kwestionariusza

advertisement
Badanie ankietowe MŚP – skutki ogólnego prawa żywnościowego
(rozporządzenie (WE) nr 178/2002)
PYTANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI:
1. Do której kategorii należy Państwa przedsiębiorstwo?*
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Przetwórca/wytwórca produktów paszowych
Przetwórca/wytwórca produktów żywnościowych
Wytwórca
wyrobów
stanowiących
środki
produkcji
rolnej
innych
niż
produkty
żywnościowe lub paszowe (np. środki ochrony roślin)
Hurtownik produktów spożywczych/paszowych (w tym przywóz/wywóz)
Sprzedawca
detaliczny
(sprzedający
głównie
produkty
spożywcze/paszowe,
wyspecjalizowany lub niewyspecjalizowany)
Podmiot świadczący usługi gastronomiczne na zamówienie/restauracja
Transport/przechowywanie/pakowanie (głównie na potrzeby sektora żywnościowego /
paszowego, przedsiębiorstwo wyspecjalizowane lub niewyspecjalizowane)
2. Jak duże jest Państwa przedsiębiorstwo?*
Proszę zaznaczyć odpowiednie pole w oparciu o poniższe kryteria.
duże przedsiębiorstwo (250 pracowników lub więcej)
średnie przedsiębiorstwo (50–249 pracowników)
małe przedsiębiorstwo (10–49 pracowników)
mikroprzedsiębiorstwo (1–9 pracowników)
mikroprzedsiębiorstwo (samozatrudniony)
3. Czy dokonują Państwo zakupów lub prowadzą sprzedaż na którymś z poniższych rynków?*
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Rynek krajowy
Rynek UE
Rynki poza UE
PYTANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO OGÓLNEGO PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO:
1. W jakim stopniu są Państwo świadomi konieczności
przedsiębiorstwo poniższych wymagań prawnych?
spełniania
Bardzo
wysokim
przez
Państwa
Nieznacznym
Wcale
Żywność/pasza wprowadzana na rynek UE musi być
bezpieczna.
Muszą Państwo dokonywać samodzielnie kontroli, aby
zapewnić zgodność z wymogami prawa dotyczącymi
żywności/paszy (np. w zakresie etykietowania,
bezpieczeństwa, specyfikacji produktu) .
Muszą Państwo stosować system identyfikowalności oparty
na podejściu „jeden krok w tył – jeden krok w przód”, aby
śledzić drogę żywności/paszy w ramach łańcucha dostaw
(w celu pokazania, skąd produkt pochodzi i dokąd zostanie
dostarczony).
Muszą Państwo wycofywać/odzyskiwać niebezpieczne
produkty żywnościowe/paszowe.
Mają Państwo obowiązek współpracować z organami
publicznymi w celu minimalizowania ryzyka w zakresie
bezpieczeństwa żywności/paszy.
2. Czy spełnienie tych wymagań prawnych bywa czasem trudne?
Tak,
często
Żywność/pasza wprowadzana na rynek UE musi być
bezpieczna
Muszą Państwo dokonywać samodzielnie kontroli, aby
zapewnić zgodność z wymogami prawa dotyczącymi
żywności/paszy (np. w zakresie etykietowania,
bezpieczeństwa, specyfikacji produktu)
Muszą Państwo stosować system identyfikowalności oparty
na podejściu „jeden krok w tył – jeden krok w przód”, aby
śledzić drogę żywności/paszy w ramach łańcucha dostaw
(w celu pokazania skąd produkt pochodzi i dokąd zostanie
dostarczony).
Muszą Państwo wycofywać/odzyskiwać niebezpieczne
produkty żywnościowe/paszowe.
Mają Państwo obowiązek współpracować z organami
publicznymi w celu minimalizowania ryzyka w zakresie
bezpieczeństwa żywności/paszy.
Tak,
czasami
Rzadko /
nigdy
Nie
wiem
3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z powyższych pytań, proszę krótko
opisać napotykane problemy:
............................
4. Czy kiedykolwiek zatrudniali Państwo zewnętrznego doradcę, który miał Państwu pomóc
spełnić wymagania unijnego prawa dotyczącego żywności/paszy?
Tak
Nie
5. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę opisać, w odniesieniu do których konkretnych
części unijnego prawa dotyczącego żywności/pasz potrzebowali Państwo pomocy:
............................
6. Czy – biorąc pod uwagę Państwa umowy –dostawcy lub klienci kiedykolwiek domagają się
od Państwa spełnienia któregoś z poniższych warunków w celu zapewnienia
bezpieczeństwa żywności/paszy?
Tak,
często
Tak,
czasami
Rzadko /
nigdy
Spełnienie określonych indywidualnych norm (np.
warunków narzuconych przez sprzedawcę detalicznego)
Zgodność z wytycznymi/kodeksami dobrych praktyk
wydanymi przez branżę/stowarzyszenia
Zapoznanie dostawcy/klienta z wynikami badań
przeprowadzonych przez organy
Zapoznanie dostawcy/klienta z wynikami
przeprowadzonych przez Państwa badań
Bardziej szczegółowy system identyfikowalności niż oparty
na podejściu, jeden krok w tył – jeden krok w przód”
7. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z powyższych pytań, proszę opisać
warunki stawiane przez dostawcę/klienta:*
............................
Nie
wiem
8. Czy wymogi systemu identyfikowalności opartego na podejściu „jeden krok w tył – jeden krok
w przód” wykraczają poza zakres normalnej księgowości?
Tak
Nie
Nie wiem
9. Czy zgadzają się Państwo, że system identyfikowalności przynosi poniższe korzyści?
Tak
Nie
Nie wiem
Ułatwia zarządzanie ryzykiem w przypadku zagrożeń dla
bezpieczeństwa żywności/paszy.
Pomaga dokładnie określić, które produkty żywnościowe/paszowe
muszą zostać wycofane/odzyskane z rynku.
Zapobiega niepotrzebnym zakłóceniom w handlu.
Utrzymuje zaufanie konsumentów dzięki dostarczaniu dokładnych
informacji na temat produktów objętych zagrożeniem dla
bezpieczeństwa żywności.
Poprawia ogólne zarządzanie działalnością gospodarczą.
10. Czy w ramach swojej organizacji mają Państwo wewnętrzny system identyfikowalności
(np. system tworzący powiązanie między produktami przychodzącymi a wychodzącymi, który
może także obejmować zapisy określające podział i łączenie dostaw w celu utworzenia
określonych produktów lub nowych dostaw)?
Tak
Nie
Nie wiem
Czy istnieje wewnętrzny system identyfikowalności?
11. W przypadku odpowiedzi twierdzącej:
* „dodatkowe korzyści” odnoszą się do korzyści wykraczających poza wymienione
w poprzednim pytaniu.
Tak
Czy został stworzony z własnej inicjatywy Państwa przedsiębiorstwa?
Czy przynosi dodatkowe korzyści, inne niż wymienione w poprzednim
pytaniu?
12. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę opisać te dodatkowe korzyści:
............................
Nie
Nie wiem
13. Czy mają Państwo wewnętrzny system wycofywania żywności/paszy stanowiącej
zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, jeśli ta żywność lub pasza pozostaje jeszcze pod
Państwa bezpośrednią kontrolą (np. na terenie przedsiębiorstwa)?
Tak
Nie
Nie wiem
14. Jeśli tak – czy kiedykolwiek został zastosowany?
Tak
Nie
Nie wiem
15. Czy organy krajowe pomagają Państwu spełniać wymagania przepisów prawa
żywnościowego/paszowego (np. dostarczając informacji na temat przepisów odnośnie do
żywności/paszy obowiązujących w szczególności małe/średnie przedsiębiorstwa lub wydając
wytyczne)?
Tak, zawsze/zazwyczaj
Tak, czasami
Rzadko/nigdy
Nie wiem/nie dotyczy
16. Proszę uszeregować według wysokości koszty związane z przestrzeganiem przepisów
dotyczących żywności/paszy, opierając się na sumie kosztów z ostatnich trzech lat.
Proszę zacząć od najbardziej kosztownego spośród trzech poniższych wymogów (należy
zaznaczyć jako (#1), potem wskazać drugi (#2), a następnie trzeci (#3) w kolejności kosztów.
(1) Najbardziej
kosztowny
Wewnętrzne kontrole bezpieczeństwa
Identyfikowalność, etykietowanie, zezwolenia,
rejestracje, certyfikacje
Wypełnianie zobowiązań umownych/spełnianie norm
indywidualnych
(2) Drugi w
kolejności
kosztów
(3) Trzeci w
kolejności
kosztów
17. Jakie są trzy najbardziej wymagające pod względem kosztów zadania administracyjne,
które muszą Państwo wykonywać zgodnie z unijnym prawem dotyczącym żywności/paszy?
Proszę uwzględnić zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie (np. szkolenie
pracowników, prowadzenie rejestrów, systemy informatyczne i wyposażenie). Proszę nie
brać pod uwagę zwykłych kosztów prowadzenia działalności.
(1) Najbardziej
wymagające
Prowadzenie dokumentacji na potrzeby
identyfikowalności
Udzielanie właściwym organom informacji na temat
identyfikowalności
Powiadamianie właściwych organów o
niebezpiecznej żywności
Prowadzenie dokumentacji związanej z higieną
Znakowanie informacyjne dla klientów i
konsumentów
Składanie wniosków o pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu
Składanie wniosków o zastosowanie wyłączenia
Rejestracja Państwa przedsiębiorstwa zgodnie z
prawem żywnościowym
Certyfikacja produktów lub procesów
Współpraca przy kontrolach i inspekcjach
prowadzonych przez organy publiczne
Współpraca przy kontrolach i inspekcjach
prowadzonych przez osoby trzecie
Inne wymogi administracyjne
(2) Drugie w
kolejności
kosztów
(3) Trzecie w
kolejności
kosztów
18. Jaki procent Państwa kosztów administracyjnych stanowią koszty
administracyjnych wymaganych unijnym prawem żywnościowym/paszowym?
czynności
Chodzi o to, jaki procent ogólnych kosztów administracyjnych (np. związanych z
zatrudnieniem, składkami na świadczenia społeczne, podatkami i innymi zobowiązaniami
prawnymi) wydają Państwo na spełnienie wymagań unijnego prawa dotyczącego
żywności/paszy (udzielanie organom publicznym lub osobom trzecim informacji na temat
prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej).
0–5 %
5–10 %
10–15 %
20% lub więcej
Nie wiem
19. Jak, Państwa zdaniem, wygląda porównanie kosztów i korzyści wynikających z unijnego
prawa dotyczącego żywności/paszy?
Korzyści przeważają nad kosztami.
Korzyści i koszty równoważą się.
Koszty przeważają nad korzyściami.
Nie wiem
20. Inne uwagi na temat ogólnego prawa żywnościowego (konkretne problemy związane z jego
przestrzeganiem, propozycje udoskonalenia itp.)?
............................
Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza!
Download