Dane osobowe

advertisement
Untitled
9/23/07 11:26 PM
Indeks Represjonowanych
Centrum informacji
o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR
Dane osobowe
Nazwisko: Bem
Imię:
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Imię ojca:
Józef
Data urodzenia:
1891
Początek represji Koniec represji
Kraj Woj/Obłast Pow.
r
m
d
r
m d
Poprawczy obóz pracy Rodzaj represji
1.
2. Areszt
3. Wyrok
4. Rehabilitacja
LP
Edward
Uchtaiżemłag
1940
04 03 Brzeska
Kobryń Kobryń
1941
01 09 1989 04 10 opis źródła
Teczki personalne (zespoły: 460/p, 461/p, 465/p, 466/p, 472/p, 475/p, 480/p,
481/p), Centrum Przechowywania Zbiorów Historyczno-Dokumentalnych w
Moskwie (obecnie Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe), kopie
większości teczek w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie w
Kolekcji Akt z Archiwów Rosyjskich - numer zespołu, numer teczki (C1 bez
numeru - karty ewidencyjne w kartotece).
Ankiety personalne wypełniane przez samych represjonowanych bądź ich
rodziny, zbiory Ośrodka KARTA, sygnatura IR/ numer ankiety.
Kopie zaświadczeń wystawianych indywidualnym wnioskodawcom przez
agendy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych b. ZSRR, uzyskane za
pośrednictwem Stowarzyszenia "Memoriał" w Moskwie, Ośrodek KARTA numer kopii zaświadczenia nadany w Ośrodku.
Kopie zaświadczeń wystawianych indywidualnym wnioskodawcom przez
agendy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych b. ZSRR, uzyskane za
pośrednictwem Stowarzyszenia "Memoriał" w Moskwie, Ośrodek KARTA numer kopii zaświadczenia nadany w Ośrodku.
Spis polskich obywateli zmarłych w okresie od 24 listopada 1941 do 30
kwietnia 1942 w rejonie dżyzackim, Archiwum Instytutu Hoovera, Stanford,
kopia Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W107) - pozycja.
Księgi ewidencji osób odkonwojowanych w latach 1939-1940 przez konwoje
specjalne 15. brygady wojsk konwojowych NKWD ZSRR (zespół 38052,
inwentarz 1, teczki 1-3), Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe, Moskwa,
http://www.indeks.karta.org.pl/szczegoly.asp?id=156778
Miej.
sygnatura
C1
IR
IRM
IRZ
IV/W107
IV/W364
Page 1 of 3
Untitled
9/23/07 11:26 PM
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
kopia Centralne Archiwum MSWiA (sygnatura R/II/1/F) oraz Ośrodek KARTA
(sygnatura IV/W364) - karta, pozycja.
Wykaz repatriantów przybyłych z Odessy 26 września 1947 (Zespół PUR Zarząd Centralny, sygnatura XII/98), Archiwum Akt Nowych, Warszawa,
kopia Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W374) - strona, pozycja.
Księgi Ewidencji żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
powracających do kraju w latach 1946-1947, (sygnatura IV.501.2) Centralne
Archiwum Wojskowe - księga, pozycja (w przypadku powtarzającej się
numeracji w księgach do numeru księgi dodano oznaczenie literowe - a, b, c
itd.).
Wykaz repatriantów przybyłych z ZSRR w 1948 roku (Zespół PUR - Zarząd
Centralny, sygnatura XII/100), Archiwum Akt Nowych, Warszawa, kopia
Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W377) - strona, pozycja.
Wykaz repatriantów przybyłych z ZSRR w 1948 roku (Zespół PUR - Zarząd
Centralny, sygnatura XII/101), Archiwum Akt Nowych, Warszawa, kopia
Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W385) - strona, pozycja.
Spod Monte Cassino na Sybir. Deportacja byłych żołnierzy Polskich
Zbrojnych na Zachodzie z Białorusi, Litwy i Ukrainy w 1951 roku, Centralne
Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa
1998 - strona, pozycja.
Wykazy imienne osób ubiegających się o zgodę na repatriację, sporządzone
przez Ambasadę PRL w Moskwie w latach 1955-1956 i Wykaz imienny osób
repatriowanych 7 grudnia 1955 roku sporządzony przez Biuro Pełnomocnika
Rządu ds. Repatriacji (Zespół MSZ, inwentarz 610, kategoria B50, teczki 4, 6,
7) Archiwum Akt Nowych, kopia Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W431) teczka, strona, pozycja.
Dokumentacja konwojowa i lista imienna pierwszego transportu z
Ciechanowa (zespół 38105, inwentarz 2, teczka 46), Rosyjskie Państwowe
Archiwum Wojskowe w Moskwie - karta, pozycja.
Danuta Janiczakówna-Szyksznian, Droga do Saratowa i jeden rok katorgi w
sowieckim łagrze, Szczecin, 1996, maszynopis, strony 150-163 - pozycja
Karty ewidencyjne z kartoteki osób więzionych w Workutłagu, Archiwum
Wydziału Penitencjarnego Ministerstwa Sprawiedliwości Federacji
Rosyjskiej w Republice Komi (Workuta).
Spisy ludności polskiej w ZSRR sporządzone przez Związek Patriotów
Polskich (zespół ZPP, teczki 847, 939, 1082) Archiwum Akt Nowych, kopia
Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W266) - teczka, strona, pozycja.
Wykaz spraw prowadzonych przez organa NKWD Zachodniej Ukrainy i
Białorusi (wybór z Księgi Rejestracji Spraw Archiwalno-Śledczych NKWD
ZSRR), kopia Ministerstwo Sprawiedliwości RP i Ośrodek KARTA - tom,
strona, pozycja.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
http://www.indeks.karta.org.pl/szczegoly.asp?id=156778
IV/W374
IV/W376
IV/W377
IV/W385
IV/W428
IV/W431
R9
W
W1
ZPP
ZUB 417-59-11
CAW
II
IRF
IRK
IRZ1
IRZ2
IV/W
IV/W1
IV/W104
IV/W109
IV/W131
IV/W147
IV/W148
Page 2 of 3
Untitled
9/23/07 11:26 PM
31.
32.
33.
IV/W149
IV/W162
IV/W189A
wykazy imienne Polaków internowanych w obozach w obwodzie riazańskim,
34. sporządzone w latach 1991-97 przez Stowarzyszenie "Memoriał" w Riazaniu
IV/W205
35.
36.
37.
38.
IV/W210
uchodźców polskich na terenie Afryki Wschodniej i Rodezji - strona,
39. Wykaz
pozycja
IV/W3
(OK, IV/W205) - numer wykazu, pozycja;
IV/W218
IV/W220
IV/W262
Niekompletna lista pomordowanych w Hucie Pieniackiej, Brodzkim Hucisku,
40. Czernicy i Maleniskach 12 marca 1944, sporzadził Edward Gross, zbiory
IV/W306
41. Spis uchodźców polskich na terenie Meksyku
42.
43.
IV/W322
osób ewakuowanych z ZSRR w sierpniu 1942 (Biuro Dokumentacji
44. Wykaz
Armii Polskiej na Wschodzie)
IV/W4
45.
IV/W409
osób przybyłych 6 lutego 1946 z obozu w Riazaniu do Białej
46. wykaz
Podlaskiej (sygn. 5838; kopia w OK, IV/W416) - pozycja.
IV/W416
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
IV/W436
Ośrodka KARTA, sygnatura IV/W306 / pozycja
http://www.indeks.karta.org.pl/szczegoly.asp?id=156778
IV/W335
IV/W346A
IV/W437
IV/W94
VI/AK
VI/W
BIA39 57259
BIA39/T 7562-S
IRG/3.1
KSYB/II
M/II
Page 3 of 3
Download