Pracodawcy w systemie zarządzania BHP

advertisement
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Pracodawcy
w systemie zarządzania BHP
Pracodawcy są odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy oraz za ochronę zdrowia
pracowników. Instrumentem, który może ułatwić im
wywiązanie się z tego obowiązku, może być system
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
ymagania do tego systemu zawarte są
w odpowiednich normach, w tym np.
w normie brytyjskiej BS OHSAS 18001:2007
lub w polskiej normie PN N 18001:2004.
Normy te w poszczególnych rozdziałach
zawierają wymagania do poszczególnych
funkcji zarządzania. Filarami tych wymagań
są: właściwe i jednoznaczne ustalenie zagrożeń występujących na poszczególnych
stanowiskach pracy, a także ocena ryzyka
tych zagrożeń. Informacje zebrane w toku
tych procesów służą kierownictwu różnych organizacji do ustalenia i zastosowania
w praktyce koniecznych środków zaradczych, które redukują ryzyko tych zagrożeń
do poziomu dopuszczalnego, czyli – co najmniej – do zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi. Zatem znajomość występujących zagrożeń, ich ryzyka
oraz odpowiednich wymagań prawnych jest
kluczem do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Bez tej wiedzy niemożliwe będzie ustalenie i wybór
skutecznych środków zaradczych, które
albo w ogóle eliminują zagrożenia, albo redukują ich ryzyko do poziomu dopuszczalnego. Podczas procesu identyfikowania zagrożeń należy brać pod uwagę nie tylko te
zagrożenia, które występują na konkretnym
stanowisku pracy, ale również i te, które
występując w sąsiedztwie danego stanowiska, w czasie podróży służbowych, a także
na terenie zakładu pracy klienta, także dos­
tawcy czy podwykonawcy, mogą zagrażać
określonym pracownikom. Dobierając
środki zaradcze, w pierwszej kolejności należy stosować te środki techniczne i organizacyjne, które eliminują zagrożenia, następnie te, które redukują ich ryzyko, a dopiero
w ostatniej kolejności indywidualne środki
ochrony. W praktyce, stosownie do przyjętych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych danej firmy, trzeba stosować
zazwyczaj cały zespół środków zaradczych.
Innym ważnym wymaganiem systemów
24
zarządzania BHP, a zarazem nieodzownym
instrumentem zarządzania jest stosowanie
skutecznych metod nadzoru i monitorowania poszczególnych procesów zachodzących w organizacji. Taka stała obserwacja
i ocena stanu tych procesów na podstawie
dokonywanych pomiarów ich kluczowych
charakterystyk umożliwia podejmowanie
zawczasu koniecznych działań korekcyjnych
i korygujących. Tego rodzaju monitorowanie
procesów odbywa się zazwyczaj w oparciu
o szczegółowe listy kontrolne zagadnień
przygotowane dla poszczególnych poziomów w hierarchii zarządzania. Znajomość
realizowanych procesów oraz związanych
z nimi zagrożeń, a także możliwość zastosowania koniecznych środków zaradczych
w sposób istotny kształtuje świadomość
pracowników. Sprawia to, że znają oni
konsekwencje postępowania niezgodnego
z zasadami BHP, a także korzyści płynące
z przestrzegania tych zasad. W ten sposób
pracodawca odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia pracowników znajduje w nich sprzy­mie­rzeń­
ców i świadomych partnerów w dążeniu do
Jan Kędzierski
Lloyd’s Register Quality Assurance
© Press photo BASF
W
osiągnięcia bezpiecznych warunków pracy.
Narzędziem budującym tę świadomość są
także konieczne szkolenia oraz praktyczne ćwiczenia przeprowadzane na wypadek zaistnienia sytuacji awaryjnych, takich
jak pożar czy wybuch. Przeprowadzane
systematycznie sprawiają, że pracownicy
nabywają konieczne nawyki postępowania
w takich sytuacjach oraz potrafią zidentyfikować wszelkiego rodzaju zaniedbania. Realizacja ustalonych na tej podstawie celów,
zadań i programów przyczynia się do poprawy wymaganych warunków i czynników
określających stan bezpieczeństwa i higieny
pracy. Ponadto także audyty wewnętrzne
służą do identyfikowania słabych stron BHP
w danej firmie. Wreszcie, w wyniku organizowanych okresowo przeglądów zarządzania dokonuje się oceny zgodności i skuteczności zastosowanych środków zaradczych,
a także formułuje się zalecenia dotyczące
ich zmiany lub poprawy. Zazwyczaj decyzje
podjęte w rezultacie takich przeglądów zarządzania dotyczą doskonalenia infrastruktury technicznej, procesów technologicznych,
rozwiązań organizacyjnych oraz stosowania
indywidualnych środków ochrony. Zatem
dla pracodawcy jako podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia pracowników system
zarządzania BHP stanowi nieocenione narzędzie w redukcji ryzyka.
PRZEMYSŁ ŚRODOWISKO JAKOŚĆ ZARZĄDZANIE l 4(13)2009
Download