gmina miasto świnoujście - Urząd Miasta Świnoujście

advertisement
GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE
(pieczęć zamawiającego)
Świnoujście, dnia 24.04.2017
Znak sprawy: WEZ.271.2.34.2017.AS
………………………………………
nazwa i adres wykonawcy
ZAPYTANIE OFERTOWE
1.
Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście, Wydział Eksploatacji i Zarządzania
Nieruchomościami
2.
Dane do kontaktu: Aleksandra Stankiewicz
(tel. 91 327-86-75, mail: [email protected])
zaprasza do złożenia ofert na:
,,Wykonanie nasadzeń krzewów w obrębie dwóch pasów zieleni przy ul. Chrobrego
wraz z pielęgnacją przez rok”
3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
4.
5.
Planowana data realizacji zamówienia w zakresie nasadzeń: do 25.05.2017 r.
Planowana data realizacji zamówienia w zakresie pielęgnacji: do 25.05.2018 r.
6.
Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): -
7. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesanta,
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście;
27.04.2017 r,
8.
Data otwarcia ofert: 28.04.2017 r.,
9.
Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury.
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu
oferty. Kopertę z ofertą należy opisać: „WEZ.271.2.34.2017.AS: ,,Wykonanie nasadzeń
krzewów w obrębie dwóch pasów zieleni przy ul. Chrobrego wraz z pielęgnacją przez
rok”- nie otwierać przed dniem 28.04.2017r.
OFERTA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr WEZ.271.2.34.2017.AS z dnia 24.04.2017 r.
dotyczące:
,,Wykonanie nasadzeń krzewów w obrębie dwóch pasów zieleni przy ul. Chrobrego
wraz z pielęgnacją przez rok”
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
cenę netto …………………… zł (słownie złotych: ………………......………………………
…………………………………………………….....................................……………………)
podatek VAT ………………… zł (słownie złotych:
……………………...…………………
…………………………………………………………………………….................................)
cenę brutto …………………… zł (słownie złotych: ……………………….…………….........
…...…….....................................………………………………………………………………).
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
Nazwa wykonawcy: …….....……………………………………………………………………
Adres, tel., e-mail wykonawcy: ....………………………………………………………….......
NIP: ………………………………….....……… Regon: ……………………………………...
Nr rachunku bankowego: ………………………………….....………………………………....
Termin realizacji zamówienia: ………………………………......……………………………...
Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): ........…………………………………………………………
Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: ………………….........…………………
Miejscowość ………………………………,
Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej
Pieczątka wykonawcy
dnia
……………………………………
...........………………………
……………………………
Załącznik nr 1 do WEZ.271.2.34.2017.AS
Szczegółowy opis zamówienia:
1. Dostawa sadzonek krzewów:
a) ligustr ‘Lodense’- 315 szt. o wysokości 20-30 cm
b) cis kolumnowy żółty- 55 szt. o wysokości 40 cm
c) irga dammera – 360 szt. o wysokości 12-15 cm
d) ostnica- 160 szt. o wysokości 25 cm
2. Dostawa 40 mb obrzeża betonowego w kolorze jasnoszarym o wymiarach:
100 cm x 6 cm x 30 cm
3. Ułożenie obrzeża betonowego z podsypką betonową o grubości 8 cm na 40 mb wzdłuż
krawędzi 2 rabat;
4. Przygotowanie terenu (85 m2) pod nasadzenia wraz z uzupełnieniem ziemią urodzajną
(25m3);
5. Ułożenie agrowłókniny na powierzchni 85 m2,
6. Nasada wg wskazań Zamawiającego przy użyciu hydrożelu wraz z zasileniem nawozem
granulowanym długodziałającym:
a) ligustr ‘Lodense’- 315 szt.
b) cis kolumnowy żółty- 55 szt.
c) irga dammera – 360 szt.
d) ostnica- 160 szt.
7. Rozplantowanie grubej kory (ściółka) – 4,25 m3
8. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac
9. Pielęgnacja nasadzeń w terminie do 25.05.2017 r., która obejmuje:
a) odchwaszczanie i spulchnianie ziemi pod krzewami- 2 razy w miesiącu od V do X;
b) podlewanie nowych nasadzeń w miarę potrzeb lecz nie mniej niż 24 razy w roku przez
1 rok ze szczególnym uwzględnieniem okresów suszy;
c) nawożenie nowych nasadzeń 3 razy w całym okresie pielęgnacji- wiosną po
nasadzeniu, potem jesienią 2017 r. i wiosną 2018 r. nawozami mineralnymi
o przedłużonym działaniu;
d) przycinka krzewów min. 2 razy w roku i powtarzana w miarę potrzeb;
e) przycinka żywopłotu min. 2 razy w ciągu roku i powtarzana w miarę potrzeb;
f) bieżące uzupełnianie warstwy kory;
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany podanych gatunków roślin na inne
o takiej samej wartości.
Załącznik nr 2 do zapytania WEZ.271.2.34.2017.AS
Wymagania dla materiału roślinnego:
Materiał roślinny sadzeniowy
Krzewy
Dostarczone sadzonki roślin powinny być zgodne z normą PN-R-67023(3) i PN-R67022(2), BN-76/9125-01(6) właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których
podana jest nazwa łacińska, forma, wysokość pnia, liczba szkółkowań oraz zgodne z
opracowaniem Związku Szkółkarzy Polskich – Zalecenia jakościowe dla ozdobnego
materiału szkółkarskiego.
Zakupić należy dorosły materiał szkółkarski o wymiarach podanych w załączniku nr 1 do
zapytania ofertowego.
Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
■ system korzeniowy powinien być zwarty, prawidłowo rozwinięty, bez śladów
uszkodzeń, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie
włośnikowe;
■ bryła korzeniowa u krzewów powinna być prawidłowo uformowana, bez
uszkodzeń oraz nieprzesuszona, wielkość bryły powinna być proporcjonalna do
wielkości rośliny,
■ pędy krzewów równomiernie zagęszczone;
Wady niedopuszczalne:
■ silne uszkodzenia mechaniczne roślin, mechaniczne uszkodzenia pędów krzewów
■ oznaki chorobowe
■ ślady żerowania szkodników
■ zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych
■ martwice i pęknięcia kory
■ nie zabliźnione rany po cięciach formujących
■ uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej
Trawy
■
■
■
Sadzonki powinny być:
oznaczone etykietą z nazwą łacińską,
technicznie dojrzałe tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii,
zdrowe, niezwiędnięte,
■ pokrój roślin i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
■ bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i
nieuszkodzona,
Wady niedopuszczalne:
■ zwiędnięte liście,
■ ślady żerowania szkodników,
■ oznaki chorobowe,
■ uszkodzone liście, korzenie,
■ uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
1.
Transport materiału roślinnego
Transport materiału roślinnego nie może spowodować uszkodzeń, ani pogorszenia
jakości transportowanych roślin.
■ W czasie transportu rośliny powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły
korzeniowej oraz części nadziemnych, wyschnięciem oraz przemarznięciem.
■
■
■
■
■
■
■
■
Wszelkie uszkodzenia i złamania powinny być jak najszybciej oczyszczone a rany
zabezpieczone odpowiednim środkiem grzybobójczym.
Rośliny muszą mieć zabezpieczone bryły korzeniowe (powinny być w
pojemnikach).
Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien
być skrócony do minimum.
Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas
transportu oraz składowania.
Przy transporcie na większe odległości rośliny należy przewozić szybkimi i
zakrytymi środkami transportu.
W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości
dokonywany nocą.
Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien
być odpakowany i przechowywany w następujący sposób:
rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym i
podlewane;
rośliny z bryłą korzeniową należy zadołować lub obsypać substratem
w ocienionym miejscu i podlewać (rośliny z bryłą korzeniową należy przenosić
wraz z substratem, w którym rosły w szkółce).
Szczególną uwagę należy zwrócić na transport i przechowywanie rośliny wodnych.
Należy zapewnić im odpowiednią wilgotność w czasie transportu i posadzić zaraz
po dostarczeniu na miejsce (jeśli jest to niemożliwe rośliny wodne można
przechowywać
w zacienionym
i
odpowiednio
wilgotnym
miejscu
maksymalnie 1-2 dni).
Załącznik nr 3 do WEZ.271.2.34.2017.AS
Działka nr 1/2 obręb 7, na której należy dokonać nasadzeń:
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards