System C-LAND KP przeznaczony jest do wspomagania pracy

advertisement
SYSTEM C-LAND KP - KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
System Zarządzania Kadrami i Płacami C-LAND KP-M stanowi jeden z elementów
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem w skład, którego wchodzą
także Systemy :
Finansowo-Księgowy , Kasa
Obrót Towarowy, Fakturowanie
Ewidencja Majątku Trwałego
Systemy korzystają ze wspólnych danych ale każdy z nich może pracować
autonomicznie.
Przeznaczenie systemu C-LAND KP-M





Ewidencja kadrowa pracowników i osób zewnętrznych
Naliczanie i ewidencja wynagrodzeń pracowników ( w tym zasiłków z ZUS )
Naliczanie i ewidencja wypłat z bezosobowego funduszu płac
Rozliczenia z ZUS i US
Ewidencja i rozliczanie czasu pracy
_____________________________________________
System Zarządzania Kadrami i Płacami C-LAND KP-M
Producent i dystrybutor
C-LAND Sp. z o., ul. Bolecha 68, 01-437 Warszawa
Tel.: 22-846-01-46, e-mail : [email protected]
1
System C-LAND KP zapewnia wszechstronną obsługę procesów kadrowo-płacowych
pracowników oraz osób zewnętrznych w firmach o dowolnym profilu działalności i
dowolnej wielkości. Jest przeznaczony do prowadzenia kompleksowej dokumentacji
kadrowo - płacowej, sporządzania m.in. umów o pracę, świadectw pracy, list płac, PIT-ów.
Ułatwia rozliczanie czasu pracy (generuje dane do sprawozdania Z-06). Zapewnia bogaty
zestaw raportów. Umożliwia przesyłanie danych do programu Płatnika. Może też
współpracować z programami bankowymi w zakresie przekazywania danych do przelewów.
Zalety systemu








Nowoczesna technologia
Dostosowanie do aktualnych przepisów i indywidualnych potrzeb użytkownika
Szeroki zakres obsługiwanych zagadnień ( np. uprawnienia branżowe )
Kilkadziesiąt raportów ( w raportach kadrowych: możliwość wyboru informacji do
prezentacji w raportach )
Łatwy i szybki, chroniony hasłem, dostęp do danych
Wsparcie techniczne i merytoryczne
Bieżąca aktualizacja
Realizacja nietypowych zadań ( możliwość rozbudowywania systemu w dowolnym
kierunku w zależności od wymagań klientów )
System C-LAND KP to uniwersalne i elastyczne narzędzie oparte na nowoczesnych
rozwiązaniach technologicznych, które
umożliwiają
realizację nawet najbardziej
nietypowych zadań z tematyki kadrowo-płacowej.
System dostosowany jest do powszechnie obowiązującego prawa i zawiera informacje na
temat: dochodów, podatków, składek ZUS, przebiegu zatrudnienia, absencji, ale możliwa jest
jego modyfikacja pod kątem specyfiki danej firmy, a w szczególności przyjętych w niej
zasad naliczania wynagrodzeń. Użytkownik może rozliczać składniki wynagrodzeń opłacane
z różnych źródeł , takich jak: środki pracodawcy, ZUS czy fundusze unijne.
Wszystkie moduły systemu ściśle ze sobą współpracują, tworząc całość. Są wyjątkowo proste
w obsłudze. Dane wprowadzone raz do jednego modułu są wykorzystywane w całym
systemie.
Klienci otrzymują wsparcie techniczne oraz merytoryczne. Niewątpliwą korzyścią jest
szybkie aktualizowanie systemu, w miarę pojawiania się zmian w polskim prawie pracy.
Dostęp do systemu chroniony jest hasłem. Każda z osób uprawnionych do posługiwania się
systemem może mieć swoje własne hasło i pracować tylko w tych modułach, które zostaną
jej przydzielone przez administratora systemu.
System obsługuje różne rodzaje drukarek , w tym atramentowe i laserowe, a wydruk samej
listy płac może być wykonany też na drukarce igłowej.
_____________________________________________
System Zarządzania Kadrami i Płacami C-LAND KP-M
Producent i dystrybutor
C-LAND Sp. z o., ul. Bolecha 68, 01-437 Warszawa
Tel.: 22-846-01-46, e-mail : [email protected]
2
Wybrane funkcje systemu
Kadry :
-
-
-
Prowadzenie kartotek: kartoteki pracowników aktualnie zatrudnionych z uwzględnieniem
okresów zawieszenia zatrudnienia oraz kartoteki osób zwolnionych.
Ewidencja takich danych pracowników jak: dane osobowe, adresy, wykształcenie, uprawnienia
zawodowe, dane identyfikacyjne do ZUS, stan rodzinny ( zgodnie z kodyfikacją ZUS), wymiar
urlopu, przebieg zatrudnienia ( w firmie i poza firmą) z uwzględnieniem stanowisk, funkcji oraz
uposażenia pracownika.
Prowadzenie rejestrów i kontroli terminów ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP.
Wyliczanie stażu pracy.
Wystawianie standardowych dokumentów kadrowych : umowy o pracę , świadectwa pracy,
zaświadczenia o zatrudnieniu.
Dowolne różnicowanie harmonogramów czasu pracy poprzez tworzenie kalendarzy i ich
indywidualne przypisywanie do pracowników.
Ewidencja dowolnie zdefiniowanych nieobecności. System automatycznie rozdziela
wprowadzane, pełne okresy nieobecności na poszczególne okresy rozliczeniowe, w tym okresy
chorób pracownika opłacane ze środków pracodawcy.
Ewidencja dowolnie zdefiniowanych godzin pracy ( nadliczbowe, szkodliwe).
Planowanie i rozliczenie stanu wykorzystania urlopu wypoczynkowego.
Generowanie raportów z danymi pracowników wg stanu na dowolny dzień
Raportowanie czasu pracy i nieobecności ( karty czasu pracy, bilans czasu pracy, dane do
sprawozdania Z-06).
Generowanie plików z danymi do formularzy zgłoszeniowych do ZUS ( ZUA,ZWUA, ZCNA,
ZZZA )
Płace :
-
Naliczanie list płac dla dowolnie wybranej grupy pracowników.
Wydzielenie w listach płac miesiąca rozliczeniowego i miesiąca wypłaty ( zapewnia to poprawne
rozliczenie wypłat dokonywanych na przełomie roku ).
Możliwość tworzenia wielu list płac dla jednego pracownika w tym samym miesiącu
( lista podstawowa i listy dodatkowe ),
Kontrola naliczania podstawowych kosztów uzyskania przychodów i odliczania ulgi podatkowej
(jednemu pracownikowi jeden raz w miesiącu).
Kontrola progów podatkowych i rocznego limitu podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe (po przekroczeniu limitu następuje wstrzymanie naliczania składek).
Definiowanie dowolnych składników wynagrodzeń i algorytmów ich wyliczania.
Tworzenie własnych szablonów (wzorów) dodatkowych list wypłat.
Automatyczne naliczanie wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy.
Prowadzenie rejestru naliczonych świadczeń dla nieobecności z tytułu choroby i macierzyństwa (
automatyczne wyliczanie kwot świadczeń ).
Ewidencja osób zewnętrznych i umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi.
Ewidencja wypłat z bezosobowego funduszu płac.
Sporządzanie kartotek zarobkowych i podatkowych dla pracowników i osób zew.
Generowanie raportów z danymi płacowymi za dowolny okres od-do.
Generowanie zbiorczego zestawienia z list płac.
Wystawianie PIT-ów : PIT-4, PiT-11/8B, Pit-40.
Generowanie plików z danymi do formularzy rozliczeniowych do ZUS ( RCA, RZA, RSA).
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
_____________________________________________
System Zarządzania Kadrami i Płacami C-LAND KP-M
Producent i dystrybutor
C-LAND Sp. z o., ul. Bolecha 68, 01-437 Warszawa
Tel.: 22-846-01-46, e-mail : [email protected]
3
Download