2005 - Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

advertisement
a/ artykuły z czasopism
1. M.Zembala, L.Poloński, M.Gąsior, M.Gierlotka, U.Gąsior, P.Chodór, Z.Kalarus,
M.Piekarski, L.Wędrychowicz, J.Łach, Z.Klosa, J.Balcarek, A.Pospiech: Efektywność
leczenia a koszty. Med-info (dodatek specjalny), 2005, 1, 1-3.
2. Jastrzębski D., Czyżewski D., Ziora D., Zakliczyński M., Wojarski J., Nowak J., Przybylski
R., Zembala M., Kozielski J.: Przeszczep pojedynczego płuca – roczna obserwacja wyników
leczenia. Pneumonol Alergol Pol 2004, 72, 424:428.
3. Jastrzębski D., Nowak J., Wojarski J., Kozielski J., Poloński L., Zembala M.:
Transplantacja płuc w chorobach śródmiąższowych. Pneumonologia 2005, 5-6, 25-27.
4. Szyguła-Jurkiewicz B., Wojnicz R., Trzeciak P., Niklewski T., Zembala M., Poloński L.:
Charakterystyka kliniczna, wyniki leczenia oraz czynniki wpływające na śmiertelność
wewnątrzszpitalną u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi bez przetrwałego uniesienia
odcinka ST poddanych wczesnej strategii inwazyjnej. Przegl.Lek. 2005 T.62 nr 5 s.265-269.
5. Żwirska-Korczola K., Zakliczyński M., Berdowska A., Zembala M., Jochem J., Gajewska
K.: Diagnostic validity of hepatocyte growth factor as marker for rejection in the follow-up of
patients after heart transplantation. J Heart Transpl, 2005, 24, 411-415.
6. Zembala M., Bochenek A., Woś S., Gąsior M., Przybylski R., Pacholewicz J., Gierlotka
M., Ryfiński B., Knapik P., Kalarus Z., Poloński L.: Rewaskularyzacja chirurgiczna w ostrym
zespole wieńcowym – wstępne wioski z rejestru PL-ACS na Śląsku. Kardiol Pol, 2005, 62,
supl. I, 57-59.
7. Hrapkowicz T., Filipiak K., Przybylski R., Pacholewicz J., Farmas A., Zych B., Ryfiński
B., Zembala M.: Miniinwazyjne pomostowanie tętnic wieńcowych metodami MIDCAB i
EACAB – wczesne wyniki kliniczne i angiograficzne. Kardiochir i Torakochir Pol 2005, tom
2, nr 1, 37-47.
8. Zembala M., Skalski J., Przybylski J.: 18 400 operacji serca w krążeniu pozaustrojowym,
czyli XX lat działalności Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii
ŚAM w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu /1985-2005/. Kardiochir i Torakochir Pol
2005, tom 2, nr 1, 135-152.
9. Zembala M.: 85 Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Torakochirurgicznego –
American Assiciation for Thoracic Syrgery /AATS/. San Francisco, CA, USA, 10-13
kwietnia 2005 roku. Kongresowe doświadczenia cz.I. Kardiochir i Torakochir Pol 2005, tom
2, nr 1, 170-171.
10. Zakliczynski M., Swierad M., Zakliczynska H., Maruszewski M., Buszman P., Zembala
M.: Usefulness of stanford scale of intimal hyperplasia assessed by intravascular ultrasound
to predict time of onset and severity of cardiac allograft vasculopathy. Transplantation
Proceedings 2005, 37,2: 1343-1345.
11. Zakliczynski M., Zebik T., Maruszewski M., Swierad M., Zembala M.: Usefulness of
Pulmonary Hypertension Reversibility Test With Sodium Nitroprusside in Stratification of
Early Death Risk After Orthotopic Heart Transplantation. Transplantation Proceedings 2005,
37, 2: 1346-1348.
12. Lakew F., Pasek P., Zacher M., Diegeler A., Urbanski P.: Femoral versus aortic
cannulation for surgery of chronic ascending aortic aneurysm. Ann Thorac Surg, 2005, 80;
84-89.
13. Trzeciak P., Broja L., Orłowski T., Zembala M.: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
– bilans 15 miesięcy istnienia czasopisma. Kardiochir i Torakochir Pol 2005, tom 2, nr 2, 1012.
14. Pacholewicz J., Farmas A., Hrapkowicz T., Kaliś R.: OPCAB – technika operacyjna w
chorobie niedokrwiennej serca z wyboru. Kiedy i dlaczego? Kardiochir i Torakochir Pol
2005, tom 2, nr 2, 53-58.
15. Przybylski R., Zembala M., Maruszewski M., Nożyński J., Wojarski J., Borzymowski J.,
Prokopczuk J., Kalarus Z., Kucewicz-Czech E., Knapik P., Zakliczyński M.: Przeszczepy
ortotopowe serca wykonane metodą zespolenia żył głownych, czyli dlaczego warto poprawić
klasyczną technikę transplantacji serca. Kardiochir i Torakochir Pol 2005, tom 2, nr 2, 105110.
16. Jastrzębski D., Kozielski J., Nowak J., Zielińska-Leś I., Ziora D., Szulik B., Wojarski J.,
Zakliczyński M., Zembala M.: Prognostic risk factors in patients with interstitial lung disease
referred for lung transplantation. Journal of Physiology and Pharmacology 2005, 56, supp. 4,
107-113.
17. Radomski A., Jurasz P., Alonsi-Escolano D., Drews M., Morandi M., Malinski T.,
Radomski M.: Nonoparticle-induced platelet aggregation and vascular thrombosis. British
Journal of Pharmacology, 2005, 1-12.
18. Skalski J., Zembala M.: Albert Wojciech Adamkiewicz: The Discoverer of the Variable
Vascularity of the Spinal Cord. Ann Thorac Surg 2005; 80: 1971-1975.
19. Zakliczyński M., Maruszewski M., Krynicka A., Dworniczak Sz., Herdyńska-Wąs M.,
Przybylski R., Mrówka A., Zembala M.: Bezobjawowe infekcje wirusami z rodziny
Herpesviridae a przebieg okołooperacyjny u chorych poddawanych planowym zabiegom
kardiochirurgicznym – doniesienie wstępne. Kardiochir i Torakochir Pol 2005, tom 2, nr 3,
47-54.
20. Jastrzębski D., Wojarski J., Kozielski J., Zembala M.: Kwalifikacja chorych do
przeszczepu płuc w zależności od rodzaju rozpoznania. Kardiochir i Torakochir Pol 2005,
tom 2, nr 3, 89-94.
21. Trzeciak P., Zembala M., Foremny J., Zielińska T., Kreis W., Kukulski T., Puszczewicz
D., Kalarus Z.: Nowy ambulatoryjny system opieki nad chorym ze sztuczną zastawką serca –
Poradnia Wad Serca. Kardiochir
i Torakochir Pol 2005, tom 2, nr 3, 103-108.
22. Zakliczyński M.: Leczenie pacjentów po transplantacji serca w roku 2005. Doroczne
spotkania naukowe Międzynarodowego Towarzystwa Przeszczepiania Serca i Płuc (ISHLT)
w Filadelfii (6-9 kwietnia 2005) i Amerykańskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (AST)
w Seattle (21-25 maja 2005). Kardiochir i Torakochir Pol 2005, tom 2, nr 3, 133-136.
23. Zakliczyński M., Szewczyk M., Zakliczyńska H., Zembala M.: Clinical application of
monitoring mycophenolic acid trough concentration in heart transplant recipients - singles
center's experience. Ann.Transplant. 2005 Vol.10 No.2 p.38-45.
24. Zakliczyński M.: Immunosupresja u pacjentów po transplantacji serca u progu roku 2006.
Kardiochir i Torakochir Pol 2005 tom 2, nr 4, 23-26.
25. Jstrzębski D., Kozielski J., Nowak J., Gumola A., Wojarski J., Zakliczyński M., Poloński
L., Zembala M.: Ciśnienie parcjalne tlenu po suplementacji przez cewnik donosowy oraz test
6-minutowego chodu jako czynniki prognostyczne u chorych z idiopatycznym włóknieniem
płuc kwalifikowanych do przeszczepu płuc. Kardiochir i Torakochir Pol 2005 tom 2, 63-67.
26. Knapik P, Nadziakiewicz P.: Zastosowanie znieczulenia zewnątrzoponowego do
zabiegów kardiochirurgicznych w Śląskim Centrum Chorób Serca – doniesienie wstępne. Ból
2005, 6, Numer specjalny, 26-30.
27. Kucewicz-Czech E, Tyczyński A, Knapik P, Czech B, Puzio J, Hrapkowicz T.:
Niedokrwienie jelit jako powikłanie operacji pomostowania tętnic wieńcowych z użyciem
krążenia pozaustrojowego - opis przypadku. Kardiochir. Torakochir. Pol. 2005, 1, 93-98
28. Knapik P.: Komentarz do artykułu: Encefalopatia i udary mózgu po CABG. Kardiol.
Dypl. 2005, 3, 23-24.
29. Kucewicz-Czech E, Puzio J, Knapik P.: Odzwyczajanie od przewlekłej wentylacji
mechanicznej płuc-strategia postępowania. Kardiochir. Torakochir. Pol. 2005, 2, 97-104.
30. Misiołek H, Kucia H, Knapik P, Gawrychowski J.: Okołooperacyjne postępowanie u
chorych z przewlekłą obturacyjną choroba płuc do zabiegów resekcji miąższu płuca.
Kardiochir. Torakochir. Pol. 2005, 2, 91-96.
31. Knapik P.: Komentarz do pracy Czy sężenia białka ostrej fazy, interleukiny 6 i troponiny
różnią się istotnie w okresie pooperacyjnym u chorych poddanych operacjom pomostowania
naczyń wieńcowych Kardiochir. Torakochir. Pol. 2005, 3, 86-88.
32. Rycaj J, Misiołek H, Stoksik P, Tomaszewska R, Karpe J, Kaczmarski J, Kucia H, Knapik
P, Kasza T.: Ocena powikłań zakrzepowo-zatorowych u dzieci leczonych z powodu białaczki
limfoblastycznej z zastosowaniem cewników typu Vascuport. Wiad. Lek. 2005, 58, 41-46.
33. Hura G, Knapik P, Krakus A, Paleczny J, Sorek-Kubicka G, Maciejewski D.: Podstawy
anatomiczne i technika wykonania piersiowej blokady przykręgowej. Wiad. Lek. 2005, 5-6;
314-318.
34. Paleczny J, Knapik P, Maciejewski D, Łoniewska-Paleczny E, Terach J.: Porównanie
tracheotomii przeskórnej sposobem Griggsa i Fantoniego –retrospektywna ocena kliniczna.
Pol. Przegl. Chir. 2005, 77, 30-46.
35. Kucia H, Misiołek H, Knapik P, Rutkowska K, Iwachów B, Karpe J, Tombarkiewicz M,
Wolak M, Gala A, Żukowska-Szczechowska E, Grzeszczak W.: Powikłania związane z
zakładaniem centralnych cewników hemodializacyjnych u chorych na cukrzycę i pacjentów
bez cukrzycy w krańcowym stadium niewydolności nerek – doświadczenia własne. Diabetol.
Dośw. Klin. 2005, 3, 215-221.
36. Hura G, Knapik P, Sorek-Kubicka G, Maciejewski D.: Blokada przykręgowa-historia czy
współczesność? Wiad. Lek. 2005, 3-4; 208-211.
37. Bujok G, Knapik P.: Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia w anestezjologii i
medycynie okołooperacyjnej. Wiad. Lek. 2005, 3-4; 198-203.
38. Knapik M, Misiołek H, Knapik P, Dyaczyńska-Herman A.: Remifentanyl - ultrakrótko
działający nowy środek opioidowy - możliwości zastosowania w anestezjologii. Wiad. Lek.
2005, 5-6, 354-357.
39. Dyaczyńska-Herman A, Knapik P.: Komentarz anestezjologa do Ogólnopolskiego
Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych Kardiol. Pol. 2005, 62, Suplement I, I-33.
40. Misiołek H, Kucia H, Knapik P, Werszner M, Karpe J, Gumprecht J.: Brachial plexus
block with ropivacaine nad bupivacaine for the formation of arteriovenous fistula in patients
with end-stage renal failure. Eur J Anaesthesiol. 2005, 6, 473-475.
41. Czech B, Frank M, Kucewicz E, Szapie G, Jackowski R, Gabrylewska A, Bushowska j.
Ochrona mięśnia sercowego w czasie operacyjnego leczenia choroby wieńcowej. Kardiol.
Pol.,2005;62(26):25-30
42. Kucewicz E, Czech B, Krajewski J, Szemplińska J, Czaban S. Śródoperacyjna ocena
funkcji lewej komory serca na podstawie frakcji wyrzutowej (EF) i frakcji zmiany pola (FAC)
wyliczanych echograficznie u pacjentów poddanych operacji rewaskularyzacji tętnic
wieńcowych. Anestezjologia Intensywna Terapia, 2005;37:6-11.
43. Średniawa B., Musialik-Łydka A., Jarski P., Kalarus Z., Poloński L.:
Circadian and sex-dependence QT Dynamics. PACE 2005, vol. 28., suppl. 1, str. 211-216.
44. Średniawa B., Musialik-Łydka A., Jarski P., Śliwińska A., Kalarus Z.: Methods of
assessment and clinical relevance of QT dynamics. Indian Pacing Electrophysiol. J. 2005, vol.
5, Nr 3, 221-232.
45. Pruszkowska-Skrzep P., Kalarus Z., Średniawa B., Lenarczyk R., Kowalski O.,
Musialik-Łydka A., Stabryła-Deska J., Prokopczuk J., Śliwińska A.: Leczenie zaburzeń rytmu
pochodzących z drogi odpływu prawej komory z zastosowaniem systemu mapowania elektroanatomicznego. Kard. Pol. 2005, T. 62, NR 2, 138-144.
46. Duszańska A., Dzióbek B., Świerad M., Piegza M., Kukulski T., Poloński L.,
Kalarus Z.: Leczenie jatrogennych tętniaków rzekomych za pomocą iniekcji trombiny –
doświadczenia własne. Folia Cardiologica 2005, t.12, nr 2, 133-138.
47. Chodór P., Wąs T., Kalarus Z., Krupa H., Zielińska T., Lenarczyk R., Honisz G.,
Kowalik V., Gąsior M., Zembala M., Poloński L.: Zawał serca spowodowany chorobą pnia
lewej tętnicy wieńcowej powikłany wstrząsem kardiogennym – wyniki leczenia zabiegowego.
Folia Cardiol. 2005, t. 12, nr 2, 85-92.
48. Kowalski O., Kalarus Z., Lenarczyk R., Pruszkowska-Skrzep P., Prokopczuk J.,
Zielińska T., Poloński L.: Radiofrequency ablation of typical atrial flutter with the use of
electro-anatomical mapping system CARTO. Kardiol. Pol. 2005, t. 62, nr 4, 351-359.
49. Gąsior M., Gierlotka M., Opolski G., Zębik T., Krupa H., Wilczek K., Hawranek
M., Chodór P., Grund D., Kalarus Z., Poloński L.: Wyniki leczenia zawału serca z
uniesieniem odcinka ST powikłanego wstrząsem kardiogennym. Dane z rejestru PL-ACS na
Śląsku. Kardiol. Pol. 2005, t. 62, supl. I, I 51-56.
50. Kalarus Z., Poloński L., Rużyłło W., Gil R., Szyguła-Jurkiewicz B., Wędrychowicz
L., Gierlotka M., Gąsior M.: Wyniki leczenia chorych z niestabilną chorobą wieńcową
metodami inwazyjnymi i zachowawczymi. Dane z rejestru PL-ACS na Śląsku.
Kardiol. Pol. 2005, t. 62, supl. I, I 34-38.
51. Kalarus Z.: Komentarz do artykułu Leonarda I. Ganza pt.: Pierwotna prewencja
nagłej śmierci sercowej. Kardiologia po Dyplomie 2005, t. 4, nr 5, s. 23-24.
52. Średniawa B., Musialik-Łydka A., Obrębska J., Śliwińska A., Markowicz-Pawlus
E., Kalarus Z., Poloński L.: Badanie holterowskie w prognozowaniu nagłego zgonu
sercowego – nowe doświadczenia, nowe możliwości. Wiad Lek. 2005, t. LVIII, nr 3-4, s.
233-237.
53. Kalarus Z.: Kardiologia. Medycyna po Dyplomie 2005, nr 10/05, s. 38-39.
54. Kalarus Z.: Komentarz do pracy Lemery R., Guiraudon G.: Przezskórna
i chirurgiczna ablacja w migotaniu przedsionków: czego się dowiedzieliśmy?
Current Opinion in Cardiology 2005, t. 5, nr 2, 16-17.
55. Kukulski T., Przybylski R., Puszczewicz D., Niklewski T., Bojarski J.,
Nadziakiewicz P., Kucewicz-Czech E., Kalarus Z., Poloński L., Zembala M.:
Echokardiografia kliniczna w 2005 roku – nowe możliwości i nowe wyzwania we współpracy
kardiologa z kardiochirurgiem i kardioanestezjologiem. Kardiochirurgia i Torakochirurgia
Polska, czerwiec 2005, t.2, nr 2, s. 121-128.
56. Duszańska A., Dzióbek B., Świerad M., Piegza J., Kukulski T., Poloński L.,
Kalarus Z.: Leczenie prostych i złożonych tętniaków rzekomych tętnic udowych za pomocą
iniekcji trombiny pod kontrolą ultrasonograficzna – analiza porównawcza.
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, czerwiec 2005, t.2, nr 2, s. 129-136.
57. Kalarus Z.: Komentarz do pracy R. Gila, A. Gziuta, F. Prati, A. Witkowskiego,
J. Kubicy pt.: „Graniczne parametry zwężenia światła pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej
w oparciu o ultrasonografię wewnątrzwieńcową. Kardiologia Polska wrzesień 2005, t. 63, nr
3, s. 232-233.
58. Kowalski O., Kalarus Z., Prokopczuk J., Chodór B., Zeifert B., Pruszkowska-
Skrzep P., Lenarczyk R., Sokal A., Skiba A., Karwot B., Liszewski S., Białkowski J.: Stała,
endokawitarna stymulacja serca u dzieci po złożonych zabiegach kardiochirurgicznych.
Folia Cardiologica 2005, t. 12, nr 10, s. 699-705.
59. Zielińska T., Kalarus Z.: Duszność w chorobach układu sercowo-naczyniowego.
Pneumonologia info 2005, nr 9-10 (10-11), 12-20.
60. Sokal A., Kowalski O., Lenarczyk R., Pruszkowska-Skrzep P., Prokopczuk J.,
Kalarus Z.: Wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na funkcje wszczepialnych urządzeń
kontrolujących rytm serca. Folia Cardiologica 2005, t. 12, nr 4, s. 261-272.
61. Duszańska A., Dzióbek B., Świerad M., Piegza J., Kukulski T., Poloński L., Kalarus Z.:
Tętniaki rzekome tętnic udowych: wyniki leczenia 28 chorych za pomocą iniekcji trombiny
pod kontrolą ultrasonograficzną. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2005, t. 114, nr
4, s. 968-973.
62. Kalarus Z.: Komentarz redakcyjny do pracy F. Walczaka: „Wybiórcza ablacja z
izolacją wszystkich żył płucnych w migotaniu przedsionków – kiedy i komu?” pt.: Ablacja
migotania przedsionków – gdzie jesteśmy? Kardiol. Pol. 2006, t. 64, nr 1, s. 36-37.
63. Szyguła-Jurkiewicz B., Zembala M., Wilczek K., Wojnicz R., Poloński L.:
Health related quality of life after percutaneous coronary intervention versus coronary artery
bypass graft surgery in patients with acute coronary syndromes without ST-segment
elevation. 12-month follow up. Europ.Jour.of Card.Thora.Surg. 2005, 27, 882-886.
64. Trzeciak P., Kondys M. Pojedyncza tętnica wieńcowa przyczyną zaburzeń rytmu serca
Kardiol. Pol., 2005, 62, 2, 149-150
65. Szyguła-Jurkiewicz B., Adamowicz-Czoch E., Gąsior M., Poloński L.:Przyczyny bólu w
klatce piersiowej. Algorytmy postępowania.
Kardiol.w Praktyce 2005,1,3-6.
66. Szyguła-Jurkiewicz B., Adamowicz-Czoch E., Sikora J., Poloński L.:Choroba
niedokrwienna jako przyczyna bólu w klatce piersiowej. Kardiol.w Praktyce 2005,1,7-9.
67. Wasilewski J., Poloński L.: Inne niż zawał serca przyczyny uniesienia odcinka ST u
pacjenta z bólem w klatce piersiowej. Kardiol.w Praktyce 2005,1,10-14.
68. Szyguła-Jurkiewicz B., Gierlotka M., Krupa H.: Tętniak rozwarstwiający aorty.
Kardiol.w Praktyce 2005,1,15-17.
69. Lekston A., Wasilewski J.: Czy istnieje potrzeba organizowania centrów diagnostyki bólu
w klatce piersiowej. Kardiol.w Praktyce 2005,1,19-22.
70. Wasilewski J., Poloński L., Zembala M.: Co należy wiedzieć analizując wyniki rejestrów
ostrych zespołów wieńcowych? Kardiol. Pol., 2005, 62, supl. 1, 8-12.
71. Gierlotka M., Gąsior M., Poloński L., Piekarski M., Kamiński M.: Projekt, założenia
metodyczne oraz logistyka ogólnopolskiego rejestru ostrych zespołów wieńcowych (PL-
ACS). Kardiol. Pol., 2005, 62, supl. 1, 13-21.
72. Poloński L., Gąsior M., Gierlotka M., Kalarus Z., Zembala M., Termin-Pośpiech A.,
Tendera M.: Epidemiologia, leczenie i rokowanie w ostrych zespołach wieńcowych na
Śląsku. Wyniki etapu pilotażowego ogólnopolskiego rejestru ostrych zespołów wieńcowych PL-ACS. Kardiol. Pol., 2005, 62, supl. 1, 22-27.
73. Lekston A., Szyguła-Jurkiewicz B., Wilczek K., Kowalik V., Gąsior M., Gierlotka M.,
Dubiel J., Poloński L.: Zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST. Dane z rejestru
PL-ACS na Śląsku. Kardiol. Pol., 2005, 62, supl. 1, 39-43.
74. Gąsior M., Gierlotka M., Cieśliński A., Zębik T., Chodór P., Wilczek K., Hawranek M.,
Krupa H., Kalarus Z., Poloński L.: Wyniki leczenia zawału serca z uniesieniem odcinka ST
dane z rejestru PL-ACS na Śląsku. Kardiol. Pol., 2005, 62, supl. 1, 44-50.
75. Gąsior M., Gierlotka M., Opolski G., Zębik T., Krupa H., Wilczek K., Hawranek M.,
Chodór P., Grund D., Kalarus Z., Poloński L.: Wyniki leczenia zawału serca z uniesieniem
odcinka ST powikłanego wstrząsem kardiogennym. Dane z rejestru PL-ACS na Śląsku.
Kardiol. Pol., 2005, 62, supl. 1, 51-56.
76. Wilczek K., Poloński P., Gąsior M., Gierlotka M., Adamowicz-Czoch E., Wasilewski J.,
Kalarus Z., Klosa Z.: Kobiety-mężczyźni. Czy to samo zawsze leczymy tak samo? Wstępna
analiza danych ze Śląska z ogólnopolskiego rejestru ostrych zespołów wieńcowych PL-ACS
na Śląsku. Kardiol. Pol., 2005, 62, supl. 1, 60-66.
77. Poloński L., Rozentryt P.: Ostry zespół wieńcowy u pacjenta z zespołem metabolicznym
i/lub cukrzycą czy są odrębności w postępowaniu? Kardiol. Pol., 2005,62, supl. II-51- 59.
78. Rozentryt P., Poloński L.: Przewlekła choroba nerek a zaburzenia lipidowe.
Kardiol. Pol., 2005,62, supl. II-69- 75.
79. Piegza J., Świerad M., Bongers V., Wawrzyńczyk M.: Wybór systemu neuroprotekcji w
zależności od lokalizacji i rodzaju zmian w tętnicach szyjnych. Kardiol. Po Dypl., 2005, 3,
47-53.
80. Wasilewski J., Poloński L.: Leki przeciwpłytkowe w prewencji i leczeniu powikłań
zakrzepowych miażdżycy. Kardiol. Po Dypl., 2005, 3, 19-25.
81. Gierlotka M., Gąsior M., Wilczek K., Kalarus Z., Poloński L.: Pacjent z zawałem serca z
uniesieniem odcinka ST hospitalizowany po 12 godzinie od początku bólu – czy należy
rozważać postępowanie inwazyjne? Analiza Rejestru PL-ACS. Postępy Kardiol. Interwen.
2005, 1, 1, 25-34.
82. Trzeciak P., Broja L., Orłowski T., Zembala M.: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
– bilans 15 miesięcy istnienia czasopisma. Kardiochir. Torakochir. Pol., 2005, 2, 2, 10-12.
83. Wojnar R., Poloński L.: Biopsja mięśnia sercowego. Kardiol. Pol., 2005, 63, supl. 3, S
506-508.
84. Frycz A.M., Adamowicz-Czoch E.: Chory z zapaleniem mięśnia sercowego pod postacią
komorowych zaburzeń rytmu. Choroby Serca i Naczyń 2005,tom 2,nr 2, 88-92.
85. Sitko A., Adamowicz-Czoch E.: Obrzęk płuc – przyczyny, rozpoznanie i leczenie.
Lekarz, 12, 2005, 59-66.
86. Gąsior M., Poloński L.: Czy choroba pnia lewej tętnicy wieńcowej jest zastrzeżona tylko
dla kardiochirurga? Kardiochir.Torakochir.Pol., 2005, 2, 115-117.
87. Szyguła B., Wilczek K., Gorzkowska A., Niklewski T., Zembala M., Poloński L.:
Porównanie wyników leczenia metodą przezskórnej interwencji wieńcowej i pomostowania
naczyń wieńcowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST i
wielonaczyniową chorobą wieńcową. Obserwacja 12-miesięczna. Pol.Arch.Med.Wew., 2005,
113, 1, 56-62.
88. Szyguła-Jurkiewicz B., Wilczek K., Szyguła J., Poloński L.: Wpływ widocznej
angiograficznie skrzepliny w tętnicy odpowiedzialnej za stabilność na wewnątrzszpitalne i
odległe rokowanie u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinak ST
poddanych wczesnej strategii inwazyjnej. Pol.Arch.Med.Wew., 2005, 113, 2, 138-146.
89. Nowak J., Rozentryt P., Zębik T., Majkusiak A., Uszok-Stenzel E., Buchta P., Skoczylas
I., Spinczyk B., Poloński L., Zembala M.: Wartość rokownicza jednorazowego oznaczania
prekursora endoteliny-1 u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca.
Kardiochir.Torakochir.Pol., 2005, 2, 4, 70-77.
90. Wojnicz R.: Immunosuppressive Therapy for Heart Failure. Heart Failure Clin 2005,1:
449-456.
91. Poloński L., Adamowicz-Choch E.: Komentarz do artykułu pt.: "Wczesne postępowanie
inwazyjne w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych" Med.Dypl., 2005, 14,3,111-113.
92. Rozentryt P., Poloński L.: Komentarz do artykułu: „Leczenie ostrego zaostrzenia
niewydolności serca u chorych z przewodnieniem opornym na leki moczopędne”.
Kardiol. Dypl. 2005, 4, 10, 33-37.
93. Poloński L.: Komentarz do artykułu: „Przezskórne interwencje wieńcowe. Aktualne
(2005) wytyczne European Society of Cardiology”. Med.Praktyczna, 2005, 7-8, 173-174, 3941.
94. J.Białkowski, C .Zabal, M.Szkutnik, J A Garcia Montes, J Kusa, M Zembala.
„Interventional closure of large arteriovenous fistulae with the Amplatzer Duct Occluder”.
Am J Cardiol, 2005,96, 127-9
95. M Zydroń, J.Baranowski, J Białkowski, I Baranowska .”HPLC-FL / ED in analsysis of
biogenic amines and their metabolites in urine”. Separation Science and Technolgy, 2005, 40,
1-12
96. B Karwot, J Białkowski, M Szkutnik, A Skiba, E Urbanska, B Chodor A.Baranowska, B
Zeifert. „Analiza częstości występowania zaburzeń rytmu serca u dzieci, u których ubytek
międzyprzedsionkowy zamykano kardiochirurgiczneie i przezcewnikowo za pomocą korka
Ampalzrer”. Kardiol Pol 2005, 62, 40-3
97. J.Białkowski, M.Szkutnik. „Cewnikowania terapeutyczne serca. Cz. I Nieoperacyjne
poszerzanie zastawek serca i naczyń”. Lekarz 2005, 1-2,
47-52
98. J.Białkowski, M.Szkutnik. „Cewnikowania Terapeutyczne serca. Cz. II Nieopercayjne
zamykanie nieprawidłowych połączeń wewnątrz- i pozasercowych oraz inne zabiegi”. Lekarz,
2005, 3-4 , 67-72
99. W. Kawalec, M Zuk, J Białkowski, H Pikulska-Orłowska, A Rudziński, A Siwińska, A
Sysa, L Szydłowski, B Werner, J Czarnecki, J Ereciński, K Makowska, A Olszanowski.
„Znaczenie objawów ze strony układu krążenia będących przyczyną skierowania do
kardiologa”. Med. Wieku Roz,2005, 9,139-151
100. Chodór B, Zakliczyński M, Przybylski R, Białkowski J, Zeifert B, Rycaj J, Knapik P,
Zembala M. „Odległe wyniki ortotopowego przeszczepu serca u dzieci poniżej 15-go roku
życia”. Kardiochir Pol 2005, 2,99-104
101. Białkowski J. Komentarz do artykułu: „Interwencyjne przezskórne zamknięcie
fenestracji u pacjentów po operacji metodą Fontana”. Kardiochirurg Torakochir Pol 2005, 2,
65-6
102. Białkowski J. Komentarz do artykułu : „Przezskórne zabiegi zamknięcia przecieków
wewnątrzsercowych”. Kardiol Dypl 2005,4 19-17
103. Białkowski J Komentarz do artykułu: „Przezskórne interwencje w chorobach
zastawkowych serca” Kardiol Dypl 2005, 4, 30-1
104. Kusa J, Białkowski J, Szkutnik M. „Wrodzone zwężenie zastawki aortalnej –
kardiochirurgia czy interwencja?” Standardy Medycyny 2005, 7 Supl. 28- 30
105. Kusa J, Bialkowski J, Szkutnik , Krupa H, Krasoń M. „Przetoka aortalno-oskrzelowa po
chirurgicznym zabiegu poszerzenia koarktacji aorty leczona za pomocą stentgraftu”.
Standardy Medycyny 2005, 7, supl. 111-4
106. Szkutnik M, J Białkowski. „Postępy kardiologii interwencyjnej”. Med.-Info, Luty
2005,28-30
b/ książki, rozdziały, skrypty
1. Cukrzycowe choroby serca. Nowa wiedza – nowe leczenie. Pod red. J.Tatonia, A.Czech,
G.Opolskiego, M.Zembali, Via Medica, 2005.
2. Zembala M., Trzeciak P., Tomaszewski P., Kucharski K., Foremny J., Zielińska T., Knapik
P.: Rewaskularyzacja chirurgiczna tętnic wieńcowych u chorych na cukrzycę – nowe
doświadczenia, większe możliwości. W: Cukrzycowe choroby serca. Nowa wiedza – nowe
leczenie.Pod red. J.Tatonia, A.Czech, G.Opolskiego, M.Zembali, Via Medica, 2005, 518-533.
3. Zielińska T., Zakliczyński M., Zembala M.: Cukrzyca u chorych po transplantacji serca. W:
Cukrzycowe choroby serca. Nowa wiedza – nowe leczenie.Pod red. J.Tatonia, A.Czech,
G.Opolskiego, M.Zembali, Via Medica, 2005, 534-541.
4. Zembala M., Jastrzębski D., Wojarski J.: Przeszczepianie płuc oraz serca i płuc. W:
Choroby wewnętrzne. Pod red. A.Szczeklika, Medycyna Praktyczna, 2005, 672-674.
5. Rozentryt P., Poloński L.Ogólne zasady rozpoznawania choroby niedokrwiennej serca u
osób z cukrzycą.Algorytmy i rekomendacje. W: "Cukrzycowe choroby serca" Pod redakcją
J.Tatoń, A. Czech, G. Opolski, M.Zembala, Wyd. Via Medica, Gdańsk, 2005, 309-327.
6. Poloński L., Zębik T.: Nadciśnienie płucne. W: „Kardiologia” red. T. Mandecki. Wyd. 2
zmien. i uaktualn. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL 2005, 503-542.
7. Zembala M, Trzeciak P, Tomaszewski P, Kucharski K, Foremny J, Zielińska T, Knapik P.:
Rewaskularyzacja chirurgiczna tętnic wieńcowych u chorych na cukrzycę – nowe
doświadczenia, większe możliwości. W: Cukrzycowe choroby serca. Nowa wiedza – nowe
leczenie. Pod red. Tantoń J, Czech A, Opolski G, Zembala M.;Via Medica Gdańsk 2005 str
518-534.
8. Misiołek H, Knapik P.: Pierwsza pomoc medyczna z elementami postępowania
specjalistycznego. Dla studentów akademii medycznych. Pod redakcją. Misiołek H, Knapik P.
Śląska Akademia Medyczna 2005
9. Szyguła-Jurkiewicz B.: Postępowanie z pacjentami z przewlekłą stabilną chorobą
wieńcową.Tłum. rozdziału w książce Kardiologia wydanie I polskie pod red. G. Opolskiego
2005, s. 425-458.
10. Wilczek K.:Postępowanie w nagłych przypadkach sercowo-naczyniowych.
Tłum. rozdziału w książce Kardiologia wydanie I polskie pod red. G. Opolskiego 2005, s.
409-424.
11. Niklewski T.:Diagnostyka i leczenie chorych z wadami zastawkowymi serca.
Tłum. rozdziału w książce Kardiologia wydanie I polskie pod red. G. Opolskiego 2005, s.
619-641.
12. Adamowicz-Czoch E.: Rozpoznanie i leczenie chorych z bradyartymiami. Tłum.
rozdziału w książce Kardiologia wydanie I polskie pod red. G. Opolskiego 2005, s. 593-617.
13. Wilczek K.: Inne czynniki ryzyka choroby wieńcowej: dieta styl życia, zaburzenia
psychiki, niedobór estrogenów /hormonalna terapia zastępcza. Tłum. rozdziału w książce
Kardiologia wydanie I polskie pod red. G. Opolskiego 2005, s. 393-406.
14. Dec I.: Wysiłek fizyczny i choroba serca. Tłum. rozdziału w książce Kardiologia wydanie
I polskie pod red. G. Opolskiego 2005, s. 381-392.
15. Zębik T.: Zatorowość płucna, zakrzepica żył głębokich oraz serce płucne.
Tłum. rozdziału w książce Kardiologia wydanie I polskie pod red. G. Opolskiego 2005, s.
753-772.
16. Lekston A.:Rozpoznanie i leczenie schorzeń tętnic obwodowych.Tłum. rozdziału w
książce Kardiologia wydanie I polskie pod red. G. Opolskiego 2005, s. 737-752.
17. Nowak J., Haponiuk I.: Rozpoznanie i leczenie wrodzonych wad serca u dorosłych.
Tłum. rozdziału w książce Kardiologia wydanie I polskie pod red. G. Opolskiego 2005, s.
670-698.
18. Wojnar R.: Diagnostyka i leczenie chorych z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia.
Tłum. rozdziału w książce Kardiologia wydanie I polskie pod red. G. Opolskiego 2005, s.
643-663.
19. Dyrbuś K.: Palenie papierosów i leczenie nałogu palenia. Tłum. rozdziału w książce
Kardiologia wydanie I polskie pod red. G. Opolskiego 2005, s. 371-379.
20. Szyguła-Jurkiewicz B.: Lipidy i zaburzenia lipidowe. Tłum. rozdziału w książce
Kardiologia wydanie I polskie pod red. G. Opolskiego 2005, s. 345-370.
21. Dyrbuś K.:Opieka nad pacjentem w stanie terminalnym z chorobą serca.
Tłum. rozdziału w książce Kardiologia wydanie I polskie pod red. G. Opolskiego 2005, s.
271-286.
22. Szkodziński J.: Postępowanie z pacjentem w podeszłym wieku z chorobą serca.
Tłum. rozdziału w książce Kardiologia wydanie I polskie pod red. G. Opolskiego 2005, s.
259-269.
23. Adamowicz-Choch E.:Postępowanie w chorobach serca u kobiet z uwzględnieniem
okresu ciąży. Tłum. rozdziału w książce Kardiologia wydanie I polskie pod red. G.
Opolskiego 2005, s. 247-258.
24. Adamowicz-Choch E.: Postępowanie z pacjentem przygotowanym do zabiegu
niekardiochirurgicznego. Tłum. rozdziału w książce Kardiologia wydanie I polskie pod red.
G. Opolskiego 2005, s. 234-246.
25. Wasilewski J.:Nieprawidłowy wynik przeglądowego badania EKG: postępowanie i
zalecenia. Tłum. rozdziału w książce Kardiologia wydanie I polskie pod red. G. Opolskiego
2005, s. 191-216.
26. J.Białkowski, M Szkutnik, P Banaszak. „Przezskórne zamykanie ubytków przegrody
międzykomorowej - rola badania echokardiograficznego”. w „Echokardiografia praktyczna”
tom III pod redakcją P.Podolec, W.Tracz i P.Hoffman. Medycyna Praktyczna, Kraków
2005,221-8
Download