Pobierz - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kłodzku

advertisement
Procedura OIK w Kłodzku - Telefon interwencyjny
I. Dyżury przy telefonie interwencyjnym pełni pracownik OIK w Kłodzku w dni
robocze w godzinach od 16.00 do 21.00;
II. Dyżury telefoniczne są potwierdzane podpisem każdego z pracowników
dyżurujących na stosownej liście dyżurów.
III. W przypadku odebrania zgłoszenia przez osobę dyżurującą przy telefonie
interwencyjnym od osoby chcącej uzyskać pomoc, a także od funkcjonariuszy służb
społecznych i pomocowych (policji, straży pożarnej, straży miejskiej, pracowników
pedagogicznych placówek oświatowych, służby zdrowia, pracowników socjalnych i
in.) procedura jest następująca:
1. Telefoniczne przyjęcie zgłoszenia przez osobę dyżurującą;
2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i zebranie wszystkich dostępnych informacji
dotyczących sytuacji kryzysowej;
3.W zależności od oczekiwań klienta lub pracownika służb społecznych,
pomocowych, bądź porządkowych udzielenie porady informacyjnej, umówienie
spotkania w terminie późniejszym bądź omówienie możliwości interwencyjnych OIK;
4. W przypadku wyjazdu interwencyjnego pracownika OIK ( samemu bądź z
pracownikami innych służb ) – sporządzenie notatki służbowej dot. przebiegu
interwencji;
5. W razie konieczności podjęcie kontaktu z dyrektorem OIK bądź innymi
pracownikami OIK ;
6. W razie konieczności podjęcie kontaktu z innych pracownikami służb
społecznych, pomocowych lub porządkowych i omówienie planu działania;
7. Wyjazd na miejsce interwencji;
8. W uzgodnieniu z pracownikami innych służb podjęcie działań zmierzających do
zdiagnozowania sytuacji. Przekazanie informacji osobom obecnym o działaniach służ
interwencyjnych;
9 Dążenie do zapewnienia podstawowego oparcia i poczucia bezpieczeństwa
osobom potrzebującym. Ustalenie oczekiwań obecnych osób i zaakceptowanie przez
nich wstępnego planu działania;
10. W zależności od sytuacji kryzysowej - konsultacja i ustalenie terminu spotkania w
Ośrodku Interwencji Kryzysowej;
11.Sporządzenie odpowiedniej notatki służbowej przekazanie jej do sekretariatu OIK.
Telefon po zakończeniu dyżuru jest wyłączany i przekazywany do sekretariatu OIK,
bądź następnemu dyżurującemu interwentowi przed jego rozpoczęciem dyżuru
telefonicznego.
Download