Globalne ocieplenie

advertisement
Globalne ocieplenie
Autor: Julia Szałajska
Na czym polega zjawisko
globalnego ocieplenia?
Niektórzy uważają że globalne
ocieplenie jest w bardzo nikłym stopniu
spowodowane przez człowieka.
Twierdzą że wybuch wulkanu wpuszcza
do atmosfery więcej dwutlenku węgla
niż człowiek przez kilka lat. I tu możemy
zadać pytanie co to jest to globalne
ocieplenie. Cóż globalne ocieplenie jest
skutkiem zmiany klimatu zachodzącej
na ziemi. Klimat zmienia się dlatego
że… i tu są zdania podzielone jedni
uważają że jest to naturalne zjawisko
zachodzące w przyrodzie a inni że całą
winę ponosi człowiek za emitowanie
dużej ilości dwutlenku węgla do
atmosfery. A dokładnie jak się to odbywa
pokaże w następnych slajdach.
Jak to się to prawdopodobnie
zaczęło?
Najprawdopodobniej
zaczęło się to od
zaobserwowania
przez naukowców
wzrostu średnich
temperatur na
świecie.
Jak można temu zapobiec?
Tak się wypowiada inna strona internetowaJak zapobiec skutkom globalnego ocieplenia?
Pierwszą i podstawową sprawą w
zapobieganiu tym skutkom jest maksymalne
zmniejszenie ilości spalanego paliwa. Dzięki
konferencjom międzynarodowym i
zawieranymi między państwami paktami o
ochronie środowiska obecnie są
wprowadzane prawa o zmniejszaniu emisji
węgla i innych gazów do atmosfery oraz
obowiązek nakładania i budowania
specjalnych filtrów i kominów. Następnym
zadaniem jest kompleksowa kontrola i
modernizacja maszyn elektrycznych, silników
spalinowych oraz izolacji cieplnych
znajdujących się w budynkach, jak również
zastąpienie zużywanej ropy naftowej gazem
ziemnym. Kolejnym krokiem i chyba
najważniejszym jest wprowadzenie w
przemyśle zupełnie innowacyjnych
technologii, które w 100% będą bezpieczne
dla środowiska naturalnego. Ważne jest,
abyśmy na co dzień, wśród najbliższego
otoczenia zapobiegali występowaniu
nadmiernych emisji spalin oraz innych
związków chemicznych do środowiska,
bowiem od nas tak naprawdę zależy czy
zdołamy zapobiec procesom globalnego
ocieplenia klimatu.
Wpływ globalnego ocieplenia na
ekosystem.
Globalne ocieplenie klimatu może
doprowadzić do topnienia pokryw
lodowych. Przypuszcza się nawet, że
pęknięcie, które pojawiło się w ostatnich
latach w pokrywie lodowej Zachodniej
Antarktydy jest właśnie wynikiem
globalnego ocieplenia klimatu. Topnienie
pokryw lodowych może spowodować
podwyższenie się poziomu mórz i
zagrożenia dla milionów ludzi żyjących
na nisko położonych wybrzeżach mórz i
w pobliżu ujść rzek. Szacuje się że
poziom morza podnosi się o 6 cm w
ciągu 10 lat. Jeśli temperatura na Ziemi
będzie nadal wzrastać, miasta takie jak
Rotterdam, London, Nowy Orlean czy
Wenecja znajdą się pod wodą. Tak
pisała jedna strona internetowa.
Alternatywne źródła energii zapobiegające
globalnemu ociepleniu!!!
Alternatywne źródła energii - inne niż klasyczne
źródła energii, jakimi są paliwa naturalne. Należą
do nich: energia słoneczna, pływów, biomasy,
wiatrowa energia odnawialna.
Energia słoneczna
Energia słoneczna
Prace nad wykorzystaniem
bezpośredniej przemiany energii
słonecznej w elektryczną metodą
fotowoltaiczną prowadzone są w
Polsce od 1973 roku. Polega ona na
powstawaniu siły elektromotorycznej
w wyniku napromieniowania
półprzewodnika przez promienie
słoneczne. W celu wykorzystania
tego zjawiska buduje się kolektory w
postaci baterii słonecznych
stanowiących zestaw ogniw
fotowoltaicznych połączonych
szeregowo, aby uzyskać odpowiednie
napięcie i równolegle aby uzyskać
niezbędną moc.
Energia wodna
Energia wodna
Pobieranie tej energii jest bardzo
korzystne zarówno ze względu na
ekologiczny, jak i ekonomiczny
charakter, bowiem dostarcza ona
ekologicznie czystej energii i reguluje
stosunki wodne zwiększając retencję
wód powierzchniowych, co polepsza
warunki uprawy roślin oraz warunki
zaopatrzenia ludności i przemysłu w
wodę.
Działanie elektrowni wodnych jest
dość proste. Woda z rzek spływa z
wyżej położonych terenów takich jak
np. góry, czy wyżyny do zbiorników
wodnych (mórz lub jezior) położonych
np. na nizinach. Przepływ wody w
rzece spowodowany jest różnicą
energii potencjalnej wód rzeki w
górnym i dolnym biegu. Energia
potencjalna zamienia się w energię
kinetyczną płynącej wody. Fakt ten
wykorzystuje się właśnie w elektrowni
wodnej przepuszczając przez turbiny
wodne płynącą rzeką wodę.
Energia geotermalna
Źródłem energii geotermalnej jest
wnętrze Ziemi o temperaturze około
5400 °C, generujące przepływ ciepła w
kierunku powierzchni. Początkowo,
prawdopodobnie, ciepło wewnętrzne
Ziemi pochodziło głównie z kontrakcji
grawitacyjnej w okresie formowania się
planety. Energia geotermiczna to
energia wydobytych na powierzchnię
ziemi wód geotermalnych. Energię tę
zalicza się do energii odnawialnej, bo
jej źródło - gorące wnętrze kuli
ziemskiej - jest praktycznie
niewyczerpalne. W celu wydobycia
wód geotermalnych na powierzchnię
wykonuje się odwierty do głębokości
zalegania tych wód.
Energia wiatru
Energia wiatru jest dziś powszechnie
wykorzystywana - w gospodarstwach
domowych, jak i na szerszą skalę w
elektrowniach wiatrowych. Stosowanie tego
typu rozwiązań nie jest bardzo kosztowne, ze
względu na niezbyt skomplikowaną budowę
urządzeń jak i tanią eksploatację.
Najważniejszym czynnikiem jest duża
prędkość wiatru, gdyż zwiększenie średnicy
łopatek jest ograniczone względami
konstrukcyjnymi do 100m. Nie mniej ważna
niż prędkość wiatru jest jego stałość
występowania w danym miejscu, gdyż od niej
zależy ilość wyprodukowanej przez silnik
wiatrowy energii elektrycznej w ciągu roku - a
to decyduje o opłacalności całej inwestycji. Z
tego względu elektrownie wiatrowe są
budowane w miejscach ciągłego
występowania wiatrów o odpowiednio dużej
prędkości, zwykle większej niż 6m/s. Są to
zazwyczaj rejony nadmorskie i podgórskie.
Roczny czas wykorzystania mocy
zainstalowanej elektrowni wiatrowej wynosi
1000-2000h/a i rzadko kiedy przekracza
2500h/a.
Podsumowanie
Człowiek, spalając coraz więcej paliw, wycinając
lasy i zakładając na ich miejscu miasta, zakłady
przemysłowe i pola uprawne, przyczyniła się
pośrednio do globalnego ocieplenia i zmiany
klimatu. W niektórych rejonach brakuje wody, co
powoduje obniżenie plonów w wielu dotychczas
żyznych rejonach świata. Charakterystyczne dla
obecnych zmian klimatu jest również
obserwowane od pewnego już czasu w wielu
regionach świata częstsze pojawianie się
katastrofalnych huraganów. Wzrost temperatury
powoduje też uwolnienie wody uwięzionej
dotychczas w wysokogórskich pokrywach
śnieżnych, lodowcach i otoczonych lodowymi
barierami jeziorach, co prowadzi do nasilania
zjawisk powodziowych. Katastrofalne powodzie
mają też związek z wycinaniem górskich lasów.
Pozbawione roślinności stoki nie zatrzymują
wody, są bardziej podatne na erozję i stanowią
zagrożenie dla mieszkańców górskich
miasteczek i wiosek. W maju 1998 roku w górach
w okolicach Neapolu w południowych Włoszech
pod błotną lawiną zginęło kilkaset osób. O skali
zagrożenia najlepiej świadczy fakt, że góry
stanowią 40% powierzchni lądów. Zastanówmy
się co robimy!!!
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards