Biały karzeł od

advertisement
Ewolucja Wszechświata
Wykład 8
Ewolucja gwiazd cz.2
Diagram HR
Ewolucja gwiazd małych
9 mld lat
1 mld lat
Jądro kurczy się
Gwiazda odrzuca zewnętrzne warstwy
Mgławica planetarna
Błysk helowy
Jądro stygnie –
brak paliwa
Spalanie helu
w jądrze
Spalanie wodoru w
warstwie otaczającej
jądro
Spalanie wodoru w jądrze
Biały karzeł
Biały karzeł
Jeśli n cząstek znajduje się w objętości V,
to odległość między cząstkami:
x  p  
Więc nieokreśloność pędu:
Dokładnie:
p 

V 
 
n
 3 n
p f  h
 
 8 V 
1
3
1
3
V 
x   
n
1
3
Biały karzeł
Pędowi Fermiego odpowiada energia Fermiego (nierelatywistycznie):
2
f
h2  3 n 
Ef 

  
2m 8m   V 
p
Z równania stanu gazu:
2
3
2
PV  nE
3
Związek między średnią energią
kinetyczną a energią Fermiego:
2 3

PV  n E f 
3 5

3
E  Ef
5
2
3
2 nE f
h2  3   n 
P

   
5 V
20m     V 
5
3
Biały karzeł
Całkowita energia białego karła:
 
3
E ( R)  ne Ee  U  ne E f
5
3 GM 2

e
5 R
Kwantowo-mechaniczna
energia gazu elektronowego
2
3 xn h
E ( R) 
5 R 2 8m e
Energia potencjalna
grawitacji
2
3
2
2
Gn
M
9
3


p
xn

 2

5
R
 4

n – całkowita liczba nukleonów
Masa gwiazdy M = n·Mp
Całkowita liczba elektronów: ne = xn
x = Z/A
Biały karzeł
2
3 xn h
E ( R) 
5 R 2 8m e
2
3
2
2
Gn
M
9
3


p
xn

 2

52
R
 4

Energia
~
0
0
Rmin
~
R10

1
R
Energia grawitacyjna
Energia ma minimum dla:
dE
0
dR
1
Energia cząstek
2
R
-2
Biały karzeł
2
Stan równowagi
dla promienia:
xh
R
4m e
2
3
1
 9

 2 xn 
2
 4
 GnM p
Dla typowego białego karła o masie ~0,85 masy Słońca (n = 1057, x=1/2)
R  8000 km
R
1
n
1
3

1
M
1
3
  3·106 g/cm3
Masa rośnie – promień maleje!
Biały karzeł
Zależność promienia od masy
R ~ M-1/3
Jowisz
Biały karzeł
Biały karzeł stygnie i nie zmienia
swoich rozmiarów.
Promień zbliżony do promienia Ziemi
Masa: 0,4 – 1,4 masy Słońca
Gęstość: 106 g/cm3
Jądro węglowo-tlenowe
Budowa typowego białego karła
Syriusz B – biały karzeł
Syriusz – jedna z najbliższych Słońca gwiazd
Biały karzeł
Zdjęcie z teleskopu Hubble’a przedstawiające mały obszar
blisko centrum gromady gwiazd M4 w naszej Galaktyce z dużą
koncentracją białych karłów (w kółkach)
Biały karzeł
Stabilna konfiguracja, w której ciśnienie gazu
zdegenerowanego równoważy grawitację.
Promień maleje ze wzrostem masy:
R  M 1 / 3
Masa 1,44 M jest największą dopuszczalną masą białego
karła (granica Chandrasekhara)
A jeśli masa przekracza 1,44 M ?
Biały karzeł
Jak zależy energia Fermiego od masy gwiazdy?
Rn
1

3
2
f
h2  3 n 
Ef 

  
2m 8m   V 
p
2
3
2
3
2


4
3
n
 n 
 n 
 n 
E f      3    1    1   n 3
  3 3 
V 
R 
n 
n

2
3
2
3
Gdy n rośnie, energia Fermiego staje się porównywalna z masą.
Energia kinetyczna relatywistyczna:

Ef  c p  m c
2
2
f

1
2 4 2
 mc
2
Biały karzeł
Całkowita energia:
 
3
E ( R)  ne Ee  U  ne E f
5
1
3
3 GM 2

e
5 R
2
2
Gn
M
3
p
3 xn hc  9

E ( R) 
 2 xn  
4 R 2  4
5

R
Gdy n·Mp dostatecznie duże, drugi
składnik dominuje i energia maleje ze
zmniejszającym się promieniem.
Energia
2
0
0
~
Brak równowagi!
-2

1
R
R
10
Biały karzeł
3
Masa/masa Słońca
Śmierć Syriusza
2
Grawitacja większa od
ciśnienia degeneracji
Śmierć Słońca
1
Ciśnienie degeneracji
większe od grawitacji
Białe karły
0
103
104
105
Obwód w km
106
107
Ewolucja gwiazd masywnych
Gwiazdy o masach większych niż 3 masy Słońca
Nukleosynteza nie kończy się na węglu, jak dla gwiazd mniejszych.
Gdy wyczerpią się zapasy helu, jądro gwiazdy kurczy się i osiąga
temperaturę (T > 600 mln K), przy której dochodzi do zapalenia
węgla:
C 12C 24Mg  
+13,930 MeV
C 12C 23Na  p
+2,238 MeV
12
C  12C  20Ne  
+4,612 MeV
12
C  12C 16O  2
-0,114 MeV
12
12
Ewolucja gwiazd masywnych
Nukleosynteza kończy się na żelazie 56Fe.
Synteza żelaza jest już procesem endotermicznym.
Ewolucja gwiazd masywnych
Synteza coraz cięższych jąder trwa coraz krócej!
Podczas syntezy żelaza
jądro traci energię
Jądro zaczyna się zapadać
i ogrzewać.
Ewolucja gwiazd masywnych
Podczas zapadania jądro przechodzi przez fazę białego karła
(zdegenerowany gaz elektronowy), jednak masa jest większa niż
1,44M i ciśnienie zdegenerowanego gazu nie może
powstrzymać grawitacji.
W temperaturze 5 – 10 mld K zaczyna się
proces fotodezintegracji jąder:
56
Fe    13 He  4n
4
4
Jądra atomowe
rozpadają się
He    2 p  2n
W procesie tym pobierana
jest wielka energia
Jądro gwiazdy zapada się
coraz szybciej
Gwiazdy neutronowe
Co dzieje się ze zdegenerowanym gazem elektronowym?
Cząstki 1 i 2 nierozróżnialne
Cząstka 1 w stanie a, cząstka 2 w stanie b:
Cząstka 2 w stanie a, cząstka 1 w stanie b:
Bozony:
Fermiony:
Funkcja falowa 2 fermionów w tym samym stanie znika.
Ewolucja gwiazd masywnych
Energia elektronów większa od różnicy masy neutronu i protonu.
Większość protonów zamienia się w neutrony
w wyniku odwrotnego rozpadu beta:


p  e  n 
Jest to proces nieodwracalny, ponieważ
rozpady beta nie mogą zachodzić.
n  p  e   
Na te elektrony nie ma miejsca w przestrzeni fazowej,
bo gaz elektronowy jest zdegenerowany
Gdy elektrony zaczynają znikać
ciśnienie gwałtownie maleje
Gwiazda zapada się
Gwiazdy neutronowe
Neutrony też są fermionami
Powstaje zdegenerowany gaz neutronowy o olbrzymim
ciśnieniu, które zatrzymuje proces kontrakcji.
Jądro staje się gwiazdą neutronową
liczba nukleonów - n
x = Z/A
liczba elektronów i protonów: np = ne = xn
Całkowita energia gwiazdy:
E(R,x) = energia neutronów + energia elektronów + energia grawitacji
nierelatywistyczna
relatywistyczna
Gwiazdy neutronowe
W warunkach silnej degeneracji materii jej skład i struktura
nie zależą praktycznie od temperatury. Struktura materii może
więc być wyznaczona w przybliżeniu T=0 z warunku E = min
przy ustalonej wartości liczby nukleonów w jednostce
objętości, n
Gwiazdy neutronowe
nierelatywistycznie
2
3 xn h
E ( R) 
5 R 2 8m e
relatywistycznie
2
3
2
2
3 Gn M p
 9

 2 xn  
5
 4

energia neutronów
R
1
3
2
2
3 xn hc  9
3 Gn M p

E ( R) 
 2 xn  
4 R 2  4
5
R

energia
grawitacji
energia elektronów
2
3
1
3
2
2
Gn
M
3 1  x n h  9
3
xn
hc
9
3



p


E ( R) 
1

x
n

xn





5 R 2 8 M p  4 2
4 R 2  4 2
5
R


2
Szukamy R i x, które minimalizują to
wyrażenie dla danej masy gwiazdy M =n·Mp
Wstawiamy x = 0
...i otrzymujemy
dE
0
dR
dE
0
dx
Gwiazdy neutronowe
2
3
2
2
Gn
M
3 xn h  9
3

p
E ( R) 
 2 xn  
2
5 R 8 M p  4
5
R

2
Stan równowagi
dla promienia:
2
3
xh  9
1

R
 2 xn 
2
4 M p  4
 GnM p
2
Wzór taki jak dla białego karła, tylko zamiast masy elektronu w
mianowniku jest masa protonu.
Promień gwiazdy neutronowej o trzy rzędy wielkości
mniejszy niż promień białego karła.
Gwiazdy neutronowe
Dla gwiazdy o masie Słońca (n = 1,2·1057):
R  12,6 km
  2,4·1014 g/cm3
gęstość materii jądrowej
Z równania:
dE
0
dx
x = 0,005
Gigantyczne jądro atomowe zawierające
99,5% neutronów i 0,5 % protonów.
(i tyle samo elektronów)
Gwiazdy neutronowe
Obiekt o promieniu około 10 - 20 km, masie równej
1 – 2 mas Słońca i gęstości miliarda ton na cm3!
Największą masą gwiazdy neutronowej jest
prawdopodobnie 2 - 3 masy Słońca (masa
Oppenheimera-Volkoffa)
Gdy masa jest większa, ciśnienie zdegenerowanego
gazu neutronowego nie może powstrzymać kontrakcji
jądra i gwiazda zapada się w czarną dziurę.
Śmierć gwiazdy
Wypalone gwiazdy mogą zajmować położenia tylko na tych
krawędziach.
Gwiazdy neutronowe
Porównanie wielkości
gwiazdy neutronowej i
białego karła.
Gęstość gwiazdy
neutronowej jest ogromna!
Wybuch supernowej


Nagle żelazne jądro o masie ~MSłońca i promieniu ~RZiemi
w ciągu ułamka sekundy kurczy się do R~10 km
tworząc gwiazdę neutronową
Zewnętrzne warstwy zapadają się i z prędkością ~c/3
odbijają się od jądra

Przeciwbieżne strumienie materii zderzają się

Wytworzona fala uderzeniowa przechodzi przez materię
wytwarzając pierwiastki cięższe od Fe

W końcu odrzuca najbardziej zewnętrzne części
gwiazdy
Supernowe




Wyzwolona energia ~3.1046 J jest unoszona przez neutrina (~95%)
i fotony (~5%)
Gwiazda staje się jaśniejsza niż cała galaktyka (miliardy gwiazd)
Po kilku tygodniach stopniowo przygasa
Barwna otoczka pozostaje widoczna przez stulecia
Galeria supernowych
SN 1987
Krab
SN 1572
SN w Kasjopei
SN 386
Supernowa
Supernowa emituje tyle energii, ile cała galaktyka
(miliardy gwiazd)
W czasie wybuchu zachodzą szybkie reakcje syntezy
ciężkich pierwiastków (cięższych od żelaza).
Cykl życiowy masywnej gwiazdy
Supernowa
Zmiany jasności
supernowej w czasie.
Wybuch supernowej trwa zaledwie kilka dni.
Supernowa
nukleosynteza
Wyczerpanie zapasów i
kontrakcja jądra
Początek wybuchu
W trakcie wybuchu maleje jasność i zmienia się barwa od niebieskiej do czerwonej
Pozostała wirująca gwiazda neutronowa - pulsar
Supernowa
Wybuch supernowej w galaktyce
Centaurus A
Zmienność jasności
supernowej w czasie
Jej jasność porównywalna z
jasnością całej galaktyki
Po kliknięciu na zdięciu
uruchomi się film mpeg
Supernowa
Trzy zdjęcia wykonane za pomocą
HST ukazują: (u góry) Głębokie Pole
Hubble'a z licznymi odległymi
galaktykami;
(u dołu z lewej) strzałka wskazuje
galaktykę eliptyczną, w której
wybuchła supernowa - obszar ten
to powiększony kwadracik na
górnym zdjęciu;
(u dołu z prawej) sama
eksplodująca gwiazda.
Fot. NASA/Adam Riess/STScI.
Porównano dwa zdjęcia Głębokiego
Pola Hubble'a, wykonane w
odstępie 2 lat: w 1995 i 1997 r.
Porównując komputerowo jasność
galaktyk i jej zmiany, odkryto nagłe
pojaśnienie na zdjęciu z 1997 r.
Supernowa!
Supernowe
Kolizja dwóch galaktyk NGC 4038 i NGC 4039 w konstelacji Kruka (zdjęcie
z obserwatorium Chandra). Czarne dziury i gwiazdy neutronowe widoczne
jako silne źródła promieniowania rentgenowskiego (jasno świecące
plamy). Autor: NASA
Wielkości gwiazd -porównanie
Ewolucja gwiazd - podsumowanie
Ewolucja gwiazdy
masywnej
Ewolucja gwiazdy
podobnej do Słońca
Brązowe karły
Masa gwiazdy
Ewolucja gwiazd - podsumowanie
Gromady gwiazd
Droga Mleczna w otoczeniu gromad gwiazd.
Fot. Obserwatorium w Lund
Gromady gwiazd
Gromady otwarte
Gromady otwarte są mniejsze od gromad kulistych. W ich
skład wchodzi do kilku tysięcy gwiazd.
Są stosunkowo młode, ich wiek
dochodzi do kilku miliardów lat,
ale najmłodsze z nich liczą sobie
zaledwie kilka milionów lat.
Gromada otwarta NGC1850
Gromady gwiazd
Diagramy HR dla gromad otwartych – prawie wszystkie
gwiazdy leżą na ciągu głównym. Wiek gromady liczony w
milionach lat.
Gromady gwiazd
Wiek gromady można określić na podstawie punktu odejścia
od ciągu głównego.
Gromady gwiazd
Gromady kuliste
W skład gromad kulistych wchodzi wiele tysięcy lub nawet
milionów gwiazd, które tworzą sferę.
Gromady tego typu są bardzo stare - czasem ich wiek jest
zbliżony do wieku Wszechświata.
Gromady gwiazd
Diagram HR dla gromady kulistej NGC6362
Wiek gromady: 12 mld lat
Populacje gwiazd
Podział gwiazd wprowadzony przez W. Baadego w latach 1940:
Populacja I - gwiazdy względnie młode, występujące w
ramionach spiralnych galaktyk, zwykle w sąsiedztwie
gazu i pyłu.
Populacja II - gwiazdy starsze, występujące zwykle w
obszarach pozbawionych gazu i pyłu takich jak gromady
kuliste i jądra galaktyk.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards