i społecznej
mieszkańców wsi, ale nadal
występują duże przestrzenne
różnice w rozwoju
przedsiębiorczości.
Przedsiębiorczość wiejska powinna
być mozaiką firm charakteryzujących
się różnorodnością i wykorzystującą
lokalne i regionalne przewagi.
W regionach powinny rozwijać się
przedsiębiorstwa o cechach
wynikających z położenia, jakości
środowiska przyrodniczego oraz funkcji
społeczno-gospodarczych.
JST, w tym
głównie:
samorządy
województw
Wykorzystanie lokalnej specyfiki
przyrodniczej i społecznogospodarczej powinno sprzyjać
większej efektywności i różnorodności
firm działających na obszarach
wiejskich.
Mikroprzedsiębiorstwa, w tym
podmioty jednoosobowe są
dominującą formą na terenach
wiejskich. Firmy małe i średnie
stanowią bardzo nieliczną grupę
przedsiębiorstw wiejskich.
Zasięg prowadzonej działalności
gospodarczej jest zróżnicowany,
ale stosunkowo największy
udział mają podmioty
funkcjonujące na rynku
lokalnym.
instytucji wspierających biznes
Cel strategiczny 2. Budowanie systemu
Wniosek
Przedsiębiorca działający na
polskiej wsi w niedostatecznym
stopniu wykorzystuje możliwości
otoczenia instytucjonalnego.
Podstawową barierą
utrudniającą wykorzystanie
wiedzy i doświadczenia
instytucji otoczenia biznesu jest
niedostateczna informacja
o nich i ich ofercie.
W rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej
należy zwracać szczególną uwagę na
mikroskalowy charakter firm i ich
niewielki zasięg oddziaływania.
W programach rozwoju
przedsiębiorczości wiejskiej należy
uwzględniać też fakt dużej liczby firm
łączących produkcję żywności
z działalnością pozarolniczą.
MRiRW
JST
Instytucje otoczenia biznesu powinny
stworzyć komplementarny system
instytucji wspierających
przedsiębiorczość wiejską pod
warunkiem pełnego wykorzystania
potencjału każdej z nich.
Należy rozważyć możliwość
utworzenia „instytucji pierwszego
kontaktu”, gdzie przedsiębiorca uzyska
podstawowe informacje i zostanie
skierowany do odpowiedniej instytucji.
Istotnym czynnikiem rozwoju
najmniejszych przedsiębiorstw
w zakresie otoczenia instytucjonalnego
jest ułatwienie i upowszechnienie
dostępu do usług. Dużą rolę mogą
w tym odegrać e-usługi.
120
JST
Instytucje
otoczenia
przedsiębiorczości
Cel strategiczny 3. Stabilność i przejrzystość otoczenia regulacyjnego
Wśród pozytywnych cech
wewnętrznych otoczenia
biznesu do najważniejszych
należy poprawa oferty
przygotowanej dla
przedsiębiorców działających na
wsi. Jest to wynikiem poprawy
kompetencji i wiedzy
przedstawicieli instytucji
otoczenia biznesu oraz
indywidualnego podejścia do
przedsiębiorcy. Istotną rolę
odgrywa także poszerzenie
oferty usług oraz jej
wyspecjalizowanie.
W wielu dziedzinach gospodarki
brak jest stabilnych regulacji
prawnych, co w zdecydowany
sposób utrudnia firmom
budowanie długookresowych
strategii działania. Najbardziej
uciążliwe uregulowania prawne
w prowadzeniu firmy to: system
podatkowy, dochodzenie
należności kontraktowych,
uzyskiwanie licencji i pozwoleń
oraz pozyskiwanie kapitału.
Konieczna jest silna promocja systemu
wspierającego biznes
i upowszechnienie informacji o jego
działalności, w tym przede wszystkim
o konkretnych korzyściach płynących
dla przedsiębiorców.
Instytucje
otoczenia
przedsiębiorczości
Otoczenie regulacyjne jest obszarem
wymagającym najpilniejszych zmian.
W zakresie regulacji niezbędne są
reformy ułatwiające przedsiębiorcom
codzienną działalność. Zmiany
powinny prowadzić do ułatwienia
interpretacji i stosowania przepisów
oraz zwiększenia zaufania
przedsiębiorcy do instytucji
państwowych.
Instytucje
rządowe, w
szczególności MF
Istniejące uregulowania
w równym stopniu dotyczą
dużych zakładów
produkcyjnych, jak i mikro
i małych przedsiębiorstw oraz
tych zlokalizowanych w dużych
aglomeracjach miejskich, jak
i na wsi.
Postuluje się dostosowanie niektórych
przepisów do specyfiki
mikroprzedsiębiorstw działających na
wsi.
Instytucje
rządowe,
w szczególności
MF
Najważniejszą przeszkodą
utrudniającą skuteczne
ubieganie się o wsparcie
zewnętrzne w opinii
przedsiębiorców jest
biurokracja.
Należy dążyć do stabilizacji przepisów
poprzez redukcję niepotrzebnych
unormowań, ich uproszczenie
i ograniczenie swobody
interpretacyjnej.
Różnorodne
instytucje rządowe
oraz
samorządowe
Istotną barierą w rozwoju
przedsiębiorczości wiejskiej jest
oparcie dużej liczby działań
pomocowych na zasadzie
refinansowania inwestycji.
Wymaga to posiadania
wysokiego wkładu finansowego
w początkowych fazach
inwestycji, a to jest największą
słabością przedsiębiorców
wiejskich. Większość z nich nie
posiada takich środków,
a dostępność do mikropożyczek
i funduszy pożyczkowych nie na
każdym obszarze jest
wystarczająca.
Należy dążyć do ułatwienia regulacji
w zakresie procedur wnioskowych oraz
odchodzić od zasady refinansowania
na rzecz prefinansowania. Poprawi to
dostępność do zewnętrznych środków
finansowych dla większej liczby
podmiotów gospodarczych.
121
Instytucje
rządowe,
w szczególności
MF i MRiRW
zwiększająca efektywność i
konkurencyjność
Cel strategiczny 4. Współpraca
Zagrożeniem dla rozwoju
przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich są duże
obciążenia publiczne (podatki,
składki, inne koszty stałe
prowadzenia działalności) oraz
nadmierna ingerencja różnych
organów państwowych
w prowadzony biznes – w tym
oparcie funkcjonowania całego
systemu na zasadzie kontroli
i zaświadczeniach, a nie na
zaufaniu i oświadczeniach.
Przeszkodami w rozwoju
przedsiębiorczości wiejskiej są:
biurokracja urzędów,
skomplikowane procedury
i przepisy, długość
obowiązujących czynności
administracyjnych oraz wysoki
formalizm urzędników.
Duże utrudnienie dla
przedsiębiorców stanowi
procedura aplikowania o środki
zewnętrzne, w tym przede
wszystkim wysokie koszty
pozyskania dotacji,
monitorowania i rozliczenia
wsparcia oraz duże wymagania
zabezpieczenia wkładu
własnego.
Dzięki finansowaniu
zewnętrznemu możliwe było
podniesienie konkurencyjności
firm, stworzenie nowych miejsc
pracy, kreacja nowych
podmiotów gospodarczych oraz
poszerzenie oferty firm
i zapewnienie większej
stabilności ekonomicznej.
Największe znaczenie dla
konkurencyjności
przedsiębiorstw wiejskich mają
obciążenia podatkowe
wpływające bezpośrednio na
cenę oferowanych towarów
i usług. Do innych
najważniejszych czynników
konkurencyjności należą: wzrost
popytu, stabilność przepisów,
zewnętrzne źródła finansowania
i zmniejszenie kosztów
produkcji.
Konkurencja jest odbierana
przez przedsiębiorcę wiejskiego
jako zagrożenie funkcjonowania,
a nie stymulator rozwoju lokalnej
gospodarki.
Należy dążyć do ułatwienia procedur
regulacyjnych poprzez wykorzystanie
e-administracji. Szczególnie
w przypadku przedsiębiorców wiejskich
możliwość elektronicznego składania
dokumentów stanowi dużą
oszczędność czasu i nakładów
finansowych.
Różnorodne
instytucje rządowe
oraz
samorządowe
W zakresie wsparcia finansowego
najsilniejszy pozytywny wpływ mogą
wywrzeć: uproszczenie wniosków,
większe wsparcie dotacjami
przedsiębiorców, dostępność
gwarancji, poręczeń i kredytów.
Różnorodne
instytucje rządowe
oraz
samorządowe
Postulowane są zmiany w systemie
wnioskowo-rozliczeniowym. Przede
wszystkim uproszczeniu powinien ulec
mechanizm rozliczania dotacji oraz
wzrosnąć powinny kompetencje osób
obsługujących beneficjentów.
Różnorodne
instytucje rządowe
oraz
samorządowe
Szansą dla wzrostu konkurencyjności
są zewnętrzne źródła finansowania
oraz pozytywne efekty dotychczas
zrealizowanych inwestycji. Efekty
wsparcia finansowego mogą być
wzmocnione dzięki obniżeniu obciążeń
fiskalnych mikroprzedsiębiorstw oraz
ograniczeniu kosztów stałych
prowadzonej działalności.
Instytucje
rządowe,
w szczególności
MF oraz JST
Obniżania różnych kosztów stałych,
kosztów działań marketingowych,
outsourcingowych i innych można
dokonać dzięki wzajemnej współpracy
i usieciowieniu działań. W warunkach
wiejskich działania na tym polu wydają
się być niezbędne do wzmocnienia
pozycji mikroprzedsiębiorstw na rynkach
zbytu czy zwiększenia możliwości ich
specjalizacji, a w efekcie także wzrostu
konkurencyjności.
Instytucje
rządowe,
w szczególności
MRiRW oraz MF
Promowane powinny być wszelkiego
rodzaju inicjatywy mające na celu
wspieranie innowacyjnych działań na
rzecz gospodarki opartej na wiedzy
i edukujące przedsiębiorców
o korzyściach wynikających z postawy
konkurencyjnej.
Instytucje
rządowe, w
szczególności
MRiRW, MNiSW
122
Lokalizacja przedsiębiorstwa na
terenie rzadziej zaludnionym,
o słabszym wyposażeniu
w infrastrukturę techniczną,
zmniejsza jego konkurencyjność
w związku z mniejszą
dostępnością potencjalnych
kooperantów, instytucji
otoczenia biznesu oraz rynku
zbytu.
Wśród przedsiębiorców
wiejskich współpraca jest dosyć
powszechna, ale zdecydowanie
dominuje współpraca
bezumowna,
niesformalizowana, często
oparta na różnego rodzaju
więzach społecznych.
Infrastruktura tele-informatyczna
powinna w dalszym ciągu stanowić
priorytet inwestycyjny działań
administracji rządowej i samorządowej.
JST oraz
instytucje
rządowe,
w szczególności
MRiRW, MIiR,
MAC
Powinno się stwarzać zachęty
organizacyjno-regulacyjne skłaniające
mikroprzedsiębiorców do współpracy
poziomej.
JST, NGO
i instytucje
rządowe,
w szczególności
MRiRW oraz MG
123
LITERATURA
Audretsch D., Keilbach M., 2005, Entrepreneurship Capital and Regional Growth, Annals of
Regional Science, 39, s. 457-469.
Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w
Polsce, Obszar finansowanie zwrotne, Raport końcowy, 2010, PARP, Warszawa.
Bański J., 2008, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, Przegląd Geograficzny, 80, 2, s.
199-222.
Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Forum Inicjatyw
Rozwojowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
Bariery rozwoju przedsiębiorstw, czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm. Raport z
wyników ankiety przeprowadzonej podczas II Forum Przedsiębiorców Grant Thornton,
Grudzień 2013, Grand Thornton, Krajowa Izba Gospodarcza
Błąd M., 2011, Wielozawodowość w rodzinach rolniczych. Przyczyny, uwarunkowania i
tendencje rozwoju, IRWiR PAN, Warszawa.
Boschma R., Lambooy J.G., 1999, Evolutionary Economics and Economic Geography.
Journal of Evolutionary Economics, 9, s. 411-429.
Brodzicki T., Szultka S., 2002, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw,
Organizacja i Kierowanie, 4 (110), Warszawa.
Cebulak J., 2006, Instytucje otoczenia biznesu jako czynnik wspomagający rozwój
przedsiębiorczości w woj. podkarpackim, Przedsiębiorczość – Edukacja, 5, Nowa Era,
Kraków, 198-207.
Chlebicka A., Fałkowski J., Wołek T., 2008, Powstanie grup producentów a zmienność cen,
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej,
Warszawa.
Czapiewski K., Janc K., 2012, Rola wiedzy na wsi - edukacja a praca, [w] W. Kamińska, K.
Heffner (red.), Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN,
145, s. 278-301.
Czapiewski K., Janc K., 2013, Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza, Trendy Rozwojowe
Mazowsza, 11, Warszawa.
Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., Ferenc M.,
2012, Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza – ujęcie przestrzenne, Studia Obszarów
Wiejskich, 30, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości, 2013, Lewiatan.
Doing business 2014 – Economic profile: Poland – A World Bank Group Corporate Flagship,
Raport Banku Światowego z 2014 r.
Domański B., 2001, Czynniki społeczne w lokalnym rozwoju gospodarczym we współczesnej
Polsce, [w:] I. Sagan, M. Czepczyński (red.), Wybrane problemy badawcze geografii
społecznej w Polsce, Uniwersytet Gdański, Gdynia, s. 127-134.
Drucker P.F., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość, Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
Dutkowski M., Gawlikowska-Hueckel, 2000, Sytuacja społeczno-gospodarcza nowych
województw, IBnGR, Gdańsk.
Encyklopedia Agrobiznesu, 1998, Fundacja Innowacja, Warszawa.
Etzkowitz H., Leydesdorff L., 2000, The Dynamics of Innovation: from National System and
‘Mode 2’ to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations, Research Policy, 29,
s. 109-123.
124
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie, 2013, MRiRW, FAPA, KSOW.
Finansowanie MŚP w Polsce w 2012 roku, 2013, Agencja Rozwoju Innowacji S.A.,
Warszawa.
Frączek P., 2009, Determinanty konkurencyjności sektorów i przedsiębiorstw. Ujęcie
teoretyczne, Przedsiębiorstwo i Region, 1/2009, s. 7-17.
Gałązka A., Mync A., 1999, Zmiany społeczno-gospodarcze na obszarach przygranicznych
warunkach otwierających się granic [w:] A. Mync, R. Szul (red.) Rola współpracy trans
granicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i
Lokalnego UW, Warszawa, s.42-111.
Głębocki B., Kaczmarek U., (red.), 2005, Obszary sukcesu na polskiej wsi, Studia Obszarów
Wiejskich, 8, Warszawa.
Gola M., 2011, Kapitał intelektualny przedsiębiorcy, jako czynnik determinujący sukces MSP,
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczno−Społeczna w Ostrołęce, 8, s. 91−97.
Górzyński M., Pander W., Koć P., 2006, Tworzenie związków kooperacyjnych między MŚP
oraz MŚP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa.
Halamska M. (red.), 2008, Wiejskie organizacje pozarządowe, Problemy Rozwoju Wsi i
Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.
Halamska M., 2013, Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i
społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Haus B., 2003, Czynniki rozwoju małych przedsiębiorstw, Prace Naukowe / Akademia
Ekonomiczna w Katowicach, Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i
średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, s. 155-162.
Jagła W., 2013, Prezentacja System ubezpieczenia społecznego rolników, jego słabe i
pozytywne cechy oraz kierunki zmian, IERiGŻ, Warszawa, 11.10.2013.
Janc K., 2009, Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce,
Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 8, IGRR UWr, Wrocław.
Janc K., 2013, Związki pomiędzy źródłami informacji dla rolnictwa – analiza serwisów WWW,
Wieś i Rolnictwo, 3 (160), s. 168-181.
Janc K., Czapiewski K. Ł., 2013, Internet as a Development Factor of Rural Areas and
Agriculture – Theory vs. Practice, Studia Regionalia KPZK PAN, 36, s. 89-105.
Kaczmarek A., Lipski J., 2012, Status prawny osób prowadzących drobną działalność
wytwórczą, handlową lub usługową obok podstawowej działalności rolniczej w systemie
prawa publicznego – wnioski de lega lata i de lega ferenda, Warszawa, grudzień 2012.
Kamińska W., 2011, Aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich w
Polsce, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność, migracje,
nowe wizje rozwoju, Studia KPZK PAN, 133, Warszawa, s. 103-127.
Kamiński R., 2008, Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji
pozarządowych, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.
Karwat-Woźniak B., Chmieliński P., 2006, Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych,
Warszawa, IERiGŻ-PIB.
Kata R., Miś T., 2005, Czynniki kształtujące funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw
pozarolniczych na wsi w ocenie przedsiębiorców, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa, (3), 28, s.36-47.
Klastry. Polityka rozwoju gospodarczego oparta na klastrach, 2013, Ministerstwo
Gospodarki, Warszawa.
125
Kłoczko-Gajewska A., 2010, Kapitał społeczny a dochód rolników indywidualnych, Roczniki
SERiA, 12, 5, s. 78-83.
Kłodziński M., 2006, Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast.
IRWiR PAN, Warszawa.
Kłodziński M., 2010, Mikroprzedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 2,
(147), s. 20-34.
Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B., (red.), 2002, Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i
krajach Unii Europejskiej, IRWiR PAN, Warszawa.
Kochmańska M,, 2007, Działalność gminy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej,
Przedsiębiorczość, Edukacja, 3, s. 61-70.
Kołodziejczak A., 2012, Wsparcie pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce w
ramach PROW 2007-2013 w aspekcie przestrzennym, [w] W Kamińska, K. Heffner, (red.).
Wiejskie rynki pracy- zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN, 145,
Warszawa, s. 163-178.
Kołodziejczak A., 2013, Wpływ wsparcia finansowego UE na poziom rozwoju
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim w latach 20072012, Studia KPZK PAN, (w druku).
Kołodziejczyk D., 1995, Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza na obszarach
wiejskich, Wiadomości Statystyczne, 3.
Kołodziejczyk D., 2003, Kapitał społeczny w rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów
Wiejskich, 4, s. 27-37.
Kopacz-Wyrwał I., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia na obszarach wiejskich
Polski wschodniej, Studia KPZK PAN, (w druku).
Kostrubiec J., Szczęśniak P., Zdyb M., 2013, Prawno-administracyjne ograniczenia
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – UMCS, Lublin.
Kotala A., 2003, Rola grup producenckich w zwiększaniu skali produkcji i konkurencyjności
gospodarstw rolnych Polski południowej, Wydawnictwo AR w Krakowie. Rozwój agrobiznesu
na obszarach wiejskich wobec integracji z Unią Europejską, Kraków.
Kozieł M., 2013, Zaświadczenie o zdolności do pracy jako warunek zatrudnienia wymagający
ograniczenia, [w:] Propozycje eliminacji barier rozwoju – Zeszyt 1; Forum Obywatelskiego
Rozwoju, wiosna 2013.
Kożuch B., 2002, Zachowania przedsiębiorcze małych firm, [w:] B. Piasecki (red.),
Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Krajowy Program Reform - Europa 2020, Aktualizacja 2014/2015 – przyjęty przez Radę
Ministrów w dniu 22 kwietnia 2014 r
Krugman P., 1999, Development, Geography, and Economic Theory, The MIT Press,
Cambridge–Massachusetts–London.
Kuczowic J., 2003, Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości przez samorządy gmin,
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 5, s. 59−63.
Leśniewski M., 2010, Czynniki kształtowania przedsiębiorczości w gminach. Wyniki badań,
Przegląd Organizacji, 7-8, s. 26-29
Leszczewska K., 2012, Zasoby kapitału ludzkiego a rozwój przedsiębiorczości w Polsce,
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, 24, s. 412-421.
Malecki E.J., Moriset B., 2008, The Digital Economy. Business organization, production
processes, and regional development, Routledge, Oxon.
126
Matysik R., Żmija J., 1996, Agrobiznes szansą rozwoju wsi i rolnictwa Małopolski, Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 741, s. 80−85.
MŚP pod lupą, 2011, Raport, Europejski Fundusz Leasingowy.
Otłowska A., Buks J., Chmieliński P., 2006, Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – stan
i perspektywy rozwoju, IERiGŻ, Warszawa.
Osiecka-Chojnacka J., Kłos B., 2010, Kapitał ludzki i kapitał społeczny na obszarach
wiejskich, Studia BAS (Biuro Analiz Sejmowych), 4(24), s. 51-84.
PARP, 2011, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce,
Warszawa, PARP.
Pierścionek Z., 2012, Zarządzanie
Wydawnictwo Naukowe PWN.
strategiczne
w
przedsiębiorstwie,
Warszawa,
Polska Wieś 2012. Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju, Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Biuletyn Forum Debaty Publicznej, numer 23, Luty 2013
Pomianek I., Sawicka J., 2010, Instrumenty wspierania przedsiębiorczości wiejskiej przez
władze samorządowe w województwie warmińsko−mazurskim, Roczniki Naukowe
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 12(XII), 2, s. 280-284.
Porter, M. E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
Przedsiębiorczość w Polsce, 2013, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz,
Warszawa.
Raport badawczy - Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich w ramach projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich
- diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, IGiPZ PAN,
Warszawa, maj 2014.
Raport diagnostyczny - Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości
na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na terenach
wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, IGiPZ
PAN, Warszawa, marzec 2014.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012,
2013, PAPR, Warszawa.
Rosner A. (red.), 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów
wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa.
Sikora J., Wartecka-Ważyńska A., 2009, Turystyka jak pozarolnicza forma
przedsiębiorczości na wsi w świetle badań empirycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, 50, s.212-223.
Skowronek-Mielczarek A., 2003, Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w
polskiej
gospodarce,
[w:]
A.
Skowronek-Mielczarek
(red.),
Przedsiębiorstwoprzedsiębiorczość-rynek, SGH, Warszawa.
Słojewski R., Obszary wiejskie w planowaniu przestrzennym gmin, [w:] J. Wilkin, I.
Nurzyńska (red.), Raport Polska Wieś 2006, Raport o stanie wsi, rozdział 10.
Słomińska B., 2007, , Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, Samorząd
Terytorialny, 3, s. 19-33
Sprawozdanie z realizacji PROW na dzień 31.01.2014
Środki wsparcia projektów województwa mazowieckiego w latach 1999-2004 (synteza),
2006, Mazowsze – Analizy i Studia, 1, MBPR, Warszawa.
127
Stawicka E., 2003, Kapitał ludzki a przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Roczniki
Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 5, 4, s. 303-306.
Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, Ministerstwo
Gospodarki, Warszawa, styczeń 2013 r.
Strategia niszy rynkowej jako specyficzny
mikroprzedsiębiorstw, 2010, PARP, Warszawa.
element
potencjału
rozwojowego
Sułkowski Ł., 2003, , Bariery rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Przedsiębiorczość,
konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią
Europejską, Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, s. 443-449.
Szopiński W., 2004, , Działalność pozarolnicza wyrazem przedsiębiorczości na wsi, Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1015, 2, s. 311-316.
Sztando A. 1999, , Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów
gospodarczych, Samorząd Terytorialny, 7-8, s. 79-108.
Tabor K., 2010, Przestrzeń doradztwa i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, [w:] K.
Krzyżanowska (red.), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy
rozwoju, SSGW, Warszawa, s. 125-141.
The New Rural Paradigm: Policies and Governance, 2006, OECD, Paris.
Törnqvist G., 2004, Creativity in Time and Space, Geografiska Annaler, Series B: Human
Geography, 86, s. 227-244.
Trendy rozwojowe sektora MŚP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2012 roku,
2013, MG, Warszawa.
Tyrańska M., 2007, Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości organizacji,
Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 753, s.177-195.
Walczak W., 2010, Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, Ementor, 5(37).
Wasilewski A., (red.), 2011, Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ, 14,
Warszawa.
Wasilewski A., 2005, Samorząd gminny jako czynnik poprawy konkurencyjności obszarów
wiejskich, Studia i Monografie, 129, IERiGŻ, Warszawa.
Wieloński A., 2004, Lokalizacja działalności gospodarczej. Teoretyczne podstawy,
Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Wilkin J, Nurzyńska I. (red.), 2006, Polska Wieś 2006. Raport o Stanie Wsi, FDPA,
Warszawa.
Wojewoda I., 2002, Aktywizacja działalności pozarolniczej w walce z bezrobociem na wsi,
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 941, 2, s.476-482.
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, 2002, M.
Strużycki (red.), Diffin, Warszawa.
128
Download