etap centralny i ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o

advertisement
ETAP CENTRALNY I OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O PRAWACH
CZŁOWIEKA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM – CZ. I
Rok szkolny
2013/14
Liczba punktów: ………../50
Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………………………………………….. Klasa …………….
Szkoła - ………………………………………………………….………………………………………….. w ………………………………………………….
WOJEWÓDZTWO …………………………………………………………………………………………
Uwaga!
- Na rozwiązanie wszystkich zadań części I etapu centralnego masz 50 minut
- Pamiętaj, że odpowiedzi udzielasz długopisem w kolorze niebieskim lub czarnym
- Nie można używać ołówków ani korektorów (za ich stosowanie Twoja praca zostanie zdyskwalifikowana i
za całość otrzymasz 0 pkt.)
- Każde skreślenie, poprawka i nieczytelna odpowiedź traktowane są jako odpowiedź błędna. Tak więc
udzielając odpowiedzi, zastanów się najpierw zanim dokonasz odpowiedniego wpisu czy zaznaczysz
odpowiedź
- Z boku każdego zadania masz wpisaną liczbę, która wskazuje, ile można uzyskać punktów za dane zadanie
- Na ostatniej stronie testu masz brudnopis, który nie będzie podlegał ocenie
1/ Przyporządkuj właściwie do siebie dni z ich datami
/4
a/ dzień Europy obchodzony przez RE
1/ 21 marca
a - …………
b/ dzień Europy obchodzony przez UE
2/ 5 maja
b - …………
c/ międzynarodowy dzień dziecka
3/ 9 maja
c - …………
d/ światowy dzień walki z rasizmem
4/ 1 czerwca
d - …………
5/ 15 sierpnia
2/ Zakreśl, które z niżej wymienionych organizacji w Polsce nie świadczą pomocy uchodźcom
a/ Amnesty International
b/ Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
c/ Fundacja im. Stefana Batorego
d/ Helsińska Fundacja Praw Człowieka
/2
e/ Polska Akcja Humanitarna – Centrum Pomocy Uchodźcom
3/ Rozwiń skróty poniższych organizacji powiązanych w ochroną praw człowieka
/4
a/ UNHCR
- ………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
b/ UNODC
- ………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
c/ OBWE
- ………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
d/ MOP
- ………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
4/ Zakreśl, które z niżej wymienionych form łamania praw człowieka nie należą do współczesnych form
niewolnictwa i poddaństwa:
/2
a/ handel dziećmi
b/ handel kobietami
d/ łamanie wolności wyznania
e/ praca lub usługi o charakterze przymusowym
f/ usunięcie organów i handel nimi g/ wyzysk seksualny
1
c/ łamanie praw autorskich
h/ wykorzystywanie prostytucji innych osób
ETAP CENTRALNY I OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O PRAWACH
CZŁOWIEKA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM – CZ. I
Rok szkolny
2013/14
5/ Zakreśl, które z niżej wymienionych trybunałów działają aktualnie w zakresie jurysdykcji karnej nad
jednostkami na podstawie prawa międzynarodowego z tytułu odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i
zbrodnie przeciwko ludzkości
/3
a/ Międzynarodowy Trybunał Karny
b/ Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii
c/ Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy
d/ Międzynarodowy Trybunał Karny dla Somalii
e/ Międzynarodowy Trybunał Karny dla zbrodni Apartheidu
6/ Obozy dla uchodźców wojennych oraz innych osób, które musiały opuścić miejsce stałego zamieszkania ze
względu na zagrożenie życia i zdrowia znajdują się aktualnie na terenie – zakreśl właściwe kraje
/4
a/ Rosji
e/ Indii
b/ Libanu
f/ Sudanu
c/ Arabii Saudyjskiej
g/ Gwatemali
d/ Turcji
h/ Jordanii
7/ Przy wymienionych poniżej konwencjach z dziedziny ochrony praw kobiet w prawie międzynarodowym
wstaw, która z nich była uchwalona chronologicznie jako pierwsza (wstaw 1) a która ostatnia (wstaw 7) /2
a/ Konwencja o prawach politycznych kobiet - …………
b/ Konwencja w sprawie dyskryminacji w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu - …………
c/ Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet - …………
d/ Konwencja w sprawie równego wynagrodzenia - …………
e/ Konwencja w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw - ………
f/ Konwencja w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty - …………
g/ Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji - …………
8/ Poniższym rzecznikom praw dziecka w Polsce przyporządkuj lata, w których sprawowali oni ten urząd /3
a/ P. Jaros
1/ 2000
a - …………
b/ M. Michalak
2/ 2001-06
b - …………
c/ M. Piechowiak
3/ 2006-08
c - …………
4/ od 2008
9/ Wpisz dokładne daty dzienne (dzień, miesiąc i rok):
/3
a/ przekształcenia KBWE w OBWE
- …………………………………………………………………………………………
b/ ataku Al-Kaidy na WTC i Pentagon
- …………………………………………………………………………………………
c/ końca (rozpadu) ZSRR
- …………………………………………………………………………………………
2
Rok szkolny
2013/14
ETAP CENTRALNY I OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O PRAWACH
CZŁOWIEKA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM – CZ. I
10/ Uzupełnij poniższe zdanie:
/4
W roku ……………………. (a) ONZ uchwaliła MPPC - …………………….…………………………………………………………………………
………………………………. (b – rozwiń skrót, podobnie w c i d), na które składały się: MPPOiP - ……………………………….
…………………………………………………………………………...………………………………. (c) oraz MPPGSiK - ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (d)
11/ W poniższej tabeli zaznacz znakiem „X”, które zdania dotyczące trybu składania skarg do Trybunału Praw
Człowieka w Genewie są prawdziwe a które fałszywe
/6
Skarga składana do KPC w Genewie:
Prawda
Fałsz
a/ może być składana grupowo
b/ może dotyczyć praw zawartych w MPPGSiK
c/ musi być anonimowa
d/ musi dotyczyć praw zawartych w MPPOiP
e/ skarżący musiał wypełnić krajową drogę odwoławczą
f/ żaden inny trybunał międzynarodowy nie może być w trakcie jej rozpatrywania
12/ Uzupełnij poniższe zdanie:
/2
Romowie występują pod potoczna nazwą ………………………………………………………………. (a) i w Polsce zaliczani są
do mniejszości ………………………………………………………………… (b)
13/ Wpisz, jak się nazywa rygorystyczne trzymanie się zasad i norm wyznaczanych przez religię
/1
…………………………………………………………………
14/ Wpisz, jak się nazywają dwie partie amerykańskiego systemu dwupartyjnego
/2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15/ Podkreśl, które z niżej wymienionych państw separatystycznych proklamowały swoją niepodległość w XXI
wieku:
a/ Kosowo
/2
b/ Naddniestrze
c/ Somaliland
d/ Sudan Południowy
e/ Erytrea
16/ Wymień 3 państwa, które powstały po rozpadzie ZSRR na Kaukazie, wymieniając w punkcie „a” to z nich,
które aktualnie nie należy do WNP, w punkcie „b” – należące do WNP i OUBZ, zaś w pkt. „c” – należące do
WNP ale nie do OUBZ
/3
a/ ……………………………………………………………………………………..
b/ ……………………………………………………………………………………..
c/ ……………………………………………………………………………………...
3
ETAP CENTRALNY I OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O PRAWACH
CZŁOWIEKA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM – CZ. I
Rok szkolny
2013/14
17/ Do poniższych opisów międzynarodowych organizacji pozarządowych dopisz właściwą ich nazwę /2
a/ ogólnoświatowa organizacja pozarządowa z siedzibą w Londynie, utworzona w maju 1961 r. z inicjatywy
prawnika brytyjskiego Petera Benensona, obrońcy więźniów politycznych na Węgrzech, w RPA i Hiszpanii; logo
organizacji to płonąca świeca owinięta drutem kolczastym; organizacja ta walczy o uwolnienie więźniów
sumienia (jeśli nie używali przemocy), rzetelność procesów karnych (głównie politycznych), zniesienie kary
śmierci, zaprzestanie tortur i poniżającego traktowania więźniów; działa na rzecz upowszechnienia prawa do
azylu oraz wyeliminowania handlu bronią, wspomaga rodziny poszkodowanych:
- …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..
b/ pozarządowa organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka, powstała w 1988 r. z przekształcenia
Helsinki Watch; początki organizacji sięgają roku 1978, gdy Helsinki Watch zostało założone przez Robert L.
Bernstein, Aryeh Neier (został jej pierwszym dyrektorem) i Jeri Laber, w związku z realizacją postanowień
KBWE; siedziba tej organizacji znajduje się w Nowym Jorku:
- …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..
18/ Zaznacz, które z niżej wymienionych praw jest prawem zarówno I jak i II generacji?
/1
a/ do czystego środowiska naturalnego
b/ do korzystania z dóbr kultury
c/ do nauki
d/ do pokoju
e/ do własności
f/ do wolności
BRUDNOPIS:
Liczba punktów:………………… Podpisy Komitetu Głównego: ……………………………………………
4
Download